UNPKG

2.59 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"router_providers_common.js","sourceRoot":"","sources":["../../../../modules/@angular/router-deprecated/src/router_providers_common.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,uBAA+D,iBAAiB,CAAC,CAAA;AACjF,qBAA6B,eAAe,CAAC,CAAA;AAE7C,2BAA4B,0BAA0B,CAAC,CAAA;AAGvD,+BAAsD,kBAAkB,CAAC,CAAA;AACzE,uBAAiC,UAAU,CAAC,CAAA;AAG5C;;GAEG;AACU,+BAAuB,GAA4B;IAC9D,8BAAa;IACb,uBAAuB,CAAC,EAAC,OAAO,EAAE,yBAAgB,EAAE,QAAQ,EAAE,6BAAoB,EAAC,EAAE,iBAAQ,EAAE;QAC7F,OAAO,EAAE,eAAM;QACf,UAAU,EAAE,aAAa;QACzB,IAAI,EAAE,CAAC,8BAAa,EAAE,iBAAQ,EAAE,yCAAwB,EAAE,qBAAc,CAAC;KAC1E;IACD;QACE,OAAO,EAAE,yCAAwB;QACjC,UAAU,EAAE,6BAA6B;QACzC,IAAI,EAAE,kBAAkB,CAAC,CAAC,CAAC,qBAAc,CAAC,CAAC;KAC5C;CACF,CAAC;AAEF,uBACI,QAAuB,EAAE,QAAkB,EAAE,gBAAsB,EACnE,MAAsB;IACxB,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,mBAAU,CAAC,QAAQ,EAAE,QAAQ,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;IACtE,MAAM,CAAC,uBAAuB,CAAC,cAAM,OAAA,UAAU,CAAC,OAAO,EAAE,EAApB,CAAoB,CAAC,CAAC;IAC3D,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC;AACpB,CAAC;AAED,uCAAuC,GAAmB;IACxD,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,CAAC,MAAM,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACnC,MAAM,IAAI,0BAAa,CAAC,2DAA2D,CAAC,CAAC;IACvF,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;AAC/B,CAAC","sourcesContent":["import {Location, LocationStrategy, PathLocationStrategy} from '@angular/common';\nimport {ApplicationRef} from '@angular/core';\n\nimport {BaseException} from '../src/facade/exceptions';\nimport {Type} from '../src/facade/lang';\n\nimport {ROUTER_PRIMARY_COMPONENT, RouteRegistry} from './route_registry';\nimport {RootRouter, Router} from './router';\n\n\n/**\n * The Platform agnostic ROUTER PROVIDERS\n */\nexport const ROUTER_PROVIDERS_COMMON: any[] = /*@ts2dart_const*/[\n RouteRegistry,\n /* @ts2dart_Provider */ {provide: LocationStrategy, useClass: PathLocationStrategy}, Location, {\n provide: Router,\n useFactory: routerFactory,\n deps: [RouteRegistry, Location, ROUTER_PRIMARY_COMPONENT, ApplicationRef]\n },\n {\n provide: ROUTER_PRIMARY_COMPONENT,\n useFactory: routerPrimaryComponentFactory,\n deps: /*@ts2dart_const*/ ([ApplicationRef])\n }\n];\n\nfunction routerFactory(\n registry: RouteRegistry, location: Location, primaryComponent: Type,\n appRef: ApplicationRef): RootRouter {\n var rootRouter = new RootRouter(registry, location, primaryComponent);\n appRef.registerDisposeListener(() => rootRouter.dispose());\n return rootRouter;\n}\n\nfunction routerPrimaryComponentFactory(app: ApplicationRef): Type {\n if (app.componentTypes.length == 0) {\n throw new BaseException('Bootstrap at least one component before injecting Router.');\n }\n return app.componentTypes[0];\n}\n"]}
\No newline at end of file