UNPKG

11.2 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"names":["_core","require","transformWithoutHelper","loose","path","state","pushComputedProps","pushComputedPropsLoose","pushComputedPropsSpec","node","build","declar","loop","block","body","ensureBlock","push","t","inherits","replaceParent","parentPath","replaceWithMultiple","remove","buildForOfLoose","template","statement","buildForOf","statements","scope","parent","left","id","intermediate","isIdentifier","isPattern","isMemberExpression","isVariableDeclaration","generateUidIdentifier","variableDeclaration","kind","variableDeclarator","declarations","identifier","name","buildCodeFrameError","type","iteratorKey","isArrayKey","LOOP_OBJECT","IS_ARRAY","OBJECT","right","INDEX","ID","INTERMEDIATE","isLabeledParent","isLabeledStatement","labeled","labeledStatement","label","stepKey","generateUid","stepValue","memberExpression","expressionStatement","assignmentExpression","ITERATOR_HAD_ERROR_KEY","ITERATOR_COMPLETION","ITERATOR_ERROR_KEY","ITERATOR_KEY","STEP_KEY","tryBody"],"sources":["../src/no-helper-implementation.ts"],"sourcesContent":["import { type PluginPass, template, types as t } from \"@babel/core\";\nimport type { NodePath } from \"@babel/traverse\";\n\n// This is the legacy implementation, which inlines all the code.\n// It must be kept for compatibility reasons.\n// TODO(Babel 8): Remove this file.\n\nexport default function transformWithoutHelper(\n loose: boolean | void,\n path: NodePath<t.ForOfStatement>,\n state: PluginPass,\n) {\n const pushComputedProps = loose\n ? pushComputedPropsLoose\n : pushComputedPropsSpec;\n\n const { node } = path;\n const build = pushComputedProps(path, state);\n const declar = build.declar;\n const loop = build.loop;\n const block = loop.body as t.BlockStatement;\n\n // ensure that it's a block so we can take all its statements\n path.ensureBlock();\n\n // add the value declaration to the new loop body\n if (declar) {\n block.body.push(declar);\n }\n\n // push the rest of the original loop body onto our new body\n block.body.push(...(node.body as t.BlockStatement).body);\n\n t.inherits(loop, node);\n t.inherits(loop.body, node.body);\n\n if (build.replaceParent) {\n path.parentPath.replaceWithMultiple(build.node);\n path.remove();\n } else {\n path.replaceWithMultiple(build.node);\n }\n}\n\nconst buildForOfLoose = template.statement(`\n for (var LOOP_OBJECT = OBJECT,\n IS_ARRAY = Array.isArray(LOOP_OBJECT),\n INDEX = 0,\n LOOP_OBJECT = IS_ARRAY ? LOOP_OBJECT : LOOP_OBJECT[Symbol.iterator]();;) {\n INTERMEDIATE;\n if (IS_ARRAY) {\n if (INDEX >= LOOP_OBJECT.length) break;\n ID = LOOP_OBJECT[INDEX++];\n } else {\n INDEX = LOOP_OBJECT.next();\n if (INDEX.done) break;\n ID = INDEX.value;\n }\n }\n`);\n\nconst buildForOf = template.statements(`\n var ITERATOR_COMPLETION = true;\n var ITERATOR_HAD_ERROR_KEY = false;\n var ITERATOR_ERROR_KEY = undefined;\n try {\n for (\n var ITERATOR_KEY = OBJECT[Symbol.iterator](), STEP_KEY;\n !(ITERATOR_COMPLETION = (STEP_KEY = ITERATOR_KEY.next()).done);\n ITERATOR_COMPLETION = true\n ) {}\n } catch (err) {\n ITERATOR_HAD_ERROR_KEY = true;\n ITERATOR_ERROR_KEY = err;\n } finally {\n try {\n if (!ITERATOR_COMPLETION && ITERATOR_KEY.return != null) {\n ITERATOR_KEY.return();\n }\n } finally {\n if (ITERATOR_HAD_ERROR_KEY) {\n throw ITERATOR_ERROR_KEY;\n }\n }\n }\n`);\n\nfunction pushComputedPropsLoose(\n path: NodePath<t.ForOfStatement>,\n state: PluginPass,\n) {\n const { node, scope, parent } = path;\n const { left } = node;\n let declar, id, intermediate;\n\n if (t.isIdentifier(left) || t.isPattern(left) || t.isMemberExpression(left)) {\n // for (i of test), for ({ i } of test)\n id = left;\n intermediate = null;\n } else if (t.isVariableDeclaration(left)) {\n // for (let i of test)\n id = scope.generateUidIdentifier(\"ref\");\n declar = t.variableDeclaration(left.kind, [\n t.variableDeclarator(left.declarations[0].id, t.identifier(id.name)),\n ]);\n intermediate = t.variableDeclaration(\"var\", [\n t.variableDeclarator(t.identifier(id.name)),\n ]);\n } else {\n throw state.buildCodeFrameError(\n left,\n `Unknown node type ${left.type} in ForStatement`,\n );\n }\n\n const iteratorKey = scope.generateUidIdentifier(\"iterator\");\n const isArrayKey = scope.generateUidIdentifier(\"isArray\");\n\n const loop = buildForOfLoose({\n LOOP_OBJECT: iteratorKey,\n IS_ARRAY: isArrayKey,\n OBJECT: node.right,\n INDEX: scope.generateUidIdentifier(\"i\"),\n ID: id,\n INTERMEDIATE: intermediate,\n }) as t.ForStatement;\n\n //\n const isLabeledParent = t.isLabeledStatement(parent);\n let labeled;\n\n if (isLabeledParent) {\n labeled = t.labeledStatement(parent.label, loop);\n }\n\n return {\n replaceParent: isLabeledParent,\n declar: declar,\n node: labeled || loop,\n loop: loop,\n };\n}\n\nfunction pushComputedPropsSpec(\n path: NodePath<t.ForOfStatement>,\n state: PluginPass,\n) {\n const { node, scope, parent } = path;\n const left = node.left;\n let declar;\n\n const stepKey = scope.generateUid(\"step\");\n const stepValue = t.memberExpression(\n t.identifier(stepKey),\n t.identifier(\"value\"),\n );\n\n if (t.isIdentifier(left) || t.isPattern(left) || t.isMemberExpression(left)) {\n // for (i of test), for ({ i } of test)\n declar = t.expressionStatement(\n t.assignmentExpression(\"=\", left, stepValue),\n );\n } else if (t.isVariableDeclaration(left)) {\n // for (let i of test)\n declar = t.variableDeclaration(left.kind, [\n t.variableDeclarator(left.declarations[0].id, stepValue),\n ]);\n } else {\n throw state.buildCodeFrameError(\n left,\n `Unknown node type ${left.type} in ForStatement`,\n );\n }\n\n const template = buildForOf({\n ITERATOR_HAD_ERROR_KEY: scope.generateUidIdentifier(\"didIteratorError\"),\n ITERATOR_COMPLETION: scope.generateUidIdentifier(\n \"iteratorNormalCompletion\",\n ),\n ITERATOR_ERROR_KEY: scope.generateUidIdentifier(\"iteratorError\"),\n ITERATOR_KEY: scope.generateUidIdentifier(\"iterator\"),\n STEP_KEY: t.identifier(stepKey),\n OBJECT: node.right,\n });\n\n const isLabeledParent = t.isLabeledStatement(parent);\n\n const tryBody = (template[3] as t.TryStatement).block.body;\n const loop = tryBody[0] as t.ForStatement;\n\n if (isLabeledParent) {\n tryBody[0] = t.labeledStatement(parent.label, loop);\n }\n\n //\n\n return {\n replaceParent: isLabeledParent,\n declar: declar,\n loop: loop,\n node: template,\n };\n}\n"],"mappings":";;;;;;AAAA,IAAAA,KAAA,GAAAC,OAAA;AAOe,SAASC,sBAAsBA,CAC5CC,KAAqB,EACrBC,IAAgC,EAChCC,KAAiB,EACjB;EACA,MAAMC,iBAAiB,GAAGH,KAAK,GAC3BI,sBAAsB,GACtBC,qBAAqB;EAEzB,MAAM;IAAEC;EAAK,CAAC,GAAGL,IAAI;EACrB,MAAMM,KAAK,GAAGJ,iBAAiB,CAACF,IAAI,EAAEC,KAAK,CAAC;EAC5C,MAAMM,MAAM,GAAGD,KAAK,CAACC,MAAM;EAC3B,MAAMC,IAAI,GAAGF,KAAK,CAACE,IAAI;EACvB,MAAMC,KAAK,GAAGD,IAAI,CAACE,IAAwB;EAG3CV,IAAI,CAACW,WAAW,CAAC,CAAC;EAGlB,IAAIJ,MAAM,EAAE;IACVE,KAAK,CAACC,IAAI,CAACE,IAAI,CAACL,MAAM,CAAC;EACzB;EAGAE,KAAK,CAACC,IAAI,CAACE,IAAI,CAAC,GAAIP,IAAI,CAACK,IAAI,CAAsBA,IAAI,CAAC;EAExDG,WAAC,CAACC,QAAQ,CAACN,IAAI,EAAEH,IAAI,CAAC;EACtBQ,WAAC,CAACC,QAAQ,CAACN,IAAI,CAACE,IAAI,EAAEL,IAAI,CAACK,IAAI,CAAC;EAEhC,IAAIJ,KAAK,CAACS,aAAa,EAAE;IACvBf,IAAI,CAACgB,UAAU,CAACC,mBAAmB,CAACX,KAAK,CAACD,IAAI,CAAC;IAC/CL,IAAI,CAACkB,MAAM,CAAC,CAAC;EACf,CAAC,MAAM;IACLlB,IAAI,CAACiB,mBAAmB,CAACX,KAAK,CAACD,IAAI,CAAC;EACtC;AACF;AAEA,MAAMc,eAAe,GAAGC,cAAQ,CAACC,SAAS,CAAE;AAC5C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,CAAC;AAEF,MAAMC,UAAU,GAAGF,cAAQ,CAACG,UAAU,CAAE;AACxC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC,CAAC;AAEF,SAASpB,sBAAsBA,CAC7BH,IAAgC,EAChCC,KAAiB,EACjB;EACA,MAAM;IAAEI,IAAI;IAAEmB,KAAK;IAAEC;EAAO,CAAC,GAAGzB,IAAI;EACpC,MAAM;IAAE0B;EAAK,CAAC,GAAGrB,IAAI;EACrB,IAAIE,MAAM,EAAEoB,EAAE,EAAEC,YAAY;EAE5B,IAAIf,WAAC,CAACgB,YAAY,CAACH,IAAI,CAAC,IAAIb,WAAC,CAACiB,SAAS,CAACJ,IAAI,CAAC,IAAIb,WAAC,CAACkB,kBAAkB,CAACL,IAAI,CAAC,EAAE;IAE3EC,EAAE,GAAGD,IAAI;IACTE,YAAY,GAAG,IAAI;EACrB,CAAC,MAAM,IAAIf,WAAC,CAACmB,qBAAqB,CAACN,IAAI,CAAC,EAAE;IAExCC,EAAE,GAAGH,KAAK,CAACS,qBAAqB,CAAC,KAAK,CAAC;IACvC1B,MAAM,GAAGM,WAAC,CAACqB,mBAAmB,CAACR,IAAI,CAACS,IAAI,EAAE,CACxCtB,WAAC,CAACuB,kBAAkB,CAACV,IAAI,CAACW,YAAY,CAAC,CAAC,CAAC,CAACV,EAAE,EAAEd,WAAC,CAACyB,UAAU,CAACX,EAAE,CAACY,IAAI,CAAC,CAAC,CACrE,CAAC;IACFX,YAAY,GAAGf,WAAC,CAACqB,mBAAmB,CAAC,KAAK,EAAE,CAC1CrB,WAAC,CAACuB,kBAAkB,CAACvB,WAAC,CAACyB,UAAU,CAACX,EAAE,CAACY,IAAI,CAAC,CAAC,CAC5C,CAAC;EACJ,CAAC,MAAM;IACL,MAAMtC,KAAK,CAACuC,mBAAmB,CAC7Bd,IAAI,EACH,qBAAoBA,IAAI,CAACe,IAAK,kBACjC,CAAC;EACH;EAEA,MAAMC,WAAW,GAAGlB,KAAK,CAACS,qBAAqB,CAAC,UAAU,CAAC;EAC3D,MAAMU,UAAU,GAAGnB,KAAK,CAACS,qBAAqB,CAAC,SAAS,CAAC;EAEzD,MAAMzB,IAAI,GAAGW,eAAe,CAAC;IAC3ByB,WAAW,EAAEF,WAAW;IACxBG,QAAQ,EAAEF,UAAU;IACpBG,MAAM,EAAEzC,IAAI,CAAC0C,KAAK;IAClBC,KAAK,EAAExB,KAAK,CAACS,qBAAqB,CAAC,GAAG,CAAC;IACvCgB,EAAE,EAAEtB,EAAE;IACNuB,YAAY,EAAEtB;EAChB,CAAC,CAAmB;EAGpB,MAAMuB,eAAe,GAAGtC,WAAC,CAACuC,kBAAkB,CAAC3B,MAAM,CAAC;EACpD,IAAI4B,OAAO;EAEX,IAAIF,eAAe,EAAE;IACnBE,OAAO,GAAGxC,WAAC,CAACyC,gBAAgB,CAAC7B,MAAM,CAAC8B,KAAK,EAAE/C,IAAI,CAAC;EAClD;EAEA,OAAO;IACLO,aAAa,EAAEoC,eAAe;IAC9B5C,MAAM,EAAEA,MAAM;IACdF,IAAI,EAAEgD,OAAO,IAAI7C,IAAI;IACrBA,IAAI,EAAEA;EACR,CAAC;AACH;AAEA,SAASJ,qBAAqBA,CAC5BJ,IAAgC,EAChCC,KAAiB,EACjB;EACA,MAAM;IAAEI,IAAI;IAAEmB,KAAK;IAAEC;EAAO,CAAC,GAAGzB,IAAI;EACpC,MAAM0B,IAAI,GAAGrB,IAAI,CAACqB,IAAI;EACtB,IAAInB,MAAM;EAEV,MAAMiD,OAAO,GAAGhC,KAAK,CAACiC,WAAW,CAAC,MAAM,CAAC;EACzC,MAAMC,SAAS,GAAG7C,WAAC,CAAC8C,gBAAgB,CAClC9C,WAAC,CAACyB,UAAU,CAACkB,OAAO,CAAC,EACrB3C,WAAC,CAACyB,UAAU,CAAC,OAAO,CACtB,CAAC;EAED,IAAIzB,WAAC,CAACgB,YAAY,CAACH,IAAI,CAAC,IAAIb,WAAC,CAACiB,SAAS,CAACJ,IAAI,CAAC,IAAIb,WAAC,CAACkB,kBAAkB,CAACL,IAAI,CAAC,EAAE;IAE3EnB,MAAM,GAAGM,WAAC,CAAC+C,mBAAmB,CAC5B/C,WAAC,CAACgD,oBAAoB,CAAC,GAAG,EAAEnC,IAAI,EAAEgC,SAAS,CAC7C,CAAC;EACH,CAAC,MAAM,IAAI7C,WAAC,CAACmB,qBAAqB,CAACN,IAAI,CAAC,EAAE;IAExCnB,MAAM,GAAGM,WAAC,CAACqB,mBAAmB,CAACR,IAAI,CAACS,IAAI,EAAE,CACxCtB,WAAC,CAACuB,kBAAkB,CAACV,IAAI,CAACW,YAAY,CAAC,CAAC,CAAC,CAACV,EAAE,EAAE+B,SAAS,CAAC,CACzD,CAAC;EACJ,CAAC,MAAM;IACL,MAAMzD,KAAK,CAACuC,mBAAmB,CAC7Bd,IAAI,EACH,qBAAoBA,IAAI,CAACe,IAAK,kBACjC,CAAC;EACH;EAEA,MAAMrB,QAAQ,GAAGE,UAAU,CAAC;IAC1BwC,sBAAsB,EAAEtC,KAAK,CAACS,qBAAqB,CAAC,kBAAkB,CAAC;IACvE8B,mBAAmB,EAAEvC,KAAK,CAACS,qBAAqB,CAC9C,0BACF,CAAC;IACD+B,kBAAkB,EAAExC,KAAK,CAACS,qBAAqB,CAAC,eAAe,CAAC;IAChEgC,YAAY,EAAEzC,KAAK,CAACS,qBAAqB,CAAC,UAAU,CAAC;IACrDiC,QAAQ,EAAErD,WAAC,CAACyB,UAAU,CAACkB,OAAO,CAAC;IAC/BV,MAAM,EAAEzC,IAAI,CAAC0C;EACf,CAAC,CAAC;EAEF,MAAMI,eAAe,GAAGtC,WAAC,CAACuC,kBAAkB,CAAC3B,MAAM,CAAC;EAEpD,MAAM0C,OAAO,GAAI/C,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAoBX,KAAK,CAACC,IAAI;EAC1D,MAAMF,IAAI,GAAG2D,OAAO,CAAC,CAAC,CAAmB;EAEzC,IAAIhB,eAAe,EAAE;IACnBgB,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,GAAGtD,WAAC,CAACyC,gBAAgB,CAAC7B,MAAM,CAAC8B,KAAK,EAAE/C,IAAI,CAAC;EACrD;EAIA,OAAO;IACLO,aAAa,EAAEoC,eAAe;IAC9B5C,MAAM,EAAEA,MAAM;IACdC,IAAI,EAAEA,IAAI;IACVH,IAAI,EAAEe;EACR,CAAC;AACH","ignoreList":[]}
\No newline at end of file