UNPKG

519 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["bootstrap-rtl.css","../../scss/bootstrap-rtl.scss","../../scss/_root.scss","../../scss/_reboot-rtl.scss","../../scss/_variables-rtl.scss","../../scss/vendor/_rfs.scss","../../scss/mixins/_hover.scss","../../scss/_type-rtl.scss","../../scss/mixins/_lists-rtl.scss","../../scss/_images.scss","../../scss/mixins/_image.scss","../../scss/mixins/_border-radius.scss","../../scss/_code.scss","../../scss/_grid.scss","../../scss/mixins/_grid-rtl.scss","../../scss/mixins/_breakpoints.scss","../../scss/mixins/_grid-framework.scss","../../scss/_tables.scss","../../scss/mixins/_table-row.scss","../../scss/_functions.scss","../../scss/_forms-rtl.scss","../../scss/mixins/_transition.scss","../../scss/mixins/_forms-rtl.scss","../../scss/mixins/_gradients.scss","../../scss/_buttons.scss","../../scss/mixins/_buttons.scss","../../scss/_transitions.scss","../../scss/_dropdown-rtl.scss","../../scss/mixins/_caret-rtl.scss","../../scss/mixins/_nav-divider.scss","../../scss/_button-group-rtl.scss","../../scss/_input-group-rtl.scss","../../scss/_custom-forms-rtl.scss","../../scss/_nav-rtl.scss","../../scss/_navbar-rtl.scss","../../scss/_card-rtl.scss","../../scss/_breadcrumb-rtl.scss","../../scss/_pagination-rtl.scss","../../scss/mixins/_pagination-rtl.scss","../../scss/_badge.scss","../../scss/mixins/_badge.scss","../../scss/_jumbotron.scss","../../scss/_alert-rtl.scss","../../scss/mixins/_alert.scss","../../scss/_progress.scss","../../scss/_media.scss","../../scss/_list-group-rtl.scss","../../scss/mixins/_list-group.scss","../../scss/_close-rtl.scss","../../scss/_toasts.scss","../../scss/_modal-rtl.scss","../../scss/_tooltip.scss","../../scss/mixins/_reset-text-rtl.scss","../../scss/_popover-rtl.scss","../../scss/_carousel-rtl.scss","../../scss/mixins/_clearfix.scss","../../scss/_spinners-rtl.scss","../../scss/utilities/_align.scss","../../scss/mixins/_background-variant.scss","../../scss/utilities/_background.scss","../../scss/utilities/_borders.scss","../../scss/utilities/_display.scss","../../scss/utilities/_embed.scss","../../scss/utilities/_flex.scss","../../scss/utilities/_float.scss","../../scss/utilities/_interactions.scss","../../scss/utilities/_overflow.scss","../../scss/utilities/_position.scss","../../scss/utilities/_screenreaders.scss","../../scss/mixins/_screen-reader.scss","../../scss/utilities/_shadows.scss","../../scss/utilities/_sizing.scss","../../scss/utilities/_spacing.scss","../../scss/utilities/_stretched-link.scss","../../scss/utilities/_text.scss","../../scss/mixins/_text-truncate.scss","../../scss/mixins/_text-emphasis.scss","../../scss/mixins/_text-hide.scss","../../scss/utilities/_visibility.scss","../../scss/_print.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA,gBAAgB;ACAhB;;;;;;;EDQE;AERF;EAGI,eAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,cAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,gBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,eAAc;EAAd,aAAc;EAAd,eAAc;EAAd,oBAAc;EAId,kBAAc;EAAd,oBAAc;EAAd,kBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,kBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,gBAAc;EAAd,eAAc;EAId,kBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,uBAAiC;EAKnC,kOAAyB;EACzB,6GAAwB;AFqB1B;;AGpBA;;;EAGE,sBAAsB;AHuBxB;;AGpBA;EACE,uBAAuB;EACvB,iBAAiB;EACjB,8BAA8B;EAC9B,6CCXa;EDYb,cAAc;AHuBhB;;AGjBA;EACE,cAAc;AHoBhB;;AGVA;EACE,SAAS;EACT,qNCqOoO;ECjGhO,eAAW;EFlIf,gBC8O+B;ED7O/B,gBCkP+B;EDjP/B,cCpCgB;EDqChB,iBAAiB;EACjB,sBC/Ca;AJ4Df;;AAEA;EGFE,qBAAqB;AHIvB;;AGKA;EACE,uBAAuB;EACvB,SAAS;EACT,iBAAiB;AHFnB;;AGeA;EACE,aAAa;EACb,qBCgNwC;AJ5N1C;;AGmBA;EACE,aAAa;EACb,mBCmF8B;AJnGhC;;AG2BA;;EAEE,0BAA0B;EAC1B,yCAAiC;EAAjC,iCAAiC;EACjC,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAChB,sCAA8B;EAA9B,8BAA8B;AHxBhC;;AG2BA;EACE,mBAAmB;EACnB,kBAAkB;EAClB,oBAAoB;AHxBtB;;AG2BA;;;EAGE,aAAa;EACb,mBAAmB;AHxBrB;;AG2BA;;;;EAIE,gBAAgB;AHxBlB;;AG2BA;EACE,gBCiJ+B;AJzKjC;;AG2BA;EACE,eAAe;EACf,oBAAoB;AHxBtB;;AG2BA;EACE,gBAAgB;AHxBlB;;AG2BA;;EAEE,mBCoIkC;AJ5JpC;;AG2BA;EEGI,cAAW;AL1Bf;;AGgCA;;EAEE,kBAAkB;EERhB,cAAW;EFUb,cAAc;EACd,wBAAwB;AH7B1B;;AGgCA;EAAM,cAAc;AH5BpB;;AG6BA;EAAM,UAAU;AHzBhB;;AGgCA;EACE,cCxJe;EDyJf,qBCZ4C;EDa5C,6BAA6B;AH7B/B;;AMpJE;EHoLE,cCf8D;EDgB9D,0BCf+C;AJbnD;;AGqCA;EACE,cAAc;EACd,qBAAqB;AHlCvB;;AM9JE;EHmME,cAAc;EACd,qBAAqB;AHjCzB;;AG0CA;;;;EAIE,iGCyDgH;EClH9G,cAAW;ALmBf;;AG0CA;EAEE,aAAa;EAEb,mBAAmB;EAEnB,cAAc;EAGd,6BAA6B;AH5C/B;;AGoDA;EAEE,gBAAgB;AHlDlB;;AG0DA;EACE,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;AHvDpB;;AG0DA;EAGE,gBAAgB;EAChB,sBAAsB;AHzDxB;;AGiEA;EACE,yBAAyB;AH9D3B;;AGiEA;EACE,oBC6EkC;ED5ElC,uBC4EkC;ED3ElC,cCvQgB;EDwQhB,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;AH9DtB;;AGqEA;EAEE,mBAAmB;EACnB,gCAAgC;AHnElC;;AG2EA;EAEE,qBAAqB;EACrB,qBC2J2C;AJpO7C;;AG+EA;EAEE,gBAAgB;AH7ElB;;AGqFA;EACE,UAAU;AHlFZ;;AGqFA;;;;;EAKE,SAAS;EACT,oBAAoB;EEjKlB,kBAAW;EFmKb,oBAAoB;AHlFtB;;AGqFA;;EAEE,iBAAiB;AHlFnB;;AGqFA;;EAEE,oBAAoB;AHlFtB;;AAEA;EGuFE,eAAe;AHrFjB;;AG2FA;EACE,iBAAiB;AHxFnB;;AG+FA;;;;EAIE,0BAA0B;AH5F5B;;AGiGE;;;;EAKI,eAAe;AH/FrB;;AGqGA;;;;EAIE,UAAU;EACV,kBAAkB;AHlGpB;;AGqGA;;EAEE,sBAAsB;EACtB,UAAU;AHlGZ;;AGsGA;EACE,cAAc;EAEd,gBAAgB;AHpGlB;;AGuGA;EAME,YAAY;EAEZ,UAAU;EACV,SAAS;EACT,SAAS;AH1GX;;AG+GA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,eAAe;EACf,UAAU;EACV,oBAAoB;EE/OhB,iBAAW;EFiPf,oBAAoB;EACpB,cAAc;EACd,mBAAmB;AH5GrB;;AG+GA;EACE,wBAAwB;AH5G1B;;AAEA;;EGgHE,YAAY;AH7Gd;;AAEA;EGmHE,oBAAoB;EACpB,wBAAwB;AHjH1B;;AAEA;EGuHE,wBAAwB;AHrH1B;;AG6HA;EACE,aAAa;EACb,0BAA0B;AH1H5B;;AGiIA;EACE,qBAAqB;AH9HvB;;AGiIA;EACE,kBAAkB;EAClB,eAAe;AH9HjB;;AGiIA;EACE,aAAa;AH9Hf;;AAEA;EGkIE,wBAAwB;AHhI1B;;AGyIA;;;;;;;;;EASE,gBAAgB;EAChB,cAAc;AHtIhB;;AG6IA;EACE,qBAAqB;AH1IvB;;AO9WA;;EAEE,qBHsSwC;EGpSxC,gBHsS+B;EGrS/B,gBHsS+B;AJ0EjC;;AO5WA;EFqKM,iBAAW;AL2MjB;;AO/WA;EFoKM,eAAW;AL+MjB;;AOlXA;EFmKM,kBAAW;ALmNjB;;AOrXA;EFkKM,iBAAW;ALuNjB;;AOxXA;EFiKM,kBAAW;AL2NjB;;AO3XA;EFgKM,eAAW;AL+NjB;;AO7XA;EF8JM,kBAAW;EE5Jf,gBHwS+B;AJwFjC;;AO5XA;EFwJM,eAAW;EEtJf,gBH2R+B;EG1R/B,gBHkR+B;AJ6GjC;;AO7XA;EFmJM,iBAAW;EEjJf,gBHuR+B;EGtR/B,gBH6Q+B;AJmHjC;;AO9XA;EF8IM,iBAAW;EE5If,gBHmR+B;EGlR/B,gBHwQ+B;AJyHjC;;AO/XA;EFyIM,iBAAW;EEvIf,gBH+Q+B;EG9Q/B,gBHmQ+B;AJ+HjC;;AGpWA;EIrBE,gBHgFW;EG/EX,mBH+EW;EG9EX,SAAS;EACT,wCHzCa;AJsaf;;AOrXA;;EFkGI,kBAAW;EE/Fb,gBH2N+B;AJ6JjC;;AOrXA;;EAEE,cHmQgC;EGlQhC,yBH2QmC;AJ6GrC;;AOhXA;EC/EE,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;ARmclB;;AOhXA;ECpFE,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;ARwclB;;AOlXA;EACE,qBAAqB;APqXvB;;AOtXA;EAII,mBHqP+B;AJiInC;;AO5WA;EF2DI,cAAW;EEzDb,yBAAyB;AP+W3B;;AO3WA;EACE,mBHuBW;EC6CP,kBAAW;AL2SjB;;AO3WA;EACE,cAAc;EF+CZ,kBAAW;EE7Cb,cH1GgB;AJwdlB;;AOjXA;EAMI,qBAAqB;AP+WzB;;ASleA;ECIE,eAAe;EAGf,YAAY;AVged;;ASjeA;EACE,gBLqgCwC;EKpgCxC,sBLRa;EKSb,yBLNgB;EOQd,sBP6NgC;EMpOlC,eAAe;EAGf,YAAY;AVyed;;AS3dA;EAEE,qBAAqB;AT6dvB;;AS1dA;EACE,qBAA2B;EAC3B,cAAc;AT6dhB;;AS1dA;EJ8HI,cAAW;EI5Hb,cL3BgB;AJwflB;;AYpgBA;EPmKI,gBAAW;EOjKb,cRmCe;EQlCf,qBAAqB;AZugBvB;;AYpgBE;EACE,cAAc;AZugBlB;;AGlBA;ES/eE,sBR0lCuC;ECp8BrC,gBAAW;EOpJb,WRTa;EQUb,yBRDgB;EOEd,qBP+N+B;AJsSnC;;AY1gBA;EASI,UAAU;EP8IV,eAAW;EO5IX,gBRyQ6B;AJ4PjC;;AG5TA;ESlME,cAAc;EPqIZ,gBAAW;EOnIb,cRjBgB;AJmhBlB;;AYrgBA;EPsII,kBAAW;EO9HX,cAAc;EACd,kBAAkB;AZkgBtB;;AY7fA;EACE,iBRikCuC;EQhkCvC,kBAAkB;AZggBpB;;AaxiBE;;;;;;ECDA,WAAW;EACX,mBAA2B;EAC3B,kBAA0B;EAC1B,kBAAkB;EAClB,iBAAiB;AdkjBnB;;Ae/fI;EFzCE;IACE,gBT+LG;EJ6WT;AACF;;AergBI;EFzCE;IACE,gBTgMG;EJkXT;AACF;;Ae3gBI;EFzCE;IACE,gBTiMG;EJuXT;AACF;;AejhBI;EFzCE;IACE,iBTkMI;EJ4XV;AACF;;AaniBE;ECnCA,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,mBAA2B;EAC3B,kBAA0B;Ad0kB5B;;AapiBE;EACE,eAAe;EACf,cAAc;AbuiBlB;;AaziBE;;EAMI,gBAAgB;EAChB,eAAe;AbwiBrB;;AgB9lBE;;;;;;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,mBAA2B;EAC3B,kBAA0B;AhBsmB9B;;AgBhlBM;EACE,0BAAa;EAAb,aAAa;EACb,oBAAY;EAAZ,YAAY;EACZ,eAAe;AhBmlBvB;;AgB9kBU;EFwBN,kBTuBqD;ESvBrD,cTuBqD;EStBrD,eTsBqD;ALoiBzD;;AgBnlBU;EFwBN,iBTuBqD;ESvBrD,aTuBqD;EStBrD,cTsBqD;ALyiBzD;;AgBxlBU;EFwBN,wBTuBqD;ESvBrD,oBTuBqD;EStBrD,qBTsBqD;AL8iBzD;;AgB7lBU;EFwBN,iBTuBqD;ESvBrD,aTuBqD;EStBrD,cTsBqD;ALmjBzD;;AgBlmBU;EFwBN,iBTuBqD;ESvBrD,aTuBqD;EStBrD,cTsBqD;ALwjBzD;;AgBvmBU;EFwBN,wBTuBqD;ESvBrD,oBTuBqD;EStBrD,qBTsBqD;AL6jBzD;;AgBtmBM;EFCJ,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WAAW;EACX,eAAe;AdymBjB;;AgBtmBU;EFbR,uBAA6C;EAA7C,mBAA6C;EAI7C,oBAA8C;AdonBhD;;AgB3mBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AdynBhD;;AgBhnBU;EFbR,iBAA6C;EAA7C,aAA6C;EAI7C,cAA8C;Ad8nBhD;;AgBrnBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AdmoBhD;;AgB1nBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AdwoBhD;;AgB/nBU;EFbR,iBAA6C;EAA7C,aAA6C;EAI7C,cAA8C;Ad6oBhD;;AgBpoBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AdkpBhD;;AgBzoBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AdupBhD;;AgB9oBU;EFbR,iBAA6C;EAA7C,aAA6C;EAI7C,cAA8C;Ad4pBhD;;AgBnpBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AdiqBhD;;AgBxpBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AdsqBhD;;AgB7pBU;EFbR,kBAA6C;EAA7C,cAA6C;EAI7C,eAA8C;Ad2qBhD;;AgB5pBM;EAAwB,kBAAS;EAAT,SAAS;AhBgqBvC;;AgB9pBM;EAAuB,kBZmKG;EYnKH,SZmKG;AJ+fhC;;AgB/pBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhBoqBpB;;AgBnqBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhBwqBpB;;AgBvqBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhB4qBpB;;AgB3qBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhBgrBpB;;AgB/qBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhBorBpB;;AgBnrBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhBwrBpB;;AgBvrBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhB4rBpB;;AgB3rBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhBgsBpB;;AgB/rBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhBosBpB;;AgBnsBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AhBwsBpB;;AgBvsBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;AhB4sBpB;;AgB3sBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;AhBgtBpB;;AgB/sBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;AhBotBpB;;AgB5sBY;EFhBV,uBAA+C;AdguBjD;;AgBhtBY;EFhBV,wBAA+C;AdouBjD;;AgBptBY;EFhBV,iBAA+C;AdwuBjD;;AgBxtBY;EFhBV,wBAA+C;Ad4uBjD;;AgB5tBY;EFhBV,wBAA+C;AdgvBjD;;AgBhuBY;EFhBV,iBAA+C;AdovBjD;;AgBpuBY;EFhBV,wBAA+C;AdwvBjD;;AgBxuBY;EFhBV,wBAA+C;Ad4vBjD;;AgB5uBY;EFhBV,iBAA+C;AdgwBjD;;AgBhvBY;EFhBV,wBAA+C;AdowBjD;;AgBpvBY;EFhBV,wBAA+C;AdwwBjD;;AenwBI;EC3BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;EhBkyBrB;EgB7xBQ;IFwBN,kBTuBqD;ISvBrD,cTuBqD;IStBrD,eTsBqD;ELkvBvD;EgBjyBQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;ELsvBvD;EgBryBQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EL0vBvD;EgBzyBQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EL8vBvD;EgB7yBQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;ELkwBvD;EgBjzBQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;ELswBvD;EgB/yBI;IFCJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;EdizBf;EgB9yBQ;IFbR,uBAA6C;IAA7C,mBAA6C;IAI7C,oBAA8C;Ed2zB9C;EgBlzBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed+zB9C;EgBtzBQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Edm0B9C;EgB1zBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edu0B9C;EgB9zBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed20B9C;EgBl0BQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Ed+0B9C;EgBt0BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edm1B9C;EgB10BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edu1B9C;EgB90BQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Ed21B9C;EgBl1BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed+1B9C;EgBt1BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edm2B9C;EgB11BQ;IFbR,kBAA6C;IAA7C,cAA6C;IAI7C,eAA8C;Edu2B9C;EgBx1BI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;EhB21BrC;EgBz1BI;IAAuB,kBZmKG;IYnKH,SZmKG;EJyrB9B;EgBz1BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB61BlB;EgB51BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBg2BlB;EgB/1BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBm2BlB;EgBl2BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBs2BlB;EgBr2BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBy2BlB;EgBx2BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB42BlB;EgB32BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB+2BlB;EgB92BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBk3BlB;EgBj3BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBq3BlB;EgBp3BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBw3BlB;EgBv3BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhB23BlB;EgB13BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhB83BlB;EgB73BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhBi4BlB;EgBz3BU;IFhBV,eAA6B;Ed44B7B;EgB53BU;IFhBV,uBAA+C;Ed+4B/C;EgB/3BU;IFhBV,wBAA+C;Edk5B/C;EgBl4BU;IFhBV,iBAA+C;Edq5B/C;EgBr4BU;IFhBV,wBAA+C;Edw5B/C;EgBx4BU;IFhBV,wBAA+C;Ed25B/C;EgB34BU;IFhBV,iBAA+C;Ed85B/C;EgB94BU;IFhBV,wBAA+C;Edi6B/C;EgBj5BU;IFhBV,wBAA+C;Edo6B/C;EgBp5BU;IFhBV,iBAA+C;Edu6B/C;EgBv5BU;IFhBV,wBAA+C;Ed06B/C;EgB15BU;IFhBV,wBAA+C;Ed66B/C;AACF;;Aez6BI;EC3BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;EhBw8BrB;EgBn8BQ;IFwBN,kBTuBqD;ISvBrD,cTuBqD;IStBrD,eTsBqD;ELw5BvD;EgBv8BQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EL45BvD;EgB38BQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;ELg6BvD;EgB/8BQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;ELo6BvD;EgBn9BQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;ELw6BvD;EgBv9BQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EL46BvD;EgBr9BI;IFCJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;Edu9Bf;EgBp9BQ;IFbR,uBAA6C;IAA7C,mBAA6C;IAI7C,oBAA8C;Edi+B9C;EgBx9BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edq+B9C;EgB59BQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Edy+B9C;EgBh+BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed6+B9C;EgBp+BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edi/B9C;EgBx+BQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Edq/B9C;EgB5+BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edy/B9C;EgBh/BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed6/B9C;EgBp/BQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;EdigC9C;EgBx/BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EdqgC9C;EgB5/BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EdygC9C;EgBhgCQ;IFbR,kBAA6C;IAA7C,cAA6C;IAI7C,eAA8C;Ed6gC9C;EgB9/BI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;EhBigCrC;EgB//BI;IAAuB,kBZmKG;IYnKH,SZmKG;EJ+1B9B;EgB//BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBmgClB;EgBlgCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBsgClB;EgBrgCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBygClB;EgBxgCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB4gClB;EgB3gCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB+gClB;EgB9gCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBkhClB;EgBjhCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBqhClB;EgBphCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBwhClB;EgBvhCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB2hClB;EgB1hCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB8hClB;EgB7hCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhBiiClB;EgBhiCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhBoiClB;EgBniCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhBuiClB;EgB/hCU;IFhBV,eAA6B;EdkjC7B;EgBliCU;IFhBV,uBAA+C;EdqjC/C;EgBriCU;IFhBV,wBAA+C;EdwjC/C;EgBxiCU;IFhBV,iBAA+C;Ed2jC/C;EgB3iCU;IFhBV,wBAA+C;Ed8jC/C;EgB9iCU;IFhBV,wBAA+C;EdikC/C;EgBjjCU;IFhBV,iBAA+C;EdokC/C;EgBpjCU;IFhBV,wBAA+C;EdukC/C;EgBvjCU;IFhBV,wBAA+C;Ed0kC/C;EgB1jCU;IFhBV,iBAA+C;Ed6kC/C;EgB7jCU;IFhBV,wBAA+C;EdglC/C;EgBhkCU;IFhBV,wBAA+C;EdmlC/C;AACF;;Ae/kCI;EC3BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;EhB8mCrB;EgBzmCQ;IFwBN,kBTuBqD;ISvBrD,cTuBqD;IStBrD,eTsBqD;EL8jCvD;EgB7mCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;ELkkCvD;EgBjnCQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;ELskCvD;EgBrnCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EL0kCvD;EgBznCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EL8kCvD;EgB7nCQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;ELklCvD;EgB3nCI;IFCJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;Ed6nCf;EgB1nCQ;IFbR,uBAA6C;IAA7C,mBAA6C;IAI7C,oBAA8C;EduoC9C;EgB9nCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed2oC9C;EgBloCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Ed+oC9C;EgBtoCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EdmpC9C;EgB1oCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EdupC9C;EgB9oCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Ed2pC9C;EgBlpCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed+pC9C;EgBtpCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EdmqC9C;EgB1pCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;EduqC9C;EgB9pCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed2qC9C;EgBlqCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed+qC9C;EgBtqCQ;IFbR,kBAA6C;IAA7C,cAA6C;IAI7C,eAA8C;EdmrC9C;EgBpqCI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;EhBuqCrC;EgBrqCI;IAAuB,kBZmKG;IYnKH,SZmKG;EJqgC9B;EgBrqCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhByqClB;EgBxqCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB4qClB;EgB3qCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB+qClB;EgB9qCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBkrClB;EgBjrCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBqrClB;EgBprCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBwrClB;EgBvrCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB2rClB;EgB1rCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB8rClB;EgB7rCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBisClB;EgBhsCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBosClB;EgBnsCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhBusClB;EgBtsCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhB0sClB;EgBzsCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhB6sClB;EgBrsCU;IFhBV,eAA6B;EdwtC7B;EgBxsCU;IFhBV,uBAA+C;Ed2tC/C;EgB3sCU;IFhBV,wBAA+C;Ed8tC/C;EgB9sCU;IFhBV,iBAA+C;EdiuC/C;EgBjtCU;IFhBV,wBAA+C;EdouC/C;EgBptCU;IFhBV,wBAA+C;EduuC/C;EgBvtCU;IFhBV,iBAA+C;Ed0uC/C;EgB1tCU;IFhBV,wBAA+C;Ed6uC/C;EgB7tCU;IFhBV,wBAA+C;EdgvC/C;EgBhuCU;IFhBV,iBAA+C;EdmvC/C;EgBnuCU;IFhBV,wBAA+C;EdsvC/C;EgBtuCU;IFhBV,wBAA+C;EdyvC/C;AACF;;AervCI;EC3BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;EhBoxCrB;EgB/wCQ;IFwBN,kBTuBqD;ISvBrD,cTuBqD;IStBrD,eTsBqD;ELouCvD;EgBnxCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;ELwuCvD;EgBvxCQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EL4uCvD;EgB3xCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;ELgvCvD;EgB/xCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;ELovCvD;EgBnyCQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;ELwvCvD;EgBjyCI;IFCJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;EdmyCf;EgBhyCQ;IFbR,uBAA6C;IAA7C,mBAA6C;IAI7C,oBAA8C;Ed6yC9C;EgBpyCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EdizC9C;EgBxyCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;EdqzC9C;EgB5yCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EdyzC9C;EgBhzCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ed6zC9C;EgBpzCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Edi0C9C;EgBxzCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edq0C9C;EgB5zCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edy0C9C;EgBh0CQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Ed60C9C;EgBp0CQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edi1C9C;EgBx0CQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Edq1C9C;EgB50CQ;IFbR,kBAA6C;IAA7C,cAA6C;IAI7C,eAA8C;Edy1C9C;EgB10CI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;EhB60CrC;EgB30CI;IAAuB,kBZmKG;IYnKH,SZmKG;EJ2qC9B;EgB30CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB+0ClB;EgB90CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBk1ClB;EgBj1CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBq1ClB;EgBp1CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBw1ClB;EgBv1CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB21ClB;EgB11CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB81ClB;EgB71CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBi2ClB;EgBh2CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBo2ClB;EgBn2CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhBu2ClB;EgBt2CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EhB02ClB;EgBz2CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhB62ClB;EgB52CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhBg3ClB;EgB/2CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EhBm3ClB;EgB32CU;IFhBV,eAA6B;Ed83C7B;EgB92CU;IFhBV,uBAA+C;Edi4C/C;EgBj3CU;IFhBV,wBAA+C;Edo4C/C;EgBp3CU;IFhBV,iBAA+C;Edu4C/C;EgBv3CU;IFhBV,wBAA+C;Ed04C/C;EgB13CU;IFhBV,wBAA+C;Ed64C/C;EgB73CU;IFhBV,iBAA+C;Edg5C/C;EgBh4CU;IFhBV,wBAA+C;Edm5C/C;EgBn4CU;IFhBV,wBAA+C;Eds5C/C;EgBt4CU;IFhBV,iBAA+C;Edy5C/C;EgBz4CU;IFhBV,wBAA+C;Ed45C/C;EgB54CU;IFhBV,wBAA+C;Ed+5C/C;AACF;;AiBn9CA;EACE,WAAW;EACX,mBbiIW;EahIX,cbSgB;AJ68ClB;;AiBz9CA;;EAQI,gBbmVgC;EalVhC,mBAAmB;EACnB,6BbJc;AJ09ClB;;AiBh+CA;EAcI,sBAAsB;EACtB,gCbTc;AJ+9ClB;;AiBr+CA;EAmBI,6Bbbc;AJm+ClB;;AiB78CA;;EAGI,eb6T+B;AJkpCnC;;AiBt8CA;EACE,yBbnCgB;AJ4+ClB;;AiB18CA;;EAKI,yBbvCc;AJi/ClB;;AiB/8CA;;EAWM,wBAA4C;AjBy8ClD;;AiBp8CA;;;;EAKI,SAAS;AjBs8Cb;;AiB97CA;EAEI,qCb1DW;AJ0/Cf;;AM//CE;EW2EI,cbvEY;EawEZ,sCbvES;AJ+/Cf;;AkB3gDE;;;EAII,yBCgG4D;AnB66ClE;;AkBjhDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AnBo7ClE;;AMjhDE;EYiBM,yBAJsC;AlBwgD9C;;AkBzgDE;;EASQ,yBARoC;AlB6gD9C;;AkBjiDE;;;EAII,yBCgG4D;AnBm8ClE;;AkBviDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AnB08ClE;;AMviDE;EYiBM,yBAJsC;AlB8hD9C;;AkB/hDE;;EASQ,yBARoC;AlBmiD9C;;AkBvjDE;;;EAII,yBCgG4D;AnBy9ClE;;AkB7jDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AnBg+ClE;;AM7jDE;EYiBM,yBAJsC;AlBojD9C;;AkBrjDE;;EASQ,yBARoC;AlByjD9C;;AkB7kDE;;;EAII,yBCgG4D;AnB++ClE;;AkBnlDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AnBs/ClE;;AMnlDE;EYiBM,yBAJsC;AlB0kD9C;;AkB3kDE;;EASQ,yBARoC;AlB+kD9C;;AkBnmDE;;;EAII,yBCgG4D;AnBqgDlE;;AkBzmDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AnB4gDlE;;AMzmDE;EYiBM,yBAJsC;AlBgmD9C;;AkBjmDE;;EASQ,yBARoC;AlBqmD9C;;AkBznDE;;;EAII,yBCgG4D;AnB2hDlE;;AkB/nDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AnBkiDlE;;AM/nDE;EYiBM,yBAJsC;AlBsnD9C;;AkBvnDE;;EASQ,yBARoC;AlB2nD9C;;AkB/oDE;;;EAII,yBCgG4D;AnBijDlE;;AkBrpDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AnBwjDlE;;AMrpDE;EYiBM,yBAJsC;AlB4oD9C;;AkB7oDE;;EASQ,yBARoC;AlBipD9C;;AkBrqDE;;;EAII,yBCgG4D;AnBukDlE;;AkB3qDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AnB8kDlE;;AM3qDE;EYiBM,yBAJsC;AlBkqD9C;;AkBnqDE;;EASQ,yBARoC;AlBuqD9C;;AkB3rDE;;;EAII,sCdQS;AJqrDf;;AM1rDE;EYiBM,sCAJsC;AlBirD9C;;AkBlrDE;;EASQ,sCARoC;AlBsrD9C;;AiBhmDA;EAGM,Wb3GS;Ea4GT,yBbpGY;EaqGZ,qBbiQqD;AJg2C3D;;AiBtmDA;EAWM,cb5GY;Ea6GZ,yBblHY;EamHZ,qBblHY;AJitDlB;;AiB1lDA;EACE,Wb3Ha;Ea4Hb,yBbpHgB;AJitDlB;;AiB/lDA;;;EAOI,qBb6OuD;AJi3C3D;;AiBrmDA;EAWI,SAAS;AjB8lDb;;AiBzmDA;EAgBM,2Cb1IS;AJuuDf;;AMluDE;EW4IM,WbjJO;EakJP,4CblJO;AJ4uDf;;Ae1qDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EjB4kDvC;EiBjlDG;IASK,SAAS;EjB2kDjB;AACF;;AetrDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EjBwlDvC;EiB7lDG;IASK,SAAS;EjBulDjB;AACF;;AelsDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EjBomDvC;EiBzmDG;IASK,SAAS;EjBmmDjB;AACF;;Ae9sDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EjBgnDvC;EiBrnDG;IASK,SAAS;EjB+mDjB;AACF;;AiB9nDA;EAOQ,cAAc;EACd,WAAW;EACX,gBAAgB;EAChB,iCAAiC;AjB2nDzC;;AiBroDA;EAcU,SAAS;AjB2nDnB;;AoBxyDA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,mCDiH8D;EChH9D,yBhB0XkC;EChN9B,eAAW;EevKf,gBhBmR+B;EgBlR/B,gBhBuR+B;EgBtR/B,chBDgB;EgBEhB,sBhBTa;EgBUb,4BAA4B;EAC5B,yBhBPgB;EOOd,sBP6NgC;EiB/N9B,wEjBwe4F;AJs0ClG;;AqB1yDM;EDdN;ICeQ,gBAAgB;ErB8yDtB;AACF;;AoB9zDA;EAsBI,6BAA6B;EAC7B,SAAS;ApB4yDb;;AsB5zDE;EACE,clBAc;EkBCd,sBlBRW;EkBSX,qBlBsdsE;EkBrdtE,UAAU;EAKR,gDlBaW;AJ8yDjB;;AoB30DA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;ApB+yDd;;AoBh1DA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;ApB+yDd;;AoBh1DA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;ApB+yDd;;AoBh1DA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;ApB+yDd;;AoBh1DA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;ApB+yDd;;AoBh1DA;EA2CI,yBhBxCc;EgB0Cd,UAAU;ApBwyDd;;AoBpyDA;;;;EAKI,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;ApBsyDpB;;AoBlyDA;EAGI,kBAAkB;EAClB,0BhBtDc;AJy1DlB;;AoBvyDA;EAaI,chB/Dc;EgBgEd,sBhBvEW;AJq2Df;;AoBzxDA;;EAEE,cAAc;EACd,WAAW;ApB4xDb;;AoBlxDA;EACE,iCDyB8D;ECxB9D,oCDwB8D;ECvB9D,gBAAgB;EfiEd,kBAAW;Ee/Db,gBhBgM+B;AJqlDjC;;AoBlxDA;EACE,+BDiB8D;EChB9D,kCDgB8D;Ed0D1D,kBAAW;EexEf,gBhB6H+B;AJwpDjC;;AoBlxDA;EACE,gCDU8D;ECT9D,mCDS8D;Ed0D1D,mBAAW;EejEf,gBhBuH+B;AJ8pDjC;;AoB5wDA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,mBAA2B;EAC3B,gBAAgB;EfoDZ,eAAW;EelDf,gBhBmK+B;EgBlK/B,chBnHgB;EgBoHhB,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;EACzB,mBAAmC;ApB+wDrC;;AoBzxDA;EAcI,gBAAgB;EAChB,eAAe;ApB+wDnB;;AoBnwDA;EACE,kCD9B8D;EC+B9D,uBhBqPiC;EC1N7B,mBAAW;EezBf,gBhB+E+B;EOxN7B,qBP+N+B;AJirDnC;;AoBnwDA;EACE,gCDtC8D;ECuC9D,oBhBkPgC;EC/N5B,kBAAW;EejBf,gBhBsE+B;EOvN7B,qBP8N+B;AJ0rDnC;;AoBlwDA;EAGI,YAAY;ApBmwDhB;;AoB/vDA;EACE,YAAY;ApBkwDd;;AoB1vDA;EACE,mBhB2U0C;AJk7C5C;;AoB1vDA;EACE,cAAc;EACd,mBhB4T4C;AJi8C9C;;AoBrvDA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,kBAA2C;EAC3C,iBAA0C;ApBwvD5C;;AoB5vDA;;EAQI,kBAA2C;EAC3C,iBAA0C;ApByvD9C;;AoBhvDA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,sBhBiS6C;AJk9C/C;;AoBhvDA;EACE,kBAAkB;EAClB,kBhB6R2C;EgB5R3C,sBhB2R6C;AJw9C/C;;AoBtvDA;;EAQI,chBzNc;AJ48DlB;;AoB/uDA;EACE,gBAAgB;ApBkvDlB;;AoB/uDA;EACE,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,gBAAgB;EAChB,oBhB8Q4C;AJo+C9C;;AoBtvDA;EAQI,gBAAgB;EAChB,aAAa;EACb,eAAe;EACf,sBhBwQ4C;AJ0+ChD;;AsB/7DE;EACE,aAAa;EACb,WAAW;EACX,mBlB2c0C;ECtV1C,kBAAW;EiBnHX,clBPa;AJy8DjB;;AsB/7DE;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,QAAQ;EACR,UAAU;EACV,aAAa;EACb,eAAe;EACf,uBlBsyBqC;EkBryBrC,iBAAiB;EjBwHf,mBAAW;EiBtHb,gBlBuO6B;EkBtO7B,WlBxDW;EkByDX,wClBtBa;EOxBb,sBP6NgC;AJoxDpC;;AsB97DI;;EAEE,UAAmC;AtBi8DzC;;AsBx+DI;;;;EA8CE,cAAc;AtBi8DpB;;AsB/+DI;EAoDE,qBlB1CW;EkB6CT,8CAA4C;EAAE,oDAAA;EAC9C,iRH3B0E;EG4B1E,4BAA4B;EAC5B,0DAA4D;EAC5D,gEH+BwD;AnB+5DhE;;AsBz/DI;EA+DI,qBlBrDS;EkBsDT,gDlBtDS;AJo/DjB;;AsB9/DI;EAyEI,6BAA6C;EAAE,oDAAA;EAC/C,uCAAqD;AtB07D7D;;AsBpgEI;EAmFI,mCHOwD;EGNxD,iFHMwD;AnB+6DhE;;AsBzgEI;EA2FE,qBlBjFW;EkBoFT,iDAAkE;EAAE,oDAAA;EACpE,qjBAA8J;AtBi7DtK;;AsBhhEI;EAmGI,qBlBzFS;EkB0FT,gDlB1FS;AJ2gEjB;;AsBrhEI;EA4GI,clBlGS;AJ+gEjB;;AsBzhEI;;;EAiHI,cAAc;AtB86DtB;;AsB/hEI;EAyHI,clB/GS;AJyhEjB;;AsBniEI;EA4HM,qBlBlHO;AJ6hEjB;;AsBviEI;EAkIM,qBAAkC;EC5JxC,yBD6J+C;AtBy6DnD;;AsB5iEI;EAyIM,gDlB/HO;AJsiEjB;;AsBhjEI;EA6IM,qBlBnIO;AJ0iEjB;;AsBpjEI;EAuJI,qBlB7IS;AJ8iEjB;;AsBxjEI;EA4JM,qBlBlJO;EkBmJP,gDlBnJO;AJmjEjB;;AsBjjEE;EACE,aAAa;EACb,WAAW;EACX,mBlB2c0C;ECtV1C,kBAAW;EiBnHX,clBVa;AJ8jEjB;;AsBjjEE;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,QAAQ;EACR,UAAU;EACV,aAAa;EACb,eAAe;EACf,uBlBsyBqC;EkBryBrC,iBAAiB;EjBwHf,mBAAW;EiBtHb,gBlBuO6B;EkBtO7B,WlBxDW;EkByDX,wClBzBa;EOrBb,sBP6NgC;AJs4DpC;;AsBhjEI;;EAEE,UAAmC;AtBmjEzC;;AsB1lEI;;;;EA8CE,cAAc;AtBmjEpB;;AsBjmEI;EAoDE,qBlB7CW;EkBgDT,8CAA4C;EAAE,oDAAA;EAC9C,4UH3B0E;EG4B1E,4BAA4B;EAC5B,0DAA4D;EAC5D,gEH+BwD;AnBihEhE;;AsB3mEI;EA+DI,qBlBxDS;EkByDT,gDlBzDS;AJymEjB;;AsBhnEI;EAyEI,6BAA6C;EAAE,oDAAA;EAC/C,uCAAqD;AtB4iE7D;;AsBtnEI;EAmFI,mCHOwD;EGNxD,iFHMwD;AnBiiEhE;;AsB3nEI;EA2FE,qBlBpFW;EkBuFT,iDAAkE;EAAE,oDAAA;EACpE,gnBAA8J;AtBmiEtK;;AsBloEI;EAmGI,qBlB5FS;EkB6FT,gDlB7FS;AJgoEjB;;AsBvoEI;EA4GI,clBrGS;AJooEjB;;AsB3oEI;;;EAiHI,cAAc;AtBgiEtB;;AsBjpEI;EAyHI,clBlHS;AJ8oEjB;;AsBrpEI;EA4HM,qBlBrHO;AJkpEjB;;AsBzpEI;EAkIM,qBAAkC;EC5JxC,yBD6J+C;AtB2hEnD;;AsB9pEI;EAyIM,gDlBlIO;AJ2pEjB;;AsBlqEI;EA6IM,qBlBtIO;AJ+pEjB;;AsBtqEI;EAuJI,qBlBhJS;AJmqEjB;;AsB1qEI;EA4JM,qBlBrJO;EkBsJP,gDlBtJO;AJwqEjB;;AoB77DA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;ApBg8DrB;;AoBn8DA;EASI,WAAW;ApB87Df;;Ae7pEI;EKsNJ;IAeM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;IACvB,gBAAgB;EpB67DpB;EoB/8DF;IAuBM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,gBAAgB;EpB27DpB;EoBt9DF;IAgCM,qBAAqB;IACrB,WAAW;IACX,sBAAsB;EpBy7D1B;EoB39DF;IAuCM,qBAAqB;EpBu7DzB;EoB99DF;;IA4CM,WAAW;EpBs7Df;EoBl+DF;IAkDM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;IACvB,WAAW;IACX,gBAAgB;EpBm7DpB;EoBz+DF;IAyDM,kBAAkB;IAClB,oBAAc;IAAd,cAAc;IACd,aAAa;IACb,eAAe;IACf,oBhB+KwC;EJowD5C;EoBh/DF;IAiEM,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;EpBk7D3B;EoBp/DF;IAqEM,gBAAgB;EpBk7DpB;AACF;;AwBpwEA;EACE,qBAAqB;EAErB,gBpBuR+B;EoBtR/B,cpBMgB;EoBLhB,kBAAkB;EAGlB,sBAAsB;EACtB,yBAAiB;EAAjB,sBAAiB;EAAjB,qBAAiB;EAAjB,iBAAiB;EACjB,6BAA6B;EAC7B,6BAA2C;ECuF3C,yBrB4RkC;EChN9B,eAAW;EoB1Ef,gBrB2L+B;EOnR7B,sBP6NgC;EiB/N9B,qIjBib6I;AJy1DnJ;;AqBtwEM;EGdN;IHeQ,gBAAgB;ErB0wEtB;AACF;;AMpxEE;EkBUE,cpBNc;EoBOd,qBAAqB;AxB8wEzB;;AwB/xEA;EAsBI,UAAU;EACV,gDpBMa;AJuwEjB;;AwBpyEA;EA6BI,apBkZ6B;AJy3DjC;;AwBxyEA;EAkCI,eAAsD;AxB0wE1D;;AwB5vEA;;EAEE,oBAAoB;AxB+vEtB;;AwBtvEE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnB6Ba;EqB3Bf,qBrB2Be;AJ0xEjB;;AMjzEE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AzB8zE7H;;AyBlzEE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AzBgzEvF;;AyB3yEE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBCa;EqBAb,qBrBAa;AJ6yEjB;;AyBtyEE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AzBk1EnN;;AyBnyEI;;EAKI,gDAAiF;AzBmyEzF;;AwB3xEE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBOc;EqBLhB,qBrBKgB;AJq1ElB;;AMt1EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AzBm2E7H;;AyBv1EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,iDAAiF;AzBq1EvF;;AyBh1EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBrBc;EqBsBd,qBrBtBc;AJw2ElB;;AyB30EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AzBu3EnN;;AyBx0EI;;EAKI,iDAAiF;AzBw0EzF;;AwBh0EE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBoCa;EqBlCf,qBrBkCe;AJ61EjB;;AM33EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AzBw4E7H;;AyB53EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,+CAAiF;AzB03EvF;;AyBr3EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBQa;EqBPb,qBrBOa;AJg3EjB;;AyBh3EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AzB45EnN;;AyB72EI;;EAKI,+CAAiF;AzB62EzF;;AwBr2EE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBsCa;EqBpCf,qBrBoCe;AJg4EjB;;AMh6EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AzB66E7H;;AyBj6EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AzB+5EvF;;AyB15EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBUa;EqBTb,qBrBSa;AJm5EjB;;AyBr5EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AzBi8EnN;;AyBl5EI;;EAKI,gDAAiF;AzBk5EzF;;AwB14EE;EC3DA,crBUgB;EmBVd,yBnBmCa;EqBjCf,qBrBiCe;AJw6EjB;;AMr8EE;EmBAE,crBIc;EmBVd,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AzBk9E7H;;AyBt8EE;EAEE,crBHc;EmBVd,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AzBo8EvF;;AyB/7EE;EAEE,crBjBc;EqBkBd,yBrBOa;EqBNb,qBrBMa;AJ27EjB;;AyB17EE;;EAGE,crB7Bc;EqB8Bd,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AzBs+EnN;;AyBv7EI;;EAKI,gDAAiF;AzBu7EzF;;AwB/6EE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBiCa;EqB/Bf,qBrB+Be;AJ+8EjB;;AM1+EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AzBu/E7H;;AyB3+EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,+CAAiF;AzBy+EvF;;AyBp+EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBKa;EqBJb,qBrBIa;AJk+EjB;;AyB/9EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AzB2gFnN;;AyB59EI;;EAKI,+CAAiF;AzB49EzF;;AwBp9EE;EC3DA,crBUgB;EmBVd,yBnBEc;EqBAhB,qBrBAgB;AJmhFlB;;AM/gFE;EmBAE,crBIc;EmBVd,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AzB4hF7H;;AyBhhFE;EAEE,crBHc;EmBVd,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,iDAAiF;AzB8gFvF;;AyBzgFE;EAEE,crBjBc;EqBkBd,yBrB1Bc;EqB2Bd,qBrB3Bc;AJsiFlB;;AyBpgFE;;EAGE,crB7Bc;EqB8Bd,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AzBgjFnN;;AyBjgFI;;EAKI,iDAAiF;AzBigFzF;;AwBz/EE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBSc;EqBPhB,qBrBOgB;AJijFlB;;AMpjFE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AzBikF7H;;AyBrjFE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,8CAAiF;AzBmjFvF;;AyB9iFE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBnBc;EqBoBd,qBrBpBc;AJokFlB;;AyBziFE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AzBqlFnN;;AyBtiFI;;EAKI,8CAAiF;AzBsiFzF;;AwBxhFE;ECPA,crB7Be;EqB8Bf,qBrB9Be;AJikFjB;;AMxlFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBlCa;EqBmCb,qBrBnCa;AJukFjB;;AyBjiFE;EAEE,+CrBxCa;AJ2kFjB;;AyBhiFE;EAEE,crB7Ca;EqB8Cb,6BAA6B;AzBkiFjC;;AyB/hFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBrDa;EqBsDb,qBrBtDa;AJulFjB;;AyB/hFI;;EAKI,+CrB7DS;AJ4lFjB;;AwBxjFE;ECPA,crBnDgB;EqBoDhB,qBrBpDgB;AJunFlB;;AMxnFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBxDc;EqByDd,qBrBzDc;AJ6nFlB;;AyBjkFE;EAEE,iDrB9Dc;AJioFlB;;AyBhkFE;EAEE,crBnEc;EqBoEd,6BAA6B;AzBkkFjC;;AyB/jFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB3Ec;EqB4Ed,qBrB5Ec;AJ6oFlB;;AyB/jFI;;EAKI,iDrBnFU;AJkpFlB;;AwBxlFE;ECPA,crBtBe;EqBuBf,qBrBvBe;AJ0nFjB;;AMxpFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrB3Ba;EqB4Bb,qBrB5Ba;AJgoFjB;;AyBjmFE;EAEE,+CrBjCa;AJooFjB;;AyBhmFE;EAEE,crBtCa;EqBuCb,6BAA6B;AzBkmFjC;;AyB/lFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB9Ca;EqB+Cb,qBrB/Ca;AJgpFjB;;AyB/lFI;;EAKI,+CrBtDS;AJqpFjB;;AwBxnFE;ECPA,crBpBe;EqBqBf,qBrBrBe;AJwpFjB;;AMxrFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBzBa;EqB0Bb,qBrB1Ba;AJ8pFjB;;AyBjoFE;EAEE,gDrB/Ba;AJkqFjB;;AyBhoFE;EAEE,crBpCa;EqBqCb,6BAA6B;AzBkoFjC;;AyB/nFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB5Ca;EqB6Cb,qBrB7Ca;AJ8qFjB;;AyB/nFI;;EAKI,gDrBpDS;AJmrFjB;;AwBxpFE;ECPA,crBvBe;EqBwBf,qBrBxBe;AJ2rFjB;;AMxtFE;EmBwDE,crBpDc;EqBqDd,yBrB5Ba;EqB6Bb,qBrB7Ba;AJisFjB;;AyBjqFE;EAEE,+CrBlCa;AJqsFjB;;AyBhqFE;EAEE,crBvCa;EqBwCb,6BAA6B;AzBkqFjC;;AyB/pFE;;EAGE,crBvEc;EqBwEd,yBrB/Ca;EqBgDb,qBrBhDa;AJitFjB;;AyB/pFI;;EAKI,+CrBvDS;AJstFjB;;AwBxrFE;ECPA,crBzBe;EqB0Bf,qBrB1Be;AJ6tFjB;;AMxvFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrB9Ba;EqB+Bb,qBrB/Ba;AJmuFjB;;AyBjsFE;EAEE,+CrBpCa;AJuuFjB;;AyBhsFE;EAEE,crBzCa;EqB0Cb,6BAA6B;AzBksFjC;;AyB/rFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBjDa;EqBkDb,qBrBlDa;AJmvFjB;;AyB/rFI;;EAKI,+CrBzDS;AJwvFjB;;AwBxtFE;ECPA,crBxDgB;EqByDhB,qBrBzDgB;AJ4xFlB;;AMxxFE;EmBwDE,crBpDc;EqBqDd,yBrB7Dc;EqB8Dd,qBrB9Dc;AJkyFlB;;AyBjuFE;EAEE,iDrBnEc;AJsyFlB;;AyBhuFE;EAEE,crBxEc;EqByEd,6BAA6B;AzBkuFjC;;AyB/tFE;;EAGE,crBvEc;EqBwEd,yBrBhFc;EqBiFd,qBrBjFc;AJkzFlB;;AyB/tFI;;EAKI,iDrBxFU;AJuzFlB;;AwBxvFE;ECPA,crBjDgB;EqBkDhB,qBrBlDgB;AJqzFlB;;AMxzFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBtDc;EqBuDd,qBrBvDc;AJ2zFlB;;AyBjwFE;EAEE,8CrB5Dc;AJ+zFlB;;AyBhwFE;EAEE,crBjEc;EqBkEd,6BAA6B;AzBkwFjC;;AyB/vFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBzEc;EqB0Ed,qBrB1Ec;AJ20FlB;;AyB/vFI;;EAKI,8CrBjFU;AJg1FlB;;AwB7wFA;EACE,gBpB6M+B;EoB5M/B,cpBjDe;EoBkDf,qBpB2F4C;AJqrF9C;;AMz1FE;EkB4EE,cpByF8D;EoBxF9D,0BpByF+C;AJwrFnD;;AwBxxFA;EAYI,0BpBoF+C;AJ4rFnD;;AwB5xFA;EAiBI,cpBtFc;EoBuFd,oBAAoB;AxB+wFxB;;AwBpwFA;ECPE,oBrB2SgC;EC/N5B,kBAAW;EoB1Ef,gBrB+H+B;EOvN7B,qBP8N+B;AJ0oFnC;;AwBvwFA;ECXE,uBrBsSiC;EC1N7B,mBAAW;EoB1Ef,gBrBgI+B;EOxN7B,qBP+N+B;AJgpFnC;;AwBrwFA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;AxBwwFb;;AwB1wFA;EAMI,kBpBwT+B;AJg9EnC;;AwBnwFA;;;EAII,WAAW;AxBqwFf;;A0Bh5FA;ELgBM,gCjBiP2C;AJmpFjD;;AqBh4FM;EKpBN;ILqBQ,gBAAgB;ErBo4FtB;AACF;;A0B15FA;EAII,UAAU;A1B05Fd;;A0Bt5FA;EAEI,aAAa;A1Bw5FjB;;A0Bp5FA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,gBAAgB;ELDZ,6BjBkPwC;AJuqF9C;;AqBr5FM;EKNN;ILOQ,gBAAgB;ErBy5FtB;AACF;;A0Bj6FA;EAOI,QAAQ;EACR,YAAY;ELNV,4BjBmPuC;AJkrF7C;;AqBj6FM;EKNN;ILOQ,gBAAgB;ErBq6FtB;AACF;;A2B17FA;;;;EAIE,kBAAkB;A3B67FpB;;A2B17FA;EACE,mBAAmB;A3B67FrB;;A4Bz6FI;EACE,qBAAqB;EACrB,qBxB+N0C;EwB9N1C,uBxB6N0C;EwB5N1C,WAAW;EAhCf,uBAA8B;EAC9B,qCAA4C;EAC5C,gBAAgB;EAChB,oCAA2C;A5B68F7C;;A4Bx5FI;EACE,eAAe;A5B25FrB;;A2Br8FA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,OAAO;EACP,avBypBsC;EuBxpBtC,aAAa;EACb,WAAW;EACX,gBvBiuBuC;EuBhuBvC,iBvBiuBmC;EuBhuBnC,oBAA4B;EtB2JxB,eAAW;EsBzJf,cvBXgB;EuBYhB,iBAAiB;EACjB,gBAAgB;EAChB,sBvBvBa;EuBwBb,4BAA4B;EAC5B,qCvBfa;EOCX,sBP6NgC;AJ0vFpC;;A2Bh8FI;EACE,WAAW;EACX,OAAO;A3Bm8Fb;;A2Bh8FI;EACE,QAAQ;EACR,UAAU;A3Bm8FhB;;Aev7FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E3B88FX;E2B38FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E3B68Fd;AACF;;Ael8FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E3By9FX;E2Bt9FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E3Bw9Fd;AACF;;Ae78FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E3Bo+FX;E2Bj+FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E3Bm+Fd;AACF;;Aex9FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E3B++FX;E2B5+FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E3B8+Fd;AACF;;A2Bx+FA;EAEI,SAAS;EACT,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,uBvB+rBuC;AJ2yE3C;;A4BzgGI;EACE,qBAAqB;EACrB,qBxB+N0C;EwB9N1C,uBxB6N0C;EwB5N1C,WAAW;EAzBf,aAAa;EACb,qCAA4C;EAC5C,0BAAiC;EACjC,oCAA2C;A5BsiG7C;;A4Bx/FI;EACE,eAAe;A5B2/FrB;;A2Bj/FA;EAEI,MAAM;EACN,WAAW;EACX,UAAU;EACV,aAAa;EACb,qBvBirBuC;AJk0E3C;;A4BhiGI;EACE,qBAAqB;EACrB,qBxB+N0C;EwB9N1C,uBxB6N0C;EwB5N1C,WAAW;A5BmiGjB;;A4BviGI;EAgBI,aAAa;A5B2hGrB;;A4BxhGM;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxB4MwC;EwB3MxC,uBxB0MwC;EwBzMxC,WAAW;EArCjB,mCAA0C;EAC1C,eAAe;EACf,sCAA6C;EAC7C,wBAA+B;A5BikGjC;;A4B1hGI;EACE,eAAe;A5B6hGrB;;A4BviGM;EDgCA,iBAAiB;A3B2gGvB;;A2BtgGA;EAEI,MAAM;EACN,WAAW;EACX,UAAU;EACV,aAAa;EACb,sBvBgqBuC;AJw2E3C;;A4BtkGI;EACE,qBAAqB;EACrB,qBxB+N0C;EwB9N1C,uBxB6N0C;EwB5N1C,WAAW;EAXf,mCAA0C;EAC1C,yBAAgC;EAChC,sCAA6C;A5BqlG/C;;A4BpjGI;EACE,eAAe;A5BujGrB;;A4BplGI;EDoEE,iBAAiB;A3BohGvB;;A2B7gGA;EAKI,WAAW;EACX,YAAY;A3B4gGhB;;A2BvgGA;EE9GE,SAAS;EACT,gBAAmB;EACnB,gBAAgB;EAChB,6BzBCgB;AJwnGlB;;A2BvgGA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,uBvBopBwC;EuBnpBxC,WAAW;EACX,gBvBiK+B;EuBhK/B,cvBhHgB;EuBiHhB,mBAAmB;EAEnB,mBAAmB;EACnB,6BAA6B;EAC7B,SAAS;A3BygGX;;AM9nGE;EqBoIE,cvBonBqD;EuBnnBrD,qBAAqB;EJ/IrB,yBnBGc;AJ2oGlB;;A2B1hGA;EAiCI,WvBpJW;EuBqJX,qBAAqB;EJtJrB,yBnB6Ba;AJunGjB;;A2BhiGA;EAwCI,cvBtJc;EuBuJd,oBAAoB;EACpB,6BAA6B;A3B4/FjC;;A2Bp/FA;EACE,cAAc;A3Bu/FhB;;A2Bn/FA;EACE,cAAc;EACd,sBvB8lBwC;EuB7lBxC,gBAAgB;EtBAZ,mBAAW;EsBEf,cvBzKgB;EuB0KhB,mBAAmB;A3Bs/FrB;;A2Bl/FA;EACE,cAAc;EACd,uBvBolBwC;EuBnlBxC,cvB9KgB;AJmqGlB;;A8BhrGA;;EAEE,kBAAkB;EAClB,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;A9BmrGxB;;A8BvrGA;;EAOI,kBAAkB;EAClB,kBAAc;EAAd,cAAc;A9BqrGlB;;AMprGE;;EwBII,UAAU;A9BqrGhB;;A8BlsGA;;;;EAkBM,UAAU;A9BurGhB;;A8BjrGA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,oBAA2B;EAA3B,2BAA2B;A9BorG7B;;A8BvrGA;EAMI,WAAW;A9BqrGf;;A8BjrGA;;EAII,kB1BmM6B;AJ++FjC;;A8BtrGA;;EnBWI,yBmBD6B;EnBE7B,4BmBF6B;A9BkrGjC;;A8B5rGA;;EnBHI,0BmBkB8B;EnBjB9B,6BmBiB8B;A9BmrGlC;;A8BnqGA;EACE,wBAAmC;EACnC,uBAAkC;A9BsqGpC;;A8BxqGA;;;EAOI,eAAe;A9BuqGnB;;A8BpqGE;EACE,cAAc;A9BuqGlB;;A8BnqGA;EACE,uBAAsC;EACtC,sBAAqC;A9BsqGvC;;A8BnqGA;EACE,sBAAsC;EACtC,qBAAqC;A9BsqGvC;;A8BlpGA;EACE,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;A9BqpGzB;;A8BxpGA;;EAOI,WAAW;A9BspGf;;A8B7pGA;;EAYI,gB1BkH6B;AJoiGjC;;A8BlqGA;;EnBrEI,6BmBuF+B;EnBtF/B,4BmBsF+B;A9BspGnC;;A8BxqGA;;EnBnFI,yBmB0G4B;EnBzG5B,0BmByG4B;A9BupGhC;;A8BtoGA;;EAGI,gBAAgB;A9BwoGpB;;A8B3oGA;;;;EAOM,kBAAkB;EAClB,sBAAsB;EACtB,oBAAoB;A9B2oG1B;;A+BpyGA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,uBAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,WAAW;A/BuyGb;;A+B5yGA;;;;EAWI,kBAAkB;EAClB,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,SAAS;EACT,YAAY;EACZ,gBAAgB;A/BwyGpB;;A+BvzGA;;;;;;;;;;;;EAoBM,kB3BkN2B;AJgmGjC;;A+Bt0GA;;;EA4BI,UAAU;A/BgzGd;;A+B50GA;EAiCI,UAAU;A/B+yGd;;A+Bh1GA;;EpB4BI,0BoBUoD;EpBTpD,6BoBSoD;A/BgzGxD;;A+Bt1GA;EA4CI,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;A/B8yGvB;;A+B31GA;;EpB0CI,yBoBM4E;EpBL5E,4BoBK4E;A/BizGhF;;A+Bj2GA;EpB4BI,0BoBqBuE;EpBpBvE,6BoBoBuE;A/BqzG3E;;A+Bt2GA;;;;EpB0CI,yBoBe+B;EpBd/B,4BoBc+B;A/BqzGnC;;A+B92GA;;;;EpB0CI,yBoBwB+B;EpBvB/B,4BoBuB+B;A/BozGnC;;A+BxyGA;;EAEE,oBAAa;EAAb,aAAa;A/B2yGf;;A+B7yGA;;EAQI,kBAAkB;EAClB,UAAU;A/B0yGd;;A+BnzGA;;EAYM,UAAU;A/B4yGhB;;A+BxzGA;;;;;;;;EAoBI,kB3BoI6B;AJ2qGjC;;A+B3yGA;EAAuB,iB3BgIU;AJ+qGjC;;A+B9yGA;EAAsB,kB3B+HW;AJmrGjC;;A+B1yGA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,yB3B4QkC;E2B3QlC,gBAAgB;E1B2DZ,eAAW;E0BzDf,gB3BqK+B;E2BpK/B,gB3ByK+B;E2BxK/B,c3B/GgB;E2BgHhB,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,yB3BvHgB;E2BwHhB,yB3BtHgB;EOOd,sBP6NgC;AJgsGpC;;A+B1zGA;;EAkBI,aAAa;A/B6yGjB;;A+BnyGA;;EAEE,gCZzB8D;AnB+zGhE;;A+BnyGA;;;;;;EAME,oB3BuPgC;EC/N5B,kBAAW;E0BtBf,gB3B2E+B;EOvN7B,qBP8N+B;AJqtGnC;;A+BnyGA;;EAEE,kCZ1C8D;AnBg1GhE;;A+BnyGA;;;;;;EAME,uB3BiOiC;EC1N7B,mBAAW;E0BLf,gB3B2D+B;EOxN7B,qBP+N+B;AJquGnC;;A+BnyGA;;EAEE,qBAAyE;A/BsyG3E;;A+B3xGA;;;;;;;;EpBhJI,yBoBwJ2B;EpBvJ3B,4BoBuJ2B;A/B+xG/B;;A+B5xGA;;;;;;EpBzKI,0BoB+K4B;EpB9K5B,6BoB8K4B;A/BgyGhC;;AgCx+GA;EACE,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,cAAc;EACd,kBAA+C;EAC/C,qBAAsE;EACtE,iCAAyB;EAAzB,mBAAyB;EAAzB,yBAAyB;AhC2+G3B;;AgCx+GA;EACE,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,iB5Byf0C;AJk/F5C;;AgCx+GA;EACE,kBAAkB;EAClB,QAAQ;EACR,WAAW;EACX,W5Bqf0C;E4Bpf1C,eAAmF;EACnF,UAAU;AhC2+GZ;;AgCj/GA;EASI,W5BzBW;E4B0BX,qB5BEa;EmB7Bb,yBnB6Ba;AJ2+GjB;;AgCv/GA;EAoBM,gD5BRW;AJ++GjB;;AgC3/GA;EAyBI,qB5BsbsE;AJgjG1E;;AgC//GA;EA6BI,W5B7CW;E4B8CX,yB5Bkf8E;E4Bjf9E,qB5Bif8E;AJq/FlF;;AgCrgHA;EAuCM,c5BjDY;AJmhHlB;;AgCzgHA;EA0CQ,yB5BxDU;AJ2hHlB;;AgCz9GA;EACE,kBAAkB;EAClB,gBAAgB;EAEhB,mBAAmB;AhC29GrB;;AgC/9GA;EASI,kBAAkB;EAClB,YAAgF;EAChF,cAAgE;EAChE,cAAc;EACd,W5BwbwC;E4BvbxC,Y5BubwC;E4BtbxC,oBAAoB;EACpB,WAAW;EACX,sB5BrFW;E4BsFX,yB5BjFc;AJ2iHlB;;AgC5+GA;EAwBI,kBAAkB;EAClB,YAAgF;EAChF,cAAgE;EAChE,cAAc;EACd,W5ByawC;E4BxaxC,Y5BwawC;E4BvaxC,WAAW;EACX,mCAAgE;AhCw9GpE;;AgC/8GA;ErBjGI,sBP6NgC;AJu1GpC;;AgCn9GA;EAOM,kOb7D4E;AnB6gHlF;;AgCv9GA;EAaM,qB5B7FW;EmB7Bb,yBnB6Ba;AJ4iHjB;;AgC59GA;EAkBM,+KbxE4E;AnBshHlF;;AgCh+GA;ET7GI,wCnB6Ba;AJojHjB;;AgCp+GA;ET7GI,wCnB6Ba;AJwjHjB;;AgCp8GA;EAGI,kB5B0Z+C;AJ2iGnD;;AgCx8GA;EAQM,8KblG4E;AnBsiHlF;;AgC58GA;ETjJI,wCnB6Ba;AJokHjB;;AgCx7GA;EACE,sBAA4D;AhC27G9D;;AgC57GA;EAKM,eAAsD;EACtD,c5BkY+E;E4BjY/E,mBAAmB;EAEnB,qB5BgY6E;AJ0jGnF;;AgCn8GA;EAaM,wBblE0D;EamE1D,2BbnE0D;EaoE1D,uBb5C0D;Ea6C1D,wBb7C0D;Ea8C1D,yB5BpLY;E4BsLZ,qB5BsX6E;EiBxiB7E,iJjB0f+H;EiB1f/H,yIjB0f+H;EiB1f/H,8KjB0f+H;AJknGrI;;AqBxmHM;EW2JN;IX1JQ,gBAAgB;ErB4mHtB;AACF;;AgCn9GA;EA0BM,sB5BlMS;E4BmMT,uCAA8E;EAA9E,+BAA8E;AhC67GpF;;AgCx9GA;ETzKI,wCnB6Ba;AJwmHjB;;AgC/6GA;EACE,qBAAqB;EACrB,WAAW;EACX,mCbrG8D;EasG9D,0CAAiJ;E3B5C7I,eAAW;E2B+Cf,gB5B6D+B;E4B5D/B,gB5BiE+B;E4BhE/B,c5BvNgB;E4BwNhB,sBAAsB;EACtB,sO5BmW8I;E4BlW9I,yB5B7NgB;EOOd,sBP6NgC;E4BJlC,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;AhCg7GlB;;AgC/7GA;EAkBI,qB5BwPsE;E4BvPtE,UAAU;EAKR,gD5BjNW;AJ8nHjB;;AgCr8GA;EAiCM,c5B/OY;E4BgPZ,sB5BvPS;AJ+pHf;;AgC18GA;EAwCI,YAAY;EACZ,qB5B+HgC;E4B9HhC,sBAAsB;AhCs6G1B;;AgCh9GA;EA8CI,c5B7Pc;E4B8Pd,yB5BlQc;AJwqHlB;;AgCr9GA;EAoDI,aAAa;AhCq6GjB;;AgCz9GA;EAyDI,kBAAkB;EAClB,0B5BxQc;AJ4qHlB;;AgCh6GA;EACE,kCbjK8D;EakK9D,oB5BiHkC;E4BhHlC,qB5BiHiC;E4BhHjC,uB5B+GkC;ECzN9B,mBAAW;AL8gHjB;;AgCh6GA;EACE,gCbzK8D;Ea0K9D,mB5B8GiC;E4B7GjC,mB5B8GgC;E4B7GhC,sB5B4GiC;EC9N7B,kBAAW;ALshHjB;;AgC35GA;EACE,kBAAkB;EAClB,qBAAqB;EACrB,WAAW;EACX,mCbzL8D;Ea0L9D,gBAAgB;AhC85GlB;;AgC35GA;EACE,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,WAAW;EACX,mCbjM8D;EakM9D,SAAS;EACT,gBAAgB;EAChB,UAAU;AhC85GZ;;AgCr6GA;EAUI,qB5BqKsE;E4BpKtE,gD5B/Ra;AJ8rHjB;;AgC16GA;;EAiBI,yB5B/Tc;AJ6tHlB;;AgC/6GA;EAsBM,iB5B4TQ;AJimGd;;AgCn7GA;EAsBM,mB5B4TwB;AJqmG9B;;AgCv7GA;EAsBM,e5B4TqD;AJymG3D;;AgC37GA;EAsBM,gB5B4TkF;AJ6mGxF;;AgC/7GA;EA2BI,0BAA0B;AhCw6G9B;;AgCp6GA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,OAAO;EACP,UAAU;EACV,mCblO8D;EamO9D,yB5BuCkC;E4BtClC,gBAAgB;EAEhB,gB5BhE+B;E4BiE/B,gB5B5D+B;E4B6D/B,c5BpVgB;E4BqVhB,sB5B5Va;E4B6Vb,yB5BzVgB;EOOd,sBP6NgC;AJ4hHpC;;AgCr7GA;EAmBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,OAAO;EACP,UAAU;EACV,cAAc;EACd,6BbrP4D;EasP5D,yB5BoBgC;E4BnBhC,gB5B5E6B;E4B6E7B,c5BpWc;E4BqWd,iBAAiB;ET7WjB,yBnBGc;E4B4Wd,qBAAqB;ErBnWrB,kCP6NgC;AJ6iHpC;;AgC55GA;EACE,WAAW;EACX,cb3Q2B;Ea4Q3B,UAAU;EACV,6BAA6B;EAC7B,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;AhC+5GlB;;AgCp6GA;EAQI,UAAU;AhCg6Gd;;AgCx6GA;EAY8B,gE5BzWb;AJywHjB;;AgC56GA;EAa8B,gE5B1Wb;AJ6wHjB;;AgCh7GA;EAc8B,gE5B3Wb;AJixHjB;;AgCp7GA;EAkBI,SAAS;AhCs6Gb;;AgCx7GA;EAsBI,W5BoN6C;E4BnN7C,Y5BmN6C;E4BlN7C,oBAA0E;ETlZ1E,yBnB6Ba;E4BuXb,S5BmN0C;EO3lB1C,mBP4lB6C;EiB9lB3C,oHjB0f+H;EiB1f/H,4GjB0f+H;E4B5GjI,wBAAgB;EAAhB,gBAAgB;AhCq6GpB;;AqB/yHM;EW4WN;IX3WQ,wBAAgB;IAAhB,gBAAgB;ErBmzHtB;AACF;;AgCz8GA;ET1XI,yBnB4mB2E;AJ2tG/E;;AgC78GA;EAsCI,W5B6LoC;E4B5LpC,c5B6LqC;E4B5LrC,kBAAkB;EAClB,e5B4LuC;E4B3LvC,yB5Bhac;E4Biad,yBAAyB;ErBzZzB,mBPqlBoC;AJgvGxC;;AgCv9GA;EAiDI,W5ByL6C;E4BxL7C,Y5BwL6C;EmBpmB7C,yBnB6Ba;E4BiZb,S5ByL0C;EO3lB1C,mBP4lB6C;EiB9lB3C,iHjB0f+H;EiB1f/H,4GjB0f+H;E4BlFjI,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;AhCy6GpB;;AqB70HM;EW4WN;IX3WQ,qBAAgB;IAAhB,gBAAgB;ErBi1HtB;AACF;;AgCv+GA;ET1XI,yBnB4mB2E;AJyvG/E;;AgC3+GA;EAgEI,W5BmKoC;E4BlKpC,c5BmKqC;E4BlKrC,kBAAkB;EAClB,e5BkKuC;E4BjKvC,yB5B1bc;E4B2bd,yBAAyB;ErBnbzB,mBPqlBoC;AJ8wGxC;;AgCr/GA;EA2EI,W5B+J6C;E4B9J7C,Y5B8J6C;E4B7J7C,aAAa;EACb,oB5BrE+B;E4BsE/B,mB5BtE+B;EmBnY/B,yBnB6Ba;E4B8ab,S5B4J0C;EO3lB1C,mBP4lB6C;EiB9lB3C,gHjB0f+H;EiB1f/H,4GjB0f+H;E4BrDjI,gBAAgB;AhC66GpB;;AqB92HM;EW4WN;IX3WQ,oBAAgB;IAAhB,gBAAgB;ErBk3HtB;AACF;;AgCxgHA;ET1XI,yBnB4mB2E;AJ0xG/E;;AgC5gHA;EA6FI,W5BsIoC;E4BrIpC,c5BsIqC;E4BrIrC,kBAAkB;EAClB,e5BqIuC;E4BpIvC,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;EACzB,oBAA6C;AhCm7GjD;;AgCthHA;EAwGI,yB5B9dc;EOQd,mBPqlBoC;AJozGxC;;AgC3hHA;EA6GI,iBAAiB;EACjB,yB5Bpec;EOQd,mBPqlBoC;AJ0zGxC;;AgCjiHA;EAoHM,yB5BxeY;AJy5HlB;;AgCriHA;EAwHM,eAAe;AhCi7GrB;;AgCziHA;EA4HM,yB5BhfY;AJi6HlB;;AgC7iHA;EAgIM,eAAe;AhCi7GrB;;AgCjjHA;EAoIM,yB5BxfY;AJy6HlB;;AgC56GA;;;EXzfM,4GjB0f+H;AJi7GrI;;AqBv6HM;EWqfN;;;IXpfQ,gBAAgB;ErB66HtB;AACF;;AiC97HA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;AjCi8HlB;;AiC97HA;EACE,cAAc;EACd,oB7B0qBsC;AJuxGxC;;AMh8HE;E2BGE,qBAAqB;AjCi8HzB;;AiCv8HA;EAWI,c7BXc;E6BYd,oBAAoB;EACpB,eAAe;AjCg8HnB;;AiCx7HA;EACE,gC7BzBgB;AJo9HlB;;AiC57HA;EAII,mB7BsM6B;E6BrM7B,6BAA6B;EAC7B,6BAAgD;EtBbhD,+BPoNgC;EOnNhC,gCPmNgC;AJuvHpC;;AMt9HE;E2B6BI,kBAAkB;EAClB,qC7BpCY;AJi+HlB;;AiCz8HA;EAgBM,c7BrCY;E6BsCZ,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;AjC67H/B;;AiC/8HA;;EAwBI,c7B5Cc;E6B6Cd,sB7BpDW;E6BqDX,kC7BrDW;AJi/Hf;;AiCt9HA;EA+BI,gB7B2K6B;EOjN7B,yBsBwC4B;EtBvC5B,0BsBuC4B;AjC27HhC;;AiCl7HA;EAEI,gBAAgB;EAChB,SAAS;EtB7DT,sBP6NgC;AJqxHpC;;AiCx7HA;;EASI,W7B9EW;E6B+EX,yB7BnDa;AJu+HjB;;AiC36HA;;EAGI,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,kBAAkB;AjC66HtB;;AiCz6HA;;EAGI,0BAAa;EAAb,aAAa;EACb,oBAAY;EAAZ,YAAY;EACZ,kBAAkB;AjC26HtB;;AiCl6HA;EAEI,aAAa;AjCo6HjB;;AiCt6HA;EAKI,cAAc;AjCq6HlB;;AkC9gIA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;EAC9B,oB9BgHW;AJi6Hb;;AkCvhIA;;EAWI,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;AlCihIlC;;AkC7/HA;EACE,qBAAqB;EACrB,sB9BkqBgF;E8BjqBhF,yB9BiqBgF;E8BhqBhF,iB9BgFW;EC6CP,kBAAW;E6B3Hf,oBAAoB;EACpB,mBAAmB;AlCggIrB;;AM1iIE;E4B6CE,qBAAqB;AlCigIzB;;AkCx/HA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;AlC2/HlB;;AkChgIA;EAQI,gBAAgB;EAChB,eAAe;AlC4/HnB;;AkCrgIA;EAaI,gBAAgB;EAChB,WAAW;AlC4/Hf;;AkCn/HA;EACE,qBAAqB;EACrB,mB9BylBuC;E8BxlBvC,sB9BwlBuC;AJ85GzC;;AkC1+HA;EACE,6BAAgB;EAAhB,gBAAgB;EAChB,oBAAY;EAAZ,YAAY;EAGZ,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AlC2+HrB;;AkCv+HA;EACE,wB9BomBwC;ECtiBpC,kBAAW;E6B5Df,cAAc;EACd,6BAA6B;EAC7B,6BAAuC;EvBxGrC,sBP6NgC;AJs3HpC;;AMrlIE;E4B8GE,qBAAqB;AlC2+HzB;;AkCr+HA;EACE,qBAAqB;EACrB,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,sBAAsB;EACtB,WAAW;EACX,qCAAqC;AlCw+HvC;;AkCr+HA;EACE,gB9BglBsC;E8B/kBtC,gBAAgB;AlCw+HlB;;Ae9iII;EmBgFC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;ElCi+HvB;AACF;;AenkII;EmB6FA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;ElCu9HjC;EkC5+HG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;ElCu9H3B;EkC/+HG;IA2BO,kBAAkB;ElCu9H5B;EkCl/HG;IA+BO,qB9ByhB6B;I8BxhB7B,oB9BwhB6B;EJ87GvC;EkCt/HG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;ElCo9HzB;EkC1/HG;IAqDK,iBAAiB;ElCw8HzB;EkC7/HG;IAyDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;ElCq8HxB;EkCjgIG;IAgEK,aAAa;ElCo8HrB;AACF;;AerlII;EmBgFC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;ElCwgIvB;AACF;;Ae1mII;EmB6FA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;ElC8/HjC;EkCnhIG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;ElC8/H3B;EkCthIG;IA2BO,kBAAkB;ElC8/H5B;EkCzhIG;IA+BO,qB9ByhB6B;I8BxhB7B,oB9BwhB6B;EJq+GvC;EkC7hIG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;ElC2/HzB;EkCjiIG;IAqDK,iBAAiB;ElC++HzB;EkCpiIG;IAyDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;ElC4+HxB;EkCxiIG;IAgEK,aAAa;ElC2+HrB;AACF;;Ae5nII;EmBgFC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;ElC+iIvB;AACF;;AejpII;EmB6FA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;ElCqiIjC;EkC1jIG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;ElCqiI3B;EkC7jIG;IA2BO,kBAAkB;ElCqiI5B;EkChkIG;IA+BO,qB9ByhB6B;I8BxhB7B,oB9BwhB6B;EJ4gHvC;EkCpkIG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;ElCkiIzB;EkCxkIG;IAqDK,iBAAiB;ElCshIzB;EkC3kIG;IAyDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;ElCmhIxB;EkC/kIG;IAgEK,aAAa;ElCkhIrB;AACF;;AenqII;EmBgFC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;ElCslIvB;AACF;;AexrII;EmB6FA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;ElC4kIjC;EkCjmIG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;ElC4kI3B;EkCpmIG;IA2BO,kBAAkB;ElC4kI5B;EkCvmIG;IA+BO,qB9ByhB6B;I8BxhB7B,oB9BwhB6B;EJmjHvC;EkC3mIG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;ElCykIzB;EkC/mIG;IAqDK,iBAAiB;ElC6jIzB;EkClnIG;IAyDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;ElC0jIxB;EkCtnIG;IAgEK,aAAa;ElCyjIrB;AACF;;AkC/nIA;EAyBQ,yBAAqB;EAArB,qBAAqB;EACrB,oBAA2B;EAA3B,2BAA2B;AlC0mInC;;AkCpoIA;;EAQU,gBAAgB;EAChB,eAAe;AlCioIzB;;AkC1oIA;EA6BU,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AlCinI7B;;AkC9oIA;EAgCY,kBAAkB;AlCknI9B;;AkClpIA;EAoCY,qB9ByhB6B;E8BxhB7B,oB9BwhB6B;AJ0lHzC;;AkCvpIA;;EA2CU,qBAAiB;EAAjB,iBAAiB;AlCinI3B;;AkC5pIA;EA0DU,iBAAiB;AlCsmI3B;;AkChqIA;EA8DU,+BAAwB;EAAxB,wBAAwB;EAGxB,6BAAgB;EAAhB,gBAAgB;AlComI1B;;AkCrqIA;EAqEU,aAAa;AlComIvB;;AkCvlIA;EAEI,yB9BvNW;AJgzIf;;AMjzIE;E4B2NI,yB9B1NS;AJozIf;;AkC/lIA;EAWM,yB9BhOS;AJwzIf;;AMzzIE;E4BoOM,yB9BnOO;AJ4zIf;;AkCvmIA;EAkBQ,yB9BvOO;AJg0If;;AkC3mIA;;;;EA0BM,yB9B/OS;AJu0If;;AkClnIA;EA+BI,yB9BpPW;E8BqPX,gC9BrPW;AJ40If;;AkCvnIA;EAoCI,mRf7M8E;AnBoyIlF;;AkC3nIA;EAwCI,yB9B7PW;AJo1If;;AkC/nIA;EA0CM,yB9B/PS;AJw1If;;AMz1IE;E4BmQM,yB9BlQO;AJ41If;;AkCnlIA;EAEI,W9BrRW;AJ02If;;AMj2IE;E4B+QI,W9BxRS;AJ82If;;AkC3lIA;EAWM,+B9B9RS;AJk3If;;AMz2IE;E4BwRM,gC9BjSO;AJs3If;;AkCnmIA;EAkBQ,gC9BrSO;AJ03If;;AkCvmIA;;;;EA0BM,W9B7SS;AJi4If;;AkC9mIA;EA+BI,+B9BlTW;E8BmTX,sC9BnTW;AJs4If;;AkCnnIA;EAoCI,yRfjQ8E;AnBo1IlF;;AkCvnIA;EAwCI,+B9B3TW;AJ84If;;AkC3nIA;EA0CM,W9B7TS;AJk5If;;AMz4IE;E4BuTM,W9BhUO;AJs5If;;AmCz5IA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,YAAY;EAEZ,qBAAqB;EACrB,sB/BJa;E+BKb,2BAA2B;EAC3B,sC/BIa;EOCX,sBP6NgC;AJ0rIpC;;AmCr6IA;EAaI,eAAe;EACf,cAAc;AnC45IlB;;AmC16IA;EAkBI,mBAAmB;EACnB,sBAAsB;AnC45I1B;;AmC/6IA;EAsBM,mBAAmB;ExBCrB,2CQuH4D;ERtH5D,4CQsH4D;AnBuyIhE;;AmCr7IA;EA2BM,sBAAsB;ExBUxB,+CQyG4D;ERxG5D,8CQwG4D;AnB6yIhE;;AmC37IA;;EAoCI,aAAa;AnC45IjB;;AmCx5IA;EAGE,kBAAc;EAAd,cAAc;EAGd,eAAe;EACf,gB/BgxByC;AJuoH3C;;AmCn5IA;EACE,sB/B0wBwC;AJ4oH1C;;AmCn5IA;EACE,qBAAgC;EAChC,gBAAgB;AnCs5IlB;;AmCn5IA;EACE,gBAAgB;AnCs5IlB;;AM38IE;E6B0DE,qBAAqB;AnCq5IzB;;AmCv5IA;EAMI,qB/ByvBuC;AJ4pH3C;;AmC74IA;EACE,wB/BgvByC;E+B/uBzC,gBAAgB;EAEhB,qC/BrEa;E+BsEb,6C/BtEa;AJq9If;;AmCp5IA;ExBhEI,0DwBwE8E;AnCg5IlF;;AmC54IA;EACE,wB/BouByC;E+BluBzC,qC/BhFa;E+BiFb,0C/BjFa;AJ+9If;;AmCl5IA;ExB5EI,0DQgI4D;AnBk2IhE;;AmCt4IA;EACE,uBAAkC;EAClC,uB/BktBwC;E+BjtBxC,sBAAiC;EACjC,gBAAgB;AnCy4IlB;;AmCt4IA;EACE,uBAAkC;EAClC,sBAAiC;AnCy4InC;;AmCr4IA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,gB/B6sByC;EO5zBvC,kCQgI4D;AnBw3IhE;;AmCr4IA;;;EAGE,oBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WAAW;AnCw4Ib;;AmCr4IA;;ExBjHI,2CQuH4D;ERtH5D,4CQsH4D;AnBq4IhE;;AmCt4IA;;ExBxGI,+CQyG4D;ERxG5D,8CQwG4D;AnB24IhE;;AmCp4IA;EAEI,mB/BqrBuD;AJitH3D;;Aer+II;EoB6FJ;IAMI,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,mB/B+qBuD;I+B9qBvD,kB/B8qBuD;EJytHzD;EmCh5IF;IAaM,gBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,kB/ByqBqD;I+BxqBrD,gBAAgB;IAChB,iB/BuqBqD;EJ+tHzD;AACF;;AmC73IA;EAII,mB/BypBuD;AJouH3D;;Aex/II;EoBuHJ;IAQI,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EnC83IrB;EmCv4IF;IAcM,gBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,gBAAgB;EnC43IpB;EmC34IF;IAkBQ,eAAe;IACf,eAAe;EnC43IrB;EmC/4IF;IxBnII,yBwB4JmC;IxB3JnC,4BwB2JmC;EnC03IrC;EmCn5IF;;IA8BY,yBAAyB;EnCy3InC;EmCv5IF;;IAmCY,4BAA4B;EnCw3ItC;EmC35IF;IxBjJI,0BwByLoC;IxBxLpC,6BwBwLoC;EnCu3ItC;EmC/5IF;;IA6CY,0BAA0B;EnCs3IpC;EmCn6IF;;IAkDY,6BAA6B;EnCq3IvC;AACF;;AmCz2IA;EAEI,sB/B8kBsC;AJ6xH1C;;AeniJI;EoBsLJ;IAMI,uB/B2lBiC;I+B3lBjC,oB/B2lBiC;I+B3lBjC,e/B2lBiC;I+B1lBjC,2B/B2lBuC;I+B3lBvC,wB/B2lBuC;I+B3lBvC,mB/B2lBuC;I+B1lBvC,UAAU;IACV,SAAS;EnC42IX;EmCr3IF;IAYM,qBAAqB;IACrB,WAAW;EnC42If;AACF;;AmCn2IA;EACE,qBAAqB;AnCs2IvB;;AmCv2IA;EAII,gBAAgB;AnCu2IpB;;AmC32IA;EAOM,gBAAgB;ExBvOlB,6BwBwOiC;ExBvOjC,4BwBuOiC;AnCy2IrC;;AmCj3IA;ExB9OI,yBwB0P8B;ExBzP9B,0BwByP8B;AnC02IlC;;AmCt3IA;ExBvPI,gBwBuQ0B;EACxB,mB/B9C2B;AJw5IjC;;AoCpoJA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,qBhCmiCsC;EgCliCtC,mBhCqiCsC;EgCniCtC,gBAAgB;EAChB,yBhCEgB;EOSd,sBP6NgC;AJ+5IpC;;AoCnoJA;EAGI,qBhCyhCqC;AJ2mHzC;;AoCvoJA;EAMM,YAAY;EACZ,oBhCqhCmC;EgCphCnC,chCNY;EgCOZ,YhC0hCuC;AJ2mH7C;;AoC9oJA;EAoBI,0BAA0B;ApC8nJ9B;;AoClpJA;EAwBI,qBAAqB;ApC8nJzB;;AoCtpJA;EA4BI,chC1Bc;AJwpJlB;;AqCrqJA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;E7BGb,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;EGad,sBP6NgC;AJ67IpC;;AqCtqJA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,uBjCixBwC;EiChxBxC,kBjCkO+B;EiCjO/B,iBjCoxBsC;EiCnxBtC,cjCuBe;EiCrBf,sBjCPa;EiCQb,yBjCLgB;AJ6qJlB;;AqCjrJA;EAYI,UAAU;EACV,cjC8J8D;EiC7J9D,qBAAqB;EACrB,yBjCZc;EiCad,qBjCZc;AJqrJlB;;AqCzrJA;EAoBI,UAAU;EACV,UjC4wBiC;EiC3wBjC,gDjCOa;AJkqJjB;;AqCrqJA;EAGM,eAAe;E1BDjB,gCP6MgC;EO5MhC,mCP4MgC;AJ49IpC;;AqC3qJA;E1BgBI,+BP+LgC;EO9LhC,kCP8LgC;AJi+IpC;;AqChrJA;EAcI,UAAU;EACV,WjCxCW;EiCyCX,yBjCba;EiCcb,qBjCda;AJorJjB;;AqCvrJA;EAqBI,cjCxCc;EiCyCd,oBAAoB;EAEpB,YAAY;EACZ,sBjClDW;EiCmDX,qBjChDc;AJqtJlB;;AsC5tJE;EACE,uBlC0xBsC;EC1mBpC,kBAAW;EiC9Kb,gBlCmO6B;AJ4/IjC;;AsC1tJM;E3BuBF,+BP8M+B;EO7M/B,kCP6M+B;AJ0/InC;;AsC1tJM;E3BgCF,8BPgM+B;EO/L/B,iCP+L+B;AJ+/InC;;AsC5uJE;EACE,uBlCwxBqC;ECxmBnC,mBAAW;EiC9Kb,gBlCoO6B;AJ2gJjC;;AsC1uJM;E3BuBF,+BP+M+B;EO9M/B,kCP8M+B;AJygJnC;;AsC1uJM;E3BgCF,8BPiM+B;EOhM/B,iCPgM+B;AJ8gJnC;;AuC1vJA;EACE,qBAAqB;EACrB,qBnC45BsC;EC/vBpC,cAAW;EkC3Jb,gBnCwR+B;EmCvR/B,cAAc;EACd,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,wBAAwB;E5BKtB,sBP6NgC;EiB/N9B,qIjBib6I;AJ20InJ;;AqBxvJM;EkBfN;IlBgBQ,gBAAgB;ErB4vJtB;AACF;;AMlwJE;EiCGI,qBAAqB;AvCmwJ3B;;AuCjxJA;EAoBI,aAAa;AvCiwJjB;;AuC5vJA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;AvC+vJX;;AuCxvJA;EACE,oBnCi4BsC;EmCh4BtC,mBnCg4BsC;EOv5BpC,oBP05BqC;AJy3HzC;;AuCnvJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCiCe;AJuwJjB;;AM1xJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AxCwyJxC;;AwC3yJU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpCsBW;AJixJjB;;AuClwJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCWgB;AJ4yJlB;;AMzyJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AxCuzJxC;;AwC1zJU;EAQJ,UAAU;EACV,iDpCAY;AJszJlB;;AuCjxJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCwCe;AJ8xJjB;;AMxzJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AxCs0JxC;;AwCz0JU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC6BW;AJwyJjB;;AuChyJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpC0Ce;AJ2yJjB;;AMv0JE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AxCq1JxC;;AwCx1JU;EAQJ,UAAU;EACV,gDpC+BW;AJqzJjB;;AuC/yJE;ECjDA,cpCegB;EoCdhB,yBpCuCe;AJ6zJjB;;AMt1JE;EkCVI,cpCUY;EoCTZ,yBAAkC;AxCo2JxC;;AwCv2JU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC4BW;AJu0JjB;;AuC9zJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCqCe;AJ80JjB;;AMr2JE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AxCm3JxC;;AwCt3JU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC0BW;AJw1JjB;;AuC70JE;ECjDA,cpCegB;EoCdhB,yBpCMgB;AJ43JlB;;AMp3JE;EkCVI,cpCUY;EoCTZ,yBAAkC;AxCk4JxC;;AwCr4JU;EAQJ,UAAU;EACV,iDpCLY;AJs4JlB;;AuC51JE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCagB;AJo4JlB;;AMn4JE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AxCi5JxC;;AwCp5JU;EAQJ,UAAU;EACV,8CpCEY;AJ84JlB;;AyC75JA;EACE,kBAAqD;EACrD,mBrCyzBsC;EqCvzBtC,yBrCKgB;EOSd,qBP8N+B;AJorJnC;;Aex2JI;E0B5DJ;IAQI,kBrCmzBoC;EJ8mItC;AACF;;AyC95JA;EACE,gBAAgB;EAChB,eAAe;E9BIb,gB8BHsB;AzCi6J1B;;A0C56JA;EACE,kBAAkB;EAClB,wBtCy9ByC;EsCx9BzC,mBtCy9BsC;EsCx9BtC,6BAA6C;E/BU3C,sBP6NgC;AJysJpC;;A0C36JA;EAEE,cAAc;A1C66JhB;;A0Cz6JA;EACE,gBtC6Q+B;AJ+pJjC;;A0Cp6JA;EACE,kBAAqD;A1Cu6JvD;;A0Cx6JA;EAKI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,OAAO;EACP,UAAU;EACV,wBtC07BuC;EsCz7BvC,cAAc;A1Cu6JlB;;A0C75JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AnB02JlE;;A2C98JE;EACE,yBAAqC;A3Ci9JzC;;A2C98JE;EACE,cAA0B;A3Ci9J9B;;A0C36JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AnBw3JlE;;A2C59JE;EACE,yBAAqC;A3C+9JzC;;A2C59JE;EACE,cAA0B;A3C+9J9B;;A0Cz7JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AnBs4JlE;;A2C1+JE;EACE,yBAAqC;A3C6+JzC;;A2C1+JE;EACE,cAA0B;A3C6+J9B;;A0Cv8JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AnBo5JlE;;A2Cx/JE;EACE,yBAAqC;A3C2/JzC;;A2Cx/JE;EACE,cAA0B;A3C2/J9B;;A0Cr9JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AnBk6JlE;;A2CtgKE;EACE,yBAAqC;A3CygKzC;;A2CtgKE;EACE,cAA0B;A3CygK9B;;A0Cn+JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AnBg7JlE;;A2CphKE;EACE,yBAAqC;A3CuhKzC;;A2CphKE;EACE,cAA0B;A3CuhK9B;;A0Cj/JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AnB87JlE;;A2CliKE;EACE,yBAAqC;A3CqiKzC;;A2CliKE;EACE,cAA0B;A3CqiK9B;;A0C//JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AnB48JlE;;A2ChjKE;EACE,yBAAqC;A3CmjKzC;;A2ChjKE;EACE,cAA0B;A3CmjK9B;;A4C3jKE;EACE;IAAO,2BAAuC;E5C+jKhD;E4C9jKE;IAAK,wBAAwB;E5CikK/B;AACF;;A4CpkKE;EACE;IAAO,2BAAuC;E5C+jKhD;E4C9jKE;IAAK,wBAAwB;E5CikK/B;AACF;;A4C9jKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,YxCk+BsC;EwCj+BtC,gBAAgB;EAChB,cAAc;EvCwKV,kBAAW;EuCtKf,yBxCLgB;EOSd,sBP6NgC;AJi2JpC;;A4C7jKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,gBAAgB;EAChB,WxCjBa;EwCkBb,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,yBxCQe;EiBnBX,2BjBo+B4C;AJwmIlD;;AqBxkKM;EuBDN;IvBEQ,gBAAgB;ErB4kKtB;AACF;;A4CnkKA;ErBYE,qMAA6I;EqBV7I,0BxC28BsC;AJ2nIxC;;A4ClkKE;EACE,0DAA8D;EAA9D,kDAA8D;A5CqkKlE;;A4ClkKM;EAJJ;IAKM,uBAAe;IAAf,eAAe;E5CskKrB;AACF;;A6CjnKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;A7ConKzB;;A6CjnKA;EACE,WAAO;EAAP,OAAO;A7ConKT;;A8CtnKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EAGtB,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;EnCQd,sBP6NgC;AJm5JpC;;A8C9mKA;EACE,WAAW;EACX,c1CRgB;E0CShB,mBAAmB;A9CinKrB;;AMxnKE;EwCWE,UAAU;EACV,c1Cdc;E0Ced,qBAAqB;EACrB,yB1CtBc;AJuoKlB;;A8C3nKA;EAcI,c1ClBc;E0CmBd,yB1C1Bc;AJ2oKlB;;A8CxmKA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,wB1Ci9ByC;E0C98BzC,sB1C3Ca;E0C4Cb,sC1ClCa;AJ2oKf;;A8ChnKA;EnCjBI,+BmC2BkC;EnC1BlC,gCmC0BkC;A9C2mKtC;;A8CrnKA;EnCHI,mCmCiBqC;EnChBrC,kCmCgBqC;A9C4mKzC;;A8C1nKA;EAmBI,c1ClDc;E0CmDd,oBAAoB;EACpB,sB1C1DW;AJqqKf;;A8ChoKA;EA0BI,UAAU;EACV,W1ChEW;E0CiEX,yB1CrCa;E0CsCb,qB1CtCa;AJgpKjB;;A8CvoKA;EAiCI,mBAAmB;A9C0mKvB;;A8C3oKA;EAoCM,gB1C4J2B;E0C3J3B,qB1C2J2B;AJg9JjC;;A8C7lKI;EACE,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;A9CgmKzB;;A8CjmKI;EnC5BA,mCP4KgC;EOxLhC,yBmC8CuC;A9CgmK3C;;A8CtmKI;EnCxCA,+BPwLgC;EO5KhC,6BmCuC2C;A9CgmK/C;;A8C3mKI;EAeM,aAAa;A9CgmKvB;;A8C/mKI;EAmBM,qB1C0HuB;E0CzHvB,qBAAqB;A9CgmK/B;;A8CpnKI;EAuBQ,kB1CsHqB;E0CrHrB,uB1CqHqB;AJ4+JjC;;Ae5pKI;E+BmCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E9C6nKvB;E8C9nKE;InC5BA,mCP4KgC;IOxLhC,yBmC8CuC;E9C4nKzC;E8CloKE;InCxCA,+BPwLgC;IO5KhC,6BmCuC2C;E9C2nK7C;E8CtoKE;IAeM,aAAa;E9C0nKrB;E8CzoKE;IAmBM,qB1C0HuB;I0CzHvB,qBAAqB;E9CynK7B;E8C7oKE;IAuBQ,kB1CsHqB;I0CrHrB,uB1CqHqB;EJogK/B;AACF;;AerrKI;E+BmCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E9CspKvB;E8CvpKE;InC5BA,mCP4KgC;IOxLhC,yBmC8CuC;E9CqpKzC;E8C3pKE;InCxCA,+BPwLgC;IO5KhC,6BmCuC2C;E9CopK7C;E8C/pKE;IAeM,aAAa;E9CmpKrB;E8ClqKE;IAmBM,qB1C0HuB;I0CzHvB,qBAAqB;E9CkpK7B;E8CtqKE;IAuBQ,kB1CsHqB;I0CrHrB,uB1CqHqB;EJ6hK/B;AACF;;Ae9sKI;E+BmCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E9C+qKvB;E8ChrKE;InC5BA,mCP4KgC;IOxLhC,yBmC8CuC;E9C8qKzC;E8CprKE;InCxCA,+BPwLgC;IO5KhC,6BmCuC2C;E9C6qK7C;E8CxrKE;IAeM,aAAa;E9C4qKrB;E8C3rKE;IAmBM,qB1C0HuB;I0CzHvB,qBAAqB;E9C2qK7B;E8C/rKE;IAuBQ,kB1CsHqB;I0CrHrB,uB1CqHqB;EJsjK/B;AACF;;AevuKI;E+BmCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E9CwsKvB;E8CzsKE;InC5BA,mCP4KgC;IOxLhC,yBmC8CuC;E9CusKzC;E8C7sKE;InCxCA,+BPwLgC;IO5KhC,6BmCuC2C;E9CssK7C;E8CjtKE;IAeM,aAAa;E9CqsKrB;E8CptKE;IAmBM,qB1C0HuB;I0CzHvB,qBAAqB;E9CosK7B;E8CxtKE;IAuBQ,kB1CsHqB;I0CrHrB,uB1CqHqB;EJ+kK/B;AACF;;A8CvrKA;EnCnHI,gBmCoHsB;A9C0rK1B;;A8C3rKA;EAII,qB1CmG6B;AJwlKjC;;A8C/rKA;EAOM,sBAAsB;A9C4rK5B;;A+Cr0KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AnBouKlE;;AM7zKE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A/Cw0KjD;;A+C/0KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AnB+uKlE;;A+Cr1KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AnBovKlE;;AM70KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A/Cw1KjD;;A+C/1KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AnB+vKlE;;A+Cr2KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AnBowKlE;;AM71KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A/Cw2KjD;;A+C/2KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AnB+wKlE;;A+Cr3KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AnBoxKlE;;AM72KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A/Cw3KjD;;A+C/3KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AnB+xKlE;;A+Cr4KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AnBoyKlE;;AM73KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A/Cw4KjD;;A+C/4KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AnB+yKlE;;A+Cr5KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AnBozKlE;;AM74KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A/Cw5KjD;;A+C/5KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AnB+zKlE;;A+Cr6KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AnBo0KlE;;AM75KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A/Cw6KjD;;A+C/6KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AnB+0KlE;;A+Cr7KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AnBo1KlE;;AM76KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A/Cw7KjD;;A+C/7KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AnB+1KlE;;AgDx8KA;EACE,WAAW;E3CmLP,iBAAW;E2CjLf,gB5C8R+B;E4C7R/B,cAAc;EACd,W5CYa;E4CXb,yB5CCa;E4CAb,WAAW;AhD28Kb;;AMt8KE;E0CDE,W5CMW;E4CLX,qBAAqB;AhD28KzB;;AMv8KE;E0CCI,YAAY;AhD08KlB;;AgD/7KA;EACE,UAAU;EACV,6BAA6B;EAC7B,SAAS;AhDk8KX;;AgD57KA;EACE,oBAAoB;AhD+7KtB;;AiDr+KA;EAGE,8B7C24BuC;E6C34BvC,iB7C24BuC;E6C14BvC,gB7C04BuC;EC1tBnC,mBAAW;E4C7Kf,2C7CAa;E6CCb,4BAA4B;EAC5B,oC7C44BmD;E6C34BnD,gD7COa;E6CNb,UAAU;EtCOR,sBPo4BsC;AJ2lJ1C;;AiDj/KA;EAeI,sB7Cg4BsC;AJsmJ1C;;AiDr/KA;EAmBI,UAAU;AjDs+Kd;;AiDz/KA;EAuBI,cAAc;EACd,UAAU;AjDs+Kd;;AiD9/KA;EA4BI,aAAa;AjDs+KjB;;AiDl+KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,wB7C42BwC;E6C32BxC,c7CvBgB;E6CwBhB,2C7C9Ba;E6C+Bb,4BAA4B;EAC5B,4C7Co3BoD;EOh4BlD,2CQuH4D;ERtH5D,4CQsH4D;AnB43KhE;;AiDn+KA;EACE,gB7Cm2BwC;AJmoJ1C;;AkD5gLA;EAEE,gBAAgB;AlD8gLlB;;AkDhhLA;EAKI,kBAAkB;EAClB,gBAAgB;AlD+gLpB;;AkD1gLA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,a9C4pBsC;E8C3pBtC,aAAa;EACb,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAGhB,UAAU;AlD2gLZ;;AkDpgLA;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,c9Ci5BuC;E8C/4BvC,oBAAoB;AlDsgLtB;;AkDngLE;E7B3BI,2CjBs8BoD;EiBt8BpD,mCjBs8BoD;EiBt8BpD,oEjBs8BoD;E8Cz6BtD,sC9Cu6BmD;E8Cv6BnD,8B9Cu6BmD;AJ+lJvD;;AqB/hLM;E6BuBJ;I7BtBM,gBAAgB;ErBmiLtB;AACF;;AkD1gLE;EACE,uB9Cq6BoC;E8Cr6BpC,e9Cq6BoC;AJwmJxC;;AkDzgLE;EACE,8B9Ck6B2C;E8Cl6B3C,sB9Ck6B2C;AJ0mJ/C;;AkDxgLA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,6B/BuF8D;AnBo7KhE;;AkD7gLA;EAKI,8B/BoF4D;E+BnF5D,gBAAgB;AlD4gLpB;;AkDlhLA;;EAWI,oBAAc;EAAd,cAAc;AlD4gLlB;;AkDvhLA;EAeI,gBAAgB;AlD4gLpB;;AkDxgLA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,6B/BmE8D;AnBw8KhE;;AkD9gLA;EAOI,cAAc;EACd,0B/B8D4D;E+B7D5D,2BAAmB;EAAnB,wBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,WAAW;AlD2gLf;;AkDrhLA;EAeI,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,YAAY;AlD0gLhB;;AkD3hLA;EAoBM,gBAAgB;AlD2gLtB;;AkD/hLA;EAwBM,aAAa;AlD2gLnB;;AkDrgLA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,WAAW;EAGX,oBAAoB;EACpB,sB9C3Ga;E8C4Gb,4BAA4B;EAC5B,oC9CnGa;EOCX,qBP8N+B;E8CxHjC,UAAU;AlDogLZ;;AkDhgLA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,a9CgjBsC;E8C/iBtC,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,sB9ClHa;AJqnLf;;AkD1gLA;EAUW,UAAU;AlDogLrB;;AkD9gLA;EAWW,Y9C+zB2B;AJwsJtC;;AkDlgLA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;EAC9B,kB9C4zBsC;E8C3zBtC,gC9CvIgB;EOiBd,0CQuH4D;ERtH5D,2CQsH4D;AnBsgLhE;;AkD5gLA;EASI,kB9CuzBoC;E8CrzBpC,8B9CqzBoC;AJitJxC;;AkDjgLA;EACE,gBAAgB;EAChB,gB9CuI+B;AJ63KjC;;AkD//KA;EACE,kBAAkB;EAGlB,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,a9C0wBsC;AJsvJxC;;AkD5/KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,kBAAyB;EAAzB,yBAAyB;EACzB,gBAAiE;EACjE,6B9CxKgB;EO+Bd,8CQyG4D;ERxG5D,6CQwG4D;AnBiiLhE;;AkDvgLA;EAaI,eAAyC;AlD8/K7C;;AkDz/KA;EACE,kBAAkB;EAClB,YAAY;EACZ,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,gBAAgB;AlD4/KlB;;AenoLI;EmCzBJ;IAuKI,gB9CuwBqC;I8CtwBrC,oBAAyC;ElD0/K3C;EkD5oLF;IAsJI,+B/B7D4D;EnBsjL9D;EkD/oLF;IAyJM,gC/BhE0D;EnByjL9D;EkD/nLF;IA2II,+B/BrE4D;EnB4jL9D;EkDloLF;IA8IM,4B/BxE0D;I+ByE1D,2BAAmB;IAAnB,wBAAmB;IAAnB,mBAAmB;ElDu/KvB;EkD/+KA;IAAY,gB9C+uB2B;EJmwJvC;AACF;;Ae1pLI;EmC2KF;;IAEE,gB9CuuBqC;EJ4wJvC;AACF;;AejqLI;EmCkLF;IAAY,iB9CiuB4B;EJmxJxC;AACF;;AmDluLA;EACE,kBAAkB;EAClB,a/CgrBsC;E+C/qBtC,cAAc;EACd,S/C61BmC;EgDj2BnC,qNhDoRoO;EgDlRpO,kBAAkB;EAClB,gBhD4R+B;EgD3R/B,gBhDgS+B;EgD/R/B,iBAAiB;EACjB,iBAAiB;EACjB,qBAAqB;EACrB,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,oBAAoB;EACpB,gBAAgB;E/CqKZ,mBAAW;E8CzKf,qBAAqB;EACrB,UAAU;AnD+uLZ;;AmD1vLA;EAaW,Y/Ci1B2B;AJg6JtC;;AmD9vLA;EAgBI,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,a/Ci1BqC;E+Ch1BrC,c/Ci1BqC;AJi6JzC;;AmDrwLA;EAsBM,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,yBAAyB;EACzB,mBAAmB;AnDmvLzB;;AmD9uLA;EACE,iBAAgC;AnDivLlC;;AmDlvLA;EAII,SAAS;AnDkvLb;;AmDtvLA;EAOM,MAAM;EACN,6BAAiE;EACjE,sB/CvBS;AJ0wLf;;AmD9uLA;EACE,iB/CuzBuC;AJ07JzC;;AmDlvLA;EAII,OAAO;EACP,a/CmzBqC;E+ClzBrC,c/CizBqC;AJi8JzC;;AmDxvLA;EASM,QAAQ;EACR,oCAA6F;EAC7F,wB/CvCS;AJ0xLf;;AmD9uLA;EACE,iBAAgC;AnDivLlC;;AmDlvLA;EAII,MAAM;AnDkvLV;;AmDtvLA;EAOM,SAAS;EACT,6B/CgyBmC;E+C/xBnC,yB/CrDS;AJwyLf;;AmD9uLA;EACE,iB/CyxBuC;AJw9JzC;;AmDlvLA;EAII,QAAQ;EACR,a/CqxBqC;E+CpxBrC,c/CmxBqC;AJ+9JzC;;AmDxvLA;EASM,OAAO;EACP,oC/CgxBmC;E+C/wBnC,uB/CrES;AJwzLf;;AmD9tLA;EACE,gB/C+uBuC;E+C9uBvC,uB/CovBuC;E+CnvBvC,W/CvGa;E+CwGb,kBAAkB;EAClB,sB/C/Fa;EOCX,sBP6NgC;AJmmLpC;;AqDl1LA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,OAAO;EACP,ajD8qBsC;EiD7qBtC,cAAc;EACd,gBjD+2BuC;EgDp3BvC,qNhDoRoO;EgDlRpO,kBAAkB;EAClB,gBhD4R+B;EgD3R/B,gBhDgS+B;EgD/R/B,iBAAiB;EACjB,iBAAiB;EACjB,qBAAqB;EACrB,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,oBAAoB;EACpB,gBAAgB;E/CqKZ,mBAAW;EgDxKf,qBAAqB;EACrB,sBjDNa;EiDOb,4BAA4B;EAC5B,oCjDEa;EOCX,qBP8N+B;AJ+nLnC;;AqD/2LA;EAoBI,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WjD+2BoC;EiD92BpC,cjD+2BqC;EiD92BrC,gBjDwN+B;AJuoLnC;;AqDv3LA;EA4BM,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WAAW;EACX,yBAAyB;EACzB,mBAAmB;ArD+1LzB;;AqD11LA;EACE,qBjDg2BuC;AJ6/JzC;;AqD91LA;EAII,2BlCyG4D;AnBqvLhE;;AqDl2LA;EAOM,SAAS;EACT,6BAAiE;EACjE,qCjD21BiE;AJogKvE;;AqDx2LA;EAaM,WjD0L2B;EiDzL3B,6BAAiE;EACjE,sBjD7CS;AJ44Lf;;AqD11LA;EACE,mBjD40BuC;AJihKzC;;AqD91LA;EAII,yBlCqF4D;EkCpF5D,ajDw0BqC;EiDv0BrC,YjDs0BoC;EiDr0BpC,gBAAgC;ArD81LpC;;AqDr2LA;EAUM,OAAO;EACP,oCAA6F;EAC7F,uCjDo0BiE;AJ2hKvE;;AqD32LA;EAgBM,SjDmK2B;EiDlK3B,oCAA6F;EAC7F,wBjDpES;AJm6Lf;;AqD11LA;EACE,kBjDqzBuC;AJwiKzC;;AqD91LA;EAII,wBlC8D4D;AnBgyLhE;;AqDl2LA;EAOM,MAAM;EACN,oCAA6F;EAC7F,wCjDgzBiE;AJ+iKvE;;AqDx2LA;EAaM,QjD+I2B;EiD9I3B,oCAA6F;EAC7F,yBjDxFS;AJu7Lf;;AqD92LA;EAqBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,UAAU;EACV,cAAc;EACd,WjD4xBoC;EiD3xBpC,qBAAwC;EACxC,WAAW;EACX,gCjDgxBuD;AJ6kK3D;;AqDz1LA;EACE,oBjDqxBuC;AJukKzC;;AqD71LA;EAII,0BlC8B4D;EkC7B5D,ajDixBqC;EiDhxBrC,YjD+wBoC;EiD9wBpC,gBAAgC;ArD61LpC;;AqDp2LA;EAUM,QAAQ;EACR,oCjD2wBmC;EiD1wBnC,sCjD6wBiE;AJilKvE;;AqD12LA;EAgBM,UjD4G2B;EiD3G3B,oCjDqwBmC;EiDpwBnC,uBjD3HS;AJy9Lf;;AqDx0LA;EACE,uBjDsuBwC;EiDruBxC,gBAAgB;EhD0BZ,eAAW;EgDvBf,yBjD+tByD;EiD9tBzD,gCAAyE;E1CnIvE,0CQuH4D;ERtH5D,2CQsH4D;AnBw1LhE;;AqDl1LA;EAUI,aAAa;ArD40LjB;;AqDx0LA;EACE,uBjDwtBwC;EiDvtBxC,cjDxJgB;AJm+LlB;;AsDt+LA;EACE,kBAAkB;AtDy+LpB;;AsDt+LA;EACE,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AtDy+LrB;;AsDt+LA;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,gBAAgB;AtDy+LlB;;AuDhgME;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,WAAW;AvDmgMf;;AsD3+LA;EACE,kBAAkB;EAClB,aAAa;EACb,YAAY;EACZ,WAAW;EACX,kBAAkB;EAClB,mCAA2B;EAA3B,2BAA2B;EjClBvB,8CjB2jCkF;EiB3jClF,sCjB2jCkF;EiB3jClF,0EjB2jCkF;AJs8JxF;;AqB7/LM;EiCQN;IjCPQ,gBAAgB;ErBigMtB;AACF;;AsDj/LA;;;EAGE,cAAc;AtDo/LhB;;AsDj/LA;;EAEE,oCAA4B;EAA5B,4BAA4B;AtDo/L9B;;AsDj/LA;;EAEE,mCAA2B;EAA3B,2BAA2B;AtDo/L7B;;AsD5+LA;EAEI,UAAU;EACV,4BAA4B;EAC5B,uBAAe;EAAf,eAAe;AtD8+LnB;;AsDl/LA;;;EAUI,UAAU;EACV,UAAU;AtD8+Ld;;AsDz/LA;;EAgBI,UAAU;EACV,UAAU;EjC5DR,2BjB0jCkC;AJi/JxC;;AqBviMM;EiCuCN;;IjCtCQ,gBAAgB;ErB4iMtB;AACF;;AsD5+LA;;EAEE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,UAAU;EAEV,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,UlDs9BsC;EkDr9BtC,UAAU;EACV,WlD3Fa;EkD4Fb,kBAAkB;EAClB,gBAAgB;EAChB,SAAS;EACT,YlDi9BqC;EiBviCjC,8BjByiCgD;AJ4hKtD;;AqBjkMM;EiCkEN;;IjCjEQ,gBAAgB;ErBskMtB;AACF;;AM5kME;;;EgD2FE,WlDpGW;EkDqGX,qBAAqB;EACrB,UAAU;EACV,YlD08BmC;AJ6iKvC;;AsDp/LA;EACE,QAAQ;AtDu/LV;;AsDl/LA;EACE,OAAO;AtDq/LT;;AsD9+LA;;EAEE,qBAAqB;EACrB,WlDm8BuC;EkDl8BvC,YlDk8BuC;EkDj8BvC,qCAAqC;AtDi/LvC;;AsD/+LA;EACE,uNnC1EgF;AnB4jMlF;;AsDh/LA;EACE,sNnC7EgF;AnBgkMlF;;AsD1+LA;EACE,kBAAkB;EAClB,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,WAAW;EACX,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,gBAAgB;EAEhB,iBlDy5BsC;EkDx5BtC,gBlDw5BsC;EkDv5BtC,gBAAgB;AtD4+LlB;;AsDx/LA;EAeI,uBAAuB;EACvB,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WlDu5BqC;EkDt5BrC,WlDu5BoC;EkDt5BpC,iBlDw5BoC;EkDv5BpC,gBlDu5BoC;EkDt5BpC,mBAAmB;EACnB,eAAe;EACf,sBlDnKW;EkDoKX,4BAA4B;EAE5B,kCAAiE;EACjE,qCAAoE;EACpE,WAAW;EjC/JT,6BjBgjC+C;AJ4lKrD;;AqBxoMM;EiC+HN;IjC9HQ,gBAAgB;ErB4oMtB;AACF;;AsD/gMA;EAiCI,UAAU;AtDk/Ld;;AsDz+LA;EACE,kBAAkB;EAClB,UAA4C;EAC5C,YAAY;EACZ,SAA2C;EAC3C,WAAW;EACX,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,WlD9La;EkD+Lb,kBAAkB;AtD4+LpB;;AwD9qMA;EACE;IAAK,iCAAyB;IAAzB,yBAAyB;ExDkrM9B;AACF;;AwDprMA;EACE;IAAK,iCAAyB;IAAzB,yBAAyB;ExDkrM9B;AACF;;AwDhrMA;EACE,qBAAqB;EACrB,WpDskC4B;EoDrkC5B,YpDqkC4B;EoDpkC5B,wBpDskC+B;EoDrkC/B,iCAAgD;EAChD,8BAA8B;EAE9B,kBAAkB;EAClB,sDAA8C;EAA9C,8CAA8C;AxDkrMhD;;AwD/qMA;EACE,WpDgkC4B;EoD/jC5B,YpD+jC4B;EoD9jC5B,mBpDgkC4B;AJknK9B;;AwD3qMA;EACE;IACE,2BAAmB;IAAnB,mBAAmB;ExD8qMrB;EwD5qMA;IACE,UAAU;IACV,uBAAe;IAAf,eAAe;ExD8qMjB;AACF;;AwDrrMA;EACE;IACE,2BAAmB;IAAnB,mBAAmB;ExD8qMrB;EwD5qMA;IACE,UAAU;IACV,uBAAe;IAAf,eAAe;ExD8qMjB;AACF;;AwD3qMA;EACE,qBAAqB;EACrB,WpDsiC4B;EoDriC5B,YpDqiC4B;EoDpiC5B,wBpDsiC+B;EoDriC/B,8BAA8B;EAE9B,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,oDAA4C;EAA5C,4CAA4C;AxD6qM9C;;AwD1qMA;EACE,WpDgiC4B;EoD/hC5B,YpD+hC4B;AJ8oK9B;;AwDzqME;EACE;;IAEE,gCAAwB;IAAxB,wBAAwB;ExD4qM5B;AACF;;AyDxuMA;EAAqB,mCAAmC;AzD4uMxD;;AyD3uMA;EAAqB,8BAA8B;AzD+uMnD;;AyD9uMA;EAAqB,iCAAiC;AzDkvMtD;;AyDjvMA;EAAqB,iCAAiC;AzDqvMtD;;AyDpvMA;EAAqB,sCAAsC;AzDwvM3D;;AyDvvMA;EAAqB,mCAAmC;AzD2vMxD;;A0D7vME;EACE,oCAAmC;A1DgwMvC;;AMtvME;;;EoDLI,oCAAgD;A1DiwMtD;;A0DvwME;EACE,oCAAmC;A1D0wMvC;;AMhwME;;;EoDLI,oCAAgD;A1D2wMtD;;A0DjxME;EACE,oCAAmC;A1DoxMvC;;AM1wME;;;EoDLI,oCAAgD;A1DqxMtD;;A0D3xME;EACE,oCAAmC;A1D8xMvC;;AMpxME;;;EoDLI,oCAAgD;A1D+xMtD;;A0DryME;EACE,oCAAmC;A1DwyMvC;;AM9xME;;;EoDLI,oCAAgD;A1DyyMtD;;A0D/yME;EACE,oCAAmC;A1DkzMvC;;AMxyME;;;EoDLI,oCAAgD;A1DmzMtD;;A0DzzME;EACE,oCAAmC;A1D4zMvC;;AMlzME;;;EoDLI,oCAAgD;A1D6zMtD;;A0Dn0ME;EACE,oCAAmC;A1Ds0MvC;;AM5zME;;;EoDLI,oCAAgD;A1Du0MtD;;A2Dt0MA;EACE,iCAAmC;A3Dy0MrC;;A2Dt0MA;EACE,wCAAwC;A3Dy0M1C;;A4Dp1MA;EAAkB,oCAAoD;A5Dw1MtE;;A4Dv1MA;EAAkB,wCAAwD;A5D21M1E;;A4D11MA;EAAkB,0CAA0D;A5D81M5E;;A4D71MA;EAAkB,2CAA2D;A5Di2M7E;;A4Dh2MA;EAAkB,yCAAyD;A5Do2M3E;;A4Dl2MA;EAAmB,oBAAoB;A5Ds2MvC;;A4Dr2MA;EAAmB,wBAAwB;A5Dy2M3C;;A4Dx2MA;EAAmB,0BAA0B;A5D42M7C;;A4D32MA;EAAmB,2BAA2B;A5D+2M9C;;A4D92MA;EAAmB,yBAAyB;A5Dk3M5C;;A4D/2ME;EACE,gCAA+B;A5Dk3MnC;;A4Dn3ME;EACE,gCAA+B;A5Ds3MnC;;A4Dv3ME;EACE,gCAA+B;A5D03MnC;;A4D33ME;EACE,gCAA+B;A5D83MnC;;A4D/3ME;EACE,gCAA+B;A5Dk4MnC;;A4Dn4ME;EACE,gCAA+B;A5Ds4MnC;;A4Dv4ME;EACE,gCAA+B;A5D04MnC;;A4D34ME;EACE,gCAA+B;A5D84MnC;;A4D14MA;EACE,6BAA+B;A5D64MjC;;A4Dt4MA;EACE,gCAA2C;A5Dy4M7C;;A4Dt4MA;EACE,iCAAwC;A5Dy4M1C;;A4Dt4MA;EACE,0CAAiD;EACjD,2CAAkD;A5Dy4MpD;;A4Dt4MA;EACE,2CAAkD;EAClD,8CAAqD;A5Dy4MvD;;A4Dt4MA;EACE,8CAAqD;EACrD,6CAAoD;A5Dy4MtD;;A4Dt4MA;EACE,0CAAiD;EACjD,6CAAoD;A5Dy4MtD;;A4Dt4MA;EACE,gCAA2C;A5Dy4M7C;;A4Dt4MA;EACE,6BAA6B;A5Dy4M/B;;A4Dt4MA;EACE,+BAAuC;A5Dy4MzC;;A4Dt4MA;EACE,2BAA2B;A5Dy4M7B;;AuDj9ME;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,WAAW;AvDo9Mf;;A6D78MM;EAAwB,wBAA0B;A7Di9MxD;;A6Dj9MM;EAAwB,0BAA0B;A7Dq9MxD;;A6Dr9MM;EAAwB,gCAA0B;A7Dy9MxD;;A6Dz9MM;EAAwB,yBAA0B;A7D69MxD;;A6D79MM;EAAwB,yBAA0B;A7Di+MxD;;A6Dj+MM;EAAwB,6BAA0B;A7Dq+MxD;;A6Dr+MM;EAAwB,8BAA0B;A7Dy+MxD;;A6Dz+MM;EAAwB,+BAA0B;EAA1B,wBAA0B;A7D6+MxD;;A6D7+MM;EAAwB,sCAA0B;EAA1B,+BAA0B;A7Di/MxD;;Aeh8MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E7Ds/MtD;E6Dt/MI;IAAwB,0BAA0B;E7Dy/MtD;E6Dz/MI;IAAwB,gCAA0B;E7D4/MtD;E6D5/MI;IAAwB,yBAA0B;E7D+/MtD;E6D//MI;IAAwB,yBAA0B;E7DkgNtD;E6DlgNI;IAAwB,6BAA0B;E7DqgNtD;E6DrgNI;IAAwB,8BAA0B;E7DwgNtD;E6DxgNI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E7D2gNtD;E6D3gNI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E7D8gNtD;AACF;;Ae99MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E7DohNtD;E6DphNI;IAAwB,0BAA0B;E7DuhNtD;E6DvhNI;IAAwB,gCAA0B;E7D0hNtD;E6D1hNI;IAAwB,yBAA0B;E7D6hNtD;E6D7hNI;IAAwB,yBAA0B;E7DgiNtD;E6DhiNI;IAAwB,6BAA0B;E7DmiNtD;E6DniNI;IAAwB,8BAA0B;E7DsiNtD;E6DtiNI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E7DyiNtD;E6DziNI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E7D4iNtD;AACF;;Ae5/MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E7DkjNtD;E6DljNI;IAAwB,0BAA0B;E7DqjNtD;E6DrjNI;IAAwB,gCAA0B;E7DwjNtD;E6DxjNI;IAAwB,yBAA0B;E7D2jNtD;E6D3jNI;IAAwB,yBAA0B;E7D8jNtD;E6D9jNI;IAAwB,6BAA0B;E7DikNtD;E6DjkNI;IAAwB,8BAA0B;E7DokNtD;E6DpkNI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E7DukNtD;E6DvkNI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E7D0kNtD;AACF;;Ae1hNI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E7DglNtD;E6DhlNI;IAAwB,0BAA0B;E7DmlNtD;E6DnlNI;IAAwB,gCAA0B;E7DslNtD;E6DtlNI;IAAwB,yBAA0B;E7DylNtD;E6DzlNI;IAAwB,yBAA0B;E7D4lNtD;E6D5lNI;IAAwB,6BAA0B;E7D+lNtD;E6D/lNI;IAAwB,8BAA0B;E7DkmNtD;E6DlmNI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E7DqmNtD;E6DrmNI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E7DwmNtD;AACF;;A6D/lNA;EAEI;IAAqB,wBAA0B;E7DkmNjD;E6DlmNE;IAAqB,0BAA0B;E7DqmNjD;E6DrmNE;IAAqB,gCAA0B;E7DwmNjD;E6DxmNE;IAAqB,yBAA0B;E7D2mNjD;E6D3mNE;IAAqB,yBAA0B;E7D8mNjD;E6D9mNE;IAAqB,6BAA0B;E7DinNjD;E6DjnNE;IAAqB,8BAA0B;E7DonNjD;E6DpnNE;IAAqB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E7DunNjD;E6DvnNE;IAAqB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E7D0nNjD;AACF;;A8DhpNA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WAAW;EACX,UAAU;EACV,gBAAgB;A9DmpNlB;;A8DxpNA;EAQI,cAAc;EACd,WAAW;A9DopNf;;A8D7pNA;;;;;EAiBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,OAAO;EACP,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,SAAS;A9DopNb;;A8D5oNE;EAEI,uBAAmG;A9D8oNzG;;A8DhpNE;EAEI,mBAAmG;A9DkpNzG;;A8DppNE;EAEI,gBAAmG;A9DspNzG;;A8DxpNE;EAEI,iBAAmG;A9D0pNzG;;A+DnrNI;EAAgC,kCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A/DurNlE;;A+DtrNI;EAAgC,qCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A/D0rNrE;;A+DzrNI;EAAgC,0CAAsC;EAAtC,sCAAsC;A/D6rN1E;;A+D5rNI;EAAgC,6CAAyC;EAAzC,yCAAyC;A/DgsN7E;;A+D9rNI;EAA8B,8BAA0B;EAA1B,0BAA0B;A/DksN5D;;A+DjsNI;EAA8B,gCAA4B;EAA5B,4BAA4B;A/DqsN9D;;A+DpsNI;EAA8B,sCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A/DwsNpE;;A+DvsNI;EAA8B,6BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A/D2sN3D;;A+D1sNI;EAA8B,+BAAuB;EAAvB,uBAAuB;A/D8sNzD;;A+D7sNI;EAA8B,+BAAuB;EAAvB,uBAAuB;A/DitNzD;;A+DhtNI;EAA8B,+BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A/DotN3D;;A+DntNI;EAA8B,+BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A/DutN3D;;A+DrtNI;EAAoC,+BAAsC;EAAtC,sCAAsC;A/DytN9E;;A+DxtNI;EAAoC,6BAAoC;EAApC,oCAAoC;A/D4tN5E;;A+D3tNI;EAAoC,gCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A/D+tN1E;;A+D9tNI;EAAoC,iCAAyC;EAAzC,yCAAyC;A/DkuNjF;;A+DjuNI;EAAoC,oCAAwC;EAAxC,wCAAwC;A/DquNhF;;A+DnuNI;EAAiC,gCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A/DuuNvE;;A+DtuNI;EAAiC,8BAAgC;EAAhC,gCAAgC;A/D0uNrE;;A+DzuNI;EAAiC,iCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A/D6uNnE;;A+D5uNI;EAAiC,mCAAgC;EAAhC,gCAAgC;A/DgvNrE;;A+D/uNI;EAAiC,kCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A/DmvNpE;;A+DjvNI;EAAkC,oCAAoC;EAApC,oCAAoC;A/DqvN1E;;A+DpvNI;EAAkC,kCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A/DwvNxE;;A+DvvNI;EAAkC,qCAAgC;EAAhC,gCAAgC;A/D2vNtE;;A+D1vNI;EAAkC,sCAAuC;EAAvC,uCAAuC;A/D8vN7E;;A+D7vNI;EAAkC,yCAAsC;EAAtC,sCAAsC;A/DiwN5E;;A+DhwNI;EAAkC,sCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A/DowNvE;;A+DlwNI;EAAgC,oCAA2B;EAA3B,2BAA2B;A/DswN/D;;A+DrwNI;EAAgC,qCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A/DywNrE;;A+DxwNI;EAAgC,mCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A/D4wNnE;;A+D3wNI;EAAgC,sCAA6B;EAA7B,6BAA6B;A/D+wNjE;;A+D9wNI;EAAgC,wCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A/DkxNnE;;A+DjxNI;EAAgC,uCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A/DqxNlE;;AezwNI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/Dg0NhE;E+D/zNE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/Dk0NnE;E+Dj0NE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/Do0NxE;E+Dn0NE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E/Ds0N3E;E+Dp0NE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E/Du0N1D;E+Dt0NE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E/Dy0N5D;E+Dx0NE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/D20NlE;E+D10NE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/D60NzD;E+D50NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E/D+0NvD;E+D90NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E/Di1NvD;E+Dh1NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/Dm1NzD;E+Dl1NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/Dq1NzD;E+Dn1NE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/Ds1N5E;E+Dr1NE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E/Dw1N1E;E+Dv1NE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/D01NxE;E+Dz1NE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E/D41N/E;E+D31NE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E/D81N9E;E+D51NE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/D+1NrE;E+D91NE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/Di2NnE;E+Dh2NE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/Dm2NjE;E+Dl2NE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/Dq2NnE;E+Dp2NE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/Du2NlE;E+Dr2NE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E/Dw2NxE;E+Dv2NE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/D02NtE;E+Dz2NE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/D42NpE;E+D32NE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E/D82N3E;E+D72NE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/Dg3N1E;E+D/2NE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/Dk3NrE;E+Dh3NE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E/Dm3N7D;E+Dl3NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/Dq3NnE;E+Dp3NE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/Du3NjE;E+Dt3NE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E/Dy3N/D;E+Dx3NE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/D23NjE;E+D13NE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/D63NhE;AACF;;Ael3NI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/Dy6NhE;E+Dx6NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/D26NnE;E+D16NE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/D66NxE;E+D56NE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E/D+6N3E;E+D76NE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E/Dg7N1D;E+D/6NE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E/Dk7N5D;E+Dj7NE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/Do7NlE;E+Dn7NE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/Ds7NzD;E+Dr7NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E/Dw7NvD;E+Dv7NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E/D07NvD;E+Dz7NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/D47NzD;E+D37NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/D87NzD;E+D57NE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/D+7N5E;E+D97NE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E/Di8N1E;E+Dh8NE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/Dm8NxE;E+Dl8NE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E/Dq8N/E;E+Dp8NE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E/Du8N9E;E+Dr8NE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/Dw8NrE;E+Dv8NE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/D08NnE;E+Dz8NE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/D48NjE;E+D38NE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/D88NnE;E+D78NE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/Dg9NlE;E+D98NE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E/Di9NxE;E+Dh9NE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/Dm9NtE;E+Dl9NE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/Dq9NpE;E+Dp9NE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E/Du9N3E;E+Dt9NE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/Dy9N1E;E+Dx9NE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/D29NrE;E+Dz9NE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E/D49N7D;E+D39NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/D89NnE;E+D79NE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/Dg+NjE;E+D/9NE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E/Dk+N/D;E+Dj+NE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/Do+NjE;E+Dn+NE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/Ds+NhE;AACF;;Ae39NI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/DkhOhE;E+DjhOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/DohOnE;E+DnhOE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/DshOxE;E+DrhOE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E/DwhO3E;E+DthOE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E/DyhO1D;E+DxhOE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E/D2hO5D;E+D1hOE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/D6hOlE;E+D5hOE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/D+hOzD;E+D9hOE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E/DiiOvD;E+DhiOE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E/DmiOvD;E+DliOE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/DqiOzD;E+DpiOE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/DuiOzD;E+DriOE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/DwiO5E;E+DviOE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E/D0iO1E;E+DziOE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/D4iOxE;E+D3iOE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E/D8iO/E;E+D7iOE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E/DgjO9E;E+D9iOE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/DijOrE;E+DhjOE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/DmjOnE;E+DljOE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/DqjOjE;E+DpjOE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/DujOnE;E+DtjOE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/DyjOlE;E+DvjOE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E/D0jOxE;E+DzjOE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/D4jOtE;E+D3jOE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/D8jOpE;E+D7jOE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E/DgkO3E;E+D/jOE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/DkkO1E;E+DjkOE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/DokOrE;E+DlkOE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E/DqkO7D;E+DpkOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/DukOnE;E+DtkOE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/DykOjE;E+DxkOE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E/D2kO/D;E+D1kOE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/D6kOjE;E+D5kOE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/D+kOhE;AACF;;AepkOI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/D2nOhE;E+D1nOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/D6nOnE;E+D5nOE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/D+nOxE;E+D9nOE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E/DioO3E;E+D/nOE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E/DkoO1D;E+DjoOE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E/DooO5D;E+DnoOE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/DsoOlE;E+DroOE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/DwoOzD;E+DvoOE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E/D0oOvD;E+DzoOE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E/D4oOvD;E+D3oOE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/D8oOzD;E+D7oOE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E/DgpOzD;E+D9oOE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/DipO5E;E+DhpOE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E/DmpO1E;E+DlpOE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/DqpOxE;E+DppOE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E/DupO/E;E+DtpOE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E/DypO9E;E+DvpOE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/D0pOrE;E+DzpOE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/D4pOnE;E+D3pOE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/D8pOjE;E+D7pOE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/DgqOnE;E+D/pOE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/DkqOlE;E+DhqOE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E/DmqOxE;E+DlqOE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E/DqqOtE;E+DpqOE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E/DuqOpE;E+DtqOE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E/DyqO3E;E+DxqOE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E/D2qO1E;E+D1qOE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/D6qOrE;E+D3qOE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E/D8qO7D;E+D7qOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E/DgrOnE;E+D/qOE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/DkrOjE;E+DjrOE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E/DorO/D;E+DnrOE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E/DsrOjE;E+DrrOE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E/DwrOhE;AACF;;AgEnuOI;EAAwB,sBAAsB;AhEuuOlD;;AgEtuOI;EAAwB,uBAAuB;AhE0uOnD;;AgEzuOI;EAAwB,sBAAsB;AhE6uOlD;;AezrOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;EhEovOhD;EgEnvOE;IAAwB,uBAAuB;EhEsvOjD;EgErvOE;IAAwB,sBAAsB;EhEwvOhD;AACF;;AersOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;EhEgwOhD;EgE/vOE;IAAwB,uBAAuB;EhEkwOjD;EgEjwOE;IAAwB,sBAAsB;EhEowOhD;AACF;;AejtOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;EhE4wOhD;EgE3wOE;IAAwB,uBAAuB;EhE8wOjD;EgE7wOE;IAAwB,sBAAsB;EhEgxOhD;AACF;;Ae7tOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;EhEwxOhD;EgEvxOE;IAAwB,uBAAuB;EhE0xOjD;EgEzxOE;IAAwB,sBAAsB;EhE4xOhD;AACF;;AiElyOE;EAAyB,mCAA8B;EAA9B,gCAA8B;EAA9B,2BAA8B;AjEsyOzD;;AiEtyOE;EAAyB,oCAA8B;EAA9B,iCAA8B;EAA9B,gCAA8B;EAA9B,4BAA8B;AjE0yOzD;;AiE1yOE;EAAyB,oCAA8B;EAA9B,iCAA8B;EAA9B,gCAA8B;EAA9B,4BAA8B;AjE8yOzD;;AkE9yOE;EAAsB,yBAA2B;AlEkzOnD;;AkElzOE;EAAsB,2BAA2B;AlEszOnD;;AmErzOE;EAAyB,2BAA8B;AnEyzOzD;;AmEzzOE;EAAyB,6BAA8B;AnE6zOzD;;AmE7zOE;EAAyB,6BAA8B;AnEi0OzD;;AmEj0OE;EAAyB,0BAA8B;AnEq0OzD;;AmEr0OE;EAAyB,mCAA8B;EAA9B,2BAA8B;AnEy0OzD;;AmEp0OA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,OAAO;EACP,a/DiqBsC;AJsqNxC;;AmEp0OA;EACE,eAAe;EACf,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,a/DypBsC;AJ8qNxC;;AmEn0O8B;EAD9B;IAEI,wBAAgB;IAAhB,gBAAgB;IAChB,MAAM;IACN,a/DipBoC;EJsrNtC;AACF;;AoEj2OA;ECEE,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,WAAW;EACX,UAAU;EACV,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAChB,sBAAsB;EACtB,mBAAmB;EACnB,SAAS;ArEm2OX;;AqEz1OE;EAEE,gBAAgB;EAChB,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,iBAAiB;EACjB,UAAU;EACV,mBAAmB;ArE21OvB;;AsEx3OA;EAAa,8DAAqC;AtE43OlD;;AsE33OA;EAAU,wDAAkC;AtE+3O5C;;AsE93OA;EAAa,uDAAqC;AtEk4OlD;;AsEj4OA;EAAe,2BAA2B;AtEq4O1C;;AuEp4OI;EAAuB,qBAA4B;AvEw4OvD;;AuEx4OI;EAAuB,qBAA4B;AvE44OvD;;AuE54OI;EAAuB,qBAA4B;AvEg5OvD;;AuEh5OI;EAAuB,sBAA4B;AvEo5OvD;;AuEp5OI;EAAuB,sBAA4B;AvEw5OvD;;AuEx5OI;EAAuB,sBAA4B;AvE45OvD;;AuE55OI;EAAuB,sBAA4B;AvEg6OvD;;AuEh6OI;EAAuB,sBAA4B;AvEo6OvD;;AuEp6OI;EAAuB,uBAA4B;AvEw6OvD;;AuEx6OI;EAAuB,uBAA4B;AvE46OvD;;AuEx6OA;EAAU,0BAA0B;AvE46OpC;;AuE36OA;EAAU,2BAA2B;AvE+6OrC;;AuE36OA;EAAc,2BAA2B;AvE+6OzC;;AuE96OA;EAAc,4BAA4B;AvEk7O1C;;AuEh7OA;EAAU,uBAAuB;AvEo7OjC;;AuEn7OA;EAAU,wBAAwB;AvEu7OlC;;AwEh8OQ;EAAgC,oBAA4B;AxEo8OpE;;AwEn8OQ;;EAEE,wBAAoC;AxEs8O9C;;AwEp8OQ;;EAEE,0BAAwC;AxEu8OlD;;AwEr8OQ;;EAEE,2BAA0C;AxEw8OpD;;AwEt8OQ;;EAEE,yBAAsC;AxEy8OhD;;AwEx9OQ;EAAgC,0BAA4B;AxE49OpE;;AwE39OQ;;EAEE,8BAAoC;AxE89O9C;;AwE59OQ;;EAEE,gCAAwC;AxE+9OlD;;AwE79OQ;;EAEE,iCAA0C;AxEg+OpD;;AwE99OQ;;EAEE,+BAAsC;AxEi+OhD;;AwEh/OQ;EAAgC,yBAA4B;AxEo/OpE;;AwEn/OQ;;EAEE,6BAAoC;AxEs/O9C;;AwEp/OQ;;EAEE,+BAAwC;AxEu/OlD;;AwEr/OQ;;EAEE,gCAA0C;AxEw/OpD;;AwEt/OQ;;EAEE,8BAAsC;AxEy/OhD;;AwExgPQ;EAAgC,uBAA4B;AxE4gPpE;;AwE3gPQ;;EAEE,2BAAoC;AxE8gP9C;;AwE5gPQ;;EAEE,6BAAwC;AxE+gPlD;;AwE7gPQ;;EAEE,8BAA0C;AxEghPpD;;AwE9gPQ;;EAEE,4BAAsC;AxEihPhD;;AwEhiPQ;EAAgC,yBAA4B;AxEoiPpE;;AwEniPQ;;EAEE,6BAAoC;AxEsiP9C;;AwEpiPQ;;EAEE,+BAAwC;AxEuiPlD;;AwEriPQ;;EAEE,gCAA0C;AxEwiPpD;;AwEtiPQ;;EAEE,8BAAsC;AxEyiPhD;;AwExjPQ;EAAgC,uBAA4B;AxE4jPpE;;AwE3jPQ;;EAEE,2BAAoC;AxE8jP9C;;AwE5jPQ;;EAEE,6BAAwC;AxE+jPlD;;AwE7jPQ;;EAEE,8BAA0C;AxEgkPpD;;AwE9jPQ;;EAEE,4BAAsC;AxEikPhD;;AwEhlPQ;EAAgC,qBAA4B;AxEolPpE;;AwEnlPQ;;EAEE,yBAAoC;AxEslP9C;;AwEplPQ;;EAEE,2BAAwC;AxEulPlD;;AwErlPQ;;EAEE,4BAA0C;AxEwlPpD;;AwEtlPQ;;EAEE,0BAAsC;AxEylPhD;;AwExmPQ;EAAgC,2BAA4B;AxE4mPpE;;AwE3mPQ;;EAEE,+BAAoC;AxE8mP9C;;AwE5mPQ;;EAEE,iCAAwC;AxE+mPlD;;AwE7mPQ;;EAEE,kCAA0C;AxEgnPpD;;AwE9mPQ;;EAEE,gCAAsC;AxEinPhD;;AwEhoPQ;EAAgC,0BAA4B;AxEooPpE;;AwEnoPQ;;EAEE,8BAAoC;AxEsoP9C;;AwEpoPQ;;EAEE,gCAAwC;AxEuoPlD;;AwEroPQ;;EAEE,iCAA0C;AxEwoPpD;;AwEtoPQ;;EAEE,+BAAsC;AxEyoPhD;;AwExpPQ;EAAgC,wBAA4B;AxE4pPpE;;AwE3pPQ;;EAEE,4BAAoC;AxE8pP9C;;AwE5pPQ;;EAEE,8BAAwC;AxE+pPlD;;AwE7pPQ;;EAEE,+BAA0C;AxEgqPpD;;AwE9pPQ;;EAEE,6BAAsC;AxEiqPhD;;AwEhrPQ;EAAgC,0BAA4B;AxEorPpE;;AwEnrPQ;;EAEE,8BAAoC;AxEsrP9C;;AwEprPQ;;EAEE,gCAAwC;AxEurPlD;;AwErrPQ;;EAEE,iCAA0C;AxEwrPpD;;AwEtrPQ;;EAEE,+BAAsC;AxEyrPhD;;AwExsPQ;EAAgC,wBAA4B;AxE4sPpE;;AwE3sPQ;;EAEE,4BAAoC;AxE8sP9C;;AwE5sPQ;;EAEE,8BAAwC;AxE+sPlD;;AwE7sPQ;;EAEE,+BAA0C;AxEgtPpD;;AwE9sPQ;;EAEE,6BAAsC;AxEitPhD;;AwEzsPQ;EAAwB,2BAA2B;AxE6sP3D;;AwE5sPQ;;EAEE,+BAA+B;AxE+sPzC;;AwE7sPQ;;EAEE,iCAAiC;AxEgtP3C;;AwE9sPQ;;EAEE,kCAAkC;AxEitP5C;;AwE/sPQ;;EAEE,gCAAgC;AxEktP1C;;AwEjuPQ;EAAwB,0BAA2B;AxEquP3D;;AwEpuPQ;;EAEE,8BAA+B;AxEuuPzC;;AwEruPQ;;EAEE,gCAAiC;AxEwuP3C;;AwEtuPQ;;EAEE,iCAAkC;AxEyuP5C;;AwEvuPQ;;EAEE,+BAAgC;AxE0uP1C;;AwEzvPQ;EAAwB,wBAA2B;AxE6vP3D;;AwE5vPQ;;EAEE,4BAA+B;AxE+vPzC;;AwE7vPQ;;EAEE,8BAAiC;AxEgwP3C;;AwE9vPQ;;EAEE,+BAAkC;AxEiwP5C;;AwE/vPQ;;EAEE,6BAAgC;AxEkwP1C;;AwEjxPQ;EAAwB,0BAA2B;AxEqxP3D;;AwEpxPQ;;EAEE,8BAA+B;AxEuxPzC;;AwErxPQ;;EAEE,gCAAiC;AxEwxP3C;;AwEtxPQ;;EAEE,iCAAkC;AxEyxP5C;;AwEvxPQ;;EAEE,+BAAgC;AxE0xP1C;;AwEzyPQ;EAAwB,wBAA2B;AxE6yP3D;;AwE5yPQ;;EAEE,4BAA+B;AxE+yPzC;;AwE7yPQ;;EAEE,8BAAiC;AxEgzP3C;;AwE9yPQ;;EAEE,+BAAkC;AxEizP5C;;AwE/yPQ;;EAEE,6BAAgC;AxEkzP1C;;AwE5yPI;EAAmB,uBAAuB;AxEgzP9C;;AwE/yPI;;EAEE,2BAA2B;AxEkzPjC;;AwEhzPI;;EAEE,6BAA6B;AxEmzPnC;;AwEjzPI;;EAEE,8BAA8B;AxEozPpC;;AwElzPI;;EAEE,4BAA4B;AxEqzPlC;;Ae9zPI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;ExEq3PlE;EwEp3PM;;IAEE,wBAAoC;ExEs3P5C;EwEp3PM;;IAEE,0BAAwC;ExEs3PhD;EwEp3PM;;IAEE,2BAA0C;ExEs3PlD;EwEp3PM;;IAEE,yBAAsC;ExEs3P9C;EwEr4PM;IAAgC,0BAA4B;ExEw4PlE;EwEv4PM;;IAEE,8BAAoC;ExEy4P5C;EwEv4PM;;IAEE,gCAAwC;ExEy4PhD;EwEv4PM;;IAEE,iCAA0C;ExEy4PlD;EwEv4PM;;IAEE,+BAAsC;ExEy4P9C;EwEx5PM;IAAgC,yBAA4B;ExE25PlE;EwE15PM;;IAEE,6BAAoC;ExE45P5C;EwE15PM;;IAEE,+BAAwC;ExE45PhD;EwE15PM;;IAEE,gCAA0C;ExE45PlD;EwE15PM;;IAEE,8BAAsC;ExE45P9C;EwE36PM;IAAgC,uBAA4B;ExE86PlE;EwE76PM;;IAEE,2BAAoC;ExE+6P5C;EwE76PM;;IAEE,6BAAwC;ExE+6PhD;EwE76PM;;IAEE,8BAA0C;ExE+6PlD;EwE76PM;;IAEE,4BAAsC;ExE+6P9C;EwE97PM;IAAgC,yBAA4B;ExEi8PlE;EwEh8PM;;IAEE,6BAAoC;ExEk8P5C;EwEh8PM;;IAEE,+BAAwC;ExEk8PhD;EwEh8PM;;IAEE,gCAA0C;ExEk8PlD;EwEh8PM;;IAEE,8BAAsC;ExEk8P9C;EwEj9PM;IAAgC,uBAA4B;ExEo9PlE;EwEn9PM;;IAEE,2BAAoC;ExEq9P5C;EwEn9PM;;IAEE,6BAAwC;ExEq9PhD;EwEn9PM;;IAEE,8BAA0C;ExEq9PlD;EwEn9PM;;IAEE,4BAAsC;ExEq9P9C;EwEp+PM;IAAgC,qBAA4B;ExEu+PlE;EwEt+PM;;IAEE,yBAAoC;ExEw+P5C;EwEt+PM;;IAEE,2BAAwC;ExEw+PhD;EwEt+PM;;IAEE,4BAA0C;ExEw+PlD;EwEt+PM;;IAEE,0BAAsC;ExEw+P9C;EwEv/PM;IAAgC,2BAA4B;ExE0/PlE;EwEz/PM;;IAEE,+BAAoC;ExE2/P5C;EwEz/PM;;IAEE,iCAAwC;ExE2/PhD;EwEz/PM;;IAEE,kCAA0C;ExE2/PlD;EwEz/PM;;IAEE,gCAAsC;ExE2/P9C;EwE1gQM;IAAgC,0BAA4B;ExE6gQlE;EwE5gQM;;IAEE,8BAAoC;ExE8gQ5C;EwE5gQM;;IAEE,gCAAwC;ExE8gQhD;EwE5gQM;;IAEE,iCAA0C;ExE8gQlD;EwE5gQM;;IAEE,+BAAsC;ExE8gQ9C;EwE7hQM;IAAgC,wBAA4B;ExEgiQlE;EwE/hQM;;IAEE,4BAAoC;ExEiiQ5C;EwE/hQM;;IAEE,8BAAwC;ExEiiQhD;EwE/hQM;;IAEE,+BAA0C;ExEiiQlD;EwE/hQM;;IAEE,6BAAsC;ExEiiQ9C;EwEhjQM;IAAgC,0BAA4B;ExEmjQlE;EwEljQM;;IAEE,8BAAoC;ExEojQ5C;EwEljQM;;IAEE,gCAAwC;ExEojQhD;EwEljQM;;IAEE,iCAA0C;ExEojQlD;EwEljQM;;IAEE,+BAAsC;ExEojQ9C;EwEnkQM;IAAgC,wBAA4B;ExEskQlE;EwErkQM;;IAEE,4BAAoC;ExEukQ5C;EwErkQM;;IAEE,8BAAwC;ExEukQhD;EwErkQM;;IAEE,+BAA0C;ExEukQlD;EwErkQM;;IAEE,6BAAsC;ExEukQ9C;EwE/jQM;IAAwB,2BAA2B;ExEkkQzD;EwEjkQM;;IAEE,+BAA+B;ExEmkQvC;EwEjkQM;;IAEE,iCAAiC;ExEmkQzC;EwEjkQM;;IAEE,kCAAkC;ExEmkQ1C;EwEjkQM;;IAEE,gCAAgC;ExEmkQxC;EwEllQM;IAAwB,0BAA2B;ExEqlQzD;EwEplQM;;IAEE,8BAA+B;ExEslQvC;EwEplQM;;IAEE,gCAAiC;ExEslQzC;EwEplQM;;IAEE,iCAAkC;ExEslQ1C;EwEplQM;;IAEE,+BAAgC;ExEslQxC;EwErmQM;IAAwB,wBAA2B;ExEwmQzD;EwEvmQM;;IAEE,4BAA+B;ExEymQvC;EwEvmQM;;IAEE,8BAAiC;ExEymQzC;EwEvmQM;;IAEE,+BAAkC;ExEymQ1C;EwEvmQM;;IAEE,6BAAgC;ExEymQxC;EwExnQM;IAAwB,0BAA2B;ExE2nQzD;EwE1nQM;;IAEE,8BAA+B;ExE4nQvC;EwE1nQM;;IAEE,gCAAiC;ExE4nQzC;EwE1nQM;;IAEE,iCAAkC;ExE4nQ1C;EwE1nQM;;IAEE,+BAAgC;ExE4nQxC;EwE3oQM;IAAwB,wBAA2B;ExE8oQzD;EwE7oQM;;IAEE,4BAA+B;ExE+oQvC;EwE7oQM;;IAEE,8BAAiC;ExE+oQzC;EwE7oQM;;IAEE,+BAAkC;ExE+oQ1C;EwE7oQM;;IAEE,6BAAgC;ExE+oQxC;EwEzoQE;IAAmB,uBAAuB;ExE4oQ5C;EwE3oQE;;IAEE,2BAA2B;ExE6oQ/B;EwE3oQE;;IAEE,6BAA6B;ExE6oQjC;EwE3oQE;;IAEE,8BAA8B;ExE6oQlC;EwE3oQE;;IAEE,4BAA4B;ExE6oQhC;AACF;;AevpQI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;ExE8sQlE;EwE7sQM;;IAEE,wBAAoC;ExE+sQ5C;EwE7sQM;;IAEE,0BAAwC;ExE+sQhD;EwE7sQM;;IAEE,2BAA0C;ExE+sQlD;EwE7sQM;;IAEE,yBAAsC;ExE+sQ9C;EwE9tQM;IAAgC,0BAA4B;ExEiuQlE;EwEhuQM;;IAEE,8BAAoC;ExEkuQ5C;EwEhuQM;;IAEE,gCAAwC;ExEkuQhD;EwEhuQM;;IAEE,iCAA0C;ExEkuQlD;EwEhuQM;;IAEE,+BAAsC;ExEkuQ9C;EwEjvQM;IAAgC,yBAA4B;ExEovQlE;EwEnvQM;;IAEE,6BAAoC;ExEqvQ5C;EwEnvQM;;IAEE,+BAAwC;ExEqvQhD;EwEnvQM;;IAEE,gCAA0C;ExEqvQlD;EwEnvQM;;IAEE,8BAAsC;ExEqvQ9C;EwEpwQM;IAAgC,uBAA4B;ExEuwQlE;EwEtwQM;;IAEE,2BAAoC;ExEwwQ5C;EwEtwQM;;IAEE,6BAAwC;ExEwwQhD;EwEtwQM;;IAEE,8BAA0C;ExEwwQlD;EwEtwQM;;IAEE,4BAAsC;ExEwwQ9C;EwEvxQM;IAAgC,yBAA4B;ExE0xQlE;EwEzxQM;;IAEE,6BAAoC;ExE2xQ5C;EwEzxQM;;IAEE,+BAAwC;ExE2xQhD;EwEzxQM;;IAEE,gCAA0C;ExE2xQlD;EwEzxQM;;IAEE,8BAAsC;ExE2xQ9C;EwE1yQM;IAAgC,uBAA4B;ExE6yQlE;EwE5yQM;;IAEE,2BAAoC;ExE8yQ5C;EwE5yQM;;IAEE,6BAAwC;ExE8yQhD;EwE5yQM;;IAEE,8BAA0C;ExE8yQlD;EwE5yQM;;IAEE,4BAAsC;ExE8yQ9C;EwE7zQM;IAAgC,qBAA4B;ExEg0QlE;EwE/zQM;;IAEE,yBAAoC;ExEi0Q5C;EwE/zQM;;IAEE,2BAAwC;ExEi0QhD;EwE/zQM;;IAEE,4BAA0C;ExEi0QlD;EwE/zQM;;IAEE,0BAAsC;ExEi0Q9C;EwEh1QM;IAAgC,2BAA4B;ExEm1QlE;EwEl1QM;;IAEE,+BAAoC;ExEo1Q5C;EwEl1QM;;IAEE,iCAAwC;ExEo1QhD;EwEl1QM;;IAEE,kCAA0C;ExEo1QlD;EwEl1QM;;IAEE,gCAAsC;ExEo1Q9C;EwEn2QM;IAAgC,0BAA4B;ExEs2QlE;EwEr2QM;;IAEE,8BAAoC;ExEu2Q5C;EwEr2QM;;IAEE,gCAAwC;ExEu2QhD;EwEr2QM;;IAEE,iCAA0C;ExEu2QlD;EwEr2QM;;IAEE,+BAAsC;ExEu2Q9C;EwEt3QM;IAAgC,wBAA4B;ExEy3QlE;EwEx3QM;;IAEE,4BAAoC;ExE03Q5C;EwEx3QM;;IAEE,8BAAwC;ExE03QhD;EwEx3QM;;IAEE,+BAA0C;ExE03QlD;EwEx3QM;;IAEE,6BAAsC;ExE03Q9C;EwEz4QM;IAAgC,0BAA4B;ExE44QlE;EwE34QM;;IAEE,8BAAoC;ExE64Q5C;EwE34QM;;IAEE,gCAAwC;ExE64QhD;EwE34QM;;IAEE,iCAA0C;ExE64QlD;EwE34QM;;IAEE,+BAAsC;ExE64Q9C;EwE55QM;IAAgC,wBAA4B;ExE+5QlE;EwE95QM;;IAEE,4BAAoC;ExEg6Q5C;EwE95QM;;IAEE,8BAAwC;ExEg6QhD;EwE95QM;;IAEE,+BAA0C;ExEg6QlD;EwE95QM;;IAEE,6BAAsC;ExEg6Q9C;EwEx5QM;IAAwB,2BAA2B;ExE25QzD;EwE15QM;;IAEE,+BAA+B;ExE45QvC;EwE15QM;;IAEE,iCAAiC;ExE45QzC;EwE15QM;;IAEE,kCAAkC;ExE45Q1C;EwE15QM;;IAEE,gCAAgC;ExE45QxC;EwE36QM;IAAwB,0BAA2B;ExE86QzD;EwE76QM;;IAEE,8BAA+B;ExE+6QvC;EwE76QM;;IAEE,gCAAiC;ExE+6QzC;EwE76QM;;IAEE,iCAAkC;ExE+6Q1C;EwE76QM;;IAEE,+BAAgC;ExE+6QxC;EwE97QM;IAAwB,wBAA2B;ExEi8QzD;EwEh8QM;;IAEE,4BAA+B;ExEk8QvC;EwEh8QM;;IAEE,8BAAiC;ExEk8QzC;EwEh8QM;;IAEE,+BAAkC;ExEk8Q1C;EwEh8QM;;IAEE,6BAAgC;ExEk8QxC;EwEj9QM;IAAwB,0BAA2B;ExEo9QzD;EwEn9QM;;IAEE,8BAA+B;ExEq9QvC;EwEn9QM;;IAEE,gCAAiC;ExEq9QzC;EwEn9QM;;IAEE,iCAAkC;ExEq9Q1C;EwEn9QM;;IAEE,+BAAgC;ExEq9QxC;EwEp+QM;IAAwB,wBAA2B;ExEu+QzD;EwEt+QM;;IAEE,4BAA+B;ExEw+QvC;EwEt+QM;;IAEE,8BAAiC;ExEw+QzC;EwEt+QM;;IAEE,+BAAkC;ExEw+Q1C;EwEt+QM;;IAEE,6BAAgC;ExEw+QxC;EwEl+QE;IAAmB,uBAAuB;ExEq+Q5C;EwEp+QE;;IAEE,2BAA2B;ExEs+Q/B;EwEp+QE;;IAEE,6BAA6B;ExEs+QjC;EwEp+QE;;IAEE,8BAA8B;ExEs+QlC;EwEp+QE;;IAEE,4BAA4B;ExEs+QhC;AACF;;Aeh/QI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;ExEuiRlE;EwEtiRM;;IAEE,wBAAoC;ExEwiR5C;EwEtiRM;;IAEE,0BAAwC;ExEwiRhD;EwEtiRM;;IAEE,2BAA0C;ExEwiRlD;EwEtiRM;;IAEE,yBAAsC;ExEwiR9C;EwEvjRM;IAAgC,0BAA4B;ExE0jRlE;EwEzjRM;;IAEE,8BAAoC;ExE2jR5C;EwEzjRM;;IAEE,gCAAwC;ExE2jRhD;EwEzjRM;;IAEE,iCAA0C;ExE2jRlD;EwEzjRM;;IAEE,+BAAsC;ExE2jR9C;EwE1kRM;IAAgC,yBAA4B;ExE6kRlE;EwE5kRM;;IAEE,6BAAoC;ExE8kR5C;EwE5kRM;;IAEE,+BAAwC;ExE8kRhD;EwE5kRM;;IAEE,gCAA0C;ExE8kRlD;EwE5kRM;;IAEE,8BAAsC;ExE8kR9C;EwE7lRM;IAAgC,uBAA4B;ExEgmRlE;EwE/lRM;;IAEE,2BAAoC;ExEimR5C;EwE/lRM;;IAEE,6BAAwC;ExEimRhD;EwE/lRM;;IAEE,8BAA0C;ExEimRlD;EwE/lRM;;IAEE,4BAAsC;ExEimR9C;EwEhnRM;IAAgC,yBAA4B;ExEmnRlE;EwElnRM;;IAEE,6BAAoC;ExEonR5C;EwElnRM;;IAEE,+BAAwC;ExEonRhD;EwElnRM;;IAEE,gCAA0C;ExEonRlD;EwElnRM;;IAEE,8BAAsC;ExEonR9C;EwEnoRM;IAAgC,uBAA4B;ExEsoRlE;EwEroRM;;IAEE,2BAAoC;ExEuoR5C;EwEroRM;;IAEE,6BAAwC;ExEuoRhD;EwEroRM;;IAEE,8BAA0C;ExEuoRlD;EwEroRM;;IAEE,4BAAsC;ExEuoR9C;EwEtpRM;IAAgC,qBAA4B;ExEypRlE;EwExpRM;;IAEE,yBAAoC;ExE0pR5C;EwExpRM;;IAEE,2BAAwC;ExE0pRhD;EwExpRM;;IAEE,4BAA0C;ExE0pRlD;EwExpRM;;IAEE,0BAAsC;ExE0pR9C;EwEzqRM;IAAgC,2BAA4B;ExE4qRlE;EwE3qRM;;IAEE,+BAAoC;ExE6qR5C;EwE3qRM;;IAEE,iCAAwC;ExE6qRhD;EwE3qRM;;IAEE,kCAA0C;ExE6qRlD;EwE3qRM;;IAEE,gCAAsC;ExE6qR9C;EwE5rRM;IAAgC,0BAA4B;ExE+rRlE;EwE9rRM;;IAEE,8BAAoC;ExEgsR5C;EwE9rRM;;IAEE,gCAAwC;ExEgsRhD;EwE9rRM;;IAEE,iCAA0C;ExEgsRlD;EwE9rRM;;IAEE,+BAAsC;ExEgsR9C;EwE/sRM;IAAgC,wBAA4B;ExEktRlE;EwEjtRM;;IAEE,4BAAoC;ExEmtR5C;EwEjtRM;;IAEE,8BAAwC;ExEmtRhD;EwEjtRM;;IAEE,+BAA0C;ExEmtRlD;EwEjtRM;;IAEE,6BAAsC;ExEmtR9C;EwEluRM;IAAgC,0BAA4B;ExEquRlE;EwEpuRM;;IAEE,8BAAoC;ExEsuR5C;EwEpuRM;;IAEE,gCAAwC;ExEsuRhD;EwEpuRM;;IAEE,iCAA0C;ExEsuRlD;EwEpuRM;;IAEE,+BAAsC;ExEsuR9C;EwErvRM;IAAgC,wBAA4B;ExEwvRlE;EwEvvRM;;IAEE,4BAAoC;ExEyvR5C;EwEvvRM;;IAEE,8BAAwC;ExEyvRhD;EwEvvRM;;IAEE,+BAA0C;ExEyvRlD;EwEvvRM;;IAEE,6BAAsC;ExEyvR9C;EwEjvRM;IAAwB,2BAA2B;ExEovRzD;EwEnvRM;;IAEE,+BAA+B;ExEqvRvC;EwEnvRM;;IAEE,iCAAiC;ExEqvRzC;EwEnvRM;;IAEE,kCAAkC;ExEqvR1C;EwEnvRM;;IAEE,gCAAgC;ExEqvRxC;EwEpwRM;IAAwB,0BAA2B;ExEuwRzD;EwEtwRM;;IAEE,8BAA+B;ExEwwRvC;EwEtwRM;;IAEE,gCAAiC;ExEwwRzC;EwEtwRM;;IAEE,iCAAkC;ExEwwR1C;EwEtwRM;;IAEE,+BAAgC;ExEwwRxC;EwEvxRM;IAAwB,wBAA2B;ExE0xRzD;EwEzxRM;;IAEE,4BAA+B;ExE2xRvC;EwEzxRM;;IAEE,8BAAiC;ExE2xRzC;EwEzxRM;;IAEE,+BAAkC;ExE2xR1C;EwEzxRM;;IAEE,6BAAgC;ExE2xRxC;EwE1yRM;IAAwB,0BAA2B;ExE6yRzD;EwE5yRM;;IAEE,8BAA+B;ExE8yRvC;EwE5yRM;;IAEE,gCAAiC;ExE8yRzC;EwE5yRM;;IAEE,iCAAkC;ExE8yR1C;EwE5yRM;;IAEE,+BAAgC;ExE8yRxC;EwE7zRM;IAAwB,wBAA2B;ExEg0RzD;EwE/zRM;;IAEE,4BAA+B;ExEi0RvC;EwE/zRM;;IAEE,8BAAiC;ExEi0RzC;EwE/zRM;;IAEE,+BAAkC;ExEi0R1C;EwE/zRM;;IAEE,6BAAgC;ExEi0RxC;EwE3zRE;IAAmB,uBAAuB;ExE8zR5C;EwE7zRE;;IAEE,2BAA2B;ExE+zR/B;EwE7zRE;;IAEE,6BAA6B;ExE+zRjC;EwE7zRE;;IAEE,8BAA8B;ExE+zRlC;EwE7zRE;;IAEE,4BAA4B;ExE+zRhC;AACF;;Aez0RI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;ExEg4RlE;EwE/3RM;;IAEE,wBAAoC;ExEi4R5C;EwE/3RM;;IAEE,0BAAwC;ExEi4RhD;EwE/3RM;;IAEE,2BAA0C;ExEi4RlD;EwE/3RM;;IAEE,yBAAsC;ExEi4R9C;EwEh5RM;IAAgC,0BAA4B;ExEm5RlE;EwEl5RM;;IAEE,8BAAoC;ExEo5R5C;EwEl5RM;;IAEE,gCAAwC;ExEo5RhD;EwEl5RM;;IAEE,iCAA0C;ExEo5RlD;EwEl5RM;;IAEE,+BAAsC;ExEo5R9C;EwEn6RM;IAAgC,yBAA4B;ExEs6RlE;EwEr6RM;;IAEE,6BAAoC;ExEu6R5C;EwEr6RM;;IAEE,+BAAwC;ExEu6RhD;EwEr6RM;;IAEE,gCAA0C;ExEu6RlD;EwEr6RM;;IAEE,8BAAsC;ExEu6R9C;EwEt7RM;IAAgC,uBAA4B;ExEy7RlE;EwEx7RM;;IAEE,2BAAoC;ExE07R5C;EwEx7RM;;IAEE,6BAAwC;ExE07RhD;EwEx7RM;;IAEE,8BAA0C;ExE07RlD;EwEx7RM;;IAEE,4BAAsC;ExE07R9C;EwEz8RM;IAAgC,yBAA4B;ExE48RlE;EwE38RM;;IAEE,6BAAoC;ExE68R5C;EwE38RM;;IAEE,+BAAwC;ExE68RhD;EwE38RM;;IAEE,gCAA0C;ExE68RlD;EwE38RM;;IAEE,8BAAsC;ExE68R9C;EwE59RM;IAAgC,uBAA4B;ExE+9RlE;EwE99RM;;IAEE,2BAAoC;ExEg+R5C;EwE99RM;;IAEE,6BAAwC;ExEg+RhD;EwE99RM;;IAEE,8BAA0C;ExEg+RlD;EwE99RM;;IAEE,4BAAsC;ExEg+R9C;EwE/+RM;IAAgC,qBAA4B;ExEk/RlE;EwEj/RM;;IAEE,yBAAoC;ExEm/R5C;EwEj/RM;;IAEE,2BAAwC;ExEm/RhD;EwEj/RM;;IAEE,4BAA0C;ExEm/RlD;EwEj/RM;;IAEE,0BAAsC;ExEm/R9C;EwElgSM;IAAgC,2BAA4B;ExEqgSlE;EwEpgSM;;IAEE,+BAAoC;ExEsgS5C;EwEpgSM;;IAEE,iCAAwC;ExEsgShD;EwEpgSM;;IAEE,kCAA0C;ExEsgSlD;EwEpgSM;;IAEE,gCAAsC;ExEsgS9C;EwErhSM;IAAgC,0BAA4B;ExEwhSlE;EwEvhSM;;IAEE,8BAAoC;ExEyhS5C;EwEvhSM;;IAEE,gCAAwC;ExEyhShD;EwEvhSM;;IAEE,iCAA0C;ExEyhSlD;EwEvhSM;;IAEE,+BAAsC;ExEyhS9C;EwExiSM;IAAgC,wBAA4B;ExE2iSlE;EwE1iSM;;IAEE,4BAAoC;ExE4iS5C;EwE1iSM;;IAEE,8BAAwC;ExE4iShD;EwE1iSM;;IAEE,+BAA0C;ExE4iSlD;EwE1iSM;;IAEE,6BAAsC;ExE4iS9C;EwE3jSM;IAAgC,0BAA4B;ExE8jSlE;EwE7jSM;;IAEE,8BAAoC;ExE+jS5C;EwE7jSM;;IAEE,gCAAwC;ExE+jShD;EwE7jSM;;IAEE,iCAA0C;ExE+jSlD;EwE7jSM;;IAEE,+BAAsC;ExE+jS9C;EwE9kSM;IAAgC,wBAA4B;ExEilSlE;EwEhlSM;;IAEE,4BAAoC;ExEklS5C;EwEhlSM;;IAEE,8BAAwC;ExEklShD;EwEhlSM;;IAEE,+BAA0C;ExEklSlD;EwEhlSM;;IAEE,6BAAsC;ExEklS9C;EwE1kSM;IAAwB,2BAA2B;ExE6kSzD;EwE5kSM;;IAEE,+BAA+B;ExE8kSvC;EwE5kSM;;IAEE,iCAAiC;ExE8kSzC;EwE5kSM;;IAEE,kCAAkC;ExE8kS1C;EwE5kSM;;IAEE,gCAAgC;ExE8kSxC;EwE7lSM;IAAwB,0BAA2B;ExEgmSzD;EwE/lSM;;IAEE,8BAA+B;ExEimSvC;EwE/lSM;;IAEE,gCAAiC;ExEimSzC;EwE/lSM;;IAEE,iCAAkC;ExEimS1C;EwE/lSM;;IAEE,+BAAgC;ExEimSxC;EwEhnSM;IAAwB,wBAA2B;ExEmnSzD;EwElnSM;;IAEE,4BAA+B;ExEonSvC;EwElnSM;;IAEE,8BAAiC;ExEonSzC;EwElnSM;;IAEE,+BAAkC;ExEonS1C;EwElnSM;;IAEE,6BAAgC;ExEonSxC;EwEnoSM;IAAwB,0BAA2B;ExEsoSzD;EwEroSM;;IAEE,8BAA+B;ExEuoSvC;EwEroSM;;IAEE,gCAAiC;ExEuoSzC;EwEroSM;;IAEE,iCAAkC;ExEuoS1C;EwEroSM;;IAEE,+BAAgC;ExEuoSxC;EwEtpSM;IAAwB,wBAA2B;ExEypSzD;EwExpSM;;IAEE,4BAA+B;ExE0pSvC;EwExpSM;;IAEE,8BAAiC;ExE0pSzC;EwExpSM;;IAEE,+BAAkC;ExE0pS1C;EwExpSM;;IAEE,6BAAgC;ExE0pSxC;EwEppSE;IAAmB,uBAAuB;ExEupS5C;EwEtpSE;;IAEE,2BAA2B;ExEwpS/B;EwEtpSE;;IAEE,6BAA6B;ExEwpSjC;EwEtpSE;;IAEE,8BAA8B;ExEwpSlC;EwEtpSE;;IAEE,4BAA4B;ExEwpShC;AACF;;AyE1tSA;EAEI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,UAAU;EAEV,oBAAoB;EACpB,WAAW;EAEX,kCAAkC;AzE0tStC;;A0EpuSA;EAAkB,4GAA8C;A1EwuShE;;A0EpuSA;EAAiB,8BAA8B;A1EwuS/C;;A0EvuSA;EAAiB,8BAA8B;A1E2uS/C;;A0E1uSA;EAAiB,8BAA8B;A1E8uS/C;;A0E7uSA;ECTE,gBAAgB;EAChB,uBAAuB;EACvB,mBAAmB;A3E0vSrB;;A0E3uSI;EAAwB,2BAA2B;A1E+uSvD;;A0E9uSI;EAAwB,4BAA4B;A1EkvSxD;;A0EjvSI;EAAwB,6BAA6B;A1EqvSzD;;AehtSI;E2DvCA;IAAwB,2BAA2B;E1E4vSrD;E0E3vSE;IAAwB,4BAA4B;E1E8vStD;E0E7vSE;IAAwB,6BAA6B;E1EgwSvD;AACF;;Ae5tSI;E2DvCA;IAAwB,2BAA2B;E1EwwSrD;E0EvwSE;IAAwB,4BAA4B;E1E0wStD;E0EzwSE;IAAwB,6BAA6B;E1E4wSvD;AACF;;AexuSI;E2DvCA;IAAwB,2BAA2B;E1EoxSrD;E0EnxSE;IAAwB,4BAA4B;E1EsxStD;E0ErxSE;IAAwB,6BAA6B;E1EwxSvD;AACF;;AepvSI;E2DvCA;IAAwB,2BAA2B;E1EgySrD;E0E/xSE;IAAwB,4BAA4B;E1EkyStD;E0EjySE;IAAwB,6BAA6B;E1EoySvD;AACF;;A0E/xSA;EAAmB,oCAAoC;A1EmySvD;;A0ElySA;EAAmB,oCAAoC;A1EsySvD;;A0ErySA;EAAmB,qCAAqC;A1EyySxD;;A0ErySA;EAAuB,2BAA0C;A1EyySjE;;A0ExySA;EAAuB,+BAA4C;A1E4ySnE;;A0E3ySA;EAAuB,2BAA2C;A1E+ySlE;;A0E9ySA;EAAuB,2BAAyC;A1EkzShE;;A0EjzSA;EAAuB,8BAA2C;A1EqzSlE;;A0EpzSA;EAAuB,6BAA6B;A1EwzSpD;;A0EpzSA;EAAc,sBAAwB;A1EwzStC;;A4E/1SE;EACE,yBAAwB;A5Ek2S5B;;AMx1SE;EsELM,yBAA0E;A5Ei2SlF;;A4Ev2SE;EACE,yBAAwB;A5E02S5B;;AMh2SE;EsELM,yBAA0E;A5Ey2SlF;;A4E/2SE;EACE,yBAAwB;A5Ek3S5B;;AMx2SE;EsELM,yBAA0E;A5Ei3SlF;;A4Ev3SE;EACE,yBAAwB;A5E03S5B;;AMh3SE;EsELM,yBAA0E;A5Ey3SlF;;A4E/3SE;EACE,yBAAwB;A5Ek4S5B;;AMx3SE;EsELM,yBAA0E;A5Ei4SlF;;A4Ev4SE;EACE,yBAAwB;A5E04S5B;;AMh4SE;EsELM,yBAA0E;A5Ey4SlF;;A4E/4SE;EACE,yBAAwB;A5Ek5S5B;;AMx4SE;EsELM,yBAA0E;A5Ei5SlF;;A4Ev5SE;EACE,yBAAwB;A5E05S5B;;AMh5SE;EsELM,yBAA0E;A5Ey5SlF;;A0El3SA;EAAa,yBAA6B;A1Es3S1C;;A0Er3SA;EAAc,yBAA6B;A1Ey3S3C;;A0Ev3SA;EAAiB,oCAAkC;A1E23SnD;;A0E13SA;EAAiB,0CAAkC;A1E83SnD;;A0E13SA;EGvDE,WAAW;EACX,kBAAkB;EAClB,iBAAiB;EACjB,6BAA6B;EAC7B,SAAS;A7Eq7SX;;A0E93SA;EAAwB,gCAAgC;A1Ek4SxD;;A0Eh4SA;EACE,iCAAiC;EACjC,gCAAgC;A1Em4SlC;;A0E93SA;EAAc,yBAAyB;A1Ek4SvC;;A8En8SA;EACE,8BAA8B;A9Es8ShC;;A8En8SA;EACE,6BAA6B;A9Es8S/B;;A+Et8SE;E5EOF;;;I4EDM,4BAA4B;IAE5B,2BAA2B;E/Es8S/B;E+En8SE;IAEI,0BAA0B;E/Eo8ShC;E+E37SE;IACE,6BAA6B;E/E67SjC;EG9vSF;I4EhLM,gCAAgC;E/Ei7SpC;E+E/6SE;;IAEE,yB3EzCY;I2E0CZ,wBAAwB;E/Ei7S5B;E+E96SE;;IAEE,wBAAwB;E/Eg7S5B;E+E76SE;;;IAGE,UAAU;IACV,SAAS;E/E+6Sb;E+E56SE;;IAEE,uBAAuB;E/E86S3B;E+Et6SE;IACE,Q3E2iCgC;EJ63QpC;EG18SF;I4EqCM,2BAA2C;E/Ew6S/C;E+Et6SE;IACE,2BAA2C;E/Ew6S/C;EkC7+SF;I6C0EM,aAAa;E/Es6SjB;EuC5/SF;IwCyFM,sB3E7ES;EJm/Sb;EiBhgTF;I8D8FM,oCAAoC;E/Eq6SxC;E+Et6SE;;IAKI,iCAAmC;E/Eq6SzC;EiB/9SF;;I8DiEQ,oCAAsC;E/Ek6S5C;EiB94SF;I8DfM,cAAc;E/Eg6SlB;EkB7gTA;;;;I6DmHM,qB3E9GU;EJ8gThB;EiBz6SF;I8DcM,cAAc;IACd,qB3EpHY;EJkhThB;AACF","file":"bootstrap-rtl.css","sourcesContent":["@charset \"UTF-8\";\n/*!\n * Bootstrap v4.6.2 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2022 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2022 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)\n * RTL-ized by Arash Laylazi (https://github.com/PerseusTheGreat)\n * RTL rev. 1 (https://github.com/PerseusTheGreat/bootstrap-rtl)\n */\n:root {\n --blue: #007bff;\n --indigo: #6610f2;\n --purple: #6f42c1;\n --pink: #e83e8c;\n --red: #dc3545;\n --orange: #fd7e14;\n --yellow: #ffc107;\n --green: #28a745;\n --teal: #20c997;\n --cyan: #17a2b8;\n --white: #fff;\n --gray: #6c757d;\n --gray-dark: #343a40;\n --primary: #007bff;\n --secondary: #6c757d;\n --success: #28a745;\n --info: #17a2b8;\n --warning: #ffc107;\n --danger: #dc3545;\n --light: #f8f9fa;\n --dark: #343a40;\n --breakpoint-xs: 0;\n --breakpoint-sm: 576px;\n --breakpoint-md: 768px;\n --breakpoint-lg: 992px;\n --breakpoint-xl: 1200px;\n --font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n --font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\nhtml {\n font-family: sans-serif;\n line-height: 1.15;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n direction: rtl;\n}\n\narticle, aside, figcaption, figure, footer, header, hgroup, main, nav, section {\n display: block;\n}\n\nbody {\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: right;\n background-color: #fff;\n}\n\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\nhr {\n box-sizing: content-box;\n height: 0;\n overflow: visible;\n}\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] {\n text-decoration: underline;\n text-decoration: underline dotted;\n cursor: help;\n border-bottom: 0;\n text-decoration-skip-ink: none;\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: 700;\n}\n\ndd {\n margin-right: 0;\n margin-bottom: .5rem;\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bolder;\n}\n\nsmall {\n font-size: 80%;\n}\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n font-size: 75%;\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub {\n bottom: -.25em;\n}\n\nsup {\n top: -.5em;\n}\n\na {\n color: #007bff;\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n}\n\na:hover {\n color: #0056b3;\n text-decoration: underline;\n}\n\na:not([href]):not([class]) {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\na:not([href]):not([class]):hover {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n font-size: 1em;\n}\n\npre {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: auto;\n -ms-overflow-style: scrollbar;\n}\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n border-style: none;\n}\n\nsvg {\n overflow: hidden;\n vertical-align: middle;\n}\n\ntable {\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: 0.75rem;\n padding-bottom: 0.75rem;\n color: #6c757d;\n text-align: right;\n caption-side: bottom;\n}\n\nth {\n text-align: inherit;\n text-align: -webkit-match-parent;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\nbutton {\n border-radius: 0;\n}\n\nbutton:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0;\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible;\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\n[role=\"button\"] {\n cursor: pointer;\n}\n\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\nbutton,\n[type=\"button\"],\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button;\n}\n\nbutton:not(:disabled),\n[type=\"button\"]:not(:disabled),\n[type=\"reset\"]:not(:disabled),\n[type=\"submit\"]:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\nbutton::-moz-focus-inner,\n[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n box-sizing: border-box;\n padding: 0;\n}\n\ntextarea {\n overflow: auto;\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n min-width: 0;\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: .5rem;\n font-size: 1.5rem;\n line-height: inherit;\n color: inherit;\n white-space: normal;\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\n[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n[type=\"search\"] {\n outline-offset: -2px;\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit;\n -webkit-appearance: button;\n}\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\nsummary {\n display: list-item;\n cursor: pointer;\n}\n\ntemplate {\n display: none;\n}\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n\ncode,\nsamp,\nvar,\n[type=\"email\"],\n[type=\"file\"],\n[type=\"number\"],\n[type=\"password\"],\n[type=\"tel\"],\n[type=\"url\"] {\n text-align: left;\n direction: ltr;\n}\n\nkbd {\n display: inline-block;\n}\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-weight: 500;\n line-height: 1.2;\n}\n\nh1, .h1 {\n font-size: 2.5rem;\n}\n\nh2, .h2 {\n font-size: 2rem;\n}\n\nh3, .h3 {\n font-size: 1.75rem;\n}\n\nh4, .h4 {\n font-size: 1.5rem;\n}\n\nh5, .h5 {\n font-size: 1.25rem;\n}\n\nh6, .h6 {\n font-size: 1rem;\n}\n\n.lead {\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n.display-1 {\n font-size: 6rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-2 {\n font-size: 5.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-3 {\n font-size: 4.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-4 {\n font-size: 3.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\nhr {\n margin-top: 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 0;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\nsmall,\n.small {\n font-size: 0.875em;\n font-weight: 400;\n}\n\nmark,\n.mark {\n padding: 0.2em;\n background-color: #fcf8e3;\n}\n\n.list-unstyled {\n padding-right: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline {\n padding-right: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n}\n\n.list-inline-item:not(:last-child) {\n margin-left: 0.5rem;\n}\n\n.initialism {\n font-size: 90%;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n.blockquote {\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.blockquote-footer::before {\n content: \"\\2014\\00A0\";\n}\n\n.img-fluid {\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.img-thumbnail {\n padding: 0.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n border-radius: 0.25rem;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.figure {\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: 0.5rem;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n font-size: 90%;\n color: #6c757d;\n}\n\ncode {\n font-size: 87.5%;\n color: #e83e8c;\n word-wrap: break-word;\n}\n\na > code {\n color: inherit;\n}\n\nkbd {\n padding: 0.2rem 0.4rem;\n font-size: 87.5%;\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\nkbd kbd {\n padding: 0;\n font-size: 100%;\n font-weight: 700;\n}\n\npre {\n display: block;\n font-size: 87.5%;\n color: #212529;\n}\n\npre code {\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n word-break: normal;\n}\n\n.pre-scrollable {\n max-height: 340px;\n overflow-y: scroll;\n}\n\n.container,\n.container-fluid,\n.container-sm,\n.container-md,\n.container-lg,\n.container-xl {\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container, .container-sm {\n max-width: 540px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .container, .container-sm, .container-md {\n max-width: 720px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg {\n max-width: 960px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg, .container-xl {\n max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n\n.no-gutters {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.no-gutters > .col,\n.no-gutters > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12, .col,\n.col-auto, .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12, .col-sm,\n.col-sm-auto, .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12, .col-md,\n.col-md-auto, .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12, .col-lg,\n.col-lg-auto, .col-xl-1, .col-xl-2, .col-xl-3, .col-xl-4, .col-xl-5, .col-xl-6, .col-xl-7, .col-xl-8, .col-xl-9, .col-xl-10, .col-xl-11, .col-xl-12, .col-xl,\n.col-xl-auto {\n position: relative;\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n}\n\n.col {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.row-cols-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.row-cols-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.row-cols-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n}\n\n.row-cols-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n}\n\n.col-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n}\n\n.col-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.col-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.col-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n}\n\n.col-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.col-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n}\n\n.col-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n}\n\n.col-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n}\n\n.col-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n}\n\n.col-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n}\n\n.col-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.order-first {\n order: -1;\n}\n\n.order-last {\n order: 13;\n}\n\n.order-0 {\n order: 0;\n}\n\n.order-1 {\n order: 1;\n}\n\n.order-2 {\n order: 2;\n}\n\n.order-3 {\n order: 3;\n}\n\n.order-4 {\n order: 4;\n}\n\n.order-5 {\n order: 5;\n}\n\n.order-6 {\n order: 6;\n}\n\n.order-7 {\n order: 7;\n}\n\n.order-8 {\n order: 8;\n}\n\n.order-9 {\n order: 9;\n}\n\n.order-10 {\n order: 10;\n}\n\n.order-11 {\n order: 11;\n}\n\n.order-12 {\n order: 12;\n}\n\n.offset-1 {\n margin-right: 8.333333%;\n}\n\n.offset-2 {\n margin-right: 16.666667%;\n}\n\n.offset-3 {\n margin-right: 25%;\n}\n\n.offset-4 {\n margin-right: 33.333333%;\n}\n\n.offset-5 {\n margin-right: 41.666667%;\n}\n\n.offset-6 {\n margin-right: 50%;\n}\n\n.offset-7 {\n margin-right: 58.333333%;\n}\n\n.offset-8 {\n margin-right: 66.666667%;\n}\n\n.offset-9 {\n margin-right: 75%;\n}\n\n.offset-10 {\n margin-right: 83.333333%;\n}\n\n.offset-11 {\n margin-right: 91.666667%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .col-sm {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-sm-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-sm-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-sm-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-sm-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-sm-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-sm-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-sm-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-sm-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-sm-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-sm-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-sm-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-sm-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-sm-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-sm-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-sm-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-sm-first {\n order: -1;\n }\n .order-sm-last {\n order: 13;\n }\n .order-sm-0 {\n order: 0;\n }\n .order-sm-1 {\n order: 1;\n }\n .order-sm-2 {\n order: 2;\n }\n .order-sm-3 {\n order: 3;\n }\n .order-sm-4 {\n order: 4;\n }\n .order-sm-5 {\n order: 5;\n }\n .order-sm-6 {\n order: 6;\n }\n .order-sm-7 {\n order: 7;\n }\n .order-sm-8 {\n order: 8;\n }\n .order-sm-9 {\n order: 9;\n }\n .order-sm-10 {\n order: 10;\n }\n .order-sm-11 {\n order: 11;\n }\n .order-sm-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-sm-0 {\n margin-right: 0;\n }\n .offset-sm-1 {\n margin-right: 8.333333%;\n }\n .offset-sm-2 {\n margin-right: 16.666667%;\n }\n .offset-sm-3 {\n margin-right: 25%;\n }\n .offset-sm-4 {\n margin-right: 33.333333%;\n }\n .offset-sm-5 {\n margin-right: 41.666667%;\n }\n .offset-sm-6 {\n margin-right: 50%;\n }\n .offset-sm-7 {\n margin-right: 58.333333%;\n }\n .offset-sm-8 {\n margin-right: 66.666667%;\n }\n .offset-sm-9 {\n margin-right: 75%;\n }\n .offset-sm-10 {\n margin-right: 83.333333%;\n }\n .offset-sm-11 {\n margin-right: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .col-md {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-md-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-md-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-md-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-md-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-md-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-md-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-md-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-md-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-md-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-md-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-md-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-md-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-md-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-md-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-md-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-md-first {\n order: -1;\n }\n .order-md-last {\n order: 13;\n }\n .order-md-0 {\n order: 0;\n }\n .order-md-1 {\n order: 1;\n }\n .order-md-2 {\n order: 2;\n }\n .order-md-3 {\n order: 3;\n }\n .order-md-4 {\n order: 4;\n }\n .order-md-5 {\n order: 5;\n }\n .order-md-6 {\n order: 6;\n }\n .order-md-7 {\n order: 7;\n }\n .order-md-8 {\n order: 8;\n }\n .order-md-9 {\n order: 9;\n }\n .order-md-10 {\n order: 10;\n }\n .order-md-11 {\n order: 11;\n }\n .order-md-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-md-0 {\n margin-right: 0;\n }\n .offset-md-1 {\n margin-right: 8.333333%;\n }\n .offset-md-2 {\n margin-right: 16.666667%;\n }\n .offset-md-3 {\n margin-right: 25%;\n }\n .offset-md-4 {\n margin-right: 33.333333%;\n }\n .offset-md-5 {\n margin-right: 41.666667%;\n }\n .offset-md-6 {\n margin-right: 50%;\n }\n .offset-md-7 {\n margin-right: 58.333333%;\n }\n .offset-md-8 {\n margin-right: 66.666667%;\n }\n .offset-md-9 {\n margin-right: 75%;\n }\n .offset-md-10 {\n margin-right: 83.333333%;\n }\n .offset-md-11 {\n margin-right: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .col-lg {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-lg-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-lg-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-lg-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-lg-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-lg-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-lg-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-lg-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-lg-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-lg-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-lg-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-lg-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-lg-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-lg-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-lg-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-lg-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-lg-first {\n order: -1;\n }\n .order-lg-last {\n order: 13;\n }\n .order-lg-0 {\n order: 0;\n }\n .order-lg-1 {\n order: 1;\n }\n .order-lg-2 {\n order: 2;\n }\n .order-lg-3 {\n order: 3;\n }\n .order-lg-4 {\n order: 4;\n }\n .order-lg-5 {\n order: 5;\n }\n .order-lg-6 {\n order: 6;\n }\n .order-lg-7 {\n order: 7;\n }\n .order-lg-8 {\n order: 8;\n }\n .order-lg-9 {\n order: 9;\n }\n .order-lg-10 {\n order: 10;\n }\n .order-lg-11 {\n order: 11;\n }\n .order-lg-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-lg-0 {\n margin-right: 0;\n }\n .offset-lg-1 {\n margin-right: 8.333333%;\n }\n .offset-lg-2 {\n margin-right: 16.666667%;\n }\n .offset-lg-3 {\n margin-right: 25%;\n }\n .offset-lg-4 {\n margin-right: 33.333333%;\n }\n .offset-lg-5 {\n margin-right: 41.666667%;\n }\n .offset-lg-6 {\n margin-right: 50%;\n }\n .offset-lg-7 {\n margin-right: 58.333333%;\n }\n .offset-lg-8 {\n margin-right: 66.666667%;\n }\n .offset-lg-9 {\n margin-right: 75%;\n }\n .offset-lg-10 {\n margin-right: 83.333333%;\n }\n .offset-lg-11 {\n margin-right: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .col-xl {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-xl-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-xl-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-xl-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-xl-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-xl-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-xl-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-xl-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-xl-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-xl-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-xl-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-xl-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-xl-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-xl-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-xl-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-xl-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-xl-first {\n order: -1;\n }\n .order-xl-last {\n order: 13;\n }\n .order-xl-0 {\n order: 0;\n }\n .order-xl-1 {\n order: 1;\n }\n .order-xl-2 {\n order: 2;\n }\n .order-xl-3 {\n order: 3;\n }\n .order-xl-4 {\n order: 4;\n }\n .order-xl-5 {\n order: 5;\n }\n .order-xl-6 {\n order: 6;\n }\n .order-xl-7 {\n order: 7;\n }\n .order-xl-8 {\n order: 8;\n }\n .order-xl-9 {\n order: 9;\n }\n .order-xl-10 {\n order: 10;\n }\n .order-xl-11 {\n order: 11;\n }\n .order-xl-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-xl-0 {\n margin-right: 0;\n }\n .offset-xl-1 {\n margin-right: 8.333333%;\n }\n .offset-xl-2 {\n margin-right: 16.666667%;\n }\n .offset-xl-3 {\n margin-right: 25%;\n }\n .offset-xl-4 {\n margin-right: 33.333333%;\n }\n .offset-xl-5 {\n margin-right: 41.666667%;\n }\n .offset-xl-6 {\n margin-right: 50%;\n }\n .offset-xl-7 {\n margin-right: 58.333333%;\n }\n .offset-xl-8 {\n margin-right: 66.666667%;\n }\n .offset-xl-9 {\n margin-right: 75%;\n }\n .offset-xl-10 {\n margin-right: 83.333333%;\n }\n .offset-xl-11 {\n margin-right: 91.666667%;\n }\n}\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n color: #212529;\n}\n\n.table th,\n.table td {\n padding: 0.75rem;\n vertical-align: top;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table thead th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom: 2px solid #dee2e6;\n}\n\n.table tbody + tbody {\n border-top: 2px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-sm th,\n.table-sm td {\n padding: 0.3rem;\n}\n\n.table-bordered {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered th,\n.table-bordered td {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered thead th,\n.table-bordered thead td {\n border-bottom-width: 2px;\n}\n\n.table-borderless th,\n.table-borderless td,\n.table-borderless thead th,\n.table-borderless tbody + tbody {\n border: 0;\n}\n\n.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.table-hover tbody tr:hover {\n color: #212529;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-primary,\n.table-primary > th,\n.table-primary > td {\n background-color: #b8daff;\n}\n\n.table-primary th,\n.table-primary td,\n.table-primary thead th,\n.table-primary tbody + tbody {\n border-color: #7abaff;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover {\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover > td,\n.table-hover .table-primary:hover > th {\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.table-secondary,\n.table-secondary > th,\n.table-secondary > td {\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.table-secondary th,\n.table-secondary td,\n.table-secondary thead th,\n.table-secondary tbody + tbody {\n border-color: #b3b7bb;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover > td,\n.table-hover .table-secondary:hover > th {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-success,\n.table-success > th,\n.table-success > td {\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.table-success th,\n.table-success td,\n.table-success thead th,\n.table-success tbody + tbody {\n border-color: #8fd19e;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover > td,\n.table-hover .table-success:hover > th {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-info,\n.table-info > th,\n.table-info > td {\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.table-info th,\n.table-info td,\n.table-info thead th,\n.table-info tbody + tbody {\n border-color: #86cfda;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover > td,\n.table-hover .table-info:hover > th {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-warning,\n.table-warning > th,\n.table-warning > td {\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.table-warning th,\n.table-warning td,\n.table-warning thead th,\n.table-warning tbody + tbody {\n border-color: #ffdf7e;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover > td,\n.table-hover .table-warning:hover > th {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-danger,\n.table-danger > th,\n.table-danger > td {\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.table-danger th,\n.table-danger td,\n.table-danger thead th,\n.table-danger tbody + tbody {\n border-color: #ed969e;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover > td,\n.table-hover .table-danger:hover > th {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-light,\n.table-light > th,\n.table-light > td {\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.table-light th,\n.table-light td,\n.table-light thead th,\n.table-light tbody + tbody {\n border-color: #fbfcfc;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover > td,\n.table-hover .table-light:hover > th {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-dark,\n.table-dark > th,\n.table-dark > td {\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th,\n.table-dark tbody + tbody {\n border-color: #95999c;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover > td,\n.table-hover .table-dark:hover > th {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-active,\n.table-active > th,\n.table-active > td {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover > td,\n.table-hover .table-active:hover > th {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table .thead-dark th {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table .thead-light th {\n color: #495057;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.table-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th {\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table-dark.table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.table-dark.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);\n}\n\n.table-dark.table-hover tbody tr:hover {\n color: #fff;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.075);\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .table-responsive-sm {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-sm > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 767.98px) {\n .table-responsive-md {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-md > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .table-responsive-lg {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-lg > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .table-responsive-xl {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-xl > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n.table-responsive {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n}\n\n.table-responsive > .table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control {\n transition: none;\n }\n}\n\n.form-control::-ms-expand {\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.form-control:focus {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #80bdff;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.form-control::placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control:disabled, .form-control[readonly] {\n background-color: #e9ecef;\n opacity: 1;\n}\n\ninput[type=\"date\"].form-control,\ninput[type=\"time\"].form-control,\ninput[type=\"datetime-local\"].form-control,\ninput[type=\"month\"].form-control {\n appearance: none;\n}\n\nselect.form-control:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #495057;\n}\n\nselect.form-control:focus::-ms-value {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n}\n\n.form-control-file,\n.form-control-range {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n.col-form-label {\n padding-top: calc(0.375rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.375rem + 1px);\n margin-bottom: 0;\n font-size: inherit;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: calc(0.5rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.5rem + 1px);\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: calc(0.25rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.25rem + 1px);\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: 1px 0;\n}\n\n.form-control-plaintext.form-control-sm, .form-control-plaintext.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.form-control-sm {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.form-control-lg {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\nselect.form-control[size], select.form-control[multiple] {\n height: auto;\n}\n\ntextarea.form-control {\n height: auto;\n}\n\n.form-group {\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\n.form-text {\n display: block;\n margin-top: 0.25rem;\n}\n\n.form-row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -5px;\n margin-left: -5px;\n}\n\n.form-row > .col,\n.form-row > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 5px;\n padding-left: 5px;\n}\n\n.form-check {\n position: relative;\n display: block;\n padding-right: 1.25rem;\n}\n\n.form-check-input {\n position: absolute;\n margin-top: 0.3rem;\n margin-right: -1.25rem;\n}\n\n.form-check-input[disabled] ~ .form-check-label,\n.form-check-input:disabled ~ .form-check-label {\n color: #6c757d;\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-flex;\n align-items: center;\n padding-right: 0;\n margin-left: 0.75rem;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input {\n position: static;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0.3125rem;\n}\n\n.valid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #28a745;\n}\n\n.valid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n right: 0;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n color: #fff;\n background-color: rgba(40, 167, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-row > .col > .valid-tooltip,\n.form-row > [class*=\"col-\"] > .valid-tooltip {\n right: 5px;\n}\n\n.was-validated :valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated :valid ~ .valid-tooltip,\n.is-valid ~ .valid-feedback,\n.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:valid, .form-control.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-left: calc(1.5em + 0.75rem) !important;\n /* stylelint-disable-line declaration-no-important */\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: left calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:valid:focus, .form-control.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated select.form-control:valid, select.form-control.is-valid {\n padding-left: 3rem !important;\n /* stylelint-disable-line declaration-no-important */\n background-position: left 1.5rem center;\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:valid, textarea.form-control.is-valid {\n padding-left: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) left calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .custom-select:valid, .custom-select.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-left: calc(0.75em + 2.3125rem) !important;\n /* stylelint-disable-line declaration-no-important */\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") left 0.75rem center/8px 10px no-repeat, #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\") center left 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem) no-repeat;\n}\n\n.was-validated .custom-select:valid:focus, .custom-select.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-valid ~ .form-check-label {\n color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .valid-tooltip, .form-check-input.is-valid ~ .valid-feedback,\n.form-check-input.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid ~ .custom-control-label, .custom-control-input.is-valid ~ .custom-control-label {\n color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:checked ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:checked ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #34ce57;\n background-color: #34ce57;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:focus ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:valid ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-valid ~ .custom-file-label {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:valid:focus ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-valid:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.invalid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #dc3545;\n}\n\n.invalid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n right: 0;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n color: #fff;\n background-color: rgba(220, 53, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-row > .col > .invalid-tooltip,\n.form-row > [class*=\"col-\"] > .invalid-tooltip {\n right: 5px;\n}\n\n.was-validated :invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated :invalid ~ .invalid-tooltip,\n.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid, .form-control.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-left: calc(1.5em + 0.75rem) !important;\n /* stylelint-disable-line declaration-no-important */\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: left calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid:focus, .form-control.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated select.form-control:invalid, select.form-control.is-invalid {\n padding-left: 3rem !important;\n /* stylelint-disable-line declaration-no-important */\n background-position: left 1.5rem center;\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:invalid, textarea.form-control.is-invalid {\n padding-left: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) left calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .custom-select:invalid, .custom-select.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-left: calc(0.75em + 2.3125rem) !important;\n /* stylelint-disable-line declaration-no-important */\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") left 0.75rem center/8px 10px no-repeat, #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\") center left 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem) no-repeat;\n}\n\n.was-validated .custom-select:invalid:focus, .custom-select.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-invalid ~ .form-check-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .invalid-tooltip, .form-check-input.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.form-check-input.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid ~ .custom-control-label, .custom-control-input.is-invalid ~ .custom-control-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:checked ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:checked ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #e4606d;\n background-color: #e4606d;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:focus ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:invalid ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-invalid ~ .custom-file-label {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:invalid:focus ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-invalid:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n}\n\n.form-inline .form-check {\n width: 100%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .form-inline label {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n .form-inline .form-group {\n display: flex;\n flex: 0 0 auto;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n .form-inline .form-control {\n display: inline-block;\n width: auto;\n vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .form-control-plaintext {\n display: inline-block;\n }\n .form-inline .input-group,\n .form-inline .custom-select {\n width: auto;\n }\n .form-inline .form-check {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: auto;\n padding-right: 0;\n }\n .form-inline .form-check-input {\n position: relative;\n flex-shrink: 0;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0;\n margin-left: 0.25rem;\n }\n .form-inline .custom-control {\n align-items: center;\n justify-content: center;\n }\n .form-inline .custom-control-label {\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: center;\n vertical-align: middle;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .btn {\n transition: none;\n }\n}\n\n.btn:hover {\n color: #212529;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn:focus, .btn.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.btn.disabled, .btn:disabled {\n opacity: 0.65;\n}\n\n.btn:not(:disabled):not(.disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\na.btn.disabled,\nfieldset:disabled a.btn {\n pointer-events: none;\n}\n\n.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0069d9;\n border-color: #0062cc;\n}\n\n.btn-primary:focus, .btn-primary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #0069d9;\n border-color: #0062cc;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(38, 143, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-primary.disabled, .btn-primary:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-primary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-primary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0062cc;\n border-color: #005cbf;\n}\n\n.btn-primary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-primary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(38, 143, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n}\n\n.btn-secondary:focus, .btn-secondary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary.disabled, .btn-secondary:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #545b62;\n border-color: #4e555b;\n}\n\n.btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n}\n\n.btn-success:focus, .btn-success.focus {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-success.disabled, .btn-success:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-success:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-success:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1e7e34;\n border-color: #1c7430;\n}\n\n.btn-success:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-success:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n}\n\n.btn-info:focus, .btn-info.focus {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-info.disabled, .btn-info:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-info:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-info:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #117a8b;\n border-color: #10707f;\n}\n\n.btn-info:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-info:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n}\n\n.btn-warning:focus, .btn-warning.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-warning.disabled, .btn-warning:disabled {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-warning:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-warning:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #d39e00;\n border-color: #c69500;\n}\n\n.btn-warning:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-warning:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n}\n\n.btn-danger:focus, .btn-danger.focus {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-danger.disabled, .btn-danger:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-danger:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-danger:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #bd2130;\n border-color: #b21f2d;\n}\n\n.btn-danger:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-danger:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n}\n\n.btn-light:focus, .btn-light.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-light.disabled, .btn-light:disabled {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-light:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-light:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #dae0e5;\n border-color: #d3d9df;\n}\n\n.btn-light:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-light:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n}\n\n.btn-dark:focus, .btn-dark.focus {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-dark.disabled, .btn-dark:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-dark:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-dark:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1d2124;\n border-color: #171a1d;\n}\n\n.btn-dark:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-dark:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary {\n color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:focus, .btn-outline-primary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary.disabled, .btn-outline-primary:disabled {\n color: #007bff;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary {\n color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:focus, .btn-outline-secondary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary.disabled, .btn-outline-secondary:disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success {\n color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:focus, .btn-outline-success.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success.disabled, .btn-outline-success:disabled {\n color: #28a745;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info {\n color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:focus, .btn-outline-info.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info.disabled, .btn-outline-info:disabled {\n color: #17a2b8;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning {\n color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:focus, .btn-outline-warning.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning.disabled, .btn-outline-warning:disabled {\n color: #ffc107;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger {\n color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:focus, .btn-outline-danger.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger.disabled, .btn-outline-danger:disabled {\n color: #dc3545;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light {\n color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:focus, .btn-outline-light.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light.disabled, .btn-outline-light:disabled {\n color: #f8f9fa;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark {\n color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:focus, .btn-outline-dark.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark.disabled, .btn-outline-dark:disabled {\n color: #343a40;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-link {\n font-weight: 400;\n color: #007bff;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn-link:hover {\n color: #0056b3;\n text-decoration: underline;\n}\n\n.btn-link:focus, .btn-link.focus {\n text-decoration: underline;\n}\n\n.btn-link:disabled, .btn-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n}\n\n.btn-lg, .btn-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.btn-sm, .btn-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n.btn-block + .btn-block {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\ninput[type=\"submit\"].btn-block,\ninput[type=\"reset\"].btn-block,\ninput[type=\"button\"].btn-block {\n width: 100%;\n}\n\n.fade {\n transition: opacity 0.15s linear;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .fade {\n transition: none;\n }\n}\n\n.fade:not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n\n.collapse:not(.show) {\n display: none;\n}\n\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n transition: height 0.35s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing {\n transition: none;\n }\n}\n\n.collapsing.width {\n width: 0;\n height: auto;\n transition: width 0.35s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing.width {\n transition: none;\n }\n}\n\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropdown-toggle:empty::after {\n margin-right: 0;\n}\n\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 1000;\n display: none;\n float: left;\n min-width: 10rem;\n padding: 0.5rem 0;\n margin: 0.125rem 0 0;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: right;\n list-style: none;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.dropdown-menu-left {\n right: auto;\n left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu-right {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .dropdown-menu-sm-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-sm-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .dropdown-menu-md-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-md-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .dropdown-menu-lg-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-lg-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .dropdown-menu-xl-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-xl-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n.dropup .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0.3em solid;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-right: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: 0.125rem;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n display: none;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::before {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n border-left: 0.3em solid;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-right: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::before {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.125rem;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0.3em solid;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-right: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropdown-menu[x-placement^=\"top\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"right\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"bottom\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"left\"] {\n right: auto;\n bottom: auto;\n}\n\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: 0.5rem 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid #e9ecef;\n}\n\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n clear: both;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: inherit;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.dropdown-item:hover, .dropdown-item:focus {\n color: #16181b;\n text-decoration: none;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.dropdown-item.active, .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.dropdown-item.disabled, .dropdown-item:disabled {\n color: #adb5bd;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1.5rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 0.875rem;\n color: #6c757d;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n color: #212529;\n}\n\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle;\n}\n\n.btn-group > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:hover,\n.btn-group-vertical > .btn:hover {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-group > .btn:focus, .btn-group > .btn:active, .btn-group > .btn.active,\n.btn-group-vertical > .btn:focus,\n.btn-group-vertical > .btn:active,\n.btn-group-vertical > .btn.active {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.btn-toolbar .input-group {\n width: auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-right: -1px;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.5625rem;\n padding-left: 0.5625rem;\n}\n\n.dropdown-toggle-split::after,\n.dropup .dropdown-toggle-split::after,\n.dropright .dropdown-toggle-split::after {\n margin-right: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle-split::before {\n margin-left: 0;\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split, .btn-group-sm > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.375rem;\n padding-left: 0.375rem;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split, .btn-group-lg > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.75rem;\n padding-left: 0.75rem;\n}\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group {\n width: 100%;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -1px;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn,\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"checkbox\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n}\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n}\n\n.input-group > .form-control,\n.input-group > .form-control-plaintext,\n.input-group > .custom-select,\n.input-group > .custom-file {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n width: 1%;\n min-width: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.input-group > .form-control + .form-control,\n.input-group > .form-control + .custom-select,\n.input-group > .form-control + .custom-file,\n.input-group > .form-control-plaintext + .form-control,\n.input-group > .form-control-plaintext + .custom-select,\n.input-group > .form-control-plaintext + .custom-file,\n.input-group > .custom-select + .form-control,\n.input-group > .custom-select + .custom-select,\n.input-group > .custom-select + .custom-file,\n.input-group > .custom-file + .form-control,\n.input-group > .custom-file + .custom-select,\n.input-group > .custom-file + .custom-file {\n margin-right: -1px;\n}\n\n.input-group > .form-control:focus,\n.input-group > .custom-select:focus,\n.input-group > .custom-file .custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group > .custom-file .custom-file-input:focus {\n z-index: 4;\n}\n\n.input-group > .form-control:not(:first-child),\n.input-group > .custom-select:not(:first-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .custom-file {\n display: flex;\n align-items: center;\n}\n\n.input-group > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label,\n.input-group > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label::after {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .custom-file:not(:first-child) .custom-file-label {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group:not(.has-validation) > .form-control:not(:last-child),\n.input-group:not(.has-validation) > .custom-select:not(:last-child),\n.input-group:not(.has-validation) > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label,\n.input-group:not(.has-validation) > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label::after {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group.has-validation > .form-control:nth-last-child(n + 3),\n.input-group.has-validation > .custom-select:nth-last-child(n + 3),\n.input-group.has-validation > .custom-file:nth-last-child(n + 3) .custom-file-label,\n.input-group.has-validation > .custom-file:nth-last-child(n + 3) .custom-file-label::after {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n}\n\n.input-group-prepend .btn,\n.input-group-append .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n}\n\n.input-group-prepend .btn:focus,\n.input-group-append .btn:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group-prepend .btn + .btn,\n.input-group-prepend .btn + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .btn,\n.input-group-append .btn + .btn,\n.input-group-append .btn + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .btn {\n margin-right: -1px;\n}\n\n.input-group-prepend {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-append {\n margin-right: -1px;\n}\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #e9ecef;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.input-group-text input[type=\"radio\"],\n.input-group-text input[type=\"checkbox\"] {\n margin-top: 0;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control:not(textarea),\n.input-group-lg > .custom-select {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control:not(textarea),\n.input-group-sm > .custom-select {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .custom-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-sm > .custom-select {\n padding-left: 1.75rem;\n}\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group:not(.has-validation) > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group:not(.has-validation) > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group.has-validation > .input-group-append:nth-last-child(n + 3) > .btn,\n.input-group.has-validation > .input-group-append:nth-last-child(n + 3) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.custom-control {\n position: relative;\n z-index: 1;\n display: block;\n min-height: 1.5rem;\n padding-right: 1.5rem;\n print-color-adjust: exact;\n}\n\n.custom-control-inline {\n display: inline-flex;\n margin-left: 1rem;\n}\n\n.custom-control-input {\n position: absolute;\n right: 0;\n z-index: -1;\n width: 1rem;\n height: 1.25rem;\n opacity: 0;\n}\n\n.custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::before {\n color: #fff;\n border-color: #007bff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.custom-control-input:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-control-input:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #80bdff;\n}\n\n.custom-control-input:not(:disabled):active ~ .custom-control-label::before {\n color: #fff;\n background-color: #b3d7ff;\n border-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-control-input[disabled] ~ .custom-control-label, .custom-control-input:disabled ~ .custom-control-label {\n color: #6c757d;\n}\n\n.custom-control-input[disabled] ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input:disabled ~ .custom-control-label::before {\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-control-label {\n position: relative;\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: top;\n}\n\n.custom-control-label::before {\n position: absolute;\n top: 0.25rem;\n right: -1.5rem;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n pointer-events: none;\n content: \"\";\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #adb5bd;\n}\n\n.custom-control-label::after {\n position: absolute;\n top: 0.25rem;\n right: -1.5rem;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n content: \"\";\n background: 50% / 50% 50% no-repeat;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-label::before {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%23fff' d='M6.564.75l-3.59 3.612-1.538-1.55L0 4.26l2.974 2.99L8 2.193z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #007bff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='4' viewBox='0 0 4 4'%3e%3cpath stroke='%23fff' d='M0 2h4'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:disabled:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-radio .custom-control-label::before {\n border-radius: 50%;\n}\n\n.custom-radio .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-radio .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-switch {\n padding-right: 2.25rem;\n}\n\n.custom-switch .custom-control-label::before {\n right: -2.25rem;\n width: 1.75rem;\n pointer-events: all;\n border-radius: 0.5rem;\n}\n\n.custom-switch .custom-control-label::after {\n top: calc(0.25rem + 2px);\n right: calc(-2.25rem + 2px);\n width: calc(1rem - 4px);\n height: calc(1rem - 4px);\n background-color: #adb5bd;\n border-radius: 0.5rem;\n transition: transform 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-switch .custom-control-label::after {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-switch .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-color: #fff;\n transform: translateX(-0.75rem);\n}\n\n.custom-switch .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem 0.375rem 1.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n vertical-align: middle;\n background: #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") left 0.75rem center/8px 10px no-repeat;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n appearance: none;\n}\n\n.custom-select:focus {\n border-color: #80bdff;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-select:focus::-ms-value {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n}\n\n.custom-select[multiple], .custom-select[size]:not([size=\"1\"]) {\n height: auto;\n padding-left: 0.75rem;\n background-image: none;\n}\n\n.custom-select:disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-select::-ms-expand {\n display: none;\n}\n\n.custom-select:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #495057;\n}\n\n.custom-select-sm {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding-top: 0.25rem;\n padding-right: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.25rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.custom-select-lg {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding-top: 0.5rem;\n padding-right: 1rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.custom-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.custom-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin: 0;\n overflow: hidden;\n opacity: 0;\n}\n\n.custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #80bdff;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-file-input[disabled] ~ .custom-file-label,\n.custom-file-input:disabled ~ .custom-file-label {\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-file-input:lang(en) ~ .custom-file-label::after {\n content: \"Browse\";\n}\n\n.custom-file-input:lang(fa) ~ .custom-file-label::after {\n content: \"از فهرست\";\n}\n\n.custom-file-input:lang(ar) ~ .custom-file-label::after {\n content: \"تصفح\";\n}\n\n.custom-file-input:lang(iw) ~ .custom-file-label::after {\n content: \"דפדוף\";\n}\n\n.custom-file-input ~ .custom-file-label[data-browse]::after {\n content: attr(data-browse);\n}\n\n.custom-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n overflow: hidden;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.custom-file-label::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 3;\n display: block;\n height: calc(1.5em + 0.75rem);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n content: \"Browse\";\n background-color: #e9ecef;\n border-right: inherit;\n border-radius: 0.25rem 0 0 0.25rem;\n}\n\n.custom-range {\n width: 100%;\n height: 1.4rem;\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n}\n\n.custom-range:focus {\n outline: 0;\n}\n\n.custom-range:focus::-webkit-slider-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range:focus::-moz-range-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range:focus::-ms-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: -0.25rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-webkit-slider-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-runnable-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-moz-range-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-moz-range-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-moz-range-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-moz-range-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.2rem;\n margin-left: 0.2rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-ms-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-ms-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-ms-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n border-width: 0.5rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-fill-lower {\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-fill-upper {\n margin-left: 15px;\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range:disabled::-webkit-slider-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-range:disabled::-webkit-slider-runnable-track {\n cursor: default;\n}\n\n.custom-range:disabled::-moz-range-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-range:disabled::-moz-range-track {\n cursor: default;\n}\n\n.custom-range:disabled::-ms-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-control-label::before,\n.custom-file-label,\n.custom-select {\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-control-label::before,\n .custom-file-label,\n .custom-select {\n transition: none;\n }\n}\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-right: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n}\n\n.nav-link:hover, .nav-link:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n}\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link {\n margin-bottom: -1px;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link:hover, .nav-tabs .nav-link:focus {\n isolation: isolate;\n border-color: #e9ecef #e9ecef #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.active,\n.nav-tabs .nav-item.show .nav-link {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6 #dee2e6 #fff;\n}\n\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n margin-top: -1px;\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.nav-pills .nav-link {\n background: none;\n border: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-pills .nav-link.active,\n.nav-pills .show > .nav-link {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.nav-fill > .nav-link,\n.nav-fill .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-justified > .nav-link,\n.nav-justified .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n}\n\n.tab-content > .tab-pane {\n display: none;\n}\n\n.tab-content > .active {\n display: block;\n}\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 0.5rem 1rem;\n}\n\n.navbar .container,\n.navbar .container-fluid, .navbar .container-sm, .navbar .container-md, .navbar .container-lg, .navbar .container-xl {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n}\n\n.navbar-brand {\n display: inline-block;\n padding-top: 0.3125rem;\n padding-bottom: 0.3125rem;\n margin-left: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: inherit;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.navbar-brand:hover, .navbar-brand:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-right: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.navbar-nav .dropdown-menu {\n position: static;\n float: none;\n}\n\n.navbar-text {\n display: inline-block;\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n align-items: center;\n}\n\n.navbar-toggler {\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.navbar-toggler:hover, .navbar-toggler:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n content: \"\";\n background: 50% / 100% 100% no-repeat;\n}\n\n.navbar-nav-scroll {\n max-height: 75vh;\n overflow-y: auto;\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .navbar-expand-sm > .container,\n .navbar-expand-sm > .container-fluid, .navbar-expand-sm > .container-sm, .navbar-expand-sm > .container-md, .navbar-expand-sm > .container-lg, .navbar-expand-sm > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .navbar-expand-sm {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-sm > .container,\n .navbar-expand-sm > .container-fluid, .navbar-expand-sm > .container-sm, .navbar-expand-sm > .container-md, .navbar-expand-sm > .container-lg, .navbar-expand-sm > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 767.98px) {\n .navbar-expand-md > .container,\n .navbar-expand-md > .container-fluid, .navbar-expand-md > .container-sm, .navbar-expand-md > .container-md, .navbar-expand-md > .container-lg, .navbar-expand-md > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .navbar-expand-md {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-md > .container,\n .navbar-expand-md > .container-fluid, .navbar-expand-md > .container-sm, .navbar-expand-md > .container-md, .navbar-expand-md > .container-lg, .navbar-expand-md > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .navbar-expand-lg > .container,\n .navbar-expand-lg > .container-fluid, .navbar-expand-lg > .container-sm, .navbar-expand-lg > .container-md, .navbar-expand-lg > .container-lg, .navbar-expand-lg > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .navbar-expand-lg {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-lg > .container,\n .navbar-expand-lg > .container-fluid, .navbar-expand-lg > .container-sm, .navbar-expand-lg > .container-md, .navbar-expand-lg > .container-lg, .navbar-expand-lg > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .navbar-expand-xl > .container,\n .navbar-expand-xl > .container-fluid, .navbar-expand-xl > .container-sm, .navbar-expand-xl > .container-md, .navbar-expand-xl > .container-lg, .navbar-expand-xl > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .navbar-expand-xl {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xl > .container,\n .navbar-expand-xl > .container-fluid, .navbar-expand-xl > .container-sm, .navbar-expand-xl > .container-md, .navbar-expand-xl > .container-lg, .navbar-expand-xl > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n.navbar-expand {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.navbar-expand > .container,\n.navbar-expand > .container-fluid, .navbar-expand > .container-sm, .navbar-expand > .container-md, .navbar-expand > .container-lg, .navbar-expand > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-expand > .container,\n.navbar-expand > .container-fluid, .navbar-expand > .container-sm, .navbar-expand > .container-md, .navbar-expand > .container-lg, .navbar-expand > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-toggler {\n display: none;\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand:hover, .navbar-light .navbar-brand:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-light .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.7);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.active {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%280, 0, 0, 0.5%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-light .navbar-text {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-text a {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-text a:hover, .navbar-light .navbar-text a:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand:hover, .navbar-dark .navbar-brand:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-dark .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.75);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.active {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%28255, 255, 255, 0.5%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text a {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text a:hover, .navbar-dark .navbar-text a:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: border-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.card > .list-group {\n border-top: inherit;\n border-bottom: inherit;\n}\n\n.card > .list-group:first-child {\n border-top-width: 0;\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card > .list-group:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card > .card-header + .list-group,\n.card > .list-group + .card-footer {\n border-top: 0;\n}\n\n.card-body {\n flex: 1 1 auto;\n min-height: 1px;\n padding: 1.25rem;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -0.375rem;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link:hover {\n text-decoration: none;\n}\n\n.card-link + .card-link {\n margin-right: 1.25rem;\n}\n\n.card-header {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-header:first-child {\n border-radius: calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px) 0 0;\n}\n\n.card-footer {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-footer:last-child {\n border-radius: 0 0 calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-bottom: -0.75rem;\n margin-left: -0.625rem;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-left: -0.625rem;\n}\n\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: 1.25rem;\n border-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0;\n width: 100%;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-deck .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-deck {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n }\n .card-deck .card {\n flex: 1 0 0%;\n margin-right: 15px;\n margin-bottom: 0;\n margin-left: 15px;\n }\n}\n\n.card-group > .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-group {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n }\n .card-group > .card {\n flex: 1 0 0%;\n margin-bottom: 0;\n }\n .card-group > .card + .card {\n margin-right: 0;\n border-right: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-header {\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-footer {\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-header {\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-footer {\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n}\n\n.card-columns .card {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-columns {\n column-count: 3;\n column-gap: 1.25rem;\n orphans: 1;\n widows: 1;\n }\n .card-columns .card {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n }\n}\n\n.accordion {\n overflow-anchor: none;\n}\n\n.accordion > .card {\n overflow: hidden;\n}\n\n.accordion > .card:not(:last-of-type) {\n border-bottom: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card:not(:first-of-type) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card > .card-header {\n border-radius: 0;\n margin-bottom: -1px;\n}\n\n.breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: 0.75rem 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n list-style: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item {\n padding-right: 0.5rem;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item::before {\n float: right;\n padding-left: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n content: \"/\";\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: underline;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: none;\n}\n\n.breadcrumb-item.active {\n color: #6c757d;\n}\n\n.pagination {\n display: flex;\n padding-right: 0;\n list-style: none;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n margin-right: -1px;\n line-height: 1.25;\n color: #007bff;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.page-link:hover {\n z-index: 2;\n color: #0056b3;\n text-decoration: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link:focus {\n z-index: 3;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.page-item:first-child .page-link {\n margin-right: 0;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-item:last-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-item.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.page-item.disabled .page-link {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: auto;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.pagination-lg .page-link {\n padding: 0.75rem 1.5rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:first-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.3rem;\n border-bottom-right-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:last-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.3rem;\n border-bottom-left-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-link {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:first-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.2rem;\n border-bottom-right-radius: 0.2rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:last-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.2rem;\n border-bottom-left-radius: 0.2rem;\n}\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: 0.25em 0.4em;\n font-size: 75%;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .badge {\n transition: none;\n }\n}\n\na.badge:hover, a.badge:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.badge:empty {\n display: none;\n}\n\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n.badge-pill {\n padding-right: 0.6em;\n padding-left: 0.6em;\n border-radius: 10rem;\n}\n\n.badge-primary {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n}\n\na.badge-primary:hover, a.badge-primary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #0062cc;\n}\n\na.badge-primary:focus, a.badge-primary.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.badge-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n}\n\na.badge-secondary:hover, a.badge-secondary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #545b62;\n}\n\na.badge-secondary:focus, a.badge-secondary.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.badge-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n}\n\na.badge-success:hover, a.badge-success:focus {\n color: #fff;\n background-color: #1e7e34;\n}\n\na.badge-success:focus, a.badge-success.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.badge-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n}\n\na.badge-info:hover, a.badge-info:focus {\n color: #fff;\n background-color: #117a8b;\n}\n\na.badge-info:focus, a.badge-info.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.badge-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n}\n\na.badge-warning:hover, a.badge-warning:focus {\n color: #212529;\n background-color: #d39e00;\n}\n\na.badge-warning:focus, a.badge-warning.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.badge-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n}\n\na.badge-danger:hover, a.badge-danger:focus {\n color: #fff;\n background-color: #bd2130;\n}\n\na.badge-danger:focus, a.badge-danger.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.badge-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\na.badge-light:hover, a.badge-light:focus {\n color: #212529;\n background-color: #dae0e5;\n}\n\na.badge-light:focus, a.badge-light.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.badge-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\na.badge-dark:hover, a.badge-dark:focus {\n color: #fff;\n background-color: #1d2124;\n}\n\na.badge-dark:focus, a.badge-dark.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.jumbotron {\n padding: 2rem 1rem;\n margin-bottom: 2rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .jumbotron {\n padding: 4rem 2rem;\n }\n}\n\n.jumbotron-fluid {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n border-radius: 0;\n}\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.alert-heading {\n color: inherit;\n}\n\n.alert-link {\n font-weight: 700;\n}\n\n.alert-dismissible {\n padding-left: 4rem;\n}\n\n.alert-dismissible .close {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 2;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n color: inherit;\n}\n\n.alert-primary {\n color: #004085;\n background-color: #cce5ff;\n border-color: #b8daff;\n}\n\n.alert-primary hr {\n border-top-color: #9fcdff;\n}\n\n.alert-primary .alert-link {\n color: #002752;\n}\n\n.alert-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #e2e3e5;\n border-color: #d6d8db;\n}\n\n.alert-secondary hr {\n border-top-color: #c8cbcf;\n}\n\n.alert-secondary .alert-link {\n color: #202326;\n}\n\n.alert-success {\n color: #155724;\n background-color: #d4edda;\n border-color: #c3e6cb;\n}\n\n.alert-success hr {\n border-top-color: #b1dfbb;\n}\n\n.alert-success .alert-link {\n color: #0b2e13;\n}\n\n.alert-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #d1ecf1;\n border-color: #bee5eb;\n}\n\n.alert-info hr {\n border-top-color: #abdde5;\n}\n\n.alert-info .alert-link {\n color: #062c33;\n}\n\n.alert-warning {\n color: #856404;\n background-color: #fff3cd;\n border-color: #ffeeba;\n}\n\n.alert-warning hr {\n border-top-color: #ffe8a1;\n}\n\n.alert-warning .alert-link {\n color: #533f03;\n}\n\n.alert-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f8d7da;\n border-color: #f5c6cb;\n}\n\n.alert-danger hr {\n border-top-color: #f1b0b7;\n}\n\n.alert-danger .alert-link {\n color: #491217;\n}\n\n.alert-light {\n color: #818182;\n background-color: #fefefe;\n border-color: #fdfdfe;\n}\n\n.alert-light hr {\n border-top-color: #ececf6;\n}\n\n.alert-light .alert-link {\n color: #686868;\n}\n\n.alert-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #d6d8d9;\n border-color: #c6c8ca;\n}\n\n.alert-dark hr {\n border-top-color: #b9bbbe;\n}\n\n.alert-dark .alert-link {\n color: #040505;\n}\n\n@keyframes progress-bar-stripes {\n from {\n background-position: 1rem 0;\n }\n to {\n background-position: 0 0;\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: 1rem;\n overflow: hidden;\n line-height: 0;\n font-size: 0.75rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #007bff;\n transition: width 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar {\n transition: none;\n }\n}\n\n.progress-bar-striped {\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-size: 1rem 1rem;\n}\n\n.progress-bar-animated {\n animation: 1s linear infinite progress-bar-stripes;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar-animated {\n animation: none;\n }\n}\n\n.media {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n}\n\n.media-body {\n flex: 1;\n}\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-right: 0;\n margin-bottom: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%;\n color: #495057;\n text-align: inherit;\n}\n\n.list-group-item-action:hover, .list-group-item-action:focus {\n z-index: 1;\n color: #495057;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.list-group-item-action:active {\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: inherit;\n border-top-right-radius: inherit;\n}\n\n.list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: inherit;\n border-bottom-left-radius: inherit;\n}\n\n.list-group-item.disabled, .list-group-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n}\n\n.list-group-item.active {\n z-index: 2;\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 0;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-top: -1px;\n border-top-width: 1px;\n}\n\n.list-group-horizontal {\n flex-direction: row;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item:last-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-right-width: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-right: -1px;\n border-right-width: 1px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .list-group-horizontal-sm {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item:last-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-right: -1px;\n border-right-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .list-group-horizontal-md {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item:last-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-right: -1px;\n border-right-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .list-group-horizontal-lg {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item:last-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-right: -1px;\n border-right-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .list-group-horizontal-xl {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item:last-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-right: -1px;\n border-right-width: 1px;\n }\n}\n\n.list-group-flush {\n border-radius: 0;\n}\n\n.list-group-flush > .list-group-item {\n border-width: 0 0 1px;\n}\n\n.list-group-flush > .list-group-item:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.list-group-item-primary {\n color: #004085;\n background-color: #b8daff;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-primary.list-group-item-action:focus {\n color: #004085;\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #004085;\n border-color: #004085;\n}\n\n.list-group-item-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-secondary.list-group-item-action:focus {\n color: #383d41;\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #383d41;\n border-color: #383d41;\n}\n\n.list-group-item-success {\n color: #155724;\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action:hover, .list-group-item-success.list-group-item-action:focus {\n color: #155724;\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #155724;\n border-color: #155724;\n}\n\n.list-group-item-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action:hover, .list-group-item-info.list-group-item-action:focus {\n color: #0c5460;\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #0c5460;\n border-color: #0c5460;\n}\n\n.list-group-item-warning {\n color: #856404;\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action:hover, .list-group-item-warning.list-group-item-action:focus {\n color: #856404;\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #856404;\n border-color: #856404;\n}\n\n.list-group-item-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action:hover, .list-group-item-danger.list-group-item-action:focus {\n color: #721c24;\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #721c24;\n border-color: #721c24;\n}\n\n.list-group-item-light {\n color: #818182;\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action:hover, .list-group-item-light.list-group-item-action:focus {\n color: #818182;\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #818182;\n border-color: #818182;\n}\n\n.list-group-item-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action:hover, .list-group-item-dark.list-group-item-action:focus {\n color: #1b1e21;\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #1b1e21;\n border-color: #1b1e21;\n}\n\n.close {\n float: left;\n font-size: 1.5rem;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #000;\n text-shadow: 0 1px 0 #fff;\n opacity: .5;\n}\n\n.close:hover {\n color: #000;\n text-decoration: none;\n}\n\n.close:not(:disabled):not(.disabled):hover, .close:not(:disabled):not(.disabled):focus {\n opacity: .75;\n}\n\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\na.close.disabled {\n pointer-events: none;\n}\n\n.toast {\n flex-basis: 350px;\n max-width: 350px;\n font-size: 0.875rem;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 0.25rem 0.75rem rgba(0, 0, 0, 0.1);\n opacity: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.toast:not(:last-child) {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.toast.showing {\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.show {\n display: block;\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.hide {\n display: none;\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n color: #6c757d;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.toast-body {\n padding: 0.75rem;\n}\n\n.modal-open {\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-open .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 1050;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 0.5rem;\n pointer-events: none;\n}\n\n.modal.fade .modal-dialog {\n transition: transform 0.3s ease-out;\n transform: translate(0, -50px);\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .modal.fade .modal-dialog {\n transition: none;\n }\n}\n\n.modal.show .modal-dialog {\n transform: none;\n}\n\n.modal.modal-static .modal-dialog {\n transform: scale(1.02);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex;\n max-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: calc(100vh - 1rem);\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-header,\n.modal-dialog-scrollable .modal-footer {\n flex-shrink: 0;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-centered::before {\n display: block;\n height: calc(100vh - 1rem);\n height: min-content;\n content: \"\";\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable {\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n height: 100%;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: none;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable::before {\n content: none;\n}\n\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%;\n pointer-events: auto;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 1040;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: #000;\n}\n\n.modal-backdrop.fade {\n opacity: 0;\n}\n\n.modal-backdrop.show {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-header .close {\n padding: 1rem 1rem;\n margin: -1rem auto -1rem -1rem;\n}\n\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.modal-body {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem;\n}\n\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: flex-end;\n padding: 0.75rem;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n border-bottom-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-footer > * {\n margin: 0.25rem;\n}\n\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .modal-dialog {\n max-width: 500px;\n margin: 1.75rem auto;\n }\n .modal-dialog-scrollable {\n max-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: calc(100vh - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered {\n min-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered::before {\n height: calc(100vh - 3.5rem);\n height: min-content;\n }\n .modal-sm {\n max-width: 300px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n max-width: 800px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .modal-xl {\n max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: 1070;\n display: block;\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: right;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n white-space: normal;\n word-spacing: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n}\n\n.tooltip.show {\n opacity: 0.9;\n}\n\n.tooltip .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0.8rem;\n height: 0.4rem;\n}\n\n.tooltip .arrow::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-tooltip-top, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .arrow {\n bottom: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0;\n border-top-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-right, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .arrow {\n left: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0.4rem 0;\n border-right-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .arrow {\n top: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0 0.4rem 0.4rem;\n border-bottom-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-left, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .arrow {\n right: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.4rem 0 0.4rem 0.4rem;\n border-left-color: #000;\n}\n\n.tooltip-inner {\n max-width: 200px;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #000;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1060;\n display: block;\n max-width: 276px;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: right;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n white-space: normal;\n word-spacing: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.popover .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 0.5rem;\n margin: 0 0.3rem;\n}\n\n.popover .arrow::before, .popover .arrow::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-popover-top, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow {\n bottom: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow::after {\n bottom: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-right, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] {\n margin-left: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow {\n left: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow::after {\n left: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow {\n top: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow::after {\n top: 1px;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom .popover-header::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] .popover-header::before {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 50%;\n display: block;\n width: 1rem;\n margin-right: -0.5rem;\n content: \"\";\n border-bottom: 1px solid #f7f7f7;\n}\n\n.bs-popover-left, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow {\n right: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow::after {\n right: 1px;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: #fff;\n}\n\n.popover-header {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n background-color: #f7f7f7;\n border-bottom: 1px solid #ebebeb;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.popover-header:empty {\n display: none;\n}\n\n.popover-body {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n color: #212529;\n}\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n\n.carousel-inner::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: right;\n width: 100%;\n margin-left: -100%;\n backface-visibility: hidden;\n transition: transform 0.6s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-item {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-left),\n.active.carousel-item-right {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-right),\n.active.carousel-item-left {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item {\n opacity: 0;\n transition-property: opacity;\n transform: none;\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item.active,\n.carousel-fade .carousel-item-next.carousel-item-left,\n.carousel-fade .carousel-item-prev.carousel-item-right {\n z-index: 1;\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-fade .active.carousel-item-left,\n.carousel-fade .active.carousel-item-right {\n z-index: 0;\n opacity: 0;\n transition: opacity 0s 0.6s;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-fade .active.carousel-item-left,\n .carousel-fade .active.carousel-item-right {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: 15%;\n padding: 0;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background: none;\n border: 0;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.15s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-control-prev,\n .carousel-control-next {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev:hover, .carousel-control-prev:focus,\n.carousel-control-next:hover,\n.carousel-control-next:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n opacity: 0.9;\n}\n\n.carousel-control-prev {\n right: 0;\n}\n\n.carousel-control-next {\n left: 0;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: 20px;\n height: 20px;\n background: 50% / 100% 100% no-repeat;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M2.75 0l-1.5 1.5L3.75 4l-2.5 2.5L2.75 8l4-4-4-4z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5L4.25 4l2.5-2.5L5.25 0z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 15;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding-right: 0;\n margin-right: 15%;\n margin-left: 15%;\n list-style: none;\n}\n\n.carousel-indicators li {\n box-sizing: content-box;\n flex: 0 1 auto;\n width: 30px;\n height: 3px;\n margin-right: 3px;\n margin-left: 3px;\n text-indent: -999px;\n cursor: pointer;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border-top: 10px solid transparent;\n border-bottom: 10px solid transparent;\n opacity: .5;\n transition: opacity 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-indicators li {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-indicators .active {\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: 15%;\n bottom: 20px;\n left: 15%;\n z-index: 10;\n padding-top: 20px;\n padding-bottom: 20px;\n color: #fff;\n text-align: center;\n}\n\n@keyframes spinner-border {\n to {\n transform: rotate(360deg);\n }\n}\n\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: -0.125em;\n border: 0.25em solid currentcolor;\n border-left-color: transparent;\n border-radius: 50%;\n animation: .75s linear infinite spinner-border;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n border-width: 0.2em;\n}\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n transform: scale(0);\n }\n 50% {\n opacity: 1;\n transform: none;\n }\n}\n\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: -0.125em;\n background-color: currentcolor;\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n animation: .75s linear infinite spinner-grow;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .spinner-border,\n .spinner-grow {\n animation-duration: 1.5s;\n }\n}\n\n.align-baseline {\n vertical-align: baseline !important;\n}\n\n.align-top {\n vertical-align: top !important;\n}\n\n.align-middle {\n vertical-align: middle !important;\n}\n\n.align-bottom {\n vertical-align: bottom !important;\n}\n\n.align-text-bottom {\n vertical-align: text-bottom !important;\n}\n\n.align-text-top {\n vertical-align: text-top !important;\n}\n\n.bg-primary {\n background-color: #007bff !important;\n}\n\na.bg-primary:hover, a.bg-primary:focus,\nbutton.bg-primary:hover,\nbutton.bg-primary:focus {\n background-color: #0062cc !important;\n}\n\n.bg-secondary {\n background-color: #6c757d !important;\n}\n\na.bg-secondary:hover, a.bg-secondary:focus,\nbutton.bg-secondary:hover,\nbutton.bg-secondary:focus {\n background-color: #545b62 !important;\n}\n\n.bg-success {\n background-color: #28a745 !important;\n}\n\na.bg-success:hover, a.bg-success:focus,\nbutton.bg-success:hover,\nbutton.bg-success:focus {\n background-color: #1e7e34 !important;\n}\n\n.bg-info {\n background-color: #17a2b8 !important;\n}\n\na.bg-info:hover, a.bg-info:focus,\nbutton.bg-info:hover,\nbutton.bg-info:focus {\n background-color: #117a8b !important;\n}\n\n.bg-warning {\n background-color: #ffc107 !important;\n}\n\na.bg-warning:hover, a.bg-warning:focus,\nbutton.bg-warning:hover,\nbutton.bg-warning:focus {\n background-color: #d39e00 !important;\n}\n\n.bg-danger {\n background-color: #dc3545 !important;\n}\n\na.bg-danger:hover, a.bg-danger:focus,\nbutton.bg-danger:hover,\nbutton.bg-danger:focus {\n background-color: #bd2130 !important;\n}\n\n.bg-light {\n background-color: #f8f9fa !important;\n}\n\na.bg-light:hover, a.bg-light:focus,\nbutton.bg-light:hover,\nbutton.bg-light:focus {\n background-color: #dae0e5 !important;\n}\n\n.bg-dark {\n background-color: #343a40 !important;\n}\n\na.bg-dark:hover, a.bg-dark:focus,\nbutton.bg-dark:hover,\nbutton.bg-dark:focus {\n background-color: #1d2124 !important;\n}\n\n.bg-white {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-transparent {\n background-color: transparent !important;\n}\n\n.border {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-top {\n border-top: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-right {\n border-right: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-bottom {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-left {\n border-left: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-0 {\n border: 0 !important;\n}\n\n.border-top-0 {\n border-top: 0 !important;\n}\n\n.border-right-0 {\n border-right: 0 !important;\n}\n\n.border-bottom-0 {\n border-bottom: 0 !important;\n}\n\n.border-left-0 {\n border-left: 0 !important;\n}\n\n.border-primary {\n border-color: #007bff !important;\n}\n\n.border-secondary {\n border-color: #6c757d !important;\n}\n\n.border-success {\n border-color: #28a745 !important;\n}\n\n.border-info {\n border-color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.border-warning {\n border-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.border-danger {\n border-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.border-light {\n border-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.border-dark {\n border-color: #343a40 !important;\n}\n\n.border-white {\n border-color: #fff !important;\n}\n\n.rounded-sm {\n border-radius: 0.2rem !important;\n}\n\n.rounded {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-top {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-right {\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-bottom {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-left {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-lg {\n border-radius: 0.3rem !important;\n}\n\n.rounded-circle {\n border-radius: 50% !important;\n}\n\n.rounded-pill {\n border-radius: 50rem !important;\n}\n\n.rounded-0 {\n border-radius: 0 !important;\n}\n\n.clearfix::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.d-none {\n display: none !important;\n}\n\n.d-inline {\n display: inline !important;\n}\n\n.d-inline-block {\n display: inline-block !important;\n}\n\n.d-block {\n display: block !important;\n}\n\n.d-table {\n display: table !important;\n}\n\n.d-table-row {\n display: table-row !important;\n}\n\n.d-table-cell {\n display: table-cell !important;\n}\n\n.d-flex {\n display: flex !important;\n}\n\n.d-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .d-sm-none {\n display: none !important;\n }\n .d-sm-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-sm-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-sm-block {\n display: block !important;\n }\n .d-sm-table {\n display: table !important;\n }\n .d-sm-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-sm-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-sm-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-sm-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .d-md-none {\n display: none !important;\n }\n .d-md-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-md-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-md-block {\n display: block !important;\n }\n .d-md-table {\n display: table !important;\n }\n .d-md-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-md-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-md-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-md-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .d-lg-none {\n display: none !important;\n }\n .d-lg-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-lg-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-lg-block {\n display: block !important;\n }\n .d-lg-table {\n display: table !important;\n }\n .d-lg-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-lg-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-lg-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-lg-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .d-xl-none {\n display: none !important;\n }\n .d-xl-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-xl-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-xl-block {\n display: block !important;\n }\n .d-xl-table {\n display: table !important;\n }\n .d-xl-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-xl-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-xl-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-xl-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media print {\n .d-print-none {\n display: none !important;\n }\n .d-print-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-print-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-print-block {\n display: block !important;\n }\n .d-print-table {\n display: table !important;\n }\n .d-print-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-print-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-print-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-print-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n}\n\n.embed-responsive::before {\n display: block;\n content: \"\";\n}\n\n.embed-responsive .embed-responsive-item,\n.embed-responsive iframe,\n.embed-responsive embed,\n.embed-responsive object,\n.embed-responsive video {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n border: 0;\n}\n\n.embed-responsive-21by9::before {\n padding-top: 42.857143%;\n}\n\n.embed-responsive-16by9::before {\n padding-top: 56.25%;\n}\n\n.embed-responsive-4by3::before {\n padding-top: 75%;\n}\n\n.embed-responsive-1by1::before {\n padding-top: 100%;\n}\n\n.flex-row {\n flex-direction: row !important;\n}\n\n.flex-column {\n flex-direction: column !important;\n}\n\n.flex-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n}\n\n.flex-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n}\n\n.flex-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n}\n\n.flex-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n}\n\n.flex-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n}\n\n.flex-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n}\n\n.flex-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n}\n\n.flex-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n}\n\n.flex-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n}\n\n.flex-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n}\n\n.justify-content-start {\n justify-content: flex-start !important;\n}\n\n.justify-content-end {\n justify-content: flex-end !important;\n}\n\n.justify-content-center {\n justify-content: center !important;\n}\n\n.justify-content-between {\n justify-content: space-between !important;\n}\n\n.justify-content-around {\n justify-content: space-around !important;\n}\n\n.align-items-start {\n align-items: flex-start !important;\n}\n\n.align-items-end {\n align-items: flex-end !important;\n}\n\n.align-items-center {\n align-items: center !important;\n}\n\n.align-items-baseline {\n align-items: baseline !important;\n}\n\n.align-items-stretch {\n align-items: stretch !important;\n}\n\n.align-content-start {\n align-content: flex-start !important;\n}\n\n.align-content-end {\n align-content: flex-end !important;\n}\n\n.align-content-center {\n align-content: center !important;\n}\n\n.align-content-between {\n align-content: space-between !important;\n}\n\n.align-content-around {\n align-content: space-around !important;\n}\n\n.align-content-stretch {\n align-content: stretch !important;\n}\n\n.align-self-auto {\n align-self: auto !important;\n}\n\n.align-self-start {\n align-self: flex-start !important;\n}\n\n.align-self-end {\n align-self: flex-end !important;\n}\n\n.align-self-center {\n align-self: center !important;\n}\n\n.align-self-baseline {\n align-self: baseline !important;\n}\n\n.align-self-stretch {\n align-self: stretch !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .flex-sm-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-sm-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-sm-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-sm-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-sm-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-sm-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-sm-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-sm-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-sm-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-sm-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-sm-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-sm-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-sm-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-sm-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-sm-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-sm-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-sm-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-sm-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-sm-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-sm-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-sm-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-sm-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-sm-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-sm-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-sm-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-sm-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-sm-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-sm-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-sm-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-sm-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-sm-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-sm-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .flex-md-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-md-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-md-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-md-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-md-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-md-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-md-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-md-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-md-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-md-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-md-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-md-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-md-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-md-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-md-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-md-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-md-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-md-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-md-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-md-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-md-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-md-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-md-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-md-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-md-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-md-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-md-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-md-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-md-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-md-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-md-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-md-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-md-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-md-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .flex-lg-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-lg-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-lg-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-lg-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-lg-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-lg-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-lg-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-lg-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-lg-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-lg-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-lg-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-lg-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-lg-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-lg-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-lg-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-lg-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-lg-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-lg-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-lg-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-lg-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-lg-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-lg-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-lg-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-lg-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-lg-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-lg-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-lg-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-lg-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-lg-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-lg-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-lg-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-lg-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .flex-xl-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-xl-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-xl-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-xl-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-xl-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-xl-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-xl-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-xl-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-xl-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-xl-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-xl-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-xl-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-xl-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-xl-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-xl-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-xl-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-xl-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-xl-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-xl-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-xl-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-xl-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-xl-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-xl-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-xl-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-xl-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-xl-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-xl-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-xl-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-xl-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-xl-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-xl-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-xl-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n.float-left {\n float: left !important;\n}\n\n.float-right {\n float: right !important;\n}\n\n.float-none {\n float: none !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .float-sm-left {\n float: left !important;\n }\n .float-sm-right {\n float: right !important;\n }\n .float-sm-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .float-md-left {\n float: left !important;\n }\n .float-md-right {\n float: right !important;\n }\n .float-md-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .float-lg-left {\n float: left !important;\n }\n .float-lg-right {\n float: right !important;\n }\n .float-lg-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .float-xl-left {\n float: left !important;\n }\n .float-xl-right {\n float: right !important;\n }\n .float-xl-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n.user-select-all {\n user-select: all !important;\n}\n\n.user-select-auto {\n user-select: auto !important;\n}\n\n.user-select-none {\n user-select: none !important;\n}\n\n.overflow-auto {\n overflow: auto !important;\n}\n\n.overflow-hidden {\n overflow: hidden !important;\n}\n\n.position-static {\n position: static !important;\n}\n\n.position-relative {\n position: relative !important;\n}\n\n.position-absolute {\n position: absolute !important;\n}\n\n.position-fixed {\n position: fixed !important;\n}\n\n.position-sticky {\n position: sticky !important;\n}\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n@supports (position: sticky) {\n .sticky-top {\n position: sticky;\n top: 0;\n z-index: 1020;\n }\n}\n\n.sr-only {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n padding: 0;\n margin: -1px;\n overflow: hidden;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n white-space: nowrap;\n border: 0;\n}\n\n.sr-only-focusable:active, .sr-only-focusable:focus {\n position: static;\n width: auto;\n height: auto;\n overflow: visible;\n clip: auto;\n white-space: normal;\n}\n\n.shadow-sm {\n box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.075) !important;\n}\n\n.shadow {\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;\n}\n\n.shadow-lg {\n box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, 0.175) !important;\n}\n\n.shadow-none {\n box-shadow: none !important;\n}\n\n.w-25 {\n width: 25% !important;\n}\n\n.w-50 {\n width: 50% !important;\n}\n\n.w-75 {\n width: 75% !important;\n}\n\n.w-100 {\n width: 100% !important;\n}\n\n.w-auto {\n width: auto !important;\n}\n\n.h-25 {\n height: 25% !important;\n}\n\n.h-50 {\n height: 50% !important;\n}\n\n.h-75 {\n height: 75% !important;\n}\n\n.h-100 {\n height: 100% !important;\n}\n\n.h-auto {\n height: auto !important;\n}\n\n.mw-100 {\n max-width: 100% !important;\n}\n\n.mh-100 {\n max-height: 100% !important;\n}\n\n.min-vw-100 {\n min-width: 100vw !important;\n}\n\n.min-vh-100 {\n min-height: 100vh !important;\n}\n\n.vw-100 {\n width: 100vw !important;\n}\n\n.vh-100 {\n height: 100vh !important;\n}\n\n.m-0 {\n margin: 0 !important;\n}\n\n.mt-0,\n.my-0 {\n margin-top: 0 !important;\n}\n\n.mr-0,\n.mx-0 {\n margin-right: 0 !important;\n}\n\n.mb-0,\n.my-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.ml-0,\n.mx-0 {\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.m-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n}\n\n.mt-1,\n.my-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.mr-1,\n.mx-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.mb-1,\n.my-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.ml-1,\n.mx-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.m-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n}\n\n.mt-2,\n.my-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.mr-2,\n.mx-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.mb-2,\n.my-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.ml-2,\n.mx-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.m-3 {\n margin: 1rem !important;\n}\n\n.mt-3,\n.my-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n}\n\n.mr-3,\n.mx-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n}\n\n.mb-3,\n.my-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.ml-3,\n.mx-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.m-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n}\n\n.mt-4,\n.my-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.mr-4,\n.mx-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.mb-4,\n.my-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.ml-4,\n.mx-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.m-5 {\n margin: 3rem !important;\n}\n\n.mt-5,\n.my-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n}\n\n.mr-5,\n.mx-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n}\n\n.mb-5,\n.my-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.ml-5,\n.mx-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.p-0 {\n padding: 0 !important;\n}\n\n.pt-0,\n.py-0 {\n padding-top: 0 !important;\n}\n\n.pr-0,\n.px-0 {\n padding-right: 0 !important;\n}\n\n.pb-0,\n.py-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.pl-0,\n.px-0 {\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.p-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n}\n\n.pt-1,\n.py-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.pr-1,\n.px-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.pb-1,\n.py-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.pl-1,\n.px-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.p-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n}\n\n.pt-2,\n.py-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.pr-2,\n.px-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.pb-2,\n.py-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.pl-2,\n.px-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.p-3 {\n padding: 1rem !important;\n}\n\n.pt-3,\n.py-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n}\n\n.pr-3,\n.px-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n}\n\n.pb-3,\n.py-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.pl-3,\n.px-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.p-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n}\n\n.pt-4,\n.py-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.pr-4,\n.px-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.pb-4,\n.py-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.pl-4,\n.px-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.p-5 {\n padding: 3rem !important;\n}\n\n.pt-5,\n.py-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n}\n\n.pr-5,\n.px-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n}\n\n.pb-5,\n.py-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pl-5,\n.px-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.m-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n}\n\n.mt-n1,\n.my-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n}\n\n.mr-n1,\n.mx-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n}\n\n.mb-n1,\n.my-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n}\n\n.ml-n1,\n.mx-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n}\n\n.m-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n}\n\n.mt-n2,\n.my-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n}\n\n.mr-n2,\n.mx-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n}\n\n.mb-n2,\n.my-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n}\n\n.ml-n2,\n.mx-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n}\n\n.m-n3 {\n margin: -1rem !important;\n}\n\n.mt-n3,\n.my-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n}\n\n.mr-n3,\n.mx-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n}\n\n.mb-n3,\n.my-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n}\n\n.ml-n3,\n.mx-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n}\n\n.m-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n}\n\n.mt-n4,\n.my-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n}\n\n.mr-n4,\n.mx-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n}\n\n.mb-n4,\n.my-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n}\n\n.ml-n4,\n.mx-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n}\n\n.m-n5 {\n margin: -3rem !important;\n}\n\n.mt-n5,\n.my-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n}\n\n.mr-n5,\n.mx-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n}\n\n.mb-n5,\n.my-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n}\n\n.ml-n5,\n.mx-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n}\n\n.m-auto {\n margin: auto !important;\n}\n\n.mt-auto,\n.my-auto {\n margin-top: auto !important;\n}\n\n.mr-auto,\n.mx-auto {\n margin-right: auto !important;\n}\n\n.mb-auto,\n.my-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.ml-auto,\n.mx-auto {\n margin-left: auto !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .m-sm-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-sm-0,\n .my-sm-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-sm-0,\n .mx-sm-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-sm-0,\n .my-sm-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-sm-0,\n .mx-sm-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-sm-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-1,\n .my-sm-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-1,\n .mx-sm-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-1,\n .my-sm-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-1,\n .mx-sm-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-sm-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-2,\n .my-sm-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-2,\n .mx-sm-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-2,\n .my-sm-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-2,\n .mx-sm-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-sm-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-sm-3,\n .my-sm-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-sm-3,\n .mx-sm-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-sm-3,\n .my-sm-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-sm-3,\n .mx-sm-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-sm-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-4,\n .my-sm-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-4,\n .mx-sm-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-4,\n .my-sm-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-4,\n .mx-sm-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-sm-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-sm-5,\n .my-sm-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-sm-5,\n .mx-sm-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-sm-5,\n .my-sm-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-sm-5,\n .mx-sm-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-sm-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-sm-0,\n .py-sm-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-sm-0,\n .px-sm-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-sm-0,\n .py-sm-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-sm-0,\n .px-sm-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-sm-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-sm-1,\n .py-sm-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-sm-1,\n .px-sm-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-sm-1,\n .py-sm-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-sm-1,\n .px-sm-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-sm-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-sm-2,\n .py-sm-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-sm-2,\n .px-sm-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-sm-2,\n .py-sm-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-sm-2,\n .px-sm-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-sm-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-sm-3,\n .py-sm-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-sm-3,\n .px-sm-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-sm-3,\n .py-sm-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-sm-3,\n .px-sm-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-sm-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-sm-4,\n .py-sm-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-sm-4,\n .px-sm-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-sm-4,\n .py-sm-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-sm-4,\n .px-sm-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-sm-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-sm-5,\n .py-sm-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-sm-5,\n .px-sm-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-sm-5,\n .py-sm-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-sm-5,\n .px-sm-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-sm-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-n1,\n .my-sm-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-n1,\n .mx-sm-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-n1,\n .my-sm-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-n1,\n .mx-sm-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-sm-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n2,\n .my-sm-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n2,\n .mx-sm-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n2,\n .my-sm-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n2,\n .mx-sm-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-sm-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-sm-n3,\n .my-sm-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-sm-n3,\n .mx-sm-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-sm-n3,\n .my-sm-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-sm-n3,\n .mx-sm-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-sm-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n4,\n .my-sm-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n4,\n .mx-sm-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n4,\n .my-sm-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n4,\n .mx-sm-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-sm-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-sm-n5,\n .my-sm-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-sm-n5,\n .mx-sm-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-sm-n5,\n .my-sm-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-sm-n5,\n .mx-sm-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-sm-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-sm-auto,\n .my-sm-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-sm-auto,\n .mx-sm-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-sm-auto,\n .my-sm-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-sm-auto,\n .mx-sm-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .m-md-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-md-0,\n .my-md-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-md-0,\n .mx-md-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-md-0,\n .my-md-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-md-0,\n .mx-md-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-md-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-md-1,\n .my-md-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-md-1,\n .mx-md-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-md-1,\n .my-md-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-md-1,\n .mx-md-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-md-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-md-2,\n .my-md-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-md-2,\n .mx-md-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-md-2,\n .my-md-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-md-2,\n .mx-md-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-md-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-md-3,\n .my-md-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-md-3,\n .mx-md-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-md-3,\n .my-md-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-md-3,\n .mx-md-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-md-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-md-4,\n .my-md-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-md-4,\n .mx-md-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-md-4,\n .my-md-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-md-4,\n .mx-md-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-md-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-md-5,\n .my-md-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-md-5,\n .mx-md-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-md-5,\n .my-md-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-md-5,\n .mx-md-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-md-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-md-0,\n .py-md-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-md-0,\n .px-md-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-md-0,\n .py-md-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-md-0,\n .px-md-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-md-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-md-1,\n .py-md-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-md-1,\n .px-md-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-md-1,\n .py-md-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-md-1,\n .px-md-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-md-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-md-2,\n .py-md-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-md-2,\n .px-md-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-md-2,\n .py-md-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-md-2,\n .px-md-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-md-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-md-3,\n .py-md-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-md-3,\n .px-md-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-md-3,\n .py-md-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-md-3,\n .px-md-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-md-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-md-4,\n .py-md-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-md-4,\n .px-md-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-md-4,\n .py-md-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-md-4,\n .px-md-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-md-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-md-5,\n .py-md-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-md-5,\n .px-md-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-md-5,\n .py-md-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-md-5,\n .px-md-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-md-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-md-n1,\n .my-md-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-md-n1,\n .mx-md-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-md-n1,\n .my-md-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-md-n1,\n .mx-md-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-md-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-md-n2,\n .my-md-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-md-n2,\n .mx-md-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-md-n2,\n .my-md-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-md-n2,\n .mx-md-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-md-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-md-n3,\n .my-md-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-md-n3,\n .mx-md-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-md-n3,\n .my-md-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-md-n3,\n .mx-md-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-md-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-md-n4,\n .my-md-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-md-n4,\n .mx-md-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-md-n4,\n .my-md-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-md-n4,\n .mx-md-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-md-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-md-n5,\n .my-md-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-md-n5,\n .mx-md-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-md-n5,\n .my-md-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-md-n5,\n .mx-md-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-md-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-md-auto,\n .my-md-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-md-auto,\n .mx-md-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-md-auto,\n .my-md-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-md-auto,\n .mx-md-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .m-lg-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-lg-0,\n .my-lg-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-lg-0,\n .mx-lg-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-lg-0,\n .my-lg-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-lg-0,\n .mx-lg-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-lg-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-1,\n .my-lg-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-1,\n .mx-lg-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-1,\n .my-lg-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-1,\n .mx-lg-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-lg-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-2,\n .my-lg-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-2,\n .mx-lg-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-2,\n .my-lg-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-2,\n .mx-lg-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-lg-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-lg-3,\n .my-lg-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-lg-3,\n .mx-lg-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-lg-3,\n .my-lg-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-lg-3,\n .mx-lg-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-lg-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-4,\n .my-lg-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-4,\n .mx-lg-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-4,\n .my-lg-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-4,\n .mx-lg-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-lg-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-lg-5,\n .my-lg-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-lg-5,\n .mx-lg-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-lg-5,\n .my-lg-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-lg-5,\n .mx-lg-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-lg-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-lg-0,\n .py-lg-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-lg-0,\n .px-lg-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-lg-0,\n .py-lg-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-lg-0,\n .px-lg-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-lg-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-lg-1,\n .py-lg-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-lg-1,\n .px-lg-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-lg-1,\n .py-lg-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-lg-1,\n .px-lg-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-lg-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-lg-2,\n .py-lg-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-lg-2,\n .px-lg-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-lg-2,\n .py-lg-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-lg-2,\n .px-lg-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-lg-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-lg-3,\n .py-lg-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-lg-3,\n .px-lg-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-lg-3,\n .py-lg-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-lg-3,\n .px-lg-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-lg-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-lg-4,\n .py-lg-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-lg-4,\n .px-lg-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-lg-4,\n .py-lg-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-lg-4,\n .px-lg-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-lg-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-lg-5,\n .py-lg-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-lg-5,\n .px-lg-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-lg-5,\n .py-lg-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-lg-5,\n .px-lg-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-lg-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-n1,\n .my-lg-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-n1,\n .mx-lg-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-n1,\n .my-lg-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-n1,\n .mx-lg-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-lg-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n2,\n .my-lg-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n2,\n .mx-lg-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n2,\n .my-lg-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n2,\n .mx-lg-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-lg-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-lg-n3,\n .my-lg-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-lg-n3,\n .mx-lg-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-lg-n3,\n .my-lg-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-lg-n3,\n .mx-lg-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-lg-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n4,\n .my-lg-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n4,\n .mx-lg-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n4,\n .my-lg-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n4,\n .mx-lg-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-lg-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-lg-n5,\n .my-lg-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-lg-n5,\n .mx-lg-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-lg-n5,\n .my-lg-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-lg-n5,\n .mx-lg-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-lg-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-lg-auto,\n .my-lg-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-lg-auto,\n .mx-lg-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-lg-auto,\n .my-lg-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-lg-auto,\n .mx-lg-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .m-xl-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-xl-0,\n .my-xl-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-xl-0,\n .mx-xl-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-xl-0,\n .my-xl-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-xl-0,\n .mx-xl-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-xl-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-1,\n .my-xl-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-1,\n .mx-xl-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-1,\n .my-xl-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-1,\n .mx-xl-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-xl-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-2,\n .my-xl-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-2,\n .mx-xl-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-2,\n .my-xl-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-2,\n .mx-xl-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-xl-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-xl-3,\n .my-xl-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-xl-3,\n .mx-xl-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-xl-3,\n .my-xl-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-xl-3,\n .mx-xl-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-xl-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-4,\n .my-xl-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-4,\n .mx-xl-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-4,\n .my-xl-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-4,\n .mx-xl-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-xl-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-xl-5,\n .my-xl-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-xl-5,\n .mx-xl-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-xl-5,\n .my-xl-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-xl-5,\n .mx-xl-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-xl-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-xl-0,\n .py-xl-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-xl-0,\n .px-xl-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-xl-0,\n .py-xl-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-xl-0,\n .px-xl-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-xl-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-xl-1,\n .py-xl-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-xl-1,\n .px-xl-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-xl-1,\n .py-xl-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-xl-1,\n .px-xl-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-xl-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-xl-2,\n .py-xl-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-xl-2,\n .px-xl-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-xl-2,\n .py-xl-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-xl-2,\n .px-xl-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-xl-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-xl-3,\n .py-xl-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-xl-3,\n .px-xl-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-xl-3,\n .py-xl-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-xl-3,\n .px-xl-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-xl-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-xl-4,\n .py-xl-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-xl-4,\n .px-xl-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-xl-4,\n .py-xl-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-xl-4,\n .px-xl-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-xl-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-xl-5,\n .py-xl-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-xl-5,\n .px-xl-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-xl-5,\n .py-xl-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-xl-5,\n .px-xl-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-xl-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-n1,\n .my-xl-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-n1,\n .mx-xl-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-n1,\n .my-xl-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-n1,\n .mx-xl-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-xl-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n2,\n .my-xl-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n2,\n .mx-xl-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n2,\n .my-xl-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n2,\n .mx-xl-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-xl-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-xl-n3,\n .my-xl-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-xl-n3,\n .mx-xl-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-xl-n3,\n .my-xl-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-xl-n3,\n .mx-xl-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-xl-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n4,\n .my-xl-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n4,\n .mx-xl-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n4,\n .my-xl-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n4,\n .mx-xl-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-xl-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-xl-n5,\n .my-xl-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-xl-n5,\n .mx-xl-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-xl-n5,\n .my-xl-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-xl-n5,\n .mx-xl-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-xl-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-xl-auto,\n .my-xl-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-xl-auto,\n .mx-xl-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-xl-auto,\n .my-xl-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-xl-auto,\n .mx-xl-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n.stretched-link::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n pointer-events: auto;\n content: \"\";\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\n.text-monospace {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !important;\n}\n\n.text-justify {\n text-align: justify !important;\n}\n\n.text-wrap {\n white-space: normal !important;\n}\n\n.text-nowrap {\n white-space: nowrap !important;\n}\n\n.text-truncate {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.text-left {\n text-align: left !important;\n}\n\n.text-right {\n text-align: right !important;\n}\n\n.text-center {\n text-align: center !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .text-sm-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-sm-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-sm-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .text-md-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-md-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-md-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .text-lg-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-lg-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-lg-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .text-xl-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-xl-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-xl-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n.text-lowercase {\n text-transform: lowercase !important;\n}\n\n.text-uppercase {\n text-transform: uppercase !important;\n}\n\n.text-capitalize {\n text-transform: capitalize !important;\n}\n\n.font-weight-light {\n font-weight: 300 !important;\n}\n\n.font-weight-lighter {\n font-weight: lighter !important;\n}\n\n.font-weight-normal {\n font-weight: 400 !important;\n}\n\n.font-weight-bold {\n font-weight: 700 !important;\n}\n\n.font-weight-bolder {\n font-weight: bolder !important;\n}\n\n.font-italic {\n font-style: italic !important;\n}\n\n.text-white {\n color: #fff !important;\n}\n\n.text-primary {\n color: #007bff !important;\n}\n\na.text-primary:hover, a.text-primary:focus {\n color: #0056b3 !important;\n}\n\n.text-secondary {\n color: #6c757d !important;\n}\n\na.text-secondary:hover, a.text-secondary:focus {\n color: #494f54 !important;\n}\n\n.text-success {\n color: #28a745 !important;\n}\n\na.text-success:hover, a.text-success:focus {\n color: #19692c !important;\n}\n\n.text-info {\n color: #17a2b8 !important;\n}\n\na.text-info:hover, a.text-info:focus {\n color: #0f6674 !important;\n}\n\n.text-warning {\n color: #ffc107 !important;\n}\n\na.text-warning:hover, a.text-warning:focus {\n color: #ba8b00 !important;\n}\n\n.text-danger {\n color: #dc3545 !important;\n}\n\na.text-danger:hover, a.text-danger:focus {\n color: #a71d2a !important;\n}\n\n.text-light {\n color: #f8f9fa !important;\n}\n\na.text-light:hover, a.text-light:focus {\n color: #cbd3da !important;\n}\n\n.text-dark {\n color: #343a40 !important;\n}\n\na.text-dark:hover, a.text-dark:focus {\n color: #121416 !important;\n}\n\n.text-body {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-muted {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-black-50 {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\n}\n\n.text-white-50 {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;\n}\n\n.text-hide {\n font: 0/0 a;\n color: transparent;\n text-shadow: none;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.text-decoration-none {\n text-decoration: none !important;\n}\n\n.text-break {\n word-break: break-word !important;\n word-wrap: break-word !important;\n}\n\n.text-reset {\n color: inherit !important;\n}\n\n.visible {\n visibility: visible !important;\n}\n\n.invisible {\n visibility: hidden !important;\n}\n\n@media print {\n *,\n *::before,\n *::after {\n text-shadow: none !important;\n box-shadow: none !important;\n }\n a:not(.btn) {\n text-decoration: underline;\n }\n abbr[title]::after {\n content: \" (\" attr(title) \")\";\n }\n pre {\n white-space: pre-wrap !important;\n }\n pre,\n blockquote {\n border: 1px solid #adb5bd;\n page-break-inside: avoid;\n }\n tr,\n img {\n page-break-inside: avoid;\n }\n p,\n h2,\n h3 {\n orphans: 3;\n widows: 3;\n }\n h2,\n h3 {\n page-break-after: avoid;\n }\n @page {\n size: a3;\n }\n body {\n min-width: 992px !important;\n }\n .container {\n min-width: 992px !important;\n }\n .navbar {\n display: none;\n }\n .badge {\n border: 1px solid #000;\n }\n .table {\n border-collapse: collapse !important;\n }\n .table td,\n .table th {\n background-color: #fff !important;\n }\n .table-bordered th,\n .table-bordered td {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n }\n .table-dark {\n color: inherit;\n }\n .table-dark th,\n .table-dark td,\n .table-dark thead th,\n .table-dark tbody + tbody {\n border-color: #dee2e6;\n }\n .table .thead-dark th {\n color: inherit;\n border-color: #dee2e6;\n }\n}\n\n/*# sourceMappingURL=bootstrap-rtl.css.map */","/*!\n * Bootstrap v4.6.2 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2022 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2022 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)\n * RTL-ized by Arash Laylazi (https://github.com/PerseusTheGreat)\n * RTL rev. 1 (https://github.com/PerseusTheGreat/bootstrap-rtl)\n */\n\n@import \"functions\";\n@import \"variables-rtl\";\n@import \"mixins-rtl\";\n@import \"root\";\n@import \"reboot-rtl\";\n@import \"type-rtl\";\n@import \"images\";\n@import \"code\";\n@import \"grid\";\n@import \"tables\";\n@import \"forms-rtl\";\n@import \"buttons\";\n@import \"transitions\";\n@import \"dropdown-rtl\";\n@import \"button-group-rtl\";\n@import \"input-group-rtl\";\n@import \"custom-forms-rtl\";\n@import \"nav-rtl\";\n@import \"navbar-rtl\";\n@import \"card-rtl\";\n@import \"breadcrumb-rtl\";\n@import \"pagination-rtl\";\n@import \"badge\";\n@import \"jumbotron\";\n@import \"alert-rtl\";\n@import \"progress\";\n@import \"media\";\n@import \"list-group-rtl\";\n@import \"close-rtl\";\n@import \"toasts\";\n@import \"modal-rtl\";\n@import \"tooltip\";\n@import \"popover-rtl\";\n@import \"carousel-rtl\";\n@import \"spinners-rtl\";\n@import \"utilities\";\n@import \"print\";\n",":root {\n // Custom variable values only support SassScript inside `#{}`.\n @each $color, $value in $colors {\n --#{$color}: #{$value};\n }\n\n @each $color, $value in $theme-colors {\n --#{$color}: #{$value};\n }\n\n @each $bp, $value in $grid-breakpoints {\n --breakpoint-#{$bp}: #{$value};\n }\n\n // Use `inspect` for lists so that quoted items keep the quotes.\n // See https://github.com/sass/sass/issues/2383#issuecomment-336349172\n --font-family-sans-serif: #{inspect($font-family-sans-serif)};\n --font-family-monospace: #{inspect($font-family-monospace)};\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important, selector-no-qualifying-type, property-no-vendor-prefix\n\n// Reboot\n//\n// Normalization of HTML elements, manually forked from Normalize.css to remove\n// styles targeting irrelevant browsers while applying new styles.\n//\n// Normalize is licensed MIT. https://github.com/necolas/normalize.css\n\n\n// Document\n//\n// 1. Change from `box-sizing: content-box` so that `width` is not affected by `padding` or `border`.\n// 2. Change the default font family in all browsers.\n// 3. Correct the line height in all browsers.\n// 4. Prevent adjustments of font size after orientation changes in IE on Windows Phone and in iOS.\n// 5. Change the default tap highlight to be completely transparent in iOS.\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box; // 1\n}\n\nhtml {\n font-family: sans-serif; // 2\n line-height: 1.15; // 3\n -webkit-text-size-adjust: 100%; // 4\n -webkit-tap-highlight-color: rgba($black, 0); // 5\n direction: rtl; //rtl\n}\n\n// Shim for \"new\" HTML5 structural elements to display correctly (IE10, older browsers)\n// TODO: remove in v5\n// stylelint-disable-next-line selector-list-comma-newline-after\narticle, aside, figcaption, figure, footer, header, hgroup, main, nav, section {\n display: block;\n}\n\n// Body\n//\n// 1. Remove the margin in all browsers.\n// 2. As a best practice, apply a default `background-color`.\n// 3. Set an explicit initial text-align value so that we can later use\n// the `inherit` value on things like `<th>` elements.\n\nbody {\n margin: 0; // 1\n font-family: $font-family-base;\n @include font-size($font-size-base);\n font-weight: $font-weight-base;\n line-height: $line-height-base;\n color: $body-color;\n text-align: right; // 3 //rtl\n background-color: $body-bg; // 2\n}\n\n// Future-proof rule: in browsers that support :focus-visible, suppress the focus outline\n// on elements that programmatically receive focus but wouldn't normally show a visible\n// focus outline. In general, this would mean that the outline is only applied if the\n// interaction that led to the element receiving programmatic focus was a keyboard interaction,\n// or the browser has somehow determined that the user is primarily a keyboard user and/or\n// wants focus outlines to always be presented.\n//\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:focus-visible\n// and https://developer.paciellogroup.com/blog/2018/03/focus-visible-and-backwards-compatibility/\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\n\n// Content grouping\n//\n// 1. Add the correct box sizing in Firefox.\n// 2. Show the overflow in Edge and IE.\n\nhr {\n box-sizing: content-box; // 1\n height: 0; // 1\n overflow: visible; // 2\n}\n\n\n//\n// Typography\n//\n\n// Remove top margins from headings\n//\n// By default, `<h1>`-`<h6>` all receive top and bottom margins. We nuke the top\n// margin for easier control within type scales as it avoids margin collapsing.\n// stylelint-disable-next-line selector-list-comma-newline-after\nh1, h2, h3, h4, h5, h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $headings-margin-bottom;\n}\n\n// Reset margins on paragraphs\n//\n// Similarly, the top margin on `<p>`s get reset. However, we also reset the\n// bottom margin to use `rem` units instead of `em`.\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $paragraph-margin-bottom;\n}\n\n// Abbreviations\n//\n// 1. Duplicate behavior to the data-* attribute for our tooltip plugin\n// 2. Add the correct text decoration in Chrome, Edge, IE, Opera, and Safari.\n// 3. Add explicit cursor to indicate changed behavior.\n// 4. Remove the bottom border in Firefox 39-.\n// 5. Prevent the text-decoration to be skipped.\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] { // 1\n text-decoration: underline; // 2\n text-decoration: underline dotted; // 2\n cursor: help; // 3\n border-bottom: 0; // 4\n text-decoration-skip-ink: none; // 5\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: $dt-font-weight;\n}\n\ndd {\n margin-right: 0; // Undo browser default //rtl\n margin-bottom: .5rem;\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: $font-weight-bolder; // Add the correct font weight in Chrome, Edge, and Safari\n}\n\nsmall {\n @include font-size(80%); // Add the correct font size in all browsers\n}\n\n//\n// Prevent `sub` and `sup` elements from affecting the line height in\n// all browsers.\n//\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n @include font-size(75%);\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub { bottom: -.25em; }\nsup { top: -.5em; }\n\n\n//\n// Links\n//\n\na {\n color: $link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n background-color: transparent; // Remove the gray background on active links in IE 10.\n\n @include hover() {\n color: $link-hover-color;\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n}\n\n// And undo these styles for placeholder links/named anchors (without href).\n// It would be more straightforward to just use a[href] in previous block, but that\n// causes specificity issues in many other styles that are too complex to fix.\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19402\n\na:not([href]):not([class]) {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n\n @include hover() {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n//\n// Code\n//\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: $font-family-monospace;\n @include font-size(1em); // Correct the odd `em` font sizing in all browsers.\n}\n\npre {\n // Remove browser default top margin\n margin-top: 0;\n // Reset browser default of `1em` to use `rem`s\n margin-bottom: 1rem;\n // Don't allow content to break outside\n overflow: auto;\n // Disable auto-hiding scrollbar in IE & legacy Edge to avoid overlap,\n // making it impossible to interact with the content\n -ms-overflow-style: scrollbar;\n}\n\n\n//\n// Figures\n//\n\nfigure {\n // Apply a consistent margin strategy (matches our type styles).\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\n\n//\n// Images and content\n//\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n border-style: none; // Remove the border on images inside links in IE 10-.\n}\n\nsvg {\n // Workaround for the SVG overflow bug in IE10/11 is still required.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/26878\n overflow: hidden;\n vertical-align: middle;\n}\n\n\n//\n// Tables\n//\n\ntable {\n border-collapse: collapse; // Prevent double borders\n}\n\ncaption {\n padding-top: $table-cell-padding;\n padding-bottom: $table-cell-padding;\n color: $table-caption-color;\n text-align: right;//rtl\n caption-side: bottom;\n}\n\n// 1. Removes font-weight bold by inheriting\n// 2. Matches default `<td>` alignment by inheriting `text-align`.\n// 3. Fix alignment for Safari\n\nth {\n font-weight: $table-th-font-weight; // 1\n text-align: inherit; // 2\n text-align: -webkit-match-parent; // 3\n}\n\n\n//\n// Forms\n//\n\nlabel {\n // Allow labels to use `margin` for spacing.\n display: inline-block;\n margin-bottom: $label-margin-bottom;\n}\n\n// Remove the default `border-radius` that macOS Chrome adds.\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24093\nbutton {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: 0;\n}\n\n// Explicitly remove focus outline in Chromium when it shouldn't be\n// visible (e.g. as result of mouse click or touch tap). It already\n// should be doing this automatically, but seems to currently be\n// confused and applies its very visible two-tone outline anyway.\n\nbutton:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0; // Remove the margin in Firefox and Safari\n font-family: inherit;\n @include font-size(inherit);\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible; // Show the overflow in Edge\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none; // Remove the inheritance of text transform in Firefox\n}\n\n// Set the cursor for non-`<button>` buttons\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/pull/30562\n[role=\"button\"] {\n cursor: pointer;\n}\n\n// Remove the inheritance of word-wrap in Safari.\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24990\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\n\n// 1. Prevent a WebKit bug where (2) destroys native `audio` and `video`\n// controls in Android 4.\n// 2. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\nbutton,\n[type=\"button\"], // 1\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button; // 2\n}\n\n// Opinionated: add \"hand\" cursor to non-disabled button elements.\n@if $enable-pointer-cursor-for-buttons {\n button,\n [type=\"button\"],\n [type=\"reset\"],\n [type=\"submit\"] {\n &:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n }\n }\n}\n\n// Remove inner border and padding from Firefox, but don't restore the outline like Normalize.\nbutton::-moz-focus-inner,\n[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n box-sizing: border-box; // 1. Add the correct box sizing in IE 10-\n padding: 0; // 2. Remove the padding in IE 10-\n}\n\n\ntextarea {\n overflow: auto; // Remove the default vertical scrollbar in IE.\n // Textareas should really only resize vertically so they don't break their (horizontal) containers.\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n // Browsers set a default `min-width: min-content;` on fieldsets,\n // unlike e.g. `<div>`s, which have `min-width: 0;` by default.\n // So we reset that to ensure fieldsets behave more like a standard block element.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12359\n // and https://html.spec.whatwg.org/multipage/#the-fieldset-and-legend-elements\n min-width: 0;\n // Reset the default outline behavior of fieldsets so they don't affect page layout.\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\n// 1. Correct the text wrapping in Edge and IE.\n// 2. Correct the color inheritance from `fieldset` elements in IE.\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n max-width: 100%; // 1\n padding: 0;\n margin-bottom: .5rem;\n @include font-size(1.5rem);\n line-height: inherit;\n color: inherit; // 2\n white-space: normal; // 1\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline; // Add the correct vertical alignment in Chrome, Firefox, and Opera.\n}\n\n// Correct the cursor style of increment and decrement buttons in Chrome.\n[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\n[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n[type=\"search\"] {\n // This overrides the extra rounded corners on search inputs in iOS so that our\n // `.form-control` class can properly style them. Note that this cannot simply\n // be added to `.form-control` as it's not specific enough. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11586.\n outline-offset: -2px; // 2. Correct the outline style in Safari.\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// Remove the inner padding in Chrome and Safari on macOS.\n//\n\n[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// 1. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\n// 2. Change font properties to `inherit` in Safari.\n//\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit; // 2\n -webkit-appearance: button; // 1\n}\n\n//\n// Correct element displays\n//\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\nsummary {\n display: list-item; // Add the correct display in all browsers\n cursor: pointer;\n}\n\ntemplate {\n display: none; // Add the correct display in IE\n}\n\n// Always hide an element with the `hidden` HTML attribute (from PureCSS).\n// Needed for proper display in IE 10-.\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n\n//\n// Bypass RTL direction (based on my experiences)\n// 1. There is no RTL programming/scripting language in public\n// 2. Math formulas are written LTR\n// 3. In all cultures, these inputs are LTR\n//\ncode, // 1\nsamp, // 1\nvar, // 2\n[type=\"email\"], // 3\n[type=\"file\"], // 3\n[type=\"number\"], // 3\n[type=\"password\"], // 3\n[type=\"tel\"], // 3\n[type=\"url\"] { // 3\n text-align: left;\n direction: ltr;\n}\n\n//\n// KBD tag that wraps combination of two or more keyborad's keys, will breaks the layout.\n// So it is better to be act as block that contains inline contents.\n//\nkbd {\n display: inline-block;\n}\n","// Variables\n//\n// Variables should follow the `$component-state-property-size` formula for\n// consistent naming. Ex: $nav-link-disabled-color and $modal-content-box-shadow-xs.\n\n// Color system\n\n$white: #fff !default;\n$gray-100: #f8f9fa !default;\n$gray-200: #e9ecef !default;\n$gray-300: #dee2e6 !default;\n$gray-400: #ced4da !default;\n$gray-500: #adb5bd !default;\n$gray-600: #6c757d !default;\n$gray-700: #495057 !default;\n$gray-800: #343a40 !default;\n$gray-900: #212529 !default;\n$black: #000 !default;\n\n$grays: () !default;\n$grays: map-merge(\n (\n \"100\": $gray-100,\n \"200\": $gray-200,\n \"300\": $gray-300,\n \"400\": $gray-400,\n \"500\": $gray-500,\n \"600\": $gray-600,\n \"700\": $gray-700,\n \"800\": $gray-800,\n \"900\": $gray-900\n ),\n $grays\n);\n\n$blue: #007bff !default;\n$indigo: #6610f2 !default;\n$purple: #6f42c1 !default;\n$pink: #e83e8c !default;\n$red: #dc3545 !default;\n$orange: #fd7e14 !default;\n$yellow: #ffc107 !default;\n$green: #28a745 !default;\n$teal: #20c997 !default;\n$cyan: #17a2b8 !default;\n\n$colors: () !default;\n$colors: map-merge(\n (\n \"blue\": $blue,\n \"indigo\": $indigo,\n \"purple\": $purple,\n \"pink\": $pink,\n \"red\": $red,\n \"orange\": $orange,\n \"yellow\": $yellow,\n \"green\": $green,\n \"teal\": $teal,\n \"cyan\": $cyan,\n \"white\": $white,\n \"gray\": $gray-600,\n \"gray-dark\": $gray-800\n ),\n $colors\n);\n\n$primary: $blue !default;\n$secondary: $gray-600 !default;\n$success: $green !default;\n$info: $cyan !default;\n$warning: $yellow !default;\n$danger: $red !default;\n$light: $gray-100 !default;\n$dark: $gray-800 !default;\n\n$theme-colors: () !default;\n$theme-colors: map-merge(\n (\n \"primary\": $primary,\n \"secondary\": $secondary,\n \"success\": $success,\n \"info\": $info,\n \"warning\": $warning,\n \"danger\": $danger,\n \"light\": $light,\n \"dark\": $dark\n ),\n $theme-colors\n);\n\n// Set a specific jump point for requesting color jumps\n$theme-color-interval: 8% !default;\n\n// The yiq lightness value that determines when the lightness of color changes from \"dark\" to \"light\". Acceptable values are between 0 and 255.\n$yiq-contrasted-threshold: 150 !default;\n\n// Customize the light and dark text colors for use in our YIQ color contrast function.\n$yiq-text-dark: $gray-900 !default;\n$yiq-text-light: $white !default;\n\n// Characters which are escaped by the escape-svg function\n$escaped-characters: (\n (\"<\", \"%3c\"),\n (\">\", \"%3e\"),\n (\"#\", \"%23\"),\n (\"(\", \"%28\"),\n (\")\", \"%29\"),\n) !default;\n\n\n// Options\n//\n// Quickly modify global styling by enabling or disabling optional features.\n\n$enable-caret: true !default;\n$enable-rounded: true !default;\n$enable-shadows: false !default;\n$enable-gradients: false !default;\n$enable-transitions: true !default;\n$enable-prefers-reduced-motion-media-query: true !default;\n$enable-hover-media-query: false !default; // Deprecated, no longer affects any compiled CSS\n$enable-grid-classes: true !default;\n$enable-pointer-cursor-for-buttons: true !default;\n$enable-print-styles: true !default;\n$enable-responsive-font-sizes: false !default;\n$enable-validation-icons: true !default;\n$enable-deprecation-messages: true !default;\n\n\n// Spacing\n//\n// Control the default styling of most Bootstrap elements by modifying these\n// variables. Mostly focused on spacing.\n// You can add more entries to the $spacers map, should you need more variation.\n\n$spacer: 1rem !default;\n$spacers: () !default;\n$spacers: map-merge(\n (\n 0: 0,\n 1: ($spacer * .25),\n 2: ($spacer * .5),\n 3: $spacer,\n 4: ($spacer * 1.5),\n 5: ($spacer * 3)\n ),\n $spacers\n);\n\n// This variable affects the `.h-*` and `.w-*` classes.\n$sizes: () !default;\n$sizes: map-merge(\n (\n 25: 25%,\n 50: 50%,\n 75: 75%,\n 100: 100%,\n auto: auto\n ),\n $sizes\n);\n\n\n// Body\n//\n// Settings for the `<body>` element.\n\n$body-bg: $white !default;\n$body-color: $gray-900 !default;\n\n\n// Links\n//\n// Style anchor elements.\n\n$link-color: theme-color(\"primary\") !default;\n$link-decoration: none !default;\n$link-hover-color: darken($link-color, 15%) !default;\n$link-hover-decoration: underline !default;\n// Darken percentage for links with `.text-*` class (e.g. `.text-success`)\n$emphasized-link-hover-darken-percentage: 15% !default;\n\n// Paragraphs\n//\n// Style p element.\n\n$paragraph-margin-bottom: 1rem !default;\n\n\n// Grid breakpoints\n//\n// Define the minimum dimensions at which your layout will change,\n// adapting to different screen sizes, for use in media queries.\n\n$grid-breakpoints: (\n xs: 0,\n sm: 576px,\n md: 768px,\n lg: 992px,\n xl: 1200px\n) !default;\n\n@include _assert-ascending($grid-breakpoints, \"$grid-breakpoints\");\n@include _assert-starts-at-zero($grid-breakpoints, \"$grid-breakpoints\");\n\n\n// Grid containers\n//\n// Define the maximum width of `.container` for different screen sizes.\n\n$container-max-widths: (\n sm: 540px,\n md: 720px,\n lg: 960px,\n xl: 1140px\n) !default;\n\n@include _assert-ascending($container-max-widths, \"$container-max-widths\");\n\n\n// Grid columns\n//\n// Set the number of columns and specify the width of the gutters.\n\n$grid-columns: 12 !default;\n$grid-gutter-width: 30px !default;\n$grid-row-columns: 6 !default;\n\n\n// Components\n//\n// Define common padding and border radius sizes and more.\n\n$line-height-lg: 1.5 !default;\n$line-height-sm: 1.5 !default;\n\n$border-width: 1px !default;\n$border-color: $gray-300 !default;\n\n$border-radius: .25rem !default;\n$border-radius-lg: .3rem !default;\n$border-radius-sm: .2rem !default;\n\n$rounded-pill: 50rem !default;\n\n$box-shadow-sm: 0 .125rem .25rem rgba($black, .075) !default;\n$box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba($black, .15) !default;\n$box-shadow-lg: 0 1rem 3rem rgba($black, .175) !default;\n\n$component-active-color: $white !default;\n$component-active-bg: theme-color(\"primary\") !default;\n\n$caret-width: .3em !default;\n$caret-vertical-align: $caret-width * .85 !default;\n$caret-spacing: $caret-width * .85 !default;\n\n$transition-base: all .2s ease-in-out !default;\n$transition-fade: opacity .15s linear !default;\n$transition-collapse: height .35s ease !default;\n$transition-collapse-width: width .35s ease !default;\n\n$embed-responsive-aspect-ratios: () !default;\n$embed-responsive-aspect-ratios: join(\n (\n (21 9),\n (16 9),\n (4 3),\n (1 1),\n ),\n $embed-responsive-aspect-ratios\n);\n\n// Typography\n//\n// Font, line-height, and color for body text, headings, and more.\n\n// stylelint-disable value-keyword-case\n$font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\" !default;\n$font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !default;\n$font-family-base: $font-family-sans-serif !default;\n// stylelint-enable value-keyword-case\n\n$font-size-base: 1rem !default; // Assumes the browser default, typically `16px`\n$font-size-lg: $font-size-base * 1.25 !default;\n$font-size-sm: $font-size-base * .875 !default;\n\n$font-weight-lighter: lighter !default;\n$font-weight-light: 300 !default;\n$font-weight-normal: 400 !default;\n$font-weight-bold: 700 !default;\n$font-weight-bolder: bolder !default;\n\n$font-weight-base: $font-weight-normal !default;\n$line-height-base: 1.5 !default;\n\n$h1-font-size: $font-size-base * 2.5 !default;\n$h2-font-size: $font-size-base * 2 !default;\n$h3-font-size: $font-size-base * 1.75 !default;\n$h4-font-size: $font-size-base * 1.5 !default;\n$h5-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n$h6-font-size: $font-size-base !default;\n\n$headings-margin-bottom: $spacer * .5 !default;\n$headings-font-family: null !default;\n$headings-font-weight: 500 !default;\n$headings-line-height: 1.2 !default;\n$headings-color: null !default;\n\n$display1-size: 6rem !default;\n$display2-size: 5.5rem !default;\n$display3-size: 4.5rem !default;\n$display4-size: 3.5rem !default;\n\n$display1-weight: 300 !default;\n$display2-weight: 300 !default;\n$display3-weight: 300 !default;\n$display4-weight: 300 !default;\n$display-line-height: $headings-line-height !default;\n\n$lead-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n$lead-font-weight: 300 !default;\n\n$small-font-size: .875em !default;\n\n$text-muted: $gray-600 !default;\n\n$blockquote-small-color: $gray-600 !default;\n$blockquote-small-font-size: $small-font-size !default;\n$blockquote-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n\n$hr-border-color: rgba($black, .1) !default;\n$hr-border-width: $border-width !default;\n\n$mark-padding: .2em !default;\n\n$dt-font-weight: $font-weight-bold !default;\n\n$kbd-box-shadow: inset 0 -.1rem 0 rgba($black, .25) !default;\n$nested-kbd-font-weight: $font-weight-bold !default;\n\n$list-inline-padding: .5rem !default;\n\n$mark-bg: #fcf8e3 !default;\n\n$hr-margin-y: $spacer !default;\n\n\n// Tables\n//\n// Customizes the `.table` component with basic values, each used across all table variations.\n\n$table-cell-padding: .75rem !default;\n$table-cell-padding-sm: .3rem !default;\n\n$table-color: $body-color !default;\n$table-bg: null !default;\n$table-accent-bg: rgba($black, .05) !default;\n$table-hover-color: $table-color !default;\n$table-hover-bg: rgba($black, .075) !default;\n$table-active-bg: $table-hover-bg !default;\n\n$table-border-width: $border-width !default;\n$table-border-color: $border-color !default;\n\n$table-head-bg: $gray-200 !default;\n$table-head-color: $gray-700 !default;\n$table-th-font-weight: null !default;\n\n$table-dark-color: $white !default;\n$table-dark-bg: $gray-800 !default;\n$table-dark-accent-bg: rgba($white, .05) !default;\n$table-dark-hover-color: $table-dark-color !default;\n$table-dark-hover-bg: rgba($white, .075) !default;\n$table-dark-border-color: lighten($table-dark-bg, 7.5%) !default;\n\n$table-striped-order: odd !default;\n\n$table-caption-color: $text-muted !default;\n\n$table-bg-level: -9 !default;\n$table-border-level: -6 !default;\n\n\n// Buttons + Forms\n//\n// Shared variables that are reassigned to `$input-` and `$btn-` specific variables.\n\n$input-btn-padding-y: .375rem !default;\n$input-btn-padding-x: .75rem !default;\n$input-btn-font-family: null !default;\n$input-btn-font-size: $font-size-base !default;\n$input-btn-line-height: $line-height-base !default;\n\n$input-btn-focus-width: .2rem !default;\n$input-btn-focus-color: rgba($component-active-bg, .25) !default;\n$input-btn-focus-box-shadow: 0 0 0 $input-btn-focus-width $input-btn-focus-color !default;\n\n$input-btn-padding-y-sm: .25rem !default;\n$input-btn-padding-x-sm: .5rem !default;\n$input-btn-font-size-sm: $font-size-sm !default;\n$input-btn-line-height-sm: $line-height-sm !default;\n\n$input-btn-padding-y-lg: .5rem !default;\n$input-btn-padding-x-lg: 1rem !default;\n$input-btn-font-size-lg: $font-size-lg !default;\n$input-btn-line-height-lg: $line-height-lg !default;\n\n$input-btn-border-width: $border-width !default;\n\n\n// Buttons\n//\n// For each of Bootstrap's buttons, define text, background, and border color.\n\n$btn-padding-y: $input-btn-padding-y !default;\n$btn-padding-x: $input-btn-padding-x !default;\n$btn-font-family: $input-btn-font-family !default;\n$btn-font-size: $input-btn-font-size !default;\n$btn-line-height: $input-btn-line-height !default;\n$btn-white-space: null !default; // Set to `nowrap` to prevent text wrapping\n\n$btn-padding-y-sm: $input-btn-padding-y-sm !default;\n$btn-padding-x-sm: $input-btn-padding-x-sm !default;\n$btn-font-size-sm: $input-btn-font-size-sm !default;\n$btn-line-height-sm: $input-btn-line-height-sm !default;\n\n$btn-padding-y-lg: $input-btn-padding-y-lg !default;\n$btn-padding-x-lg: $input-btn-padding-x-lg !default;\n$btn-font-size-lg: $input-btn-font-size-lg !default;\n$btn-line-height-lg: $input-btn-line-height-lg !default;\n\n$btn-border-width: $input-btn-border-width !default;\n\n$btn-font-weight: $font-weight-normal !default;\n$btn-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba($white, .15), 0 1px 1px rgba($black, .075) !default;\n$btn-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n$btn-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n$btn-disabled-opacity: .65 !default;\n$btn-active-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba($black, .125) !default;\n\n$btn-link-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$btn-block-spacing-y: .5rem !default;\n\n// Allows for customizing button radius independently from global border radius\n$btn-border-radius: $border-radius !default;\n$btn-border-radius-lg: $border-radius-lg !default;\n$btn-border-radius-sm: $border-radius-sm !default;\n\n$btn-transition: color .15s ease-in-out, background-color .15s ease-in-out, border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n\n// Forms\n\n$label-margin-bottom: .5rem !default;\n\n$input-padding-y: $input-btn-padding-y !default;\n$input-padding-x: $input-btn-padding-x !default;\n$input-font-family: $input-btn-font-family !default;\n$input-font-size: $input-btn-font-size !default;\n$input-font-weight: $font-weight-base !default;\n$input-line-height: $input-btn-line-height !default;\n\n$input-padding-y-sm: $input-btn-padding-y-sm !default;\n$input-padding-x-sm: $input-btn-padding-x-sm !default;\n$input-font-size-sm: $input-btn-font-size-sm !default;\n$input-line-height-sm: $input-btn-line-height-sm !default;\n\n$input-padding-y-lg: $input-btn-padding-y-lg !default;\n$input-padding-x-lg: $input-btn-padding-x-lg !default;\n$input-font-size-lg: $input-btn-font-size-lg !default;\n$input-line-height-lg: $input-btn-line-height-lg !default;\n\n$input-bg: $white !default;\n$input-disabled-bg: $gray-200 !default;\n\n$input-color: $gray-700 !default;\n$input-border-color: $gray-400 !default;\n$input-border-width: $input-btn-border-width !default;\n$input-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba($black, .075) !default;\n\n$input-border-radius: $border-radius !default;\n$input-border-radius-lg: $border-radius-lg !default;\n$input-border-radius-sm: $border-radius-sm !default;\n\n$input-focus-bg: $input-bg !default;\n$input-focus-border-color: lighten($component-active-bg, 25%) !default;\n$input-focus-color: $input-color !default;\n$input-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n$input-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n\n$input-placeholder-color: $gray-600 !default;\n$input-plaintext-color: $body-color !default;\n\n$input-height-border: $input-border-width * 2 !default;\n\n$input-height-inner: add($input-line-height * 1em, $input-padding-y * 2) !default;\n$input-height-inner-half: add($input-line-height * .5em, $input-padding-y) !default;\n$input-height-inner-quarter: add($input-line-height * .25em, $input-padding-y * .5) !default;\n\n$input-height: add($input-line-height * 1em, add($input-padding-y * 2, $input-height-border, false)) !default;\n$input-height-sm: add($input-line-height-sm * 1em, add($input-padding-y-sm * 2, $input-height-border, false)) !default;\n$input-height-lg: add($input-line-height-lg * 1em, add($input-padding-y-lg * 2, $input-height-border, false)) !default;\n\n$input-transition: border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n$form-text-margin-top: .25rem !default;\n\n$form-check-input-gutter: 1.25rem !default;\n$form-check-input-margin-y: .3rem !default;\n$form-check-input-margin-x: .25rem !default;\n\n$form-check-inline-margin-x: .75rem !default;\n$form-check-inline-input-margin-x: .3125rem !default;\n\n$form-grid-gutter-width: 10px !default;\n$form-group-margin-bottom: 1rem !default;\n\n$input-group-addon-color: $input-color !default;\n$input-group-addon-bg: $gray-200 !default;\n$input-group-addon-border-color: $input-border-color !default;\n\n$custom-forms-transition: background-color .15s ease-in-out, border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n$custom-control-gutter: .5rem !default;\n$custom-control-spacer-x: 1rem !default;\n$custom-control-cursor: null !default;\n\n$custom-control-indicator-size: 1rem !default;\n$custom-control-indicator-bg: $input-bg !default;\n\n$custom-control-indicator-bg-size: 50% 50% !default;\n$custom-control-indicator-box-shadow: $input-box-shadow !default;\n$custom-control-indicator-border-color: $gray-500 !default;\n$custom-control-indicator-border-width: $input-border-width !default;\n\n$custom-control-label-color: null !default;\n\n$custom-control-indicator-disabled-bg: $input-disabled-bg !default;\n$custom-control-label-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$custom-control-indicator-checked-color: $component-active-color !default;\n$custom-control-indicator-checked-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-control-indicator-checked-disabled-bg: rgba(theme-color(\"primary\"), .5) !default;\n$custom-control-indicator-checked-box-shadow: null !default;\n$custom-control-indicator-checked-border-color: $custom-control-indicator-checked-bg !default;\n\n$custom-control-indicator-focus-box-shadow: $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-control-indicator-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n\n$custom-control-indicator-active-color: $component-active-color !default;\n$custom-control-indicator-active-bg: lighten($component-active-bg, 35%) !default;\n$custom-control-indicator-active-box-shadow: null !default;\n$custom-control-indicator-active-border-color: $custom-control-indicator-active-bg !default;\n\n$custom-checkbox-indicator-border-radius: $border-radius !default;\n$custom-checkbox-indicator-icon-checked: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path fill='#{$custom-control-indicator-checked-color}' d='M6.564.75l-3.59 3.612-1.538-1.55L0 4.26l2.974 2.99L8 2.193z'/></svg>\") !default;\n\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-color: $custom-control-indicator-checked-color !default;\n$custom-checkbox-indicator-icon-indeterminate: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='4' viewBox='0 0 4 4'><path stroke='#{$custom-checkbox-indicator-indeterminate-color}' d='M0 2h4'/></svg>\") !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-box-shadow: null !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-border-color: $custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg !default;\n\n$custom-radio-indicator-border-radius: 50% !default;\n$custom-radio-indicator-icon-checked: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' viewBox='-4 -4 8 8'><circle r='3' fill='#{$custom-control-indicator-checked-color}'/></svg>\") !default;\n\n$custom-switch-width: $custom-control-indicator-size * 1.75 !default;\n$custom-switch-indicator-border-radius: $custom-control-indicator-size * .5 !default;\n$custom-switch-indicator-size: subtract($custom-control-indicator-size, $custom-control-indicator-border-width * 4) !default;\n\n$custom-select-padding-y: $input-padding-y !default;\n$custom-select-padding-x: $input-padding-x !default;\n$custom-select-font-family: $input-font-family !default;\n$custom-select-font-size: $input-font-size !default;\n$custom-select-height: $input-height !default;\n$custom-select-indicator-padding: 1rem !default; // Extra padding to account for the presence of the background-image based indicator\n$custom-select-font-weight: $input-font-weight !default;\n$custom-select-line-height: $input-line-height !default;\n$custom-select-color: $input-color !default;\n$custom-select-disabled-color: $gray-600 !default;\n$custom-select-bg: $input-bg !default;\n$custom-select-disabled-bg: $gray-200 !default;\n$custom-select-bg-size: 8px 10px !default; // In pixels because image dimensions\n$custom-select-indicator-color: $gray-800 !default;\n$custom-select-indicator: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'><path fill='#{$custom-select-indicator-color}' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/></svg>\") !default;\n$custom-select-background: escape-svg($custom-select-indicator) left $custom-select-padding-x center / $custom-select-bg-size no-repeat !default; // Used so we can have multiple background elements (e.g., arrow and feedback icon) //rtl\n\n$custom-select-feedback-icon-padding-left: add(1em * .75, (2 * $custom-select-padding-y * .75) + $custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding) !default; //rtl\n$custom-select-feedback-icon-position: center left ($custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding) !default; //rtl\n$custom-select-feedback-icon-size: $input-height-inner-half $input-height-inner-half !default;\n\n$custom-select-border-width: $input-border-width !default;\n$custom-select-border-color: $input-border-color !default;\n$custom-select-border-radius: $border-radius !default;\n$custom-select-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba($black, .075) !default;\n\n$custom-select-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n$custom-select-focus-width: $input-focus-width !default;\n$custom-select-focus-box-shadow: 0 0 0 $custom-select-focus-width $input-btn-focus-color !default;\n\n$custom-select-padding-y-sm: $input-padding-y-sm !default;\n$custom-select-padding-x-sm: $input-padding-x-sm !default;\n$custom-select-font-size-sm: $input-font-size-sm !default;\n$custom-select-height-sm: $input-height-sm !default;\n\n$custom-select-padding-y-lg: $input-padding-y-lg !default;\n$custom-select-padding-x-lg: $input-padding-x-lg !default;\n$custom-select-font-size-lg: $input-font-size-lg !default;\n$custom-select-height-lg: $input-height-lg !default;\n\n$custom-range-track-width: 100% !default;\n$custom-range-track-height: .5rem !default;\n$custom-range-track-cursor: pointer !default;\n$custom-range-track-bg: $gray-300 !default;\n$custom-range-track-border-radius: 1rem !default;\n$custom-range-track-box-shadow: inset 0 .25rem .25rem rgba($black, .1) !default;\n\n$custom-range-thumb-width: 1rem !default;\n$custom-range-thumb-height: $custom-range-thumb-width !default;\n$custom-range-thumb-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-range-thumb-border: 0 !default;\n$custom-range-thumb-border-radius: 1rem !default;\n$custom-range-thumb-box-shadow: 0 .1rem .25rem rgba($black, .1) !default;\n$custom-range-thumb-focus-box-shadow: 0 0 0 1px $body-bg, $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-range-thumb-focus-box-shadow-width: $input-focus-width !default; // For focus box shadow issue in IE/Edge\n$custom-range-thumb-active-bg: lighten($component-active-bg, 35%) !default;\n$custom-range-thumb-disabled-bg: $gray-500 !default;\n\n$custom-file-height: $input-height !default;\n$custom-file-height-inner: $input-height-inner !default;\n$custom-file-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n$custom-file-focus-box-shadow: $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-file-disabled-bg: $input-disabled-bg !default;\n\n$custom-file-padding-y: $input-padding-y !default;\n$custom-file-padding-x: $input-padding-x !default;\n$custom-file-line-height: $input-line-height !default;\n$custom-file-font-family: $input-font-family !default;\n$custom-file-font-weight: $input-font-weight !default;\n$custom-file-color: $input-color !default;\n$custom-file-bg: $input-bg !default;\n$custom-file-border-width: $input-border-width !default;\n$custom-file-border-color: $input-border-color !default;\n$custom-file-border-radius: $input-border-radius !default;\n$custom-file-box-shadow: $input-box-shadow !default;\n$custom-file-button-color: $custom-file-color !default;\n$custom-file-button-bg: $input-group-addon-bg !default;\n$custom-file-text: (\n en: \"Browse\", fa: \"از فهرست\", /*rtl: Persian*/ ar: \"تصفح\", /*rtl: Arabic*/ iw: \"דפדוף\", //rtl: Hebrew\n) !default;\n\n\n// Form validation\n\n$form-feedback-margin-top: $form-text-margin-top !default;\n$form-feedback-font-size: $small-font-size !default;\n$form-feedback-valid-color: theme-color(\"success\") !default;\n$form-feedback-invalid-color: theme-color(\"danger\") !default;\n\n$form-feedback-icon-valid-color: $form-feedback-valid-color !default;\n$form-feedback-icon-valid: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path fill='#{$form-feedback-icon-valid-color}' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/></svg>\") !default;\n$form-feedback-icon-invalid-color: $form-feedback-invalid-color !default;\n$form-feedback-icon-invalid: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='#{$form-feedback-icon-invalid-color}' viewBox='0 0 12 12'><circle cx='6' cy='6' r='4.5'/><path stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/><circle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='#{$form-feedback-icon-invalid-color}' stroke='none'/></svg>\") !default;\n\n$form-validation-states: () !default;\n$form-validation-states: map-merge(\n (\n \"valid\": (\n \"color\": $form-feedback-valid-color,\n \"icon\": $form-feedback-icon-valid\n ),\n \"invalid\": (\n \"color\": $form-feedback-invalid-color,\n \"icon\": $form-feedback-icon-invalid\n ),\n ),\n $form-validation-states\n);\n\n// Z-index master list\n//\n// Warning: Avoid customizing these values. They're used for a bird's eye view\n// of components dependent on the z-axis and are designed to all work together.\n\n$zindex-dropdown: 1000 !default;\n$zindex-sticky: 1020 !default;\n$zindex-fixed: 1030 !default;\n$zindex-modal-backdrop: 1040 !default;\n$zindex-modal: 1050 !default;\n$zindex-popover: 1060 !default;\n$zindex-tooltip: 1070 !default;\n\n\n// Navs\n\n$nav-link-padding-y: .5rem !default;\n$nav-link-padding-x: 1rem !default;\n$nav-link-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$nav-tabs-border-color: $gray-300 !default;\n$nav-tabs-border-width: $border-width !default;\n$nav-tabs-border-radius: $border-radius !default;\n$nav-tabs-link-hover-border-color: $gray-200 $gray-200 $nav-tabs-border-color !default;\n$nav-tabs-link-active-color: $gray-700 !default;\n$nav-tabs-link-active-bg: $body-bg !default;\n$nav-tabs-link-active-border-color: $gray-300 $gray-300 $nav-tabs-link-active-bg !default;\n\n$nav-pills-border-radius: $border-radius !default;\n$nav-pills-link-active-color: $component-active-color !default;\n$nav-pills-link-active-bg: $component-active-bg !default;\n\n$nav-divider-color: $gray-200 !default;\n$nav-divider-margin-y: $spacer * .5 !default;\n\n\n// Navbar\n\n$navbar-padding-y: $spacer * .5 !default;\n$navbar-padding-x: $spacer !default;\n\n$navbar-nav-link-padding-x: .5rem !default;\n\n$navbar-brand-font-size: $font-size-lg !default;\n// Compute the navbar-brand padding-y so the navbar-brand will have the same height as navbar-text and nav-link\n$nav-link-height: $font-size-base * $line-height-base + $nav-link-padding-y * 2 !default;\n$navbar-brand-height: $navbar-brand-font-size * $line-height-base !default;\n$navbar-brand-padding-y: ($nav-link-height - $navbar-brand-height) * .5 !default;\n\n$navbar-toggler-padding-y: .25rem !default;\n$navbar-toggler-padding-x: .75rem !default;\n$navbar-toggler-font-size: $font-size-lg !default;\n$navbar-toggler-border-radius: $btn-border-radius !default;\n\n$navbar-nav-scroll-max-height: 75vh !default;\n\n$navbar-dark-color: rgba($white, .5) !default;\n$navbar-dark-hover-color: rgba($white, .75) !default;\n$navbar-dark-active-color: $white !default;\n$navbar-dark-disabled-color: rgba($white, .25) !default;\n$navbar-dark-toggler-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'><path stroke='#{$navbar-dark-color}' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/></svg>\") !default;\n$navbar-dark-toggler-border-color: rgba($white, .1) !default;\n\n$navbar-light-color: rgba($black, .5) !default;\n$navbar-light-hover-color: rgba($black, .7) !default;\n$navbar-light-active-color: rgba($black, .9) !default;\n$navbar-light-disabled-color: rgba($black, .3) !default;\n$navbar-light-toggler-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'><path stroke='#{$navbar-light-color}' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/></svg>\") !default;\n$navbar-light-toggler-border-color: rgba($black, .1) !default;\n\n$navbar-light-brand-color: $navbar-light-active-color !default;\n$navbar-light-brand-hover-color: $navbar-light-active-color !default;\n$navbar-dark-brand-color: $navbar-dark-active-color !default;\n$navbar-dark-brand-hover-color: $navbar-dark-active-color !default;\n\n\n// Dropdowns\n//\n// Dropdown menu container and contents.\n\n$dropdown-min-width: 10rem !default;\n$dropdown-padding-x: 0 !default;\n$dropdown-padding-y: .5rem !default;\n$dropdown-spacer: .125rem !default;\n$dropdown-font-size: $font-size-base !default;\n$dropdown-color: $body-color !default;\n$dropdown-bg: $white !default;\n$dropdown-border-color: rgba($black, .15) !default;\n$dropdown-border-radius: $border-radius !default;\n$dropdown-border-width: $border-width !default;\n$dropdown-inner-border-radius: subtract($dropdown-border-radius, $dropdown-border-width) !default;\n$dropdown-divider-bg: $gray-200 !default;\n$dropdown-divider-margin-y: $nav-divider-margin-y !default;\n$dropdown-box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba($black, .175) !default;\n\n$dropdown-link-color: $gray-900 !default;\n$dropdown-link-hover-color: darken($gray-900, 5%) !default;\n$dropdown-link-hover-bg: $gray-200 !default;\n\n$dropdown-link-active-color: $component-active-color !default;\n$dropdown-link-active-bg: $component-active-bg !default;\n\n$dropdown-link-disabled-color: $gray-500 !default;\n\n$dropdown-item-padding-y: .25rem !default;\n$dropdown-item-padding-x: 1.5rem !default;\n\n$dropdown-header-color: $gray-600 !default;\n$dropdown-header-padding: $dropdown-padding-y $dropdown-item-padding-x !default;\n\n\n// Pagination\n\n$pagination-padding-y: .5rem !default;\n$pagination-padding-x: .75rem !default;\n$pagination-padding-y-sm: .25rem !default;\n$pagination-padding-x-sm: .5rem !default;\n$pagination-padding-y-lg: .75rem !default;\n$pagination-padding-x-lg: 1.5rem !default;\n$pagination-line-height: 1.25 !default;\n\n$pagination-color: $link-color !default;\n$pagination-bg: $white !default;\n$pagination-border-width: $border-width !default;\n$pagination-border-color: $gray-300 !default;\n\n$pagination-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n$pagination-focus-outline: 0 !default;\n\n$pagination-hover-color: $link-hover-color !default;\n$pagination-hover-bg: $gray-200 !default;\n$pagination-hover-border-color: $gray-300 !default;\n\n$pagination-active-color: $component-active-color !default;\n$pagination-active-bg: $component-active-bg !default;\n$pagination-active-border-color: $pagination-active-bg !default;\n\n$pagination-disabled-color: $gray-600 !default;\n$pagination-disabled-bg: $white !default;\n$pagination-disabled-border-color: $gray-300 !default;\n\n$pagination-border-radius-sm: $border-radius-sm !default;\n$pagination-border-radius-lg: $border-radius-lg !default;\n\n\n// Jumbotron\n\n$jumbotron-padding: 2rem !default;\n$jumbotron-color: null !default;\n$jumbotron-bg: $gray-200 !default;\n\n\n// Cards\n\n$card-spacer-y: .75rem !default;\n$card-spacer-x: 1.25rem !default;\n$card-border-width: $border-width !default;\n$card-border-radius: $border-radius !default;\n$card-border-color: rgba($black, .125) !default;\n$card-inner-border-radius: subtract($card-border-radius, $card-border-width) !default;\n$card-cap-bg: rgba($black, .03) !default;\n$card-cap-color: null !default;\n$card-height: null !default;\n$card-color: null !default;\n$card-bg: $white !default;\n\n$card-img-overlay-padding: 1.25rem !default;\n\n$card-group-margin: $grid-gutter-width * .5 !default;\n$card-deck-margin: $card-group-margin !default;\n\n$card-columns-count: 3 !default;\n$card-columns-gap: 1.25rem !default;\n$card-columns-margin: $card-spacer-y !default;\n\n\n// Tooltips\n\n$tooltip-font-size: $font-size-sm !default;\n$tooltip-max-width: 200px !default;\n$tooltip-color: $white !default;\n$tooltip-bg: $black !default;\n$tooltip-border-radius: $border-radius !default;\n$tooltip-opacity: .9 !default;\n$tooltip-padding-y: .25rem !default;\n$tooltip-padding-x: .5rem !default;\n$tooltip-margin: 0 !default;\n\n$tooltip-arrow-width: .8rem !default;\n$tooltip-arrow-height: .4rem !default;\n$tooltip-arrow-color: $tooltip-bg !default;\n\n// Form tooltips must come after regular tooltips\n$form-feedback-tooltip-padding-y: $tooltip-padding-y !default;\n$form-feedback-tooltip-padding-x: $tooltip-padding-x !default;\n$form-feedback-tooltip-font-size: $tooltip-font-size !default;\n$form-feedback-tooltip-line-height: $line-height-base !default;\n$form-feedback-tooltip-opacity: $tooltip-opacity !default;\n$form-feedback-tooltip-border-radius: $tooltip-border-radius !default;\n\n\n// Popovers\n\n$popover-font-size: $font-size-sm !default;\n$popover-bg: $white !default;\n$popover-max-width: 276px !default;\n$popover-border-width: $border-width !default;\n$popover-border-color: rgba($black, .2) !default;\n$popover-border-radius: $border-radius-lg !default;\n$popover-inner-border-radius: subtract($popover-border-radius, $popover-border-width) !default;\n$popover-box-shadow: 0 .25rem .5rem rgba($black, .2) !default;\n\n$popover-header-bg: darken($popover-bg, 3%) !default;\n$popover-header-color: $headings-color !default;\n$popover-header-padding-y: .5rem !default;\n$popover-header-padding-x: .75rem !default;\n\n$popover-body-color: $body-color !default;\n$popover-body-padding-y: $popover-header-padding-y !default;\n$popover-body-padding-x: $popover-header-padding-x !default;\n\n$popover-arrow-width: 1rem !default;\n$popover-arrow-height: .5rem !default;\n$popover-arrow-color: $popover-bg !default;\n\n$popover-arrow-outer-color: fade-in($popover-border-color, .05) !default;\n\n\n// Toasts\n\n$toast-max-width: 350px !default;\n$toast-padding-x: .75rem !default;\n$toast-padding-y: .25rem !default;\n$toast-font-size: .875rem !default;\n$toast-color: null !default;\n$toast-background-color: rgba($white, .85) !default;\n$toast-border-width: 1px !default;\n$toast-border-color: rgba(0, 0, 0, .1) !default;\n$toast-border-radius: .25rem !default;\n$toast-box-shadow: 0 .25rem .75rem rgba($black, .1) !default;\n\n$toast-header-color: $gray-600 !default;\n$toast-header-background-color: rgba($white, .85) !default;\n$toast-header-border-color: rgba(0, 0, 0, .05) !default;\n\n\n// Badges\n\n$badge-font-size: 75% !default;\n$badge-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$badge-padding-y: .25em !default;\n$badge-padding-x: .4em !default;\n$badge-border-radius: $border-radius !default;\n\n$badge-transition: $btn-transition !default;\n$badge-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n\n$badge-pill-padding-x: .6em !default;\n// Use a higher than normal value to ensure completely rounded edges when\n// customizing padding or font-size on labels.\n$badge-pill-border-radius: 10rem !default;\n\n\n// Modals\n\n// Padding applied to the modal body\n$modal-inner-padding: 1rem !default;\n\n// Margin between elements in footer, must be lower than or equal to 2 * $modal-inner-padding\n$modal-footer-margin-between: .5rem !default;\n\n$modal-dialog-margin: .5rem !default;\n$modal-dialog-margin-y-sm-up: 1.75rem !default;\n\n$modal-title-line-height: $line-height-base !default;\n\n$modal-content-color: null !default;\n$modal-content-bg: $white !default;\n$modal-content-border-color: rgba($black, .2) !default;\n$modal-content-border-width: $border-width !default;\n$modal-content-border-radius: $border-radius-lg !default;\n$modal-content-inner-border-radius: subtract($modal-content-border-radius, $modal-content-border-width) !default;\n$modal-content-box-shadow-xs: 0 .25rem .5rem rgba($black, .5) !default;\n$modal-content-box-shadow-sm-up: 0 .5rem 1rem rgba($black, .5) !default;\n\n$modal-backdrop-bg: $black !default;\n$modal-backdrop-opacity: .5 !default;\n$modal-header-border-color: $border-color !default;\n$modal-footer-border-color: $modal-header-border-color !default;\n$modal-header-border-width: $modal-content-border-width !default;\n$modal-footer-border-width: $modal-header-border-width !default;\n$modal-header-padding-y: 1rem !default;\n$modal-header-padding-x: 1rem !default;\n$modal-header-padding: $modal-header-padding-y $modal-header-padding-x !default; // Keep this for backwards compatibility\n\n$modal-xl: 1140px !default;\n$modal-lg: 800px !default;\n$modal-md: 500px !default;\n$modal-sm: 300px !default;\n\n$modal-fade-transform: translate(0, -50px) !default;\n$modal-show-transform: none !default;\n$modal-transition: transform .3s ease-out !default;\n$modal-scale-transform: scale(1.02) !default;\n\n\n// Alerts\n//\n// Define alert colors, border radius, and padding.\n\n$alert-padding-y: .75rem !default;\n$alert-padding-x: 1.25rem !default;\n$alert-margin-bottom: 1rem !default;\n$alert-border-radius: $border-radius !default;\n$alert-link-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$alert-border-width: $border-width !default;\n\n$alert-bg-level: -10 !default;\n$alert-border-level: -9 !default;\n$alert-color-level: 6 !default;\n\n\n// Progress bars\n\n$progress-height: 1rem !default;\n$progress-font-size: $font-size-base * .75 !default;\n$progress-bg: $gray-200 !default;\n$progress-border-radius: $border-radius !default;\n$progress-box-shadow: inset 0 .1rem .1rem rgba($black, .1) !default;\n$progress-bar-color: $white !default;\n$progress-bar-bg: theme-color(\"primary\") !default;\n$progress-bar-animation-timing: 1s linear infinite !default;\n$progress-bar-transition: width .6s ease !default;\n\n\n// List group\n\n$list-group-color: null !default;\n$list-group-bg: $white !default;\n$list-group-border-color: rgba($black, .125) !default;\n$list-group-border-width: $border-width !default;\n$list-group-border-radius: $border-radius !default;\n\n$list-group-item-padding-y: .75rem !default;\n$list-group-item-padding-x: 1.25rem !default;\n\n$list-group-hover-bg: $gray-100 !default;\n$list-group-active-color: $component-active-color !default;\n$list-group-active-bg: $component-active-bg !default;\n$list-group-active-border-color: $list-group-active-bg !default;\n\n$list-group-disabled-color: $gray-600 !default;\n$list-group-disabled-bg: $list-group-bg !default;\n\n$list-group-action-color: $gray-700 !default;\n$list-group-action-hover-color: $list-group-action-color !default;\n\n$list-group-action-active-color: $body-color !default;\n$list-group-action-active-bg: $gray-200 !default;\n\n\n// Image thumbnails\n\n$thumbnail-padding: .25rem !default;\n$thumbnail-bg: $body-bg !default;\n$thumbnail-border-width: $border-width !default;\n$thumbnail-border-color: $gray-300 !default;\n$thumbnail-border-radius: $border-radius !default;\n$thumbnail-box-shadow: 0 1px 2px rgba($black, .075) !default;\n\n\n// Figures\n\n$figure-caption-font-size: 90% !default;\n$figure-caption-color: $gray-600 !default;\n\n\n// Breadcrumbs\n\n$breadcrumb-font-size: null !default;\n\n$breadcrumb-padding-y: .75rem !default;\n$breadcrumb-padding-x: 1rem !default;\n$breadcrumb-item-padding: .5rem !default;\n\n$breadcrumb-margin-bottom: 1rem !default;\n\n$breadcrumb-bg: $gray-200 !default;\n$breadcrumb-divider-color: $gray-600 !default;\n$breadcrumb-active-color: $gray-600 !default;\n$breadcrumb-divider: quote(\"/\") !default;\n\n$breadcrumb-border-radius: $border-radius !default;\n\n\n// Carousel\n\n$carousel-control-color: $white !default;\n$carousel-control-width: 15% !default;\n$carousel-control-opacity: .5 !default;\n$carousel-control-hover-opacity: .9 !default;\n$carousel-control-transition: opacity .15s ease !default;\n\n$carousel-indicator-width: 30px !default;\n$carousel-indicator-height: 3px !default;\n$carousel-indicator-hit-area-height: 10px !default;\n$carousel-indicator-spacer: 3px !default;\n$carousel-indicator-active-bg: $white !default;\n$carousel-indicator-transition: opacity .6s ease !default;\n\n$carousel-caption-width: 70% !default;\n$carousel-caption-color: $white !default;\n\n$carousel-control-icon-width: 20px !default;\n\n$carousel-control-prev-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='#{$carousel-control-color}' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path d='M2.75 0l-1.5 1.5L3.75 4l-2.5 2.5L2.75 8l4-4-4-4z'/></svg>\") !default; //rtl\n$carousel-control-next-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='#{$carousel-control-color}' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5L4.25 4l2.5-2.5L5.25 0z'/></svg>\") !default; //rtl\n\n$carousel-transition-duration: .6s !default;\n$carousel-transition: transform $carousel-transition-duration ease-in-out !default; // Define transform transition first if using multiple transitions (e.g., `transform 2s ease, opacity .5s ease-out`)\n\n\n// Spinners\n\n$spinner-width: 2rem !default;\n$spinner-height: $spinner-width !default;\n$spinner-vertical-align: -.125em !default;\n$spinner-border-width: .25em !default;\n\n$spinner-width-sm: 1rem !default;\n$spinner-height-sm: $spinner-width-sm !default;\n$spinner-border-width-sm: .2em !default;\n\n\n// Close\n\n$close-font-size: $font-size-base * 1.5 !default;\n$close-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$close-color: $black !default;\n$close-text-shadow: 0 1px 0 $white !default;\n\n\n// Code\n\n$code-font-size: 87.5% !default;\n$code-color: $pink !default;\n\n$kbd-padding-y: .2rem !default;\n$kbd-padding-x: .4rem !default;\n$kbd-font-size: $code-font-size !default;\n$kbd-color: $white !default;\n$kbd-bg: $gray-900 !default;\n\n$pre-color: $gray-900 !default;\n$pre-scrollable-max-height: 340px !default;\n\n\n// Utilities\n\n$displays: none, inline, inline-block, block, table, table-row, table-cell, flex, inline-flex !default;\n$overflows: auto, hidden !default;\n$positions: static, relative, absolute, fixed, sticky !default;\n$user-selects: all, auto, none !default;\n\n\n// Printing\n\n$print-page-size: a3 !default;\n$print-body-min-width: map-get($grid-breakpoints, \"lg\") !default;\n","// stylelint-disable property-blacklist, scss/dollar-variable-default\n\n// SCSS RFS mixin\n//\n// Automated responsive font sizes\n//\n// Licensed under MIT (https://github.com/twbs/rfs/blob/v8.x/LICENSE)\n\n// Configuration\n\n// Base font size\n$rfs-base-font-size: 1.25rem !default;\n$rfs-font-size-unit: rem !default;\n\n@if $rfs-font-size-unit != rem and $rfs-font-size-unit != px {\n @error \"`#{$rfs-font-size-unit}` is not a valid unit for $rfs-font-size-unit. Use `px` or `rem`.\";\n}\n\n// Breakpoint at where font-size starts decreasing if screen width is smaller\n$rfs-breakpoint: 1200px !default;\n$rfs-breakpoint-unit: px !default;\n\n@if $rfs-breakpoint-unit != px and $rfs-breakpoint-unit != em and $rfs-breakpoint-unit != rem {\n @error \"`#{$rfs-breakpoint-unit}` is not a valid unit for $rfs-breakpoint-unit. Use `px`, `em` or `rem`.\";\n}\n\n// Resize font size based on screen height and width\n$rfs-two-dimensional: false !default;\n\n// Factor of decrease\n$rfs-factor: 10 !default;\n\n@if type-of($rfs-factor) != \"number\" or $rfs-factor <= 1 {\n @error \"`#{$rfs-factor}` is not a valid $rfs-factor, it must be greater than 1.\";\n}\n\n// Generate enable or disable classes. Possibilities: false, \"enable\" or \"disable\"\n$rfs-class: false !default;\n\n// 1 rem = $rfs-rem-value px\n$rfs-rem-value: 16 !default;\n\n// Safari iframe resize bug: https://github.com/twbs/rfs/issues/14\n$rfs-safari-iframe-resize-bug-fix: false !default;\n\n// Disable RFS by setting $enable-responsive-font-sizes to false\n$enable-responsive-font-sizes: true !default;\n\n// Cache $rfs-base-font-size unit\n$rfs-base-font-size-unit: unit($rfs-base-font-size);\n\n@function divide($dividend, $divisor, $precision: 10) {\n $sign: if($dividend > 0 and $divisor > 0 or $dividend < 0 and $divisor < 0, 1, -1);\n $dividend: abs($dividend);\n $divisor: abs($divisor);\n @if $dividend == 0 {\n @return 0;\n }\n @if $divisor == 0 {\n @error \"Cannot divide by 0\";\n }\n $remainder: $dividend;\n $result: 0;\n $factor: 10;\n @while ($remainder > 0 and $precision >= 0) {\n $quotient: 0;\n @while ($remainder >= $divisor) {\n $remainder: $remainder - $divisor;\n $quotient: $quotient + 1;\n }\n $result: $result * 10 + $quotient;\n $factor: $factor * .1;\n $remainder: $remainder * 10;\n $precision: $precision - 1;\n @if ($precision < 0 and $remainder >= $divisor * 5) {\n $result: $result + 1;\n }\n }\n $result: $result * $factor * $sign;\n $dividend-unit: unit($dividend);\n $divisor-unit: unit($divisor);\n $unit-map: (\n \"px\": 1px,\n \"rem\": 1rem,\n \"em\": 1em,\n \"%\": 1%\n );\n @if ($dividend-unit != $divisor-unit and map-has-key($unit-map, $dividend-unit)) {\n $result: $result * map-get($unit-map, $dividend-unit);\n }\n @return $result;\n}\n\n// Remove px-unit from $rfs-base-font-size for calculations\n@if $rfs-base-font-size-unit == \"px\" {\n $rfs-base-font-size: divide($rfs-base-font-size, $rfs-base-font-size * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-base-font-size-unit == \"rem\" {\n $rfs-base-font-size: divide($rfs-base-font-size, divide($rfs-base-font-size * 0 + 1, $rfs-rem-value));\n}\n\n// Cache $rfs-breakpoint unit to prevent multiple calls\n$rfs-breakpoint-unit-cache: unit($rfs-breakpoint);\n\n// Remove unit from $rfs-breakpoint for calculations\n@if $rfs-breakpoint-unit-cache == \"px\" {\n $rfs-breakpoint: divide($rfs-breakpoint, $rfs-breakpoint * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-breakpoint-unit-cache == \"rem\" or $rfs-breakpoint-unit-cache == \"em\" {\n $rfs-breakpoint: divide($rfs-breakpoint, divide($rfs-breakpoint * 0 + 1, $rfs-rem-value));\n}\n\n// Internal mixin that adds disable classes to the selector if needed.\n@mixin _rfs-disable-class {\n @if $rfs-class == \"disable\" {\n // Adding an extra class increases specificity, which prevents the media query to override the font size\n &,\n .disable-responsive-font-size &,\n &.disable-responsive-font-size {\n @content;\n }\n }\n @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Internal mixin that adds enable classes to the selector if needed.\n@mixin _rfs-enable-class {\n @if $rfs-class == \"enable\" {\n .enable-responsive-font-size &,\n &.enable-responsive-font-size {\n @content;\n }\n }\n @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Internal mixin used to determine which media query needs to be used\n@mixin _rfs-media-query($mq-value) {\n @if $rfs-two-dimensional {\n @media (max-width: #{$mq-value}), (max-height: #{$mq-value}) {\n @content;\n }\n }\n @else {\n @media (max-width: #{$mq-value}) {\n @content;\n }\n }\n}\n\n// Responsive font size mixin\n@mixin rfs($fs, $important: false) {\n // Cache $fs unit\n $fs-unit: if(type-of($fs) == \"number\", unit($fs), false);\n\n // Add !important suffix if needed\n $rfs-suffix: if($important, \" !important\", \"\");\n\n // If $fs isn't a number (like inherit) or $fs has a unit (not px or rem, like 1.5em) or $ is 0, just print the value\n @if not $fs-unit or $fs-unit != \"\" and $fs-unit != \"px\" and $fs-unit != \"rem\" or $fs == 0 {\n font-size: #{$fs}#{$rfs-suffix};\n }\n @else {\n // Remove unit from $fs for calculations\n @if $fs-unit == \"px\" {\n $fs: divide($fs, $fs * 0 + 1);\n }\n @else if $fs-unit == \"rem\" {\n $fs: divide($fs, divide($fs * 0 + 1, $rfs-rem-value));\n }\n\n // Set default font size\n $rfs-static: if($rfs-font-size-unit == rem, #{divide($fs, $rfs-rem-value)}rem, #{$fs}px);\n\n // Only add the media query if the font size is bigger than the minimum font size\n @if $fs <= $rfs-base-font-size or not $enable-responsive-font-sizes {\n font-size: #{$rfs-static}#{$rfs-suffix};\n }\n @else {\n // Calculate the minimum font size for $fs\n $fs-min: $rfs-base-font-size + divide($fs - $rfs-base-font-size, $rfs-factor);\n\n // Calculate difference between $fs and the minimum font size\n $fs-diff: $fs - $fs-min;\n\n // Base font-size formatting\n $min-width: if($rfs-font-size-unit == rem, #{divide($fs-min, $rfs-rem-value)}rem, #{$fs-min}px);\n\n // Use `vmin` if two-dimensional is enabled\n $variable-unit: if($rfs-two-dimensional, vmin, vw);\n\n // Calculate the variable width between 0 and $rfs-breakpoint\n $variable-width: #{divide($fs-diff * 100, $rfs-breakpoint)}#{$variable-unit};\n\n // Set the calculated font-size\n $rfs-fluid: calc(#{$min-width} + #{$variable-width}) #{$rfs-suffix};\n\n // Breakpoint formatting\n $mq-value: if($rfs-breakpoint-unit == px, #{$rfs-breakpoint}px, #{divide($rfs-breakpoint, $rfs-rem-value)}#{$rfs-breakpoint-unit});\n\n @include _rfs-disable-class {\n font-size: #{$rfs-static}#{$rfs-suffix};\n }\n\n @include _rfs-media-query($mq-value) {\n @include _rfs-enable-class {\n font-size: $rfs-fluid;\n }\n\n // Include safari iframe resize fix if needed\n min-width: if($rfs-safari-iframe-resize-bug-fix, (0 * 1vw), null);\n }\n }\n }\n}\n\n// The font-size & responsive-font-size mixins use RFS to rescale the font size\n@mixin font-size($fs, $important: false) {\n @include rfs($fs, $important);\n}\n\n@mixin responsive-font-size($fs, $important: false) {\n @include rfs($fs, $important);\n}\n","// Hover mixin and `$enable-hover-media-query` are deprecated.\n//\n// Originally added during our alphas and maintained during betas, this mixin was\n// designed to prevent `:hover` stickiness on iOS-an issue where hover styles\n// would persist after initial touch.\n//\n// For backward compatibility, we've kept these mixins and updated them to\n// always return their regular pseudo-classes instead of a shimmed media query.\n//\n// Issue: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/25195\n\n@mixin hover() {\n &:hover { @content; }\n}\n\n@mixin hover-focus() {\n &:hover,\n &:focus {\n @content;\n }\n}\n\n@mixin plain-hover-focus() {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n @content;\n }\n}\n\n@mixin hover-focus-active() {\n &:hover,\n &:focus,\n &:active {\n @content;\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-list-comma-newline-after\n\n//\n// Headings\n//\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n margin-bottom: $headings-margin-bottom;\n font-family: $headings-font-family;\n font-weight: $headings-font-weight;\n line-height: $headings-line-height;\n color: $headings-color;\n}\n\nh1, .h1 { @include font-size($h1-font-size); }\nh2, .h2 { @include font-size($h2-font-size); }\nh3, .h3 { @include font-size($h3-font-size); }\nh4, .h4 { @include font-size($h4-font-size); }\nh5, .h5 { @include font-size($h5-font-size); }\nh6, .h6 { @include font-size($h6-font-size); }\n\n.lead {\n @include font-size($lead-font-size);\n font-weight: $lead-font-weight;\n}\n\n// Type display classes\n.display-1 {\n @include font-size($display1-size);\n font-weight: $display1-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-2 {\n @include font-size($display2-size);\n font-weight: $display2-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-3 {\n @include font-size($display3-size);\n font-weight: $display3-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-4 {\n @include font-size($display4-size);\n font-weight: $display4-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n\n\n//\n// Horizontal rules\n//\n\nhr {\n margin-top: $hr-margin-y;\n margin-bottom: $hr-margin-y;\n border: 0;\n border-top: $hr-border-width solid $hr-border-color;\n}\n\n\n//\n// Emphasis\n//\n\nsmall,\n.small {\n @include font-size($small-font-size);\n font-weight: $font-weight-normal;\n}\n\nmark,\n.mark {\n padding: $mark-padding;\n background-color: $mark-bg;\n}\n\n\n//\n// Lists\n//\n\n.list-unstyled {\n @include list-unstyled();\n}\n\n// Inline turns list items into inline-block\n.list-inline {\n @include list-unstyled();\n}\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n\n &:not(:last-child) {\n margin-left: $list-inline-padding; //rtl\n }\n}\n\n\n//\n// Misc\n//\n\n// Builds on `abbr`\n.initialism {\n @include font-size(90%);\n text-transform: uppercase;\n}\n\n// Blockquotes\n.blockquote {\n margin-bottom: $spacer;\n @include font-size($blockquote-font-size);\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n @include font-size($blockquote-small-font-size);\n color: $blockquote-small-color;\n\n &::before {\n content: \"\\2014\\00A0\"; // em dash, nbsp\n }\n}\n","// Lists\n\n// Unstyled keeps list items block level, just removes default browser padding and list-style\n@mixin list-unstyled() {\n padding-right: 0; //rtl\n list-style: none;\n}\n","// Responsive images (ensure images don't scale beyond their parents)\n//\n// This is purposefully opt-in via an explicit class rather than being the default for all `<img>`s.\n// We previously tried the \"images are responsive by default\" approach in Bootstrap v2,\n// and abandoned it in Bootstrap v3 because it breaks lots of third-party widgets (including Google Maps)\n// which weren't expecting the images within themselves to be involuntarily resized.\n// See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/18178\n.img-fluid {\n @include img-fluid();\n}\n\n\n// Image thumbnails\n.img-thumbnail {\n padding: $thumbnail-padding;\n background-color: $thumbnail-bg;\n border: $thumbnail-border-width solid $thumbnail-border-color;\n @include border-radius($thumbnail-border-radius);\n @include box-shadow($thumbnail-box-shadow);\n\n // Keep them at most 100% wide\n @include img-fluid();\n}\n\n//\n// Figures\n//\n\n.figure {\n // Ensures the caption's text aligns with the image.\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: $spacer * .5;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n @include font-size($figure-caption-font-size);\n color: $figure-caption-color;\n}\n","// Image Mixins\n// - Responsive image\n// - Retina image\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n\n@mixin img-fluid() {\n // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n max-width: 100%;\n // Part 2: Override the height to auto, otherwise images will be stretched\n // when setting a width and height attribute on the img element.\n height: auto;\n}\n\n\n// Retina image\n//\n// Short retina mixin for setting background-image and -size.\n\n@mixin img-retina($file-1x, $file-2x, $width-1x, $height-1x) {\n background-image: url($file-1x);\n\n // Autoprefixer takes care of adding -webkit-min-device-pixel-ratio and -o-min-device-pixel-ratio,\n // but doesn't convert dppx=>dpi.\n // There's no such thing as unprefixed min-device-pixel-ratio since it's nonstandard.\n // Compatibility info: https://caniuse.com/css-media-resolution\n @media only screen and (min-resolution: 192dpi), // IE9-11 don't support dppx\n only screen and (min-resolution: 2dppx) { // Standardized\n background-image: url($file-2x);\n background-size: $width-1x $height-1x;\n }\n @include deprecate(\"`img-retina()`\", \"v4.3.0\", \"v5\");\n}\n","// stylelint-disable property-disallowed-list\n// Single side border-radius\n\n// Helper function to replace negative values with 0\n@function valid-radius($radius) {\n $return: ();\n @each $value in $radius {\n @if type-of($value) == number {\n $return: append($return, max($value, 0));\n } @else {\n $return: append($return, $value);\n }\n }\n @return $return;\n}\n\n@mixin border-radius($radius: $border-radius, $fallback-border-radius: false) {\n @if $enable-rounded {\n border-radius: valid-radius($radius);\n }\n @else if $fallback-border-radius != false {\n border-radius: $fallback-border-radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-top-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-top-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n","// Inline code\ncode {\n @include font-size($code-font-size);\n color: $code-color;\n word-wrap: break-word;\n\n // Streamline the style when inside anchors to avoid broken underline and more\n a > & {\n color: inherit;\n }\n}\n\n// User input typically entered via keyboard\nkbd {\n padding: $kbd-padding-y $kbd-padding-x;\n @include font-size($kbd-font-size);\n color: $kbd-color;\n background-color: $kbd-bg;\n @include border-radius($border-radius-sm);\n @include box-shadow($kbd-box-shadow);\n\n kbd {\n padding: 0;\n @include font-size(100%);\n font-weight: $nested-kbd-font-weight;\n @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n// Blocks of code\npre {\n display: block;\n @include font-size($code-font-size);\n color: $pre-color;\n\n // Account for some code outputs that place code tags in pre tags\n code {\n @include font-size(inherit);\n color: inherit;\n word-break: normal;\n }\n}\n\n// Enable scrollable blocks of code\n.pre-scrollable {\n max-height: $pre-scrollable-max-height;\n overflow-y: scroll;\n}\n","// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n@if $enable-grid-classes {\n // Single container class with breakpoint max-widths\n .container,\n // 100% wide container at all breakpoints\n .container-fluid {\n @include make-container();\n }\n\n // Responsive containers that are 100% wide until a breakpoint\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n .container-#{$breakpoint} {\n @extend .container-fluid;\n }\n\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $grid-breakpoints) {\n %responsive-container-#{$breakpoint} {\n max-width: $container-max-width;\n }\n\n // Extend each breakpoint which is smaller or equal to the current breakpoint\n $extend-breakpoint: true;\n\n @each $name, $width in $grid-breakpoints {\n @if ($extend-breakpoint) {\n .container#{breakpoint-infix($name, $grid-breakpoints)} {\n @extend %responsive-container-#{$breakpoint};\n }\n\n // Once the current breakpoint is reached, stop extending\n @if ($breakpoint == $name) {\n $extend-breakpoint: false;\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Row\n//\n// Rows contain your columns.\n\n@if $enable-grid-classes {\n .row {\n @include make-row();\n }\n\n // Remove the negative margin from default .row, then the horizontal padding\n // from all immediate children columns (to prevent runaway style inheritance).\n .no-gutters {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n\n > .col,\n > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n }\n}\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n@if $enable-grid-classes {\n @include make-grid-columns();\n}\n","/// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n@mixin make-container($gutter: $grid-gutter-width) {\n width: 100%;\n padding-right: $gutter * .5;\n padding-left: $gutter * .5;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@mixin make-row($gutter: $grid-gutter-width) {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -$gutter * .5;\n margin-left: -$gutter * .5;\n}\n\n// For each breakpoint, define the maximum width of the container in a media query\n@mixin make-container-max-widths($max-widths: $container-max-widths, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @each $breakpoint, $container-max-width in $max-widths {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n max-width: $container-max-width;\n }\n }\n @include deprecate(\"The `make-container-max-widths` mixin\", \"v4.5.2\", \"v5\");\n}\n\n@mixin make-col-ready($gutter: $grid-gutter-width) {\n position: relative;\n // Prevent columns from becoming too narrow when at smaller grid tiers by\n // always setting `width: 100%;`. This works because we use `flex` values\n // later on to override this initial width.\n width: 100%;\n padding-right: $gutter * .5;\n padding-left: $gutter * .5;\n}\n\n@mixin make-col($size, $columns: $grid-columns) {\n flex: 0 0 percentage(divide($size, $columns));\n // Add a `max-width` to ensure content within each column does not blow out\n // the width of the column. Applies to IE10+ and Firefox. Chrome and Safari\n // do not appear to require this.\n max-width: percentage(divide($size, $columns));\n}\n\n@mixin make-col-auto() {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%; // Reset earlier grid tiers\n}\n\n@mixin make-col-offset($size, $columns: $grid-columns) {\n $num: divide($size, $columns);\n margin-right: if($num == 0, 0, percentage($num)); //rtl\n}\n\n// Row columns\n//\n// Specify on a parent element(e.g., .row) to force immediate children into NN\n// numberof columns. Supports wrapping to new lines, but does not do a Masonry\n// style grid.\n@mixin row-cols($count) {\n > * {\n flex: 0 0 divide(100%, $count);\n max-width: divide(100%, $count);\n }\n}\n","// Breakpoint viewport sizes and media queries.\n//\n// Breakpoints are defined as a map of (name: minimum width), order from small to large:\n//\n// (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px)\n//\n// The map defined in the `$grid-breakpoints` global variable is used as the `$breakpoints` argument by default.\n\n// Name of the next breakpoint, or null for the last breakpoint.\n//\n// >> breakpoint-next(sm)\n// md\n// >> breakpoint-next(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// md\n// >> breakpoint-next(sm, $breakpoint-names: (xs sm md lg xl))\n// md\n@function breakpoint-next($name, $breakpoints: $grid-breakpoints, $breakpoint-names: map-keys($breakpoints)) {\n $n: index($breakpoint-names, $name);\n @return if($n != null and $n < length($breakpoint-names), nth($breakpoint-names, $n + 1), null);\n}\n\n// Minimum breakpoint width. Null for the smallest (first) breakpoint.\n//\n// >> breakpoint-min(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// 576px\n@function breakpoint-min($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: map-get($breakpoints, $name);\n @return if($min != 0, $min, null);\n}\n\n// Maximum breakpoint width. Null for the largest (last) breakpoint.\n// The maximum value is calculated as the minimum of the next one less 0.02px\n// to work around the limitations of `min-` and `max-` prefixes and viewports with fractional widths.\n// See https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/#mq-min-max\n// Uses 0.02px rather than 0.01px to work around a current rounding bug in Safari.\n// See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=178261\n//\n// >> breakpoint-max(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// 767.98px\n@function breakpoint-max($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($name, $breakpoints);\n @return if($next, breakpoint-min($next, $breakpoints) - .02, null);\n}\n\n// Returns a blank string if smallest breakpoint, otherwise returns the name with a dash in front.\n// Useful for making responsive utilities.\n//\n// >> breakpoint-infix(xs, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// \"\" (Returns a blank string)\n// >> breakpoint-infix(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// \"-sm\"\n@function breakpoint-infix($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @return if(breakpoint-min($name, $breakpoints) == null, \"\", \"-#{$name}\");\n}\n\n// Media of at least the minimum breakpoint width. No query for the smallest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and wider.\n@mixin media-breakpoint-up($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n @if $min {\n @media (min-width: $min) {\n @content;\n }\n } @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Media of at most the maximum breakpoint width. No query for the largest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and narrower.\n@mixin media-breakpoint-down($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n @if $max {\n @media (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Media that spans multiple breakpoint widths.\n// Makes the @content apply between the min and max breakpoints\n@mixin media-breakpoint-between($lower, $upper, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($lower, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($upper, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else if $max == null {\n @include media-breakpoint-up($lower, $breakpoints) {\n @content;\n }\n } @else if $min == null {\n @include media-breakpoint-down($upper, $breakpoints) {\n @content;\n }\n }\n}\n\n// Media between the breakpoint's minimum and maximum widths.\n// No minimum for the smallest breakpoint, and no maximum for the largest one.\n// Makes the @content apply only to the given breakpoint, not viewports any wider or narrower.\n@mixin media-breakpoint-only($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else if $max == null {\n @include media-breakpoint-up($name, $breakpoints) {\n @content;\n }\n } @else if $min == null {\n @include media-breakpoint-down($name, $breakpoints) {\n @content;\n }\n }\n}\n","// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `$grid-columns`.\n\n@mixin make-grid-columns($columns: $grid-columns, $gutter: $grid-gutter-width, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n // Common properties for all breakpoints\n %grid-column {\n position: relative;\n width: 100%;\n padding-right: $gutter * .5;\n padding-left: $gutter * .5;\n }\n\n @each $breakpoint in map-keys($breakpoints) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $breakpoints);\n\n @if $columns > 0 {\n // Allow columns to stretch full width below their breakpoints\n @for $i from 1 through $columns {\n .col#{$infix}-#{$i} {\n @extend %grid-column;\n }\n }\n }\n\n .col#{$infix},\n .col#{$infix}-auto {\n @extend %grid-column;\n }\n\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n // Provide basic `.col-{bp}` classes for equal-width flexbox columns\n .col#{$infix} {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n\n @if $grid-row-columns > 0 {\n @for $i from 1 through $grid-row-columns {\n .row-cols#{$infix}-#{$i} {\n @include row-cols($i);\n }\n }\n }\n\n .col#{$infix}-auto {\n @include make-col-auto();\n }\n\n @if $columns > 0 {\n @for $i from 1 through $columns {\n .col#{$infix}-#{$i} {\n @include make-col($i, $columns);\n }\n }\n }\n\n .order#{$infix}-first { order: -1; }\n\n .order#{$infix}-last { order: $columns + 1; }\n\n @for $i from 0 through $columns {\n .order#{$infix}-#{$i} { order: $i; }\n }\n\n @if $columns > 0 {\n // `$columns - 1` because offsetting by the width of an entire row isn't possible\n @for $i from 0 through ($columns - 1) {\n @if not ($infix == \"\" and $i == 0) { // Avoid emitting useless .offset-0\n .offset#{$infix}-#{$i} {\n @include make-col-offset($i, $columns);\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n","//\n// Basic Bootstrap table\n//\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: $spacer;\n color: $table-color;\n background-color: $table-bg; // Reset for nesting within parents with `background-color`.\n\n th,\n td {\n padding: $table-cell-padding;\n vertical-align: top;\n border-top: $table-border-width solid $table-border-color;\n }\n\n thead th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom: (2 * $table-border-width) solid $table-border-color;\n }\n\n tbody + tbody {\n border-top: (2 * $table-border-width) solid $table-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Condensed table w/ half padding\n//\n\n.table-sm {\n th,\n td {\n padding: $table-cell-padding-sm;\n }\n}\n\n\n// Border versions\n//\n// Add or remove borders all around the table and between all the columns.\n\n.table-bordered {\n border: $table-border-width solid $table-border-color;\n\n th,\n td {\n border: $table-border-width solid $table-border-color;\n }\n\n thead {\n th,\n td {\n border-bottom-width: 2 * $table-border-width;\n }\n }\n}\n\n.table-borderless {\n th,\n td,\n thead th,\n tbody + tbody {\n border: 0;\n }\n}\n\n// Zebra-striping\n//\n// Default zebra-stripe styles (alternating gray and transparent backgrounds)\n\n.table-striped {\n tbody tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n background-color: $table-accent-bg;\n }\n}\n\n\n// Hover effect\n//\n// Placed here since it has to come after the potential zebra striping\n\n.table-hover {\n tbody tr {\n @include hover() {\n color: $table-hover-color;\n background-color: $table-hover-bg;\n }\n }\n}\n\n\n// Table backgrounds\n//\n// Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n// inheritance to nested tables.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include table-row-variant($color, theme-color-level($color, $table-bg-level), theme-color-level($color, $table-border-level));\n}\n\n@include table-row-variant(active, $table-active-bg);\n\n\n// Dark styles\n//\n// Same table markup, but inverted color scheme: dark background and light text.\n\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.table {\n .thead-dark {\n th {\n color: $table-dark-color;\n background-color: $table-dark-bg;\n border-color: $table-dark-border-color;\n }\n }\n\n .thead-light {\n th {\n color: $table-head-color;\n background-color: $table-head-bg;\n border-color: $table-border-color;\n }\n }\n}\n\n.table-dark {\n color: $table-dark-color;\n background-color: $table-dark-bg;\n\n th,\n td,\n thead th {\n border-color: $table-dark-border-color;\n }\n\n &.table-bordered {\n border: 0;\n }\n\n &.table-striped {\n tbody tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n background-color: $table-dark-accent-bg;\n }\n }\n\n &.table-hover {\n tbody tr {\n @include hover() {\n color: $table-dark-hover-color;\n background-color: $table-dark-hover-bg;\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Responsive tables\n//\n// Generate series of `.table-responsive-*` classes for configuring the screen\n// size of where your table will overflow.\n\n.table-responsive {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n &#{$infix} {\n @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n // Prevent double border on horizontal scroll due to use of `display: block;`\n > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Tables\n\n@mixin table-row-variant($state, $background, $border: null) {\n // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n // inheritance to nested tables.\n .table-#{$state} {\n &,\n > th,\n > td {\n background-color: $background;\n }\n\n @if $border != null {\n th,\n td,\n thead th,\n tbody + tbody {\n border-color: $border;\n }\n }\n }\n\n // Hover states for `.table-hover`\n // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n .table-hover {\n $hover-background: darken($background, 5%);\n\n .table-#{$state} {\n @include hover() {\n background-color: $hover-background;\n\n > td,\n > th {\n background-color: $hover-background;\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Bootstrap functions\n//\n// Utility mixins and functions for evaluating source code across our variables, maps, and mixins.\n\n// Ascending\n// Used to evaluate Sass maps like our grid breakpoints.\n@mixin _assert-ascending($map, $map-name) {\n $prev-key: null;\n $prev-num: null;\n @each $key, $num in $map {\n @if $prev-num == null or unit($num) == \"%\" or unit($prev-num) == \"%\" {\n // Do nothing\n } @else if not comparable($prev-num, $num) {\n @warn \"Potentially invalid value for #{$map-name}: This map must be in ascending order, but key '#{$key}' has value #{$num} whose unit makes it incomparable to #{$prev-num}, the value of the previous key '#{$prev-key}' !\";\n } @else if $prev-num >= $num {\n @warn \"Invalid value for #{$map-name}: This map must be in ascending order, but key '#{$key}' has value #{$num} which isn't greater than #{$prev-num}, the value of the previous key '#{$prev-key}' !\";\n }\n $prev-key: $key;\n $prev-num: $num;\n }\n}\n\n// Starts at zero\n// Used to ensure the min-width of the lowest breakpoint starts at 0.\n@mixin _assert-starts-at-zero($map, $map-name: \"$grid-breakpoints\") {\n @if length($map) > 0 {\n $values: map-values($map);\n $first-value: nth($values, 1);\n @if $first-value != 0 {\n @warn \"First breakpoint in #{$map-name} must start at 0, but starts at #{$first-value}.\";\n }\n }\n}\n\n// Replace `$search` with `$replace` in `$string`\n// Used on our SVG icon backgrounds for custom forms.\n//\n// @author Hugo Giraudel\n// @param {String} $string - Initial string\n// @param {String} $search - Substring to replace\n// @param {String} $replace ('') - New value\n// @return {String} - Updated string\n@function str-replace($string, $search, $replace: \"\") {\n $index: str-index($string, $search);\n\n @if $index {\n @return str-slice($string, 1, $index - 1) + $replace + str-replace(str-slice($string, $index + str-length($search)), $search, $replace);\n }\n\n @return $string;\n}\n\n// See https://codepen.io/kevinweber/pen/dXWoRw\n//\n// Requires the use of quotes around data URIs.\n\n@function escape-svg($string) {\n @if str-index($string, \"data:image/svg+xml\") {\n @each $char, $encoded in $escaped-characters {\n // Do not escape the url brackets\n @if str-index($string, \"url(\") == 1 {\n $string: url(\"#{str-replace(str-slice($string, 6, -3), $char, $encoded)}\");\n } @else {\n $string: str-replace($string, $char, $encoded);\n }\n }\n }\n\n @return $string;\n}\n\n// Color contrast\n@function color-yiq($color, $dark: $yiq-text-dark, $light: $yiq-text-light) {\n $r: red($color);\n $g: green($color);\n $b: blue($color);\n\n $yiq: (($r * 299) + ($g * 587) + ($b * 114)) * .001;\n\n @if ($yiq >= $yiq-contrasted-threshold) {\n @return $dark;\n } @else {\n @return $light;\n }\n}\n\n// Retrieve color Sass maps\n@function color($key: \"blue\") {\n @return map-get($colors, $key);\n}\n\n@function theme-color($key: \"primary\") {\n @return map-get($theme-colors, $key);\n}\n\n@function gray($key: \"100\") {\n @return map-get($grays, $key);\n}\n\n// Request a theme color level\n@function theme-color-level($color-name: \"primary\", $level: 0) {\n $color: theme-color($color-name);\n $color-base: if($level > 0, $black, $white);\n $level: abs($level);\n\n @return mix($color-base, $color, $level * $theme-color-interval);\n}\n\n// Return valid calc\n@function add($value1, $value2, $return-calc: true) {\n @if $value1 == null {\n @return $value2;\n }\n\n @if $value2 == null {\n @return $value1;\n }\n\n @if type-of($value1) == number and type-of($value2) == number and comparable($value1, $value2) {\n @return $value1 + $value2;\n }\n\n @return if($return-calc == true, calc(#{$value1} + #{$value2}), $value1 + unquote(\" + \") + $value2);\n}\n\n@function subtract($value1, $value2, $return-calc: true) {\n @if $value1 == null and $value2 == null {\n @return null;\n }\n\n @if $value1 == null {\n @return -$value2;\n }\n\n @if $value2 == null {\n @return $value1;\n }\n\n @if type-of($value1) == number and type-of($value2) == number and comparable($value1, $value2) {\n @return $value1 - $value2;\n }\n\n @if type-of($value2) != number {\n $value2: unquote(\"(\") + $value2 + unquote(\")\");\n }\n\n @return if($return-calc == true, calc(#{$value1} - #{$value2}), $value1 + unquote(\" - \") + $value2);\n}\n\n@function divide($dividend, $divisor, $precision: 10) {\n $sign: if($dividend > 0 and $divisor > 0 or $dividend < 0 and $divisor < 0, 1, -1);\n $dividend: abs($dividend);\n $divisor: abs($divisor);\n @if $dividend == 0 {\n @return 0;\n }\n @if $divisor == 0 {\n @error \"Cannot divide by 0\";\n }\n $remainder: $dividend;\n $result: 0;\n $factor: 10;\n @while ($remainder > 0 and $precision >= 0) {\n $quotient: 0;\n @while ($remainder >= $divisor) {\n $remainder: $remainder - $divisor;\n $quotient: $quotient + 1;\n }\n $result: $result * 10 + $quotient;\n $factor: $factor * .1;\n $remainder: $remainder * 10;\n $precision: $precision - 1;\n @if ($precision < 0 and $remainder >= $divisor * 5) {\n $result: $result + 1;\n }\n }\n $result: $result * $factor * $sign;\n $dividend-unit: unit($dividend);\n $divisor-unit: unit($divisor);\n $unit-map: (\n \"px\": 1px,\n \"rem\": 1rem,\n \"em\": 1em,\n \"%\": 1%\n );\n @if ($dividend-unit != $divisor-unit and map-has-key($unit-map, $dividend-unit)) {\n $result: $result * map-get($unit-map, $dividend-unit);\n }\n @return $result;\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Textual form controls\n//\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: $input-height;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n font-family: $input-font-family;\n @include font-size($input-font-size);\n font-weight: $input-font-weight;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $input-border-width solid $input-border-color;\n\n // Note: This has no effect on <select>s in some browsers, due to the limited stylability of `<select>`s in CSS.\n @include border-radius($input-border-radius, 0);\n\n @include box-shadow($input-box-shadow);\n @include transition($input-transition);\n\n // Unstyle the caret on `<select>`s in IE10+.\n &::-ms-expand {\n background-color: transparent;\n border: 0;\n }\n\n // Customize the `:focus` state to imitate native WebKit styles.\n @include form-control-focus($ignore-warning: true);\n\n // Placeholder\n &::placeholder {\n color: $input-placeholder-color;\n // Override Firefox's unusual default opacity; see https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526.\n opacity: 1;\n }\n\n // Disabled and read-only inputs\n //\n // HTML5 says that controls under a fieldset > legend:first-child won't be\n // disabled if the fieldset is disabled. Due to implementation difficulty, we\n // don't honor that edge case; we style them as disabled anyway.\n &:disabled,\n &[readonly] {\n background-color: $input-disabled-bg;\n // iOS fix for unreadable disabled content; see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11655.\n opacity: 1;\n }\n}\n\ninput[type=\"date\"],\ninput[type=\"time\"],\ninput[type=\"datetime-local\"],\ninput[type=\"month\"] {\n &.form-control {\n appearance: none; // Fix appearance for date inputs in Safari\n }\n}\n\nselect.form-control {\n // Remove select outline from select box in FF\n &:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 $input-color;\n }\n\n &:focus::-ms-value {\n // Suppress the nested default white text on blue background highlight given to\n // the selected option text when the (still closed) <select> receives focus\n // in IE and (under certain conditions) Edge, as it looks bad and cannot be made to\n // match the appearance of the native widget.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19398.\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n }\n}\n\n// Make file inputs better match text inputs by forcing them to new lines.\n.form-control-file,\n.form-control-range {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n\n//\n// Labels\n//\n\n// For use with horizontal and inline forms, when you need the label (or legend)\n// text to align with the form controls.\n.col-form-label {\n padding-top: add($input-padding-y, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y, $input-border-width);\n margin-bottom: 0; // Override the `<label>/<legend>` default\n @include font-size(inherit); // Override the `<legend>` default\n line-height: $input-line-height;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n}\n\n\n// Readonly controls as plain text\n//\n// Apply class to a readonly input to make it appear like regular plain\n// text (without any border, background color, focus indicator)\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: $input-padding-y 0;\n margin-bottom: 0; // match inputs if this class comes on inputs with default margins\n @include font-size($input-font-size);\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-plaintext-color;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: $input-border-width 0;\n\n &.form-control-sm,\n &.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n\n// Form control sizing\n//\n// Build on `.form-control` with modifier classes to decrease or increase the\n// height and font-size of form controls.\n//\n// Repeated in `_input_group.scss` to avoid Sass extend issues.\n\n.form-control-sm {\n height: $input-height-sm;\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.form-control-lg {\n height: $input-height-lg;\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\nselect.form-control {\n &[size],\n &[multiple] {\n height: auto;\n }\n}\n\ntextarea.form-control {\n height: auto;\n}\n\n// Form groups\n//\n// Designed to help with the organization and spacing of vertical forms. For\n// horizontal forms, use the predefined grid classes.\n\n.form-group {\n margin-bottom: $form-group-margin-bottom;\n}\n\n.form-text {\n display: block;\n margin-top: $form-text-margin-top;\n}\n\n\n// Form grid\n//\n// Special replacement for our grid system's `.row` for tighter form layouts.\n\n.form-row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -$form-grid-gutter-width * .5;\n margin-left: -$form-grid-gutter-width * .5;\n\n > .col,\n > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: $form-grid-gutter-width * .5;\n padding-left: $form-grid-gutter-width * .5;\n }\n}\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Indent the labels to position radios/checkboxes as hanging controls.\n\n.form-check {\n position: relative;\n display: block;\n padding-right: $form-check-input-gutter; //rtl\n}\n\n.form-check-input {\n position: absolute;\n margin-top: $form-check-input-margin-y;\n margin-right: -$form-check-input-gutter; //rtl\n\n // Use [disabled] and :disabled for workaround https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled] ~ .form-check-label,\n &:disabled ~ .form-check-label {\n color: $text-muted;\n }\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0; // Override default `<label>` bottom margin\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-flex;\n align-items: center;\n padding-right: 0; // Override base .form-check //rtl\n margin-left: $form-check-inline-margin-x; //rtl\n\n // Undo .form-check-input defaults and add some `margin-right`.\n .form-check-input {\n position: static;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0; //rtl\n margin-left: $form-check-inline-input-margin-x; //rtl\n }\n}\n\n\n// Form validation\n//\n// Provide feedback to users when form field values are valid or invalid. Works\n// primarily for client-side validation via scoped `:invalid` and `:valid`\n// pseudo-classes but also includes `.is-invalid` and `.is-valid` classes for\n// server side validation.\n\n@each $state, $data in $form-validation-states {\n @include form-validation-state($state, map-get($data, color), map-get($data, icon));\n}\n\n// Inline forms\n//\n// Make forms appear inline(-block) by adding the `.form-inline` class. Inline\n// forms begin stacked on extra small (mobile) devices and then go inline when\n// viewports reach <768px.\n//\n// Requires wrapping inputs and labels with `.form-group` for proper display of\n// default HTML form controls and our custom form controls (e.g., input groups).\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center; // Prevent shorter elements from growing to same height as others (e.g., small buttons growing to normal sized button height)\n\n // Because we use flex, the initial sizing of checkboxes is collapsed and\n // doesn't occupy the full-width (which is what we want for xs grid tier),\n // so we force that here.\n .form-check {\n width: 100%;\n }\n\n // Kick in the inline\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n label {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n\n // Inline-block all the things for \"inline\"\n .form-group {\n display: flex;\n flex: 0 0 auto;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n\n // Allow folks to *not* use `.form-group`\n .form-control {\n display: inline-block;\n width: auto; // Prevent labels from stacking above inputs in `.form-group`\n vertical-align: middle;\n }\n\n // Make static controls behave like regular ones\n .form-control-plaintext {\n display: inline-block;\n }\n\n .input-group,\n .custom-select {\n width: auto;\n }\n\n // Remove default margin on radios/checkboxes that were used for stacking, and\n // then undo the floating of radios and checkboxes to match.\n .form-check {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: auto;\n padding-right: 0; //rtl\n }\n .form-check-input {\n position: relative;\n flex-shrink: 0;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0; //rtl\n margin-left: $form-check-input-margin-x; //rtl\n }\n\n .custom-control {\n align-items: center;\n justify-content: center;\n }\n .custom-control-label {\n margin-bottom: 0;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable property-disallowed-list\n@mixin transition($transition...) {\n @if length($transition) == 0 {\n $transition: $transition-base;\n }\n\n @if length($transition) > 1 {\n @each $value in $transition {\n @if $value == null or $value == none {\n @warn \"The keyword 'none' or 'null' must be used as a single argument.\";\n }\n }\n }\n\n @if $enable-transitions {\n @if nth($transition, 1) != null {\n transition: $transition;\n }\n\n @if $enable-prefers-reduced-motion-media-query and nth($transition, 1) != null and nth($transition, 1) != none {\n @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n transition: none;\n }\n }\n }\n}\n","// Form control focus state\n//\n// Generate a customized focus state and for any input with the specified color,\n// which defaults to the `$input-focus-border-color` variable.\n//\n// We highly encourage you to not customize the default value, but instead use\n// this to tweak colors on an as-needed basis. This aesthetic change is based on\n// WebKit's default styles, but applicable to a wider range of browsers. Its\n// usability and accessibility should be taken into account with any change.\n//\n// Example usage: change the default blue border and shadow to white for better\n// contrast against a dark gray background.\n@mixin form-control-focus($ignore-warning: false) {\n &:focus {\n color: $input-focus-color;\n background-color: $input-focus-bg;\n border-color: $input-focus-border-color;\n outline: 0;\n @if $enable-shadows {\n @include box-shadow($input-box-shadow, $input-focus-box-shadow);\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: $input-focus-box-shadow;\n }\n }\n @include deprecate(\"The `form-control-focus()` mixin\", \"v4.4.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n\n// This mixin uses an `if()` technique to be compatible with Dart Sass\n// See https://github.com/sass/sass/issues/1873#issuecomment-152293725 for more details\n@mixin form-validation-state-selector($state) {\n @if ($state == \"valid\" or $state == \"invalid\") {\n .was-validated #{if(&, \"&\", \"\")}:#{$state},\n #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n @content;\n }\n } @else {\n #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n @content;\n }\n }\n}\n\n@mixin form-validation-state($state, $color, $icon) {\n .#{$state}-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: $form-feedback-margin-top;\n @include font-size($form-feedback-font-size);\n color: $color;\n }\n\n .#{$state}-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n right: 0; //rtl\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%; // Contain to parent when possible\n padding: $form-feedback-tooltip-padding-y $form-feedback-tooltip-padding-x;\n margin-top: .1rem;\n @include font-size($form-feedback-tooltip-font-size);\n line-height: $form-feedback-tooltip-line-height;\n color: color-yiq($color);\n background-color: rgba($color, $form-feedback-tooltip-opacity);\n @include border-radius($form-feedback-tooltip-border-radius);\n\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/31557\n // Align tooltip to form elements\n .form-row > .col > &,\n .form-row > [class*=\"col-\"] > & {\n right: $form-grid-gutter-width * .5; //rtl\n }\n }\n\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .#{$state}-feedback,\n ~ .#{$state}-tooltip {\n display: block;\n }\n }\n\n .form-control {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n border-color: $color;\n\n @if $enable-validation-icons {\n padding-left: $input-height-inner !important; /* stylelint-disable-line declaration-no-important */ //rtl\n background-image: escape-svg($icon);\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: left $input-height-inner-quarter center; //rtl\n background-size: $input-height-inner-half $input-height-inner-half;\n }\n\n &:focus {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n\n // stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\n select.form-control {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n @if $enable-validation-icons {\n padding-left: $input-padding-x * 4 !important; /* stylelint-disable-line declaration-no-important */ //rtl\n background-position: left $input-padding-x * 2 center; //rtl\n }\n }\n }\n\n // stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\n textarea.form-control {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n @if $enable-validation-icons {\n padding-left: $input-height-inner; //rtl\n background-position: top $input-height-inner-quarter left $input-height-inner-quarter; //rtl\n }\n }\n }\n\n .custom-select {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n border-color: $color;\n\n @if $enable-validation-icons {\n padding-left: $custom-select-feedback-icon-padding-left !important; /* stylelint-disable-line declaration-no-important */ //rtl\n background: $custom-select-background, $custom-select-bg escape-svg($icon) $custom-select-feedback-icon-position / $custom-select-feedback-icon-size no-repeat;\n }\n\n &:focus {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n\n .form-check-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .form-check-label {\n color: $color;\n }\n\n ~ .#{$state}-feedback,\n ~ .#{$state}-tooltip {\n display: block;\n }\n }\n }\n\n .custom-control-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .custom-control-label {\n color: $color;\n\n &::before {\n border-color: $color;\n }\n }\n\n &:checked {\n ~ .custom-control-label::before {\n border-color: lighten($color, 10%);\n @include gradient-bg(lighten($color, 10%));\n }\n }\n\n &:focus {\n ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n\n &:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: $color;\n }\n }\n }\n }\n\n // custom file\n .custom-file-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .custom-file-label {\n border-color: $color;\n }\n\n &:focus {\n ~ .custom-file-label {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Gradients\n\n@mixin gradient-bg($color) {\n @if $enable-gradients {\n background: $color linear-gradient(180deg, mix($body-bg, $color, 15%), $color) repeat-x;\n } @else {\n background-color: $color;\n }\n}\n\n// Horizontal gradient, from left to right\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-x($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n// Vertical gradient, from top to bottom\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-y($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to bottom, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n@mixin gradient-directional($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $deg: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($deg, $start-color, $end-color);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n@mixin gradient-x-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-y-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient($start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-radial($inner-color: $gray-700, $outer-color: $gray-800) {\n background-image: radial-gradient(circle, $inner-color, $outer-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-striped($color: rgba($white, .15), $angle: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($angle, $color 25%, transparent 25%, transparent 50%, $color 50%, $color 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Base styles\n//\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-family: $btn-font-family;\n font-weight: $btn-font-weight;\n color: $body-color;\n text-align: center;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n white-space: $btn-white-space;\n vertical-align: middle;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: $btn-border-width solid transparent;\n @include button-size($btn-padding-y, $btn-padding-x, $btn-font-size, $btn-line-height, $btn-border-radius);\n @include transition($btn-transition);\n\n @include hover() {\n color: $body-color;\n text-decoration: none;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: $btn-focus-box-shadow;\n }\n\n // Disabled comes first so active can properly restyle\n &.disabled,\n &:disabled {\n opacity: $btn-disabled-opacity;\n @include box-shadow(none);\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled) {\n cursor: if($enable-pointer-cursor-for-buttons, pointer, null);\n\n &:active,\n &.active {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n &:focus {\n @include box-shadow($btn-focus-box-shadow, $btn-active-box-shadow);\n }\n }\n }\n}\n\n// Future-proof disabling of clicks on `<a>` elements\na.btn.disabled,\nfieldset:disabled a.btn {\n pointer-events: none;\n}\n\n\n//\n// Alternate buttons\n//\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-#{$color} {\n @include button-variant($value, $value);\n }\n}\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-outline-#{$color} {\n @include button-outline-variant($value);\n }\n}\n\n\n//\n// Link buttons\n//\n\n// Make a button look and behave like a link\n.btn-link {\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n\n @include hover() {\n color: $link-hover-color;\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n color: $btn-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n }\n\n // No need for an active state here\n}\n\n\n//\n// Button Sizes\n//\n\n.btn-lg {\n @include button-size($btn-padding-y-lg, $btn-padding-x-lg, $btn-font-size-lg, $btn-line-height-lg, $btn-border-radius-lg);\n}\n\n.btn-sm {\n @include button-size($btn-padding-y-sm, $btn-padding-x-sm, $btn-font-size-sm, $btn-line-height-sm, $btn-border-radius-sm);\n}\n\n\n//\n// Block button\n//\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n\n // Vertically space out multiple block buttons\n + .btn-block {\n margin-top: $btn-block-spacing-y;\n }\n}\n\n// Specificity overrides\ninput[type=\"submit\"],\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"button\"] {\n &.btn-block {\n width: 100%;\n }\n}\n","// Button variants\n//\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n\n@mixin button-variant($background, $border, $hover-background: darken($background, 7.5%), $hover-border: darken($border, 10%), $active-background: darken($background, 10%), $active-border: darken($border, 12.5%)) {\n color: color-yiq($background);\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n @include box-shadow($btn-box-shadow);\n\n @include hover() {\n color: color-yiq($hover-background);\n @include gradient-bg($hover-background);\n border-color: $hover-border;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n color: color-yiq($hover-background);\n @include gradient-bg($hover-background);\n border-color: $hover-border;\n @if $enable-shadows {\n @include box-shadow($btn-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5));\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5);\n }\n }\n\n // Disabled comes first so active can properly restyle\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: color-yiq($background);\n background-color: $background;\n border-color: $border;\n // Remove CSS gradients if they're enabled\n @if $enable-gradients {\n background-image: none;\n }\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled):active,\n &:not(:disabled):not(.disabled).active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n color: color-yiq($active-background);\n background-color: $active-background;\n @if $enable-gradients {\n background-image: none; // Remove the gradient for the pressed/active state\n }\n border-color: $active-border;\n\n &:focus {\n @if $enable-shadows and $btn-active-box-shadow != none {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5));\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5);\n }\n }\n }\n}\n\n@mixin button-outline-variant($color, $color-hover: color-yiq($color), $active-background: $color, $active-border: $color) {\n color: $color;\n border-color: $color;\n\n @include hover() {\n color: $color-hover;\n background-color: $active-background;\n border-color: $active-border;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $color;\n background-color: transparent;\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled):active,\n &:not(:disabled):not(.disabled).active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n color: color-yiq($active-background);\n background-color: $active-background;\n border-color: $active-border;\n\n &:focus {\n @if $enable-shadows and $btn-active-box-shadow != none {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5));\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n }\n }\n }\n}\n\n// Button sizes\n@mixin button-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $line-height, $border-radius) {\n padding: $padding-y $padding-x;\n @include font-size($font-size);\n line-height: $line-height;\n // Manually declare to provide an override to the browser default\n @include border-radius($border-radius, 0);\n}\n",".fade {\n @include transition($transition-fade);\n\n &:not(.show) {\n opacity: 0;\n }\n}\n\n.collapse {\n &:not(.show) {\n display: none;\n }\n}\n\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n @include transition($transition-collapse);\n\n &.width {\n width: 0;\n height: auto;\n @include transition($transition-collapse-width);\n }\n}\n","// The dropdown wrapper (`<div>`)\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n\n // Generate the caret automatically\n @include caret();\n}\n\n// The dropdown menu\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0; //rtl: because of popper.js nature, it should have its LTR value\n z-index: $zindex-dropdown;\n display: none; // none by default, but block on \"open\" of the menu\n float: left; //rtl: because of popper.js nature, it should have its LTR value\n min-width: $dropdown-min-width;\n padding: $dropdown-padding-y $dropdown-padding-x;\n margin: $dropdown-spacer 0 0; // override default ul\n @include font-size($dropdown-font-size);\n color: $dropdown-color;\n text-align: right; // Ensures proper alignment if parent has it changed (e.g., modal footer) //rtl\n list-style: none;\n background-color: $dropdown-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $dropdown-border-width solid $dropdown-border-color;\n @include border-radius($dropdown-border-radius);\n @include box-shadow($dropdown-box-shadow);\n}\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .dropdown-menu#{$infix}-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n\n .dropdown-menu#{$infix}-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n }\n}\n\n// Allow for dropdowns to go bottom up (aka, dropup-menu)\n// Just add .dropup after the standard .dropdown class and you're set.\n.dropup {\n .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(up);\n }\n}\n\n.dropright {\n .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(right);\n &::before { //rtl\n vertical-align: 0;\n }\n }\n}\n\n.dropleft {\n .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(left);\n &::after { //rtl\n vertical-align: 0;\n }\n }\n}\n\n// When Popper is enabled, reset the basic dropdown position\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.dropdown-menu {\n &[x-placement^=\"top\"],\n &[x-placement^=\"right\"],\n &[x-placement^=\"bottom\"],\n &[x-placement^=\"left\"] {\n right: auto; //rtl: because of popper.js nature, it should have its LTR value\n bottom: auto;\n }\n}\n\n// Dividers (basically an `<hr>`) within the dropdown\n.dropdown-divider {\n @include nav-divider($dropdown-divider-bg, $dropdown-divider-margin-y, true);\n}\n\n// Links, buttons, and more within the dropdown menu\n//\n// `<button>`-specific styles are denoted with `// For <button>s`\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%; // For `<button>`s\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n clear: both;\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $dropdown-link-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n white-space: nowrap; // prevent links from randomly breaking onto new lines\n background-color: transparent; // For `<button>`s\n border: 0; // For `<button>`s\n\n // Prevent dropdown overflow if there's no padding\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/27703\n @if $dropdown-padding-y == 0 {\n &:first-child {\n @include border-top-radius($dropdown-inner-border-radius);\n }\n\n &:last-child {\n @include border-bottom-radius($dropdown-inner-border-radius);\n }\n }\n\n @include hover-focus() {\n color: $dropdown-link-hover-color;\n text-decoration: none;\n @include gradient-bg($dropdown-link-hover-bg);\n }\n\n &.active,\n &:active {\n color: $dropdown-link-active-color;\n text-decoration: none;\n @include gradient-bg($dropdown-link-active-bg);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $dropdown-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n // Remove CSS gradients if they're enabled\n @if $enable-gradients {\n background-image: none;\n }\n }\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n// Dropdown section headers\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: $dropdown-header-padding;\n margin-bottom: 0; // for use with heading elements\n @include font-size($font-size-sm);\n color: $dropdown-header-color;\n white-space: nowrap; // as with > li > a\n}\n\n// Dropdown text\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n color: $dropdown-link-color;\n}\n","@mixin caret-down() {\n border-top: $caret-width solid;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-up() {\n border-top: 0;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: $caret-width solid;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-right() {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n border-left: $caret-width solid;\n}\n\n@mixin caret-left() {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: $caret-width solid;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret($direction: down) {\n @if $enable-caret {\n &::after {\n display: inline-block;\n margin-right: $caret-spacing; //rtl\n vertical-align: $caret-vertical-align;\n content: \"\";\n @if $direction == down {\n @include caret-down();\n } @else if $direction == up {\n @include caret-up();\n } @else if $direction == left { //rtl\n @include caret-left(); //rtl\n }\n }\n\n @if $direction == right { //rtl\n &::after {\n display: none;\n }\n\n &::before {\n display: inline-block;\n margin-left: $caret-spacing; //rtl\n vertical-align: $caret-vertical-align;\n content: \"\";\n @include caret-right(); //rtl\n }\n }\n\n &:empty::after {\n margin-right: 0; //rtl\n }\n }\n}\n","// Horizontal dividers\n//\n// Dividers (basically an hr) within dropdowns and nav lists\n\n@mixin nav-divider($color: $nav-divider-color, $margin-y: $nav-divider-margin-y, $ignore-warning: false) {\n height: 0;\n margin: $margin-y 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid $color;\n @include deprecate(\"The `nav-divider()` mixin\", \"v4.4.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n// Make the div behave like a button\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle; // match .btn alignment given font-size hack above\n\n > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n\n // Bring the hover, focused, and \"active\" buttons to the front to overlay\n // the borders properly\n @include hover() {\n z-index: 1;\n }\n &:focus,\n &:active,\n &.active {\n z-index: 1;\n }\n }\n}\n\n// Optional: Group multiple button groups together for a toolbar\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n\n .input-group {\n width: auto;\n }\n}\n\n.btn-group {\n // Prevent double borders when buttons are next to each other\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-right: -$btn-border-width; //rtl\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n @include border-left-radius(0); //rtl\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n @include border-right-radius(0); //rtl\n }\n}\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default button sizing classes into new ones for easier manipulation.\n\n.btn-group-sm > .btn { @extend .btn-sm; }\n.btn-group-lg > .btn { @extend .btn-lg; }\n\n\n//\n// Split button dropdowns\n//\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x * .75;\n padding-left: $btn-padding-x * .75;\n\n &::after,\n .dropup &::after,\n .dropright &::after {\n margin-right: 0; //rtl\n }\n\n .dropleft &::before {\n margin-left: 0; //rtl\n }\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-sm * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-sm * .75;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-lg * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-lg * .75;\n}\n\n\n// The clickable button for toggling the menu\n// Set the same inset shadow as the :active state\n.btn-group.show .dropdown-toggle {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n // Show no shadow for `.btn-link` since it has no other button styles.\n &.btn-link {\n @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n//\n// Vertical button groups\n//\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n\n > .btn,\n > .btn-group {\n width: 100%;\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n @include border-bottom-radius(0);\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n// Checkbox and radio options\n//\n// In order to support the browser's form validation feedback, powered by the\n// `required` attribute, we have to \"hide\" the inputs via `clip`. We cannot use\n// `display: none;` or `visibility: hidden;` as that also hides the popover.\n// Simply visually hiding the inputs via `opacity` would leave them clickable in\n// certain cases which is prevented by using `clip` and `pointer-events`.\n// This way, we ensure a DOM element is visible to position the popover from.\n//\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/12794 and\n// https://github.com/twbs/bootstrap/pull/14559 for more information.\n\n.btn-group-toggle {\n > .btn,\n > .btn-group > .btn {\n margin-bottom: 0; // Override default `<label>` value\n\n input[type=\"radio\"],\n input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Base styles\n//\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // For form validation feedback\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n\n > .form-control,\n > .form-control-plaintext,\n > .custom-select,\n > .custom-file {\n position: relative; // For focus state's z-index\n flex: 1 1 auto;\n width: 1%;\n min-width: 0; // https://stackoverflow.com/questions/36247140/why-dont-flex-items-shrink-past-content-size\n margin-bottom: 0;\n\n + .form-control,\n + .custom-select,\n + .custom-file {\n margin-right: -$input-border-width; //rtl\n }\n }\n\n // Bring the \"active\" form control to the top of surrounding elements\n > .form-control:focus,\n > .custom-select:focus,\n > .custom-file .custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n z-index: 3;\n }\n\n // Bring the custom file input above the label\n > .custom-file .custom-file-input:focus {\n z-index: 4;\n }\n\n > .form-control,\n > .custom-select {\n &:not(:first-child) { @include border-right-radius(0); } //rtl\n }\n\n // Custom file inputs have more complex markup, thus requiring different\n // border-radius overrides.\n > .custom-file {\n display: flex;\n align-items: center;\n\n &:not(:last-child) .custom-file-label,\n &:not(:last-child) .custom-file-label::after { @include border-left-radius(0); } //rtl\n &:not(:first-child) .custom-file-label { @include border-right-radius(0); } //rtl\n }\n\n &:not(.has-validation) {\n > .form-control:not(:last-child),\n > .custom-select:not(:last-child),\n > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label,\n > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label::after {\n @include border-left-radius(0); //rtl\n }\n }\n\n &.has-validation {\n > .form-control:nth-last-child(n + 3),\n > .custom-select:nth-last-child(n + 3),\n > .custom-file:nth-last-child(n + 3) .custom-file-label,\n > .custom-file:nth-last-child(n + 3) .custom-file-label::after {\n @include border-left-radius(0); //rtl\n }\n }\n}\n\n\n// Prepend and append\n//\n// While it requires one extra layer of HTML for each, dedicated prepend and\n// append elements allow us to 1) be less clever, 2) simplify our selectors, and\n// 3) support HTML5 form validation.\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n\n // Ensure buttons are always above inputs for more visually pleasing borders.\n // This isn't needed for `.input-group-text` since it shares the same border-color\n // as our inputs.\n .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n\n &:focus {\n z-index: 3;\n }\n }\n\n .btn + .btn,\n .btn + .input-group-text,\n .input-group-text + .input-group-text,\n .input-group-text + .btn {\n margin-right: -$input-border-width; //rtl\n }\n}\n\n.input-group-prepend { margin-left: -$input-border-width; } //rtl\n.input-group-append { margin-right: -$input-border-width; } //rtl\n\n\n// Textual addons\n//\n// Serves as a catch-all element for any text or radio/checkbox input you wish\n// to prepend or append to an input.\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Allow use of <label> elements by overriding our default margin-bottom\n @include font-size($input-font-size); // Match inputs\n font-weight: $font-weight-normal;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-group-addon-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $input-group-addon-bg;\n border: $input-border-width solid $input-group-addon-border-color;\n @include border-radius($input-border-radius);\n\n // Nuke default margins from checkboxes and radios to vertically center within.\n input[type=\"radio\"],\n input[type=\"checkbox\"] {\n margin-top: 0;\n }\n}\n\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default form control sizing classes into new ones for easier\n// manipulation.\n\n.input-group-lg > .form-control:not(textarea),\n.input-group-lg > .custom-select {\n height: $input-height-lg;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control:not(textarea),\n.input-group-sm > .custom-select {\n height: $input-height-sm;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .custom-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-sm > .custom-select {\n padding-left: $custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding; //rtl\n}\n\n\n// Prepend and append rounded corners\n//\n// These rulesets must come after the sizing ones to properly override sm and lg\n// border-radius values when extending. They're more specific than we'd like\n// with the `.input-group >` part, but without it, we cannot override the sizing.\n\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group:not(.has-validation) > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group:not(.has-validation) > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group.has-validation > .input-group-append:nth-last-child(n + 3) > .btn,\n.input-group.has-validation > .input-group-append:nth-last-child(n + 3) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n @include border-left-radius(0); //rtl\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n @include border-right-radius(0); //rtl\n}\n","// Embedded icons from Open Iconic.\n// Released under MIT and copyright 2014 Waybury.\n// https://useiconic.com/open\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Base class takes care of all the key behavioral aspects.\n\n.custom-control {\n position: relative;\n z-index: 1;\n display: block;\n min-height: $font-size-base * $line-height-base;\n padding-right: $custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size; //rtl\n print-color-adjust: exact; // Keep themed appearance for print\n}\n\n.custom-control-inline {\n display: inline-flex;\n margin-left: $custom-control-spacer-x; //rtl\n}\n\n.custom-control-input {\n position: absolute;\n right: 0; //rtl\n z-index: -1; // Put the input behind the label so it doesn't overlay text\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: ($font-size-base * $line-height-base + $custom-control-indicator-size) * .5;\n opacity: 0;\n\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n color: $custom-control-indicator-checked-color;\n border-color: $custom-control-indicator-checked-border-color;\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-bg);\n @include box-shadow($custom-control-indicator-checked-box-shadow);\n }\n\n &:focus ~ .custom-control-label::before {\n // the mixin is not used here to make sure there is feedback\n @if $enable-shadows {\n box-shadow: $input-box-shadow, $custom-control-indicator-focus-box-shadow;\n } @else {\n box-shadow: $custom-control-indicator-focus-box-shadow;\n }\n }\n\n &:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: $custom-control-indicator-focus-border-color;\n }\n\n &:not(:disabled):active ~ .custom-control-label::before {\n color: $custom-control-indicator-active-color;\n background-color: $custom-control-indicator-active-bg;\n border-color: $custom-control-indicator-active-border-color;\n @include box-shadow($custom-control-indicator-active-box-shadow);\n }\n\n // Use [disabled] and :disabled to work around https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled],\n &:disabled {\n ~ .custom-control-label {\n color: $custom-control-label-disabled-color;\n\n &::before {\n background-color: $custom-control-indicator-disabled-bg;\n }\n }\n }\n}\n\n// Custom control indicators\n//\n// Build the custom controls out of pseudo-elements.\n\n.custom-control-label {\n position: relative;\n margin-bottom: 0;\n color: $custom-control-label-color;\n vertical-align: top;\n cursor: $custom-control-cursor;\n\n // Background-color and (when enabled) gradient\n &::before {\n position: absolute;\n top: ($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) * .5;\n right: -($custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size); //rtl\n display: block;\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: $custom-control-indicator-size;\n pointer-events: none;\n content: \"\";\n background-color: $custom-control-indicator-bg;\n border: $custom-control-indicator-border-width solid $custom-control-indicator-border-color;\n @include box-shadow($custom-control-indicator-box-shadow);\n }\n\n // Foreground (icon)\n &::after {\n position: absolute;\n top: ($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) * .5;\n right: -($custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size); //rtl\n display: block;\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: $custom-control-indicator-size;\n content: \"\";\n background: 50% / #{$custom-control-indicator-bg-size} no-repeat;\n }\n}\n\n\n// Checkboxes\n//\n// Tweak just a few things for checkboxes.\n\n.custom-checkbox {\n .custom-control-label::before {\n @include border-radius($custom-checkbox-indicator-border-radius);\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-checkbox-indicator-icon-checked);\n }\n }\n\n .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label {\n &::before {\n border-color: $custom-checkbox-indicator-indeterminate-border-color;\n @include gradient-bg($custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg);\n @include box-shadow($custom-checkbox-indicator-indeterminate-box-shadow);\n }\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-checkbox-indicator-icon-indeterminate);\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-disabled-bg);\n }\n &:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-disabled-bg);\n }\n }\n}\n\n// Radios\n//\n// Tweak just a few things for radios.\n\n.custom-radio {\n .custom-control-label::before {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: $custom-radio-indicator-border-radius;\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-radio-indicator-icon-checked);\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-disabled-bg);\n }\n }\n}\n\n\n// switches\n//\n// Tweak a few things for switches\n\n.custom-switch {\n padding-right: $custom-switch-width + $custom-control-gutter; //rtl\n\n .custom-control-label {\n &::before {\n right: -($custom-switch-width + $custom-control-gutter); //rtl\n width: $custom-switch-width;\n pointer-events: all;\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: $custom-switch-indicator-border-radius;\n }\n\n &::after {\n top: add(($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) * .5, $custom-control-indicator-border-width * 2);\n right: add(-($custom-switch-width + $custom-control-gutter), $custom-control-indicator-border-width * 2); //rtl\n width: $custom-switch-indicator-size;\n height: $custom-switch-indicator-size;\n background-color: $custom-control-indicator-border-color;\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: $custom-switch-indicator-border-radius;\n @include transition(transform .15s ease-in-out, $custom-forms-transition);\n }\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-color: $custom-control-indicator-bg;\n transform: translateX(- $custom-switch-width + $custom-control-indicator-size); //rtl\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-disabled-bg);\n }\n }\n}\n\n\n// Select\n//\n// Replaces the browser default select with a custom one, mostly pulled from\n// https://primer.github.io/.\n//\n\n.custom-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: $custom-select-height;\n padding: $custom-select-padding-y $custom-select-padding-x $custom-select-padding-y ($custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding); //rtl\n font-family: $custom-select-font-family;\n @include font-size($custom-select-font-size);\n font-weight: $custom-select-font-weight;\n line-height: $custom-select-line-height;\n color: $custom-select-color;\n vertical-align: middle;\n background: $custom-select-bg $custom-select-background;\n border: $custom-select-border-width solid $custom-select-border-color;\n @include border-radius($custom-select-border-radius, 0);\n @include box-shadow($custom-select-box-shadow);\n appearance: none;\n\n &:focus {\n border-color: $custom-select-focus-border-color;\n outline: 0;\n @if $enable-shadows {\n @include box-shadow($custom-select-box-shadow, $custom-select-focus-box-shadow);\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: $custom-select-focus-box-shadow;\n }\n\n &::-ms-value {\n // For visual consistency with other platforms/browsers,\n // suppress the default white text on blue background highlight given to\n // the selected option text when the (still closed) <select> receives focus\n // in IE and (under certain conditions) Edge.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19398.\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n }\n }\n\n &[multiple],\n &[size]:not([size=\"1\"]) {\n height: auto;\n padding-left: $custom-select-padding-x; //rtl\n background-image: none;\n }\n\n &:disabled {\n color: $custom-select-disabled-color;\n background-color: $custom-select-disabled-bg;\n }\n\n // Hides the default caret in IE11\n &::-ms-expand {\n display: none;\n }\n\n // Remove outline from select box in FF\n &:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 $custom-select-color;\n }\n}\n\n.custom-select-sm {\n height: $custom-select-height-sm;\n padding-top: $custom-select-padding-y-sm;\n padding-right: $custom-select-padding-x-sm; //rtl\n padding-bottom: $custom-select-padding-y-sm;\n @include font-size($custom-select-font-size-sm);\n}\n\n.custom-select-lg {\n height: $custom-select-height-lg;\n padding-top: $custom-select-padding-y-lg;\n padding-right: $custom-select-padding-x-lg; //rtl\n padding-bottom: $custom-select-padding-y-lg;\n @include font-size($custom-select-font-size-lg);\n}\n\n\n// File\n//\n// Custom file input.\n\n.custom-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: $custom-file-height;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.custom-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: $custom-file-height;\n margin: 0;\n overflow: hidden;\n opacity: 0;\n\n &:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: $custom-file-focus-border-color;\n box-shadow: $custom-file-focus-box-shadow;\n }\n\n // Use [disabled] and :disabled to work around https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled] ~ .custom-file-label,\n &:disabled ~ .custom-file-label {\n background-color: $custom-file-disabled-bg;\n }\n\n @each $lang, $value in $custom-file-text {\n &:lang(#{$lang}) ~ .custom-file-label::after {\n content: $value;\n }\n }\n\n ~ .custom-file-label[data-browse]::after {\n content: attr(data-browse);\n }\n}\n\n.custom-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n height: $custom-file-height;\n padding: $custom-file-padding-y $custom-file-padding-x;\n overflow: hidden;\n font-family: $custom-file-font-family;\n font-weight: $custom-file-font-weight;\n line-height: $custom-file-line-height;\n color: $custom-file-color;\n background-color: $custom-file-bg;\n border: $custom-file-border-width solid $custom-file-border-color;\n @include border-radius($custom-file-border-radius);\n @include box-shadow($custom-file-box-shadow);\n\n &::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n left: 0; //rtl\n z-index: 3;\n display: block;\n height: $custom-file-height-inner;\n padding: $custom-file-padding-y $custom-file-padding-x;\n line-height: $custom-file-line-height;\n color: $custom-file-button-color;\n content: \"Browse\"; //rtl :this should be localized\n @include gradient-bg($custom-file-button-bg);\n border-right: inherit; //rtl\n @include border-radius($custom-file-border-radius 0 0 $custom-file-border-radius); //rtl\n }\n}\n\n// Range\n//\n// Style range inputs the same across browsers. Vendor-specific rules for pseudo\n// elements cannot be mixed. As such, there are no shared styles for focus or\n// active states on prefixed selectors.\n\n.custom-range {\n width: 100%;\n height: add($custom-range-thumb-height, $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width * 2);\n padding: 0; // Need to reset padding\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n\n &:focus {\n outline: 0;\n\n // Pseudo-elements must be split across multiple rulesets to have an effect.\n // No box-shadow() mixin for focus accessibility.\n &::-webkit-slider-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n &::-moz-range-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n &::-ms-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n }\n\n &::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n }\n\n &::-webkit-slider-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n margin-top: ($custom-range-track-height - $custom-range-thumb-height) * .5; // Webkit specific\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-webkit-slider-runnable-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent; // Why?\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: $custom-range-track-bg;\n border-color: transparent;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-moz-range-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-moz-range-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent;\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: $custom-range-track-bg;\n border-color: transparent; // Firefox specific?\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-ms-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n margin-top: 0; // Edge specific\n margin-right: $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width; // Workaround that overflowed box-shadow is hidden.\n margin-left: $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width; // Workaround that overflowed box-shadow is hidden.\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-ms-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent;\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n border-width: $custom-range-thumb-height * .5;\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-ms-fill-lower {\n background-color: $custom-range-track-bg;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n }\n\n &::-ms-fill-upper {\n margin-left: 15px; // arbitrary? //rtl\n background-color: $custom-range-track-bg;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n }\n\n &:disabled {\n &::-webkit-slider-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n\n &::-webkit-slider-runnable-track {\n cursor: default;\n }\n\n &::-moz-range-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n\n &::-moz-range-track {\n cursor: default;\n }\n\n &::-ms-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n }\n}\n\n.custom-control-label::before,\n.custom-file-label,\n.custom-select {\n @include transition($custom-forms-transition);\n}\n","// Base class\n//\n// Kickstart any navigation component with a set of style resets. Works with\n// `<nav>`s, `<ul>`s or `<ol>`s.\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-right: 0; //rtl\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: $nav-link-padding-y $nav-link-padding-x;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n\n // Disabled state lightens text\n &.disabled {\n color: $nav-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n }\n}\n\n//\n// Tabs\n//\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: $nav-tabs-border-width solid $nav-tabs-border-color;\n\n .nav-link {\n margin-bottom: -$nav-tabs-border-width;\n background-color: transparent;\n border: $nav-tabs-border-width solid transparent;\n @include border-top-radius($nav-tabs-border-radius);\n\n @include hover-focus() {\n // Prevents active .nav-link tab overlapping focus outline of previous/next .nav-link\n isolation: isolate;\n border-color: $nav-tabs-link-hover-border-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $nav-link-disabled-color;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n }\n }\n\n .nav-link.active,\n .nav-item.show .nav-link {\n color: $nav-tabs-link-active-color;\n background-color: $nav-tabs-link-active-bg;\n border-color: $nav-tabs-link-active-border-color;\n }\n\n .dropdown-menu {\n // Make dropdown border overlap tab border\n margin-top: -$nav-tabs-border-width;\n // Remove the top rounded corners here since there is a hard edge above the menu\n @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n//\n// Pills\n//\n\n.nav-pills {\n .nav-link {\n background: none;\n border: 0;\n @include border-radius($nav-pills-border-radius);\n }\n\n .nav-link.active,\n .show > .nav-link {\n color: $nav-pills-link-active-color;\n background-color: $nav-pills-link-active-bg;\n }\n}\n\n\n//\n// Justified variants\n//\n\n.nav-fill {\n > .nav-link,\n .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n }\n}\n\n.nav-justified {\n > .nav-link,\n .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n }\n}\n\n\n// Tabbable tabs\n//\n// Hide tabbable panes to start, show them when `.active`\n\n.tab-content {\n > .tab-pane {\n display: none;\n }\n > .active {\n display: block;\n }\n}\n","// Contents\n//\n// Navbar\n// Navbar brand\n// Navbar nav\n// Navbar text\n// Navbar divider\n// Responsive navbar\n// Navbar position\n// Navbar themes\n\n\n// Navbar\n//\n// Provide a static navbar from which we expand to create full-width, fixed, and\n// other navbar variations.\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // allow us to do the line break for collapsing content\n align-items: center;\n justify-content: space-between; // space out brand from logo\n padding: $navbar-padding-y $navbar-padding-x;\n\n // Because flex properties aren't inherited, we need to redeclare these first\n // few properties so that content nested within behave properly.\n %container-flex-properties {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n }\n\n .container,\n .container-fluid {\n @extend %container-flex-properties;\n }\n\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($breakpoint, $container-max-widths)} {\n @extend %container-flex-properties;\n }\n }\n}\n\n\n// Navbar brand\n//\n// Used for brand, project, or site names.\n\n.navbar-brand {\n display: inline-block;\n padding-top: $navbar-brand-padding-y;\n padding-bottom: $navbar-brand-padding-y;\n margin-left: $navbar-padding-x; //rtl\n @include font-size($navbar-brand-font-size);\n line-height: inherit;\n white-space: nowrap;\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar nav\n//\n// Custom navbar navigation (doesn't require `.nav`, but does make use of `.nav-link`).\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column; // cannot use `inherit` to get the `.navbar`s value\n padding-right: 0; //rtl\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n\n .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n\n .dropdown-menu {\n position: static;\n float: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar text\n//\n//\n\n.navbar-text {\n display: inline-block;\n padding-top: $nav-link-padding-y;\n padding-bottom: $nav-link-padding-y;\n}\n\n\n// Responsive navbar\n//\n// Custom styles for responsive collapsing and toggling of navbar contents.\n// Powered by the collapse Bootstrap JavaScript plugin.\n\n// When collapsed, prevent the toggleable navbar contents from appearing in\n// the default flexbox row orientation. Requires the use of `flex-wrap: wrap`\n// on the `.navbar` parent.\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n // For always expanded or extra full navbars, ensure content aligns itself\n // properly vertically. Can be easily overridden with flex utilities.\n align-items: center;\n}\n\n// Button for toggling the navbar when in its collapsed state\n.navbar-toggler {\n padding: $navbar-toggler-padding-y $navbar-toggler-padding-x;\n @include font-size($navbar-toggler-font-size);\n line-height: 1;\n background-color: transparent; // remove default button style\n border: $border-width solid transparent; // remove default button style\n @include border-radius($navbar-toggler-border-radius);\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n// Keep as a separate element so folks can easily override it with another icon\n// or image file as needed.\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n content: \"\";\n background: 50% / 100% 100% no-repeat;\n}\n\n.navbar-nav-scroll {\n max-height: $navbar-nav-scroll-max-height;\n overflow-y: auto;\n}\n\n// Generate series of `.navbar-expand-*` responsive classes for configuring\n// where your navbar collapses.\n.navbar-expand {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n &#{$infix} {\n @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n %container-navbar-expand-#{$breakpoint} {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n\n > .container,\n > .container-fluid {\n @extend %container-navbar-expand-#{$breakpoint};\n }\n\n @each $size, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($size, $container-max-widths)} {\n @extend %container-navbar-expand-#{$breakpoint};\n }\n }\n }\n\n @include media-breakpoint-up($next) {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n\n .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n\n .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n\n .nav-link {\n padding-right: $navbar-nav-link-padding-x;\n padding-left: $navbar-nav-link-padding-x;\n }\n }\n\n // For nesting containers, have to redeclare for alignment purposes\n %container-nesting-#{$breakpoint} {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n\n > .container,\n > .container-fluid {\n @extend %container-nesting-#{$breakpoint};\n }\n\n @each $size, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($size, $container-max-widths)} {\n @extend %container-nesting-#{$breakpoint};\n }\n }\n\n .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n\n .navbar-collapse {\n display: flex !important; // stylelint-disable-line declaration-no-important\n\n // Changes flex-bases to auto because of an IE10 bug\n flex-basis: auto;\n }\n\n .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Navbar themes\n//\n// Styles for switching between navbars with light or dark background.\n\n// Dark links against a light background\n.navbar-light {\n .navbar-brand {\n color: $navbar-light-brand-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-brand-hover-color;\n }\n }\n\n .navbar-nav {\n .nav-link {\n color: $navbar-light-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-hover-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $navbar-light-disabled-color;\n }\n }\n\n .show > .nav-link,\n .active > .nav-link,\n .nav-link.show,\n .nav-link.active {\n color: $navbar-light-active-color;\n }\n }\n\n .navbar-toggler {\n color: $navbar-light-color;\n border-color: $navbar-light-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n background-image: escape-svg($navbar-light-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n color: $navbar-light-color;\n a {\n color: $navbar-light-active-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-active-color;\n }\n }\n }\n}\n\n// White links against a dark background\n.navbar-dark {\n .navbar-brand {\n color: $navbar-dark-brand-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-brand-hover-color;\n }\n }\n\n .navbar-nav {\n .nav-link {\n color: $navbar-dark-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-hover-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $navbar-dark-disabled-color;\n }\n }\n\n .show > .nav-link,\n .active > .nav-link,\n .nav-link.show,\n .nav-link.active {\n color: $navbar-dark-active-color;\n }\n }\n\n .navbar-toggler {\n color: $navbar-dark-color;\n border-color: $navbar-dark-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n background-image: escape-svg($navbar-dark-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n color: $navbar-dark-color;\n a {\n color: $navbar-dark-active-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-active-color;\n }\n }\n }\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0; // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/22740#issuecomment-305868106\n height: $card-height;\n word-wrap: break-word;\n background-color: $card-bg;\n background-clip: border-box;\n border: $card-border-width solid $card-border-color;\n @include border-radius($card-border-radius);\n\n > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n\n > .list-group {\n border-top: inherit;\n border-bottom: inherit;\n\n &:first-child {\n border-top-width: 0;\n @include border-top-radius($card-inner-border-radius);\n }\n\n &:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n @include border-bottom-radius($card-inner-border-radius);\n }\n }\n\n // Due to specificity of the above selector (`.card > .list-group`), we must\n // use a child selector here to prevent double borders.\n > .card-header + .list-group,\n > .list-group + .card-footer {\n border-top: 0;\n }\n}\n\n.card-body {\n // Enable `flex-grow: 1` for decks and groups so that card blocks take up\n // as much space as possible, ensuring footers are aligned to the bottom.\n flex: 1 1 auto;\n // Workaround for the image size bug in IE\n // See: https://github.com/twbs/bootstrap/pull/28855\n min-height: 1px;\n padding: $card-spacer-x;\n color: $card-color;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: $card-spacer-y;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -$card-spacer-y * .5;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link {\n @include hover() {\n text-decoration: none;\n }\n\n + .card-link {\n margin-right: $card-spacer-x; //rtl\n }\n}\n\n//\n// Optional textual caps\n//\n\n.card-header {\n padding: $card-spacer-y $card-spacer-x;\n margin-bottom: 0; // Removes the default margin-bottom of <hN>\n color: $card-cap-color;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-bottom: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:first-child {\n @include border-radius($card-inner-border-radius $card-inner-border-radius 0 0);\n }\n}\n\n.card-footer {\n padding: $card-spacer-y $card-spacer-x;\n color: $card-cap-color;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-top: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:last-child {\n @include border-radius(0 0 $card-inner-border-radius $card-inner-border-radius);\n }\n}\n\n\n//\n// Header navs\n//\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -$card-spacer-x * .5;\n margin-bottom: -$card-spacer-y;\n margin-left: -$card-spacer-x * .5;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -$card-spacer-x * .5;\n margin-left: -$card-spacer-x * .5;\n}\n\n// Card image\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: $card-img-overlay-padding;\n @include border-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0; // For IE: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/29396\n width: 100%; // Required because we use flexbox and this inherently applies align-self: stretch\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n @include border-top-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n @include border-bottom-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n\n// Card deck\n\n.card-deck {\n .card {\n margin-bottom: $card-deck-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n margin-right: -$card-deck-margin;\n margin-left: -$card-deck-margin;\n\n .card {\n // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n flex: 1 0 0%;\n margin-right: $card-deck-margin;\n margin-bottom: 0; // Override the default\n margin-left: $card-deck-margin;\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Card groups\n//\n\n.card-group {\n // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n // to display properly.\n > .card {\n margin-bottom: $card-group-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n // to display properly.\n > .card {\n // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n flex: 1 0 0%;\n margin-bottom: 0;\n\n + .card {\n margin-right: 0; //rtl\n border-right: 0; //rtl\n }\n\n // Handle rounded corners\n @if $enable-rounded {\n &:not(:last-child) {\n @include border-left-radius(0); //rtl\n\n .card-img-top,\n .card-header {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-top-left-radius: 0; //rtl\n }\n .card-img-bottom,\n .card-footer {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-bottom-left-radius: 0; //rtl\n }\n }\n\n &:not(:first-child) {\n @include border-right-radius(0); //rtl\n\n .card-img-top,\n .card-header {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-top-right-radius: 0; //rtl\n }\n .card-img-bottom,\n .card-footer {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-bottom-right-radius: 0; //rtl\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Columns\n//\n\n.card-columns {\n .card {\n margin-bottom: $card-columns-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n column-count: $card-columns-count;\n column-gap: $card-columns-gap;\n orphans: 1;\n widows: 1;\n\n .card {\n display: inline-block; // Don't let them vertically span multiple columns\n width: 100%; // Don't let their width change\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Accordion\n//\n\n.accordion {\n overflow-anchor: none;\n\n > .card {\n overflow: hidden;\n\n &:not(:last-of-type) {\n border-bottom: 0;\n @include border-bottom-radius(0);\n }\n\n &:not(:first-of-type) {\n @include border-top-radius(0);\n }\n\n > .card-header {\n @include border-radius(0);\n margin-bottom: -$card-border-width;\n }\n }\n}\n",".breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: $breadcrumb-padding-y $breadcrumb-padding-x;\n margin-bottom: $breadcrumb-margin-bottom;\n @include font-size($breadcrumb-font-size);\n list-style: none;\n background-color: $breadcrumb-bg;\n @include border-radius($breadcrumb-border-radius);\n}\n\n.breadcrumb-item {\n // The separator between breadcrumbs (by default, a forward-slash: \"/\")\n + .breadcrumb-item {\n padding-right: $breadcrumb-item-padding;//rtl\n\n &::before {\n float: right; // Suppress inline spacings and underlining of the separator //rtl\n padding-left: $breadcrumb-item-padding;//rtl\n color: $breadcrumb-divider-color;\n content: escape-svg($breadcrumb-divider);\n }\n }\n\n // IE9-11 hack to properly handle hyperlink underlines for breadcrumbs built\n // without `<ul>`s. The `::before` pseudo-element generates an element\n // *within* the .breadcrumb-item and thereby inherits the `text-decoration`.\n //\n // To trick IE into suppressing the underline, we give the pseudo-element an\n // underline and then immediately remove it.\n + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: underline;\n }\n // stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: none;\n }\n\n &.active {\n color: $breadcrumb-active-color;\n }\n}\n",".pagination {\n display: flex;\n @include list-unstyled();\n @include border-radius();\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n padding: $pagination-padding-y $pagination-padding-x;\n margin-right: -$pagination-border-width;//rtl\n line-height: $pagination-line-height;\n color: $pagination-color;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n background-color: $pagination-bg;\n border: $pagination-border-width solid $pagination-border-color;\n\n &:hover {\n z-index: 2;\n color: $pagination-hover-color;\n text-decoration: none;\n background-color: $pagination-hover-bg;\n border-color: $pagination-hover-border-color;\n }\n\n &:focus {\n z-index: 3;\n outline: $pagination-focus-outline;\n box-shadow: $pagination-focus-box-shadow;\n }\n}\n\n.page-item {\n &:first-child {\n .page-link {\n margin-right: 0;//rtl\n @include border-right-radius($border-radius);//rtl\n }\n }\n &:last-child {\n .page-link {\n @include border-left-radius($border-radius);//rtl\n }\n }\n\n &.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: $pagination-active-color;\n background-color: $pagination-active-bg;\n border-color: $pagination-active-border-color;\n }\n\n &.disabled .page-link {\n color: $pagination-disabled-color;\n pointer-events: none;\n // Opinionated: remove the \"hand\" cursor set previously for .page-link\n cursor: auto;\n background-color: $pagination-disabled-bg;\n border-color: $pagination-disabled-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Sizing\n//\n\n.pagination-lg {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-lg, $pagination-padding-x-lg, $font-size-lg, $line-height-lg, $pagination-border-radius-lg);\n}\n\n.pagination-sm {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-sm, $pagination-padding-x-sm, $font-size-sm, $line-height-sm, $pagination-border-radius-sm);\n}\n","// Pagination\n\n@mixin pagination-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $line-height, $border-radius) {\n .page-link {\n padding: $padding-y $padding-x;\n @include font-size($font-size);\n line-height: $line-height;\n }\n\n .page-item {\n &:first-child {\n .page-link {\n @include border-right-radius($border-radius);//rtl\n }\n }\n &:last-child {\n .page-link {\n @include border-left-radius($border-radius);//rtl\n }\n }\n }\n}\n","// Base class\n//\n// Requires one of the contextual, color modifier classes for `color` and\n// `background-color`.\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: $badge-padding-y $badge-padding-x;\n @include font-size($badge-font-size);\n font-weight: $badge-font-weight;\n line-height: 1;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n @include border-radius($badge-border-radius);\n @include transition($badge-transition);\n\n @at-root a#{&} {\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n }\n\n // Empty badges collapse automatically\n &:empty {\n display: none;\n }\n}\n\n// Quick fix for badges in buttons\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n// Pill badges\n//\n// Make them extra rounded with a modifier to replace v3's badges.\n\n.badge-pill {\n padding-right: $badge-pill-padding-x;\n padding-left: $badge-pill-padding-x;\n @include border-radius($badge-pill-border-radius);\n}\n\n// Colors\n//\n// Contextual variations (linked badges get darker on :hover).\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .badge-#{$color} {\n @include badge-variant($value);\n }\n}\n","@mixin badge-variant($bg) {\n color: color-yiq($bg);\n background-color: $bg;\n\n @at-root a#{&} {\n @include hover-focus() {\n color: color-yiq($bg);\n background-color: darken($bg, 10%);\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 $badge-focus-width rgba($bg, .5);\n }\n }\n}\n",".jumbotron {\n padding: $jumbotron-padding ($jumbotron-padding * .5);\n margin-bottom: $jumbotron-padding;\n color: $jumbotron-color;\n background-color: $jumbotron-bg;\n @include border-radius($border-radius-lg);\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n padding: ($jumbotron-padding * 2) $jumbotron-padding;\n }\n}\n\n.jumbotron-fluid {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n @include border-radius(0);\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n margin-bottom: $alert-margin-bottom;\n border: $alert-border-width solid transparent;\n @include border-radius($alert-border-radius);\n}\n\n// Headings for larger alerts\n.alert-heading {\n // Specified to prevent conflicts of changing $headings-color\n color: inherit;\n}\n\n// Provide class for links that match alerts\n.alert-link {\n font-weight: $alert-link-font-weight;\n}\n\n\n// Dismissible alerts\n//\n// Expand the right padding and account for the close button's positioning.\n\n.alert-dismissible {\n padding-left: $close-font-size + $alert-padding-x * 2;//rtl\n\n // Adjust close link position\n .close {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;//rtl\n z-index: 2;\n padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n color: inherit;\n }\n}\n\n\n// Alternate styles\n//\n// Generate contextual modifier classes for colorizing the alert.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .alert-#{$color} {\n @include alert-variant(theme-color-level($color, $alert-bg-level), theme-color-level($color, $alert-border-level), theme-color-level($color, $alert-color-level));\n }\n}\n","@mixin alert-variant($background, $border, $color) {\n color: $color;\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n\n hr {\n border-top-color: darken($border, 5%);\n }\n\n .alert-link {\n color: darken($color, 10%);\n }\n}\n","// Disable animation if transitions are disabled\n@if $enable-transitions {\n @keyframes progress-bar-stripes {\n from { background-position: $progress-height 0; }\n to { background-position: 0 0; }\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: $progress-height;\n overflow: hidden; // force rounded corners by cropping it\n line-height: 0;\n @include font-size($progress-font-size);\n background-color: $progress-bg;\n @include border-radius($progress-border-radius);\n @include box-shadow($progress-box-shadow);\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: $progress-bar-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $progress-bar-bg;\n @include transition($progress-bar-transition);\n}\n\n.progress-bar-striped {\n @include gradient-striped();\n background-size: $progress-height $progress-height;\n}\n\n@if $enable-transitions {\n .progress-bar-animated {\n animation: $progress-bar-animation-timing progress-bar-stripes;\n\n @if $enable-prefers-reduced-motion-media-query {\n @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n animation: none;\n }\n }\n }\n}\n",".media {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n}\n\n.media-body {\n flex: 1;\n}\n","// Base class\n//\n// Easily usable on <ul>, <ol>, or <div>.\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n\n // No need to set list-style: none; since .list-group-item is block level\n padding-right: 0; // reset padding because ul and ol //rtl\n margin-bottom: 0;\n @include border-radius($list-group-border-radius);\n}\n\n\n// Interactive list items\n//\n// Use anchor or button elements instead of `li`s or `div`s to create interactive\n// list items. Includes an extra `.active` modifier class for selected items.\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%; // For `<button>`s (anchors become 100% by default though)\n color: $list-group-action-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s (anchors inherit)\n\n // Hover state\n @include hover-focus() {\n z-index: 1; // Place hover/focus items above their siblings for proper border styling\n color: $list-group-action-hover-color;\n text-decoration: none;\n background-color: $list-group-hover-bg;\n }\n\n &:active {\n color: $list-group-action-active-color;\n background-color: $list-group-action-active-bg;\n }\n}\n\n\n// Individual list items\n//\n// Use on `li`s or `div`s within the `.list-group` parent.\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: $list-group-item-padding-y $list-group-item-padding-x;\n color: $list-group-color;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n background-color: $list-group-bg;\n border: $list-group-border-width solid $list-group-border-color;\n\n &:first-child {\n @include border-top-radius(inherit);\n }\n\n &:last-child {\n @include border-bottom-radius(inherit);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $list-group-disabled-color;\n pointer-events: none;\n background-color: $list-group-disabled-bg;\n }\n\n // Include both here for `<a>`s and `<button>`s\n &.active {\n z-index: 2; // Place active items above their siblings for proper border styling\n color: $list-group-active-color;\n background-color: $list-group-active-bg;\n border-color: $list-group-active-border-color;\n }\n\n & + & {\n border-top-width: 0;\n\n &.active {\n margin-top: -$list-group-border-width;\n border-top-width: $list-group-border-width;\n }\n }\n}\n\n\n// Horizontal\n//\n// Change the layout of list group items from vertical (default) to horizontal.\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .list-group-horizontal#{$infix} {\n flex-direction: row;\n\n > .list-group-item {\n &:first-child {\n @include border-bottom-right-radius($list-group-border-radius); //rtl\n @include border-top-left-radius(0); //rtl\n }\n\n &:last-child {\n @include border-top-left-radius($list-group-border-radius);//rtl\n @include border-bottom-right-radius(0); //rtl\n }\n\n &.active {\n margin-top: 0;\n }\n\n + .list-group-item {\n border-top-width: $list-group-border-width;\n border-right-width: 0; //rtl\n\n &.active {\n margin-right: -$list-group-border-width; //rtl\n border-right-width: $list-group-border-width; //rtl\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Flush list items\n//\n// Remove borders and border-radius to keep list group items edge-to-edge. Most\n// useful within other components (e.g., cards).\n\n.list-group-flush {\n @include border-radius(0);\n\n > .list-group-item {\n border-width: 0 0 $list-group-border-width;\n\n &:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n }\n }\n}\n\n\n// Contextual variants\n//\n// Add modifier classes to change text and background color on individual items.\n// Organizationally, this must come after the `:hover` states.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include list-group-item-variant($color, theme-color-level($color, -9), theme-color-level($color, 6));\n}\n","// List Groups\n\n@mixin list-group-item-variant($state, $background, $color) {\n .list-group-item-#{$state} {\n color: $color;\n background-color: $background;\n\n &.list-group-item-action {\n @include hover-focus() {\n color: $color;\n background-color: darken($background, 5%);\n }\n\n &.active {\n color: $white;\n background-color: $color;\n border-color: $color;\n }\n }\n }\n}\n",".close {\n float: left; //rtl\n @include font-size($close-font-size);\n font-weight: $close-font-weight;\n line-height: 1;\n color: $close-color;\n text-shadow: $close-text-shadow;\n opacity: .5;\n\n // Override <a>'s hover style\n @include hover() {\n color: $close-color;\n text-decoration: none;\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled) {\n @include hover-focus() {\n opacity: .75;\n }\n }\n}\n\n// Additional properties for button version\n// iOS requires the button element instead of an anchor tag.\n// If you want the anchor version, it requires `href=\"#\"`.\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/click#Safari_Mobile\n\n// stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n// Future-proof disabling of clicks on `<a>` elements\n\n// stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\na.close.disabled {\n pointer-events: none;\n}\n",".toast {\n // Prevents from shrinking in IE11, when in a flex container\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28341\n flex-basis: $toast-max-width;\n max-width: $toast-max-width;\n @include font-size($toast-font-size);\n color: $toast-color;\n background-color: $toast-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border: $toast-border-width solid $toast-border-color;\n box-shadow: $toast-box-shadow;\n opacity: 0;\n @include border-radius($toast-border-radius);\n\n &:not(:last-child) {\n margin-bottom: $toast-padding-x;\n }\n\n &.showing {\n opacity: 1;\n }\n\n &.show {\n display: block;\n opacity: 1;\n }\n\n &.hide {\n display: none;\n }\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $toast-padding-y $toast-padding-x;\n color: $toast-header-color;\n background-color: $toast-header-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: $toast-border-width solid $toast-header-border-color;\n @include border-top-radius(subtract($toast-border-radius, $toast-border-width));\n}\n\n.toast-body {\n padding: $toast-padding-x; // apply to both vertical and horizontal\n}\n","// .modal-open - body class for killing the scroll\n// .modal - container to scroll within\n// .modal-dialog - positioning shell for the actual modal\n// .modal-content - actual modal w/ bg and corners and stuff\n\n\n.modal-open {\n // Kill the scroll on the body\n overflow: hidden;\n\n .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n }\n}\n\n// Container that the modal scrolls within\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0; //rtl\n z-index: $zindex-modal;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n // Prevent Chrome on Windows from adding a focus outline. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/pull/10951.\n outline: 0;\n // We deliberately don't use `-webkit-overflow-scrolling: touch;` due to a\n // gnarly iOS Safari bug: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=158342\n // See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/17695\n}\n\n// Shell div to position the modal with bottom padding\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: $modal-dialog-margin;\n // allow clicks to pass through for custom click handling to close modal\n pointer-events: none;\n\n // When fading in the modal, animate it to slide down\n .modal.fade & {\n @include transition($modal-transition);\n transform: $modal-fade-transform;\n }\n .modal.show & {\n transform: $modal-show-transform;\n }\n\n // When trying to close, animate focus to scale\n .modal.modal-static & {\n transform: $modal-scale-transform;\n }\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex; // IE10/11\n max-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n .modal-content {\n max-height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin * 2); // IE10/11\n overflow: hidden;\n }\n\n .modal-header,\n .modal-footer {\n flex-shrink: 0;\n }\n\n .modal-body {\n overflow-y: auto;\n }\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n // Ensure `modal-dialog-centered` extends the full height of the view (IE10/11)\n &::before {\n display: block; // IE10\n height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin * 2);\n height: min-content; // Reset height to 0 except on IE\n content: \"\";\n }\n\n // Ensure `.modal-body` shows scrollbar (IE10/11)\n &.modal-dialog-scrollable {\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n height: 100%;\n\n .modal-content {\n max-height: none;\n }\n\n &::before {\n content: none;\n }\n }\n}\n\n// Actual modal\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%; // Ensure `.modal-content` extends the full width of the parent `.modal-dialog`\n // counteract the pointer-events: none; in the .modal-dialog\n color: $modal-content-color;\n pointer-events: auto;\n background-color: $modal-content-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $modal-content-border-width solid $modal-content-border-color;\n @include border-radius($modal-content-border-radius);\n @include box-shadow($modal-content-box-shadow-xs);\n // Remove focus outline from opened modal\n outline: 0;\n}\n\n// Modal background\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0; //rtl\n z-index: $zindex-modal-backdrop;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: $modal-backdrop-bg;\n\n // Fade for backdrop\n &.fade { opacity: 0; }\n &.show { opacity: $modal-backdrop-opacity; }\n}\n\n// Modal header\n// Top section of the modal w/ title and dismiss\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start; // so the close btn always stays on the upper right corner\n justify-content: space-between; // Put modal header elements (title and dismiss) on opposite ends\n padding: $modal-header-padding;\n border-bottom: $modal-header-border-width solid $modal-header-border-color;\n @include border-top-radius($mod