UNPKG

40.5 kBJSONView Raw
1{
2 "es6.array.copy-within": {
3 "chrome": "45",
4 "opera": "32",
5 "edge": "12",
6 "firefox": "32",
7 "safari": "9",
8 "node": "4",
9 "deno": "1",
10 "ios": "9",
11 "samsung": "5",
12 "rhino": "1.7.13",
13 "opera_mobile": "32",
14 "electron": "0.31"
15 },
16 "es6.array.every": {
17 "chrome": "5",
18 "opera": "10.10",
19 "edge": "12",
20 "firefox": "2",
21 "safari": "3.1",
22 "node": "0.4",
23 "deno": "1",
24 "ie": "9",
25 "android": "4",
26 "ios": "6",
27 "phantom": "1.9",
28 "samsung": "1",
29 "rhino": "1.7.13",
30 "opera_mobile": "10.1",
31 "electron": "0.20"
32 },
33 "es6.array.fill": {
34 "chrome": "45",
35 "opera": "32",
36 "edge": "12",
37 "firefox": "31",
38 "safari": "7.1",
39 "node": "4",
40 "deno": "1",
41 "ios": "8",
42 "samsung": "5",
43 "rhino": "1.7.13",
44 "opera_mobile": "32",
45 "electron": "0.31"
46 },
47 "es6.array.filter": {
48 "chrome": "51",
49 "opera": "38",
50 "edge": "13",
51 "firefox": "48",
52 "safari": "10",
53 "node": "6.5",
54 "deno": "1",
55 "ios": "10",
56 "samsung": "5",
57 "opera_mobile": "41",
58 "electron": "1.2"
59 },
60 "es6.array.find": {
61 "chrome": "45",
62 "opera": "32",
63 "edge": "12",
64 "firefox": "25",
65 "safari": "7.1",
66 "node": "4",
67 "deno": "1",
68 "ios": "8",
69 "samsung": "5",
70 "rhino": "1.7.13",
71 "opera_mobile": "32",
72 "electron": "0.31"
73 },
74 "es6.array.find-index": {
75 "chrome": "45",
76 "opera": "32",
77 "edge": "12",
78 "firefox": "25",
79 "safari": "7.1",
80 "node": "4",
81 "deno": "1",
82 "ios": "8",
83 "samsung": "5",
84 "rhino": "1.7.13",
85 "opera_mobile": "32",
86 "electron": "0.31"
87 },
88 "es7.array.flat-map": {
89 "chrome": "69",
90 "opera": "56",
91 "edge": "79",
92 "firefox": "62",
93 "safari": "12",
94 "node": "11",
95 "deno": "1",
96 "ios": "12",
97 "samsung": "10",
98 "opera_mobile": "48",
99 "electron": "4.0"
100 },
101 "es6.array.for-each": {
102 "chrome": "5",
103 "opera": "10.10",
104 "edge": "12",
105 "firefox": "2",
106 "safari": "3.1",
107 "node": "0.4",
108 "deno": "1",
109 "ie": "9",
110 "android": "4",
111 "ios": "6",
112 "phantom": "1.9",
113 "samsung": "1",
114 "rhino": "1.7.13",
115 "opera_mobile": "10.1",
116 "electron": "0.20"
117 },
118 "es6.array.from": {
119 "chrome": "51",
120 "opera": "38",
121 "edge": "15",
122 "firefox": "36",
123 "safari": "10",
124 "node": "6.5",
125 "deno": "1",
126 "ios": "10",
127 "samsung": "5",
128 "opera_mobile": "41",
129 "electron": "1.2"
130 },
131 "es7.array.includes": {
132 "chrome": "47",
133 "opera": "34",
134 "edge": "14",
135 "firefox": "102",
136 "safari": "10",
137 "node": "6",
138 "deno": "1",
139 "ios": "10",
140 "samsung": "5",
141 "opera_mobile": "34",
142 "electron": "0.36"
143 },
144 "es6.array.index-of": {
145 "chrome": "5",
146 "opera": "10.10",
147 "edge": "12",
148 "firefox": "2",
149 "safari": "3.1",
150 "node": "0.4",
151 "deno": "1",
152 "ie": "9",
153 "android": "4",
154 "ios": "6",
155 "phantom": "1.9",
156 "samsung": "1",
157 "rhino": "1.7.13",
158 "opera_mobile": "10.1",
159 "electron": "0.20"
160 },
161 "es6.array.is-array": {
162 "chrome": "5",
163 "opera": "10.50",
164 "edge": "12",
165 "firefox": "4",
166 "safari": "4",
167 "node": "0.4",
168 "deno": "1",
169 "ie": "9",
170 "android": "4",
171 "ios": "6",
172 "phantom": "1.9",
173 "samsung": "1",
174 "rhino": "1.7.13",
175 "opera_mobile": "10.1",
176 "electron": "0.20"
177 },
178 "es6.array.iterator": {
179 "chrome": "66",
180 "opera": "53",
181 "edge": "12",
182 "firefox": "60",
183 "safari": "9",
184 "node": "10",
185 "deno": "1",
186 "ios": "9",
187 "samsung": "9",
188 "rhino": "1.7.13",
189 "opera_mobile": "47",
190 "electron": "3.0"
191 },
192 "es6.array.last-index-of": {
193 "chrome": "5",
194 "opera": "10.10",
195 "edge": "12",
196 "firefox": "2",
197 "safari": "3.1",
198 "node": "0.4",
199 "deno": "1",
200 "ie": "9",
201 "android": "4",
202 "ios": "6",
203 "phantom": "1.9",
204 "samsung": "1",
205 "rhino": "1.7.13",
206 "opera_mobile": "10.1",
207 "electron": "0.20"
208 },
209 "es6.array.map": {
210 "chrome": "51",
211 "opera": "38",
212 "edge": "13",
213 "firefox": "48",
214 "safari": "10",
215 "node": "6.5",
216 "deno": "1",
217 "ios": "10",
218 "samsung": "5",
219 "opera_mobile": "41",
220 "electron": "1.2"
221 },
222 "es6.array.of": {
223 "chrome": "45",
224 "opera": "32",
225 "edge": "12",
226 "firefox": "25",
227 "safari": "9",
228 "node": "4",
229 "deno": "1",
230 "ios": "9",
231 "samsung": "5",
232 "rhino": "1.7.13",
233 "opera_mobile": "32",
234 "electron": "0.31"
235 },
236 "es6.array.reduce": {
237 "chrome": "5",
238 "opera": "10.50",
239 "edge": "12",
240 "firefox": "3",
241 "safari": "4",
242 "node": "0.4",
243 "deno": "1",
244 "ie": "9",
245 "android": "4",
246 "ios": "6",
247 "phantom": "1.9",
248 "samsung": "1",
249 "rhino": "1.7.13",
250 "opera_mobile": "10.1",
251 "electron": "0.20"
252 },
253 "es6.array.reduce-right": {
254 "chrome": "5",
255 "opera": "10.50",
256 "edge": "12",
257 "firefox": "3",
258 "safari": "4",
259 "node": "0.4",
260 "deno": "1",
261 "ie": "9",
262 "android": "4",
263 "ios": "6",
264 "phantom": "1.9",
265 "samsung": "1",
266 "rhino": "1.7.13",
267 "opera_mobile": "10.1",
268 "electron": "0.20"
269 },
270 "es6.array.slice": {
271 "chrome": "51",
272 "opera": "38",
273 "edge": "13",
274 "firefox": "48",
275 "safari": "10",
276 "node": "6.5",
277 "deno": "1",
278 "ios": "10",
279 "samsung": "5",
280 "opera_mobile": "41",
281 "electron": "1.2"
282 },
283 "es6.array.some": {
284 "chrome": "5",
285 "opera": "10.10",
286 "edge": "12",
287 "firefox": "2",
288 "safari": "3.1",
289 "node": "0.4",
290 "deno": "1",
291 "ie": "9",
292 "android": "4",
293 "ios": "6",
294 "phantom": "1.9",
295 "samsung": "1",
296 "rhino": "1.7.13",
297 "opera_mobile": "10.1",
298 "electron": "0.20"
299 },
300 "es6.array.sort": {
301 "chrome": "63",
302 "opera": "50",
303 "edge": "12",
304 "firefox": "5",
305 "safari": "12",
306 "node": "10",
307 "deno": "1",
308 "ie": "9",
309 "ios": "12",
310 "samsung": "8",
311 "rhino": "1.7.13",
312 "opera_mobile": "46",
313 "electron": "3.0"
314 },
315 "es6.array.species": {
316 "chrome": "51",
317 "opera": "38",
318 "edge": "13",
319 "firefox": "48",
320 "safari": "10",
321 "node": "6.5",
322 "deno": "1",
323 "ios": "10",
324 "samsung": "5",
325 "opera_mobile": "41",
326 "electron": "1.2"
327 },
328 "es6.date.now": {
329 "chrome": "5",
330 "opera": "10.50",
331 "edge": "12",
332 "firefox": "2",
333 "safari": "4",
334 "node": "0.4",
335 "deno": "1",
336 "ie": "9",
337 "android": "4",
338 "ios": "6",
339 "phantom": "1.9",
340 "samsung": "1",
341 "rhino": "1.7.13",
342 "opera_mobile": "10.1",
343 "electron": "0.20"
344 },
345 "es6.date.to-iso-string": {
346 "chrome": "5",
347 "opera": "10.50",
348 "edge": "12",
349 "firefox": "3.5",
350 "safari": "4",
351 "node": "0.4",
352 "deno": "1",
353 "ie": "9",
354 "android": "4",
355 "ios": "6",
356 "phantom": "1.9",
357 "samsung": "1",
358 "rhino": "1.7.13",
359 "opera_mobile": "10.1",
360 "electron": "0.20"
361 },
362 "es6.date.to-json": {
363 "chrome": "5",
364 "opera": "12.10",
365 "edge": "12",
366 "firefox": "4",
367 "safari": "10",
368 "node": "0.4",
369 "deno": "1",
370 "ie": "9",
371 "android": "4",
372 "ios": "10",
373 "samsung": "1",
374 "rhino": "1.7.13",
375 "opera_mobile": "12.1",
376 "electron": "0.20"
377 },
378 "es6.date.to-primitive": {
379 "chrome": "47",
380 "opera": "34",
381 "edge": "15",
382 "firefox": "44",
383 "safari": "10",
384 "node": "6",
385 "deno": "1",
386 "ios": "10",
387 "samsung": "5",
388 "opera_mobile": "34",
389 "electron": "0.36"
390 },
391 "es6.date.to-string": {
392 "chrome": "5",
393 "opera": "10.50",
394 "edge": "12",
395 "firefox": "2",
396 "safari": "3.1",
397 "node": "0.4",
398 "deno": "1",
399 "ie": "10",
400 "android": "4",
401 "ios": "6",
402 "phantom": "1.9",
403 "samsung": "1",
404 "rhino": "1.7.13",
405 "opera_mobile": "10.1",
406 "electron": "0.20"
407 },
408 "es6.function.bind": {
409 "chrome": "7",
410 "opera": "12",
411 "edge": "12",
412 "firefox": "4",
413 "safari": "5.1",
414 "node": "0.4",
415 "deno": "1",
416 "ie": "9",
417 "android": "4",
418 "ios": "6",
419 "phantom": "1.9",
420 "samsung": "1",
421 "rhino": "1.7.13",
422 "opera_mobile": "12",
423 "electron": "0.20"
424 },
425 "es6.function.has-instance": {
426 "chrome": "51",
427 "opera": "38",
428 "edge": "15",
429 "firefox": "50",
430 "safari": "10",
431 "node": "6.5",
432 "deno": "1",
433 "ios": "10",
434 "samsung": "5",
435 "opera_mobile": "41",
436 "electron": "1.2"
437 },
438 "es6.function.name": {
439 "chrome": "5",
440 "opera": "10.50",
441 "edge": "14",
442 "firefox": "2",
443 "safari": "4",
444 "node": "0.4",
445 "deno": "1",
446 "android": "4",
447 "ios": "6",
448 "phantom": "1.9",
449 "samsung": "1",
450 "rhino": "1.7.13",
451 "opera_mobile": "10.1",
452 "electron": "0.20"
453 },
454 "es6.map": {
455 "chrome": "51",
456 "opera": "38",
457 "edge": "15",
458 "firefox": "53",
459 "safari": "10",
460 "node": "6.5",
461 "deno": "1",
462 "ios": "10",
463 "samsung": "5",
464 "opera_mobile": "41",
465 "electron": "1.2"
466 },
467 "es6.math.acosh": {
468 "chrome": "38",
469 "opera": "25",
470 "edge": "12",
471 "firefox": "25",
472 "safari": "7.1",
473 "node": "0.12",
474 "deno": "1",
475 "ios": "8",
476 "samsung": "3",
477 "rhino": "1.7.13",
478 "opera_mobile": "25",
479 "electron": "0.20"
480 },
481 "es6.math.asinh": {
482 "chrome": "38",
483 "opera": "25",
484 "edge": "12",
485 "firefox": "25",
486 "safari": "7.1",
487 "node": "0.12",
488 "deno": "1",
489 "ios": "8",
490 "samsung": "3",
491 "rhino": "1.7.13",
492 "opera_mobile": "25",
493 "electron": "0.20"
494 },
495 "es6.math.atanh": {
496 "chrome": "38",
497 "opera": "25",
498 "edge": "12",
499 "firefox": "25",
500 "safari": "7.1",
501 "node": "0.12",
502 "deno": "1",
503 "ios": "8",
504 "samsung": "3",
505 "rhino": "1.7.13",
506 "opera_mobile": "25",
507 "electron": "0.20"
508 },
509 "es6.math.cbrt": {
510 "chrome": "38",
511 "opera": "25",
512 "edge": "12",
513 "firefox": "25",
514 "safari": "7.1",
515 "node": "0.12",
516 "deno": "1",
517 "ios": "8",
518 "samsung": "3",
519 "rhino": "1.7.13",
520 "opera_mobile": "25",
521 "electron": "0.20"
522 },
523 "es6.math.clz32": {
524 "chrome": "38",
525 "opera": "25",
526 "edge": "12",
527 "firefox": "31",
528 "safari": "9",
529 "node": "0.12",
530 "deno": "1",
531 "ios": "9",
532 "samsung": "3",
533 "rhino": "1.7.13",
534 "opera_mobile": "25",
535 "electron": "0.20"
536 },
537 "es6.math.cosh": {
538 "chrome": "38",
539 "opera": "25",
540 "edge": "12",
541 "firefox": "25",
542 "safari": "7.1",
543 "node": "0.12",
544 "deno": "1",
545 "ios": "8",
546 "samsung": "3",
547 "rhino": "1.7.13",
548 "opera_mobile": "25",
549 "electron": "0.20"
550 },
551 "es6.math.expm1": {
552 "chrome": "38",
553 "opera": "25",
554 "edge": "12",
555 "firefox": "25",
556 "safari": "7.1",
557 "node": "0.12",
558 "deno": "1",
559 "ios": "8",
560 "samsung": "3",
561 "rhino": "1.7.13",
562 "opera_mobile": "25",
563 "electron": "0.20"
564 },
565 "es6.math.fround": {
566 "chrome": "38",
567 "opera": "25",
568 "edge": "12",
569 "firefox": "26",
570 "safari": "7.1",
571 "node": "0.12",
572 "deno": "1",
573 "ios": "8",
574 "samsung": "3",
575 "rhino": "1.7.13",
576 "opera_mobile": "25",
577 "electron": "0.20"
578 },
579 "es6.math.hypot": {
580 "chrome": "38",
581 "opera": "25",
582 "edge": "12",
583 "firefox": "27",
584 "safari": "7.1",
585 "node": "0.12",
586 "deno": "1",
587 "ios": "8",
588 "samsung": "3",
589 "rhino": "1.7.13",
590 "opera_mobile": "25",
591 "electron": "0.20"
592 },
593 "es6.math.imul": {
594 "chrome": "30",
595 "opera": "17",
596 "edge": "12",
597 "firefox": "23",
598 "safari": "7",
599 "node": "0.12",
600 "deno": "1",
601 "android": "4.4",
602 "ios": "7",
603 "samsung": "2",
604 "rhino": "1.7.13",
605 "opera_mobile": "18",
606 "electron": "0.20"
607 },
608 "es6.math.log1p": {
609 "chrome": "38",
610 "opera": "25",
611 "edge": "12",
612 "firefox": "25",
613 "safari": "7.1",
614 "node": "0.12",
615 "deno": "1",
616 "ios": "8",
617 "samsung": "3",
618 "rhino": "1.7.13",
619 "opera_mobile": "25",
620 "electron": "0.20"
621 },
622 "es6.math.log10": {
623 "chrome": "38",
624 "opera": "25",
625 "edge": "12",
626 "firefox": "25",
627 "safari": "7.1",
628 "node": "0.12",
629 "deno": "1",
630 "ios": "8",
631 "samsung": "3",
632 "rhino": "1.7.13",
633 "opera_mobile": "25",
634 "electron": "0.20"
635 },
636 "es6.math.log2": {
637 "chrome": "38",
638 "opera": "25",
639 "edge": "12",
640 "firefox": "25",
641 "safari": "7.1",
642 "node": "0.12",
643 "deno": "1",
644 "ios": "8",
645 "samsung": "3",
646 "rhino": "1.7.13",
647 "opera_mobile": "25",
648 "electron": "0.20"
649 },
650 "es6.math.sign": {
651 "chrome": "38",
652 "opera": "25",
653 "edge": "12",
654 "firefox": "25",
655 "safari": "9",
656 "node": "0.12",
657 "deno": "1",
658 "ios": "9",
659 "samsung": "3",
660 "rhino": "1.7.13",
661 "opera_mobile": "25",
662 "electron": "0.20"
663 },
664 "es6.math.sinh": {
665 "chrome": "38",
666 "opera": "25",
667 "edge": "12",
668 "firefox": "25",
669 "safari": "7.1",
670 "node": "0.12",
671 "deno": "1",
672 "ios": "8",
673 "samsung": "3",
674 "rhino": "1.7.13",
675 "opera_mobile": "25",
676 "electron": "0.20"
677 },
678 "es6.math.tanh": {
679 "chrome": "38",
680 "opera": "25",
681 "edge": "12",
682 "firefox": "25",
683 "safari": "7.1",
684 "node": "0.12",
685 "deno": "1",
686 "ios": "8",
687 "samsung": "3",
688 "rhino": "1.7.13",
689 "opera_mobile": "25",
690 "electron": "0.20"
691 },
692 "es6.math.trunc": {
693 "chrome": "38",
694 "opera": "25",
695 "edge": "12",
696 "firefox": "25",
697 "safari": "7.1",
698 "node": "0.12",
699 "deno": "1",
700 "ios": "8",
701 "samsung": "3",
702 "rhino": "1.7.13",
703 "opera_mobile": "25",
704 "electron": "0.20"
705 },
706 "es6.number.constructor": {
707 "chrome": "41",
708 "opera": "28",
709 "edge": "12",
710 "firefox": "36",
711 "safari": "9",
712 "node": "4",
713 "deno": "1",
714 "ios": "9",
715 "samsung": "3.4",
716 "rhino": "1.7.13",
717 "opera_mobile": "28",
718 "electron": "0.21"
719 },
720 "es6.number.epsilon": {
721 "chrome": "34",
722 "opera": "21",
723 "edge": "12",
724 "firefox": "25",
725 "safari": "9",
726 "node": "0.12",
727 "deno": "1",
728 "ios": "9",
729 "samsung": "2",
730 "rhino": "1.7.14",
731 "opera_mobile": "21",
732 "electron": "0.20"
733 },
734 "es6.number.is-finite": {
735 "chrome": "19",
736 "opera": "15",
737 "edge": "12",
738 "firefox": "16",
739 "safari": "9",
740 "node": "0.8",
741 "deno": "1",
742 "android": "4.1",
743 "ios": "9",
744 "samsung": "1.5",
745 "rhino": "1.7.13",
746 "opera_mobile": "14",
747 "electron": "0.20"
748 },
749 "es6.number.is-integer": {
750 "chrome": "34",
751 "opera": "21",
752 "edge": "12",
753 "firefox": "16",
754 "safari": "9",
755 "node": "0.12",
756 "deno": "1",
757 "ios": "9",
758 "samsung": "2",
759 "rhino": "1.7.13",
760 "opera_mobile": "21",
761 "electron": "0.20"
762 },
763 "es6.number.is-nan": {
764 "chrome": "19",
765 "opera": "15",
766 "edge": "12",
767 "firefox": "15",
768 "safari": "9",
769 "node": "0.8",
770 "deno": "1",
771 "android": "4.1",
772 "ios": "9",
773 "samsung": "1.5",
774 "rhino": "1.7.13",
775 "opera_mobile": "14",
776 "electron": "0.20"
777 },
778 "es6.number.is-safe-integer": {
779 "chrome": "34",
780 "opera": "21",
781 "edge": "12",
782 "firefox": "32",
783 "safari": "9",
784 "node": "0.12",
785 "deno": "1",
786 "ios": "9",
787 "samsung": "2",
788 "rhino": "1.7.13",
789 "opera_mobile": "21",
790 "electron": "0.20"
791 },
792 "es6.number.max-safe-integer": {
793 "chrome": "34",
794 "opera": "21",
795 "edge": "12",
796 "firefox": "31",
797 "safari": "9",
798 "node": "0.12",
799 "deno": "1",
800 "ios": "9",
801 "samsung": "2",
802 "rhino": "1.7.13",
803 "opera_mobile": "21",
804 "electron": "0.20"
805 },
806 "es6.number.min-safe-integer": {
807 "chrome": "34",
808 "opera": "21",
809 "edge": "12",
810 "firefox": "31",
811 "safari": "9",
812 "node": "0.12",
813 "deno": "1",
814 "ios": "9",
815 "samsung": "2",
816 "rhino": "1.7.13",
817 "opera_mobile": "21",
818 "electron": "0.20"
819 },
820 "es6.number.parse-float": {
821 "chrome": "34",
822 "opera": "21",
823 "edge": "12",
824 "firefox": "25",
825 "safari": "9",
826 "node": "0.12",
827 "deno": "1",
828 "ios": "9",
829 "samsung": "2",
830 "rhino": "1.7.14",
831 "opera_mobile": "21",
832 "electron": "0.20"
833 },
834 "es6.number.parse-int": {
835 "chrome": "34",
836 "opera": "21",
837 "edge": "12",
838 "firefox": "25",
839 "safari": "9",
840 "node": "0.12",
841 "deno": "1",
842 "ios": "9",
843 "samsung": "2",
844 "rhino": "1.7.14",
845 "opera_mobile": "21",
846 "electron": "0.20"
847 },
848 "es6.object.assign": {
849 "chrome": "49",
850 "opera": "36",
851 "edge": "13",
852 "firefox": "36",
853 "safari": "10",
854 "node": "6",
855 "deno": "1",
856 "ios": "10",
857 "samsung": "5",
858 "opera_mobile": "36",
859 "electron": "0.37"
860 },
861 "es6.object.create": {
862 "chrome": "5",
863 "opera": "12",
864 "edge": "12",
865 "firefox": "4",
866 "safari": "4",
867 "node": "0.4",
868 "deno": "1",
869 "ie": "9",
870 "android": "4",
871 "ios": "6",
872 "phantom": "1.9",
873 "samsung": "1",
874 "rhino": "1.7.13",
875 "opera_mobile": "12",
876 "electron": "0.20"
877 },
878 "es7.object.define-getter": {
879 "chrome": "62",
880 "opera": "49",
881 "edge": "16",
882 "firefox": "48",
883 "safari": "9",
884 "node": "8.10",
885 "deno": "1",
886 "ios": "9",
887 "samsung": "8",
888 "opera_mobile": "46",
889 "electron": "3.0"
890 },
891 "es7.object.define-setter": {
892 "chrome": "62",
893 "opera": "49",
894 "edge": "16",
895 "firefox": "48",
896 "safari": "9",
897 "node": "8.10",
898 "deno": "1",
899 "ios": "9",
900 "samsung": "8",
901 "opera_mobile": "46",
902 "electron": "3.0"
903 },
904 "es6.object.define-property": {
905 "chrome": "5",
906 "opera": "12",
907 "edge": "12",
908 "firefox": "4",
909 "safari": "5.1",
910 "node": "0.4",
911 "deno": "1",
912 "ie": "9",
913 "android": "4",
914 "ios": "6",
915 "phantom": "1.9",
916 "samsung": "1",
917 "rhino": "1.7.13",
918 "opera_mobile": "12",
919 "electron": "0.20"
920 },
921 "es6.object.define-properties": {
922 "chrome": "5",
923 "opera": "12",
924 "edge": "12",
925 "firefox": "4",
926 "safari": "4",
927 "node": "0.4",
928 "deno": "1",
929 "ie": "9",
930 "android": "4",
931 "ios": "6",
932 "phantom": "1.9",
933 "samsung": "1",
934 "rhino": "1.7.13",
935 "opera_mobile": "12",
936 "electron": "0.20"
937 },
938 "es7.object.entries": {
939 "chrome": "54",
940 "opera": "41",
941 "edge": "14",
942 "firefox": "47",
943 "safari": "10.1",
944 "node": "7",
945 "deno": "1",
946 "ios": "10.3",
947 "samsung": "6",
948 "rhino": "1.7.14",
949 "opera_mobile": "41",
950 "electron": "1.4"
951 },
952 "es6.object.freeze": {
953 "chrome": "44",
954 "opera": "31",
955 "edge": "12",
956 "firefox": "35",
957 "safari": "9",
958 "node": "4",
959 "deno": "1",
960 "ios": "9",
961 "samsung": "4",
962 "rhino": "1.7.13",
963 "opera_mobile": "32",
964 "electron": "0.30"
965 },
966 "es6.object.get-own-property-descriptor": {
967 "chrome": "44",
968 "opera": "31",
969 "edge": "12",
970 "firefox": "35",
971 "safari": "9",
972 "node": "4",
973 "deno": "1",
974 "ios": "9",
975 "samsung": "4",
976 "rhino": "1.7.13",
977 "opera_mobile": "32",
978 "electron": "0.30"
979 },
980 "es7.object.get-own-property-descriptors": {
981 "chrome": "54",
982 "opera": "41",
983 "edge": "15",
984 "firefox": "50",
985 "safari": "10.1",
986 "node": "7",
987 "deno": "1",
988 "ios": "10.3",
989 "samsung": "6",
990 "opera_mobile": "41",
991 "electron": "1.4"
992 },
993 "es6.object.get-own-property-names": {
994 "chrome": "40",
995 "opera": "27",
996 "edge": "12",
997 "firefox": "33",
998 "safari": "9",
999 "node": "4",
1000 "deno": "1",
1001 "ios": "9",
1002 "samsung": "3.4",
1003 "rhino": "1.7.13",
1004 "opera_mobile": "27",
1005 "electron": "0.21"
1006 },
1007 "es6.object.get-prototype-of": {
1008 "chrome": "44",
1009 "opera": "31",
1010 "edge": "12",
1011 "firefox": "35",
1012 "safari": "9",
1013 "node": "4",
1014 "deno": "1",
1015 "ios": "9",
1016 "samsung": "4",
1017 "rhino": "1.7.13",
1018 "opera_mobile": "32",
1019 "electron": "0.30"
1020 },
1021 "es7.object.lookup-getter": {
1022 "chrome": "62",
1023 "opera": "49",
1024 "edge": "79",
1025 "firefox": "36",
1026 "safari": "9",
1027 "node": "8.10",
1028 "deno": "1",
1029 "ios": "9",
1030 "samsung": "8",
1031 "opera_mobile": "46",
1032 "electron": "3.0"
1033 },
1034 "es7.object.lookup-setter": {
1035 "chrome": "62",
1036 "opera": "49",
1037 "edge": "79",
1038 "firefox": "36",
1039 "safari": "9",
1040 "node": "8.10",
1041 "deno": "1",
1042 "ios": "9",
1043 "samsung": "8",
1044 "opera_mobile": "46",
1045 "electron": "3.0"
1046 },
1047 "es6.object.prevent-extensions": {
1048 "chrome": "44",
1049 "opera": "31",
1050 "edge": "12",
1051 "firefox": "35",
1052 "safari": "9",
1053 "node": "4",
1054 "deno": "1",
1055 "ios": "9",
1056 "samsung": "4",
1057 "rhino": "1.7.13",
1058 "opera_mobile": "32",
1059 "electron": "0.30"
1060 },
1061 "es6.object.to-string": {
1062 "chrome": "57",
1063 "opera": "44",
1064 "edge": "15",
1065 "firefox": "51",
1066 "safari": "10",
1067 "node": "8",
1068 "deno": "1",
1069 "ios": "10",
1070 "samsung": "7",
1071 "opera_mobile": "43",
1072 "electron": "1.7"
1073 },
1074 "es6.object.is": {
1075 "chrome": "19",
1076 "opera": "15",
1077 "edge": "12",
1078 "firefox": "22",
1079 "safari": "9",
1080 "node": "0.8",
1081 "deno": "1",
1082 "android": "4.1",
1083 "ios": "9",
1084 "samsung": "1.5",
1085 "rhino": "1.7.13",
1086 "opera_mobile": "14",
1087 "electron": "0.20"
1088 },
1089 "es6.object.is-frozen": {
1090 "chrome": "44",
1091 "opera": "31",
1092 "edge": "12",
1093 "firefox": "35",
1094 "safari": "9",
1095 "node": "4",
1096 "deno": "1",
1097 "ios": "9",
1098 "samsung": "4",
1099 "rhino": "1.7.13",
1100 "opera_mobile": "32",
1101 "electron": "0.30"
1102 },
1103 "es6.object.is-sealed": {
1104 "chrome": "44",
1105 "opera": "31",
1106 "edge": "12",
1107 "firefox": "35",
1108 "safari": "9",
1109 "node": "4",
1110 "deno": "1",
1111 "ios": "9",
1112 "samsung": "4",
1113 "rhino": "1.7.13",
1114 "opera_mobile": "32",
1115 "electron": "0.30"
1116 },
1117 "es6.object.is-extensible": {
1118 "chrome": "44",
1119 "opera": "31",
1120 "edge": "12",
1121 "firefox": "35",
1122 "safari": "9",
1123 "node": "4",
1124 "deno": "1",
1125 "ios": "9",
1126 "samsung": "4",
1127 "rhino": "1.7.13",
1128 "opera_mobile": "32",
1129 "electron": "0.30"
1130 },
1131 "es6.object.keys": {
1132 "chrome": "40",
1133 "opera": "27",
1134 "edge": "12",
1135 "firefox": "35",
1136 "safari": "9",
1137 "node": "4",
1138 "deno": "1",
1139 "ios": "9",
1140 "samsung": "3.4",
1141 "rhino": "1.7.13",
1142 "opera_mobile": "27",
1143 "electron": "0.21"
1144 },
1145 "es6.object.seal": {
1146 "chrome": "44",
1147 "opera": "31",
1148 "edge": "12",
1149 "firefox": "35",
1150 "safari": "9",
1151 "node": "4",
1152 "deno": "1",
1153 "ios": "9",
1154 "samsung": "4",
1155 "rhino": "1.7.13",
1156 "opera_mobile": "32",
1157 "electron": "0.30"
1158 },
1159 "es6.object.set-prototype-of": {
1160 "chrome": "34",
1161 "opera": "21",
1162 "edge": "12",
1163 "firefox": "31",
1164 "safari": "9",
1165 "node": "0.12",
1166 "deno": "1",
1167 "ie": "11",
1168 "ios": "9",
1169 "samsung": "2",
1170 "rhino": "1.7.13",
1171 "opera_mobile": "21",
1172 "electron": "0.20"
1173 },
1174 "es7.object.values": {
1175 "chrome": "54",
1176 "opera": "41",
1177 "edge": "14",
1178 "firefox": "47",
1179 "safari": "10.1",
1180 "node": "7",
1181 "deno": "1",
1182 "ios": "10.3",
1183 "samsung": "6",
1184 "rhino": "1.7.14",
1185 "opera_mobile": "41",
1186 "electron": "1.4"
1187 },
1188 "es6.promise": {
1189 "chrome": "51",
1190 "opera": "38",
1191 "edge": "14",
1192 "firefox": "45",
1193 "safari": "10",
1194 "node": "6.5",
1195 "deno": "1",
1196 "ios": "10",
1197 "samsung": "5",
1198 "opera_mobile": "41",
1199 "electron": "1.2"
1200 },
1201 "es7.promise.finally": {
1202 "chrome": "63",
1203 "opera": "50",
1204 "edge": "18",
1205 "firefox": "58",
1206 "safari": "11.1",
1207 "node": "10",
1208 "deno": "1",
1209 "ios": "11.3",
1210 "samsung": "8",
1211 "opera_mobile": "46",
1212 "electron": "3.0"
1213 },
1214 "es6.reflect.apply": {
1215 "chrome": "49",
1216 "opera": "36",
1217 "edge": "12",
1218 "firefox": "42",
1219 "safari": "10",
1220 "node": "6",
1221 "deno": "1",
1222 "ios": "10",
1223 "samsung": "5",
1224 "opera_mobile": "36",
1225 "electron": "0.37"
1226 },
1227 "es6.reflect.construct": {
1228 "chrome": "49",
1229 "opera": "36",
1230 "edge": "13",
1231 "firefox": "49",
1232 "safari": "10",
1233 "node": "6",
1234 "deno": "1",
1235 "ios": "10",
1236 "samsung": "5",
1237 "opera_mobile": "36",
1238 "electron": "0.37"
1239 },
1240 "es6.reflect.define-property": {
1241 "chrome": "49",
1242 "opera": "36",
1243 "edge": "13",
1244 "firefox": "42",
1245 "safari": "10",
1246 "node": "6",
1247 "deno": "1",
1248 "ios": "10",
1249 "samsung": "5",
1250 "opera_mobile": "36",
1251 "electron": "0.37"
1252 },
1253 "es6.reflect.delete-property": {
1254 "chrome": "49",
1255 "opera": "36",
1256 "edge": "12",
1257 "firefox": "42",
1258 "safari": "10",
1259 "node": "6",
1260 "deno": "1",
1261 "ios": "10",
1262 "samsung": "5",
1263 "opera_mobile": "36",
1264 "electron": "0.37"
1265 },
1266 "es6.reflect.get": {
1267 "chrome": "49",
1268 "opera": "36",
1269 "edge": "12",
1270 "firefox": "42",
1271 "safari": "10",
1272 "node": "6",
1273 "deno": "1",
1274 "ios": "10",
1275 "samsung": "5",
1276 "opera_mobile": "36",
1277 "electron": "0.37"
1278 },
1279 "es6.reflect.get-own-property-descriptor": {
1280 "chrome": "49",
1281 "opera": "36",
1282 "edge": "12",
1283 "firefox": "42",
1284 "safari": "10",
1285 "node": "6",
1286 "deno": "1",
1287 "ios": "10",
1288 "samsung": "5",
1289 "opera_mobile": "36",
1290 "electron": "0.37"
1291 },
1292 "es6.reflect.get-prototype-of": {
1293 "chrome": "49",
1294 "opera": "36",
1295 "edge": "12",
1296 "firefox": "42",
1297 "safari": "10",
1298 "node": "6",
1299 "deno": "1",
1300 "ios": "10",
1301 "samsung": "5",
1302 "opera_mobile": "36",
1303 "electron": "0.37"
1304 },
1305 "es6.reflect.has": {
1306 "chrome": "49",
1307 "opera": "36",
1308 "edge": "12",
1309 "firefox": "42",
1310 "safari": "10",
1311 "node": "6",
1312 "deno": "1",
1313 "ios": "10",
1314 "samsung": "5",
1315 "opera_mobile": "36",
1316 "electron": "0.37"
1317 },
1318 "es6.reflect.is-extensible": {
1319 "chrome": "49",
1320 "opera": "36",
1321 "edge": "12",
1322 "firefox": "42",
1323 "safari": "10",
1324 "node": "6",
1325 "deno": "1",
1326 "ios": "10",
1327 "samsung": "5",
1328 "opera_mobile": "36",
1329 "electron": "0.37"
1330 },
1331 "es6.reflect.own-keys": {
1332 "chrome": "49",
1333 "opera": "36",
1334 "edge": "12",
1335 "firefox": "42",
1336 "safari": "10",
1337 "node": "6",
1338 "deno": "1",
1339 "ios": "10",
1340 "samsung": "5",
1341 "opera_mobile": "36",
1342 "electron": "0.37"
1343 },
1344 "es6.reflect.prevent-extensions": {
1345 "chrome": "49",
1346 "opera": "36",
1347 "edge": "12",
1348 "firefox": "42",
1349 "safari": "10",
1350 "node": "6",
1351 "deno": "1",
1352 "ios": "10",
1353 "samsung": "5",
1354 "opera_mobile": "36",
1355 "electron": "0.37"
1356 },
1357 "es6.reflect.set": {
1358 "chrome": "49",
1359 "opera": "36",
1360 "edge": "12",
1361 "firefox": "42",
1362 "safari": "10",
1363 "node": "6",
1364 "deno": "1",
1365 "ios": "10",
1366 "samsung": "5",
1367 "opera_mobile": "36",
1368 "electron": "0.37"
1369 },
1370 "es6.reflect.set-prototype-of": {
1371 "chrome": "49",
1372 "opera": "36",
1373 "edge": "12",
1374 "firefox": "42",
1375 "safari": "10",
1376 "node": "6",
1377 "deno": "1",
1378 "ios": "10",
1379 "samsung": "5",
1380 "opera_mobile": "36",
1381 "electron": "0.37"
1382 },
1383 "es6.regexp.constructor": {
1384 "chrome": "50",
1385 "opera": "37",
1386 "edge": "79",
1387 "firefox": "40",
1388 "safari": "10",
1389 "node": "6",
1390 "deno": "1",
1391 "ios": "10",
1392 "samsung": "5",
1393 "opera_mobile": "37",
1394 "electron": "1.1"
1395 },
1396 "es6.regexp.flags": {
1397 "chrome": "49",
1398 "opera": "36",
1399 "edge": "79",
1400 "firefox": "37",
1401 "safari": "9",
1402 "node": "6",
1403 "deno": "1",
1404 "ios": "9",
1405 "samsung": "5",
1406 "opera_mobile": "36",
1407 "electron": "0.37"
1408 },
1409 "es6.regexp.match": {
1410 "chrome": "50",
1411 "opera": "37",
1412 "edge": "79",
1413 "firefox": "49",
1414 "safari": "10",
1415 "node": "6",
1416 "deno": "1",
1417 "ios": "10",
1418 "samsung": "5",
1419 "rhino": "1.7.13",
1420 "opera_mobile": "37",
1421 "electron": "1.1"
1422 },
1423 "es6.regexp.replace": {
1424 "chrome": "50",
1425 "opera": "37",
1426 "edge": "79",
1427 "firefox": "49",
1428 "safari": "10",
1429 "node": "6",
1430 "deno": "1",
1431 "ios": "10",
1432 "samsung": "5",
1433 "opera_mobile": "37",
1434 "electron": "1.1"
1435 },
1436 "es6.regexp.split": {
1437 "chrome": "50",
1438 "opera": "37",
1439 "edge": "79",
1440 "firefox": "49",
1441 "safari": "10",
1442 "node": "6",
1443 "deno": "1",
1444 "ios": "10",
1445 "samsung": "5",
1446 "opera_mobile": "37",
1447 "electron": "1.1"
1448 },
1449 "es6.regexp.search": {
1450 "chrome": "50",
1451 "opera": "37",
1452 "edge": "79",
1453 "firefox": "49",
1454 "safari": "10",
1455 "node": "6",
1456 "deno": "1",
1457 "ios": "10",
1458 "samsung": "5",
1459 "rhino": "1.7.13",
1460 "opera_mobile": "37",
1461 "electron": "1.1"
1462 },
1463 "es6.regexp.to-string": {
1464 "chrome": "50",
1465 "opera": "37",
1466 "edge": "79",
1467 "firefox": "39",
1468 "safari": "10",
1469 "node": "6",
1470 "deno": "1",
1471 "ios": "10",
1472 "samsung": "5",
1473 "opera_mobile": "37",
1474 "electron": "1.1"
1475 },
1476 "es6.set": {
1477 "chrome": "51",
1478 "opera": "38",
1479 "edge": "15",
1480 "firefox": "53",
1481 "safari": "10",
1482 "node": "6.5",
1483 "deno": "1",
1484 "ios": "10",
1485 "samsung": "5",
1486 "opera_mobile": "41",
1487 "electron": "1.2"
1488 },
1489 "es6.symbol": {
1490 "chrome": "51",
1491 "opera": "38",
1492 "edge": "79",
1493 "firefox": "51",
1494 "safari": "10",
1495 "node": "6.5",
1496 "deno": "1",
1497 "ios": "10",
1498 "samsung": "5",
1499 "opera_mobile": "41",
1500 "electron": "1.2"
1501 },
1502 "es7.symbol.async-iterator": {
1503 "chrome": "63",
1504 "opera": "50",
1505 "edge": "79",
1506 "firefox": "57",
1507 "safari": "12",
1508 "node": "10",
1509 "deno": "1",
1510 "ios": "12",
1511 "samsung": "8",
1512 "opera_mobile": "46",
1513 "electron": "3.0"
1514 },
1515 "es6.string.anchor": {
1516 "chrome": "5",
1517 "opera": "15",
1518 "edge": "12",
1519 "firefox": "17",
1520 "safari": "6",
1521 "node": "0.4",
1522 "deno": "1",
1523 "android": "4",
1524 "ios": "7",
1525 "phantom": "1.9",
1526 "samsung": "1",
1527 "rhino": "1.7.14",
1528 "opera_mobile": "14",
1529 "electron": "0.20"
1530 },
1531 "es6.string.big": {
1532 "chrome": "5",
1533 "opera": "15",
1534 "edge": "12",
1535 "firefox": "17",
1536 "safari": "6",
1537 "node": "0.4",
1538 "deno": "1",
1539 "android": "4",
1540 "ios": "7",
1541 "phantom": "1.9",
1542 "samsung": "1",
1543 "rhino": "1.7.14",
1544 "opera_mobile": "14",
1545 "electron": "0.20"
1546 },
1547 "es6.string.blink": {
1548 "chrome": "5",
1549 "opera": "15",
1550 "edge": "12",
1551 "firefox": "17",
1552 "safari": "6",
1553 "node": "0.4",
1554 "deno": "1",
1555 "android": "4",
1556 "ios": "7",
1557 "phantom": "1.9",
1558 "samsung": "1",
1559 "rhino": "1.7.14",
1560 "opera_mobile": "14",
1561 "electron": "0.20"
1562 },
1563 "es6.string.bold": {
1564 "chrome": "5",
1565 "opera": "15",
1566 "edge": "12",
1567 "firefox": "17",
1568 "safari": "6",
1569 "node": "0.4",
1570 "deno": "1",
1571 "android": "4",
1572 "ios": "7",
1573 "phantom": "1.9",
1574 "samsung": "1",
1575 "rhino": "1.7.14",
1576 "opera_mobile": "14",
1577 "electron": "0.20"
1578 },
1579 "es6.string.code-point-at": {
1580 "chrome": "41",
1581 "opera": "28",
1582 "edge": "12",
1583 "firefox": "29",
1584 "safari": "9",
1585 "node": "4",
1586 "deno": "1",
1587 "ios": "9",
1588 "samsung": "3.4",
1589 "rhino": "1.7.13",
1590 "opera_mobile": "28",
1591 "electron": "0.21"
1592 },
1593 "es6.string.ends-with": {
1594 "chrome": "41",
1595 "opera": "28",
1596 "edge": "12",
1597 "firefox": "29",
1598 "safari": "9",
1599 "node": "4",
1600 "deno": "1",
1601 "ios": "9",
1602 "samsung": "3.4",
1603 "rhino": "1.7.13",
1604 "opera_mobile": "28",
1605 "electron": "0.21"
1606 },
1607 "es6.string.fixed": {
1608 "chrome": "5",
1609 "opera": "15",
1610 "edge": "12",
1611 "firefox": "17",
1612 "safari": "6",
1613 "node": "0.4",
1614 "deno": "1",
1615 "android": "4",
1616 "ios": "7",
1617 "phantom": "1.9",
1618 "samsung": "1",
1619 "rhino": "1.7.14",
1620 "opera_mobile": "14",
1621 "electron": "0.20"
1622 },
1623 "es6.string.fontcolor": {
1624 "chrome": "5",
1625 "opera": "15",
1626 "edge": "12",
1627 "firefox": "17",
1628 "safari": "6",
1629 "node": "0.4",
1630 "deno": "1",
1631 "android": "4",
1632 "ios": "7",
1633 "phantom": "1.9",
1634 "samsung": "1",
1635 "rhino": "1.7.14",
1636 "opera_mobile": "14",
1637 "electron": "0.20"
1638 },
1639 "es6.string.fontsize": {
1640 "chrome": "5",
1641 "opera": "15",
1642 "edge": "12",
1643 "firefox": "17",
1644 "safari": "6",
1645 "node": "0.4",
1646 "deno": "1",
1647 "android": "4",
1648 "ios": "7",
1649 "phantom": "1.9",
1650 "samsung": "1",
1651 "rhino": "1.7.14",
1652 "opera_mobile": "14",
1653 "electron": "0.20"
1654 },
1655 "es6.string.from-code-point": {
1656 "chrome": "41",
1657 "opera": "28",
1658 "edge": "12",
1659 "firefox": "29",
1660 "safari": "9",
1661 "node": "4",
1662 "deno": "1",
1663 "ios": "9",
1664 "samsung": "3.4",
1665 "rhino": "1.7.13",
1666 "opera_mobile": "28",
1667 "electron": "0.21"
1668 },
1669 "es6.string.includes": {
1670 "chrome": "41",
1671 "opera": "28",
1672 "edge": "12",
1673 "firefox": "40",
1674 "safari": "9",
1675 "node": "4",
1676 "deno": "1",
1677 "ios": "9",
1678 "samsung": "3.4",
1679 "rhino": "1.7.13",
1680 "opera_mobile": "28",
1681 "electron": "0.21"
1682 },
1683 "es6.string.italics": {
1684 "chrome": "5",
1685 "opera": "15",
1686 "edge": "12",
1687 "firefox": "17",
1688 "safari": "6",
1689 "node": "0.4",
1690 "deno": "1",
1691 "android": "4",
1692 "ios": "7",
1693 "phantom": "1.9",
1694 "samsung": "1",
1695 "rhino": "1.7.14",
1696 "opera_mobile": "14",
1697 "electron": "0.20"
1698 },
1699 "es6.string.iterator": {
1700 "chrome": "38",
1701 "opera": "25",
1702 "edge": "12",
1703 "firefox": "36",
1704 "safari": "9",
1705 "node": "0.12",
1706 "deno": "1",
1707 "ios": "9",
1708 "samsung": "3",
1709 "rhino": "1.7.13",
1710 "opera_mobile": "25",
1711 "electron": "0.20"
1712 },
1713 "es6.string.link": {
1714 "chrome": "5",
1715 "opera": "15",
1716 "edge": "12",
1717 "firefox": "17",
1718 "safari": "6",
1719 "node": "0.4",
1720 "deno": "1",
1721 "android": "4",
1722 "ios": "7",
1723 "phantom": "1.9",
1724 "samsung": "1",
1725 "rhino": "1.7.14",
1726 "opera_mobile": "14",
1727 "electron": "0.20"
1728 },
1729 "es7.string.pad-start": {
1730 "chrome": "57",
1731 "opera": "44",
1732 "edge": "15",
1733 "firefox": "48",
1734 "safari": "10",
1735 "node": "8",
1736 "deno": "1",
1737 "ios": "10",
1738 "samsung": "7",
1739 "rhino": "1.7.13",
1740 "opera_mobile": "43",
1741 "electron": "1.7"
1742 },
1743 "es7.string.pad-end": {
1744 "chrome": "57",
1745 "opera": "44",
1746 "edge": "15",
1747 "firefox": "48",
1748 "safari": "10",
1749 "node": "8",
1750 "deno": "1",
1751 "ios": "10",
1752 "samsung": "7",
1753 "rhino": "1.7.13",
1754 "opera_mobile": "43",
1755 "electron": "1.7"
1756 },
1757 "es6.string.raw": {
1758 "chrome": "41",
1759 "opera": "28",
1760 "edge": "12",
1761 "firefox": "34",
1762 "safari": "9",
1763 "node": "4",
1764 "deno": "1",
1765 "ios": "9",
1766 "samsung": "3.4",
1767 "rhino": "1.7.14",
1768 "opera_mobile": "28",
1769 "electron": "0.21"
1770 },
1771 "es6.string.repeat": {
1772 "chrome": "41",
1773 "opera": "28",
1774 "edge": "12",
1775 "firefox": "24",
1776 "safari": "9",
1777 "node": "4",
1778 "deno": "1",
1779 "ios": "9",
1780 "samsung": "3.4",
1781 "rhino": "1.7.13",
1782 "opera_mobile": "28",
1783 "electron": "0.21"
1784 },
1785 "es6.string.small": {
1786 "chrome": "5",
1787 "opera": "15",
1788 "edge": "12",
1789 "firefox": "17",
1790 "safari": "6",
1791 "node": "0.4",
1792 "deno": "1",
1793 "android": "4",
1794 "ios": "7",
1795 "phantom": "1.9",
1796 "samsung": "1",
1797 "rhino": "1.7.14",
1798 "opera_mobile": "14",
1799 "electron": "0.20"
1800 },
1801 "es6.string.starts-with": {
1802 "chrome": "41",
1803 "opera": "28",
1804 "edge": "12",
1805 "firefox": "29",
1806 "safari": "9",
1807 "node": "4",
1808 "deno": "1",
1809 "ios": "9",
1810 "samsung": "3.4",
1811 "rhino": "1.7.13",
1812 "opera_mobile": "28",
1813 "electron": "0.21"
1814 },
1815 "es6.string.strike": {
1816 "chrome": "5",
1817 "opera": "15",
1818 "edge": "12",
1819 "firefox": "17",
1820 "safari": "6",
1821 "node": "0.4",
1822 "deno": "1",
1823 "android": "4",
1824 "ios": "7",
1825 "phantom": "1.9",
1826 "samsung": "1",
1827 "rhino": "1.7.14",
1828 "opera_mobile": "14",
1829 "electron": "0.20"
1830 },
1831 "es6.string.sub": {
1832 "chrome": "5",
1833 "opera": "15",
1834 "edge": "12",
1835 "firefox": "17",
1836 "safari": "6",
1837 "node": "0.4",
1838 "deno": "1",
1839 "android": "4",
1840 "ios": "7",
1841 "phantom": "1.9",
1842 "samsung": "1",
1843 "rhino": "1.7.14",
1844 "opera_mobile": "14",
1845 "electron": "0.20"
1846 },
1847 "es6.string.sup": {
1848 "chrome": "5",
1849 "opera": "15",
1850 "edge": "12",
1851 "firefox": "17",
1852 "safari": "6",
1853 "node": "0.4",
1854 "deno": "1",
1855 "android": "4",
1856 "ios": "7",
1857 "phantom": "1.9",
1858 "samsung": "1",
1859 "rhino": "1.7.14",
1860 "opera_mobile": "14",
1861 "electron": "0.20"
1862 },
1863 "es6.string.trim": {
1864 "chrome": "5",
1865 "opera": "10.50",
1866 "edge": "12",
1867 "firefox": "3.5",
1868 "safari": "4",
1869 "node": "0.4",
1870 "deno": "1",
1871 "ie": "9",
1872 "android": "4",
1873 "ios": "6",
1874 "phantom": "1.9",
1875 "samsung": "1",
1876 "rhino": "1.7.13",
1877 "opera_mobile": "10.1",
1878 "electron": "0.20"
1879 },
1880 "es7.string.trim-left": {
1881 "chrome": "66",
1882 "opera": "53",
1883 "edge": "79",
1884 "firefox": "61",
1885 "safari": "12",
1886 "node": "10",
1887 "deno": "1",
1888 "ios": "12",
1889 "samsung": "9",
1890 "rhino": "1.7.13",
1891 "opera_mobile": "47",
1892 "electron": "3.0"
1893 },
1894 "es7.string.trim-right": {
1895 "chrome": "66",
1896 "opera": "53",
1897 "edge": "79",
1898 "firefox": "61",
1899 "safari": "12",
1900 "node": "10",
1901 "deno": "1",
1902 "ios": "12",
1903 "samsung": "9",
1904 "rhino": "1.7.13",
1905 "opera_mobile": "47",
1906 "electron": "3.0"
1907 },
1908 "es6.typed.array-buffer": {
1909 "chrome": "51",
1910 "opera": "38",
1911 "edge": "13",
1912 "firefox": "48",
1913 "safari": "10",
1914 "node": "6.5",
1915 "deno": "1",
1916 "ios": "10",
1917 "samsung": "5",
1918 "opera_mobile": "41",
1919 "electron": "1.2"
1920 },
1921 "es6.typed.data-view": {
1922 "chrome": "5",
1923 "opera": "12",
1924 "edge": "12",
1925 "firefox": "15",
1926 "safari": "5.1",
1927 "node": "0.4",
1928 "deno": "1",
1929 "ie": "10",
1930 "android": "4",
1931 "ios": "6",
1932 "phantom": "1.9",
1933 "samsung": "1",
1934 "rhino": "1.7.13",
1935 "opera_mobile": "12",
1936 "electron": "0.20"
1937 },
1938 "es6.typed.int8-array": {
1939 "chrome": "51",
1940 "opera": "38",
1941 "edge": "13",
1942 "firefox": "48",
1943 "safari": "10",
1944 "node": "6.5",
1945 "deno": "1",
1946 "ios": "10",
1947 "samsung": "5",
1948 "opera_mobile": "41",
1949 "electron": "1.2"
1950 },
1951 "es6.typed.uint8-array": {
1952 "chrome": "51",
1953 "opera": "38",
1954 "edge": "13",
1955 "firefox": "48",
1956 "safari": "10",
1957 "node": "6.5",
1958 "deno": "1",
1959 "ios": "10",
1960 "samsung": "5",
1961 "opera_mobile": "41",
1962 "electron": "1.2"
1963 },
1964 "es6.typed.uint8-clamped-array": {
1965 "chrome": "51",
1966 "opera": "38",
1967 "edge": "13",
1968 "firefox": "48",
1969 "safari": "10",
1970 "node": "6.5",
1971 "deno": "1",
1972 "ios": "10",
1973 "samsung": "5",
1974 "opera_mobile": "41",
1975 "electron": "1.2"
1976 },
1977 "es6.typed.int16-array": {
1978 "chrome": "51",
1979 "opera": "38",
1980 "edge": "13",
1981 "firefox": "48",
1982 "safari": "10",
1983 "node": "6.5",
1984 "deno": "1",
1985 "ios": "10",
1986 "samsung": "5",
1987 "opera_mobile": "41",
1988 "electron": "1.2"
1989 },
1990 "es6.typed.uint16-array": {
1991 "chrome": "51",
1992 "opera": "38",
1993 "edge": "13",
1994 "firefox": "48",
1995 "safari": "10",
1996 "node": "6.5",
1997 "deno": "1",
1998 "ios": "10",
1999 "samsung": "5",
2000 "opera_mobile": "41",
2001 "electron": "1.2"
2002 },
2003 "es6.typed.int32-array": {
2004 "chrome": "51",
2005 "opera": "38",
2006 "edge": "13",
2007 "firefox": "48",
2008 "safari": "10",
2009 "node": "6.5",
2010 "deno": "1",
2011 "ios": "10",
2012 "samsung": "5",
2013 "opera_mobile": "41",
2014 "electron": "1.2"
2015 },
2016 "es6.typed.uint32-array": {
2017 "chrome": "51",
2018 "opera": "38",
2019 "edge": "13",
2020 "firefox": "48",
2021 "safari": "10",
2022 "node": "6.5",
2023 "deno": "1",
2024 "ios": "10",
2025 "samsung": "5",
2026 "opera_mobile": "41",
2027 "electron": "1.2"
2028 },
2029 "es6.typed.float32-array": {
2030 "chrome": "51",
2031 "opera": "38",
2032 "edge": "13",
2033 "firefox": "48",
2034 "safari": "10",
2035 "node": "6.5",
2036 "deno": "1",
2037 "ios": "10",
2038 "samsung": "5",
2039 "opera_mobile": "41",
2040 "electron": "1.2"
2041 },
2042 "es6.typed.float64-array": {
2043 "chrome": "51",
2044 "opera": "38",
2045 "edge": "13",
2046 "firefox": "48",
2047 "safari": "10",
2048 "node": "6.5",
2049 "deno": "1",
2050 "ios": "10",
2051 "samsung": "5",
2052 "opera_mobile": "41",
2053 "electron": "1.2"
2054 },
2055 "es6.weak-map": {
2056 "chrome": "51",
2057 "opera": "38",
2058 "edge": "15",
2059 "firefox": "53",
2060 "safari": "9",
2061 "node": "6.5",
2062 "deno": "1",
2063 "ios": "9",
2064 "samsung": "5",
2065 "opera_mobile": "41",
2066 "electron": "1.2"
2067 },
2068 "es6.weak-set": {
2069 "chrome": "51",
2070 "opera": "38",
2071 "edge": "15",
2072 "firefox": "53",
2073 "safari": "9",
2074 "node": "6.5",
2075 "deno": "1",
2076 "ios": "9",
2077 "samsung": "5",
2078 "opera_mobile": "41",
2079 "electron": "1.2"
2080 }
2081}