UNPKG

102 BTypeScriptView Raw
1export * from "./crossPlatformSha256";
2export { Sha256 as WebCryptoSha256 } from "./webCryptoSha256";