UNPKG

5.66 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"helpers.js","sourceRoot":"","sources":["../src/helpers.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,yBAAyB;AACzB,SAAS,QAAQ,CAAC,GAAS;IACzB,OAAO,GAAG,CAAC;AACb,CAAC;AAED,MAAM,UAAU,UAAU,CAAC,IAAS,EAAE,MAAY,EAAE,KAAW;IAC7D,IAAI,OAAO,IAAI,KAAK,QAAQ,EAAE;QAC5B,MAAM,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;QACxB,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;QACrB,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;QACnB,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC;KACd;IACD,MAAM,GAAG,MAAM,IAAI,QAAQ,CAAC;IAC5B,KAAK,GAAI,KAAK,IAAK,QAAQ,CAAC;IAC5B,MAAM,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC;IACvC,SAAS,iBAAiB;QACxB,QAAQ,CAAC,mBAAmB,CAAC,kBAAkB,EAAE,iBAAiB,CAAC,CAAC;QACpE,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAClC,CAAC;IACD,QAAQ,UAAU,EAAE;QAClB,KAAK,SAAS;YACZ,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,kBAAkB,EAAE,iBAAiB,CAAC,CAAC;YACjE,MAAM;QACR,KAAK,aAAa,CAAC;QACnB,KAAK,UAAU,CAAC;QAChB;YACE,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;KACnC;AACH,CAAC;AAED,uDAAuD;AACvD,MAAM,UAAU,cAAc,CAAC,IAAS;IACtC,MAAM,UAAU,GAAG,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,UAAS,aAAkB;QAC3E,MAAM,OAAO,GAAG,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC9D,MAAM,UAAU,GAAG,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC;QAC5C,MAAM,cAAc,GAAG,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC;QAE7C,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,MAAM,CAAC;QAC/B,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QAEhD,SAAS,aAAa;YACpB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,cAAc,CAAC;YACvC,IAAI;gBACF,UAAU,CAAC,WAAW,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;aACvC;YAAC,OAAO,CAAC,EAAE,GAAE;QAChB,CAAC;QAED,OAAO,aAAa,CAAC;IACvB,CAAC,CAAC,CAAC;IACH,OAAO,SAAS,cAAc;QAC5B,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,aAAkB,EAAE,EAAE,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,CAAC;IAC9D,CAAC,CAAC;AACJ,CAAC;AAED,oBAAoB;AACpB,MAAM,UAAU,cAAc;IAC1B,MAAM,OAAO,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC;IAC9B,MAAM,OAAO,GAAG,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAClD,MAAM,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IACnD,MAAM;SACH,MAAM,CAAC,CAAC,KAAU,EAAE,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC;SAC7D,GAAG,CAAC,CAAC,EAAO,EAAE,EAAE,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;AACjD,CAAC;AAED,mBAAmB;AACnB,MAAM,UAAU,cAAc;IAC5B,MAAM,OAAO,GAAG,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IACnD,MAAM,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IACnD,OAAO,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,KAAU,EAAE,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;AACjD,CAAC;AAED,mBAAmB;AACnB,MAAM,UAAU,cAAc,CAAC,OAAY;IACzC,MAAM,MAAM,GAAG,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAClD,IAAI,OAAO,IAAI,MAAM,CAAC,MAAM,KAAK,OAAO,CAAC,MAAM,EAAE;QAC/C,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,KAAU,EAAE,CAAS,EAAE,EAAE;YACxC,MAAM,EAAE,GAAQ,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAC1B,EAAE,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;YACjB,EAAE,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,WAAW,CAAC,OAAO,EAAE,EAAC,MAAM,EAAE,EAAE,CAAC,KAAK,EAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACjE,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,cAAc;QACd,OAAO,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,CAAC;KACpB;AACH,CAAC;AAED,uBAAuB;AACvB,MAAM,UAAU,mBAAmB;IACjC,MAAM,OAAO,GAAG,cAAc,EAAE,CAAC;IACjC,OAAO,SAAS,kBAAkB;QAChC,OAAO,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC,CAAC;AACJ,CAAC","sourcesContent":["// Hot Module Replacement\nfunction identity(val?: any) {\n return val;\n}\n\nexport function bootloader(main: any, before?: any, after?: any): void {\n if (typeof main === 'object') {\n const _main = main.main;\n before = main.before;\n after = main.after;\n main = _main;\n }\n before = before || identity;\n after = after || identity;\n const readyState = document.readyState;\n function __domReadyHandler() {\n document.removeEventListener('DOMContentLoaded', __domReadyHandler);\n after(main(before(readyState)));\n }\n switch (readyState) {\n case 'loading':\n document.addEventListener('DOMContentLoaded', __domReadyHandler);\n break;\n case 'interactive':\n case 'complete':\n default:\n after(main(before(readyState)));\n }\n}\n\n// create new host elements and remove the old elements\nexport function createNewHosts(cmps: any) {\n const components = Array.prototype.map.call(cmps, function(componentNode: any) {\n const newNode = document.createElement(componentNode.tagName);\n const parentNode = componentNode.parentNode;\n const currentDisplay = newNode.style.display;\n\n newNode.style.display = 'none';\n parentNode.insertBefore(newNode, componentNode);\n\n function removeOldHost() {\n newNode.style.display = currentDisplay;\n try {\n parentNode.removeChild(componentNode);\n } catch (e) {}\n }\n\n return removeOldHost;\n });\n return function removeOldHosts() {\n components.forEach((removeOldHost: any) => removeOldHost());\n };\n}\n\n// remove old styles\nexport function removeNgStyles() {\n const docHead = document.head;\n const _styles = docHead.querySelectorAll('style');\n const styles = Array.prototype.slice.call(_styles);\n styles\n .filter((style: any) => style.innerText.indexOf('_ng') !== -1)\n .map((el: any) => docHead.removeChild(el));\n}\n\n// get input values\nexport function getInputValues() {\n const _inputs = document.querySelectorAll('input');\n const inputs = Array.prototype.slice.call(_inputs);\n return inputs.map((input: any) => input.value);\n}\n\n// set input values\nexport function setInputValues(_inputs: any) {\n const inputs = document.querySelectorAll('input');\n if (_inputs && inputs.length === _inputs.length) {\n _inputs.forEach((value: any, i: number) => {\n const el: any = inputs[i];\n el.value = value;\n el.dispatchEvent(new CustomEvent('input', {detail: el.value}));\n });\n // clear array\n _inputs.length = 0;\n }\n}\n\n// get/set input values\nexport function createInputTransfer() {\n const _inputs = getInputValues();\n return function restoreInputValues() {\n return setInputValues(_inputs);\n };\n}\n"]}
\No newline at end of file