UNPKG

516 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["../../scss/bootstrap.scss","bootstrap.css","../../scss/_root.scss","../../scss/_reboot.scss","../../scss/_variables.scss","../../scss/vendor/_rfs.scss","../../scss/mixins/_hover.scss","../../scss/_type.scss","../../scss/mixins/_lists.scss","../../scss/_images.scss","../../scss/mixins/_image.scss","../../scss/mixins/_border-radius.scss","../../scss/_code.scss","../../scss/_grid.scss","../../scss/mixins/_grid.scss","../../scss/mixins/_breakpoints.scss","../../scss/mixins/_grid-framework.scss","../../scss/_tables.scss","../../scss/mixins/_table-row.scss","../../scss/_functions.scss","../../scss/_forms.scss","../../scss/mixins/_transition.scss","../../scss/mixins/_forms.scss","../../scss/mixins/_gradients.scss","../../scss/_buttons.scss","../../scss/mixins/_buttons.scss","../../scss/_transitions.scss","../../scss/_dropdown.scss","../../scss/mixins/_caret.scss","../../scss/mixins/_nav-divider.scss","../../scss/_button-group.scss","../../scss/_input-group.scss","../../scss/_custom-forms.scss","../../scss/_nav.scss","../../scss/_navbar.scss","../../scss/_card.scss","../../scss/_breadcrumb.scss","../../scss/_pagination.scss","../../scss/mixins/_pagination.scss","../../scss/_badge.scss","../../scss/mixins/_badge.scss","../../scss/_jumbotron.scss","../../scss/_alert.scss","../../scss/mixins/_alert.scss","../../scss/_progress.scss","../../scss/_media.scss","../../scss/_list-group.scss","../../scss/mixins/_list-group.scss","../../scss/_close.scss","../../scss/_toasts.scss","../../scss/_modal.scss","../../scss/_tooltip.scss","../../scss/mixins/_reset-text.scss","../../scss/_popover.scss","../../scss/_carousel.scss","../../scss/mixins/_clearfix.scss","../../scss/_spinners.scss","../../scss/utilities/_align.scss","../../scss/mixins/_background-variant.scss","../../scss/utilities/_background.scss","../../scss/utilities/_borders.scss","../../scss/utilities/_display.scss","../../scss/utilities/_embed.scss","../../scss/utilities/_flex.scss","../../scss/utilities/_float.scss","../../scss/utilities/_interactions.scss","../../scss/utilities/_overflow.scss","../../scss/utilities/_position.scss","../../scss/utilities/_screenreaders.scss","../../scss/mixins/_screen-reader.scss","../../scss/utilities/_shadows.scss","../../scss/utilities/_sizing.scss","../../scss/utilities/_spacing.scss","../../scss/utilities/_stretched-link.scss","../../scss/utilities/_text.scss","../../scss/mixins/_text-truncate.scss","../../scss/mixins/_text-emphasis.scss","../../scss/mixins/_text-hide.scss","../../scss/utilities/_visibility.scss","../../scss/_print.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA;;;;;ECKE;ACLF;EAGI,eAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,cAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,gBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,eAAc;EAAd,aAAc;EAAd,eAAc;EAAd,oBAAc;EAId,kBAAc;EAAd,oBAAc;EAAd,kBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,kBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,gBAAc;EAAd,eAAc;EAId,kBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,uBAAiC;EAKnC,kOAAyB;EACzB,6GAAwB;ADkB1B;;AEjBA;;;EAGE,sBAAsB;AFoBxB;;AEjBA;EACE,uBAAuB;EACvB,iBAAiB;EACjB,8BAA8B;EAC9B,6CCXa;AH+Bf;;AEdA;EACE,cAAc;AFiBhB;;AEPA;EACE,SAAS;EACT,qNCsOoO;ECjGhO,eAAW;EFnIf,gBC+O+B;ED9O/B,gBCmP+B;EDlP/B,cCnCgB;EDoChB,gBAAgB;EAChB,sBC9Ca;AHwDf;;AAEA;EECE,qBAAqB;AFCvB;;AEQA;EACE,uBAAuB;EACvB,SAAS;EACT,iBAAiB;AFLnB;;AEkBA;EACE,aAAa;EACb,qBCiNwC;AHhO1C;;AEsBA;EACE,aAAa;EACb,mBCoF8B;AHvGhC;;AE8BA;;EAEE,0BAA0B;EAC1B,yCAAiC;EAAjC,iCAAiC;EACjC,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAChB,sCAA8B;EAA9B,8BAA8B;AF3BhC;;AE8BA;EACE,mBAAmB;EACnB,kBAAkB;EAClB,oBAAoB;AF3BtB;;AE8BA;;;EAGE,aAAa;EACb,mBAAmB;AF3BrB;;AE8BA;;;;EAIE,gBAAgB;AF3BlB;;AE8BA;EACE,gBCkJ+B;AH7KjC;;AE8BA;EACE,oBAAoB;EACpB,cAAc;AF3BhB;;AE8BA;EACE,gBAAgB;AF3BlB;;AE8BA;;EAEE,mBCqIkC;AHhKpC;;AE8BA;EEII,cAAW;AJ9Bf;;AEmCA;;EAEE,kBAAkB;EEPhB,cAAW;EFSb,cAAc;EACd,wBAAwB;AFhC1B;;AEmCA;EAAM,cAAc;AF/BpB;;AEgCA;EAAM,UAAU;AF5BhB;;AEmCA;EACE,cCvJe;EDwJf,qBCX4C;EDY5C,6BAA6B;AFhC/B;;AKhJE;EHmLE,cCd8D;EDe9D,0BCd+C;AHjBnD;;AEwCA;EACE,cAAc;EACd,qBAAqB;AFrCvB;;AK1JE;EHkME,cAAc;EACd,qBAAqB;AFpCzB;;AE6CA;;;;EAIE,iGC0DgH;EClH9G,cAAW;AJef;;AE6CA;EAEE,aAAa;EAEb,mBAAmB;EAEnB,cAAc;EAGd,6BAA6B;AF/C/B;;AEuDA;EAEE,gBAAgB;AFrDlB;;AE6DA;EACE,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;AF1DpB;;AE6DA;EAGE,gBAAgB;EAChB,sBAAsB;AF5DxB;;AEoEA;EACE,yBAAyB;AFjE3B;;AEoEA;EACE,oBC8EkC;ED7ElC,uBC6EkC;ED5ElC,cCtQgB;EDuQhB,gBAAgB;EAChB,oBAAoB;AFjEtB;;AEwEA;EAEE,mBAAmB;EACnB,gCAAgC;AFtElC;;AE8EA;EAEE,qBAAqB;EACrB,qBC4J2C;AHxO7C;;AEkFA;EAEE,gBAAgB;AFhFlB;;AEwFA;EACE,UAAU;AFrFZ;;AEwFA;;;;;EAKE,SAAS;EACT,oBAAoB;EEhKlB,kBAAW;EFkKb,oBAAoB;AFrFtB;;AEwFA;;EAEE,iBAAiB;AFrFnB;;AEwFA;;EAEE,oBAAoB;AFrFtB;;AAEA;EE0FE,eAAe;AFxFjB;;AE8FA;EACE,iBAAiB;AF3FnB;;AEkGA;;;;EAIE,0BAA0B;AF/F5B;;AEoGE;;;;EAKI,eAAe;AFlGrB;;AEwGA;;;;EAIE,UAAU;EACV,kBAAkB;AFrGpB;;AEwGA;;EAEE,sBAAsB;EACtB,UAAU;AFrGZ;;AEyGA;EACE,cAAc;EAEd,gBAAgB;AFvGlB;;AE0GA;EAME,YAAY;EAEZ,UAAU;EACV,SAAS;EACT,SAAS;AF7GX;;AEkHA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,eAAe;EACf,UAAU;EACV,oBAAoB;EE9OhB,iBAAW;EFgPf,oBAAoB;EACpB,cAAc;EACd,mBAAmB;AF/GrB;;AEkHA;EACE,wBAAwB;AF/G1B;;AAEA;;EEmHE,YAAY;AFhHd;;AAEA;EEsHE,oBAAoB;EACpB,wBAAwB;AFpH1B;;AAEA;EE0HE,wBAAwB;AFxH1B;;AEgIA;EACE,aAAa;EACb,0BAA0B;AF7H5B;;AEoIA;EACE,qBAAqB;AFjIvB;;AEoIA;EACE,kBAAkB;EAClB,eAAe;AFjIjB;;AEoIA;EACE,aAAa;AFjIf;;AAEA;EEqIE,wBAAwB;AFnI1B;;AMzVA;;EAEE,qBHsSwC;EGpSxC,gBHsS+B;EGrS/B,gBHsS+B;AHqDjC;;AMvVA;EFqKM,iBAAW;AJsLjB;;AM1VA;EFoKM,eAAW;AJ0LjB;;AM7VA;EFmKM,kBAAW;AJ8LjB;;AMhWA;EFkKM,iBAAW;AJkMjB;;AMnWA;EFiKM,kBAAW;AJsMjB;;AMtWA;EFgKM,eAAW;AJ0MjB;;AMxWA;EF8JM,kBAAW;EE5Jf,gBHwS+B;AHmEjC;;AMvWA;EFwJM,eAAW;EEtJf,gBH2R+B;EG1R/B,gBHkR+B;AHwFjC;;AMxWA;EFmJM,iBAAW;EEjJf,gBHuR+B;EGtR/B,gBH6Q+B;AH8FjC;;AMzWA;EF8IM,iBAAW;EE5If,gBHmR+B;EGlR/B,gBHwQ+B;AHoGjC;;AM1WA;EFyIM,iBAAW;EEvIf,gBH+Q+B;EG9Q/B,gBHmQ+B;AH0GjC;;AEhVA;EIpBE,gBHgFW;EG/EX,mBH+EW;EG9EX,SAAS;EACT,wCHzCa;AHiZf;;AMhWA;;EFkGI,kBAAW;EE/Fb,gBH2N+B;AHwIjC;;AMhWA;;EAEE,cHmQgC;EGlQhC,yBH2QmC;AHwFrC;;AM3VA;EC/EE,eAAe;EACf,gBAAgB;AP8alB;;AM3VA;ECpFE,eAAe;EACf,gBAAgB;APmblB;;AM7VA;EACE,qBAAqB;ANgWvB;;AMjWA;EAII,oBHqP+B;AH4GnC;;AMvVA;EF2DI,cAAW;EEzDb,yBAAyB;AN0V3B;;AMtVA;EACE,mBHuBW;EC6CP,kBAAW;AJsRjB;;AMtVA;EACE,cAAc;EF+CZ,kBAAW;EE7Cb,cH1GgB;AHmclB;;AM5VA;EAMI,qBAAqB;AN0VzB;;AQ7cA;ECIE,eAAe;EAGf,YAAY;AT2cd;;AQ5cA;EACE,gBLqgCwC;EKpgCxC,sBLRa;EKSb,yBLNgB;EOQd,sBP6NgC;EMpOlC,eAAe;EAGf,YAAY;ATodd;;AQtcA;EAEE,qBAAqB;ARwcvB;;AQrcA;EACE,qBAA2B;EAC3B,cAAc;ARwchB;;AQrcA;EJ8HI,cAAW;EI5Hb,cL3BgB;AHmelB;;AW/eA;EPmKI,gBAAW;EOjKb,cRmCe;EQlCf,qBAAqB;AXkfvB;;AW/eE;EACE,cAAc;AXkflB;;AW7eA;EACE,sBR0lCuC;ECp8BrC,gBAAW;EOpJb,WRTa;EQUb,yBRDgB;EOEd,qBP+N+B;AHiRnC;;AWrfA;EASI,UAAU;EP8IV,eAAW;EO5IX,gBRyQ6B;AHuOjC;;AExSA;ESjME,cAAc;EPqIZ,gBAAW;EOnIb,cRjBgB;AH8flB;;AWhfA;EPsII,kBAAW;EO9HX,cAAc;EACd,kBAAkB;AX6etB;;AWxeA;EACE,iBRikCuC;EQhkCvC,kBAAkB;AX2epB;;AYnhBE;;;;;;ECDA,WAAW;EACX,mBAA2B;EAC3B,kBAA0B;EAC1B,kBAAkB;EAClB,iBAAiB;Ab6hBnB;;Ac1eI;EFzCE;IACE,gBT+LG;EHwVT;AACF;;AchfI;EFzCE;IACE,gBTgMG;EH6VT;AACF;;ActfI;EFzCE;IACE,gBTiMG;EHkWT;AACF;;Ac5fI;EFzCE;IACE,iBTkMI;EHuWV;AACF;;AY9gBE;ECnCA,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,mBAA2B;EAC3B,kBAA0B;AbqjB5B;;AY/gBE;EACE,eAAe;EACf,cAAc;AZkhBlB;;AYphBE;;EAMI,gBAAgB;EAChB,eAAe;AZmhBrB;;AezkBE;;;;;;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,mBAA2B;EAC3B,kBAA0B;AfilB9B;;Ae3jBM;EACE,0BAAa;EAAb,aAAa;EACb,oBAAY;EAAZ,YAAY;EACZ,eAAe;Af8jBvB;;AezjBU;EFwBN,kBTuBqD;ESvBrD,cTuBqD;EStBrD,eTsBqD;AJ+gBzD;;Ae9jBU;EFwBN,iBTuBqD;ESvBrD,aTuBqD;EStBrD,cTsBqD;AJohBzD;;AenkBU;EFwBN,wBTuBqD;ESvBrD,oBTuBqD;EStBrD,qBTsBqD;AJyhBzD;;AexkBU;EFwBN,iBTuBqD;ESvBrD,aTuBqD;EStBrD,cTsBqD;AJ8hBzD;;Ae7kBU;EFwBN,iBTuBqD;ESvBrD,aTuBqD;EStBrD,cTsBqD;AJmiBzD;;AellBU;EFwBN,wBTuBqD;ESvBrD,oBTuBqD;EStBrD,qBTsBqD;AJwiBzD;;AejlBM;EFCJ,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WAAW;EACX,eAAe;AbolBjB;;AejlBU;EFbR,uBAA6C;EAA7C,mBAA6C;EAI7C,oBAA8C;Ab+lBhD;;AetlBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AbomBhD;;Ae3lBU;EFbR,iBAA6C;EAA7C,aAA6C;EAI7C,cAA8C;AbymBhD;;AehmBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;Ab8mBhD;;AermBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AbmnBhD;;Ae1mBU;EFbR,iBAA6C;EAA7C,aAA6C;EAI7C,cAA8C;AbwnBhD;;Ae/mBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;Ab6nBhD;;AepnBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AbkoBhD;;AeznBU;EFbR,iBAA6C;EAA7C,aAA6C;EAI7C,cAA8C;AbuoBhD;;Ae9nBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;Ab4oBhD;;AenoBU;EFbR,wBAA6C;EAA7C,oBAA6C;EAI7C,qBAA8C;AbipBhD;;AexoBU;EFbR,kBAA6C;EAA7C,cAA6C;EAI7C,eAA8C;AbspBhD;;AevoBM;EAAwB,kBAAS;EAAT,SAAS;Af2oBvC;;AezoBM;EAAuB,kBZmKG;EYnKH,SZmKG;AH0ehC;;Ae1oBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af+oBpB;;Ae9oBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfmpBpB;;AelpBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfupBpB;;AetpBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af2pBpB;;Ae1pBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af+pBpB;;Ae9pBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfmqBpB;;AelqBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfuqBpB;;AetqBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af2qBpB;;Ae1qBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af+qBpB;;Ae9qBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfmrBpB;;AelrBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;AfurBpB;;AetrBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;Af2rBpB;;Ae1rBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;Af+rBpB;;AevrBY;EFhBV,sBAA8C;Ab2sBhD;;Ae3rBY;EFhBV,uBAA8C;Ab+sBhD;;Ae/rBY;EFhBV,gBAA8C;AbmtBhD;;AensBY;EFhBV,uBAA8C;AbutBhD;;AevsBY;EFhBV,uBAA8C;Ab2tBhD;;Ae3sBY;EFhBV,gBAA8C;Ab+tBhD;;Ae/sBY;EFhBV,uBAA8C;AbmuBhD;;AentBY;EFhBV,uBAA8C;AbuuBhD;;AevtBY;EFhBV,gBAA8C;Ab2uBhD;;Ae3tBY;EFhBV,uBAA8C;Ab+uBhD;;Ae/tBY;EFhBV,uBAA8C;AbmvBhD;;Ac9uBI;EC3BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;Ef6wBrB;EexwBQ;IFwBN,kBTuBqD;ISvBrD,cTuBqD;IStBrD,eTsBqD;EJ6tBvD;Ee5wBQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJiuBvD;EehxBQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EJquBvD;EepxBQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJyuBvD;EexxBQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJ6uBvD;Ee5xBQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EJivBvD;Ee1xBI;IFCJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;Eb4xBf;EezxBQ;IFbR,uBAA6C;IAA7C,mBAA6C;IAI7C,oBAA8C;EbsyB9C;Ee7xBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb0yB9C;EejyBQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Eb8yB9C;EeryBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EbkzB9C;EezyBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EbszB9C;Ee7yBQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Eb0zB9C;EejzBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb8zB9C;EerzBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ebk0B9C;EezzBQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Ebs0B9C;Ee7zBQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb00B9C;Eej0BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb80B9C;Eer0BQ;IFbR,kBAA6C;IAA7C,cAA6C;IAI7C,eAA8C;Ebk1B9C;Een0BI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;Efs0BrC;Eep0BI;IAAuB,kBZmKG;IYnKH,SZmKG;EHoqB9B;Eep0BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efw0BlB;Eev0BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef20BlB;Ee10BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef80BlB;Ee70BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efi1BlB;Eeh1BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efo1BlB;Een1BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efu1BlB;Eet1BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef01BlB;Eez1BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef61BlB;Ee51BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efg2BlB;Ee/1BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efm2BlB;Eel2BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Efs2BlB;Eer2BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Efy2BlB;Eex2BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef42BlB;Eep2BU;IFhBV,cAA4B;Ebu3B5B;Eev2BU;IFhBV,sBAA8C;Eb03B9C;Ee12BU;IFhBV,uBAA8C;Eb63B9C;Ee72BU;IFhBV,gBAA8C;Ebg4B9C;Eeh3BU;IFhBV,uBAA8C;Ebm4B9C;Een3BU;IFhBV,uBAA8C;Ebs4B9C;Eet3BU;IFhBV,gBAA8C;Eby4B9C;Eez3BU;IFhBV,uBAA8C;Eb44B9C;Ee53BU;IFhBV,uBAA8C;Eb+4B9C;Ee/3BU;IFhBV,gBAA8C;Ebk5B9C;Eel4BU;IFhBV,uBAA8C;Ebq5B9C;Eer4BU;IFhBV,uBAA8C;Ebw5B9C;AACF;;Acp5BI;EC3BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;Efm7BrB;Ee96BQ;IFwBN,kBTuBqD;ISvBrD,cTuBqD;IStBrD,eTsBqD;EJm4BvD;Eel7BQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJu4BvD;Eet7BQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EJ24BvD;Ee17BQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJ+4BvD;Ee97BQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJm5BvD;Eel8BQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EJu5BvD;Eeh8BI;IFCJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;Ebk8Bf;Ee/7BQ;IFbR,uBAA6C;IAA7C,mBAA6C;IAI7C,oBAA8C;Eb48B9C;Een8BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ebg9B9C;Eev8BQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Ebo9B9C;Ee38BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ebw9B9C;Ee/8BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb49B9C;Een9BQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Ebg+B9C;Eev9BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ebo+B9C;Ee39BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ebw+B9C;Ee/9BQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Eb4+B9C;Een+BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ebg/B9C;Eev+BQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ebo/B9C;Ee3+BQ;IFbR,kBAA6C;IAA7C,cAA6C;IAI7C,eAA8C;Ebw/B9C;Eez+BI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;Ef4+BrC;Ee1+BI;IAAuB,kBZmKG;IYnKH,SZmKG;EH00B9B;Ee1+BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef8+BlB;Ee7+BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efi/BlB;Eeh/BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efo/BlB;Een/BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efu/BlB;Eet/BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef0/BlB;Eez/BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef6/BlB;Ee5/BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfggClB;Ee//BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfmgClB;EelgCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfsgClB;EergCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfygClB;EexgCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef4gClB;Ee3gCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef+gClB;Ee9gCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfkhClB;Ee1gCU;IFhBV,cAA4B;Eb6hC5B;Ee7gCU;IFhBV,sBAA8C;EbgiC9C;EehhCU;IFhBV,uBAA8C;EbmiC9C;EenhCU;IFhBV,gBAA8C;EbsiC9C;EethCU;IFhBV,uBAA8C;EbyiC9C;EezhCU;IFhBV,uBAA8C;Eb4iC9C;Ee5hCU;IFhBV,gBAA8C;Eb+iC9C;Ee/hCU;IFhBV,uBAA8C;EbkjC9C;EeliCU;IFhBV,uBAA8C;EbqjC9C;EeriCU;IFhBV,gBAA8C;EbwjC9C;EexiCU;IFhBV,uBAA8C;Eb2jC9C;Ee3iCU;IFhBV,uBAA8C;Eb8jC9C;AACF;;Ac1jCI;EC3BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;EfylCrB;EeplCQ;IFwBN,kBTuBqD;ISvBrD,cTuBqD;IStBrD,eTsBqD;EJyiCvD;EexlCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJ6iCvD;Ee5lCQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EJijCvD;EehmCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJqjCvD;EepmCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJyjCvD;EexmCQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EJ6jCvD;EetmCI;IFCJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;EbwmCf;EermCQ;IFbR,uBAA6C;IAA7C,mBAA6C;IAI7C,oBAA8C;EbknC9C;EezmCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EbsnC9C;Ee7mCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Eb0nC9C;EejnCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb8nC9C;EernCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EbkoC9C;EeznCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;EbsoC9C;Ee7nCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb0oC9C;EejoCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb8oC9C;EeroCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;EbkpC9C;EezoCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EbspC9C;Ee7oCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb0pC9C;EejpCQ;IFbR,kBAA6C;IAA7C,cAA6C;IAI7C,eAA8C;Eb8pC9C;Ee/oCI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;EfkpCrC;EehpCI;IAAuB,kBZmKG;IYnKH,SZmKG;EHg/B9B;EehpCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfopClB;EenpCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfupClB;EetpCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef0pClB;EezpCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef6pClB;Ee5pCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfgqClB;Ee/pCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfmqClB;EelqCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfsqClB;EerqCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfyqClB;EexqCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef4qClB;Ee3qCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef+qClB;Ee9qCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfkrClB;EejrCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfqrClB;EeprCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfwrClB;EehrCU;IFhBV,cAA4B;EbmsC5B;EenrCU;IFhBV,sBAA8C;EbssC9C;EetrCU;IFhBV,uBAA8C;EbysC9C;EezrCU;IFhBV,gBAA8C;Eb4sC9C;Ee5rCU;IFhBV,uBAA8C;Eb+sC9C;Ee/rCU;IFhBV,uBAA8C;EbktC9C;EelsCU;IFhBV,gBAA8C;EbqtC9C;EersCU;IFhBV,uBAA8C;EbwtC9C;EexsCU;IFhBV,uBAA8C;Eb2tC9C;Ee3sCU;IFhBV,gBAA8C;Eb8tC9C;Ee9sCU;IFhBV,uBAA8C;EbiuC9C;EejtCU;IFhBV,uBAA8C;EbouC9C;AACF;;AchuCI;EC3BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;Ef+vCrB;Ee1vCQ;IFwBN,kBTuBqD;ISvBrD,cTuBqD;IStBrD,eTsBqD;EJ+sCvD;Ee9vCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJmtCvD;EelwCQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EJutCvD;EetwCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJ2tCvD;Ee1wCQ;IFwBN,iBTuBqD;ISvBrD,aTuBqD;IStBrD,cTsBqD;EJ+tCvD;Ee9wCQ;IFwBN,wBTuBqD;ISvBrD,oBTuBqD;IStBrD,qBTsBqD;EJmuCvD;Ee5wCI;IFCJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;Eb8wCf;Ee3wCQ;IFbR,uBAA6C;IAA7C,mBAA6C;IAI7C,oBAA8C;EbwxC9C;Ee/wCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb4xC9C;EenxCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;EbgyC9C;EevxCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EboyC9C;Ee3xCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EbwyC9C;Ee/xCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;Eb4yC9C;EenyCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EbgzC9C;EevyCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;EbozC9C;Ee3yCQ;IFbR,iBAA6C;IAA7C,aAA6C;IAI7C,cAA8C;EbwzC9C;Ee/yCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Eb4zC9C;EenzCQ;IFbR,wBAA6C;IAA7C,oBAA6C;IAI7C,qBAA8C;Ebg0C9C;EevzCQ;IFbR,kBAA6C;IAA7C,cAA6C;IAI7C,eAA8C;Ebo0C9C;EerzCI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;EfwzCrC;EetzCI;IAAuB,kBZmKG;IYnKH,SZmKG;EHspC9B;EetzCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef0zClB;EezzCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef6zClB;Ee5zCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efg0ClB;Ee/zCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efm0ClB;Eel0CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efs0ClB;Eer0CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efy0ClB;Eex0CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef40ClB;Ee30CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef+0ClB;Ee90CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efk1ClB;Eej1CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efq1ClB;Eep1CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Efw1ClB;Eev1CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef21ClB;Ee11CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef81ClB;Eet1CU;IFhBV,cAA4B;Eby2C5B;Eez1CU;IFhBV,sBAA8C;Eb42C9C;Ee51CU;IFhBV,uBAA8C;Eb+2C9C;Ee/1CU;IFhBV,gBAA8C;Ebk3C9C;Eel2CU;IFhBV,uBAA8C;Ebq3C9C;Eer2CU;IFhBV,uBAA8C;Ebw3C9C;Eex2CU;IFhBV,gBAA8C;Eb23C9C;Ee32CU;IFhBV,uBAA8C;Eb83C9C;Ee92CU;IFhBV,uBAA8C;Ebi4C9C;Eej3CU;IFhBV,gBAA8C;Ebo4C9C;Eep3CU;IFhBV,uBAA8C;Ebu4C9C;Eev3CU;IFhBV,uBAA8C;Eb04C9C;AACF;;AgB97CA;EACE,WAAW;EACX,mBbiIW;EahIX,cbSgB;AHw7ClB;;AgBp8CA;;EAQI,gBbmVgC;EalVhC,mBAAmB;EACnB,6BbJc;AHq8ClB;;AgB38CA;EAcI,sBAAsB;EACtB,gCbTc;AH08ClB;;AgBh9CA;EAmBI,6Bbbc;AH88ClB;;AgBx7CA;;EAGI,eb6T+B;AH6nCnC;;AgBj7CA;EACE,yBbnCgB;AHu9ClB;;AgBr7CA;;EAKI,yBbvCc;AH49ClB;;AgB17CA;;EAWM,wBAA4C;AhBo7ClD;;AgB/6CA;;;;EAKI,SAAS;AhBi7Cb;;AgBz6CA;EAEI,qCb1DW;AHq+Cf;;AK1+CE;EW2EI,cbvEY;EawEZ,sCbvES;AH0+Cf;;AiBt/CE;;;EAII,yBCgG4D;AlBw5ClE;;AiB5/CE;;;;EAYM,qBCwF0D;AlB+5ClE;;AK5/CE;EYiBM,yBAJsC;AjBm/C9C;;AiBp/CE;;EASQ,yBARoC;AjBw/C9C;;AiB5gDE;;;EAII,yBCgG4D;AlB86ClE;;AiBlhDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AlBq7ClE;;AKlhDE;EYiBM,yBAJsC;AjBygD9C;;AiB1gDE;;EASQ,yBARoC;AjB8gD9C;;AiBliDE;;;EAII,yBCgG4D;AlBo8ClE;;AiBxiDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AlB28ClE;;AKxiDE;EYiBM,yBAJsC;AjB+hD9C;;AiBhiDE;;EASQ,yBARoC;AjBoiD9C;;AiBxjDE;;;EAII,yBCgG4D;AlB09ClE;;AiB9jDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AlBi+ClE;;AK9jDE;EYiBM,yBAJsC;AjBqjD9C;;AiBtjDE;;EASQ,yBARoC;AjB0jD9C;;AiB9kDE;;;EAII,yBCgG4D;AlBg/ClE;;AiBplDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AlBu/ClE;;AKplDE;EYiBM,yBAJsC;AjB2kD9C;;AiB5kDE;;EASQ,yBARoC;AjBglD9C;;AiBpmDE;;;EAII,yBCgG4D;AlBsgDlE;;AiB1mDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AlB6gDlE;;AK1mDE;EYiBM,yBAJsC;AjBimD9C;;AiBlmDE;;EASQ,yBARoC;AjBsmD9C;;AiB1nDE;;;EAII,yBCgG4D;AlB4hDlE;;AiBhoDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AlBmiDlE;;AKhoDE;EYiBM,yBAJsC;AjBunD9C;;AiBxnDE;;EASQ,yBARoC;AjB4nD9C;;AiBhpDE;;;EAII,yBCgG4D;AlBkjDlE;;AiBtpDE;;;;EAYM,qBCwF0D;AlByjDlE;;AKtpDE;EYiBM,yBAJsC;AjB6oD9C;;AiB9oDE;;EASQ,yBARoC;AjBkpD9C;;AiBtqDE;;;EAII,sCdQS;AHgqDf;;AKrqDE;EYiBM,sCAJsC;AjB4pD9C;;AiB7pDE;;EASQ,sCARoC;AjBiqD9C;;AgB3kDA;EAGM,Wb3GS;Ea4GT,yBbpGY;EaqGZ,qBbiQqD;AH20C3D;;AgBjlDA;EAWM,cb5GY;Ea6GZ,yBblHY;EamHZ,qBblHY;AH4rDlB;;AgBrkDA;EACE,Wb3Ha;Ea4Hb,yBbpHgB;AH4rDlB;;AgB1kDA;;;EAOI,qBb6OuD;AH41C3D;;AgBhlDA;EAWI,SAAS;AhBykDb;;AgBplDA;EAgBM,2Cb1IS;AHktDf;;AK7sDE;EW4IM,WbjJO;EakJP,4CblJO;AHutDf;;AcrpDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EhBujDvC;EgB5jDG;IASK,SAAS;EhBsjDjB;AACF;;AcjqDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EhBmkDvC;EgBxkDG;IASK,SAAS;EhBkkDjB;AACF;;Ac7qDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EhB+kDvC;EgBplDG;IASK,SAAS;EhB8kDjB;AACF;;AczrDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EhB2lDvC;EgBhmDG;IASK,SAAS;EhB0lDjB;AACF;;AgBzmDA;EAOQ,cAAc;EACd,WAAW;EACX,gBAAgB;EAChB,iCAAiC;AhBsmDzC;;AgBhnDA;EAcU,SAAS;AhBsmDnB;;AmBnxDA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,mCDiH8D;EChH9D,yBhB0XkC;EChN9B,eAAW;EevKf,gBhBmR+B;EgBlR/B,gBhBuR+B;EgBtR/B,chBDgB;EgBEhB,sBhBTa;EgBUb,4BAA4B;EAC5B,yBhBPgB;EOOd,sBP6NgC;EiB/N9B,wEjBwe4F;AHizClG;;AoBrxDM;EDdN;ICeQ,gBAAgB;EpByxDtB;AACF;;AmBzyDA;EAsBI,6BAA6B;EAC7B,SAAS;AnBuxDb;;AqBvyDE;EACE,clBAc;EkBCd,sBlBRW;EkBSX,qBlBsdsE;EkBrdtE,UAAU;EAKR,gDlBaW;AHyxDjB;;AmBtzDA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;AnB0xDd;;AmB3zDA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;AnB0xDd;;AmB3zDA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;AnB0xDd;;AmB3zDA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;AnB0xDd;;AmB3zDA;EA+BI,chBxBc;EgB0Bd,UAAU;AnB0xDd;;AmB3zDA;EA2CI,yBhBxCc;EgB0Cd,UAAU;AnBmxDd;;AmB/wDA;;;;EAKI,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;AnBixDpB;;AmB7wDA;EAGI,kBAAkB;EAClB,0BhBtDc;AHo0DlB;;AmBlxDA;EAaI,chB/Dc;EgBgEd,sBhBvEW;AHg1Df;;AmBpwDA;;EAEE,cAAc;EACd,WAAW;AnBuwDb;;AmB7vDA;EACE,iCDyB8D;ECxB9D,oCDwB8D;ECvB9D,gBAAgB;EfiEd,kBAAW;Ee/Db,gBhBgM+B;AHgkDjC;;AmB7vDA;EACE,+BDiB8D;EChB9D,kCDgB8D;Ed0D1D,kBAAW;EexEf,gBhB6H+B;AHmoDjC;;AmB7vDA;EACE,gCDU8D;ECT9D,mCDS8D;Ed0D1D,mBAAW;EejEf,gBhBuH+B;AHyoDjC;;AmBvvDA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,mBAA2B;EAC3B,gBAAgB;EfoDZ,eAAW;EelDf,gBhBmK+B;EgBlK/B,chBnHgB;EgBoHhB,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;EACzB,mBAAmC;AnB0vDrC;;AmBpwDA;EAcI,gBAAgB;EAChB,eAAe;AnB0vDnB;;AmB9uDA;EACE,kCD9B8D;EC+B9D,uBhBqPiC;EC1N7B,mBAAW;EezBf,gBhB+E+B;EOxN7B,qBP+N+B;AH4pDnC;;AmB9uDA;EACE,gCDtC8D;ECuC9D,oBhBkPgC;EC/N5B,kBAAW;EejBf,gBhBsE+B;EOvN7B,qBP8N+B;AHqqDnC;;AmB7uDA;EAGI,YAAY;AnB8uDhB;;AmB1uDA;EACE,YAAY;AnB6uDd;;AmBruDA;EACE,mBhB2U0C;AH65C5C;;AmBruDA;EACE,cAAc;EACd,mBhB4T4C;AH46C9C;;AmBhuDA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,kBAA2C;EAC3C,iBAA0C;AnBmuD5C;;AmBvuDA;;EAQI,kBAA2C;EAC3C,iBAA0C;AnBouD9C;;AmB3tDA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,qBhBiS6C;AH67C/C;;AmB3tDA;EACE,kBAAkB;EAClB,kBhB6R2C;EgB5R3C,qBhB2R6C;AHm8C/C;;AmBjuDA;;EAQI,chBzNc;AHu7DlB;;AmB1tDA;EACE,gBAAgB;AnB6tDlB;;AmB1tDA;EACE,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,eAAe;EACf,qBhB8Q4C;AH+8C9C;;AmBjuDA;EAQI,gBAAgB;EAChB,aAAa;EACb,uBhByQ4C;EgBxQ5C,cAAc;AnB6tDlB;;AqB16DE;EACE,aAAa;EACb,WAAW;EACX,mBlB2c0C;ECtV1C,kBAAW;EiBnHX,clBPa;AHo7DjB;;AqB16DE;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,OAAO;EACP,UAAU;EACV,aAAa;EACb,eAAe;EACf,uBlBsyBqC;EkBryBrC,iBAAiB;EjBwHf,mBAAW;EiBtHb,gBlBuO6B;EkBtO7B,WlBxDW;EkByDX,wClBtBa;EOxBb,sBP6NgC;AH+vDpC;;AqBz6DI;;EAEE,SAAkC;ArB46DxC;;AqBn9DI;;;;EA8CE,cAAc;ArB46DpB;;AqB19DI;EAoDE,qBlB1CW;EkB6CT,+CAA6C;EAC7C,iRH3B0E;EG4B1E,4BAA4B;EAC5B,2DAA6D;EAC7D,gEH+BwD;AlBy4DhE;;AqBn+DI;EA+DI,qBlBrDS;EkBsDT,gDlBtDS;AH89DjB;;AqBx+DI;EAyEI,8BAA8C;EAC9C,wCAAsD;ArBm6D9D;;AqB7+DI;EAmFI,oCHOwD;EGNxD,kFHMwD;AlBw5DhE;;AqBl/DI;EA2FE,qBlBjFW;EkBoFT,kDAAoE;EACpE,ujBAA8J;ArBy5DtK;;AqBx/DI;EAmGI,qBlBzFS;EkB0FT,gDlB1FS;AHm/DjB;;AqB7/DI;EA4GI,clBlGS;AHu/DjB;;AqBjgEI;;;EAiHI,cAAc;ArBs5DtB;;AqBvgEI;EAyHI,clB/GS;AHigEjB;;AqB3gEI;EA4HM,qBlBlHO;AHqgEjB;;AqB/gEI;EAkIM,qBAAkC;EC5JxC,yBD6J+C;ArBi5DnD;;AqBphEI;EAyIM,gDlB/HO;AH8gEjB;;AqBxhEI;EA6IM,qBlBnIO;AHkhEjB;;AqB5hEI;EAuJI,qBlB7IS;AHshEjB;;AqBhiEI;EA4JM,qBlBlJO;EkBmJP,gDlBnJO;AH2hEjB;;AqBzhEE;EACE,aAAa;EACb,WAAW;EACX,mBlB2c0C;ECtV1C,kBAAW;EiBnHX,clBVa;AHsiEjB;;AqBzhEE;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,OAAO;EACP,UAAU;EACV,aAAa;EACb,eAAe;EACf,uBlBsyBqC;EkBryBrC,iBAAiB;EjBwHf,mBAAW;EiBtHb,gBlBuO6B;EkBtO7B,WlBxDW;EkByDX,wClBzBa;EOrBb,sBP6NgC;AH82DpC;;AqBxhEI;;EAEE,SAAkC;ArB2hExC;;AqBlkEI;;;;EA8CE,cAAc;ArB2hEpB;;AqBzkEI;EAoDE,qBlB7CW;EkBgDT,+CAA6C;EAC7C,4UH3B0E;EG4B1E,4BAA4B;EAC5B,2DAA6D;EAC7D,gEH+BwD;AlBw/DhE;;AqBllEI;EA+DI,qBlBxDS;EkByDT,gDlBzDS;AHglEjB;;AqBvlEI;EAyEI,8BAA8C;EAC9C,wCAAsD;ArBkhE9D;;AqB5lEI;EAmFI,oCHOwD;EGNxD,kFHMwD;AlBugEhE;;AqBjmEI;EA2FE,qBlBpFW;EkBuFT,kDAAoE;EACpE,knBAA8J;ArBwgEtK;;AqBvmEI;EAmGI,qBlB5FS;EkB6FT,gDlB7FS;AHqmEjB;;AqB5mEI;EA4GI,clBrGS;AHymEjB;;AqBhnEI;;;EAiHI,cAAc;ArBqgEtB;;AqBtnEI;EAyHI,clBlHS;AHmnEjB;;AqB1nEI;EA4HM,qBlBrHO;AHunEjB;;AqB9nEI;EAkIM,qBAAkC;EC5JxC,yBD6J+C;ArBggEnD;;AqBnoEI;EAyIM,gDlBlIO;AHgoEjB;;AqBvoEI;EA6IM,qBlBtIO;AHooEjB;;AqB3oEI;EAuJI,qBlBhJS;AHwoEjB;;AqB/oEI;EA4JM,qBlBrJO;EkBsJP,gDlBtJO;AH6oEjB;;AmBl6DA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AnBq6DrB;;AmBx6DA;EASI,WAAW;AnBm6Df;;AcloEI;EKsNJ;IAeM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;IACvB,gBAAgB;EnBk6DpB;EmBp7DF;IAuBM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,gBAAgB;EnBg6DpB;EmB37DF;IAgCM,qBAAqB;IACrB,WAAW;IACX,sBAAsB;EnB85D1B;EmBh8DF;IAuCM,qBAAqB;EnB45DzB;EmBn8DF;;IA4CM,WAAW;EnB25Df;EmBv8DF;IAkDM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;IACvB,WAAW;IACX,eAAe;EnBw5DnB;EmB98DF;IAyDM,kBAAkB;IAClB,oBAAc;IAAd,cAAc;IACd,aAAa;IACb,qBhBgLwC;IgB/KxC,cAAc;EnBw5DlB;EmBr9DF;IAiEM,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;EnBu5D3B;EmBz9DF;IAqEM,gBAAgB;EnBu5DpB;AACF;;AuBzuEA;EACE,qBAAqB;EAErB,gBpBuR+B;EoBtR/B,cpBMgB;EoBLhB,kBAAkB;EAGlB,sBAAsB;EACtB,yBAAiB;EAAjB,sBAAiB;EAAjB,qBAAiB;EAAjB,iBAAiB;EACjB,6BAA6B;EAC7B,6BAA2C;ECuF3C,yBrB4RkC;EChN9B,eAAW;EoB1Ef,gBrB2L+B;EOnR7B,sBP6NgC;EiB/N9B,qIjBib6I;AH8zDnJ;;AoB3uEM;EGdN;IHeQ,gBAAgB;EpB+uEtB;AACF;;AKzvEE;EkBUE,cpBNc;EoBOd,qBAAqB;AvBmvEzB;;AuBpwEA;EAsBI,UAAU;EACV,gDpBMa;AH4uEjB;;AuBzwEA;EA6BI,apBkZ6B;AH81DjC;;AuB7wEA;EAkCI,eAAsD;AvB+uE1D;;AuBjuEA;;EAEE,oBAAoB;AvBouEtB;;AuB3tEE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnB6Ba;EqB3Bf,qBrB2Be;AH+vEjB;;AKtxEE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBmyE7H;;AwBvxEE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AxBqxEvF;;AwBhxEE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBCa;EqBAb,qBrBAa;AHkxEjB;;AwB3wEE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBuzEnN;;AwBxwEI;;EAKI,gDAAiF;AxBwwEzF;;AuBhwEE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBOc;EqBLhB,qBrBKgB;AH0zElB;;AK3zEE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBw0E7H;;AwB5zEE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,iDAAiF;AxB0zEvF;;AwBrzEE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBrBc;EqBsBd,qBrBtBc;AH60ElB;;AwBhzEE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxB41EnN;;AwB7yEI;;EAKI,iDAAiF;AxB6yEzF;;AuBryEE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBoCa;EqBlCf,qBrBkCe;AHk0EjB;;AKh2EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxB62E7H;;AwBj2EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,+CAAiF;AxB+1EvF;;AwB11EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBQa;EqBPb,qBrBOa;AHq1EjB;;AwBr1EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBi4EnN;;AwBl1EI;;EAKI,+CAAiF;AxBk1EzF;;AuB10EE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBsCa;EqBpCf,qBrBoCe;AHq2EjB;;AKr4EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBk5E7H;;AwBt4EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AxBo4EvF;;AwB/3EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBUa;EqBTb,qBrBSa;AHw3EjB;;AwB13EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBs6EnN;;AwBv3EI;;EAKI,gDAAiF;AxBu3EzF;;AuB/2EE;EC3DA,crBUgB;EmBVd,yBnBmCa;EqBjCf,qBrBiCe;AH64EjB;;AK16EE;EmBAE,crBIc;EmBVd,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBu7E7H;;AwB36EE;EAEE,crBHc;EmBVd,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AxBy6EvF;;AwBp6EE;EAEE,crBjBc;EqBkBd,yBrBOa;EqBNb,qBrBMa;AHg6EjB;;AwB/5EE;;EAGE,crB7Bc;EqB8Bd,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxB28EnN;;AwB55EI;;EAKI,gDAAiF;AxB45EzF;;AuBp5EE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBiCa;EqB/Bf,qBrB+Be;AHo7EjB;;AK/8EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxB49E7H;;AwBh9EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,+CAAiF;AxB88EvF;;AwBz8EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBKa;EqBJb,qBrBIa;AHu8EjB;;AwBp8EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBg/EnN;;AwBj8EI;;EAKI,+CAAiF;AxBi8EzF;;AuBz7EE;EC3DA,crBUgB;EmBVd,yBnBEc;EqBAhB,qBrBAgB;AHw/ElB;;AKp/EE;EmBAE,crBIc;EmBVd,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBigF7H;;AwBr/EE;EAEE,crBHc;EmBVd,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,iDAAiF;AxBm/EvF;;AwB9+EE;EAEE,crBjBc;EqBkBd,yBrB1Bc;EqB2Bd,qBrB3Bc;AH2gFlB;;AwBz+EE;;EAGE,crB7Bc;EqB8Bd,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBqhFnN;;AwBt+EI;;EAKI,iDAAiF;AxBs+EzF;;AuB99EE;EC3DA,WrBCa;EmBDX,yBnBSc;EqBPhB,qBrBOgB;AHshFlB;;AKzhFE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBsiF7H;;AwB1hFE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,8CAAiF;AxBwhFvF;;AwBnhFE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBnBc;EqBoBd,qBrBpBc;AHyiFlB;;AwB9gFE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxB0jFnN;;AwB3gFI;;EAKI,8CAAiF;AxB2gFzF;;AuB7/EE;ECPA,crB7Be;EqB8Bf,qBrB9Be;AHsiFjB;;AK7jFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBlCa;EqBmCb,qBrBnCa;AH4iFjB;;AwBtgFE;EAEE,+CrBxCa;AHgjFjB;;AwBrgFE;EAEE,crB7Ca;EqB8Cb,6BAA6B;AxBugFjC;;AwBpgFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBrDa;EqBsDb,qBrBtDa;AH4jFjB;;AwBpgFI;;EAKI,+CrB7DS;AHikFjB;;AuB7hFE;ECPA,crBnDgB;EqBoDhB,qBrBpDgB;AH4lFlB;;AK7lFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBxDc;EqByDd,qBrBzDc;AHkmFlB;;AwBtiFE;EAEE,iDrB9Dc;AHsmFlB;;AwBriFE;EAEE,crBnEc;EqBoEd,6BAA6B;AxBuiFjC;;AwBpiFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB3Ec;EqB4Ed,qBrB5Ec;AHknFlB;;AwBpiFI;;EAKI,iDrBnFU;AHunFlB;;AuB7jFE;ECPA,crBtBe;EqBuBf,qBrBvBe;AH+lFjB;;AK7nFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrB3Ba;EqB4Bb,qBrB5Ba;AHqmFjB;;AwBtkFE;EAEE,+CrBjCa;AHymFjB;;AwBrkFE;EAEE,crBtCa;EqBuCb,6BAA6B;AxBukFjC;;AwBpkFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB9Ca;EqB+Cb,qBrB/Ca;AHqnFjB;;AwBpkFI;;EAKI,+CrBtDS;AH0nFjB;;AuB7lFE;ECPA,crBpBe;EqBqBf,qBrBrBe;AH6nFjB;;AK7pFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBzBa;EqB0Bb,qBrB1Ba;AHmoFjB;;AwBtmFE;EAEE,gDrB/Ba;AHuoFjB;;AwBrmFE;EAEE,crBpCa;EqBqCb,6BAA6B;AxBumFjC;;AwBpmFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB5Ca;EqB6Cb,qBrB7Ca;AHmpFjB;;AwBpmFI;;EAKI,gDrBpDS;AHwpFjB;;AuB7nFE;ECPA,crBvBe;EqBwBf,qBrBxBe;AHgqFjB;;AK7rFE;EmBwDE,crBpDc;EqBqDd,yBrB5Ba;EqB6Bb,qBrB7Ba;AHsqFjB;;AwBtoFE;EAEE,+CrBlCa;AH0qFjB;;AwBroFE;EAEE,crBvCa;EqBwCb,6BAA6B;AxBuoFjC;;AwBpoFE;;EAGE,crBvEc;EqBwEd,yBrB/Ca;EqBgDb,qBrBhDa;AHsrFjB;;AwBpoFI;;EAKI,+CrBvDS;AH2rFjB;;AuB7pFE;ECPA,crBzBe;EqB0Bf,qBrB1Be;AHksFjB;;AK7tFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrB9Ba;EqB+Bb,qBrB/Ba;AHwsFjB;;AwBtqFE;EAEE,+CrBpCa;AH4sFjB;;AwBrqFE;EAEE,crBzCa;EqB0Cb,6BAA6B;AxBuqFjC;;AwBpqFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBjDa;EqBkDb,qBrBlDa;AHwtFjB;;AwBpqFI;;EAKI,+CrBzDS;AH6tFjB;;AuB7rFE;ECPA,crBxDgB;EqByDhB,qBrBzDgB;AHiwFlB;;AK7vFE;EmBwDE,crBpDc;EqBqDd,yBrB7Dc;EqB8Dd,qBrB9Dc;AHuwFlB;;AwBtsFE;EAEE,iDrBnEc;AH2wFlB;;AwBrsFE;EAEE,crBxEc;EqByEd,6BAA6B;AxBusFjC;;AwBpsFE;;EAGE,crBvEc;EqBwEd,yBrBhFc;EqBiFd,qBrBjFc;AHuxFlB;;AwBpsFI;;EAKI,iDrBxFU;AH4xFlB;;AuB7tFE;ECPA,crBjDgB;EqBkDhB,qBrBlDgB;AH0xFlB;;AK7xFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBtDc;EqBuDd,qBrBvDc;AHgyFlB;;AwBtuFE;EAEE,8CrB5Dc;AHoyFlB;;AwBruFE;EAEE,crBjEc;EqBkEd,6BAA6B;AxBuuFjC;;AwBpuFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBzEc;EqB0Ed,qBrB1Ec;AHgzFlB;;AwBpuFI;;EAKI,8CrBjFU;AHqzFlB;;AuBlvFA;EACE,gBpB6M+B;EoB5M/B,cpBjDe;EoBkDf,qBpB2F4C;AH0pF9C;;AK9zFE;EkB4EE,cpByF8D;EoBxF9D,0BpByF+C;AH6pFnD;;AuB7vFA;EAYI,0BpBoF+C;AHiqFnD;;AuBjwFA;EAiBI,cpBtFc;EoBuFd,oBAAoB;AvBovFxB;;AuBzuFA;ECPE,oBrB2SgC;EC/N5B,kBAAW;EoB1Ef,gBrB+H+B;EOvN7B,qBP8N+B;AH+mFnC;;AuB5uFA;ECXE,uBrBsSiC;EC1N7B,mBAAW;EoB1Ef,gBrBgI+B;EOxN7B,qBP+N+B;AHqnFnC;;AuB1uFA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;AvB6uFb;;AuB/uFA;EAMI,kBpBwT+B;AHq7EnC;;AuBxuFA;;;EAII,WAAW;AvB0uFf;;AyBr3FA;ELgBM,gCjBiP2C;AHwnFjD;;AoBr2FM;EKpBN;ILqBQ,gBAAgB;EpBy2FtB;AACF;;AyB/3FA;EAII,UAAU;AzB+3Fd;;AyB33FA;EAEI,aAAa;AzB63FjB;;AyBz3FA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,gBAAgB;ELDZ,6BjBkPwC;AH4oF9C;;AoB13FM;EKNN;ILOQ,gBAAgB;EpB83FtB;AACF;;AyBt4FA;EAOI,QAAQ;EACR,YAAY;ELNV,4BjBmPuC;AHupF7C;;AoBt4FM;EKNN;ILOQ,gBAAgB;EpB04FtB;AACF;;A0B/5FA;;;;EAIE,kBAAkB;A1Bk6FpB;;A0B/5FA;EACE,mBAAmB;A1Bk6FrB;;A2B94FI;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxB+N0C;EwB9N1C,uBxB6N0C;EwB5N1C,WAAW;EAhCf,uBAA8B;EAC9B,qCAA4C;EAC5C,gBAAgB;EAChB,oCAA2C;A3Bk7F7C;;A2B73FI;EACE,cAAc;A3Bg4FpB;;A0B16FA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,OAAO;EACP,avBypBsC;EuBxpBtC,aAAa;EACb,WAAW;EACX,gBvBiuBuC;EuBhuBvC,iBvBiuBmC;EuBhuBnC,oBAA4B;EtB2JxB,eAAW;EsBzJf,cvBXgB;EuBYhB,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;EAChB,sBvBvBa;EuBwBb,4BAA4B;EAC5B,qCvBfa;EOCX,sBP6NgC;AH+tFpC;;A0Br6FI;EACE,WAAW;EACX,OAAO;A1Bw6Fb;;A0Br6FI;EACE,QAAQ;EACR,UAAU;A1Bw6FhB;;Ac55FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E1Bm7FX;E0Bh7FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E1Bk7Fd;AACF;;Acv6FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E1B87FX;E0B37FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E1B67Fd;AACF;;Acl7FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E1By8FX;E0Bt8FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E1Bw8Fd;AACF;;Ac77FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E1Bo9FX;E0Bj9FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E1Bm9Fd;AACF;;A0B78FA;EAEI,SAAS;EACT,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,uBvB+rBuC;AHgxE3C;;A2B9+FI;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxB+N0C;EwB9N1C,uBxB6N0C;EwB5N1C,WAAW;EAzBf,aAAa;EACb,qCAA4C;EAC5C,0BAAiC;EACjC,oCAA2C;A3B2gG7C;;A2B79FI;EACE,cAAc;A3Bg+FpB;;A0Bt9FA;EAEI,MAAM;EACN,WAAW;EACX,UAAU;EACV,aAAa;EACb,qBvBirBuC;AHuyE3C;;A2BrgGI;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxB+N0C;EwB9N1C,uBxB6N0C;EwB5N1C,WAAW;EAlBf,mCAA0C;EAC1C,eAAe;EACf,sCAA6C;EAC7C,wBAA+B;A3B2hGjC;;A2Bp/FI;EACE,cAAc;A3Bu/FpB;;A2BphGI;EDmDE,iBAAiB;A1Bq+FvB;;A0Bh+FA;EAEI,MAAM;EACN,WAAW;EACX,UAAU;EACV,aAAa;EACb,sBvBgqBuC;AHk0E3C;;A2BhiGI;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxB+N0C;EwB9N1C,uBxB6N0C;EwB5N1C,WAAW;A3BmiGjB;;A2BviGI;EAgBI,aAAa;A3B2hGrB;;A2BxhGM;EACE,qBAAqB;EACrB,qBxB4MwC;EwB3MxC,uBxB0MwC;EwBzMxC,WAAW;EA9BjB,mCAA0C;EAC1C,yBAAgC;EAChC,sCAA6C;A3B0jG/C;;A2BzhGI;EACE,cAAc;A3B4hGpB;;A2BtiGM;EDiDA,iBAAiB;A1By/FvB;;A0Bl/FA;EAKI,WAAW;EACX,YAAY;A1Bi/FhB;;A0B5+FA;EE9GE,SAAS;EACT,gBAAmB;EACnB,gBAAgB;EAChB,6BzBCgB;AH6lGlB;;A0B5+FA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,uBvBopBwC;EuBnpBxC,WAAW;EACX,gBvBiK+B;EuBhK/B,cvBhHgB;EuBiHhB,mBAAmB;EAEnB,mBAAmB;EACnB,6BAA6B;EAC7B,SAAS;A1B8+FX;;AKnmGE;EqBoIE,cvBonBqD;EuBnnBrD,qBAAqB;EJ/IrB,yBnBGc;AHgnGlB;;A0B//FA;EAiCI,WvBpJW;EuBqJX,qBAAqB;EJtJrB,yBnB6Ba;AH4lGjB;;A0BrgGA;EAwCI,cvBtJc;EuBuJd,oBAAoB;EACpB,6BAA6B;A1Bi+FjC;;A0Bz9FA;EACE,cAAc;A1B49FhB;;A0Bx9FA;EACE,cAAc;EACd,sBvB8lBwC;EuB7lBxC,gBAAgB;EtBAZ,mBAAW;EsBEf,cvBzKgB;EuB0KhB,mBAAmB;A1B29FrB;;A0Bv9FA;EACE,cAAc;EACd,uBvBolBwC;EuBnlBxC,cvB9KgB;AHwoGlB;;A6BrpGA;;EAEE,kBAAkB;EAClB,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;A7BwpGxB;;A6B5pGA;;EAOI,kBAAkB;EAClB,kBAAc;EAAd,cAAc;A7B0pGlB;;AKzpGE;;EwBII,UAAU;A7B0pGhB;;A6BvqGA;;;;EAkBM,UAAU;A7B4pGhB;;A6BtpGA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,oBAA2B;EAA3B,2BAA2B;A7BypG7B;;A6B5pGA;EAMI,WAAW;A7B0pGf;;A6BtpGA;;EAII,iB1BmM6B;AHo9FjC;;A6B3pGA;;EnBHI,0BmBa8B;EnBZ9B,6BmBY8B;A7BupGlC;;A6BjqGA;;EnBWI,yBmBI6B;EnBH7B,4BmBG6B;A7BwpGjC;;A6BxoGA;EACE,wBAAmC;EACnC,uBAAkC;A7B2oGpC;;A6B7oGA;;;EAOI,cAAc;A7B4oGlB;;A6BzoGE;EACE,eAAe;A7B4oGnB;;A6BxoGA;EACE,uBAAsC;EACtC,sBAAqC;A7B2oGvC;;A6BxoGA;EACE,sBAAsC;EACtC,qBAAqC;A7B2oGvC;;A6BvnGA;EACE,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;A7B0nGzB;;A6B7nGA;;EAOI,WAAW;A7B2nGf;;A6BloGA;;EAYI,gB1BkH6B;AHygGjC;;A6BvoGA;;EnBrEI,6BmBuF+B;EnBtF/B,4BmBsF+B;A7B2nGnC;;A6B7oGA;;EnBnFI,yBmB0G4B;EnBzG5B,0BmByG4B;A7B4nGhC;;A6B3mGA;;EAGI,gBAAgB;A7B6mGpB;;A6BhnGA;;;;EAOM,kBAAkB;EAClB,sBAAsB;EACtB,oBAAoB;A7BgnG1B;;A8BzwGA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,uBAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,WAAW;A9B4wGb;;A8BjxGA;;;;EAWI,kBAAkB;EAClB,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,SAAS;EACT,YAAY;EACZ,gBAAgB;A9B6wGpB;;A8B5xGA;;;;;;;;;;;;EAoBM,iB3BkN2B;AHqkGjC;;A8B3yGA;;;EA4BI,UAAU;A9BqxGd;;A8BjzGA;EAiCI,UAAU;A9BoxGd;;A8BrzGA;;EpB0CI,yBoBJmD;EpBKnD,4BoBLmD;A9BqxGvD;;A8B3zGA;EA4CI,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;A9BmxGvB;;A8Bh0GA;;EpB4BI,0BoBoB6E;EpBnB7E,6BoBmB6E;A9BsxGjF;;A8Bt0GA;EpB0CI,yBoBOsE;EpBNtE,4BoBMsE;A9B0xG1E;;A8B30GA;;;;EpB4BI,0BoB6BgC;EpB5BhC,6BoB4BgC;A9B0xGpC;;A8Bn1GA;;;;EpB4BI,0BoBsCgC;EpBrChC,6BoBqCgC;A9ByxGpC;;A8B7wGA;;EAEE,oBAAa;EAAb,aAAa;A9BgxGf;;A8BlxGA;;EAQI,kBAAkB;EAClB,UAAU;A9B+wGd;;A8BxxGA;;EAYM,UAAU;A9BixGhB;;A8B7xGA;;;;;;;;EAoBI,iB3BoI6B;AHgpGjC;;A8BhxGA;EAAuB,kB3BgIU;AHopGjC;;A8BnxGA;EAAsB,iB3B+HW;AHwpGjC;;A8B/wGA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,yB3B4QkC;E2B3QlC,gBAAgB;E1B2DZ,eAAW;E0BzDf,gB3BqK+B;E2BpK/B,gB3ByK+B;E2BxK/B,c3B/GgB;E2BgHhB,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,yB3BvHgB;E2BwHhB,yB3BtHgB;EOOd,sBP6NgC;AHqqGpC;;A8B/xGA;;EAkBI,aAAa;A9BkxGjB;;A8BxwGA;;EAEE,gCZzB8D;AlBoyGhE;;A8BxwGA;;;;;;EAME,oB3BuPgC;EC/N5B,kBAAW;E0BtBf,gB3B2E+B;EOvN7B,qBP8N+B;AH0rGnC;;A8BxwGA;;EAEE,kCZ1C8D;AlBqzGhE;;A8BxwGA;;;;;;EAME,uB3BiOiC;EC1N7B,mBAAW;E0BLf,gB3B2D+B;EOxN7B,qBP+N+B;AH0sGnC;;A8BxwGA;;EAEE,sBAA0E;A9B2wG5E;;A8BhwGA;;;;;;;;EpB9JI,0BoBsK4B;EpBrK5B,6BoBqK4B;A9BowGhC;;A8BjwGA;;;;;;EpB3JI,yBoBiK2B;EpBhK3B,4BoBgK2B;A9BqwG/B;;A+B78GA;EACE,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,cAAc;EACd,kBAA+C;EAC/C,oBAAqE;EACrE,iCAAyB;EAAzB,mBAAyB;EAAzB,yBAAyB;A/Bg9G3B;;A+B78GA;EACE,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,kB5Byf0C;AHu9F5C;;A+B78GA;EACE,kBAAkB;EAClB,OAAO;EACP,WAAW;EACX,W5Bqf0C;E4Bpf1C,eAAmF;EACnF,UAAU;A/Bg9GZ;;A+Bt9GA;EASI,W5BzBW;E4B0BX,qB5BEa;EmB7Bb,yBnB6Ba;AHg9GjB;;A+B59GA;EAoBM,gD5BRW;AHo9GjB;;A+Bh+GA;EAyBI,qB5BsbsE;AHqhG1E;;A+Bp+GA;EA6BI,W5B7CW;E4B8CX,yB5Bkf8E;E4Bjf9E,qB5Bif8E;AH09FlF;;A+B1+GA;EAuCM,c5BjDY;AHw/GlB;;A+B9+GA;EA0CQ,yB5BxDU;AHggHlB;;A+B97GA;EACE,kBAAkB;EAClB,gBAAgB;EAEhB,mBAAmB;A/Bg8GrB;;A+Bp8GA;EASI,kBAAkB;EAClB,YAAgF;EAChF,aAA+D;EAC/D,cAAc;EACd,W5BwbwC;E4BvbxC,Y5BubwC;E4BtbxC,oBAAoB;EACpB,WAAW;EACX,sB5BrFW;E4BsFX,yB5BjFc;AHghHlB;;A+Bj9GA;EAwBI,kBAAkB;EAClB,YAAgF;EAChF,aAA+D;EAC/D,cAAc;EACd,W5ByawC;E4BxaxC,Y5BwawC;E4BvaxC,WAAW;EACX,mCAAgE;A/B67GpE;;A+Bp7GA;ErBjGI,sBP6NgC;AH4zGpC;;A+Bx7GA;EAOM,kOb7D4E;AlBk/GlF;;A+B57GA;EAaM,qB5B7FW;EmB7Bb,yBnB6Ba;AHihHjB;;A+Bj8GA;EAkBM,+KbxE4E;AlB2/GlF;;A+Br8GA;ET7GI,wCnB6Ba;AHyhHjB;;A+Bz8GA;ET7GI,wCnB6Ba;AH6hHjB;;A+Bz6GA;EAGI,kB5B0Z+C;AHghGnD;;A+B76GA;EAQM,8KblG4E;AlB2gHlF;;A+Bj7GA;ETjJI,wCnB6Ba;AHyiHjB;;A+B75GA;EACE,qBAA2D;A/Bg6G7D;;A+Bj6GA;EAKM,cAAqD;EACrD,c5BkY+E;E4BjY/E,mBAAmB;EAEnB,qB5BgY6E;AH+hGnF;;A+Bx6GA;EAaM,wBblE0D;EamE1D,0BbnE0D;EaoE1D,uBb5C0D;Ea6C1D,wBb7C0D;Ea8C1D,yB5BpLY;E4BsLZ,qB5BsX6E;EiBxiB7E,iJjB0f+H;EiB1f/H,yIjB0f+H;EiB1f/H,8KjB0f+H;AHulGrI;;AoB7kHM;EW2JN;IX1JQ,gBAAgB;EpBilHtB;AACF;;A+Bx7GA;EA0BM,sB5BlMS;E4BmMT,sCAA4E;EAA5E,8BAA4E;A/Bk6GlF;;A+B77GA;ETzKI,wCnB6Ba;AH6kHjB;;A+Bp5GA;EACE,qBAAqB;EACrB,WAAW;EACX,mCbrG8D;EasG9D,0C5BoKkC;EChN9B,eAAW;E2B+Cf,gB5B6D+B;E4B5D/B,gB5BiE+B;E4BhE/B,c5BvNgB;E4BwNhB,sBAAsB;EACtB,uO5BmW+I;E4BlW/I,yB5B7NgB;EOOd,sBP6NgC;E4BJlC,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/Bq5GlB;;A+Bp6GA;EAkBI,qB5BwPsE;E4BvPtE,UAAU;EAKR,gD5BjNW;AHmmHjB;;A+B16GA;EAiCM,c5B/OY;E4BgPZ,sB5BvPS;AHooHf;;A+B/6GA;EAwCI,YAAY;EACZ,sB5B+HgC;E4B9HhC,sBAAsB;A/B24G1B;;A+Br7GA;EA8CI,c5B7Pc;E4B8Pd,yB5BlQc;AH6oHlB;;A+B17GA;EAoDI,aAAa;A/B04GjB;;A+B97GA;EAyDI,kBAAkB;EAClB,0B5BxQc;AHipHlB;;A+Br4GA;EACE,kCbjK8D;EakK9D,oB5BiHkC;E4BhHlC,uB5BgHkC;E4B/GlC,oB5BgHiC;EC1N7B,mBAAW;AJm/GjB;;A+Br4GA;EACE,gCbzK8D;Ea0K9D,mB5B8GiC;E4B7GjC,sB5B6GiC;E4B5GjC,kB5B6GgC;EC/N5B,kBAAW;AJ2/GjB;;A+Bh4GA;EACE,kBAAkB;EAClB,qBAAqB;EACrB,WAAW;EACX,mCbzL8D;Ea0L9D,gBAAgB;A/Bm4GlB;;A+Bh4GA;EACE,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,WAAW;EACX,mCbjM8D;EakM9D,SAAS;EACT,gBAAgB;EAChB,UAAU;A/Bm4GZ;;A+B14GA;EAUI,qB5BqKsE;E4BpKtE,gD5B/Ra;AHmqHjB;;A+B/4GA;;EAiBI,yB5B/Tc;AHksHlB;;A+Bp5GA;EAsBM,iB5B4TQ;AHskGd;;A+Bx5GA;EA2BI,0BAA0B;A/Bi4G9B;;A+B73GA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,OAAO;EACP,UAAU;EACV,mCblO8D;EamO9D,yB5BuCkC;E4BtClC,gBAAgB;EAEhB,gB5BhE+B;E4BiE/B,gB5B5D+B;E4B6D/B,c5BpVgB;E4BqVhB,sB5B5Va;E4B6Vb,yB5BzVgB;EOOd,sBP6NgC;AHq/GpC;;A+B94GA;EAmBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,UAAU;EACV,cAAc;EACd,6BbrP4D;EasP5D,yB5BoBgC;E4BnBhC,gB5B5E6B;E4B6E7B,c5BpWc;E4BqWd,iBAAiB;ET7WjB,yBnBGc;E4B4Wd,oBAAoB;ErBnWpB,kCqBoWgF;A/B+3GpF;;A+Br3GA;EACE,WAAW;EACX,cb3Q2B;Ea4Q3B,UAAU;EACV,6BAA6B;EAC7B,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/Bw3GlB;;A+B73GA;EAQI,UAAU;A/By3Gd;;A+Bj4GA;EAY8B,gE5BzWb;AHkuHjB;;A+Br4GA;EAa8B,gE5B1Wb;AHsuHjB;;A+Bz4GA;EAc8B,gE5B3Wb;AH0uHjB;;A+B74GA;EAkBI,SAAS;A/B+3Gb;;A+Bj5GA;EAsBI,W5BoN6C;E4BnN7C,Y5BmN6C;E4BlN7C,oBAA0E;ETlZ1E,yBnB6Ba;E4BuXb,S5BmN0C;EO3lB1C,mBP4lB6C;EiB9lB3C,oHjB0f+H;EiB1f/H,4GjB0f+H;E4B5GjI,wBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/B83GpB;;AoBxwHM;EW4WN;IX3WQ,wBAAgB;IAAhB,gBAAgB;EpB4wHtB;AACF;;A+Bl6GA;ET1XI,yBnB4mB2E;AHorG/E;;A+Bt6GA;EAsCI,W5B6LoC;E4B5LpC,c5B6LqC;E4B5LrC,kBAAkB;EAClB,e5B4LuC;E4B3LvC,yB5Bhac;E4Biad,yBAAyB;ErBzZzB,mBPqlBoC;AHysGxC;;A+Bh7GA;EAiDI,W5ByL6C;E4BxL7C,Y5BwL6C;EmBpmB7C,yBnB6Ba;E4BiZb,S5ByL0C;EO3lB1C,mBP4lB6C;EiB9lB3C,iHjB0f+H;EiB1f/H,4GjB0f+H;E4BlFjI,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/Bk4GpB;;AoBtyHM;EW4WN;IX3WQ,qBAAgB;IAAhB,gBAAgB;EpB0yHtB;AACF;;A+Bh8GA;ET1XI,yBnB4mB2E;AHktG/E;;A+Bp8GA;EAgEI,W5BmKoC;E4BlKpC,c5BmKqC;E4BlKrC,kBAAkB;EAClB,e5BkKuC;E4BjKvC,yB5B1bc;E4B2bd,yBAAyB;ErBnbzB,mBPqlBoC;AHuuGxC;;A+B98GA;EA2EI,W5B+J6C;E4B9J7C,Y5B8J6C;E4B7J7C,aAAa;EACb,oB5BrE+B;E4BsE/B,mB5BtE+B;EmBnY/B,yBnB6Ba;E4B8ab,S5B4J0C;EO3lB1C,mBP4lB6C;EiB9lB3C,gHjB0f+H;EiB1f/H,4GjB0f+H;E4BrDjI,gBAAgB;A/Bs4GpB;;AoBv0HM;EW4WN;IX3WQ,oBAAgB;IAAhB,gBAAgB;EpB20HtB;AACF;;A+Bj+GA;ET1XI,yBnB4mB2E;AHmvG/E;;A+Br+GA;EA6FI,W5BsIoC;E4BrIpC,c5BsIqC;E4BrIrC,kBAAkB;EAClB,e5BqIuC;E4BpIvC,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;EACzB,oBAA6C;A/B44GjD;;A+B/+GA;EAwGI,yB5B9dc;EOQd,mBPqlBoC;AH6wGxC;;A+Bp/GA;EA6GI,kBAAkB;EAClB,yB5Bpec;EOQd,mBPqlBoC;AHmxGxC;;A+B1/GA;EAoHM,yB5BxeY;AHk3HlB;;A+B9/GA;EAwHM,eAAe;A/B04GrB;;A+BlgHA;EA4HM,yB5BhfY;AH03HlB;;A+BtgHA;EAgIM,eAAe;A/B04GrB;;A+B1gHA;EAoIM,yB5BxfY;AHk4HlB;;A+Br4GA;;;EXzfM,4GjB0f+H;AH04GrI;;AoBh4HM;EWqfN;;;IXpfQ,gBAAgB;EpBs4HtB;AACF;;AgCv5HA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,eAAe;EACf,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;AhC05HlB;;AgCv5HA;EACE,cAAc;EACd,oB7B0qBsC;AHgvGxC;;AKz5HE;E2BGE,qBAAqB;AhC05HzB;;AgCh6HA;EAWI,c7BXc;E6BYd,oBAAoB;EACpB,eAAe;AhCy5HnB;;AgCj5HA;EACE,gC7BzBgB;AH66HlB;;AgCr5HA;EAII,mB7BsM6B;E6BrM7B,6BAA6B;EAC7B,6BAAgD;EtBbhD,+BPoNgC;EOnNhC,gCPmNgC;AHgtHpC;;AK/6HE;E2B6BI,kBAAkB;EAClB,qC7BpCY;AH07HlB;;AgCl6HA;EAgBM,c7BrCY;E6BsCZ,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;AhCs5H/B;;AgCx6HA;;EAwBI,c7B5Cc;E6B6Cd,sB7BpDW;E6BqDX,kC7BrDW;AH08Hf;;AgC/6HA;EA+BI,gB7B2K6B;EOjN7B,yBsBwC4B;EtBvC5B,0BsBuC4B;AhCo5HhC;;AgC34HA;EAEI,gBAAgB;EAChB,SAAS;EtB7DT,sBP6NgC;AH8uHpC;;AgCj5HA;;EASI,W7B9EW;E6B+EX,yB7BnDa;AHg8HjB;;AgCp4HA;;EAGI,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,kBAAkB;AhCs4HtB;;AgCl4HA;;EAGI,0BAAa;EAAb,aAAa;EACb,oBAAY;EAAZ,YAAY;EACZ,kBAAkB;AhCo4HtB;;AgC33HA;EAEI,aAAa;AhC63HjB;;AgC/3HA;EAKI,cAAc;AhC83HlB;;AiCv+HA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;EAC9B,oB9BgHW;AH03Hb;;AiCh/HA;;EAWI,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;AjC0+HlC;;AiCt9HA;EACE,qBAAqB;EACrB,sB9BkqBgF;E8BjqBhF,yB9BiqBgF;E8BhqBhF,kB9BgFW;EC6CP,kBAAW;E6B3Hf,oBAAoB;EACpB,mBAAmB;AjCy9HrB;;AKngIE;E4B6CE,qBAAqB;AjC09HzB;;AiCj9HA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,eAAe;EACf,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;AjCo9HlB;;AiCz9HA;EAQI,gBAAgB;EAChB,eAAe;AjCq9HnB;;AiC99HA;EAaI,gBAAgB;EAChB,WAAW;AjCq9Hf;;AiC58HA;EACE,qBAAqB;EACrB,mB9BylBuC;E8BxlBvC,sB9BwlBuC;AHu3GzC;;AiCn8HA;EACE,6BAAgB;EAAhB,gBAAgB;EAChB,oBAAY;EAAZ,YAAY;EAGZ,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AjCo8HrB;;AiCh8HA;EACE,wB9BomBwC;ECtiBpC,kBAAW;E6B5Df,cAAc;EACd,6BAA6B;EAC7B,6BAAuC;EvBxGrC,sBP6NgC;AH+0HpC;;AK9iIE;E4B8GE,qBAAqB;AjCo8HzB;;AiC97HA;EACE,qBAAqB;EACrB,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,sBAAsB;EACtB,WAAW;EACX,qCAAqC;AjCi8HvC;;AiC97HA;EACE,gB9BglBsC;E8B/kBtC,gBAAgB;AjCi8HlB;;AcvgII;EmBgFC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;EjC07HvB;AACF;;Ac5hII;EmB6FA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;EjCg7HjC;EiCr8HG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjCg7H3B;EiCx8HG;IA2BO,kBAAkB;EjCg7H5B;EiC38HG;IA+BO,qB9ByhB6B;I8BxhB7B,oB9BwhB6B;EHu5GvC;EiC/8HG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;EjC66HzB;EiCn9HG;IAqDK,iBAAiB;EjCi6HzB;EiCt9HG;IAyDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;EjC85HxB;EiC19HG;IAgEK,aAAa;EjC65HrB;AACF;;Ac9iII;EmBgFC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;EjCi+HvB;AACF;;AcnkII;EmB6FA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;EjCu9HjC;EiC5+HG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjCu9H3B;EiC/+HG;IA2BO,kBAAkB;EjCu9H5B;EiCl/HG;IA+BO,qB9ByhB6B;I8BxhB7B,oB9BwhB6B;EH87GvC;EiCt/HG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;EjCo9HzB;EiC1/HG;IAqDK,iBAAiB;EjCw8HzB;EiC7/HG;IAyDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;EjCq8HxB;EiCjgIG;IAgEK,aAAa;EjCo8HrB;AACF;;AcrlII;EmBgFC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;EjCwgIvB;AACF;;Ac1mII;EmB6FA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;EjC8/HjC;EiCnhIG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjC8/H3B;EiCthIG;IA2BO,kBAAkB;EjC8/H5B;EiCzhIG;IA+BO,qB9ByhB6B;I8BxhB7B,oB9BwhB6B;EHq+GvC;EiC7hIG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;EjC2/HzB;EiCjiIG;IAqDK,iBAAiB;EjC++HzB;EiCpiIG;IAyDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;EjC4+HxB;EiCxiIG;IAgEK,aAAa;EjC2+HrB;AACF;;Ac5nII;EmBgFC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;EjC+iIvB;AACF;;AcjpII;EmB6FA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;EjCqiIjC;EiC1jIG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjCqiI3B;EiC7jIG;IA2BO,kBAAkB;EjCqiI5B;EiChkIG;IA+BO,qB9ByhB6B;I8BxhB7B,oB9BwhB6B;EH4gHvC;EiCpkIG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;EjCkiIzB;EiCxkIG;IAqDK,iBAAiB;EjCshIzB;EiC3kIG;IAyDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;EjCmhIxB;EiC/kIG;IAgEK,aAAa;EjCkhIrB;AACF;;AiCxlIA;EAyBQ,yBAAqB;EAArB,qBAAqB;EACrB,oBAA2B;EAA3B,2BAA2B;AjCmkInC;;AiC7lIA;;EAQU,gBAAgB;EAChB,eAAe;AjC0lIzB;;AiCnmIA;EA6BU,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AjC0kI7B;;AiCvmIA;EAgCY,kBAAkB;AjC2kI9B;;AiC3mIA;EAoCY,qB9ByhB6B;E8BxhB7B,oB9BwhB6B;AHmjHzC;;AiChnIA;;EA2CU,qBAAiB;EAAjB,iBAAiB;AjC0kI3B;;AiCrnIA;EA0DU,iBAAiB;AjC+jI3B;;AiCznIA;EA8DU,+BAAwB;EAAxB,wBAAwB;EAGxB,6BAAgB;EAAhB,gBAAgB;AjC6jI1B;;AiC9nIA;EAqEU,aAAa;AjC6jIvB;;AiChjIA;EAEI,yB9BvNW;AHywIf;;AK1wIE;E4B2NI,yB9B1NS;AH6wIf;;AiCxjIA;EAWM,yB9BhOS;AHixIf;;AKlxIE;E4BoOM,yB9BnOO;AHqxIf;;AiChkIA;EAkBQ,yB9BvOO;AHyxIf;;AiCpkIA;;;;EA0BM,yB9B/OS;AHgyIf;;AiC3kIA;EA+BI,yB9BpPW;E8BqPX,gC9BrPW;AHqyIf;;AiChlIA;EAoCI,mRf7M8E;AlB6vIlF;;AiCplIA;EAwCI,yB9B7PW;AH6yIf;;AiCxlIA;EA0CM,yB9B/PS;AHizIf;;AKlzIE;E4BmQM,yB9BlQO;AHqzIf;;AiC5iIA;EAEI,W9BrRW;AHm0If;;AK1zIE;E4B+QI,W9BxRS;AHu0If;;AiCpjIA;EAWM,+B9B9RS;AH20If;;AKl0IE;E4BwRM,gC9BjSO;AH+0If;;AiC5jIA;EAkBQ,gC9BrSO;AHm1If;;AiChkIA;;;;EA0BM,W9B7SS;AH01If;;AiCvkIA;EA+BI,+B9BlTW;E8BmTX,sC9BnTW;AH+1If;;AiC5kIA;EAoCI,yRfjQ8E;AlB6yIlF;;AiChlIA;EAwCI,+B9B3TW;AHu2If;;AiCplIA;EA0CM,W9B7TS;AH22If;;AKl2IE;E4BuTM,W9BhUO;AH+2If;;AkCl3IA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,YAAY;EAEZ,qBAAqB;EACrB,sB/BJa;E+BKb,2BAA2B;EAC3B,sC/BIa;EOCX,sBP6NgC;AHmpIpC;;AkC93IA;EAaI,eAAe;EACf,cAAc;AlCq3IlB;;AkCn4IA;EAkBI,mBAAmB;EACnB,sBAAsB;AlCq3I1B;;AkCx4IA;EAsBM,mBAAmB;ExBCrB,2CQuH4D;ERtH5D,4CQsH4D;AlBgwIhE;;AkC94IA;EA2BM,sBAAsB;ExBUxB,+CQyG4D;ERxG5D,8CQwG4D;AlBswIhE;;AkCp5IA;;EAoCI,aAAa;AlCq3IjB;;AkCj3IA;EAGE,kBAAc;EAAd,cAAc;EAGd,eAAe;EACf,gB/BgxByC;AHgmH3C;;AkC52IA;EACE,sB/B0wBwC;AHqmH1C;;AkC52IA;EACE,qBAAgC;EAChC,gBAAgB;AlC+2IlB;;AkC52IA;EACE,gBAAgB;AlC+2IlB;;AKp6IE;E6B0DE,qBAAqB;AlC82IzB;;AkCh3IA;EAMI,oB/ByvBuC;AHqnH3C;;AkCt2IA;EACE,wB/BgvByC;E+B/uBzC,gBAAgB;EAEhB,qC/BrEa;E+BsEb,6C/BtEa;AH86If;;AkC72IA;ExBhEI,0DwBwE8E;AlCy2IlF;;AkCr2IA;EACE,wB/BouByC;E+BluBzC,qC/BhFa;E+BiFb,0C/BjFa;AHw7If;;AkC32IA;ExB5EI,0DQgI4D;AlB2zIhE;;AkC/1IA;EACE,uBAAkC;EAClC,uB/BktBwC;E+BjtBxC,sBAAiC;EACjC,gBAAgB;AlCk2IlB;;AkC/1IA;EACE,uBAAkC;EAClC,sBAAiC;AlCk2InC;;AkC91IA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,gB/B6sByC;EO5zBvC,kCQgI4D;AlBi1IhE;;AkC91IA;;;EAGE,oBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WAAW;AlCi2Ib;;AkC91IA;;ExBjHI,2CQuH4D;ERtH5D,4CQsH4D;AlB81IhE;;AkC/1IA;;ExBxGI,+CQyG4D;ERxG5D,8CQwG4D;AlBo2IhE;;AkC71IA;EAEI,mB/BqrBuD;AH0qH3D;;Ac97II;EoB6FJ;IAMI,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,mB/B+qBuD;I+B9qBvD,kB/B8qBuD;EHkrHzD;EkCz2IF;IAaM,gBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,kB/ByqBqD;I+BxqBrD,gBAAgB;IAChB,iB/BuqBqD;EHwrHzD;AACF;;AkCt1IA;EAII,mB/BypBuD;AH6rH3D;;Acj9II;EoBuHJ;IAQI,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;ElCu1IrB;EkCh2IF;IAcM,gBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,gBAAgB;ElCq1IpB;EkCp2IF;IAkBQ,cAAc;IACd,cAAc;ElCq1IpB;EkCx2IF;IxBjJI,0BwB0KoC;IxBzKpC,6BwByKoC;ElCm1ItC;EkC52IF;;IA8BY,0BAA0B;ElCk1IpC;EkCh3IF;;IAmCY,6BAA6B;ElCi1IvC;EkCp3IF;IxBnII,yBwB2KmC;IxB1KnC,4BwB0KmC;ElCg1IrC;EkCx3IF;;IA6CY,yBAAyB;ElC+0InC;EkC53IF;;IAkDY,4BAA4B;ElC80ItC;AACF;;AkCl0IA;EAEI,sB/B8kBsC;AHsvH1C;;Ac5/II;EoBsLJ;IAMI,uB/B2lBiC;I+B3lBjC,oB/B2lBiC;I+B3lBjC,e/B2lBiC;I+B1lBjC,2B/B2lBuC;I+B3lBvC,wB/B2lBuC;I+B3lBvC,mB/B2lBuC;I+B1lBvC,UAAU;IACV,SAAS;ElCq0IX;EkC90IF;IAYM,qBAAqB;IACrB,WAAW;ElCq0If;AACF;;AkC5zIA;EACE,qBAAqB;AlC+zIvB;;AkCh0IA;EAII,gBAAgB;AlCg0IpB;;AkCp0IA;EAOM,gBAAgB;ExBvOlB,6BwBwOiC;ExBvOjC,4BwBuOiC;AlCk0IrC;;AkC10IA;ExB9OI,yBwB0P8B;ExBzP9B,0BwByP8B;AlCm0IlC;;AkC/0IA;ExBvPI,gBwBuQ0B;EACxB,mB/B9C2B;AHi3IjC;;AmC7lJA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,qBhCmiCsC;EgCliCtC,mBhCqiCsC;EgCniCtC,gBAAgB;EAChB,yBhCEgB;EOSd,sBP6NgC;AHw3IpC;;AmC5lJA;EAGI,oBhCyhCqC;AHokHzC;;AmChmJA;EAMM,WAAW;EACX,qBhCqhCmC;EgCphCnC,chCNY;EgCOZ,YhC0hCuC;AHokH7C;;AmCvmJA;EAoBI,0BAA0B;AnCulJ9B;;AmC3mJA;EAwBI,qBAAqB;AnCulJzB;;AmC/mJA;EA4BI,chC1Bc;AHinJlB;;AoC9nJA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;E7BGb,eAAe;EACf,gBAAgB;EGad,sBP6NgC;AHs5IpC;;AoC/nJA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,uBjCixBwC;EiChxBxC,iBjCkO+B;EiCjO/B,iBjCoxBsC;EiCnxBtC,cjCuBe;EiCrBf,sBjCPa;EiCQb,yBjCLgB;AHsoJlB;;AoC1oJA;EAYI,UAAU;EACV,cjC8J8D;EiC7J9D,qBAAqB;EACrB,yBjCZc;EiCad,qBjCZc;AH8oJlB;;AoClpJA;EAoBI,UAAU;EACV,UjC4wBiC;EiC3wBjC,gDjCOa;AH2nJjB;;AoC9nJA;EAGM,cAAc;E1BahB,+BP+LgC;EO9LhC,kCP8LgC;AHq7IpC;;AoCpoJA;E1BEI,gCP6MgC;EO5MhC,mCP4MgC;AH07IpC;;AoCzoJA;EAcI,UAAU;EACV,WjCxCW;EiCyCX,yBjCba;EiCcb,qBjCda;AH6oJjB;;AoChpJA;EAqBI,cjCxCc;EiCyCd,oBAAoB;EAEpB,YAAY;EACZ,sBjClDW;EiCmDX,qBjChDc;AH8qJlB;;AqCrrJE;EACE,uBlC0xBsC;EC1mBpC,kBAAW;EiC9Kb,gBlCmO6B;AHq9IjC;;AqCnrJM;E3BqCF,8BPgM+B;EO/L/B,iCP+L+B;AHm9InC;;AqCnrJM;E3BkBF,+BP8M+B;EO7M/B,kCP6M+B;AHw9InC;;AqCrsJE;EACE,uBlCwxBqC;ECxmBnC,mBAAW;EiC9Kb,gBlCoO6B;AHo+IjC;;AqCnsJM;E3BqCF,8BPiM+B;EOhM/B,iCPgM+B;AHk+InC;;AqCnsJM;E3BkBF,+BP+M+B;EO9M/B,kCP8M+B;AHu+InC;;AsCntJA;EACE,qBAAqB;EACrB,qBnC45BsC;EC/vBpC,cAAW;EkC3Jb,gBnCwR+B;EmCvR/B,cAAc;EACd,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,wBAAwB;E5BKtB,sBP6NgC;EiB/N9B,qIjBib6I;AHoyInJ;;AoBjtJM;EkBfN;IlBgBQ,gBAAgB;EpBqtJtB;AACF;;AK3tJE;EiCGI,qBAAqB;AtC4tJ3B;;AsC1uJA;EAoBI,aAAa;AtC0tJjB;;AsCrtJA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;AtCwtJX;;AsCjtJA;EACE,oBnCi4BsC;EmCh4BtC,mBnCg4BsC;EOv5BpC,oBP05BqC;AHk1HzC;;AsC5sJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCiCe;AHguJjB;;AKnvJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvCiwJxC;;AuCpwJU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpCsBW;AH0uJjB;;AsC3tJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCWgB;AHqwJlB;;AKlwJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvCgxJxC;;AuCnxJU;EAQJ,UAAU;EACV,iDpCAY;AH+wJlB;;AsC1uJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCwCe;AHuvJjB;;AKjxJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvC+xJxC;;AuClyJU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC6BW;AHiwJjB;;AsCzvJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpC0Ce;AHowJjB;;AKhyJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvC8yJxC;;AuCjzJU;EAQJ,UAAU;EACV,gDpC+BW;AH8wJjB;;AsCxwJE;ECjDA,cpCegB;EoCdhB,yBpCuCe;AHsxJjB;;AK/yJE;EkCVI,cpCUY;EoCTZ,yBAAkC;AvC6zJxC;;AuCh0JU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC4BW;AHgyJjB;;AsCvxJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCqCe;AHuyJjB;;AK9zJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvC40JxC;;AuC/0JU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC0BW;AHizJjB;;AsCtyJE;ECjDA,cpCegB;EoCdhB,yBpCMgB;AHq1JlB;;AK70JE;EkCVI,cpCUY;EoCTZ,yBAAkC;AvC21JxC;;AuC91JU;EAQJ,UAAU;EACV,iDpCLY;AH+1JlB;;AsCrzJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCagB;AH61JlB;;AK51JE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvC02JxC;;AuC72JU;EAQJ,UAAU;EACV,8CpCEY;AHu2JlB;;AwCt3JA;EACE,kBAAqD;EACrD,mBrCyzBsC;EqCvzBtC,yBrCKgB;EOSd,qBP8N+B;AH6oJnC;;Acj0JI;E0B5DJ;IAQI,kBrCmzBoC;EHukItC;AACF;;AwCv3JA;EACE,gBAAgB;EAChB,eAAe;E9BIb,gB8BHsB;AxC03J1B;;AyCr4JA;EACE,kBAAkB;EAClB,wBtCy9ByC;EsCx9BzC,mBtCy9BsC;EsCx9BtC,6BAA6C;E/BU3C,sBP6NgC;AHkqJpC;;AyCp4JA;EAEE,cAAc;AzCs4JhB;;AyCl4JA;EACE,gBtC6Q+B;AHwnJjC;;AyC73JA;EACE,mBAAsD;AzCg4JxD;;AyCj4JA;EAKI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,UAAU;EACV,wBtC07BuC;EsCz7BvC,cAAc;AzCg4JlB;;AyCt3JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AlBm0JlE;;A0Cv6JE;EACE,yBAAqC;A1C06JzC;;A0Cv6JE;EACE,cAA0B;A1C06J9B;;AyCp4JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AlBi1JlE;;A0Cr7JE;EACE,yBAAqC;A1Cw7JzC;;A0Cr7JE;EACE,cAA0B;A1Cw7J9B;;AyCl5JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AlB+1JlE;;A0Cn8JE;EACE,yBAAqC;A1Cs8JzC;;A0Cn8JE;EACE,cAA0B;A1Cs8J9B;;AyCh6JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AlB62JlE;;A0Cj9JE;EACE,yBAAqC;A1Co9JzC;;A0Cj9JE;EACE,cAA0B;A1Co9J9B;;AyC96JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AlB23JlE;;A0C/9JE;EACE,yBAAqC;A1Ck+JzC;;A0C/9JE;EACE,cAA0B;A1Ck+J9B;;AyC57JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AlBy4JlE;;A0C7+JE;EACE,yBAAqC;A1Cg/JzC;;A0C7+JE;EACE,cAA0B;A1Cg/J9B;;AyC18JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AlBu5JlE;;A0C3/JE;EACE,yBAAqC;A1C8/JzC;;A0C3/JE;EACE,cAA0B;A1C8/J9B;;AyCx9JE;EC/CA,cxBwGgE;EInG9D,yBJmG8D;EwBtGhE,qBxBsGgE;AlBq6JlE;;A0CzgKE;EACE,yBAAqC;A1C4gKzC;;A0CzgKE;EACE,cAA0B;A1C4gK9B;;A2CphKE;EACE;IAAO,2BAAuC;E3CwhKhD;E2CvhKE;IAAK,wBAAwB;E3C0hK/B;AACF;;A2C7hKE;EACE;IAAO,2BAAuC;E3CwhKhD;E2CvhKE;IAAK,wBAAwB;E3C0hK/B;AACF;;A2CvhKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,YxCk+BsC;EwCj+BtC,gBAAgB;EAChB,cAAc;EvCwKV,kBAAW;EuCtKf,yBxCLgB;EOSd,sBP6NgC;AH0zJpC;;A2CthKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,gBAAgB;EAChB,WxCjBa;EwCkBb,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,yBxCQe;EiBnBX,2BjBo+B4C;AHikIlD;;AoBjiKM;EuBDN;IvBEQ,gBAAgB;EpBqiKtB;AACF;;A2C5hKA;ErBYE,qMAA6I;EqBV7I,0BxC28BsC;AHolIxC;;A2C3hKE;EACE,0DAA8D;EAA9D,kDAA8D;A3C8hKlE;;A2C3hKM;EAJJ;IAKM,uBAAe;IAAf,eAAe;E3C+hKrB;AACF;;A4C1kKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;A5C6kKzB;;A4C1kKA;EACE,WAAO;EAAP,OAAO;A5C6kKT;;A6C/kKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EAGtB,eAAe;EACf,gBAAgB;EnCQd,sBP6NgC;AH42JpC;;A6CvkKA;EACE,WAAW;EACX,c1CRgB;E0CShB,mBAAmB;A7C0kKrB;;AKjlKE;EwCWE,UAAU;EACV,c1Cdc;E0Ced,qBAAqB;EACrB,yB1CtBc;AHgmKlB;;A6CplKA;EAcI,c1ClBc;E0CmBd,yB1C1Bc;AHomKlB;;A6CjkKA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,wB1Ci9ByC;E0C98BzC,sB1C3Ca;E0C4Cb,sC1ClCa;AHomKf;;A6CzkKA;EnCjBI,+BmC2BkC;EnC1BlC,gCmC0BkC;A7CokKtC;;A6C9kKA;EnCHI,mCmCiBqC;EnChBrC,kCmCgBqC;A7CqkKzC;;A6CnlKA;EAmBI,c1ClDc;E0CmDd,oBAAoB;EACpB,sB1C1DW;AH8nKf;;A6CzlKA;EA0BI,UAAU;EACV,W1ChEW;E0CiEX,yB1CrCa;E0CsCb,qB1CtCa;AHymKjB;;A6ChmKA;EAiCI,mBAAmB;A7CmkKvB;;A6CpmKA;EAoCM,gB1C4J2B;E0C3J3B,qB1C2J2B;AHy6JjC;;A6CtjKI;EACE,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;A7CyjKzB;;A6C1jKI;EnCtBA,kCPsKgC;EOlLhC,0BmCwCwC;A7CyjK5C;;A6C/jKI;EnClCA,gCPkLgC;EOtKhC,4BmCiC0C;A7CyjK9C;;A6CpkKI;EAeM,aAAa;A7CyjKvB;;A6CxkKI;EAmBM,qB1C0HuB;E0CzHvB,oBAAoB;A7CyjK9B;;A6C7kKI;EAuBQ,iB1CsHqB;E0CrHrB,sB1CqHqB;AHq8JjC;;AcrnKI;E+BmCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E7CslKvB;E6CvlKE;InCtBA,kCPsKgC;IOlLhC,0BmCwCwC;E7CqlK1C;E6C3lKE;InClCA,gCPkLgC;IOtKhC,4BmCiC0C;E7ColK5C;E6C/lKE;IAeM,aAAa;E7CmlKrB;E6ClmKE;IAmBM,qB1C0HuB;I0CzHvB,oBAAoB;E7CklK5B;E6CtmKE;IAuBQ,iB1CsHqB;I0CrHrB,sB1CqHqB;EH69J/B;AACF;;Ac9oKI;E+BmCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E7C+mKvB;E6ChnKE;InCtBA,kCPsKgC;IOlLhC,0BmCwCwC;E7C8mK1C;E6CpnKE;InClCA,gCPkLgC;IOtKhC,4BmCiC0C;E7C6mK5C;E6CxnKE;IAeM,aAAa;E7C4mKrB;E6C3nKE;IAmBM,qB1C0HuB;I0CzHvB,oBAAoB;E7C2mK5B;E6C/nKE;IAuBQ,iB1CsHqB;I0CrHrB,sB1CqHqB;EHs/J/B;AACF;;AcvqKI;E+BmCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E7CwoKvB;E6CzoKE;InCtBA,kCPsKgC;IOlLhC,0BmCwCwC;E7CuoK1C;E6C7oKE;InClCA,gCPkLgC;IOtKhC,4BmCiC0C;E7CsoK5C;E6CjpKE;IAeM,aAAa;E7CqoKrB;E6CppKE;IAmBM,qB1C0HuB;I0CzHvB,oBAAoB;E7CooK5B;E6CxpKE;IAuBQ,iB1CsHqB;I0CrHrB,sB1CqHqB;EH+gK/B;AACF;;AchsKI;E+BmCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E7CiqKvB;E6ClqKE;InCtBA,kCPsKgC;IOlLhC,0BmCwCwC;E7CgqK1C;E6CtqKE;InClCA,gCPkLgC;IOtKhC,4BmCiC0C;E7C+pK5C;E6C1qKE;IAeM,aAAa;E7C8pKrB;E6C7qKE;IAmBM,qB1C0HuB;I0CzHvB,oBAAoB;E7C6pK5B;E6CjrKE;IAuBQ,iB1CsHqB;I0CrHrB,sB1CqHqB;EHwiK/B;AACF;;A6ChpKA;EnCnHI,gBmCoHsB;A7CmpK1B;;A6CppKA;EAII,qB1CmG6B;AHijKjC;;A6CxpKA;EAOM,sBAAsB;A7CqpK5B;;A8C9xKE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AlB6rKlE;;AKtxKE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A9CiyKjD;;A8CxyKE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AlBwsKlE;;A8C9yKE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AlB6sKlE;;AKtyKE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A9CizKjD;;A8CxzKE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AlBwtKlE;;A8C9zKE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AlB6tKlE;;AKtzKE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A9Ci0KjD;;A8Cx0KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AlBwuKlE;;A8C90KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AlB6uKlE;;AKt0KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A9Ci1KjD;;A8Cx1KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AlBwvKlE;;A8C91KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AlB6vKlE;;AKt1KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A9Ci2KjD;;A8Cx2KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AlBwwKlE;;A8C92KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AlB6wKlE;;AKt2KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A9Ci3KjD;;A8Cx3KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AlBwxKlE;;A8C93KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AlB6xKlE;;AKt3KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A9Ci4KjD;;A8Cx4KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AlBwyKlE;;A8C94KE;EACE,c5BqG8D;E4BpG9D,yB5BoG8D;AlB6yKlE;;AKt4KE;EyCPM,c5BgG0D;E4B/F1D,yBAAyC;A9Ci5KjD;;A8Cx5KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5B0F0D;E4BzF1D,qB5ByF0D;AlBwzKlE;;A+Cj6KA;EACE,YAAY;E3CmLR,iBAAW;E2CjLf,gB5C8R+B;E4C7R/B,cAAc;EACd,W5CYa;E4CXb,yB5CCa;E4CAb,WAAW;A/Co6Kb;;AK/5KE;E0CDE,W5CMW;E4CLX,qBAAqB;A/Co6KzB;;AKh6KE;E0CCI,YAAY;A/Cm6KlB;;A+Cx5KA;EACE,UAAU;EACV,6BAA6B;EAC7B,SAAS;A/C25KX;;A+Cr5KA;EACE,oBAAoB;A/Cw5KtB;;AgD97KA;EAGE,8B7C24BuC;E6C34BvC,iB7C24BuC;E6C14BvC,gB7C04BuC;EC1tBnC,mBAAW;E4C7Kf,2C7CAa;E6CCb,4BAA4B;EAC5B,oC7C44BmD;E6C34BnD,gD7COa;E6CNb,UAAU;EtCOR,sBPo4BsC;AHojJ1C;;AgD18KA;EAeI,sB7Cg4BsC;AH+jJ1C;;AgD98KA;EAmBI,UAAU;AhD+7Kd;;AgDl9KA;EAuBI,cAAc;EACd,UAAU;AhD+7Kd;;AgDv9KA;EA4BI,aAAa;AhD+7KjB;;AgD37KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,wB7C42BwC;E6C32BxC,c7CvBgB;E6CwBhB,2C7C9Ba;E6C+Bb,4BAA4B;EAC5B,4C7Co3BoD;EOh4BlD,2CQuH4D;ERtH5D,4CQsH4D;AlBq1KhE;;AgD57KA;EACE,gB7Cm2BwC;AH4lJ1C;;AiDr+KA;EAEE,gBAAgB;AjDu+KlB;;AiDz+KA;EAKI,kBAAkB;EAClB,gBAAgB;AjDw+KpB;;AiDn+KA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,OAAO;EACP,a9C4pBsC;E8C3pBtC,aAAa;EACb,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAGhB,UAAU;AjDo+KZ;;AiD79KA;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,c9Ci5BuC;E8C/4BvC,oBAAoB;AjD+9KtB;;AiD59KE;E7B3BI,2CjBs8BoD;EiBt8BpD,mCjBs8BoD;EiBt8BpD,oEjBs8BoD;E8Cz6BtD,sC9Cu6BmD;E8Cv6BnD,8B9Cu6BmD;AHwjJvD;;AoBx/KM;E6BuBJ;I7BtBM,gBAAgB;EpB4/KtB;AACF;;AiDn+KE;EACE,uB9Cq6BoC;E8Cr6BpC,e9Cq6BoC;AHikJxC;;AiDl+KE;EACE,8B9Ck6B2C;E8Cl6B3C,sB9Ck6B2C;AHmkJ/C;;AiDj+KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,6B/BuF8D;AlB64KhE;;AiDt+KA;EAKI,8B/BoF4D;E+BnF5D,gBAAgB;AjDq+KpB;;AiD3+KA;;EAWI,oBAAc;EAAd,cAAc;AjDq+KlB;;AiDh/KA;EAeI,gBAAgB;AjDq+KpB;;AiDj+KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,6B/BmE8D;AlBi6KhE;;AiDv+KA;EAOI,cAAc;EACd,0B/B8D4D;E+B7D5D,2BAAmB;EAAnB,wBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,WAAW;AjDo+Kf;;AiD9+KA;EAeI,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,YAAY;AjDm+KhB;;AiDp/KA;EAoBM,gBAAgB;AjDo+KtB;;AiDx/KA;EAwBM,aAAa;AjDo+KnB;;AiD99KA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,WAAW;EAGX,oBAAoB;EACpB,sB9C3Ga;E8C4Gb,4BAA4B;EAC5B,oC9CnGa;EOCX,qBP8N+B;E8CxHjC,UAAU;AjD69KZ;;AiDz9KA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,OAAO;EACP,a9CgjBsC;E8C/iBtC,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,sB9ClHa;AH8kLf;;AiDn+KA;EAUW,UAAU;AjD69KrB;;AiDv+KA;EAWW,Y9C+zB2B;AHiqJtC;;AiD39KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;EAC9B,kB9C4zBsC;E8C3zBtC,gC9CvIgB;EOiBd,0CQuH4D;ERtH5D,2CQsH4D;AlB+9KhE;;AiDr+KA;EASI,kB9CuzBoC;E8CrzBpC,8BAA6F;AjD+9KjG;;AiD19KA;EACE,gBAAgB;EAChB,gB9CuI+B;AHs1KjC;;AiDx9KA;EACE,kBAAkB;EAGlB,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,a9C0wBsC;AH+sJxC;;AiDr9KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,kBAAyB;EAAzB,yBAAyB;EACzB,gBAAiE;EACjE,6B9CxKgB;EO+Bd,8CQyG4D;ERxG5D,6CQwG4D;AlB0/KhE;;AiDh+KA;EAaI,eAAyC;AjDu9K7C;;AiDl9KA;EACE,kBAAkB;EAClB,YAAY;EACZ,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,gBAAgB;AjDq9KlB;;Ac5lLI;EmCzBJ;IAuKI,gB9CuwBqC;I8CtwBrC,oBAAyC;EjDm9K3C;EiDrmLF;IAsJI,+B/B7D4D;ElB+gL9D;EiDxmLF;IAyJM,gC/BhE0D;ElBkhL9D;EiDxlLF;IA2II,+B/BrE4D;ElBqhL9D;EiD3lLF;IA8IM,4B/BxE0D;I+ByE1D,2BAAmB;IAAnB,wBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjDg9KvB;EiDx8KA;IAAY,gB9C+uB2B;EH4tJvC;AACF;;AcnnLI;EmC2KF;;IAEE,gB9CuuBqC;EHquJvC;AACF;;Ac1nLI;EmCkLF;IAAY,iB9CiuB4B;EH4uJxC;AACF;;AkD3rLA;EACE,kBAAkB;EAClB,a/CgrBsC;E+C/qBtC,cAAc;EACd,S/C61BmC;EgDj2BnC,qNhDoRoO;EgDlRpO,kBAAkB;EAClB,gBhD4R+B;EgD3R/B,gBhDgS+B;EgD/R/B,gBAAgB;EAChB,iBAAiB;EACjB,qBAAqB;EACrB,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,oBAAoB;EACpB,gBAAgB;E/CqKZ,mBAAW;E8CzKf,qBAAqB;EACrB,UAAU;AlDwsLZ;;AkDntLA;EAaW,Y/Ci1B2B;AHy3JtC;;AkDvtLA;EAgBI,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,a/Ci1BqC;E+Ch1BrC,c/Ci1BqC;AH03JzC;;AkD9tLA;EAsBM,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,yBAAyB;EACzB,mBAAmB;AlD4sLzB;;AkDvsLA;EACE,iBAAgC;AlD0sLlC;;AkD3sLA;EAII,SAAS;AlD2sLb;;AkD/sLA;EAOM,MAAM;EACN,6BAAiE;EACjE,sB/CvBS;AHmuLf;;AkDvsLA;EACE,iB/CuzBuC;AHm5JzC;;AkD3sLA;EAII,OAAO;EACP,a/CmzBqC;E+ClzBrC,c/CizBqC;AH05JzC;;AkDjtLA;EASM,QAAQ;EACR,oCAA6F;EAC7F,wB/CvCS;AHmvLf;;AkDvsLA;EACE,iBAAgC;AlD0sLlC;;AkD3sLA;EAII,MAAM;AlD2sLV;;AkD/sLA;EAOM,SAAS;EACT,6B/CgyBmC;E+C/xBnC,yB/CrDS;AHiwLf;;AkDvsLA;EACE,iB/CyxBuC;AHi7JzC;;AkD3sLA;EAII,QAAQ;EACR,a/CqxBqC;E+CpxBrC,c/CmxBqC;AHw7JzC;;AkDjtLA;EASM,OAAO;EACP,oC/CgxBmC;E+C/wBnC,uB/CrES;AHixLf;;AkDvrLA;EACE,gB/C+uBuC;E+C9uBvC,uB/CovBuC;E+CnvBvC,W/CvGa;E+CwGb,kBAAkB;EAClB,sB/C/Fa;EOCX,sBP6NgC;AH4jLpC;;AoD3yLA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,OAAO;EACP,ajD8qBsC;EiD7qBtC,cAAc;EACd,gBjD+2BuC;EgDp3BvC,qNhDoRoO;EgDlRpO,kBAAkB;EAClB,gBhD4R+B;EgD3R/B,gBhDgS+B;EgD/R/B,gBAAgB;EAChB,iBAAiB;EACjB,qBAAqB;EACrB,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,oBAAoB;EACpB,gBAAgB;E/CqKZ,mBAAW;EgDxKf,qBAAqB;EACrB,sBjDNa;EiDOb,4BAA4B;EAC5B,oCjDEa;EOCX,qBP8N+B;AHwlLnC;;AoDx0LA;EAoBI,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WjD+2BoC;EiD92BpC,cjD+2BqC;EiD92BrC,gBjDwN+B;AHgmLnC;;AoDh1LA;EA4BM,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WAAW;EACX,yBAAyB;EACzB,mBAAmB;ApDwzLzB;;AoDnzLA;EACE,qBjDg2BuC;AHs9JzC;;AoDvzLA;EAII,2BlCyG4D;AlB8sLhE;;AoD3zLA;EAOM,SAAS;EACT,6BAAiE;EACjE,qCjD21BiE;AH69JvE;;AoDj0LA;EAaM,WjD0L2B;EiDzL3B,6BAAiE;EACjE,sBjD7CS;AHq2Lf;;AoDnzLA;EACE,mBjD40BuC;AH0+JzC;;AoDvzLA;EAII,yBlCqF4D;EkCpF5D,ajDw0BqC;EiDv0BrC,YjDs0BoC;EiDr0BpC,gBAAgC;ApDuzLpC;;AoD9zLA;EAUM,OAAO;EACP,oCAA6F;EAC7F,uCjDo0BiE;AHo/JvE;;AoDp0LA;EAgBM,SjDmK2B;EiDlK3B,oCAA6F;EAC7F,wBjDpES;AH43Lf;;AoDnzLA;EACE,kBjDqzBuC;AHigKzC;;AoDvzLA;EAII,wBlC8D4D;AlByvLhE;;AoD3zLA;EAOM,MAAM;EACN,oCAA6F;EAC7F,wCjDgzBiE;AHwgKvE;;AoDj0LA;EAaM,QjD+I2B;EiD9I3B,oCAA6F;EAC7F,yBjDxFS;AHg5Lf;;AoDv0LA;EAqBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,cAAc;EACd,WjD4xBoC;EiD3xBpC,oBAAuC;EACvC,WAAW;EACX,gCjDgxBuD;AHsiK3D;;AoDlzLA;EACE,oBjDqxBuC;AHgiKzC;;AoDtzLA;EAII,0BlC8B4D;EkC7B5D,ajDixBqC;EiDhxBrC,YjD+wBoC;EiD9wBpC,gBAAgC;ApDszLpC;;AoD7zLA;EAUM,QAAQ;EACR,oCjD2wBmC;EiD1wBnC,sCjD6wBiE;AH0iKvE;;AoDn0LA;EAgBM,UjD4G2B;EiD3G3B,oCjDqwBmC;EiDpwBnC,uBjD3HS;AHk7Lf;;AoDjyLA;EACE,uBjDsuBwC;EiDruBxC,gBAAgB;EhD0BZ,eAAW;EgDvBf,yBjD+tByD;EiD9tBzD,gCAAyE;E1CnIvE,0CQuH4D;ERtH5D,2CQsH4D;AlBizLhE;;AoD3yLA;EAUI,aAAa;ApDqyLjB;;AoDjyLA;EACE,uBjDwtBwC;EiDvtBxC,cjDxJgB;AH47LlB;;AqD/7LA;EACE,kBAAkB;ArDk8LpB;;AqD/7LA;EACE,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;ArDk8LrB;;AqD/7LA;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,gBAAgB;ArDk8LlB;;AsDz9LE;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,WAAW;AtD49Lf;;AqDp8LA;EACE,kBAAkB;EAClB,aAAa;EACb,WAAW;EACX,WAAW;EACX,mBAAmB;EACnB,mCAA2B;EAA3B,2BAA2B;EjClBvB,8CjB2jCkF;EiB3jClF,sCjB2jCkF;EiB3jClF,0EjB2jCkF;AH+5JxF;;AoBt9LM;EiCQN;IjCPQ,gBAAgB;EpB09LtB;AACF;;AqD18LA;;;EAGE,cAAc;ArD68LhB;;AqD18LA;;EAEE,mCAA2B;EAA3B,2BAA2B;ArD68L7B;;AqD18LA;;EAEE,oCAA4B;EAA5B,4BAA4B;ArD68L9B;;AqDr8LA;EAEI,UAAU;EACV,4BAA4B;EAC5B,uBAAe;EAAf,eAAe;ArDu8LnB;;AqD38LA;;;EAUI,UAAU;EACV,UAAU;ArDu8Ld;;AqDl9LA;;EAgBI,UAAU;EACV,UAAU;EjC5DR,2BjB0jCkC;AH08JxC;;AoBhgMM;EiCuCN;;IjCtCQ,gBAAgB;EpBqgMtB;AACF;;AqDr8LA;;EAEE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,UAAU;EAEV,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,UlDs9BsC;EkDr9BtC,UAAU;EACV,WlD3Fa;EkD4Fb,kBAAkB;EAClB,gBAAgB;EAChB,SAAS;EACT,YlDi9BqC;EiBviCjC,8BjByiCgD;AHq/JtD;;AoB1hMM;EiCkEN;;IjCjEQ,gBAAgB;EpB+hMtB;AACF;;AKriME;;;EgD2FE,WlDpGW;EkDqGX,qBAAqB;EACrB,UAAU;EACV,YlD08BmC;AHsgKvC;;AqD78LA;EACE,OAAO;ArDg9LT;;AqD38LA;EACE,QAAQ;ArD88LV;;AqDv8LA;;EAEE,qBAAqB;EACrB,WlDm8BuC;EkDl8BvC,YlDk8BuC;EkDj8BvC,qCAAqC;ArD08LvC;;AqDx8LA;EACE,sNnC1EgF;AlBqhMlF;;AqDz8LA;EACE,uNnC7EgF;AlByhMlF;;AqDn8LA;EACE,kBAAkB;EAClB,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,WAAW;EACX,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,eAAe;EAEf,iBlDy5BsC;EkDx5BtC,gBlDw5BsC;EkDv5BtC,gBAAgB;ArDq8LlB;;AqDj9LA;EAeI,uBAAuB;EACvB,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WlDu5BqC;EkDt5BrC,WlDu5BoC;EkDt5BpC,iBlDw5BoC;EkDv5BpC,gBlDu5BoC;EkDt5BpC,mBAAmB;EACnB,eAAe;EACf,sBlDnKW;EkDoKX,4BAA4B;EAE5B,kCAAiE;EACjE,qCAAoE;EACpE,WAAW;EjC/JT,6BjBgjC+C;AHqjKrD;;AoBjmMM;EiC+HN;IjC9HQ,gBAAgB;EpBqmMtB;AACF;;AqDx+LA;EAiCI,UAAU;ArD28Ld;;AqDl8LA;EACE,kBAAkB;EAClB,UAA4C;EAC5C,YAAY;EACZ,SAA2C;EAC3C,WAAW;EACX,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,WlD9La;EkD+Lb,kBAAkB;ArDq8LpB;;AuDvoMA;EACE;IAAK,iCAAyB;IAAzB,yBAAyB;EvD2oM9B;AACF;;AuD7oMA;EACE;IAAK,iCAAyB;IAAzB,yBAAyB;EvD2oM9B;AACF;;AuDzoMA;EACE,qBAAqB;EACrB,WpDskC4B;EoDrkC5B,YpDqkC4B;EoDpkC5B,wBpDskC+B;EoDrkC/B,iCAAgD;EAChD,+BAA+B;EAE/B,kBAAkB;EAClB,sDAA8C;EAA9C,8CAA8C;AvD2oMhD;;AuDxoMA;EACE,WpDgkC4B;EoD/jC5B,YpD+jC4B;EoD9jC5B,mBpDgkC4B;AH2kK9B;;AuDpoMA;EACE;IACE,2BAAmB;IAAnB,mBAAmB;EvDuoMrB;EuDroMA;IACE,UAAU;IACV,uBAAe;IAAf,eAAe;EvDuoMjB;AACF;;AuD9oMA;EACE;IACE,2BAAmB;IAAnB,mBAAmB;EvDuoMrB;EuDroMA;IACE,UAAU;IACV,uBAAe;IAAf,eAAe;EvDuoMjB;AACF;;AuDpoMA;EACE,qBAAqB;EACrB,WpDsiC4B;EoDriC5B,YpDqiC4B;EoDpiC5B,wBpDsiC+B;EoDriC/B,8BAA8B;EAE9B,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,oDAA4C;EAA5C,4CAA4C;AvDsoM9C;;AuDnoMA;EACE,WpDgiC4B;EoD/hC5B,YpD+hC4B;AHumK9B;;AuDloME;EACE;;IAEE,gCAAwB;IAAxB,wBAAwB;EvDqoM5B;AACF;;AwDjsMA;EAAqB,mCAAmC;AxDqsMxD;;AwDpsMA;EAAqB,8BAA8B;AxDwsMnD;;AwDvsMA;EAAqB,iCAAiC;AxD2sMtD;;AwD1sMA;EAAqB,iCAAiC;AxD8sMtD;;AwD7sMA;EAAqB,sCAAsC;AxDitM3D;;AwDhtMA;EAAqB,mCAAmC;AxDotMxD;;AyDttME;EACE,oCAAmC;AzDytMvC;;AK/sME;;;EoDLI,oCAAgD;AzD0tMtD;;AyDhuME;EACE,oCAAmC;AzDmuMvC;;AKztME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDouMtD;;AyD1uME;EACE,oCAAmC;AzD6uMvC;;AKnuME;;;EoDLI,oCAAgD;AzD8uMtD;;AyDpvME;EACE,oCAAmC;AzDuvMvC;;AK7uME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDwvMtD;;AyD9vME;EACE,oCAAmC;AzDiwMvC;;AKvvME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDkwMtD;;AyDxwME;EACE,oCAAmC;AzD2wMvC;;AKjwME;;;EoDLI,oCAAgD;AzD4wMtD;;AyDlxME;EACE,oCAAmC;AzDqxMvC;;AK3wME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDsxMtD;;AyD5xME;EACE,oCAAmC;AzD+xMvC;;AKrxME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDgyMtD;;A0D/xMA;EACE,iCAAmC;A1DkyMrC;;A0D/xMA;EACE,wCAAwC;A1DkyM1C;;A2D7yMA;EAAkB,oCAAoD;A3DizMtE;;A2DhzMA;EAAkB,wCAAwD;A3DozM1E;;A2DnzMA;EAAkB,0CAA0D;A3DuzM5E;;A2DtzMA;EAAkB,2CAA2D;A3D0zM7E;;A2DzzMA;EAAkB,yCAAyD;A3D6zM3E;;A2D3zMA;EAAmB,oBAAoB;A3D+zMvC;;A2D9zMA;EAAmB,wBAAwB;A3Dk0M3C;;A2Dj0MA;EAAmB,0BAA0B;A3Dq0M7C;;A2Dp0MA;EAAmB,2BAA2B;A3Dw0M9C;;A2Dv0MA;EAAmB,yBAAyB;A3D20M5C;;A2Dx0ME;EACE,gCAA+B;A3D20MnC;;A2D50ME;EACE,gCAA+B;A3D+0MnC;;A2Dh1ME;EACE,gCAA+B;A3Dm1MnC;;A2Dp1ME;EACE,gCAA+B;A3Du1MnC;;A2Dx1ME;EACE,gCAA+B;A3D21MnC;;A2D51ME;EACE,gCAA+B;A3D+1MnC;;A2Dh2ME;EACE,gCAA+B;A3Dm2MnC;;A2Dp2ME;EACE,gCAA+B;A3Du2MnC;;A2Dn2MA;EACE,6BAA+B;A3Ds2MjC;;A2D/1MA;EACE,gCAA2C;A3Dk2M7C;;A2D/1MA;EACE,iCAAwC;A3Dk2M1C;;A2D/1MA;EACE,0CAAiD;EACjD,2CAAkD;A3Dk2MpD;;A2D/1MA;EACE,2CAAkD;EAClD,8CAAqD;A3Dk2MvD;;A2D/1MA;EACE,8CAAqD;EACrD,6CAAoD;A3Dk2MtD;;A2D/1MA;EACE,0CAAiD;EACjD,6CAAoD;A3Dk2MtD;;A2D/1MA;EACE,gCAA2C;A3Dk2M7C;;A2D/1MA;EACE,6BAA6B;A3Dk2M/B;;A2D/1MA;EACE,+BAAuC;A3Dk2MzC;;A2D/1MA;EACE,2BAA2B;A3Dk2M7B;;AsD16ME;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,WAAW;AtD66Mf;;A4Dt6MM;EAAwB,wBAA0B;A5D06MxD;;A4D16MM;EAAwB,0BAA0B;A5D86MxD;;A4D96MM;EAAwB,gCAA0B;A5Dk7MxD;;A4Dl7MM;EAAwB,yBAA0B;A5Ds7MxD;;A4Dt7MM;EAAwB,yBAA0B;A5D07MxD;;A4D17MM;EAAwB,6BAA0B;A5D87MxD;;A4D97MM;EAAwB,8BAA0B;A5Dk8MxD;;A4Dl8MM;EAAwB,+BAA0B;EAA1B,wBAA0B;A5Ds8MxD;;A4Dt8MM;EAAwB,sCAA0B;EAA1B,+BAA0B;A5D08MxD;;Acz5MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E5D+8MtD;E4D/8MI;IAAwB,0BAA0B;E5Dk9MtD;E4Dl9MI;IAAwB,gCAA0B;E5Dq9MtD;E4Dr9MI;IAAwB,yBAA0B;E5Dw9MtD;E4Dx9MI;IAAwB,yBAA0B;E5D29MtD;E4D39MI;IAAwB,6BAA0B;E5D89MtD;E4D99MI;IAAwB,8BAA0B;E5Di+MtD;E4Dj+MI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5Do+MtD;E4Dp+MI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5Du+MtD;AACF;;Acv7MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E5D6+MtD;E4D7+MI;IAAwB,0BAA0B;E5Dg/MtD;E4Dh/MI;IAAwB,gCAA0B;E5Dm/MtD;E4Dn/MI;IAAwB,yBAA0B;E5Ds/MtD;E4Dt/MI;IAAwB,yBAA0B;E5Dy/MtD;E4Dz/MI;IAAwB,6BAA0B;E5D4/MtD;E4D5/MI;IAAwB,8BAA0B;E5D+/MtD;E4D//MI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5DkgNtD;E4DlgNI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5DqgNtD;AACF;;Acr9MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E5D2gNtD;E4D3gNI;IAAwB,0BAA0B;E5D8gNtD;E4D9gNI;IAAwB,gCAA0B;E5DihNtD;E4DjhNI;IAAwB,yBAA0B;E5DohNtD;E4DphNI;IAAwB,yBAA0B;E5DuhNtD;E4DvhNI;IAAwB,6BAA0B;E5D0hNtD;E4D1hNI;IAAwB,8BAA0B;E5D6hNtD;E4D7hNI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5DgiNtD;E4DhiNI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5DmiNtD;AACF;;Acn/MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E5DyiNtD;E4DziNI;IAAwB,0BAA0B;E5D4iNtD;E4D5iNI;IAAwB,gCAA0B;E5D+iNtD;E4D/iNI;IAAwB,yBAA0B;E5DkjNtD;E4DljNI;IAAwB,yBAA0B;E5DqjNtD;E4DrjNI;IAAwB,6BAA0B;E5DwjNtD;E4DxjNI;IAAwB,8BAA0B;E5D2jNtD;E4D3jNI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5D8jNtD;E4D9jNI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5DikNtD;AACF;;A4DxjNA;EAEI;IAAqB,wBAA0B;E5D2jNjD;E4D3jNE;IAAqB,0BAA0B;E5D8jNjD;E4D9jNE;IAAqB,gCAA0B;E5DikNjD;E4DjkNE;IAAqB,yBAA0B;E5DokNjD;E4DpkNE;IAAqB,yBAA0B;E5DukNjD;E4DvkNE;IAAqB,6BAA0B;E5D0kNjD;E4D1kNE;IAAqB,8BAA0B;E5D6kNjD;E4D7kNE;IAAqB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5DglNjD;E4DhlNE;IAAqB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5DmlNjD;AACF;;A6DzmNA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WAAW;EACX,UAAU;EACV,gBAAgB;A7D4mNlB;;A6DjnNA;EAQI,cAAc;EACd,WAAW;A7D6mNf;;A6DtnNA;;;;;EAiBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,OAAO;EACP,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,SAAS;A7D6mNb;;A6DrmNE;EAEI,uBAAmG;A7DumNzG;;A6DzmNE;EAEI,mBAAmG;A7D2mNzG;;A6D7mNE;EAEI,gBAAmG;A7D+mNzG;;A6DjnNE;EAEI,iBAAmG;A7DmnNzG;;A8D5oNI;EAAgC,kCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A9DgpNlE;;A8D/oNI;EAAgC,qCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A9DmpNrE;;A8DlpNI;EAAgC,0CAAsC;EAAtC,sCAAsC;A9DspN1E;;A8DrpNI;EAAgC,6CAAyC;EAAzC,yCAAyC;A9DypN7E;;A8DvpNI;EAA8B,8BAA0B;EAA1B,0BAA0B;A9D2pN5D;;A8D1pNI;EAA8B,gCAA4B;EAA5B,4BAA4B;A9D8pN9D;;A8D7pNI;EAA8B,sCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A9DiqNpE;;A8DhqNI;EAA8B,6BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A9DoqN3D;;A8DnqNI;EAA8B,+BAAuB;EAAvB,uBAAuB;A9DuqNzD;;A8DtqNI;EAA8B,+BAAuB;EAAvB,uBAAuB;A9D0qNzD;;A8DzqNI;EAA8B,+BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A9D6qN3D;;A8D5qNI;EAA8B,+BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A9DgrN3D;;A8D9qNI;EAAoC,+BAAsC;EAAtC,sCAAsC;A9DkrN9E;;A8DjrNI;EAAoC,6BAAoC;EAApC,oCAAoC;A9DqrN5E;;A8DprNI;EAAoC,gCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A9DwrN1E;;A8DvrNI;EAAoC,iCAAyC;EAAzC,yCAAyC;A9D2rNjF;;A8D1rNI;EAAoC,oCAAwC;EAAxC,wCAAwC;A9D8rNhF;;A8D5rNI;EAAiC,gCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A9DgsNvE;;A8D/rNI;EAAiC,8BAAgC;EAAhC,gCAAgC;A9DmsNrE;;A8DlsNI;EAAiC,iCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A9DssNnE;;A8DrsNI;EAAiC,mCAAgC;EAAhC,gCAAgC;A9DysNrE;;A8DxsNI;EAAiC,kCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A9D4sNpE;;A8D1sNI;EAAkC,oCAAoC;EAApC,oCAAoC;A9D8sN1E;;A8D7sNI;EAAkC,kCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A9DitNxE;;A8DhtNI;EAAkC,qCAAgC;EAAhC,gCAAgC;A9DotNtE;;A8DntNI;EAAkC,sCAAuC;EAAvC,uCAAuC;A9DutN7E;;A8DttNI;EAAkC,yCAAsC;EAAtC,sCAAsC;A9D0tN5E;;A8DztNI;EAAkC,sCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A9D6tNvE;;A8D3tNI;EAAgC,oCAA2B;EAA3B,2BAA2B;A9D+tN/D;;A8D9tNI;EAAgC,qCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A9DkuNrE;;A8DjuNI;EAAgC,mCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A9DquNnE;;A8DpuNI;EAAgC,sCAA6B;EAA7B,6BAA6B;A9DwuNjE;;A8DvuNI;EAAgC,wCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A9D2uNnE;;A8D1uNI;EAAgC,uCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A9D8uNlE;;AcluNI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DyxNhE;E8DxxNE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D2xNnE;E8D1xNE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D6xNxE;E8D5xNE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9D+xN3E;E8D7xNE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E9DgyN1D;E8D/xNE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E9DkyN5D;E8DjyNE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DoyNlE;E8DnyNE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DsyNzD;E8DryNE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9DwyNvD;E8DvyNE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9D0yNvD;E8DzyNE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D4yNzD;E8D3yNE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D8yNzD;E8D5yNE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D+yN5E;E8D9yNE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E9DizN1E;E8DhzNE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DmzNxE;E8DlzNE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9DqzN/E;E8DpzNE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E9DuzN9E;E8DrzNE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DwzNrE;E8DvzNE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D0zNnE;E8DzzNE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9D4zNjE;E8D3zNE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D8zNnE;E8D7zNE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Dg0NlE;E8D9zNE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E9Di0NxE;E8Dh0NE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9Dm0NtE;E8Dl0NE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9Dq0NpE;E8Dp0NE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E9Du0N3E;E8Dt0NE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9Dy0N1E;E8Dx0NE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D20NrE;E8Dz0NE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E9D40N7D;E8D30NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D80NnE;E8D70NE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Dg1NjE;E8D/0NE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E9Dk1N/D;E8Dj1NE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Do1NjE;E8Dn1NE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9Ds1NhE;AACF;;Ac30NI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9Dk4NhE;E8Dj4NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9Do4NnE;E8Dn4NE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9Ds4NxE;E8Dr4NE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9Dw4N3E;E8Dt4NE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E9Dy4N1D;E8Dx4NE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E9D24N5D;E8D14NE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D64NlE;E8D54NE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D+4NzD;E8D94NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9Di5NvD;E8Dh5NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9Dm5NvD;E8Dl5NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9Dq5NzD;E8Dp5NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9Du5NzD;E8Dr5NE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9Dw5N5E;E8Dv5NE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E9D05N1E;E8Dz5NE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D45NxE;E8D35NE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9D85N/E;E8D75NE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E9Dg6N9E;E8D95NE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9Di6NrE;E8Dh6NE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9Dm6NnE;E8Dl6NE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9Dq6NjE;E8Dp6NE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9Du6NnE;E8Dt6NE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Dy6NlE;E8Dv6NE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E9D06NxE;E8Dz6NE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D46NtE;E8D36NE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D86NpE;E8D76NE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E9Dg7N3E;E8D/6NE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9Dk7N1E;E8Dj7NE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9Do7NrE;E8Dl7NE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E9Dq7N7D;E8Dp7NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9Du7NnE;E8Dt7NE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Dy7NjE;E8Dx7NE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E9D27N/D;E8D17NE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D67NjE;E8D57NE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9D+7NhE;AACF;;Acp7NI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9D2+NhE;E8D1+NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D6+NnE;E8D5+NE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D++NxE;E8D9+NE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9Di/N3E;E8D/+NE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E9Dk/N1D;E8Dj/NE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E9Do/N5D;E8Dn/NE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9Ds/NlE;E8Dr/NE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9Dw/NzD;E8Dv/NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9D0/NvD;E8Dz/NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9D4/NvD;E8D3/NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D8/NzD;E8D7/NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DggOzD;E8D9/NE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9DigO5E;E8DhgOE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E9DmgO1E;E8DlgOE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DqgOxE;E8DpgOE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9DugO/E;E8DtgOE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E9DygO9E;E8DvgOE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D0gOrE;E8DzgOE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D4gOnE;E8D3gOE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9D8gOjE;E8D7gOE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DghOnE;E8D/gOE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9DkhOlE;E8DhhOE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E9DmhOxE;E8DlhOE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DqhOtE;E8DphOE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DuhOpE;E8DthOE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E9DyhO3E;E8DxhOE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D2hO1E;E8D1hOE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D6hOrE;E8D3hOE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E9D8hO7D;E8D7hOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9DgiOnE;E8D/hOE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9DkiOjE;E8DjiOE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E9DoiO/D;E8DniOE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9DsiOjE;E8DriOE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DwiOhE;AACF;;Ac7hOI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DolOhE;E8DnlOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9DslOnE;E8DrlOE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9DwlOxE;E8DvlOE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9D0lO3E;E8DxlOE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E9D2lO1D;E8D1lOE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E9D6lO5D;E8D5lOE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D+lOlE;E8D9lOE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DimOzD;E8DhmOE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9DmmOvD;E8DlmOE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9DqmOvD;E8DpmOE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DumOzD;E8DtmOE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DymOzD;E8DvmOE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D0mO5E;E8DzmOE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E9D4mO1E;E8D3mOE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D8mOxE;E8D7mOE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9DgnO/E;E8D/mOE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E9DknO9E;E8DhnOE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DmnOrE;E8DlnOE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DqnOnE;E8DpnOE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DunOjE;E8DtnOE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DynOnE;E8DxnOE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D2nOlE;E8DznOE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E9D4nOxE;E8D3nOE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D8nOtE;E8D7nOE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DgoOpE;E8D/nOE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E9DkoO3E;E8DjoOE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9DooO1E;E8DnoOE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9DsoOrE;E8DpoOE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E9DuoO7D;E8DtoOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9DyoOnE;E8DxoOE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D2oOjE;E8D1oOE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E9D6oO/D;E8D5oOE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D+oOjE;E8D9oOE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DipOhE;AACF;;A+D5rOI;EAAwB,sBAAsB;A/DgsOlD;;A+D/rOI;EAAwB,uBAAuB;A/DmsOnD;;A+DlsOI;EAAwB,sBAAsB;A/DssOlD;;AclpOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;E/D6sOhD;E+D5sOE;IAAwB,uBAAuB;E/D+sOjD;E+D9sOE;IAAwB,sBAAsB;E/DitOhD;AACF;;Ac9pOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;E/DytOhD;E+DxtOE;IAAwB,uBAAuB;E/D2tOjD;E+D1tOE;IAAwB,sBAAsB;E/D6tOhD;AACF;;Ac1qOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;E/DquOhD;E+DpuOE;IAAwB,uBAAuB;E/DuuOjD;E+DtuOE;IAAwB,sBAAsB;E/DyuOhD;AACF;;ActrOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;E/DivOhD;E+DhvOE;IAAwB,uBAAuB;E/DmvOjD;E+DlvOE;IAAwB,sBAAsB;E/DqvOhD;AACF;;AgE3vOE;EAAyB,mCAA8B;EAA9B,gCAA8B;EAA9B,2BAA8B;AhE+vOzD;;AgE/vOE;EAAyB,oCAA8B;EAA9B,iCAA8B;EAA9B,gCAA8B;EAA9B,4BAA8B;AhEmwOzD;;AgEnwOE;EAAyB,oCAA8B;EAA9B,iCAA8B;EAA9B,gCAA8B;EAA9B,4BAA8B;AhEuwOzD;;AiEvwOE;EAAsB,yBAA2B;AjE2wOnD;;AiE3wOE;EAAsB,2BAA2B;AjE+wOnD;;AkE9wOE;EAAyB,2BAA8B;AlEkxOzD;;AkElxOE;EAAyB,6BAA8B;AlEsxOzD;;AkEtxOE;EAAyB,6BAA8B;AlE0xOzD;;AkE1xOE;EAAyB,0BAA8B;AlE8xOzD;;AkE9xOE;EAAyB,mCAA8B;EAA9B,2BAA8B;AlEkyOzD;;AkE7xOA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,OAAO;EACP,a/DiqBsC;AH+nNxC;;AkE7xOA;EACE,eAAe;EACf,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,a/DypBsC;AHuoNxC;;AkE5xO8B;EAD9B;IAEI,wBAAgB;IAAhB,gBAAgB;IAChB,MAAM;IACN,a/DipBoC;EH+oNtC;AACF;;AmE1zOA;ECEE,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,WAAW;EACX,UAAU;EACV,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAChB,sBAAsB;EACtB,mBAAmB;EACnB,SAAS;ApE4zOX;;AoElzOE;EAEE,gBAAgB;EAChB,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,iBAAiB;EACjB,UAAU;EACV,mBAAmB;ApEozOvB;;AqEj1OA;EAAa,8DAAqC;ArEq1OlD;;AqEp1OA;EAAU,wDAAkC;ArEw1O5C;;AqEv1OA;EAAa,uDAAqC;ArE21OlD;;AqE11OA;EAAe,2BAA2B;ArE81O1C;;AsE71OI;EAAuB,qBAA4B;AtEi2OvD;;AsEj2OI;EAAuB,qBAA4B;AtEq2OvD;;AsEr2OI;EAAuB,qBAA4B;AtEy2OvD;;AsEz2OI;EAAuB,sBAA4B;AtE62OvD;;AsE72OI;EAAuB,sBAA4B;AtEi3OvD;;AsEj3OI;EAAuB,sBAA4B;AtEq3OvD;;AsEr3OI;EAAuB,sBAA4B;AtEy3OvD;;AsEz3OI;EAAuB,sBAA4B;AtE63OvD;;AsE73OI;EAAuB,uBAA4B;AtEi4OvD;;AsEj4OI;EAAuB,uBAA4B;AtEq4OvD;;AsEj4OA;EAAU,0BAA0B;AtEq4OpC;;AsEp4OA;EAAU,2BAA2B;AtEw4OrC;;AsEp4OA;EAAc,2BAA2B;AtEw4OzC;;AsEv4OA;EAAc,4BAA4B;AtE24O1C;;AsEz4OA;EAAU,uBAAuB;AtE64OjC;;AsE54OA;EAAU,wBAAwB;AtEg5OlC;;AuEz5OQ;EAAgC,oBAA4B;AvE65OpE;;AuE55OQ;;EAEE,wBAAoC;AvE+5O9C;;AuE75OQ;;EAEE,0BAAwC;AvEg6OlD;;AuE95OQ;;EAEE,2BAA0C;AvEi6OpD;;AuE/5OQ;;EAEE,yBAAsC;AvEk6OhD;;AuEj7OQ;EAAgC,0BAA4B;AvEq7OpE;;AuEp7OQ;;EAEE,8BAAoC;AvEu7O9C;;AuEr7OQ;;EAEE,gCAAwC;AvEw7OlD;;AuEt7OQ;;EAEE,iCAA0C;AvEy7OpD;;AuEv7OQ;;EAEE,+BAAsC;AvE07OhD;;AuEz8OQ;EAAgC,yBAA4B;AvE68OpE;;AuE58OQ;;EAEE,6BAAoC;AvE+8O9C;;AuE78OQ;;EAEE,+BAAwC;AvEg9OlD;;AuE98OQ;;EAEE,gCAA0C;AvEi9OpD;;AuE/8OQ;;EAEE,8BAAsC;AvEk9OhD;;AuEj+OQ;EAAgC,uBAA4B;AvEq+OpE;;AuEp+OQ;;EAEE,2BAAoC;AvEu+O9C;;AuEr+OQ;;EAEE,6BAAwC;AvEw+OlD;;AuEt+OQ;;EAEE,8BAA0C;AvEy+OpD;;AuEv+OQ;;EAEE,4BAAsC;AvE0+OhD;;AuEz/OQ;EAAgC,yBAA4B;AvE6/OpE;;AuE5/OQ;;EAEE,6BAAoC;AvE+/O9C;;AuE7/OQ;;EAEE,+BAAwC;AvEggPlD;;AuE9/OQ;;EAEE,gCAA0C;AvEigPpD;;AuE//OQ;;EAEE,8BAAsC;AvEkgPhD;;AuEjhPQ;EAAgC,uBAA4B;AvEqhPpE;;AuEphPQ;;EAEE,2BAAoC;AvEuhP9C;;AuErhPQ;;EAEE,6BAAwC;AvEwhPlD;;AuEthPQ;;EAEE,8BAA0C;AvEyhPpD;;AuEvhPQ;;EAEE,4BAAsC;AvE0hPhD;;AuEziPQ;EAAgC,qBAA4B;AvE6iPpE;;AuE5iPQ;;EAEE,yBAAoC;AvE+iP9C;;AuE7iPQ;;EAEE,2BAAwC;AvEgjPlD;;AuE9iPQ;;EAEE,4BAA0C;AvEijPpD;;AuE/iPQ;;EAEE,0BAAsC;AvEkjPhD;;AuEjkPQ;EAAgC,2BAA4B;AvEqkPpE;;AuEpkPQ;;EAEE,+BAAoC;AvEukP9C;;AuErkPQ;;EAEE,iCAAwC;AvEwkPlD;;AuEtkPQ;;EAEE,kCAA0C;AvEykPpD;;AuEvkPQ;;EAEE,gCAAsC;AvE0kPhD;;AuEzlPQ;EAAgC,0BAA4B;AvE6lPpE;;AuE5lPQ;;EAEE,8BAAoC;AvE+lP9C;;AuE7lPQ;;EAEE,gCAAwC;AvEgmPlD;;AuE9lPQ;;EAEE,iCAA0C;AvEimPpD;;AuE/lPQ;;EAEE,+BAAsC;AvEkmPhD;;AuEjnPQ;EAAgC,wBAA4B;AvEqnPpE;;AuEpnPQ;;EAEE,4BAAoC;AvEunP9C;;AuErnPQ;;EAEE,8BAAwC;AvEwnPlD;;AuEtnPQ;;EAEE,+BAA0C;AvEynPpD;;AuEvnPQ;;EAEE,6BAAsC;AvE0nPhD;;AuEzoPQ;EAAgC,0BAA4B;AvE6oPpE;;AuE5oPQ;;EAEE,8BAAoC;AvE+oP9C;;AuE7oPQ;;EAEE,gCAAwC;AvEgpPlD;;AuE9oPQ;;EAEE,iCAA0C;AvEipPpD;;AuE/oPQ;;EAEE,+BAAsC;AvEkpPhD;;AuEjqPQ;EAAgC,wBAA4B;AvEqqPpE;;AuEpqPQ;;EAEE,4BAAoC;AvEuqP9C;;AuErqPQ;;EAEE,8BAAwC;AvEwqPlD;;AuEtqPQ;;EAEE,+BAA0C;AvEyqPpD;;AuEvqPQ;;EAEE,6BAAsC;AvE0qPhD;;AuElqPQ;EAAwB,2BAA2B;AvEsqP3D;;AuErqPQ;;EAEE,+BAA+B;AvEwqPzC;;AuEtqPQ;;EAEE,iCAAiC;AvEyqP3C;;AuEvqPQ;;EAEE,kCAAkC;AvE0qP5C;;AuExqPQ;;EAEE,gCAAgC;AvE2qP1C;;AuE1rPQ;EAAwB,0BAA2B;AvE8rP3D;;AuE7rPQ;;EAEE,8BAA+B;AvEgsPzC;;AuE9rPQ;;EAEE,gCAAiC;AvEisP3C;;AuE/rPQ;;EAEE,iCAAkC;AvEksP5C;;AuEhsPQ;;EAEE,+BAAgC;AvEmsP1C;;AuEltPQ;EAAwB,wBAA2B;AvEstP3D;;AuErtPQ;;EAEE,4BAA+B;AvEwtPzC;;AuEttPQ;;EAEE,8BAAiC;AvEytP3C;;AuEvtPQ;;EAEE,+BAAkC;AvE0tP5C;;AuExtPQ;;EAEE,6BAAgC;AvE2tP1C;;AuE1uPQ;EAAwB,0BAA2B;AvE8uP3D;;AuE7uPQ;;EAEE,8BAA+B;AvEgvPzC;;AuE9uPQ;;EAEE,gCAAiC;AvEivP3C;;AuE/uPQ;;EAEE,iCAAkC;AvEkvP5C;;AuEhvPQ;;EAEE,+BAAgC;AvEmvP1C;;AuElwPQ;EAAwB,wBAA2B;AvEswP3D;;AuErwPQ;;EAEE,4BAA+B;AvEwwPzC;;AuEtwPQ;;EAEE,8BAAiC;AvEywP3C;;AuEvwPQ;;EAEE,+BAAkC;AvE0wP5C;;AuExwPQ;;EAEE,6BAAgC;AvE2wP1C;;AuErwPI;EAAmB,uBAAuB;AvEywP9C;;AuExwPI;;EAEE,2BAA2B;AvE2wPjC;;AuEzwPI;;EAEE,6BAA6B;AvE4wPnC;;AuE1wPI;;EAEE,8BAA8B;AvE6wPpC;;AuE3wPI;;EAEE,4BAA4B;AvE8wPlC;;AcvxPI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;EvE80PlE;EuE70PM;;IAEE,wBAAoC;EvE+0P5C;EuE70PM;;IAEE,0BAAwC;EvE+0PhD;EuE70PM;;IAEE,2BAA0C;EvE+0PlD;EuE70PM;;IAEE,yBAAsC;EvE+0P9C;EuE91PM;IAAgC,0BAA4B;EvEi2PlE;EuEh2PM;;IAEE,8BAAoC;EvEk2P5C;EuEh2PM;;IAEE,gCAAwC;EvEk2PhD;EuEh2PM;;IAEE,iCAA0C;EvEk2PlD;EuEh2PM;;IAEE,+BAAsC;EvEk2P9C;EuEj3PM;IAAgC,yBAA4B;EvEo3PlE;EuEn3PM;;IAEE,6BAAoC;EvEq3P5C;EuEn3PM;;IAEE,+BAAwC;EvEq3PhD;EuEn3PM;;IAEE,gCAA0C;EvEq3PlD;EuEn3PM;;IAEE,8BAAsC;EvEq3P9C;EuEp4PM;IAAgC,uBAA4B;EvEu4PlE;EuEt4PM;;IAEE,2BAAoC;EvEw4P5C;EuEt4PM;;IAEE,6BAAwC;EvEw4PhD;EuEt4PM;;IAEE,8BAA0C;EvEw4PlD;EuEt4PM;;IAEE,4BAAsC;EvEw4P9C;EuEv5PM;IAAgC,yBAA4B;EvE05PlE;EuEz5PM;;IAEE,6BAAoC;EvE25P5C;EuEz5PM;;IAEE,+BAAwC;EvE25PhD;EuEz5PM;;IAEE,gCAA0C;EvE25PlD;EuEz5PM;;IAEE,8BAAsC;EvE25P9C;EuE16PM;IAAgC,uBAA4B;EvE66PlE;EuE56PM;;IAEE,2BAAoC;EvE86P5C;EuE56PM;;IAEE,6BAAwC;EvE86PhD;EuE56PM;;IAEE,8BAA0C;EvE86PlD;EuE56PM;;IAEE,4BAAsC;EvE86P9C;EuE77PM;IAAgC,qBAA4B;EvEg8PlE;EuE/7PM;;IAEE,yBAAoC;EvEi8P5C;EuE/7PM;;IAEE,2BAAwC;EvEi8PhD;EuE/7PM;;IAEE,4BAA0C;EvEi8PlD;EuE/7PM;;IAEE,0BAAsC;EvEi8P9C;EuEh9PM;IAAgC,2BAA4B;EvEm9PlE;EuEl9PM;;IAEE,+BAAoC;EvEo9P5C;EuEl9PM;;IAEE,iCAAwC;EvEo9PhD;EuEl9PM;;IAEE,kCAA0C;EvEo9PlD;EuEl9PM;;IAEE,gCAAsC;EvEo9P9C;EuEn+PM;IAAgC,0BAA4B;EvEs+PlE;EuEr+PM;;IAEE,8BAAoC;EvEu+P5C;EuEr+PM;;IAEE,gCAAwC;EvEu+PhD;EuEr+PM;;IAEE,iCAA0C;EvEu+PlD;EuEr+PM;;IAEE,+BAAsC;EvEu+P9C;EuEt/PM;IAAgC,wBAA4B;EvEy/PlE;EuEx/PM;;IAEE,4BAAoC;EvE0/P5C;EuEx/PM;;IAEE,8BAAwC;EvE0/PhD;EuEx/PM;;IAEE,+BAA0C;EvE0/PlD;EuEx/PM;;IAEE,6BAAsC;EvE0/P9C;EuEzgQM;IAAgC,0BAA4B;EvE4gQlE;EuE3gQM;;IAEE,8BAAoC;EvE6gQ5C;EuE3gQM;;IAEE,gCAAwC;EvE6gQhD;EuE3gQM;;IAEE,iCAA0C;EvE6gQlD;EuE3gQM;;IAEE,+BAAsC;EvE6gQ9C;EuE5hQM;IAAgC,wBAA4B;EvE+hQlE;EuE9hQM;;IAEE,4BAAoC;EvEgiQ5C;EuE9hQM;;IAEE,8BAAwC;EvEgiQhD;EuE9hQM;;IAEE,+BAA0C;EvEgiQlD;EuE9hQM;;IAEE,6BAAsC;EvEgiQ9C;EuExhQM;IAAwB,2BAA2B;EvE2hQzD;EuE1hQM;;IAEE,+BAA+B;EvE4hQvC;EuE1hQM;;IAEE,iCAAiC;EvE4hQzC;EuE1hQM;;IAEE,kCAAkC;EvE4hQ1C;EuE1hQM;;IAEE,gCAAgC;EvE4hQxC;EuE3iQM;IAAwB,0BAA2B;EvE8iQzD;EuE7iQM;;IAEE,8BAA+B;EvE+iQvC;EuE7iQM;;IAEE,gCAAiC;EvE+iQzC;EuE7iQM;;IAEE,iCAAkC;EvE+iQ1C;EuE7iQM;;IAEE,+BAAgC;EvE+iQxC;EuE9jQM;IAAwB,wBAA2B;EvEikQzD;EuEhkQM;;IAEE,4BAA+B;EvEkkQvC;EuEhkQM;;IAEE,8BAAiC;EvEkkQzC;EuEhkQM;;IAEE,+BAAkC;EvEkkQ1C;EuEhkQM;;IAEE,6BAAgC;EvEkkQxC;EuEjlQM;IAAwB,0BAA2B;EvEolQzD;EuEnlQM;;IAEE,8BAA+B;EvEqlQvC;EuEnlQM;;IAEE,gCAAiC;EvEqlQzC;EuEnlQM;;IAEE,iCAAkC;EvEqlQ1C;EuEnlQM;;IAEE,+BAAgC;EvEqlQxC;EuEpmQM;IAAwB,wBAA2B;EvEumQzD;EuEtmQM;;IAEE,4BAA+B;EvEwmQvC;EuEtmQM;;IAEE,8BAAiC;EvEwmQzC;EuEtmQM;;IAEE,+BAAkC;EvEwmQ1C;EuEtmQM;;IAEE,6BAAgC;EvEwmQxC;EuElmQE;IAAmB,uBAAuB;EvEqmQ5C;EuEpmQE;;IAEE,2BAA2B;EvEsmQ/B;EuEpmQE;;IAEE,6BAA6B;EvEsmQjC;EuEpmQE;;IAEE,8BAA8B;EvEsmQlC;EuEpmQE;;IAEE,4BAA4B;EvEsmQhC;AACF;;AchnQI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;EvEuqQlE;EuEtqQM;;IAEE,wBAAoC;EvEwqQ5C;EuEtqQM;;IAEE,0BAAwC;EvEwqQhD;EuEtqQM;;IAEE,2BAA0C;EvEwqQlD;EuEtqQM;;IAEE,yBAAsC;EvEwqQ9C;EuEvrQM;IAAgC,0BAA4B;EvE0rQlE;EuEzrQM;;IAEE,8BAAoC;EvE2rQ5C;EuEzrQM;;IAEE,gCAAwC;EvE2rQhD;EuEzrQM;;IAEE,iCAA0C;EvE2rQlD;EuEzrQM;;IAEE,+BAAsC;EvE2rQ9C;EuE1sQM;IAAgC,yBAA4B;EvE6sQlE;EuE5sQM;;IAEE,6BAAoC;EvE8sQ5C;EuE5sQM;;IAEE,+BAAwC;EvE8sQhD;EuE5sQM;;IAEE,gCAA0C;EvE8sQlD;EuE5sQM;;IAEE,8BAAsC;EvE8sQ9C;EuE7tQM;IAAgC,uBAA4B;EvEguQlE;EuE/tQM;;IAEE,2BAAoC;EvEiuQ5C;EuE/tQM;;IAEE,6BAAwC;EvEiuQhD;EuE/tQM;;IAEE,8BAA0C;EvEiuQlD;EuE/tQM;;IAEE,4BAAsC;EvEiuQ9C;EuEhvQM;IAAgC,yBAA4B;EvEmvQlE;EuElvQM;;IAEE,6BAAoC;EvEovQ5C;EuElvQM;;IAEE,+BAAwC;EvEovQhD;EuElvQM;;IAEE,gCAA0C;EvEovQlD;EuElvQM;;IAEE,8BAAsC;EvEovQ9C;EuEnwQM;IAAgC,uBAA4B;EvEswQlE;EuErwQM;;IAEE,2BAAoC;EvEuwQ5C;EuErwQM;;IAEE,6BAAwC;EvEuwQhD;EuErwQM;;IAEE,8BAA0C;EvEuwQlD;EuErwQM;;IAEE,4BAAsC;EvEuwQ9C;EuEtxQM;IAAgC,qBAA4B;EvEyxQlE;EuExxQM;;IAEE,yBAAoC;EvE0xQ5C;EuExxQM;;IAEE,2BAAwC;EvE0xQhD;EuExxQM;;IAEE,4BAA0C;EvE0xQlD;EuExxQM;;IAEE,0BAAsC;EvE0xQ9C;EuEzyQM;IAAgC,2BAA4B;EvE4yQlE;EuE3yQM;;IAEE,+BAAoC;EvE6yQ5C;EuE3yQM;;IAEE,iCAAwC;EvE6yQhD;EuE3yQM;;IAEE,kCAA0C;EvE6yQlD;EuE3yQM;;IAEE,gCAAsC;EvE6yQ9C;EuE5zQM;IAAgC,0BAA4B;EvE+zQlE;EuE9zQM;;IAEE,8BAAoC;EvEg0Q5C;EuE9zQM;;IAEE,gCAAwC;EvEg0QhD;EuE9zQM;;IAEE,iCAA0C;EvEg0QlD;EuE9zQM;;IAEE,+BAAsC;EvEg0Q9C;EuE/0QM;IAAgC,wBAA4B;EvEk1QlE;EuEj1QM;;IAEE,4BAAoC;EvEm1Q5C;EuEj1QM;;IAEE,8BAAwC;EvEm1QhD;EuEj1QM;;IAEE,+BAA0C;EvEm1QlD;EuEj1QM;;IAEE,6BAAsC;EvEm1Q9C;EuEl2QM;IAAgC,0BAA4B;EvEq2QlE;EuEp2QM;;IAEE,8BAAoC;EvEs2Q5C;EuEp2QM;;IAEE,gCAAwC;EvEs2QhD;EuEp2QM;;IAEE,iCAA0C;EvEs2QlD;EuEp2QM;;IAEE,+BAAsC;EvEs2Q9C;EuEr3QM;IAAgC,wBAA4B;EvEw3QlE;EuEv3QM;;IAEE,4BAAoC;EvEy3Q5C;EuEv3QM;;IAEE,8BAAwC;EvEy3QhD;EuEv3QM;;IAEE,+BAA0C;EvEy3QlD;EuEv3QM;;IAEE,6BAAsC;EvEy3Q9C;EuEj3QM;IAAwB,2BAA2B;EvEo3QzD;EuEn3QM;;IAEE,+BAA+B;EvEq3QvC;EuEn3QM;;IAEE,iCAAiC;EvEq3QzC;EuEn3QM;;IAEE,kCAAkC;EvEq3Q1C;EuEn3QM;;IAEE,gCAAgC;EvEq3QxC;EuEp4QM;IAAwB,0BAA2B;EvEu4QzD;EuEt4QM;;IAEE,8BAA+B;EvEw4QvC;EuEt4QM;;IAEE,gCAAiC;EvEw4QzC;EuEt4QM;;IAEE,iCAAkC;EvEw4Q1C;EuEt4QM;;IAEE,+BAAgC;EvEw4QxC;EuEv5QM;IAAwB,wBAA2B;EvE05QzD;EuEz5QM;;IAEE,4BAA+B;EvE25QvC;EuEz5QM;;IAEE,8BAAiC;EvE25QzC;EuEz5QM;;IAEE,+BAAkC;EvE25Q1C;EuEz5QM;;IAEE,6BAAgC;EvE25QxC;EuE16QM;IAAwB,0BAA2B;EvE66QzD;EuE56QM;;IAEE,8BAA+B;EvE86QvC;EuE56QM;;IAEE,gCAAiC;EvE86QzC;EuE56QM;;IAEE,iCAAkC;EvE86Q1C;EuE56QM;;IAEE,+BAAgC;EvE86QxC;EuE77QM;IAAwB,wBAA2B;EvEg8QzD;EuE/7QM;;IAEE,4BAA+B;EvEi8QvC;EuE/7QM;;IAEE,8BAAiC;EvEi8QzC;EuE/7QM;;IAEE,+BAAkC;EvEi8Q1C;EuE/7QM;;IAEE,6BAAgC;EvEi8QxC;EuE37QE;IAAmB,uBAAuB;EvE87Q5C;EuE77QE;;IAEE,2BAA2B;EvE+7Q/B;EuE77QE;;IAEE,6BAA6B;EvE+7QjC;EuE77QE;;IAEE,8BAA8B;EvE+7QlC;EuE77QE;;IAEE,4BAA4B;EvE+7QhC;AACF;;Acz8QI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;EvEggRlE;EuE//QM;;IAEE,wBAAoC;EvEigR5C;EuE//QM;;IAEE,0BAAwC;EvEigRhD;EuE//QM;;IAEE,2BAA0C;EvEigRlD;EuE//QM;;IAEE,yBAAsC;EvEigR9C;EuEhhRM;IAAgC,0BAA4B;EvEmhRlE;EuElhRM;;IAEE,8BAAoC;EvEohR5C;EuElhRM;;IAEE,gCAAwC;EvEohRhD;EuElhRM;;IAEE,iCAA0C;EvEohRlD;EuElhRM;;IAEE,+BAAsC;EvEohR9C;EuEniRM;IAAgC,yBAA4B;EvEsiRlE;EuEriRM;;IAEE,6BAAoC;EvEuiR5C;EuEriRM;;IAEE,+BAAwC;EvEuiRhD;EuEriRM;;IAEE,gCAA0C;EvEuiRlD;EuEriRM;;IAEE,8BAAsC;EvEuiR9C;EuEtjRM;IAAgC,uBAA4B;EvEyjRlE;EuExjRM;;IAEE,2BAAoC;EvE0jR5C;EuExjRM;;IAEE,6BAAwC;EvE0jRhD;EuExjRM;;IAEE,8BAA0C;EvE0jRlD;EuExjRM;;IAEE,4BAAsC;EvE0jR9C;EuEzkRM;IAAgC,yBAA4B;EvE4kRlE;EuE3kRM;;IAEE,6BAAoC;EvE6kR5C;EuE3kRM;;IAEE,+BAAwC;EvE6kRhD;EuE3kRM;;IAEE,gCAA0C;EvE6kRlD;EuE3kRM;;IAEE,8BAAsC;EvE6kR9C;EuE5lRM;IAAgC,uBAA4B;EvE+lRlE;EuE9lRM;;IAEE,2BAAoC;EvEgmR5C;EuE9lRM;;IAEE,6BAAwC;EvEgmRhD;EuE9lRM;;IAEE,8BAA0C;EvEgmRlD;EuE9lRM;;IAEE,4BAAsC;EvEgmR9C;EuE/mRM;IAAgC,qBAA4B;EvEknRlE;EuEjnRM;;IAEE,yBAAoC;EvEmnR5C;EuEjnRM;;IAEE,2BAAwC;EvEmnRhD;EuEjnRM;;IAEE,4BAA0C;EvEmnRlD;EuEjnRM;;IAEE,0BAAsC;EvEmnR9C;EuEloRM;IAAgC,2BAA4B;EvEqoRlE;EuEpoRM;;IAEE,+BAAoC;EvEsoR5C;EuEpoRM;;IAEE,iCAAwC;EvEsoRhD;EuEpoRM;;IAEE,kCAA0C;EvEsoRlD;EuEpoRM;;IAEE,gCAAsC;EvEsoR9C;EuErpRM;IAAgC,0BAA4B;EvEwpRlE;EuEvpRM;;IAEE,8BAAoC;EvEypR5C;EuEvpRM;;IAEE,gCAAwC;EvEypRhD;EuEvpRM;;IAEE,iCAA0C;EvEypRlD;EuEvpRM;;IAEE,+BAAsC;EvEypR9C;EuExqRM;IAAgC,wBAA4B;EvE2qRlE;EuE1qRM;;IAEE,4BAAoC;EvE4qR5C;EuE1qRM;;IAEE,8BAAwC;EvE4qRhD;EuE1qRM;;IAEE,+BAA0C;EvE4qRlD;EuE1qRM;;IAEE,6BAAsC;EvE4qR9C;EuE3rRM;IAAgC,0BAA4B;EvE8rRlE;EuE7rRM;;IAEE,8BAAoC;EvE+rR5C;EuE7rRM;;IAEE,gCAAwC;EvE+rRhD;EuE7rRM;;IAEE,iCAA0C;EvE+rRlD;EuE7rRM;;IAEE,+BAAsC;EvE+rR9C;EuE9sRM;IAAgC,wBAA4B;EvEitRlE;EuEhtRM;;IAEE,4BAAoC;EvEktR5C;EuEhtRM;;IAEE,8BAAwC;EvEktRhD;EuEhtRM;;IAEE,+BAA0C;EvEktRlD;EuEhtRM;;IAEE,6BAAsC;EvEktR9C;EuE1sRM;IAAwB,2BAA2B;EvE6sRzD;EuE5sRM;;IAEE,+BAA+B;EvE8sRvC;EuE5sRM;;IAEE,iCAAiC;EvE8sRzC;EuE5sRM;;IAEE,kCAAkC;EvE8sR1C;EuE5sRM;;IAEE,gCAAgC;EvE8sRxC;EuE7tRM;IAAwB,0BAA2B;EvEguRzD;EuE/tRM;;IAEE,8BAA+B;EvEiuRvC;EuE/tRM;;IAEE,gCAAiC;EvEiuRzC;EuE/tRM;;IAEE,iCAAkC;EvEiuR1C;EuE/tRM;;IAEE,+BAAgC;EvEiuRxC;EuEhvRM;IAAwB,wBAA2B;EvEmvRzD;EuElvRM;;IAEE,4BAA+B;EvEovRvC;EuElvRM;;IAEE,8BAAiC;EvEovRzC;EuElvRM;;IAEE,+BAAkC;EvEovR1C;EuElvRM;;IAEE,6BAAgC;EvEovRxC;EuEnwRM;IAAwB,0BAA2B;EvEswRzD;EuErwRM;;IAEE,8BAA+B;EvEuwRvC;EuErwRM;;IAEE,gCAAiC;EvEuwRzC;EuErwRM;;IAEE,iCAAkC;EvEuwR1C;EuErwRM;;IAEE,+BAAgC;EvEuwRxC;EuEtxRM;IAAwB,wBAA2B;EvEyxRzD;EuExxRM;;IAEE,4BAA+B;EvE0xRvC;EuExxRM;;IAEE,8BAAiC;EvE0xRzC;EuExxRM;;IAEE,+BAAkC;EvE0xR1C;EuExxRM;;IAEE,6BAAgC;EvE0xRxC;EuEpxRE;IAAmB,uBAAuB;EvEuxR5C;EuEtxRE;;IAEE,2BAA2B;EvEwxR/B;EuEtxRE;;IAEE,6BAA6B;EvEwxRjC;EuEtxRE;;IAEE,8BAA8B;EvEwxRlC;EuEtxRE;;IAEE,4BAA4B;EvEwxRhC;AACF;;AclyRI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;EvEy1RlE;EuEx1RM;;IAEE,wBAAoC;EvE01R5C;EuEx1RM;;IAEE,0BAAwC;EvE01RhD;EuEx1RM;;IAEE,2BAA0C;EvE01RlD;EuEx1RM;;IAEE,yBAAsC;EvE01R9C;EuEz2RM;IAAgC,0BAA4B;EvE42RlE;EuE32RM;;IAEE,8BAAoC;EvE62R5C;EuE32RM;;IAEE,gCAAwC;EvE62RhD;EuE32RM;;IAEE,iCAA0C;EvE62RlD;EuE32RM;;IAEE,+BAAsC;EvE62R9C;EuE53RM;IAAgC,yBAA4B;EvE+3RlE;EuE93RM;;IAEE,6BAAoC;EvEg4R5C;EuE93RM;;IAEE,+BAAwC;EvEg4RhD;EuE93RM;;IAEE,gCAA0C;EvEg4RlD;EuE93RM;;IAEE,8BAAsC;EvEg4R9C;EuE/4RM;IAAgC,uBAA4B;EvEk5RlE;EuEj5RM;;IAEE,2BAAoC;EvEm5R5C;EuEj5RM;;IAEE,6BAAwC;EvEm5RhD;EuEj5RM;;IAEE,8BAA0C;EvEm5RlD;EuEj5RM;;IAEE,4BAAsC;EvEm5R9C;EuEl6RM;IAAgC,yBAA4B;EvEq6RlE;EuEp6RM;;IAEE,6BAAoC;EvEs6R5C;EuEp6RM;;IAEE,+BAAwC;EvEs6RhD;EuEp6RM;;IAEE,gCAA0C;EvEs6RlD;EuEp6RM;;IAEE,8BAAsC;EvEs6R9C;EuEr7RM;IAAgC,uBAA4B;EvEw7RlE;EuEv7RM;;IAEE,2BAAoC;EvEy7R5C;EuEv7RM;;IAEE,6BAAwC;EvEy7RhD;EuEv7RM;;IAEE,8BAA0C;EvEy7RlD;EuEv7RM;;IAEE,4BAAsC;EvEy7R9C;EuEx8RM;IAAgC,qBAA4B;EvE28RlE;EuE18RM;;IAEE,yBAAoC;EvE48R5C;EuE18RM;;IAEE,2BAAwC;EvE48RhD;EuE18RM;;IAEE,4BAA0C;EvE48RlD;EuE18RM;;IAEE,0BAAsC;EvE48R9C;EuE39RM;IAAgC,2BAA4B;EvE89RlE;EuE79RM;;IAEE,+BAAoC;EvE+9R5C;EuE79RM;;IAEE,iCAAwC;EvE+9RhD;EuE79RM;;IAEE,kCAA0C;EvE+9RlD;EuE79RM;;IAEE,gCAAsC;EvE+9R9C;EuE9+RM;IAAgC,0BAA4B;EvEi/RlE;EuEh/RM;;IAEE,8BAAoC;EvEk/R5C;EuEh/RM;;IAEE,gCAAwC;EvEk/RhD;EuEh/RM;;IAEE,iCAA0C;EvEk/RlD;EuEh/RM;;IAEE,+BAAsC;EvEk/R9C;EuEjgSM;IAAgC,wBAA4B;EvEogSlE;EuEngSM;;IAEE,4BAAoC;EvEqgS5C;EuEngSM;;IAEE,8BAAwC;EvEqgShD;EuEngSM;;IAEE,+BAA0C;EvEqgSlD;EuEngSM;;IAEE,6BAAsC;EvEqgS9C;EuEphSM;IAAgC,0BAA4B;EvEuhSlE;EuEthSM;;IAEE,8BAAoC;EvEwhS5C;EuEthSM;;IAEE,gCAAwC;EvEwhShD;EuEthSM;;IAEE,iCAA0C;EvEwhSlD;EuEthSM;;IAEE,+BAAsC;EvEwhS9C;EuEviSM;IAAgC,wBAA4B;EvE0iSlE;EuEziSM;;IAEE,4BAAoC;EvE2iS5C;EuEziSM;;IAEE,8BAAwC;EvE2iShD;EuEziSM;;IAEE,+BAA0C;EvE2iSlD;EuEziSM;;IAEE,6BAAsC;EvE2iS9C;EuEniSM;IAAwB,2BAA2B;EvEsiSzD;EuEriSM;;IAEE,+BAA+B;EvEuiSvC;EuEriSM;;IAEE,iCAAiC;EvEuiSzC;EuEriSM;;IAEE,kCAAkC;EvEuiS1C;EuEriSM;;IAEE,gCAAgC;EvEuiSxC;EuEtjSM;IAAwB,0BAA2B;EvEyjSzD;EuExjSM;;IAEE,8BAA+B;EvE0jSvC;EuExjSM;;IAEE,gCAAiC;EvE0jSzC;EuExjSM;;IAEE,iCAAkC;EvE0jS1C;EuExjSM;;IAEE,+BAAgC;EvE0jSxC;EuEzkSM;IAAwB,wBAA2B;EvE4kSzD;EuE3kSM;;IAEE,4BAA+B;EvE6kSvC;EuE3kSM;;IAEE,8BAAiC;EvE6kSzC;EuE3kSM;;IAEE,+BAAkC;EvE6kS1C;EuE3kSM;;IAEE,6BAAgC;EvE6kSxC;EuE5lSM;IAAwB,0BAA2B;EvE+lSzD;EuE9lSM;;IAEE,8BAA+B;EvEgmSvC;EuE9lSM;;IAEE,gCAAiC;EvEgmSzC;EuE9lSM;;IAEE,iCAAkC;EvEgmS1C;EuE9lSM;;IAEE,+BAAgC;EvEgmSxC;EuE/mSM;IAAwB,wBAA2B;EvEknSzD;EuEjnSM;;IAEE,4BAA+B;EvEmnSvC;EuEjnSM;;IAEE,8BAAiC;EvEmnSzC;EuEjnSM;;IAEE,+BAAkC;EvEmnS1C;EuEjnSM;;IAEE,6BAAgC;EvEmnSxC;EuE7mSE;IAAmB,uBAAuB;EvEgnS5C;EuE/mSE;;IAEE,2BAA2B;EvEinS/B;EuE/mSE;;IAEE,6BAA6B;EvEinSjC;EuE/mSE;;IAEE,8BAA8B;EvEinSlC;EuE/mSE;;IAEE,4BAA4B;EvEinShC;AACF;;AwEnrSA;EAEI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,UAAU;EAEV,oBAAoB;EACpB,WAAW;EAEX,kCAAkC;AxEmrStC;;AyE7rSA;EAAkB,4GAA8C;AzEisShE;;AyE7rSA;EAAiB,8BAA8B;AzEisS/C;;AyEhsSA;EAAiB,8BAA8B;AzEosS/C;;AyEnsSA;EAAiB,8BAA8B;AzEusS/C;;AyEtsSA;ECTE,gBAAgB;EAChB,uBAAuB;EACvB,mBAAmB;A1EmtSrB;;AyEpsSI;EAAwB,2BAA2B;AzEwsSvD;;AyEvsSI;EAAwB,4BAA4B;AzE2sSxD;;AyE1sSI;EAAwB,6BAA6B;AzE8sSzD;;AczqSI;E2DvCA;IAAwB,2BAA2B;EzEqtSrD;EyEptSE;IAAwB,4BAA4B;EzEutStD;EyEttSE;IAAwB,6BAA6B;EzEytSvD;AACF;;AcrrSI;E2DvCA;IAAwB,2BAA2B;EzEiuSrD;EyEhuSE;IAAwB,4BAA4B;EzEmuStD;EyEluSE;IAAwB,6BAA6B;EzEquSvD;AACF;;AcjsSI;E2DvCA;IAAwB,2BAA2B;EzE6uSrD;EyE5uSE;IAAwB,4BAA4B;EzE+uStD;EyE9uSE;IAAwB,6BAA6B;EzEivSvD;AACF;;Ac7sSI;E2DvCA;IAAwB,2BAA2B;EzEyvSrD;EyExvSE;IAAwB,4BAA4B;EzE2vStD;EyE1vSE;IAAwB,6BAA6B;EzE6vSvD;AACF;;AyExvSA;EAAmB,oCAAoC;AzE4vSvD;;AyE3vSA;EAAmB,oCAAoC;AzE+vSvD;;AyE9vSA;EAAmB,qCAAqC;AzEkwSxD;;AyE9vSA;EAAuB,2BAA0C;AzEkwSjE;;AyEjwSA;EAAuB,+BAA4C;AzEqwSnE;;AyEpwSA;EAAuB,2BAA2C;AzEwwSlE;;AyEvwSA;EAAuB,2BAAyC;AzE2wShE;;AyE1wSA;EAAuB,8BAA2C;AzE8wSlE;;AyE7wSA;EAAuB,6BAA6B;AzEixSpD;;AyE7wSA;EAAc,sBAAwB;AzEixStC;;A2ExzSE;EACE,yBAAwB;A3E2zS5B;;AKjzSE;EsELM,yBAA0E;A3E0zSlF;;A2Eh0SE;EACE,yBAAwB;A3Em0S5B;;AKzzSE;EsELM,yBAA0E;A3Ek0SlF;;A2Ex0SE;EACE,yBAAwB;A3E20S5B;;AKj0SE;EsELM,yBAA0E;A3E00SlF;;A2Eh1SE;EACE,yBAAwB;A3Em1S5B;;AKz0SE;EsELM,yBAA0E;A3Ek1SlF;;A2Ex1SE;EACE,yBAAwB;A3E21S5B;;AKj1SE;EsELM,yBAA0E;A3E01SlF;;A2Eh2SE;EACE,yBAAwB;A3Em2S5B;;AKz1SE;EsELM,yBAA0E;A3Ek2SlF;;A2Ex2SE;EACE,yBAAwB;A3E22S5B;;AKj2SE;EsELM,yBAA0E;A3E02SlF;;A2Eh3SE;EACE,yBAAwB;A3Em3S5B;;AKz2SE;EsELM,yBAA0E;A3Ek3SlF;;AyE30SA;EAAa,yBAA6B;AzE+0S1C;;AyE90SA;EAAc,yBAA6B;AzEk1S3C;;AyEh1SA;EAAiB,oCAAkC;AzEo1SnD;;AyEn1SA;EAAiB,0CAAkC;AzEu1SnD;;AyEn1SA;EGvDE,WAAW;EACX,kBAAkB;EAClB,iBAAiB;EACjB,6BAA6B;EAC7B,SAAS;A5E84SX;;AyEv1SA;EAAwB,gCAAgC;AzE21SxD;;AyEz1SA;EACE,iCAAiC;EACjC,gCAAgC;AzE41SlC;;AyEv1SA;EAAc,yBAAyB;AzE21SvC;;A6E55SA;EACE,8BAA8B;A7E+5ShC;;A6E55SA;EACE,6BAA6B;A7E+5S/B;;A8E/5SE;E5EOF;;;I4EDM,4BAA4B;IAE5B,2BAA2B;E9E+5S/B;E8E55SE;IAEI,0BAA0B;E9E65ShC;E8Ep5SE;IACE,6BAA6B;E9Es5SjC;EExtSF;I4E/KM,gCAAgC;E9E04SpC;E8Ex4SE;;IAEE,yB3EzCY;I2E0CZ,wBAAwB;E9E04S5B;E8Ev4SE;;IAEE,wBAAwB;E9Ey4S5B;E8Et4SE;;;IAGE,UAAU;IACV,SAAS;E9Ew4Sb;E8Er4SE;;IAEE,uBAAuB;E9Eu4S3B;E8E/3SE;IACE,Q3E2iCgC;EHs1QpC;EEp6SF;I4EsCM,2BAA2C;E9Ei4S/C;E8E/3SE;IACE,2BAA2C;E9Ei4S/C;EiCt8SF;I6C0EM,aAAa;E9E+3SjB;EsCr9SF;IwCyFM,sB3E7ES;EH48Sb;EgBz9SF;I8D8FM,oCAAoC;E9E83SxC;E8E/3SE;;IAKI,iCAAmC;E9E83SzC;EgBx7SF;;I8DiEQ,oCAAsC;E9E23S5C;EgBv2SF;I8DfM,cAAc;E9Ey3SlB;EiBt+SA;;;;I6DmHM,qB3E9GU;EHu+ShB;EgBl4SF;I8DcM,cAAc;IACd,qB3EpHY;EH2+ShB;AACF","file":"bootstrap.css","sourcesContent":["/*!\n * Bootstrap v4.6.2 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2022 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2022 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)\n */\n\n@import \"functions\";\n@import \"variables\";\n@import \"mixins\";\n@import \"root\";\n@import \"reboot\";\n@import \"type\";\n@import \"images\";\n@import \"code\";\n@import \"grid\";\n@import \"tables\";\n@import \"forms\";\n@import \"buttons\";\n@import \"transitions\";\n@import \"dropdown\";\n@import \"button-group\";\n@import \"input-group\";\n@import \"custom-forms\";\n@import \"nav\";\n@import \"navbar\";\n@import \"card\";\n@import \"breadcrumb\";\n@import \"pagination\";\n@import \"badge\";\n@import \"jumbotron\";\n@import \"alert\";\n@import \"progress\";\n@import \"media\";\n@import \"list-group\";\n@import \"close\";\n@import \"toasts\";\n@import \"modal\";\n@import \"tooltip\";\n@import \"popover\";\n@import \"carousel\";\n@import \"spinners\";\n@import \"utilities\";\n@import \"print\";\n","/*!\n * Bootstrap v4.6.2 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2022 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2022 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)\n */\n:root {\n --blue: #007bff;\n --indigo: #6610f2;\n --purple: #6f42c1;\n --pink: #e83e8c;\n --red: #dc3545;\n --orange: #fd7e14;\n --yellow: #ffc107;\n --green: #28a745;\n --teal: #20c997;\n --cyan: #17a2b8;\n --white: #fff;\n --gray: #6c757d;\n --gray-dark: #343a40;\n --primary: #007bff;\n --secondary: #6c757d;\n --success: #28a745;\n --info: #17a2b8;\n --warning: #ffc107;\n --danger: #dc3545;\n --light: #f8f9fa;\n --dark: #343a40;\n --breakpoint-xs: 0;\n --breakpoint-sm: 576px;\n --breakpoint-md: 768px;\n --breakpoint-lg: 992px;\n --breakpoint-xl: 1200px;\n --font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n --font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\nhtml {\n font-family: sans-serif;\n line-height: 1.15;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\narticle, aside, figcaption, figure, footer, header, hgroup, main, nav, section {\n display: block;\n}\n\nbody {\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: left;\n background-color: #fff;\n}\n\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\nhr {\n box-sizing: content-box;\n height: 0;\n overflow: visible;\n}\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] {\n text-decoration: underline;\n text-decoration: underline dotted;\n cursor: help;\n border-bottom: 0;\n text-decoration-skip-ink: none;\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: 700;\n}\n\ndd {\n margin-bottom: .5rem;\n margin-left: 0;\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bolder;\n}\n\nsmall {\n font-size: 80%;\n}\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n font-size: 75%;\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub {\n bottom: -.25em;\n}\n\nsup {\n top: -.5em;\n}\n\na {\n color: #007bff;\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n}\n\na:hover {\n color: #0056b3;\n text-decoration: underline;\n}\n\na:not([href]):not([class]) {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\na:not([href]):not([class]):hover {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n font-size: 1em;\n}\n\npre {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: auto;\n -ms-overflow-style: scrollbar;\n}\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n border-style: none;\n}\n\nsvg {\n overflow: hidden;\n vertical-align: middle;\n}\n\ntable {\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: 0.75rem;\n padding-bottom: 0.75rem;\n color: #6c757d;\n text-align: left;\n caption-side: bottom;\n}\n\nth {\n text-align: inherit;\n text-align: -webkit-match-parent;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\nbutton {\n border-radius: 0;\n}\n\nbutton:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0;\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible;\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\n[role=\"button\"] {\n cursor: pointer;\n}\n\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\nbutton,\n[type=\"button\"],\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button;\n}\n\nbutton:not(:disabled),\n[type=\"button\"]:not(:disabled),\n[type=\"reset\"]:not(:disabled),\n[type=\"submit\"]:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\nbutton::-moz-focus-inner,\n[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n box-sizing: border-box;\n padding: 0;\n}\n\ntextarea {\n overflow: auto;\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n min-width: 0;\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: .5rem;\n font-size: 1.5rem;\n line-height: inherit;\n color: inherit;\n white-space: normal;\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\n[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n[type=\"search\"] {\n outline-offset: -2px;\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit;\n -webkit-appearance: button;\n}\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\nsummary {\n display: list-item;\n cursor: pointer;\n}\n\ntemplate {\n display: none;\n}\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-weight: 500;\n line-height: 1.2;\n}\n\nh1, .h1 {\n font-size: 2.5rem;\n}\n\nh2, .h2 {\n font-size: 2rem;\n}\n\nh3, .h3 {\n font-size: 1.75rem;\n}\n\nh4, .h4 {\n font-size: 1.5rem;\n}\n\nh5, .h5 {\n font-size: 1.25rem;\n}\n\nh6, .h6 {\n font-size: 1rem;\n}\n\n.lead {\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n.display-1 {\n font-size: 6rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-2 {\n font-size: 5.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-3 {\n font-size: 4.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-4 {\n font-size: 3.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\nhr {\n margin-top: 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 0;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\nsmall,\n.small {\n font-size: 0.875em;\n font-weight: 400;\n}\n\nmark,\n.mark {\n padding: 0.2em;\n background-color: #fcf8e3;\n}\n\n.list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n}\n\n.list-inline-item:not(:last-child) {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.initialism {\n font-size: 90%;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n.blockquote {\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.blockquote-footer::before {\n content: \"\\2014\\00A0\";\n}\n\n.img-fluid {\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.img-thumbnail {\n padding: 0.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n border-radius: 0.25rem;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.figure {\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: 0.5rem;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n font-size: 90%;\n color: #6c757d;\n}\n\ncode {\n font-size: 87.5%;\n color: #e83e8c;\n word-wrap: break-word;\n}\n\na > code {\n color: inherit;\n}\n\nkbd {\n padding: 0.2rem 0.4rem;\n font-size: 87.5%;\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\nkbd kbd {\n padding: 0;\n font-size: 100%;\n font-weight: 700;\n}\n\npre {\n display: block;\n font-size: 87.5%;\n color: #212529;\n}\n\npre code {\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n word-break: normal;\n}\n\n.pre-scrollable {\n max-height: 340px;\n overflow-y: scroll;\n}\n\n.container,\n.container-fluid,\n.container-sm,\n.container-md,\n.container-lg,\n.container-xl {\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container, .container-sm {\n max-width: 540px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .container, .container-sm, .container-md {\n max-width: 720px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg {\n max-width: 960px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg, .container-xl {\n max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n\n.no-gutters {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.no-gutters > .col,\n.no-gutters > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12, .col,\n.col-auto, .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12, .col-sm,\n.col-sm-auto, .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12, .col-md,\n.col-md-auto, .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12, .col-lg,\n.col-lg-auto, .col-xl-1, .col-xl-2, .col-xl-3, .col-xl-4, .col-xl-5, .col-xl-6, .col-xl-7, .col-xl-8, .col-xl-9, .col-xl-10, .col-xl-11, .col-xl-12, .col-xl,\n.col-xl-auto {\n position: relative;\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n}\n\n.col {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.row-cols-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.row-cols-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.row-cols-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n}\n\n.row-cols-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n}\n\n.col-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n}\n\n.col-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.col-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.col-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n}\n\n.col-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.col-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n}\n\n.col-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n}\n\n.col-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n}\n\n.col-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n}\n\n.col-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n}\n\n.col-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.order-first {\n order: -1;\n}\n\n.order-last {\n order: 13;\n}\n\n.order-0 {\n order: 0;\n}\n\n.order-1 {\n order: 1;\n}\n\n.order-2 {\n order: 2;\n}\n\n.order-3 {\n order: 3;\n}\n\n.order-4 {\n order: 4;\n}\n\n.order-5 {\n order: 5;\n}\n\n.order-6 {\n order: 6;\n}\n\n.order-7 {\n order: 7;\n}\n\n.order-8 {\n order: 8;\n}\n\n.order-9 {\n order: 9;\n}\n\n.order-10 {\n order: 10;\n}\n\n.order-11 {\n order: 11;\n}\n\n.order-12 {\n order: 12;\n}\n\n.offset-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n}\n\n.offset-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n}\n\n.offset-3 {\n margin-left: 25%;\n}\n\n.offset-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n}\n\n.offset-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n}\n\n.offset-6 {\n margin-left: 50%;\n}\n\n.offset-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n}\n\n.offset-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n}\n\n.offset-9 {\n margin-left: 75%;\n}\n\n.offset-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n}\n\n.offset-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .col-sm {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-sm-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-sm-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-sm-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-sm-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-sm-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-sm-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-sm-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-sm-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-sm-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-sm-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-sm-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-sm-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-sm-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-sm-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-sm-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-sm-first {\n order: -1;\n }\n .order-sm-last {\n order: 13;\n }\n .order-sm-0 {\n order: 0;\n }\n .order-sm-1 {\n order: 1;\n }\n .order-sm-2 {\n order: 2;\n }\n .order-sm-3 {\n order: 3;\n }\n .order-sm-4 {\n order: 4;\n }\n .order-sm-5 {\n order: 5;\n }\n .order-sm-6 {\n order: 6;\n }\n .order-sm-7 {\n order: 7;\n }\n .order-sm-8 {\n order: 8;\n }\n .order-sm-9 {\n order: 9;\n }\n .order-sm-10 {\n order: 10;\n }\n .order-sm-11 {\n order: 11;\n }\n .order-sm-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-sm-0 {\n margin-left: 0;\n }\n .offset-sm-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-sm-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-sm-3 {\n margin-left: 25%;\n }\n .offset-sm-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-sm-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-sm-6 {\n margin-left: 50%;\n }\n .offset-sm-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-sm-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-sm-9 {\n margin-left: 75%;\n }\n .offset-sm-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-sm-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .col-md {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-md-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-md-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-md-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-md-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-md-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-md-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-md-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-md-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-md-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-md-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-md-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-md-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-md-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-md-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-md-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-md-first {\n order: -1;\n }\n .order-md-last {\n order: 13;\n }\n .order-md-0 {\n order: 0;\n }\n .order-md-1 {\n order: 1;\n }\n .order-md-2 {\n order: 2;\n }\n .order-md-3 {\n order: 3;\n }\n .order-md-4 {\n order: 4;\n }\n .order-md-5 {\n order: 5;\n }\n .order-md-6 {\n order: 6;\n }\n .order-md-7 {\n order: 7;\n }\n .order-md-8 {\n order: 8;\n }\n .order-md-9 {\n order: 9;\n }\n .order-md-10 {\n order: 10;\n }\n .order-md-11 {\n order: 11;\n }\n .order-md-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-md-0 {\n margin-left: 0;\n }\n .offset-md-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-md-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-md-3 {\n margin-left: 25%;\n }\n .offset-md-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-md-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-md-6 {\n margin-left: 50%;\n }\n .offset-md-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-md-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-md-9 {\n margin-left: 75%;\n }\n .offset-md-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-md-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .col-lg {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-lg-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-lg-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-lg-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-lg-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-lg-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-lg-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-lg-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-lg-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-lg-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-lg-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-lg-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-lg-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-lg-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-lg-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-lg-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-lg-first {\n order: -1;\n }\n .order-lg-last {\n order: 13;\n }\n .order-lg-0 {\n order: 0;\n }\n .order-lg-1 {\n order: 1;\n }\n .order-lg-2 {\n order: 2;\n }\n .order-lg-3 {\n order: 3;\n }\n .order-lg-4 {\n order: 4;\n }\n .order-lg-5 {\n order: 5;\n }\n .order-lg-6 {\n order: 6;\n }\n .order-lg-7 {\n order: 7;\n }\n .order-lg-8 {\n order: 8;\n }\n .order-lg-9 {\n order: 9;\n }\n .order-lg-10 {\n order: 10;\n }\n .order-lg-11 {\n order: 11;\n }\n .order-lg-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-lg-0 {\n margin-left: 0;\n }\n .offset-lg-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-lg-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-lg-3 {\n margin-left: 25%;\n }\n .offset-lg-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-lg-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-lg-6 {\n margin-left: 50%;\n }\n .offset-lg-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-lg-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-lg-9 {\n margin-left: 75%;\n }\n .offset-lg-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-lg-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .col-xl {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-xl-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-xl-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-xl-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-xl-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-xl-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-xl-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-xl-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-xl-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-xl-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-xl-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-xl-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-xl-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-xl-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-xl-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-xl-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-xl-first {\n order: -1;\n }\n .order-xl-last {\n order: 13;\n }\n .order-xl-0 {\n order: 0;\n }\n .order-xl-1 {\n order: 1;\n }\n .order-xl-2 {\n order: 2;\n }\n .order-xl-3 {\n order: 3;\n }\n .order-xl-4 {\n order: 4;\n }\n .order-xl-5 {\n order: 5;\n }\n .order-xl-6 {\n order: 6;\n }\n .order-xl-7 {\n order: 7;\n }\n .order-xl-8 {\n order: 8;\n }\n .order-xl-9 {\n order: 9;\n }\n .order-xl-10 {\n order: 10;\n }\n .order-xl-11 {\n order: 11;\n }\n .order-xl-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-xl-0 {\n margin-left: 0;\n }\n .offset-xl-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-xl-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-xl-3 {\n margin-left: 25%;\n }\n .offset-xl-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-xl-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-xl-6 {\n margin-left: 50%;\n }\n .offset-xl-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-xl-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-xl-9 {\n margin-left: 75%;\n }\n .offset-xl-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-xl-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n color: #212529;\n}\n\n.table th,\n.table td {\n padding: 0.75rem;\n vertical-align: top;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table thead th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom: 2px solid #dee2e6;\n}\n\n.table tbody + tbody {\n border-top: 2px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-sm th,\n.table-sm td {\n padding: 0.3rem;\n}\n\n.table-bordered {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered th,\n.table-bordered td {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered thead th,\n.table-bordered thead td {\n border-bottom-width: 2px;\n}\n\n.table-borderless th,\n.table-borderless td,\n.table-borderless thead th,\n.table-borderless tbody + tbody {\n border: 0;\n}\n\n.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.table-hover tbody tr:hover {\n color: #212529;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-primary,\n.table-primary > th,\n.table-primary > td {\n background-color: #b8daff;\n}\n\n.table-primary th,\n.table-primary td,\n.table-primary thead th,\n.table-primary tbody + tbody {\n border-color: #7abaff;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover {\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover > td,\n.table-hover .table-primary:hover > th {\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.table-secondary,\n.table-secondary > th,\n.table-secondary > td {\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.table-secondary th,\n.table-secondary td,\n.table-secondary thead th,\n.table-secondary tbody + tbody {\n border-color: #b3b7bb;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover > td,\n.table-hover .table-secondary:hover > th {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-success,\n.table-success > th,\n.table-success > td {\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.table-success th,\n.table-success td,\n.table-success thead th,\n.table-success tbody + tbody {\n border-color: #8fd19e;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover > td,\n.table-hover .table-success:hover > th {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-info,\n.table-info > th,\n.table-info > td {\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.table-info th,\n.table-info td,\n.table-info thead th,\n.table-info tbody + tbody {\n border-color: #86cfda;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover > td,\n.table-hover .table-info:hover > th {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-warning,\n.table-warning > th,\n.table-warning > td {\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.table-warning th,\n.table-warning td,\n.table-warning thead th,\n.table-warning tbody + tbody {\n border-color: #ffdf7e;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover > td,\n.table-hover .table-warning:hover > th {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-danger,\n.table-danger > th,\n.table-danger > td {\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.table-danger th,\n.table-danger td,\n.table-danger thead th,\n.table-danger tbody + tbody {\n border-color: #ed969e;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover > td,\n.table-hover .table-danger:hover > th {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-light,\n.table-light > th,\n.table-light > td {\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.table-light th,\n.table-light td,\n.table-light thead th,\n.table-light tbody + tbody {\n border-color: #fbfcfc;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover > td,\n.table-hover .table-light:hover > th {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-dark,\n.table-dark > th,\n.table-dark > td {\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th,\n.table-dark tbody + tbody {\n border-color: #95999c;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover > td,\n.table-hover .table-dark:hover > th {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-active,\n.table-active > th,\n.table-active > td {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover > td,\n.table-hover .table-active:hover > th {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table .thead-dark th {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table .thead-light th {\n color: #495057;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.table-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th {\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table-dark.table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.table-dark.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);\n}\n\n.table-dark.table-hover tbody tr:hover {\n color: #fff;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.075);\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .table-responsive-sm {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-sm > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 767.98px) {\n .table-responsive-md {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-md > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .table-responsive-lg {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-lg > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .table-responsive-xl {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-xl > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n.table-responsive {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n}\n\n.table-responsive > .table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control {\n transition: none;\n }\n}\n\n.form-control::-ms-expand {\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.form-control:focus {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #80bdff;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.form-control::placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control:disabled, .form-control[readonly] {\n background-color: #e9ecef;\n opacity: 1;\n}\n\ninput[type=\"date\"].form-control,\ninput[type=\"time\"].form-control,\ninput[type=\"datetime-local\"].form-control,\ninput[type=\"month\"].form-control {\n appearance: none;\n}\n\nselect.form-control:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #495057;\n}\n\nselect.form-control:focus::-ms-value {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n}\n\n.form-control-file,\n.form-control-range {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n.col-form-label {\n padding-top: calc(0.375rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.375rem + 1px);\n margin-bottom: 0;\n font-size: inherit;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: calc(0.5rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.5rem + 1px);\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: calc(0.25rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.25rem + 1px);\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: 1px 0;\n}\n\n.form-control-plaintext.form-control-sm, .form-control-plaintext.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.form-control-sm {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.form-control-lg {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\nselect.form-control[size], select.form-control[multiple] {\n height: auto;\n}\n\ntextarea.form-control {\n height: auto;\n}\n\n.form-group {\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\n.form-text {\n display: block;\n margin-top: 0.25rem;\n}\n\n.form-row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -5px;\n margin-left: -5px;\n}\n\n.form-row > .col,\n.form-row > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 5px;\n padding-left: 5px;\n}\n\n.form-check {\n position: relative;\n display: block;\n padding-left: 1.25rem;\n}\n\n.form-check-input {\n position: absolute;\n margin-top: 0.3rem;\n margin-left: -1.25rem;\n}\n\n.form-check-input[disabled] ~ .form-check-label,\n.form-check-input:disabled ~ .form-check-label {\n color: #6c757d;\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-flex;\n align-items: center;\n padding-left: 0;\n margin-right: 0.75rem;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input {\n position: static;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.3125rem;\n margin-left: 0;\n}\n\n.valid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #28a745;\n}\n\n.valid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n color: #fff;\n background-color: rgba(40, 167, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-row > .col > .valid-tooltip,\n.form-row > [class*=\"col-\"] > .valid-tooltip {\n left: 5px;\n}\n\n.was-validated :valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated :valid ~ .valid-tooltip,\n.is-valid ~ .valid-feedback,\n.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:valid, .form-control.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem) !important;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:valid:focus, .form-control.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated select.form-control:valid, select.form-control.is-valid {\n padding-right: 3rem !important;\n background-position: right 1.5rem center;\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:valid, textarea.form-control.is-valid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .custom-select:valid, .custom-select.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-right: calc(0.75em + 2.3125rem) !important;\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") right 0.75rem center/8px 10px no-repeat, #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\") center right 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem) no-repeat;\n}\n\n.was-validated .custom-select:valid:focus, .custom-select.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-valid ~ .form-check-label {\n color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .valid-tooltip, .form-check-input.is-valid ~ .valid-feedback,\n.form-check-input.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid ~ .custom-control-label, .custom-control-input.is-valid ~ .custom-control-label {\n color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:checked ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:checked ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #34ce57;\n background-color: #34ce57;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:focus ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:valid ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-valid ~ .custom-file-label {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:valid:focus ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-valid:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.invalid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #dc3545;\n}\n\n.invalid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n color: #fff;\n background-color: rgba(220, 53, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-row > .col > .invalid-tooltip,\n.form-row > [class*=\"col-\"] > .invalid-tooltip {\n left: 5px;\n}\n\n.was-validated :invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated :invalid ~ .invalid-tooltip,\n.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid, .form-control.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem) !important;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid:focus, .form-control.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated select.form-control:invalid, select.form-control.is-invalid {\n padding-right: 3rem !important;\n background-position: right 1.5rem center;\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:invalid, textarea.form-control.is-invalid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .custom-select:invalid, .custom-select.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(0.75em + 2.3125rem) !important;\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") right 0.75rem center/8px 10px no-repeat, #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\") center right 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem) no-repeat;\n}\n\n.was-validated .custom-select:invalid:focus, .custom-select.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-invalid ~ .form-check-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .invalid-tooltip, .form-check-input.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.form-check-input.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid ~ .custom-control-label, .custom-control-input.is-invalid ~ .custom-control-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:checked ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:checked ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #e4606d;\n background-color: #e4606d;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:focus ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:invalid ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-invalid ~ .custom-file-label {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:invalid:focus ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-invalid:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n}\n\n.form-inline .form-check {\n width: 100%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .form-inline label {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n .form-inline .form-group {\n display: flex;\n flex: 0 0 auto;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n .form-inline .form-control {\n display: inline-block;\n width: auto;\n vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .form-control-plaintext {\n display: inline-block;\n }\n .form-inline .input-group,\n .form-inline .custom-select {\n width: auto;\n }\n .form-inline .form-check {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: auto;\n padding-left: 0;\n }\n .form-inline .form-check-input {\n position: relative;\n flex-shrink: 0;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.25rem;\n margin-left: 0;\n }\n .form-inline .custom-control {\n align-items: center;\n justify-content: center;\n }\n .form-inline .custom-control-label {\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: center;\n vertical-align: middle;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .btn {\n transition: none;\n }\n}\n\n.btn:hover {\n color: #212529;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn:focus, .btn.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.btn.disabled, .btn:disabled {\n opacity: 0.65;\n}\n\n.btn:not(:disabled):not(.disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\na.btn.disabled,\nfieldset:disabled a.btn {\n pointer-events: none;\n}\n\n.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0069d9;\n border-color: #0062cc;\n}\n\n.btn-primary:focus, .btn-primary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #0069d9;\n border-color: #0062cc;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(38, 143, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-primary.disabled, .btn-primary:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-primary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-primary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0062cc;\n border-color: #005cbf;\n}\n\n.btn-primary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-primary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(38, 143, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n}\n\n.btn-secondary:focus, .btn-secondary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary.disabled, .btn-secondary:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #545b62;\n border-color: #4e555b;\n}\n\n.btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n}\n\n.btn-success:focus, .btn-success.focus {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-success.disabled, .btn-success:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-success:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-success:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1e7e34;\n border-color: #1c7430;\n}\n\n.btn-success:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-success:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n}\n\n.btn-info:focus, .btn-info.focus {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-info.disabled, .btn-info:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-info:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-info:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #117a8b;\n border-color: #10707f;\n}\n\n.btn-info:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-info:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n}\n\n.btn-warning:focus, .btn-warning.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-warning.disabled, .btn-warning:disabled {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-warning:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-warning:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #d39e00;\n border-color: #c69500;\n}\n\n.btn-warning:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-warning:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n}\n\n.btn-danger:focus, .btn-danger.focus {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-danger.disabled, .btn-danger:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-danger:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-danger:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #bd2130;\n border-color: #b21f2d;\n}\n\n.btn-danger:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-danger:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n}\n\n.btn-light:focus, .btn-light.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-light.disabled, .btn-light:disabled {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-light:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-light:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #dae0e5;\n border-color: #d3d9df;\n}\n\n.btn-light:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-light:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n}\n\n.btn-dark:focus, .btn-dark.focus {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-dark.disabled, .btn-dark:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-dark:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-dark:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1d2124;\n border-color: #171a1d;\n}\n\n.btn-dark:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-dark:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary {\n color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:focus, .btn-outline-primary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary.disabled, .btn-outline-primary:disabled {\n color: #007bff;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary {\n color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:focus, .btn-outline-secondary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary.disabled, .btn-outline-secondary:disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success {\n color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:focus, .btn-outline-success.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success.disabled, .btn-outline-success:disabled {\n color: #28a745;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info {\n color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:focus, .btn-outline-info.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info.disabled, .btn-outline-info:disabled {\n color: #17a2b8;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning {\n color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:focus, .btn-outline-warning.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning.disabled, .btn-outline-warning:disabled {\n color: #ffc107;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger {\n color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:focus, .btn-outline-danger.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger.disabled, .btn-outline-danger:disabled {\n color: #dc3545;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light {\n color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:focus, .btn-outline-light.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light.disabled, .btn-outline-light:disabled {\n color: #f8f9fa;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark {\n color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:focus, .btn-outline-dark.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark.disabled, .btn-outline-dark:disabled {\n color: #343a40;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-link {\n font-weight: 400;\n color: #007bff;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn-link:hover {\n color: #0056b3;\n text-decoration: underline;\n}\n\n.btn-link:focus, .btn-link.focus {\n text-decoration: underline;\n}\n\n.btn-link:disabled, .btn-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n}\n\n.btn-lg, .btn-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.btn-sm, .btn-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n.btn-block + .btn-block {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\ninput[type=\"submit\"].btn-block,\ninput[type=\"reset\"].btn-block,\ninput[type=\"button\"].btn-block {\n width: 100%;\n}\n\n.fade {\n transition: opacity 0.15s linear;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .fade {\n transition: none;\n }\n}\n\n.fade:not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n\n.collapse:not(.show) {\n display: none;\n}\n\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n transition: height 0.35s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing {\n transition: none;\n }\n}\n\n.collapsing.width {\n width: 0;\n height: auto;\n transition: width 0.35s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing.width {\n transition: none;\n }\n}\n\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 1000;\n display: none;\n float: left;\n min-width: 10rem;\n padding: 0.5rem 0;\n margin: 0.125rem 0 0;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: left;\n list-style: none;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.dropdown-menu-left {\n right: auto;\n left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu-right {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .dropdown-menu-sm-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-sm-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .dropdown-menu-md-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-md-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .dropdown-menu-lg-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-lg-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .dropdown-menu-xl-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-xl-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n.dropup .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0.3em solid;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: 0.125rem;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n border-left: 0.3em solid;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.125rem;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: none;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::before {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0.3em solid;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::before {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropdown-menu[x-placement^=\"top\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"right\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"bottom\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"left\"] {\n right: auto;\n bottom: auto;\n}\n\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: 0.5rem 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid #e9ecef;\n}\n\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n clear: both;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: inherit;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.dropdown-item:hover, .dropdown-item:focus {\n color: #16181b;\n text-decoration: none;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.dropdown-item.active, .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.dropdown-item.disabled, .dropdown-item:disabled {\n color: #adb5bd;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1.5rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 0.875rem;\n color: #6c757d;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n color: #212529;\n}\n\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle;\n}\n\n.btn-group > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:hover,\n.btn-group-vertical > .btn:hover {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-group > .btn:focus, .btn-group > .btn:active, .btn-group > .btn.active,\n.btn-group-vertical > .btn:focus,\n.btn-group-vertical > .btn:active,\n.btn-group-vertical > .btn.active {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.btn-toolbar .input-group {\n width: auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.5625rem;\n padding-left: 0.5625rem;\n}\n\n.dropdown-toggle-split::after,\n.dropup .dropdown-toggle-split::after,\n.dropright .dropdown-toggle-split::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle-split::before {\n margin-right: 0;\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split, .btn-group-sm > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.375rem;\n padding-left: 0.375rem;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split, .btn-group-lg > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.75rem;\n padding-left: 0.75rem;\n}\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group {\n width: 100%;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -1px;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn,\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"checkbox\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n}\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n}\n\n.input-group > .form-control,\n.input-group > .form-control-plaintext,\n.input-group > .custom-select,\n.input-group > .custom-file {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n width: 1%;\n min-width: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.input-group > .form-control + .form-control,\n.input-group > .form-control + .custom-select,\n.input-group > .form-control + .custom-file,\n.input-group > .form-control-plaintext + .form-control,\n.input-group > .form-control-plaintext + .custom-select,\n.input-group > .form-control-plaintext + .custom-file,\n.input-group > .custom-select + .form-control,\n.input-group > .custom-select + .custom-select,\n.input-group > .custom-select + .custom-file,\n.input-group > .custom-file + .form-control,\n.input-group > .custom-file + .custom-select,\n.input-group > .custom-file + .custom-file {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group > .form-control:focus,\n.input-group > .custom-select:focus,\n.input-group > .custom-file .custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group > .custom-file .custom-file-input:focus {\n z-index: 4;\n}\n\n.input-group > .form-control:not(:first-child),\n.input-group > .custom-select:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .custom-file {\n display: flex;\n align-items: center;\n}\n\n.input-group > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label,\n.input-group > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label::after {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .custom-file:not(:first-child) .custom-file-label {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group:not(.has-validation) > .form-control:not(:last-child),\n.input-group:not(.has-validation) > .custom-select:not(:last-child),\n.input-group:not(.has-validation) > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label,\n.input-group:not(.has-validation) > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label::after {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group.has-validation > .form-control:nth-last-child(n + 3),\n.input-group.has-validation > .custom-select:nth-last-child(n + 3),\n.input-group.has-validation > .custom-file:nth-last-child(n + 3) .custom-file-label,\n.input-group.has-validation > .custom-file:nth-last-child(n + 3) .custom-file-label::after {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n}\n\n.input-group-prepend .btn,\n.input-group-append .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n}\n\n.input-group-prepend .btn:focus,\n.input-group-append .btn:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group-prepend .btn + .btn,\n.input-group-prepend .btn + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .btn,\n.input-group-append .btn + .btn,\n.input-group-append .btn + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .btn {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-prepend {\n margin-right: -1px;\n}\n\n.input-group-append {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #e9ecef;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.input-group-text input[type=\"radio\"],\n.input-group-text input[type=\"checkbox\"] {\n margin-top: 0;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control:not(textarea),\n.input-group-lg > .custom-select {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control:not(textarea),\n.input-group-sm > .custom-select {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .custom-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-sm > .custom-select {\n padding-right: 1.75rem;\n}\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group:not(.has-validation) > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group:not(.has-validation) > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group.has-validation > .input-group-append:nth-last-child(n + 3) > .btn,\n.input-group.has-validation > .input-group-append:nth-last-child(n + 3) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.custom-control {\n position: relative;\n z-index: 1;\n display: block;\n min-height: 1.5rem;\n padding-left: 1.5rem;\n print-color-adjust: exact;\n}\n\n.custom-control-inline {\n display: inline-flex;\n margin-right: 1rem;\n}\n\n.custom-control-input {\n position: absolute;\n left: 0;\n z-index: -1;\n width: 1rem;\n height: 1.25rem;\n opacity: 0;\n}\n\n.custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::before {\n color: #fff;\n border-color: #007bff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.custom-control-input:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-control-input:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #80bdff;\n}\n\n.custom-control-input:not(:disabled):active ~ .custom-control-label::before {\n color: #fff;\n background-color: #b3d7ff;\n border-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-control-input[disabled] ~ .custom-control-label, .custom-control-input:disabled ~ .custom-control-label {\n color: #6c757d;\n}\n\n.custom-control-input[disabled] ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input:disabled ~ .custom-control-label::before {\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-control-label {\n position: relative;\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: top;\n}\n\n.custom-control-label::before {\n position: absolute;\n top: 0.25rem;\n left: -1.5rem;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n pointer-events: none;\n content: \"\";\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #adb5bd;\n}\n\n.custom-control-label::after {\n position: absolute;\n top: 0.25rem;\n left: -1.5rem;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n content: \"\";\n background: 50% / 50% 50% no-repeat;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-label::before {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%23fff' d='M6.564.75l-3.59 3.612-1.538-1.55L0 4.26l2.974 2.99L8 2.193z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #007bff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='4' viewBox='0 0 4 4'%3e%3cpath stroke='%23fff' d='M0 2h4'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:disabled:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-radio .custom-control-label::before {\n border-radius: 50%;\n}\n\n.custom-radio .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-radio .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-switch {\n padding-left: 2.25rem;\n}\n\n.custom-switch .custom-control-label::before {\n left: -2.25rem;\n width: 1.75rem;\n pointer-events: all;\n border-radius: 0.5rem;\n}\n\n.custom-switch .custom-control-label::after {\n top: calc(0.25rem + 2px);\n left: calc(-2.25rem + 2px);\n width: calc(1rem - 4px);\n height: calc(1rem - 4px);\n background-color: #adb5bd;\n border-radius: 0.5rem;\n transition: transform 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-switch .custom-control-label::after {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-switch .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-color: #fff;\n transform: translateX(0.75rem);\n}\n\n.custom-switch .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 1.75rem 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n vertical-align: middle;\n background: #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") right 0.75rem center/8px 10px no-repeat;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n appearance: none;\n}\n\n.custom-select:focus {\n border-color: #80bdff;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-select:focus::-ms-value {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n}\n\n.custom-select[multiple], .custom-select[size]:not([size=\"1\"]) {\n height: auto;\n padding-right: 0.75rem;\n background-image: none;\n}\n\n.custom-select:disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-select::-ms-expand {\n display: none;\n}\n\n.custom-select:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #495057;\n}\n\n.custom-select-sm {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding-top: 0.25rem;\n padding-bottom: 0.25rem;\n padding-left: 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.custom-select-lg {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n padding-left: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.custom-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.custom-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin: 0;\n overflow: hidden;\n opacity: 0;\n}\n\n.custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #80bdff;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-file-input[disabled] ~ .custom-file-label,\n.custom-file-input:disabled ~ .custom-file-label {\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-file-input:lang(en) ~ .custom-file-label::after {\n content: \"Browse\";\n}\n\n.custom-file-input ~ .custom-file-label[data-browse]::after {\n content: attr(data-browse);\n}\n\n.custom-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n overflow: hidden;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.custom-file-label::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 3;\n display: block;\n height: calc(1.5em + 0.75rem);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n content: \"Browse\";\n background-color: #e9ecef;\n border-left: inherit;\n border-radius: 0 0.25rem 0.25rem 0;\n}\n\n.custom-range {\n width: 100%;\n height: 1.4rem;\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n}\n\n.custom-range:focus {\n outline: 0;\n}\n\n.custom-range:focus::-webkit-slider-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range:focus::-moz-range-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range:focus::-ms-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: -0.25rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-webkit-slider-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-runnable-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-moz-range-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-moz-range-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-moz-range-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-moz-range-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.2rem;\n margin-left: 0.2rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-ms-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-ms-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-ms-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n border-width: 0.5rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-fill-lower {\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-fill-upper {\n margin-right: 15px;\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range:disabled::-webkit-slider-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-range:disabled::-webkit-slider-runnable-track {\n cursor: default;\n}\n\n.custom-range:disabled::-moz-range-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-range:disabled::-moz-range-track {\n cursor: default;\n}\n\n.custom-range:disabled::-ms-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-control-label::before,\n.custom-file-label,\n.custom-select {\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-control-label::before,\n .custom-file-label,\n .custom-select {\n transition: none;\n }\n}\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n}\n\n.nav-link:hover, .nav-link:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n}\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link {\n margin-bottom: -1px;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link:hover, .nav-tabs .nav-link:focus {\n isolation: isolate;\n border-color: #e9ecef #e9ecef #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.active,\n.nav-tabs .nav-item.show .nav-link {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6 #dee2e6 #fff;\n}\n\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n margin-top: -1px;\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.nav-pills .nav-link {\n background: none;\n border: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-pills .nav-link.active,\n.nav-pills .show > .nav-link {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.nav-fill > .nav-link,\n.nav-fill .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-justified > .nav-link,\n.nav-justified .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n}\n\n.tab-content > .tab-pane {\n display: none;\n}\n\n.tab-content > .active {\n display: block;\n}\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 0.5rem 1rem;\n}\n\n.navbar .container,\n.navbar .container-fluid, .navbar .container-sm, .navbar .container-md, .navbar .container-lg, .navbar .container-xl {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n}\n\n.navbar-brand {\n display: inline-block;\n padding-top: 0.3125rem;\n padding-bottom: 0.3125rem;\n margin-right: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: inherit;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.navbar-brand:hover, .navbar-brand:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.navbar-nav .dropdown-menu {\n position: static;\n float: none;\n}\n\n.navbar-text {\n display: inline-block;\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n align-items: center;\n}\n\n.navbar-toggler {\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.navbar-toggler:hover, .navbar-toggler:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n content: \"\";\n background: 50% / 100% 100% no-repeat;\n}\n\n.navbar-nav-scroll {\n max-height: 75vh;\n overflow-y: auto;\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .navbar-expand-sm > .container,\n .navbar-expand-sm > .container-fluid, .navbar-expand-sm > .container-sm, .navbar-expand-sm > .container-md, .navbar-expand-sm > .container-lg, .navbar-expand-sm > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .navbar-expand-sm {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-sm > .container,\n .navbar-expand-sm > .container-fluid, .navbar-expand-sm > .container-sm, .navbar-expand-sm > .container-md, .navbar-expand-sm > .container-lg, .navbar-expand-sm > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 767.98px) {\n .navbar-expand-md > .container,\n .navbar-expand-md > .container-fluid, .navbar-expand-md > .container-sm, .navbar-expand-md > .container-md, .navbar-expand-md > .container-lg, .navbar-expand-md > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .navbar-expand-md {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-md > .container,\n .navbar-expand-md > .container-fluid, .navbar-expand-md > .container-sm, .navbar-expand-md > .container-md, .navbar-expand-md > .container-lg, .navbar-expand-md > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .navbar-expand-lg > .container,\n .navbar-expand-lg > .container-fluid, .navbar-expand-lg > .container-sm, .navbar-expand-lg > .container-md, .navbar-expand-lg > .container-lg, .navbar-expand-lg > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .navbar-expand-lg {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-lg > .container,\n .navbar-expand-lg > .container-fluid, .navbar-expand-lg > .container-sm, .navbar-expand-lg > .container-md, .navbar-expand-lg > .container-lg, .navbar-expand-lg > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .navbar-expand-xl > .container,\n .navbar-expand-xl > .container-fluid, .navbar-expand-xl > .container-sm, .navbar-expand-xl > .container-md, .navbar-expand-xl > .container-lg, .navbar-expand-xl > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .navbar-expand-xl {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xl > .container,\n .navbar-expand-xl > .container-fluid, .navbar-expand-xl > .container-sm, .navbar-expand-xl > .container-md, .navbar-expand-xl > .container-lg, .navbar-expand-xl > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n.navbar-expand {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.navbar-expand > .container,\n.navbar-expand > .container-fluid, .navbar-expand > .container-sm, .navbar-expand > .container-md, .navbar-expand > .container-lg, .navbar-expand > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-expand > .container,\n.navbar-expand > .container-fluid, .navbar-expand > .container-sm, .navbar-expand > .container-md, .navbar-expand > .container-lg, .navbar-expand > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-toggler {\n display: none;\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand:hover, .navbar-light .navbar-brand:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-light .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.7);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.active {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%280, 0, 0, 0.5%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-light .navbar-text {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-text a {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-text a:hover, .navbar-light .navbar-text a:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand:hover, .navbar-dark .navbar-brand:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-dark .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.75);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.active {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%28255, 255, 255, 0.5%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text a {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text a:hover, .navbar-dark .navbar-text a:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: border-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.card > .list-group {\n border-top: inherit;\n border-bottom: inherit;\n}\n\n.card > .list-group:first-child {\n border-top-width: 0;\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card > .list-group:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card > .card-header + .list-group,\n.card > .list-group + .card-footer {\n border-top: 0;\n}\n\n.card-body {\n flex: 1 1 auto;\n min-height: 1px;\n padding: 1.25rem;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -0.375rem;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link:hover {\n text-decoration: none;\n}\n\n.card-link + .card-link {\n margin-left: 1.25rem;\n}\n\n.card-header {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-header:first-child {\n border-radius: calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px) 0 0;\n}\n\n.card-footer {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-footer:last-child {\n border-radius: 0 0 calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-bottom: -0.75rem;\n margin-left: -0.625rem;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-left: -0.625rem;\n}\n\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: 1.25rem;\n border-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0;\n width: 100%;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-deck .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-deck {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n }\n .card-deck .card {\n flex: 1 0 0%;\n margin-right: 15px;\n margin-bottom: 0;\n margin-left: 15px;\n }\n}\n\n.card-group > .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-group {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n }\n .card-group > .card {\n flex: 1 0 0%;\n margin-bottom: 0;\n }\n .card-group > .card + .card {\n margin-left: 0;\n border-left: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-header {\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-footer {\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-header {\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-footer {\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n}\n\n.card-columns .card {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-columns {\n column-count: 3;\n column-gap: 1.25rem;\n orphans: 1;\n widows: 1;\n }\n .card-columns .card {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n }\n}\n\n.accordion {\n overflow-anchor: none;\n}\n\n.accordion > .card {\n overflow: hidden;\n}\n\n.accordion > .card:not(:last-of-type) {\n border-bottom: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card:not(:first-of-type) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card > .card-header {\n border-radius: 0;\n margin-bottom: -1px;\n}\n\n.breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: 0.75rem 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n list-style: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item {\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item::before {\n float: left;\n padding-right: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n content: \"/\";\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: underline;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: none;\n}\n\n.breadcrumb-item.active {\n color: #6c757d;\n}\n\n.pagination {\n display: flex;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n margin-left: -1px;\n line-height: 1.25;\n color: #007bff;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.page-link:hover {\n z-index: 2;\n color: #0056b3;\n text-decoration: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link:focus {\n z-index: 3;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.page-item:first-child .page-link {\n margin-left: 0;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-item.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.page-item.disabled .page-link {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: auto;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.pagination-lg .page-link {\n padding: 0.75rem 1.5rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.3rem;\n border-bottom-left-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.3rem;\n border-bottom-right-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-link {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.2rem;\n border-bottom-left-radius: 0.2rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.2rem;\n border-bottom-right-radius: 0.2rem;\n}\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: 0.25em 0.4em;\n font-size: 75%;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .badge {\n transition: none;\n }\n}\n\na.badge:hover, a.badge:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.badge:empty {\n display: none;\n}\n\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n.badge-pill {\n padding-right: 0.6em;\n padding-left: 0.6em;\n border-radius: 10rem;\n}\n\n.badge-primary {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n}\n\na.badge-primary:hover, a.badge-primary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #0062cc;\n}\n\na.badge-primary:focus, a.badge-primary.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.badge-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n}\n\na.badge-secondary:hover, a.badge-secondary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #545b62;\n}\n\na.badge-secondary:focus, a.badge-secondary.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.badge-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n}\n\na.badge-success:hover, a.badge-success:focus {\n color: #fff;\n background-color: #1e7e34;\n}\n\na.badge-success:focus, a.badge-success.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.badge-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n}\n\na.badge-info:hover, a.badge-info:focus {\n color: #fff;\n background-color: #117a8b;\n}\n\na.badge-info:focus, a.badge-info.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.badge-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n}\n\na.badge-warning:hover, a.badge-warning:focus {\n color: #212529;\n background-color: #d39e00;\n}\n\na.badge-warning:focus, a.badge-warning.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.badge-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n}\n\na.badge-danger:hover, a.badge-danger:focus {\n color: #fff;\n background-color: #bd2130;\n}\n\na.badge-danger:focus, a.badge-danger.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.badge-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\na.badge-light:hover, a.badge-light:focus {\n color: #212529;\n background-color: #dae0e5;\n}\n\na.badge-light:focus, a.badge-light.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.badge-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\na.badge-dark:hover, a.badge-dark:focus {\n color: #fff;\n background-color: #1d2124;\n}\n\na.badge-dark:focus, a.badge-dark.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.jumbotron {\n padding: 2rem 1rem;\n margin-bottom: 2rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .jumbotron {\n padding: 4rem 2rem;\n }\n}\n\n.jumbotron-fluid {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n border-radius: 0;\n}\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.alert-heading {\n color: inherit;\n}\n\n.alert-link {\n font-weight: 700;\n}\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: 4rem;\n}\n\n.alert-dismissible .close {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 2;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n color: inherit;\n}\n\n.alert-primary {\n color: #004085;\n background-color: #cce5ff;\n border-color: #b8daff;\n}\n\n.alert-primary hr {\n border-top-color: #9fcdff;\n}\n\n.alert-primary .alert-link {\n color: #002752;\n}\n\n.alert-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #e2e3e5;\n border-color: #d6d8db;\n}\n\n.alert-secondary hr {\n border-top-color: #c8cbcf;\n}\n\n.alert-secondary .alert-link {\n color: #202326;\n}\n\n.alert-success {\n color: #155724;\n background-color: #d4edda;\n border-color: #c3e6cb;\n}\n\n.alert-success hr {\n border-top-color: #b1dfbb;\n}\n\n.alert-success .alert-link {\n color: #0b2e13;\n}\n\n.alert-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #d1ecf1;\n border-color: #bee5eb;\n}\n\n.alert-info hr {\n border-top-color: #abdde5;\n}\n\n.alert-info .alert-link {\n color: #062c33;\n}\n\n.alert-warning {\n color: #856404;\n background-color: #fff3cd;\n border-color: #ffeeba;\n}\n\n.alert-warning hr {\n border-top-color: #ffe8a1;\n}\n\n.alert-warning .alert-link {\n color: #533f03;\n}\n\n.alert-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f8d7da;\n border-color: #f5c6cb;\n}\n\n.alert-danger hr {\n border-top-color: #f1b0b7;\n}\n\n.alert-danger .alert-link {\n color: #491217;\n}\n\n.alert-light {\n color: #818182;\n background-color: #fefefe;\n border-color: #fdfdfe;\n}\n\n.alert-light hr {\n border-top-color: #ececf6;\n}\n\n.alert-light .alert-link {\n color: #686868;\n}\n\n.alert-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #d6d8d9;\n border-color: #c6c8ca;\n}\n\n.alert-dark hr {\n border-top-color: #b9bbbe;\n}\n\n.alert-dark .alert-link {\n color: #040505;\n}\n\n@keyframes progress-bar-stripes {\n from {\n background-position: 1rem 0;\n }\n to {\n background-position: 0 0;\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: 1rem;\n overflow: hidden;\n line-height: 0;\n font-size: 0.75rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #007bff;\n transition: width 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar {\n transition: none;\n }\n}\n\n.progress-bar-striped {\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-size: 1rem 1rem;\n}\n\n.progress-bar-animated {\n animation: 1s linear infinite progress-bar-stripes;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar-animated {\n animation: none;\n }\n}\n\n.media {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n}\n\n.media-body {\n flex: 1;\n}\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%;\n color: #495057;\n text-align: inherit;\n}\n\n.list-group-item-action:hover, .list-group-item-action:focus {\n z-index: 1;\n color: #495057;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.list-group-item-action:active {\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: inherit;\n border-top-right-radius: inherit;\n}\n\n.list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: inherit;\n border-bottom-left-radius: inherit;\n}\n\n.list-group-item.disabled, .list-group-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n}\n\n.list-group-item.active {\n z-index: 2;\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 0;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-top: -1px;\n border-top-width: 1px;\n}\n\n.list-group-horizontal {\n flex-direction: row;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .list-group-horizontal-sm {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .list-group-horizontal-md {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .list-group-horizontal-lg {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .list-group-horizontal-xl {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n.list-group-flush {\n border-radius: 0;\n}\n\n.list-group-flush > .list-group-item {\n border-width: 0 0 1px;\n}\n\n.list-group-flush > .list-group-item:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.list-group-item-primary {\n color: #004085;\n background-color: #b8daff;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-primary.list-group-item-action:focus {\n color: #004085;\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #004085;\n border-color: #004085;\n}\n\n.list-group-item-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-secondary.list-group-item-action:focus {\n color: #383d41;\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #383d41;\n border-color: #383d41;\n}\n\n.list-group-item-success {\n color: #155724;\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action:hover, .list-group-item-success.list-group-item-action:focus {\n color: #155724;\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #155724;\n border-color: #155724;\n}\n\n.list-group-item-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action:hover, .list-group-item-info.list-group-item-action:focus {\n color: #0c5460;\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #0c5460;\n border-color: #0c5460;\n}\n\n.list-group-item-warning {\n color: #856404;\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action:hover, .list-group-item-warning.list-group-item-action:focus {\n color: #856404;\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #856404;\n border-color: #856404;\n}\n\n.list-group-item-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action:hover, .list-group-item-danger.list-group-item-action:focus {\n color: #721c24;\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #721c24;\n border-color: #721c24;\n}\n\n.list-group-item-light {\n color: #818182;\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action:hover, .list-group-item-light.list-group-item-action:focus {\n color: #818182;\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #818182;\n border-color: #818182;\n}\n\n.list-group-item-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action:hover, .list-group-item-dark.list-group-item-action:focus {\n color: #1b1e21;\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #1b1e21;\n border-color: #1b1e21;\n}\n\n.close {\n float: right;\n font-size: 1.5rem;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #000;\n text-shadow: 0 1px 0 #fff;\n opacity: .5;\n}\n\n.close:hover {\n color: #000;\n text-decoration: none;\n}\n\n.close:not(:disabled):not(.disabled):hover, .close:not(:disabled):not(.disabled):focus {\n opacity: .75;\n}\n\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\na.close.disabled {\n pointer-events: none;\n}\n\n.toast {\n flex-basis: 350px;\n max-width: 350px;\n font-size: 0.875rem;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 0.25rem 0.75rem rgba(0, 0, 0, 0.1);\n opacity: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.toast:not(:last-child) {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.toast.showing {\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.show {\n display: block;\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.hide {\n display: none;\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n color: #6c757d;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.toast-body {\n padding: 0.75rem;\n}\n\n.modal-open {\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-open .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1050;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 0.5rem;\n pointer-events: none;\n}\n\n.modal.fade .modal-dialog {\n transition: transform 0.3s ease-out;\n transform: translate(0, -50px);\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .modal.fade .modal-dialog {\n transition: none;\n }\n}\n\n.modal.show .modal-dialog {\n transform: none;\n}\n\n.modal.modal-static .modal-dialog {\n transform: scale(1.02);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex;\n max-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: calc(100vh - 1rem);\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-header,\n.modal-dialog-scrollable .modal-footer {\n flex-shrink: 0;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-centered::before {\n display: block;\n height: calc(100vh - 1rem);\n height: min-content;\n content: \"\";\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable {\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n height: 100%;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: none;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable::before {\n content: none;\n}\n\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%;\n pointer-events: auto;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1040;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: #000;\n}\n\n.modal-backdrop.fade {\n opacity: 0;\n}\n\n.modal-backdrop.show {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-header .close {\n padding: 1rem 1rem;\n margin: -1rem -1rem -1rem auto;\n}\n\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.modal-body {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem;\n}\n\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: flex-end;\n padding: 0.75rem;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n border-bottom-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-footer > * {\n margin: 0.25rem;\n}\n\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .modal-dialog {\n max-width: 500px;\n margin: 1.75rem auto;\n }\n .modal-dialog-scrollable {\n max-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: calc(100vh - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered {\n min-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered::before {\n height: calc(100vh - 3.5rem);\n height: min-content;\n }\n .modal-sm {\n max-width: 300px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n max-width: 800px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .modal-xl {\n max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: 1070;\n display: block;\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n white-space: normal;\n word-spacing: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n}\n\n.tooltip.show {\n opacity: 0.9;\n}\n\n.tooltip .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0.8rem;\n height: 0.4rem;\n}\n\n.tooltip .arrow::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-tooltip-top, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .arrow {\n bottom: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0;\n border-top-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-right, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .arrow {\n left: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0.4rem 0;\n border-right-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .arrow {\n top: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0 0.4rem 0.4rem;\n border-bottom-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-left, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .arrow {\n right: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.4rem 0 0.4rem 0.4rem;\n border-left-color: #000;\n}\n\n.tooltip-inner {\n max-width: 200px;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #000;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1060;\n display: block;\n max-width: 276px;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n white-space: normal;\n word-spacing: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.popover .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 0.5rem;\n margin: 0 0.3rem;\n}\n\n.popover .arrow::before, .popover .arrow::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-popover-top, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow {\n bottom: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow::after {\n bottom: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-right, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] {\n margin-left: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow {\n left: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow::after {\n left: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow {\n top: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow::after {\n top: 1px;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom .popover-header::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] .popover-header::before {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 50%;\n display: block;\n width: 1rem;\n margin-left: -0.5rem;\n content: \"\";\n border-bottom: 1px solid #f7f7f7;\n}\n\n.bs-popover-left, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow {\n right: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow::after {\n right: 1px;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: #fff;\n}\n\n.popover-header {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n background-color: #f7f7f7;\n border-bottom: 1px solid #ebebeb;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.popover-header:empty {\n display: none;\n}\n\n.popover-body {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n color: #212529;\n}\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n\n.carousel-inner::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-right: -100%;\n backface-visibility: hidden;\n transition: transform 0.6s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-item {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-left),\n.active.carousel-item-right {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-right),\n.active.carousel-item-left {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item {\n opacity: 0;\n transition-property: opacity;\n transform: none;\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item.active,\n.carousel-fade .carousel-item-next.carousel-item-left,\n.carousel-fade .carousel-item-prev.carousel-item-right {\n z-index: 1;\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-fade .active.carousel-item-left,\n.carousel-fade .active.carousel-item-right {\n z-index: 0;\n opacity: 0;\n transition: opacity 0s 0.6s;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-fade .active.carousel-item-left,\n .carousel-fade .active.carousel-item-right {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: 15%;\n padding: 0;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background: none;\n border: 0;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.15s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-control-prev,\n .carousel-control-next {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev:hover, .carousel-control-prev:focus,\n.carousel-control-next:hover,\n.carousel-control-next:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n opacity: 0.9;\n}\n\n.carousel-control-prev {\n left: 0;\n}\n\n.carousel-control-next {\n right: 0;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: 20px;\n height: 20px;\n background: 50% / 100% 100% no-repeat;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5L4.25 4l2.5-2.5L5.25 0z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M2.75 0l-1.5 1.5L3.75 4l-2.5 2.5L2.75 8l4-4-4-4z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 15;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding-left: 0;\n margin-right: 15%;\n margin-left: 15%;\n list-style: none;\n}\n\n.carousel-indicators li {\n box-sizing: content-box;\n flex: 0 1 auto;\n width: 30px;\n height: 3px;\n margin-right: 3px;\n margin-left: 3px;\n text-indent: -999px;\n cursor: pointer;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border-top: 10px solid transparent;\n border-bottom: 10px solid transparent;\n opacity: .5;\n transition: opacity 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-indicators li {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-indicators .active {\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: 15%;\n bottom: 20px;\n left: 15%;\n z-index: 10;\n padding-top: 20px;\n padding-bottom: 20px;\n color: #fff;\n text-align: center;\n}\n\n@keyframes spinner-border {\n to {\n transform: rotate(360deg);\n }\n}\n\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: -0.125em;\n border: 0.25em solid currentcolor;\n border-right-color: transparent;\n border-radius: 50%;\n animation: .75s linear infinite spinner-border;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n border-width: 0.2em;\n}\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n transform: scale(0);\n }\n 50% {\n opacity: 1;\n transform: none;\n }\n}\n\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: -0.125em;\n background-color: currentcolor;\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n animation: .75s linear infinite spinner-grow;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .spinner-border,\n .spinner-grow {\n animation-duration: 1.5s;\n }\n}\n\n.align-baseline {\n vertical-align: baseline !important;\n}\n\n.align-top {\n vertical-align: top !important;\n}\n\n.align-middle {\n vertical-align: middle !important;\n}\n\n.align-bottom {\n vertical-align: bottom !important;\n}\n\n.align-text-bottom {\n vertical-align: text-bottom !important;\n}\n\n.align-text-top {\n vertical-align: text-top !important;\n}\n\n.bg-primary {\n background-color: #007bff !important;\n}\n\na.bg-primary:hover, a.bg-primary:focus,\nbutton.bg-primary:hover,\nbutton.bg-primary:focus {\n background-color: #0062cc !important;\n}\n\n.bg-secondary {\n background-color: #6c757d !important;\n}\n\na.bg-secondary:hover, a.bg-secondary:focus,\nbutton.bg-secondary:hover,\nbutton.bg-secondary:focus {\n background-color: #545b62 !important;\n}\n\n.bg-success {\n background-color: #28a745 !important;\n}\n\na.bg-success:hover, a.bg-success:focus,\nbutton.bg-success:hover,\nbutton.bg-success:focus {\n background-color: #1e7e34 !important;\n}\n\n.bg-info {\n background-color: #17a2b8 !important;\n}\n\na.bg-info:hover, a.bg-info:focus,\nbutton.bg-info:hover,\nbutton.bg-info:focus {\n background-color: #117a8b !important;\n}\n\n.bg-warning {\n background-color: #ffc107 !important;\n}\n\na.bg-warning:hover, a.bg-warning:focus,\nbutton.bg-warning:hover,\nbutton.bg-warning:focus {\n background-color: #d39e00 !important;\n}\n\n.bg-danger {\n background-color: #dc3545 !important;\n}\n\na.bg-danger:hover, a.bg-danger:focus,\nbutton.bg-danger:hover,\nbutton.bg-danger:focus {\n background-color: #bd2130 !important;\n}\n\n.bg-light {\n background-color: #f8f9fa !important;\n}\n\na.bg-light:hover, a.bg-light:focus,\nbutton.bg-light:hover,\nbutton.bg-light:focus {\n background-color: #dae0e5 !important;\n}\n\n.bg-dark {\n background-color: #343a40 !important;\n}\n\na.bg-dark:hover, a.bg-dark:focus,\nbutton.bg-dark:hover,\nbutton.bg-dark:focus {\n background-color: #1d2124 !important;\n}\n\n.bg-white {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-transparent {\n background-color: transparent !important;\n}\n\n.border {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-top {\n border-top: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-right {\n border-right: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-bottom {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-left {\n border-left: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-0 {\n border: 0 !important;\n}\n\n.border-top-0 {\n border-top: 0 !important;\n}\n\n.border-right-0 {\n border-right: 0 !important;\n}\n\n.border-bottom-0 {\n border-bottom: 0 !important;\n}\n\n.border-left-0 {\n border-left: 0 !important;\n}\n\n.border-primary {\n border-color: #007bff !important;\n}\n\n.border-secondary {\n border-color: #6c757d !important;\n}\n\n.border-success {\n border-color: #28a745 !important;\n}\n\n.border-info {\n border-color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.border-warning {\n border-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.border-danger {\n border-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.border-light {\n border-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.border-dark {\n border-color: #343a40 !important;\n}\n\n.border-white {\n border-color: #fff !important;\n}\n\n.rounded-sm {\n border-radius: 0.2rem !important;\n}\n\n.rounded {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-top {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-right {\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-bottom {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-left {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-lg {\n border-radius: 0.3rem !important;\n}\n\n.rounded-circle {\n border-radius: 50% !important;\n}\n\n.rounded-pill {\n border-radius: 50rem !important;\n}\n\n.rounded-0 {\n border-radius: 0 !important;\n}\n\n.clearfix::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.d-none {\n display: none !important;\n}\n\n.d-inline {\n display: inline !important;\n}\n\n.d-inline-block {\n display: inline-block !important;\n}\n\n.d-block {\n display: block !important;\n}\n\n.d-table {\n display: table !important;\n}\n\n.d-table-row {\n display: table-row !important;\n}\n\n.d-table-cell {\n display: table-cell !important;\n}\n\n.d-flex {\n display: flex !important;\n}\n\n.d-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .d-sm-none {\n display: none !important;\n }\n .d-sm-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-sm-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-sm-block {\n display: block !important;\n }\n .d-sm-table {\n display: table !important;\n }\n .d-sm-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-sm-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-sm-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-sm-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .d-md-none {\n display: none !important;\n }\n .d-md-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-md-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-md-block {\n display: block !important;\n }\n .d-md-table {\n display: table !important;\n }\n .d-md-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-md-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-md-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-md-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .d-lg-none {\n display: none !important;\n }\n .d-lg-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-lg-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-lg-block {\n display: block !important;\n }\n .d-lg-table {\n display: table !important;\n }\n .d-lg-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-lg-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-lg-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-lg-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .d-xl-none {\n display: none !important;\n }\n .d-xl-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-xl-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-xl-block {\n display: block !important;\n }\n .d-xl-table {\n display: table !important;\n }\n .d-xl-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-xl-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-xl-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-xl-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media print {\n .d-print-none {\n display: none !important;\n }\n .d-print-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-print-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-print-block {\n display: block !important;\n }\n .d-print-table {\n display: table !important;\n }\n .d-print-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-print-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-print-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-print-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n}\n\n.embed-responsive::before {\n display: block;\n content: \"\";\n}\n\n.embed-responsive .embed-responsive-item,\n.embed-responsive iframe,\n.embed-responsive embed,\n.embed-responsive object,\n.embed-responsive video {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n border: 0;\n}\n\n.embed-responsive-21by9::before {\n padding-top: 42.857143%;\n}\n\n.embed-responsive-16by9::before {\n padding-top: 56.25%;\n}\n\n.embed-responsive-4by3::before {\n padding-top: 75%;\n}\n\n.embed-responsive-1by1::before {\n padding-top: 100%;\n}\n\n.flex-row {\n flex-direction: row !important;\n}\n\n.flex-column {\n flex-direction: column !important;\n}\n\n.flex-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n}\n\n.flex-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n}\n\n.flex-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n}\n\n.flex-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n}\n\n.flex-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n}\n\n.flex-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n}\n\n.flex-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n}\n\n.flex-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n}\n\n.flex-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n}\n\n.flex-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n}\n\n.justify-content-start {\n justify-content: flex-start !important;\n}\n\n.justify-content-end {\n justify-content: flex-end !important;\n}\n\n.justify-content-center {\n justify-content: center !important;\n}\n\n.justify-content-between {\n justify-content: space-between !important;\n}\n\n.justify-content-around {\n justify-content: space-around !important;\n}\n\n.align-items-start {\n align-items: flex-start !important;\n}\n\n.align-items-end {\n align-items: flex-end !important;\n}\n\n.align-items-center {\n align-items: center !important;\n}\n\n.align-items-baseline {\n align-items: baseline !important;\n}\n\n.align-items-stretch {\n align-items: stretch !important;\n}\n\n.align-content-start {\n align-content: flex-start !important;\n}\n\n.align-content-end {\n align-content: flex-end !important;\n}\n\n.align-content-center {\n align-content: center !important;\n}\n\n.align-content-between {\n align-content: space-between !important;\n}\n\n.align-content-around {\n align-content: space-around !important;\n}\n\n.align-content-stretch {\n align-content: stretch !important;\n}\n\n.align-self-auto {\n align-self: auto !important;\n}\n\n.align-self-start {\n align-self: flex-start !important;\n}\n\n.align-self-end {\n align-self: flex-end !important;\n}\n\n.align-self-center {\n align-self: center !important;\n}\n\n.align-self-baseline {\n align-self: baseline !important;\n}\n\n.align-self-stretch {\n align-self: stretch !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .flex-sm-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-sm-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-sm-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-sm-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-sm-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-sm-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-sm-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-sm-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-sm-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-sm-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-sm-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-sm-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-sm-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-sm-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-sm-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-sm-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-sm-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-sm-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-sm-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-sm-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-sm-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-sm-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-sm-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-sm-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-sm-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-sm-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-sm-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-sm-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-sm-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-sm-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-sm-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-sm-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .flex-md-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-md-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-md-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-md-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-md-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-md-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-md-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-md-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-md-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-md-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-md-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-md-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-md-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-md-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-md-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-md-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-md-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-md-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-md-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-md-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-md-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-md-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-md-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-md-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-md-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-md-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-md-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-md-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-md-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-md-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-md-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-md-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-md-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-md-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .flex-lg-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-lg-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-lg-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-lg-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-lg-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-lg-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-lg-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-lg-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-lg-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-lg-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-lg-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-lg-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-lg-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-lg-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-lg-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-lg-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-lg-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-lg-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-lg-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-lg-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-lg-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-lg-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-lg-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-lg-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-lg-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-lg-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-lg-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-lg-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-lg-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-lg-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-lg-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-lg-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .flex-xl-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-xl-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-xl-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-xl-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-xl-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-xl-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-xl-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-xl-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-xl-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-xl-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-xl-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-xl-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-xl-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-xl-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-xl-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-xl-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-xl-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-xl-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-xl-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-xl-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-xl-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-xl-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-xl-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-xl-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-xl-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-xl-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-xl-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-xl-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-xl-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-xl-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-xl-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-xl-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n.float-left {\n float: left !important;\n}\n\n.float-right {\n float: right !important;\n}\n\n.float-none {\n float: none !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .float-sm-left {\n float: left !important;\n }\n .float-sm-right {\n float: right !important;\n }\n .float-sm-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .float-md-left {\n float: left !important;\n }\n .float-md-right {\n float: right !important;\n }\n .float-md-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .float-lg-left {\n float: left !important;\n }\n .float-lg-right {\n float: right !important;\n }\n .float-lg-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .float-xl-left {\n float: left !important;\n }\n .float-xl-right {\n float: right !important;\n }\n .float-xl-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n.user-select-all {\n user-select: all !important;\n}\n\n.user-select-auto {\n user-select: auto !important;\n}\n\n.user-select-none {\n user-select: none !important;\n}\n\n.overflow-auto {\n overflow: auto !important;\n}\n\n.overflow-hidden {\n overflow: hidden !important;\n}\n\n.position-static {\n position: static !important;\n}\n\n.position-relative {\n position: relative !important;\n}\n\n.position-absolute {\n position: absolute !important;\n}\n\n.position-fixed {\n position: fixed !important;\n}\n\n.position-sticky {\n position: sticky !important;\n}\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n@supports (position: sticky) {\n .sticky-top {\n position: sticky;\n top: 0;\n z-index: 1020;\n }\n}\n\n.sr-only {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n padding: 0;\n margin: -1px;\n overflow: hidden;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n white-space: nowrap;\n border: 0;\n}\n\n.sr-only-focusable:active, .sr-only-focusable:focus {\n position: static;\n width: auto;\n height: auto;\n overflow: visible;\n clip: auto;\n white-space: normal;\n}\n\n.shadow-sm {\n box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.075) !important;\n}\n\n.shadow {\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;\n}\n\n.shadow-lg {\n box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, 0.175) !important;\n}\n\n.shadow-none {\n box-shadow: none !important;\n}\n\n.w-25 {\n width: 25% !important;\n}\n\n.w-50 {\n width: 50% !important;\n}\n\n.w-75 {\n width: 75% !important;\n}\n\n.w-100 {\n width: 100% !important;\n}\n\n.w-auto {\n width: auto !important;\n}\n\n.h-25 {\n height: 25% !important;\n}\n\n.h-50 {\n height: 50% !important;\n}\n\n.h-75 {\n height: 75% !important;\n}\n\n.h-100 {\n height: 100% !important;\n}\n\n.h-auto {\n height: auto !important;\n}\n\n.mw-100 {\n max-width: 100% !important;\n}\n\n.mh-100 {\n max-height: 100% !important;\n}\n\n.min-vw-100 {\n min-width: 100vw !important;\n}\n\n.min-vh-100 {\n min-height: 100vh !important;\n}\n\n.vw-100 {\n width: 100vw !important;\n}\n\n.vh-100 {\n height: 100vh !important;\n}\n\n.m-0 {\n margin: 0 !important;\n}\n\n.mt-0,\n.my-0 {\n margin-top: 0 !important;\n}\n\n.mr-0,\n.mx-0 {\n margin-right: 0 !important;\n}\n\n.mb-0,\n.my-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.ml-0,\n.mx-0 {\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.m-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n}\n\n.mt-1,\n.my-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.mr-1,\n.mx-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.mb-1,\n.my-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.ml-1,\n.mx-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.m-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n}\n\n.mt-2,\n.my-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.mr-2,\n.mx-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.mb-2,\n.my-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.ml-2,\n.mx-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.m-3 {\n margin: 1rem !important;\n}\n\n.mt-3,\n.my-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n}\n\n.mr-3,\n.mx-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n}\n\n.mb-3,\n.my-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.ml-3,\n.mx-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.m-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n}\n\n.mt-4,\n.my-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.mr-4,\n.mx-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.mb-4,\n.my-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.ml-4,\n.mx-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.m-5 {\n margin: 3rem !important;\n}\n\n.mt-5,\n.my-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n}\n\n.mr-5,\n.mx-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n}\n\n.mb-5,\n.my-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.ml-5,\n.mx-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.p-0 {\n padding: 0 !important;\n}\n\n.pt-0,\n.py-0 {\n padding-top: 0 !important;\n}\n\n.pr-0,\n.px-0 {\n padding-right: 0 !important;\n}\n\n.pb-0,\n.py-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.pl-0,\n.px-0 {\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.p-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n}\n\n.pt-1,\n.py-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.pr-1,\n.px-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.pb-1,\n.py-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.pl-1,\n.px-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.p-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n}\n\n.pt-2,\n.py-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.pr-2,\n.px-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.pb-2,\n.py-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.pl-2,\n.px-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.p-3 {\n padding: 1rem !important;\n}\n\n.pt-3,\n.py-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n}\n\n.pr-3,\n.px-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n}\n\n.pb-3,\n.py-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.pl-3,\n.px-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.p-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n}\n\n.pt-4,\n.py-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.pr-4,\n.px-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.pb-4,\n.py-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.pl-4,\n.px-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.p-5 {\n padding: 3rem !important;\n}\n\n.pt-5,\n.py-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n}\n\n.pr-5,\n.px-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n}\n\n.pb-5,\n.py-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pl-5,\n.px-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.m-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n}\n\n.mt-n1,\n.my-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n}\n\n.mr-n1,\n.mx-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n}\n\n.mb-n1,\n.my-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n}\n\n.ml-n1,\n.mx-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n}\n\n.m-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n}\n\n.mt-n2,\n.my-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n}\n\n.mr-n2,\n.mx-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n}\n\n.mb-n2,\n.my-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n}\n\n.ml-n2,\n.mx-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n}\n\n.m-n3 {\n margin: -1rem !important;\n}\n\n.mt-n3,\n.my-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n}\n\n.mr-n3,\n.mx-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n}\n\n.mb-n3,\n.my-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n}\n\n.ml-n3,\n.mx-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n}\n\n.m-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n}\n\n.mt-n4,\n.my-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n}\n\n.mr-n4,\n.mx-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n}\n\n.mb-n4,\n.my-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n}\n\n.ml-n4,\n.mx-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n}\n\n.m-n5 {\n margin: -3rem !important;\n}\n\n.mt-n5,\n.my-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n}\n\n.mr-n5,\n.mx-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n}\n\n.mb-n5,\n.my-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n}\n\n.ml-n5,\n.mx-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n}\n\n.m-auto {\n margin: auto !important;\n}\n\n.mt-auto,\n.my-auto {\n margin-top: auto !important;\n}\n\n.mr-auto,\n.mx-auto {\n margin-right: auto !important;\n}\n\n.mb-auto,\n.my-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.ml-auto,\n.mx-auto {\n margin-left: auto !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .m-sm-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-sm-0,\n .my-sm-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-sm-0,\n .mx-sm-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-sm-0,\n .my-sm-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-sm-0,\n .mx-sm-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-sm-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-1,\n .my-sm-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-1,\n .mx-sm-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-1,\n .my-sm-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-1,\n .mx-sm-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-sm-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-2,\n .my-sm-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-2,\n .mx-sm-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-2,\n .my-sm-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-2,\n .mx-sm-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-sm-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-sm-3,\n .my-sm-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-sm-3,\n .mx-sm-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-sm-3,\n .my-sm-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-sm-3,\n .mx-sm-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-sm-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-4,\n .my-sm-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-4,\n .mx-sm-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-4,\n .my-sm-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-4,\n .mx-sm-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-sm-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-sm-5,\n .my-sm-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-sm-5,\n .mx-sm-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-sm-5,\n .my-sm-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-sm-5,\n .mx-sm-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-sm-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-sm-0,\n .py-sm-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-sm-0,\n .px-sm-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-sm-0,\n .py-sm-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-sm-0,\n .px-sm-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-sm-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-sm-1,\n .py-sm-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-sm-1,\n .px-sm-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-sm-1,\n .py-sm-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-sm-1,\n .px-sm-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-sm-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-sm-2,\n .py-sm-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-sm-2,\n .px-sm-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-sm-2,\n .py-sm-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-sm-2,\n .px-sm-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-sm-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-sm-3,\n .py-sm-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-sm-3,\n .px-sm-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-sm-3,\n .py-sm-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-sm-3,\n .px-sm-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-sm-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-sm-4,\n .py-sm-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-sm-4,\n .px-sm-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-sm-4,\n .py-sm-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-sm-4,\n .px-sm-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-sm-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-sm-5,\n .py-sm-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-sm-5,\n .px-sm-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-sm-5,\n .py-sm-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-sm-5,\n .px-sm-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-sm-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-n1,\n .my-sm-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-n1,\n .mx-sm-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-n1,\n .my-sm-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-n1,\n .mx-sm-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-sm-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n2,\n .my-sm-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n2,\n .mx-sm-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n2,\n .my-sm-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n2,\n .mx-sm-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-sm-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-sm-n3,\n .my-sm-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-sm-n3,\n .mx-sm-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-sm-n3,\n .my-sm-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-sm-n3,\n .mx-sm-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-sm-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n4,\n .my-sm-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n4,\n .mx-sm-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n4,\n .my-sm-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n4,\n .mx-sm-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-sm-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-sm-n5,\n .my-sm-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-sm-n5,\n .mx-sm-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-sm-n5,\n .my-sm-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-sm-n5,\n .mx-sm-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-sm-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-sm-auto,\n .my-sm-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-sm-auto,\n .mx-sm-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-sm-auto,\n .my-sm-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-sm-auto,\n .mx-sm-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .m-md-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-md-0,\n .my-md-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-md-0,\n .mx-md-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-md-0,\n .my-md-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-md-0,\n .mx-md-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-md-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-md-1,\n .my-md-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-md-1,\n .mx-md-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-md-1,\n .my-md-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-md-1,\n .mx-md-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-md-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-md-2,\n .my-md-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-md-2,\n .mx-md-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-md-2,\n .my-md-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-md-2,\n .mx-md-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-md-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-md-3,\n .my-md-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-md-3,\n .mx-md-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-md-3,\n .my-md-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-md-3,\n .mx-md-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-md-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-md-4,\n .my-md-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-md-4,\n .mx-md-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-md-4,\n .my-md-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-md-4,\n .mx-md-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-md-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-md-5,\n .my-md-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-md-5,\n .mx-md-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-md-5,\n .my-md-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-md-5,\n .mx-md-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-md-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-md-0,\n .py-md-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-md-0,\n .px-md-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-md-0,\n .py-md-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-md-0,\n .px-md-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-md-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-md-1,\n .py-md-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-md-1,\n .px-md-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-md-1,\n .py-md-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-md-1,\n .px-md-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-md-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-md-2,\n .py-md-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-md-2,\n .px-md-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-md-2,\n .py-md-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-md-2,\n .px-md-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-md-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-md-3,\n .py-md-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-md-3,\n .px-md-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-md-3,\n .py-md-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-md-3,\n .px-md-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-md-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-md-4,\n .py-md-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-md-4,\n .px-md-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-md-4,\n .py-md-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-md-4,\n .px-md-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-md-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-md-5,\n .py-md-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-md-5,\n .px-md-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-md-5,\n .py-md-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-md-5,\n .px-md-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-md-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-md-n1,\n .my-md-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-md-n1,\n .mx-md-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-md-n1,\n .my-md-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-md-n1,\n .mx-md-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-md-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-md-n2,\n .my-md-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-md-n2,\n .mx-md-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-md-n2,\n .my-md-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-md-n2,\n .mx-md-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-md-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-md-n3,\n .my-md-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-md-n3,\n .mx-md-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-md-n3,\n .my-md-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-md-n3,\n .mx-md-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-md-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-md-n4,\n .my-md-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-md-n4,\n .mx-md-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-md-n4,\n .my-md-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-md-n4,\n .mx-md-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-md-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-md-n5,\n .my-md-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-md-n5,\n .mx-md-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-md-n5,\n .my-md-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-md-n5,\n .mx-md-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-md-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-md-auto,\n .my-md-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-md-auto,\n .mx-md-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-md-auto,\n .my-md-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-md-auto,\n .mx-md-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .m-lg-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-lg-0,\n .my-lg-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-lg-0,\n .mx-lg-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-lg-0,\n .my-lg-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-lg-0,\n .mx-lg-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-lg-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-1,\n .my-lg-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-1,\n .mx-lg-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-1,\n .my-lg-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-1,\n .mx-lg-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-lg-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-2,\n .my-lg-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-2,\n .mx-lg-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-2,\n .my-lg-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-2,\n .mx-lg-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-lg-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-lg-3,\n .my-lg-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-lg-3,\n .mx-lg-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-lg-3,\n .my-lg-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-lg-3,\n .mx-lg-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-lg-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-4,\n .my-lg-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-4,\n .mx-lg-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-4,\n .my-lg-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-4,\n .mx-lg-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-lg-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-lg-5,\n .my-lg-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-lg-5,\n .mx-lg-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-lg-5,\n .my-lg-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-lg-5,\n .mx-lg-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-lg-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-lg-0,\n .py-lg-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-lg-0,\n .px-lg-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-lg-0,\n .py-lg-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-lg-0,\n .px-lg-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-lg-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-lg-1,\n .py-lg-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-lg-1,\n .px-lg-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-lg-1,\n .py-lg-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-lg-1,\n .px-lg-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-lg-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-lg-2,\n .py-lg-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-lg-2,\n .px-lg-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-lg-2,\n .py-lg-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-lg-2,\n .px-lg-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-lg-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-lg-3,\n .py-lg-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-lg-3,\n .px-lg-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-lg-3,\n .py-lg-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-lg-3,\n .px-lg-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-lg-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-lg-4,\n .py-lg-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-lg-4,\n .px-lg-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-lg-4,\n .py-lg-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-lg-4,\n .px-lg-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-lg-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-lg-5,\n .py-lg-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-lg-5,\n .px-lg-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-lg-5,\n .py-lg-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-lg-5,\n .px-lg-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-lg-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-n1,\n .my-lg-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-n1,\n .mx-lg-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-n1,\n .my-lg-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-n1,\n .mx-lg-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-lg-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n2,\n .my-lg-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n2,\n .mx-lg-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n2,\n .my-lg-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n2,\n .mx-lg-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-lg-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-lg-n3,\n .my-lg-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-lg-n3,\n .mx-lg-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-lg-n3,\n .my-lg-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-lg-n3,\n .mx-lg-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-lg-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n4,\n .my-lg-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n4,\n .mx-lg-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n4,\n .my-lg-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n4,\n .mx-lg-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-lg-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-lg-n5,\n .my-lg-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-lg-n5,\n .mx-lg-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-lg-n5,\n .my-lg-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-lg-n5,\n .mx-lg-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-lg-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-lg-auto,\n .my-lg-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-lg-auto,\n .mx-lg-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-lg-auto,\n .my-lg-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-lg-auto,\n .mx-lg-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .m-xl-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-xl-0,\n .my-xl-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-xl-0,\n .mx-xl-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-xl-0,\n .my-xl-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-xl-0,\n .mx-xl-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-xl-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-1,\n .my-xl-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-1,\n .mx-xl-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-1,\n .my-xl-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-1,\n .mx-xl-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-xl-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-2,\n .my-xl-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-2,\n .mx-xl-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-2,\n .my-xl-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-2,\n .mx-xl-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-xl-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-xl-3,\n .my-xl-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-xl-3,\n .mx-xl-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-xl-3,\n .my-xl-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-xl-3,\n .mx-xl-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-xl-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-4,\n .my-xl-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-4,\n .mx-xl-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-4,\n .my-xl-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-4,\n .mx-xl-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-xl-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-xl-5,\n .my-xl-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-xl-5,\n .mx-xl-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-xl-5,\n .my-xl-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-xl-5,\n .mx-xl-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-xl-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-xl-0,\n .py-xl-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-xl-0,\n .px-xl-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-xl-0,\n .py-xl-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-xl-0,\n .px-xl-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-xl-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-xl-1,\n .py-xl-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-xl-1,\n .px-xl-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-xl-1,\n .py-xl-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-xl-1,\n .px-xl-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-xl-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-xl-2,\n .py-xl-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-xl-2,\n .px-xl-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-xl-2,\n .py-xl-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-xl-2,\n .px-xl-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-xl-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-xl-3,\n .py-xl-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-xl-3,\n .px-xl-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-xl-3,\n .py-xl-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-xl-3,\n .px-xl-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-xl-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-xl-4,\n .py-xl-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-xl-4,\n .px-xl-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-xl-4,\n .py-xl-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-xl-4,\n .px-xl-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-xl-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-xl-5,\n .py-xl-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-xl-5,\n .px-xl-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-xl-5,\n .py-xl-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-xl-5,\n .px-xl-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-xl-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-n1,\n .my-xl-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-n1,\n .mx-xl-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-n1,\n .my-xl-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-n1,\n .mx-xl-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-xl-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n2,\n .my-xl-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n2,\n .mx-xl-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n2,\n .my-xl-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n2,\n .mx-xl-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-xl-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-xl-n3,\n .my-xl-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-xl-n3,\n .mx-xl-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-xl-n3,\n .my-xl-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-xl-n3,\n .mx-xl-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-xl-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n4,\n .my-xl-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n4,\n .mx-xl-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n4,\n .my-xl-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n4,\n .mx-xl-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-xl-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-xl-n5,\n .my-xl-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-xl-n5,\n .mx-xl-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-xl-n5,\n .my-xl-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-xl-n5,\n .mx-xl-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-xl-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-xl-auto,\n .my-xl-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-xl-auto,\n .mx-xl-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-xl-auto,\n .my-xl-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-xl-auto,\n .mx-xl-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n.stretched-link::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n pointer-events: auto;\n content: \"\";\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\n.text-monospace {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !important;\n}\n\n.text-justify {\n text-align: justify !important;\n}\n\n.text-wrap {\n white-space: normal !important;\n}\n\n.text-nowrap {\n white-space: nowrap !important;\n}\n\n.text-truncate {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.text-left {\n text-align: left !important;\n}\n\n.text-right {\n text-align: right !important;\n}\n\n.text-center {\n text-align: center !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .text-sm-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-sm-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-sm-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .text-md-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-md-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-md-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .text-lg-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-lg-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-lg-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .text-xl-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-xl-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-xl-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n.text-lowercase {\n text-transform: lowercase !important;\n}\n\n.text-uppercase {\n text-transform: uppercase !important;\n}\n\n.text-capitalize {\n text-transform: capitalize !important;\n}\n\n.font-weight-light {\n font-weight: 300 !important;\n}\n\n.font-weight-lighter {\n font-weight: lighter !important;\n}\n\n.font-weight-normal {\n font-weight: 400 !important;\n}\n\n.font-weight-bold {\n font-weight: 700 !important;\n}\n\n.font-weight-bolder {\n font-weight: bolder !important;\n}\n\n.font-italic {\n font-style: italic !important;\n}\n\n.text-white {\n color: #fff !important;\n}\n\n.text-primary {\n color: #007bff !important;\n}\n\na.text-primary:hover, a.text-primary:focus {\n color: #0056b3 !important;\n}\n\n.text-secondary {\n color: #6c757d !important;\n}\n\na.text-secondary:hover, a.text-secondary:focus {\n color: #494f54 !important;\n}\n\n.text-success {\n color: #28a745 !important;\n}\n\na.text-success:hover, a.text-success:focus {\n color: #19692c !important;\n}\n\n.text-info {\n color: #17a2b8 !important;\n}\n\na.text-info:hover, a.text-info:focus {\n color: #0f6674 !important;\n}\n\n.text-warning {\n color: #ffc107 !important;\n}\n\na.text-warning:hover, a.text-warning:focus {\n color: #ba8b00 !important;\n}\n\n.text-danger {\n color: #dc3545 !important;\n}\n\na.text-danger:hover, a.text-danger:focus {\n color: #a71d2a !important;\n}\n\n.text-light {\n color: #f8f9fa !important;\n}\n\na.text-light:hover, a.text-light:focus {\n color: #cbd3da !important;\n}\n\n.text-dark {\n color: #343a40 !important;\n}\n\na.text-dark:hover, a.text-dark:focus {\n color: #121416 !important;\n}\n\n.text-body {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-muted {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-black-50 {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\n}\n\n.text-white-50 {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;\n}\n\n.text-hide {\n font: 0/0 a;\n color: transparent;\n text-shadow: none;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.text-decoration-none {\n text-decoration: none !important;\n}\n\n.text-break {\n word-break: break-word !important;\n word-wrap: break-word !important;\n}\n\n.text-reset {\n color: inherit !important;\n}\n\n.visible {\n visibility: visible !important;\n}\n\n.invisible {\n visibility: hidden !important;\n}\n\n@media print {\n *,\n *::before,\n *::after {\n text-shadow: none !important;\n box-shadow: none !important;\n }\n a:not(.btn) {\n text-decoration: underline;\n }\n abbr[title]::after {\n content: \" (\" attr(title) \")\";\n }\n pre {\n white-space: pre-wrap !important;\n }\n pre,\n blockquote {\n border: 1px solid #adb5bd;\n page-break-inside: avoid;\n }\n tr,\n img {\n page-break-inside: avoid;\n }\n p,\n h2,\n h3 {\n orphans: 3;\n widows: 3;\n }\n h2,\n h3 {\n page-break-after: avoid;\n }\n @page {\n size: a3;\n }\n body {\n min-width: 992px !important;\n }\n .container {\n min-width: 992px !important;\n }\n .navbar {\n display: none;\n }\n .badge {\n border: 1px solid #000;\n }\n .table {\n border-collapse: collapse !important;\n }\n .table td,\n .table th {\n background-color: #fff !important;\n }\n .table-bordered th,\n .table-bordered td {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n }\n .table-dark {\n color: inherit;\n }\n .table-dark th,\n .table-dark td,\n .table-dark thead th,\n .table-dark tbody + tbody {\n border-color: #dee2e6;\n }\n .table .thead-dark th {\n color: inherit;\n border-color: #dee2e6;\n }\n}\n\n/*# sourceMappingURL=bootstrap.css.map */",":root {\n // Custom variable values only support SassScript inside `#{}`.\n @each $color, $value in $colors {\n --#{$color}: #{$value};\n }\n\n @each $color, $value in $theme-colors {\n --#{$color}: #{$value};\n }\n\n @each $bp, $value in $grid-breakpoints {\n --breakpoint-#{$bp}: #{$value};\n }\n\n // Use `inspect` for lists so that quoted items keep the quotes.\n // See https://github.com/sass/sass/issues/2383#issuecomment-336349172\n --font-family-sans-serif: #{inspect($font-family-sans-serif)};\n --font-family-monospace: #{inspect($font-family-monospace)};\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important, selector-no-qualifying-type, property-no-vendor-prefix\n\n// Reboot\n//\n// Normalization of HTML elements, manually forked from Normalize.css to remove\n// styles targeting irrelevant browsers while applying new styles.\n//\n// Normalize is licensed MIT. https://github.com/necolas/normalize.css\n\n\n// Document\n//\n// 1. Change from `box-sizing: content-box` so that `width` is not affected by `padding` or `border`.\n// 2. Change the default font family in all browsers.\n// 3. Correct the line height in all browsers.\n// 4. Prevent adjustments of font size after orientation changes in IE on Windows Phone and in iOS.\n// 5. Change the default tap highlight to be completely transparent in iOS.\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box; // 1\n}\n\nhtml {\n font-family: sans-serif; // 2\n line-height: 1.15; // 3\n -webkit-text-size-adjust: 100%; // 4\n -webkit-tap-highlight-color: rgba($black, 0); // 5\n}\n\n// Shim for \"new\" HTML5 structural elements to display correctly (IE10, older browsers)\n// TODO: remove in v5\n// stylelint-disable-next-line selector-list-comma-newline-after\narticle, aside, figcaption, figure, footer, header, hgroup, main, nav, section {\n display: block;\n}\n\n// Body\n//\n// 1. Remove the margin in all browsers.\n// 2. As a best practice, apply a default `background-color`.\n// 3. Set an explicit initial text-align value so that we can later use\n// the `inherit` value on things like `<th>` elements.\n\nbody {\n margin: 0; // 1\n font-family: $font-family-base;\n @include font-size($font-size-base);\n font-weight: $font-weight-base;\n line-height: $line-height-base;\n color: $body-color;\n text-align: left; // 3\n background-color: $body-bg; // 2\n}\n\n// Future-proof rule: in browsers that support :focus-visible, suppress the focus outline\n// on elements that programmatically receive focus but wouldn't normally show a visible\n// focus outline. In general, this would mean that the outline is only applied if the\n// interaction that led to the element receiving programmatic focus was a keyboard interaction,\n// or the browser has somehow determined that the user is primarily a keyboard user and/or\n// wants focus outlines to always be presented.\n//\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:focus-visible\n// and https://developer.paciellogroup.com/blog/2018/03/focus-visible-and-backwards-compatibility/\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\n\n// Content grouping\n//\n// 1. Add the correct box sizing in Firefox.\n// 2. Show the overflow in Edge and IE.\n\nhr {\n box-sizing: content-box; // 1\n height: 0; // 1\n overflow: visible; // 2\n}\n\n\n//\n// Typography\n//\n\n// Remove top margins from headings\n//\n// By default, `<h1>`-`<h6>` all receive top and bottom margins. We nuke the top\n// margin for easier control within type scales as it avoids margin collapsing.\n// stylelint-disable-next-line selector-list-comma-newline-after\nh1, h2, h3, h4, h5, h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $headings-margin-bottom;\n}\n\n// Reset margins on paragraphs\n//\n// Similarly, the top margin on `<p>`s get reset. However, we also reset the\n// bottom margin to use `rem` units instead of `em`.\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $paragraph-margin-bottom;\n}\n\n// Abbreviations\n//\n// 1. Duplicate behavior to the data-* attribute for our tooltip plugin\n// 2. Add the correct text decoration in Chrome, Edge, IE, Opera, and Safari.\n// 3. Add explicit cursor to indicate changed behavior.\n// 4. Remove the bottom border in Firefox 39-.\n// 5. Prevent the text-decoration to be skipped.\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] { // 1\n text-decoration: underline; // 2\n text-decoration: underline dotted; // 2\n cursor: help; // 3\n border-bottom: 0; // 4\n text-decoration-skip-ink: none; // 5\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: $dt-font-weight;\n}\n\ndd {\n margin-bottom: .5rem;\n margin-left: 0; // Undo browser default\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: $font-weight-bolder; // Add the correct font weight in Chrome, Edge, and Safari\n}\n\nsmall {\n @include font-size(80%); // Add the correct font size in all browsers\n}\n\n//\n// Prevent `sub` and `sup` elements from affecting the line height in\n// all browsers.\n//\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n @include font-size(75%);\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub { bottom: -.25em; }\nsup { top: -.5em; }\n\n\n//\n// Links\n//\n\na {\n color: $link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n background-color: transparent; // Remove the gray background on active links in IE 10.\n\n @include hover() {\n color: $link-hover-color;\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n}\n\n// And undo these styles for placeholder links/named anchors (without href).\n// It would be more straightforward to just use a[href] in previous block, but that\n// causes specificity issues in many other styles that are too complex to fix.\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19402\n\na:not([href]):not([class]) {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n\n @include hover() {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n//\n// Code\n//\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: $font-family-monospace;\n @include font-size(1em); // Correct the odd `em` font sizing in all browsers.\n}\n\npre {\n // Remove browser default top margin\n margin-top: 0;\n // Reset browser default of `1em` to use `rem`s\n margin-bottom: 1rem;\n // Don't allow content to break outside\n overflow: auto;\n // Disable auto-hiding scrollbar in IE & legacy Edge to avoid overlap,\n // making it impossible to interact with the content\n -ms-overflow-style: scrollbar;\n}\n\n\n//\n// Figures\n//\n\nfigure {\n // Apply a consistent margin strategy (matches our type styles).\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\n\n//\n// Images and content\n//\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n border-style: none; // Remove the border on images inside links in IE 10-.\n}\n\nsvg {\n // Workaround for the SVG overflow bug in IE10/11 is still required.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/26878\n overflow: hidden;\n vertical-align: middle;\n}\n\n\n//\n// Tables\n//\n\ntable {\n border-collapse: collapse; // Prevent double borders\n}\n\ncaption {\n padding-top: $table-cell-padding;\n padding-bottom: $table-cell-padding;\n color: $table-caption-color;\n text-align: left;\n caption-side: bottom;\n}\n\n// 1. Removes font-weight bold by inheriting\n// 2. Matches default `<td>` alignment by inheriting `text-align`.\n// 3. Fix alignment for Safari\n\nth {\n font-weight: $table-th-font-weight; // 1\n text-align: inherit; // 2\n text-align: -webkit-match-parent; // 3\n}\n\n\n//\n// Forms\n//\n\nlabel {\n // Allow labels to use `margin` for spacing.\n display: inline-block;\n margin-bottom: $label-margin-bottom;\n}\n\n// Remove the default `border-radius` that macOS Chrome adds.\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24093\nbutton {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: 0;\n}\n\n// Explicitly remove focus outline in Chromium when it shouldn't be\n// visible (e.g. as result of mouse click or touch tap). It already\n// should be doing this automatically, but seems to currently be\n// confused and applies its very visible two-tone outline anyway.\n\nbutton:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0; // Remove the margin in Firefox and Safari\n font-family: inherit;\n @include font-size(inherit);\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible; // Show the overflow in Edge\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none; // Remove the inheritance of text transform in Firefox\n}\n\n// Set the cursor for non-`<button>` buttons\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/pull/30562\n[role=\"button\"] {\n cursor: pointer;\n}\n\n// Remove the inheritance of word-wrap in Safari.\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24990\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\n\n// 1. Prevent a WebKit bug where (2) destroys native `audio` and `video`\n// controls in Android 4.\n// 2. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\nbutton,\n[type=\"button\"], // 1\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button; // 2\n}\n\n// Opinionated: add \"hand\" cursor to non-disabled button elements.\n@if $enable-pointer-cursor-for-buttons {\n button,\n [type=\"button\"],\n [type=\"reset\"],\n [type=\"submit\"] {\n &:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n }\n }\n}\n\n// Remove inner border and padding from Firefox, but don't restore the outline like Normalize.\nbutton::-moz-focus-inner,\n[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n box-sizing: border-box; // 1. Add the correct box sizing in IE 10-\n padding: 0; // 2. Remove the padding in IE 10-\n}\n\n\ntextarea {\n overflow: auto; // Remove the default vertical scrollbar in IE.\n // Textareas should really only resize vertically so they don't break their (horizontal) containers.\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n // Browsers set a default `min-width: min-content;` on fieldsets,\n // unlike e.g. `<div>`s, which have `min-width: 0;` by default.\n // So we reset that to ensure fieldsets behave more like a standard block element.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12359\n // and https://html.spec.whatwg.org/multipage/#the-fieldset-and-legend-elements\n min-width: 0;\n // Reset the default outline behavior of fieldsets so they don't affect page layout.\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\n// 1. Correct the text wrapping in Edge and IE.\n// 2. Correct the color inheritance from `fieldset` elements in IE.\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n max-width: 100%; // 1\n padding: 0;\n margin-bottom: .5rem;\n @include font-size(1.5rem);\n line-height: inherit;\n color: inherit; // 2\n white-space: normal; // 1\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline; // Add the correct vertical alignment in Chrome, Firefox, and Opera.\n}\n\n// Correct the cursor style of increment and decrement buttons in Chrome.\n[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\n[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n[type=\"search\"] {\n // This overrides the extra rounded corners on search inputs in iOS so that our\n // `.form-control` class can properly style them. Note that this cannot simply\n // be added to `.form-control` as it's not specific enough. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11586.\n outline-offset: -2px; // 2. Correct the outline style in Safari.\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// Remove the inner padding in Chrome and Safari on macOS.\n//\n\n[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// 1. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\n// 2. Change font properties to `inherit` in Safari.\n//\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit; // 2\n -webkit-appearance: button; // 1\n}\n\n//\n// Correct element displays\n//\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\nsummary {\n display: list-item; // Add the correct display in all browsers\n cursor: pointer;\n}\n\ntemplate {\n display: none; // Add the correct display in IE\n}\n\n// Always hide an element with the `hidden` HTML attribute (from PureCSS).\n// Needed for proper display in IE 10-.\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n","// Variables\n//\n// Variables should follow the `$component-state-property-size` formula for\n// consistent naming. Ex: $nav-link-disabled-color and $modal-content-box-shadow-xs.\n\n// Color system\n\n$white: #fff !default;\n$gray-100: #f8f9fa !default;\n$gray-200: #e9ecef !default;\n$gray-300: #dee2e6 !default;\n$gray-400: #ced4da !default;\n$gray-500: #adb5bd !default;\n$gray-600: #6c757d !default;\n$gray-700: #495057 !default;\n$gray-800: #343a40 !default;\n$gray-900: #212529 !default;\n$black: #000 !default;\n\n$grays: () !default;\n$grays: map-merge(\n (\n \"100\": $gray-100,\n \"200\": $gray-200,\n \"300\": $gray-300,\n \"400\": $gray-400,\n \"500\": $gray-500,\n \"600\": $gray-600,\n \"700\": $gray-700,\n \"800\": $gray-800,\n \"900\": $gray-900\n ),\n $grays\n);\n\n$blue: #007bff !default;\n$indigo: #6610f2 !default;\n$purple: #6f42c1 !default;\n$pink: #e83e8c !default;\n$red: #dc3545 !default;\n$orange: #fd7e14 !default;\n$yellow: #ffc107 !default;\n$green: #28a745 !default;\n$teal: #20c997 !default;\n$cyan: #17a2b8 !default;\n\n$colors: () !default;\n$colors: map-merge(\n (\n \"blue\": $blue,\n \"indigo\": $indigo,\n \"purple\": $purple,\n \"pink\": $pink,\n \"red\": $red,\n \"orange\": $orange,\n \"yellow\": $yellow,\n \"green\": $green,\n \"teal\": $teal,\n \"cyan\": $cyan,\n \"white\": $white,\n \"gray\": $gray-600,\n \"gray-dark\": $gray-800\n ),\n $colors\n);\n\n$primary: $blue !default;\n$secondary: $gray-600 !default;\n$success: $green !default;\n$info: $cyan !default;\n$warning: $yellow !default;\n$danger: $red !default;\n$light: $gray-100 !default;\n$dark: $gray-800 !default;\n\n$theme-colors: () !default;\n$theme-colors: map-merge(\n (\n \"primary\": $primary,\n \"secondary\": $secondary,\n \"success\": $success,\n \"info\": $info,\n \"warning\": $warning,\n \"danger\": $danger,\n \"light\": $light,\n \"dark\": $dark\n ),\n $theme-colors\n);\n\n// Set a specific jump point for requesting color jumps\n$theme-color-interval: 8% !default;\n\n// The yiq lightness value that determines when the lightness of color changes from \"dark\" to \"light\". Acceptable values are between 0 and 255.\n$yiq-contrasted-threshold: 150 !default;\n\n// Customize the light and dark text colors for use in our YIQ color contrast function.\n$yiq-text-dark: $gray-900 !default;\n$yiq-text-light: $white !default;\n\n// Characters which are escaped by the escape-svg function\n$escaped-characters: (\n (\"<\", \"%3c\"),\n (\">\", \"%3e\"),\n (\"#\", \"%23\"),\n (\"(\", \"%28\"),\n (\")\", \"%29\"),\n) !default;\n\n\n// Options\n//\n// Quickly modify global styling by enabling or disabling optional features.\n\n$enable-caret: true !default;\n$enable-rounded: true !default;\n$enable-shadows: false !default;\n$enable-gradients: false !default;\n$enable-transitions: true !default;\n$enable-prefers-reduced-motion-media-query: true !default;\n$enable-hover-media-query: false !default; // Deprecated, no longer affects any compiled CSS\n$enable-grid-classes: true !default;\n$enable-pointer-cursor-for-buttons: true !default;\n$enable-print-styles: true !default;\n$enable-responsive-font-sizes: false !default;\n$enable-validation-icons: true !default;\n$enable-deprecation-messages: true !default;\n\n\n// Spacing\n//\n// Control the default styling of most Bootstrap elements by modifying these\n// variables. Mostly focused on spacing.\n// You can add more entries to the $spacers map, should you need more variation.\n\n$spacer: 1rem !default;\n$spacers: () !default;\n$spacers: map-merge(\n (\n 0: 0,\n 1: ($spacer * .25),\n 2: ($spacer * .5),\n 3: $spacer,\n 4: ($spacer * 1.5),\n 5: ($spacer * 3)\n ),\n $spacers\n);\n\n// This variable affects the `.h-*` and `.w-*` classes.\n$sizes: () !default;\n$sizes: map-merge(\n (\n 25: 25%,\n 50: 50%,\n 75: 75%,\n 100: 100%,\n auto: auto\n ),\n $sizes\n);\n\n\n// Body\n//\n// Settings for the `<body>` element.\n\n$body-bg: $white !default;\n$body-color: $gray-900 !default;\n\n\n// Links\n//\n// Style anchor elements.\n\n$link-color: theme-color(\"primary\") !default;\n$link-decoration: none !default;\n$link-hover-color: darken($link-color, 15%) !default;\n$link-hover-decoration: underline !default;\n// Darken percentage for links with `.text-*` class (e.g. `.text-success`)\n$emphasized-link-hover-darken-percentage: 15% !default;\n\n// Paragraphs\n//\n// Style p element.\n\n$paragraph-margin-bottom: 1rem !default;\n\n\n// Grid breakpoints\n//\n// Define the minimum dimensions at which your layout will change,\n// adapting to different screen sizes, for use in media queries.\n\n$grid-breakpoints: (\n xs: 0,\n sm: 576px,\n md: 768px,\n lg: 992px,\n xl: 1200px\n) !default;\n\n@include _assert-ascending($grid-breakpoints, \"$grid-breakpoints\");\n@include _assert-starts-at-zero($grid-breakpoints, \"$grid-breakpoints\");\n\n\n// Grid containers\n//\n// Define the maximum width of `.container` for different screen sizes.\n\n$container-max-widths: (\n sm: 540px,\n md: 720px,\n lg: 960px,\n xl: 1140px\n) !default;\n\n@include _assert-ascending($container-max-widths, \"$container-max-widths\");\n\n\n// Grid columns\n//\n// Set the number of columns and specify the width of the gutters.\n\n$grid-columns: 12 !default;\n$grid-gutter-width: 30px !default;\n$grid-row-columns: 6 !default;\n\n\n// Components\n//\n// Define common padding and border radius sizes and more.\n\n$line-height-lg: 1.5 !default;\n$line-height-sm: 1.5 !default;\n\n$border-width: 1px !default;\n$border-color: $gray-300 !default;\n\n$border-radius: .25rem !default;\n$border-radius-lg: .3rem !default;\n$border-radius-sm: .2rem !default;\n\n$rounded-pill: 50rem !default;\n\n$box-shadow-sm: 0 .125rem .25rem rgba($black, .075) !default;\n$box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba($black, .15) !default;\n$box-shadow-lg: 0 1rem 3rem rgba($black, .175) !default;\n\n$component-active-color: $white !default;\n$component-active-bg: theme-color(\"primary\") !default;\n\n$caret-width: .3em !default;\n$caret-vertical-align: $caret-width * .85 !default;\n$caret-spacing: $caret-width * .85 !default;\n\n$transition-base: all .2s ease-in-out !default;\n$transition-fade: opacity .15s linear !default;\n$transition-collapse: height .35s ease !default;\n$transition-collapse-width: width .35s ease !default;\n\n$embed-responsive-aspect-ratios: () !default;\n$embed-responsive-aspect-ratios: join(\n (\n (21 9),\n (16 9),\n (4 3),\n (1 1),\n ),\n $embed-responsive-aspect-ratios\n);\n\n// Typography\n//\n// Font, line-height, and color for body text, headings, and more.\n\n// stylelint-disable value-keyword-case\n$font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\" !default;\n$font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !default;\n$font-family-base: $font-family-sans-serif !default;\n// stylelint-enable value-keyword-case\n\n$font-size-base: 1rem !default; // Assumes the browser default, typically `16px`\n$font-size-lg: $font-size-base * 1.25 !default;\n$font-size-sm: $font-size-base * .875 !default;\n\n$font-weight-lighter: lighter !default;\n$font-weight-light: 300 !default;\n$font-weight-normal: 400 !default;\n$font-weight-bold: 700 !default;\n$font-weight-bolder: bolder !default;\n\n$font-weight-base: $font-weight-normal !default;\n$line-height-base: 1.5 !default;\n\n$h1-font-size: $font-size-base * 2.5 !default;\n$h2-font-size: $font-size-base * 2 !default;\n$h3-font-size: $font-size-base * 1.75 !default;\n$h4-font-size: $font-size-base * 1.5 !default;\n$h5-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n$h6-font-size: $font-size-base !default;\n\n$headings-margin-bottom: $spacer * .5 !default;\n$headings-font-family: null !default;\n$headings-font-weight: 500 !default;\n$headings-line-height: 1.2 !default;\n$headings-color: null !default;\n\n$display1-size: 6rem !default;\n$display2-size: 5.5rem !default;\n$display3-size: 4.5rem !default;\n$display4-size: 3.5rem !default;\n\n$display1-weight: 300 !default;\n$display2-weight: 300 !default;\n$display3-weight: 300 !default;\n$display4-weight: 300 !default;\n$display-line-height: $headings-line-height !default;\n\n$lead-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n$lead-font-weight: 300 !default;\n\n$small-font-size: .875em !default;\n\n$text-muted: $gray-600 !default;\n\n$blockquote-small-color: $gray-600 !default;\n$blockquote-small-font-size: $small-font-size !default;\n$blockquote-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n\n$hr-border-color: rgba($black, .1) !default;\n$hr-border-width: $border-width !default;\n\n$mark-padding: .2em !default;\n\n$dt-font-weight: $font-weight-bold !default;\n\n$kbd-box-shadow: inset 0 -.1rem 0 rgba($black, .25) !default;\n$nested-kbd-font-weight: $font-weight-bold !default;\n\n$list-inline-padding: .5rem !default;\n\n$mark-bg: #fcf8e3 !default;\n\n$hr-margin-y: $spacer !default;\n\n\n// Tables\n//\n// Customizes the `.table` component with basic values, each used across all table variations.\n\n$table-cell-padding: .75rem !default;\n$table-cell-padding-sm: .3rem !default;\n\n$table-color: $body-color !default;\n$table-bg: null !default;\n$table-accent-bg: rgba($black, .05) !default;\n$table-hover-color: $table-color !default;\n$table-hover-bg: rgba($black, .075) !default;\n$table-active-bg: $table-hover-bg !default;\n\n$table-border-width: $border-width !default;\n$table-border-color: $border-color !default;\n\n$table-head-bg: $gray-200 !default;\n$table-head-color: $gray-700 !default;\n$table-th-font-weight: null !default;\n\n$table-dark-color: $white !default;\n$table-dark-bg: $gray-800 !default;\n$table-dark-accent-bg: rgba($white, .05) !default;\n$table-dark-hover-color: $table-dark-color !default;\n$table-dark-hover-bg: rgba($white, .075) !default;\n$table-dark-border-color: lighten($table-dark-bg, 7.5%) !default;\n\n$table-striped-order: odd !default;\n\n$table-caption-color: $text-muted !default;\n\n$table-bg-level: -9 !default;\n$table-border-level: -6 !default;\n\n\n// Buttons + Forms\n//\n// Shared variables that are reassigned to `$input-` and `$btn-` specific variables.\n\n$input-btn-padding-y: .375rem !default;\n$input-btn-padding-x: .75rem !default;\n$input-btn-font-family: null !default;\n$input-btn-font-size: $font-size-base !default;\n$input-btn-line-height: $line-height-base !default;\n\n$input-btn-focus-width: .2rem !default;\n$input-btn-focus-color: rgba($component-active-bg, .25) !default;\n$input-btn-focus-box-shadow: 0 0 0 $input-btn-focus-width $input-btn-focus-color !default;\n\n$input-btn-padding-y-sm: .25rem !default;\n$input-btn-padding-x-sm: .5rem !default;\n$input-btn-font-size-sm: $font-size-sm !default;\n$input-btn-line-height-sm: $line-height-sm !default;\n\n$input-btn-padding-y-lg: .5rem !default;\n$input-btn-padding-x-lg: 1rem !default;\n$input-btn-font-size-lg: $font-size-lg !default;\n$input-btn-line-height-lg: $line-height-lg !default;\n\n$input-btn-border-width: $border-width !default;\n\n\n// Buttons\n//\n// For each of Bootstrap's buttons, define text, background, and border color.\n\n$btn-padding-y: $input-btn-padding-y !default;\n$btn-padding-x: $input-btn-padding-x !default;\n$btn-font-family: $input-btn-font-family !default;\n$btn-font-size: $input-btn-font-size !default;\n$btn-line-height: $input-btn-line-height !default;\n$btn-white-space: null !default; // Set to `nowrap` to prevent text wrapping\n\n$btn-padding-y-sm: $input-btn-padding-y-sm !default;\n$btn-padding-x-sm: $input-btn-padding-x-sm !default;\n$btn-font-size-sm: $input-btn-font-size-sm !default;\n$btn-line-height-sm: $input-btn-line-height-sm !default;\n\n$btn-padding-y-lg: $input-btn-padding-y-lg !default;\n$btn-padding-x-lg: $input-btn-padding-x-lg !default;\n$btn-font-size-lg: $input-btn-font-size-lg !default;\n$btn-line-height-lg: $input-btn-line-height-lg !default;\n\n$btn-border-width: $input-btn-border-width !default;\n\n$btn-font-weight: $font-weight-normal !default;\n$btn-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba($white, .15), 0 1px 1px rgba($black, .075) !default;\n$btn-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n$btn-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n$btn-disabled-opacity: .65 !default;\n$btn-active-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba($black, .125) !default;\n\n$btn-link-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$btn-block-spacing-y: .5rem !default;\n\n// Allows for customizing button radius independently from global border radius\n$btn-border-radius: $border-radius !default;\n$btn-border-radius-lg: $border-radius-lg !default;\n$btn-border-radius-sm: $border-radius-sm !default;\n\n$btn-transition: color .15s ease-in-out, background-color .15s ease-in-out, border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n\n// Forms\n\n$label-margin-bottom: .5rem !default;\n\n$input-padding-y: $input-btn-padding-y !default;\n$input-padding-x: $input-btn-padding-x !default;\n$input-font-family: $input-btn-font-family !default;\n$input-font-size: $input-btn-font-size !default;\n$input-font-weight: $font-weight-base !default;\n$input-line-height: $input-btn-line-height !default;\n\n$input-padding-y-sm: $input-btn-padding-y-sm !default;\n$input-padding-x-sm: $input-btn-padding-x-sm !default;\n$input-font-size-sm: $input-btn-font-size-sm !default;\n$input-line-height-sm: $input-btn-line-height-sm !default;\n\n$input-padding-y-lg: $input-btn-padding-y-lg !default;\n$input-padding-x-lg: $input-btn-padding-x-lg !default;\n$input-font-size-lg: $input-btn-font-size-lg !default;\n$input-line-height-lg: $input-btn-line-height-lg !default;\n\n$input-bg: $white !default;\n$input-disabled-bg: $gray-200 !default;\n\n$input-color: $gray-700 !default;\n$input-border-color: $gray-400 !default;\n$input-border-width: $input-btn-border-width !default;\n$input-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba($black, .075) !default;\n\n$input-border-radius: $border-radius !default;\n$input-border-radius-lg: $border-radius-lg !default;\n$input-border-radius-sm: $border-radius-sm !default;\n\n$input-focus-bg: $input-bg !default;\n$input-focus-border-color: lighten($component-active-bg, 25%) !default;\n$input-focus-color: $input-color !default;\n$input-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n$input-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n\n$input-placeholder-color: $gray-600 !default;\n$input-plaintext-color: $body-color !default;\n\n$input-height-border: $input-border-width * 2 !default;\n\n$input-height-inner: add($input-line-height * 1em, $input-padding-y * 2) !default;\n$input-height-inner-half: add($input-line-height * .5em, $input-padding-y) !default;\n$input-height-inner-quarter: add($input-line-height * .25em, $input-padding-y * .5) !default;\n\n$input-height: add($input-line-height * 1em, add($input-padding-y * 2, $input-height-border, false)) !default;\n$input-height-sm: add($input-line-height-sm * 1em, add($input-padding-y-sm * 2, $input-height-border, false)) !default;\n$input-height-lg: add($input-line-height-lg * 1em, add($input-padding-y-lg * 2, $input-height-border, false)) !default;\n\n$input-transition: border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n$form-text-margin-top: .25rem !default;\n\n$form-check-input-gutter: 1.25rem !default;\n$form-check-input-margin-y: .3rem !default;\n$form-check-input-margin-x: .25rem !default;\n\n$form-check-inline-margin-x: .75rem !default;\n$form-check-inline-input-margin-x: .3125rem !default;\n\n$form-grid-gutter-width: 10px !default;\n$form-group-margin-bottom: 1rem !default;\n\n$input-group-addon-color: $input-color !default;\n$input-group-addon-bg: $gray-200 !default;\n$input-group-addon-border-color: $input-border-color !default;\n\n$custom-forms-transition: background-color .15s ease-in-out, border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n$custom-control-gutter: .5rem !default;\n$custom-control-spacer-x: 1rem !default;\n$custom-control-cursor: null !default;\n\n$custom-control-indicator-size: 1rem !default;\n$custom-control-indicator-bg: $input-bg !default;\n\n$custom-control-indicator-bg-size: 50% 50% !default;\n$custom-control-indicator-box-shadow: $input-box-shadow !default;\n$custom-control-indicator-border-color: $gray-500 !default;\n$custom-control-indicator-border-width: $input-border-width !default;\n\n$custom-control-label-color: null !default;\n\n$custom-control-indicator-disabled-bg: $input-disabled-bg !default;\n$custom-control-label-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$custom-control-indicator-checked-color: $component-active-color !default;\n$custom-control-indicator-checked-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-control-indicator-checked-disabled-bg: rgba(theme-color(\"primary\"), .5) !default;\n$custom-control-indicator-checked-box-shadow: null !default;\n$custom-control-indicator-checked-border-color: $custom-control-indicator-checked-bg !default;\n\n$custom-control-indicator-focus-box-shadow: $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-control-indicator-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n\n$custom-control-indicator-active-color: $component-active-color !default;\n$custom-control-indicator-active-bg: lighten($component-active-bg, 35%) !default;\n$custom-control-indicator-active-box-shadow: null !default;\n$custom-control-indicator-active-border-color: $custom-control-indicator-active-bg !default;\n\n$custom-checkbox-indicator-border-radius: $border-radius !default;\n$custom-checkbox-indicator-icon-checked: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path fill='#{$custom-control-indicator-checked-color}' d='M6.564.75l-3.59 3.612-1.538-1.55L0 4.26l2.974 2.99L8 2.193z'/></svg>\") !default;\n\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-color: $custom-control-indicator-checked-color !default;\n$custom-checkbox-indicator-icon-indeterminate: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='4' viewBox='0 0 4 4'><path stroke='#{$custom-checkbox-indicator-indeterminate-color}' d='M0 2h4'/></svg>\") !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-box-shadow: null !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-border-color: $custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg !default;\n\n$custom-radio-indicator-border-radius: 50% !default;\n$custom-radio-indicator-icon-checked: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' viewBox='-4 -4 8 8'><circle r='3' fill='#{$custom-control-indicator-checked-color}'/></svg>\") !default;\n\n$custom-switch-width: $custom-control-indicator-size * 1.75 !default;\n$custom-switch-indicator-border-radius: $custom-control-indicator-size * .5 !default;\n$custom-switch-indicator-size: subtract($custom-control-indicator-size, $custom-control-indicator-border-width * 4) !default;\n\n$custom-select-padding-y: $input-padding-y !default;\n$custom-select-padding-x: $input-padding-x !default;\n$custom-select-font-family: $input-font-family !default;\n$custom-select-font-size: $input-font-size !default;\n$custom-select-height: $input-height !default;\n$custom-select-indicator-padding: 1rem !default; // Extra padding to account for the presence of the background-image based indicator\n$custom-select-font-weight: $input-font-weight !default;\n$custom-select-line-height: $input-line-height !default;\n$custom-select-color: $input-color !default;\n$custom-select-disabled-color: $gray-600 !default;\n$custom-select-bg: $input-bg !default;\n$custom-select-disabled-bg: $gray-200 !default;\n$custom-select-bg-size: 8px 10px !default; // In pixels because image dimensions\n$custom-select-indicator-color: $gray-800 !default;\n$custom-select-indicator: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'><path fill='#{$custom-select-indicator-color}' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/></svg>\") !default;\n$custom-select-background: escape-svg($custom-select-indicator) right $custom-select-padding-x center / $custom-select-bg-size no-repeat !default; // Used so we can have multiple background elements (e.g., arrow and feedback icon)\n\n$custom-select-feedback-icon-padding-right: add(1em * .75, (2 * $custom-select-padding-y * .75) + $custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding) !default;\n$custom-select-feedback-icon-position: center right ($custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding) !default;\n$custom-select-feedback-icon-size: $input-height-inner-half $input-height-inner-half !default;\n\n$custom-select-border-width: $input-border-width !default;\n$custom-select-border-color: $input-border-color !default;\n$custom-select-border-radius: $border-radius !default;\n$custom-select-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba($black, .075) !default;\n\n$custom-select-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n$custom-select-focus-width: $input-focus-width !default;\n$custom-select-focus-box-shadow: 0 0 0 $custom-select-focus-width $input-btn-focus-color !default;\n\n$custom-select-padding-y-sm: $input-padding-y-sm !default;\n$custom-select-padding-x-sm: $input-padding-x-sm !default;\n$custom-select-font-size-sm: $input-font-size-sm !default;\n$custom-select-height-sm: $input-height-sm !default;\n\n$custom-select-padding-y-lg: $input-padding-y-lg !default;\n$custom-select-padding-x-lg: $input-padding-x-lg !default;\n$custom-select-font-size-lg: $input-font-size-lg !default;\n$custom-select-height-lg: $input-height-lg !default;\n\n$custom-range-track-width: 100% !default;\n$custom-range-track-height: .5rem !default;\n$custom-range-track-cursor: pointer !default;\n$custom-range-track-bg: $gray-300 !default;\n$custom-range-track-border-radius: 1rem !default;\n$custom-range-track-box-shadow: inset 0 .25rem .25rem rgba($black, .1) !default;\n\n$custom-range-thumb-width: 1rem !default;\n$custom-range-thumb-height: $custom-range-thumb-width !default;\n$custom-range-thumb-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-range-thumb-border: 0 !default;\n$custom-range-thumb-border-radius: 1rem !default;\n$custom-range-thumb-box-shadow: 0 .1rem .25rem rgba($black, .1) !default;\n$custom-range-thumb-focus-box-shadow: 0 0 0 1px $body-bg, $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-range-thumb-focus-box-shadow-width: $input-focus-width !default; // For focus box shadow issue in IE/Edge\n$custom-range-thumb-active-bg: lighten($component-active-bg, 35%) !default;\n$custom-range-thumb-disabled-bg: $gray-500 !default;\n\n$custom-file-height: $input-height !default;\n$custom-file-height-inner: $input-height-inner !default;\n$custom-file-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n$custom-file-focus-box-shadow: $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-file-disabled-bg: $input-disabled-bg !default;\n\n$custom-file-padding-y: $input-padding-y !default;\n$custom-file-padding-x: $input-padding-x !default;\n$custom-file-line-height: $input-line-height !default;\n$custom-file-font-family: $input-font-family !default;\n$custom-file-font-weight: $input-font-weight !default;\n$custom-file-color: $input-color !default;\n$custom-file-bg: $input-bg !default;\n$custom-file-border-width: $input-border-width !default;\n$custom-file-border-color: $input-border-color !default;\n$custom-file-border-radius: $input-border-radius !default;\n$custom-file-box-shadow: $input-box-shadow !default;\n$custom-file-button-color: $custom-file-color !default;\n$custom-file-button-bg: $input-group-addon-bg !default;\n$custom-file-text: (\n en: \"Browse\"\n) !default;\n\n\n// Form validation\n\n$form-feedback-margin-top: $form-text-margin-top !default;\n$form-feedback-font-size: $small-font-size !default;\n$form-feedback-valid-color: theme-color(\"success\") !default;\n$form-feedback-invalid-color: theme-color(\"danger\") !default;\n\n$form-feedback-icon-valid-color: $form-feedback-valid-color !default;\n$form-feedback-icon-valid: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path fill='#{$form-feedback-icon-valid-color}' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/></svg>\") !default;\n$form-feedback-icon-invalid-color: $form-feedback-invalid-color !default;\n$form-feedback-icon-invalid: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='#{$form-feedback-icon-invalid-color}' viewBox='0 0 12 12'><circle cx='6' cy='6' r='4.5'/><path stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/><circle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='#{$form-feedback-icon-invalid-color}' stroke='none'/></svg>\") !default;\n\n$form-validation-states: () !default;\n$form-validation-states: map-merge(\n (\n \"valid\": (\n \"color\": $form-feedback-valid-color,\n \"icon\": $form-feedback-icon-valid\n ),\n \"invalid\": (\n \"color\": $form-feedback-invalid-color,\n \"icon\": $form-feedback-icon-invalid\n ),\n ),\n $form-validation-states\n);\n\n// Z-index master list\n//\n// Warning: Avoid customizing these values. They're used for a bird's eye view\n// of components dependent on the z-axis and are designed to all work together.\n\n$zindex-dropdown: 1000 !default;\n$zindex-sticky: 1020 !default;\n$zindex-fixed: 1030 !default;\n$zindex-modal-backdrop: 1040 !default;\n$zindex-modal: 1050 !default;\n$zindex-popover: 1060 !default;\n$zindex-tooltip: 1070 !default;\n\n\n// Navs\n\n$nav-link-padding-y: .5rem !default;\n$nav-link-padding-x: 1rem !default;\n$nav-link-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$nav-tabs-border-color: $gray-300 !default;\n$nav-tabs-border-width: $border-width !default;\n$nav-tabs-border-radius: $border-radius !default;\n$nav-tabs-link-hover-border-color: $gray-200 $gray-200 $nav-tabs-border-color !default;\n$nav-tabs-link-active-color: $gray-700 !default;\n$nav-tabs-link-active-bg: $body-bg !default;\n$nav-tabs-link-active-border-color: $gray-300 $gray-300 $nav-tabs-link-active-bg !default;\n\n$nav-pills-border-radius: $border-radius !default;\n$nav-pills-link-active-color: $component-active-color !default;\n$nav-pills-link-active-bg: $component-active-bg !default;\n\n$nav-divider-color: $gray-200 !default;\n$nav-divider-margin-y: $spacer * .5 !default;\n\n\n// Navbar\n\n$navbar-padding-y: $spacer * .5 !default;\n$navbar-padding-x: $spacer !default;\n\n$navbar-nav-link-padding-x: .5rem !default;\n\n$navbar-brand-font-size: $font-size-lg !default;\n// Compute the navbar-brand padding-y so the navbar-brand will have the same height as navbar-text and nav-link\n$nav-link-height: $font-size-base * $line-height-base + $nav-link-padding-y * 2 !default;\n$navbar-brand-height: $navbar-brand-font-size * $line-height-base !default;\n$navbar-brand-padding-y: ($nav-link-height - $navbar-brand-height) * .5 !default;\n\n$navbar-toggler-padding-y: .25rem !default;\n$navbar-toggler-padding-x: .75rem !default;\n$navbar-toggler-font-size: $font-size-lg !default;\n$navbar-toggler-border-radius: $btn-border-radius !default;\n\n$navbar-nav-scroll-max-height: 75vh !default;\n\n$navbar-dark-color: rgba($white, .5) !default;\n$navbar-dark-hover-color: rgba($white, .75) !default;\n$navbar-dark-active-color: $white !default;\n$navbar-dark-disabled-color: rgba($white, .25) !default;\n$navbar-dark-toggler-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'><path stroke='#{$navbar-dark-color}' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/></svg>\") !default;\n$navbar-dark-toggler-border-color: rgba($white, .1) !default;\n\n$navbar-light-color: rgba($black, .5) !default;\n$navbar-light-hover-color: rgba($black, .7) !default;\n$navbar-light-active-color: rgba($black, .9) !default;\n$navbar-light-disabled-color: rgba($black, .3) !default;\n$navbar-light-toggler-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'><path stroke='#{$navbar-light-color}' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/></svg>\") !default;\n$navbar-light-toggler-border-color: rgba($black, .1) !default;\n\n$navbar-light-brand-color: $navbar-light-active-color !default;\n$navbar-light-brand-hover-color: $navbar-light-active-color !default;\n$navbar-dark-brand-color: $navbar-dark-active-color !default;\n$navbar-dark-brand-hover-color: $navbar-dark-active-color !default;\n\n\n// Dropdowns\n//\n// Dropdown menu container and contents.\n\n$dropdown-min-width: 10rem !default;\n$dropdown-padding-x: 0 !default;\n$dropdown-padding-y: .5rem !default;\n$dropdown-spacer: .125rem !default;\n$dropdown-font-size: $font-size-base !default;\n$dropdown-color: $body-color !default;\n$dropdown-bg: $white !default;\n$dropdown-border-color: rgba($black, .15) !default;\n$dropdown-border-radius: $border-radius !default;\n$dropdown-border-width: $border-width !default;\n$dropdown-inner-border-radius: subtract($dropdown-border-radius, $dropdown-border-width) !default;\n$dropdown-divider-bg: $gray-200 !default;\n$dropdown-divider-margin-y: $nav-divider-margin-y !default;\n$dropdown-box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba($black, .175) !default;\n\n$dropdown-link-color: $gray-900 !default;\n$dropdown-link-hover-color: darken($gray-900, 5%) !default;\n$dropdown-link-hover-bg: $gray-200 !default;\n\n$dropdown-link-active-color: $component-active-color !default;\n$dropdown-link-active-bg: $component-active-bg !default;\n\n$dropdown-link-disabled-color: $gray-500 !default;\n\n$dropdown-item-padding-y: .25rem !default;\n$dropdown-item-padding-x: 1.5rem !default;\n\n$dropdown-header-color: $gray-600 !default;\n$dropdown-header-padding: $dropdown-padding-y $dropdown-item-padding-x !default;\n\n\n// Pagination\n\n$pagination-padding-y: .5rem !default;\n$pagination-padding-x: .75rem !default;\n$pagination-padding-y-sm: .25rem !default;\n$pagination-padding-x-sm: .5rem !default;\n$pagination-padding-y-lg: .75rem !default;\n$pagination-padding-x-lg: 1.5rem !default;\n$pagination-line-height: 1.25 !default;\n\n$pagination-color: $link-color !default;\n$pagination-bg: $white !default;\n$pagination-border-width: $border-width !default;\n$pagination-border-color: $gray-300 !default;\n\n$pagination-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n$pagination-focus-outline: 0 !default;\n\n$pagination-hover-color: $link-hover-color !default;\n$pagination-hover-bg: $gray-200 !default;\n$pagination-hover-border-color: $gray-300 !default;\n\n$pagination-active-color: $component-active-color !default;\n$pagination-active-bg: $component-active-bg !default;\n$pagination-active-border-color: $pagination-active-bg !default;\n\n$pagination-disabled-color: $gray-600 !default;\n$pagination-disabled-bg: $white !default;\n$pagination-disabled-border-color: $gray-300 !default;\n\n$pagination-border-radius-sm: $border-radius-sm !default;\n$pagination-border-radius-lg: $border-radius-lg !default;\n\n\n// Jumbotron\n\n$jumbotron-padding: 2rem !default;\n$jumbotron-color: null !default;\n$jumbotron-bg: $gray-200 !default;\n\n\n// Cards\n\n$card-spacer-y: .75rem !default;\n$card-spacer-x: 1.25rem !default;\n$card-border-width: $border-width !default;\n$card-border-radius: $border-radius !default;\n$card-border-color: rgba($black, .125) !default;\n$card-inner-border-radius: subtract($card-border-radius, $card-border-width) !default;\n$card-cap-bg: rgba($black, .03) !default;\n$card-cap-color: null !default;\n$card-height: null !default;\n$card-color: null !default;\n$card-bg: $white !default;\n\n$card-img-overlay-padding: 1.25rem !default;\n\n$card-group-margin: $grid-gutter-width * .5 !default;\n$card-deck-margin: $card-group-margin !default;\n\n$card-columns-count: 3 !default;\n$card-columns-gap: 1.25rem !default;\n$card-columns-margin: $card-spacer-y !default;\n\n\n// Tooltips\n\n$tooltip-font-size: $font-size-sm !default;\n$tooltip-max-width: 200px !default;\n$tooltip-color: $white !default;\n$tooltip-bg: $black !default;\n$tooltip-border-radius: $border-radius !default;\n$tooltip-opacity: .9 !default;\n$tooltip-padding-y: .25rem !default;\n$tooltip-padding-x: .5rem !default;\n$tooltip-margin: 0 !default;\n\n$tooltip-arrow-width: .8rem !default;\n$tooltip-arrow-height: .4rem !default;\n$tooltip-arrow-color: $tooltip-bg !default;\n\n// Form tooltips must come after regular tooltips\n$form-feedback-tooltip-padding-y: $tooltip-padding-y !default;\n$form-feedback-tooltip-padding-x: $tooltip-padding-x !default;\n$form-feedback-tooltip-font-size: $tooltip-font-size !default;\n$form-feedback-tooltip-line-height: $line-height-base !default;\n$form-feedback-tooltip-opacity: $tooltip-opacity !default;\n$form-feedback-tooltip-border-radius: $tooltip-border-radius !default;\n\n\n// Popovers\n\n$popover-font-size: $font-size-sm !default;\n$popover-bg: $white !default;\n$popover-max-width: 276px !default;\n$popover-border-width: $border-width !default;\n$popover-border-color: rgba($black, .2) !default;\n$popover-border-radius: $border-radius-lg !default;\n$popover-inner-border-radius: subtract($popover-border-radius, $popover-border-width) !default;\n$popover-box-shadow: 0 .25rem .5rem rgba($black, .2) !default;\n\n$popover-header-bg: darken($popover-bg, 3%) !default;\n$popover-header-color: $headings-color !default;\n$popover-header-padding-y: .5rem !default;\n$popover-header-padding-x: .75rem !default;\n\n$popover-body-color: $body-color !default;\n$popover-body-padding-y: $popover-header-padding-y !default;\n$popover-body-padding-x: $popover-header-padding-x !default;\n\n$popover-arrow-width: 1rem !default;\n$popover-arrow-height: .5rem !default;\n$popover-arrow-color: $popover-bg !default;\n\n$popover-arrow-outer-color: fade-in($popover-border-color, .05) !default;\n\n\n// Toasts\n\n$toast-max-width: 350px !default;\n$toast-padding-x: .75rem !default;\n$toast-padding-y: .25rem !default;\n$toast-font-size: .875rem !default;\n$toast-color: null !default;\n$toast-background-color: rgba($white, .85) !default;\n$toast-border-width: 1px !default;\n$toast-border-color: rgba(0, 0, 0, .1) !default;\n$toast-border-radius: .25rem !default;\n$toast-box-shadow: 0 .25rem .75rem rgba($black, .1) !default;\n\n$toast-header-color: $gray-600 !default;\n$toast-header-background-color: rgba($white, .85) !default;\n$toast-header-border-color: rgba(0, 0, 0, .05) !default;\n\n\n// Badges\n\n$badge-font-size: 75% !default;\n$badge-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$badge-padding-y: .25em !default;\n$badge-padding-x: .4em !default;\n$badge-border-radius: $border-radius !default;\n\n$badge-transition: $btn-transition !default;\n$badge-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n\n$badge-pill-padding-x: .6em !default;\n// Use a higher than normal value to ensure completely rounded edges when\n// customizing padding or font-size on labels.\n$badge-pill-border-radius: 10rem !default;\n\n\n// Modals\n\n// Padding applied to the modal body\n$modal-inner-padding: 1rem !default;\n\n// Margin between elements in footer, must be lower than or equal to 2 * $modal-inner-padding\n$modal-footer-margin-between: .5rem !default;\n\n$modal-dialog-margin: .5rem !default;\n$modal-dialog-margin-y-sm-up: 1.75rem !default;\n\n$modal-title-line-height: $line-height-base !default;\n\n$modal-content-color: null !default;\n$modal-content-bg: $white !default;\n$modal-content-border-color: rgba($black, .2) !default;\n$modal-content-border-width: $border-width !default;\n$modal-content-border-radius: $border-radius-lg !default;\n$modal-content-inner-border-radius: subtract($modal-content-border-radius, $modal-content-border-width) !default;\n$modal-content-box-shadow-xs: 0 .25rem .5rem rgba($black, .5) !default;\n$modal-content-box-shadow-sm-up: 0 .5rem 1rem rgba($black, .5) !default;\n\n$modal-backdrop-bg: $black !default;\n$modal-backdrop-opacity: .5 !default;\n$modal-header-border-color: $border-color !default;\n$modal-footer-border-color: $modal-header-border-color !default;\n$modal-header-border-width: $modal-content-border-width !default;\n$modal-footer-border-width: $modal-header-border-width !default;\n$modal-header-padding-y: 1rem !default;\n$modal-header-padding-x: 1rem !default;\n$modal-header-padding: $modal-header-padding-y $modal-header-padding-x !default; // Keep this for backwards compatibility\n\n$modal-xl: 1140px !default;\n$modal-lg: 800px !default;\n$modal-md: 500px !default;\n$modal-sm: 300px !default;\n\n$modal-fade-transform: translate(0, -50px) !default;\n$modal-show-transform: none !default;\n$modal-transition: transform .3s ease-out !default;\n$modal-scale-transform: scale(1.02) !default;\n\n\n// Alerts\n//\n// Define alert colors, border radius, and padding.\n\n$alert-padding-y: .75rem !default;\n$alert-padding-x: 1.25rem !default;\n$alert-margin-bottom: 1rem !default;\n$alert-border-radius: $border-radius !default;\n$alert-link-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$alert-border-width: $border-width !default;\n\n$alert-bg-level: -10 !default;\n$alert-border-level: -9 !default;\n$alert-color-level: 6 !default;\n\n\n// Progress bars\n\n$progress-height: 1rem !default;\n$progress-font-size: $font-size-base * .75 !default;\n$progress-bg: $gray-200 !default;\n$progress-border-radius: $border-radius !default;\n$progress-box-shadow: inset 0 .1rem .1rem rgba($black, .1) !default;\n$progress-bar-color: $white !default;\n$progress-bar-bg: theme-color(\"primary\") !default;\n$progress-bar-animation-timing: 1s linear infinite !default;\n$progress-bar-transition: width .6s ease !default;\n\n\n// List group\n\n$list-group-color: null !default;\n$list-group-bg: $white !default;\n$list-group-border-color: rgba($black, .125) !default;\n$list-group-border-width: $border-width !default;\n$list-group-border-radius: $border-radius !default;\n\n$list-group-item-padding-y: .75rem !default;\n$list-group-item-padding-x: 1.25rem !default;\n\n$list-group-hover-bg: $gray-100 !default;\n$list-group-active-color: $component-active-color !default;\n$list-group-active-bg: $component-active-bg !default;\n$list-group-active-border-color: $list-group-active-bg !default;\n\n$list-group-disabled-color: $gray-600 !default;\n$list-group-disabled-bg: $list-group-bg !default;\n\n$list-group-action-color: $gray-700 !default;\n$list-group-action-hover-color: $list-group-action-color !default;\n\n$list-group-action-active-color: $body-color !default;\n$list-group-action-active-bg: $gray-200 !default;\n\n\n// Image thumbnails\n\n$thumbnail-padding: .25rem !default;\n$thumbnail-bg: $body-bg !default;\n$thumbnail-border-width: $border-width !default;\n$thumbnail-border-color: $gray-300 !default;\n$thumbnail-border-radius: $border-radius !default;\n$thumbnail-box-shadow: 0 1px 2px rgba($black, .075) !default;\n\n\n// Figures\n\n$figure-caption-font-size: 90% !default;\n$figure-caption-color: $gray-600 !default;\n\n\n// Breadcrumbs\n\n$breadcrumb-font-size: null !default;\n\n$breadcrumb-padding-y: .75rem !default;\n$breadcrumb-padding-x: 1rem !default;\n$breadcrumb-item-padding: .5rem !default;\n\n$breadcrumb-margin-bottom: 1rem !default;\n\n$breadcrumb-bg: $gray-200 !default;\n$breadcrumb-divider-color: $gray-600 !default;\n$breadcrumb-active-color: $gray-600 !default;\n$breadcrumb-divider: quote(\"/\") !default;\n\n$breadcrumb-border-radius: $border-radius !default;\n\n\n// Carousel\n\n$carousel-control-color: $white !default;\n$carousel-control-width: 15% !default;\n$carousel-control-opacity: .5 !default;\n$carousel-control-hover-opacity: .9 !default;\n$carousel-control-transition: opacity .15s ease !default;\n\n$carousel-indicator-width: 30px !default;\n$carousel-indicator-height: 3px !default;\n$carousel-indicator-hit-area-height: 10px !default;\n$carousel-indicator-spacer: 3px !default;\n$carousel-indicator-active-bg: $white !default;\n$carousel-indicator-transition: opacity .6s ease !default;\n\n$carousel-caption-width: 70% !default;\n$carousel-caption-color: $white !default;\n\n$carousel-control-icon-width: 20px !default;\n\n$carousel-control-prev-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='#{$carousel-control-color}' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5L4.25 4l2.5-2.5L5.25 0z'/></svg>\") !default;\n$carousel-control-next-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='#{$carousel-control-color}' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path d='M2.75 0l-1.5 1.5L3.75 4l-2.5 2.5L2.75 8l4-4-4-4z'/></svg>\") !default;\n\n$carousel-transition-duration: .6s !default;\n$carousel-transition: transform $carousel-transition-duration ease-in-out !default; // Define transform transition first if using multiple transitions (e.g., `transform 2s ease, opacity .5s ease-out`)\n\n\n// Spinners\n\n$spinner-width: 2rem !default;\n$spinner-height: $spinner-width !default;\n$spinner-vertical-align: -.125em !default;\n$spinner-border-width: .25em !default;\n\n$spinner-width-sm: 1rem !default;\n$spinner-height-sm: $spinner-width-sm !default;\n$spinner-border-width-sm: .2em !default;\n\n\n// Close\n\n$close-font-size: $font-size-base * 1.5 !default;\n$close-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$close-color: $black !default;\n$close-text-shadow: 0 1px 0 $white !default;\n\n\n// Code\n\n$code-font-size: 87.5% !default;\n$code-color: $pink !default;\n\n$kbd-padding-y: .2rem !default;\n$kbd-padding-x: .4rem !default;\n$kbd-font-size: $code-font-size !default;\n$kbd-color: $white !default;\n$kbd-bg: $gray-900 !default;\n\n$pre-color: $gray-900 !default;\n$pre-scrollable-max-height: 340px !default;\n\n\n// Utilities\n\n$displays: none, inline, inline-block, block, table, table-row, table-cell, flex, inline-flex !default;\n$overflows: auto, hidden !default;\n$positions: static, relative, absolute, fixed, sticky !default;\n$user-selects: all, auto, none !default;\n\n\n// Printing\n\n$print-page-size: a3 !default;\n$print-body-min-width: map-get($grid-breakpoints, \"lg\") !default;\n","// stylelint-disable property-blacklist, scss/dollar-variable-default\n\n// SCSS RFS mixin\n//\n// Automated responsive font sizes\n//\n// Licensed under MIT (https://github.com/twbs/rfs/blob/v8.x/LICENSE)\n\n// Configuration\n\n// Base font size\n$rfs-base-font-size: 1.25rem !default;\n$rfs-font-size-unit: rem !default;\n\n@if $rfs-font-size-unit != rem and $rfs-font-size-unit != px {\n @error \"`#{$rfs-font-size-unit}` is not a valid unit for $rfs-font-size-unit. Use `px` or `rem`.\";\n}\n\n// Breakpoint at where font-size starts decreasing if screen width is smaller\n$rfs-breakpoint: 1200px !default;\n$rfs-breakpoint-unit: px !default;\n\n@if $rfs-breakpoint-unit != px and $rfs-breakpoint-unit != em and $rfs-breakpoint-unit != rem {\n @error \"`#{$rfs-breakpoint-unit}` is not a valid unit for $rfs-breakpoint-unit. Use `px`, `em` or `rem`.\";\n}\n\n// Resize font size based on screen height and width\n$rfs-two-dimensional: false !default;\n\n// Factor of decrease\n$rfs-factor: 10 !default;\n\n@if type-of($rfs-factor) != \"number\" or $rfs-factor <= 1 {\n @error \"`#{$rfs-factor}` is not a valid $rfs-factor, it must be greater than 1.\";\n}\n\n// Generate enable or disable classes. Possibilities: false, \"enable\" or \"disable\"\n$rfs-class: false !default;\n\n// 1 rem = $rfs-rem-value px\n$rfs-rem-value: 16 !default;\n\n// Safari iframe resize bug: https://github.com/twbs/rfs/issues/14\n$rfs-safari-iframe-resize-bug-fix: false !default;\n\n// Disable RFS by setting $enable-responsive-font-sizes to false\n$enable-responsive-font-sizes: true !default;\n\n// Cache $rfs-base-font-size unit\n$rfs-base-font-size-unit: unit($rfs-base-font-size);\n\n@function divide($dividend, $divisor, $precision: 10) {\n $sign: if($dividend > 0 and $divisor > 0 or $dividend < 0 and $divisor < 0, 1, -1);\n $dividend: abs($dividend);\n $divisor: abs($divisor);\n @if $dividend == 0 {\n @return 0;\n }\n @if $divisor == 0 {\n @error \"Cannot divide by 0\";\n }\n $remainder: $dividend;\n $result: 0;\n $factor: 10;\n @while ($remainder > 0 and $precision >= 0) {\n $quotient: 0;\n @while ($remainder >= $divisor) {\n $remainder: $remainder - $divisor;\n $quotient: $quotient + 1;\n }\n $result: $result * 10 + $quotient;\n $factor: $factor * .1;\n $remainder: $remainder * 10;\n $precision: $precision - 1;\n @if ($precision < 0 and $remainder >= $divisor * 5) {\n $result: $result + 1;\n }\n }\n $result: $result * $factor * $sign;\n $dividend-unit: unit($dividend);\n $divisor-unit: unit($divisor);\n $unit-map: (\n \"px\": 1px,\n \"rem\": 1rem,\n \"em\": 1em,\n \"%\": 1%\n );\n @if ($dividend-unit != $divisor-unit and map-has-key($unit-map, $dividend-unit)) {\n $result: $result * map-get($unit-map, $dividend-unit);\n }\n @return $result;\n}\n\n// Remove px-unit from $rfs-base-font-size for calculations\n@if $rfs-base-font-size-unit == \"px\" {\n $rfs-base-font-size: divide($rfs-base-font-size, $rfs-base-font-size * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-base-font-size-unit == \"rem\" {\n $rfs-base-font-size: divide($rfs-base-font-size, divide($rfs-base-font-size * 0 + 1, $rfs-rem-value));\n}\n\n// Cache $rfs-breakpoint unit to prevent multiple calls\n$rfs-breakpoint-unit-cache: unit($rfs-breakpoint);\n\n// Remove unit from $rfs-breakpoint for calculations\n@if $rfs-breakpoint-unit-cache == \"px\" {\n $rfs-breakpoint: divide($rfs-breakpoint, $rfs-breakpoint * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-breakpoint-unit-cache == \"rem\" or $rfs-breakpoint-unit-cache == \"em\" {\n $rfs-breakpoint: divide($rfs-breakpoint, divide($rfs-breakpoint * 0 + 1, $rfs-rem-value));\n}\n\n// Internal mixin that adds disable classes to the selector if needed.\n@mixin _rfs-disable-class {\n @if $rfs-class == \"disable\" {\n // Adding an extra class increases specificity, which prevents the media query to override the font size\n &,\n .disable-responsive-font-size &,\n &.disable-responsive-font-size {\n @content;\n }\n }\n @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Internal mixin that adds enable classes to the selector if needed.\n@mixin _rfs-enable-class {\n @if $rfs-class == \"enable\" {\n .enable-responsive-font-size &,\n &.enable-responsive-font-size {\n @content;\n }\n }\n @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Internal mixin used to determine which media query needs to be used\n@mixin _rfs-media-query($mq-value) {\n @if $rfs-two-dimensional {\n @media (max-width: #{$mq-value}), (max-height: #{$mq-value}) {\n @content;\n }\n }\n @else {\n @media (max-width: #{$mq-value}) {\n @content;\n }\n }\n}\n\n// Responsive font size mixin\n@mixin rfs($fs, $important: false) {\n // Cache $fs unit\n $fs-unit: if(type-of($fs) == \"number\", unit($fs), false);\n\n // Add !important suffix if needed\n $rfs-suffix: if($important, \" !important\", \"\");\n\n // If $fs isn't a number (like inherit) or $fs has a unit (not px or rem, like 1.5em) or $ is 0, just print the value\n @if not $fs-unit or $fs-unit != \"\" and $fs-unit != \"px\" and $fs-unit != \"rem\" or $fs == 0 {\n font-size: #{$fs}#{$rfs-suffix};\n }\n @else {\n // Remove unit from $fs for calculations\n @if $fs-unit == \"px\" {\n $fs: divide($fs, $fs * 0 + 1);\n }\n @else if $fs-unit == \"rem\" {\n $fs: divide($fs, divide($fs * 0 + 1, $rfs-rem-value));\n }\n\n // Set default font size\n $rfs-static: if($rfs-font-size-unit == rem, #{divide($fs, $rfs-rem-value)}rem, #{$fs}px);\n\n // Only add the media query if the font size is bigger than the minimum font size\n @if $fs <= $rfs-base-font-size or not $enable-responsive-font-sizes {\n font-size: #{$rfs-static}#{$rfs-suffix};\n }\n @else {\n // Calculate the minimum font size for $fs\n $fs-min: $rfs-base-font-size + divide($fs - $rfs-base-font-size, $rfs-factor);\n\n // Calculate difference between $fs and the minimum font size\n $fs-diff: $fs - $fs-min;\n\n // Base font-size formatting\n $min-width: if($rfs-font-size-unit == rem, #{divide($fs-min, $rfs-rem-value)}rem, #{$fs-min}px);\n\n // Use `vmin` if two-dimensional is enabled\n $variable-unit: if($rfs-two-dimensional, vmin, vw);\n\n // Calculate the variable width between 0 and $rfs-breakpoint\n $variable-width: #{divide($fs-diff * 100, $rfs-breakpoint)}#{$variable-unit};\n\n // Set the calculated font-size\n $rfs-fluid: calc(#{$min-width} + #{$variable-width}) #{$rfs-suffix};\n\n // Breakpoint formatting\n $mq-value: if($rfs-breakpoint-unit == px, #{$rfs-breakpoint}px, #{divide($rfs-breakpoint, $rfs-rem-value)}#{$rfs-breakpoint-unit});\n\n @include _rfs-disable-class {\n font-size: #{$rfs-static}#{$rfs-suffix};\n }\n\n @include _rfs-media-query($mq-value) {\n @include _rfs-enable-class {\n font-size: $rfs-fluid;\n }\n\n // Include safari iframe resize fix if needed\n min-width: if($rfs-safari-iframe-resize-bug-fix, (0 * 1vw), null);\n }\n }\n }\n}\n\n// The font-size & responsive-font-size mixins use RFS to rescale the font size\n@mixin font-size($fs, $important: false) {\n @include rfs($fs, $important);\n}\n\n@mixin responsive-font-size($fs, $important: false) {\n @include rfs($fs, $important);\n}\n","// Hover mixin and `$enable-hover-media-query` are deprecated.\n//\n// Originally added during our alphas and maintained during betas, this mixin was\n// designed to prevent `:hover` stickiness on iOS-an issue where hover styles\n// would persist after initial touch.\n//\n// For backward compatibility, we've kept these mixins and updated them to\n// always return their regular pseudo-classes instead of a shimmed media query.\n//\n// Issue: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/25195\n\n@mixin hover() {\n &:hover { @content; }\n}\n\n@mixin hover-focus() {\n &:hover,\n &:focus {\n @content;\n }\n}\n\n@mixin plain-hover-focus() {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n @content;\n }\n}\n\n@mixin hover-focus-active() {\n &:hover,\n &:focus,\n &:active {\n @content;\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-list-comma-newline-after\n\n//\n// Headings\n//\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n margin-bottom: $headings-margin-bottom;\n font-family: $headings-font-family;\n font-weight: $headings-font-weight;\n line-height: $headings-line-height;\n color: $headings-color;\n}\n\nh1, .h1 { @include font-size($h1-font-size); }\nh2, .h2 { @include font-size($h2-font-size); }\nh3, .h3 { @include font-size($h3-font-size); }\nh4, .h4 { @include font-size($h4-font-size); }\nh5, .h5 { @include font-size($h5-font-size); }\nh6, .h6 { @include font-size($h6-font-size); }\n\n.lead {\n @include font-size($lead-font-size);\n font-weight: $lead-font-weight;\n}\n\n// Type display classes\n.display-1 {\n @include font-size($display1-size);\n font-weight: $display1-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-2 {\n @include font-size($display2-size);\n font-weight: $display2-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-3 {\n @include font-size($display3-size);\n font-weight: $display3-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-4 {\n @include font-size($display4-size);\n font-weight: $display4-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n\n\n//\n// Horizontal rules\n//\n\nhr {\n margin-top: $hr-margin-y;\n margin-bottom: $hr-margin-y;\n border: 0;\n border-top: $hr-border-width solid $hr-border-color;\n}\n\n\n//\n// Emphasis\n//\n\nsmall,\n.small {\n @include font-size($small-font-size);\n font-weight: $font-weight-normal;\n}\n\nmark,\n.mark {\n padding: $mark-padding;\n background-color: $mark-bg;\n}\n\n\n//\n// Lists\n//\n\n.list-unstyled {\n @include list-unstyled();\n}\n\n// Inline turns list items into inline-block\n.list-inline {\n @include list-unstyled();\n}\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n\n &:not(:last-child) {\n margin-right: $list-inline-padding;\n }\n}\n\n\n//\n// Misc\n//\n\n// Builds on `abbr`\n.initialism {\n @include font-size(90%);\n text-transform: uppercase;\n}\n\n// Blockquotes\n.blockquote {\n margin-bottom: $spacer;\n @include font-size($blockquote-font-size);\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n @include font-size($blockquote-small-font-size);\n color: $blockquote-small-color;\n\n &::before {\n content: \"\\2014\\00A0\"; // em dash, nbsp\n }\n}\n","// Lists\n\n// Unstyled keeps list items block level, just removes default browser padding and list-style\n@mixin list-unstyled() {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n","// Responsive images (ensure images don't scale beyond their parents)\n//\n// This is purposefully opt-in via an explicit class rather than being the default for all `<img>`s.\n// We previously tried the \"images are responsive by default\" approach in Bootstrap v2,\n// and abandoned it in Bootstrap v3 because it breaks lots of third-party widgets (including Google Maps)\n// which weren't expecting the images within themselves to be involuntarily resized.\n// See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/18178\n.img-fluid {\n @include img-fluid();\n}\n\n\n// Image thumbnails\n.img-thumbnail {\n padding: $thumbnail-padding;\n background-color: $thumbnail-bg;\n border: $thumbnail-border-width solid $thumbnail-border-color;\n @include border-radius($thumbnail-border-radius);\n @include box-shadow($thumbnail-box-shadow);\n\n // Keep them at most 100% wide\n @include img-fluid();\n}\n\n//\n// Figures\n//\n\n.figure {\n // Ensures the caption's text aligns with the image.\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: $spacer * .5;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n @include font-size($figure-caption-font-size);\n color: $figure-caption-color;\n}\n","// Image Mixins\n// - Responsive image\n// - Retina image\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n\n@mixin img-fluid() {\n // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n max-width: 100%;\n // Part 2: Override the height to auto, otherwise images will be stretched\n // when setting a width and height attribute on the img element.\n height: auto;\n}\n\n\n// Retina image\n//\n// Short retina mixin for setting background-image and -size.\n\n@mixin img-retina($file-1x, $file-2x, $width-1x, $height-1x) {\n background-image: url($file-1x);\n\n // Autoprefixer takes care of adding -webkit-min-device-pixel-ratio and -o-min-device-pixel-ratio,\n // but doesn't convert dppx=>dpi.\n // There's no such thing as unprefixed min-device-pixel-ratio since it's nonstandard.\n // Compatibility info: https://caniuse.com/css-media-resolution\n @media only screen and (min-resolution: 192dpi), // IE9-11 don't support dppx\n only screen and (min-resolution: 2dppx) { // Standardized\n background-image: url($file-2x);\n background-size: $width-1x $height-1x;\n }\n @include deprecate(\"`img-retina()`\", \"v4.3.0\", \"v5\");\n}\n","// stylelint-disable property-disallowed-list\n// Single side border-radius\n\n// Helper function to replace negative values with 0\n@function valid-radius($radius) {\n $return: ();\n @each $value in $radius {\n @if type-of($value) == number {\n $return: append($return, max($value, 0));\n } @else {\n $return: append($return, $value);\n }\n }\n @return $return;\n}\n\n@mixin border-radius($radius: $border-radius, $fallback-border-radius: false) {\n @if $enable-rounded {\n border-radius: valid-radius($radius);\n }\n @else if $fallback-border-radius != false {\n border-radius: $fallback-border-radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-top-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-top-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n","// Inline code\ncode {\n @include font-size($code-font-size);\n color: $code-color;\n word-wrap: break-word;\n\n // Streamline the style when inside anchors to avoid broken underline and more\n a > & {\n color: inherit;\n }\n}\n\n// User input typically entered via keyboard\nkbd {\n padding: $kbd-padding-y $kbd-padding-x;\n @include font-size($kbd-font-size);\n color: $kbd-color;\n background-color: $kbd-bg;\n @include border-radius($border-radius-sm);\n @include box-shadow($kbd-box-shadow);\n\n kbd {\n padding: 0;\n @include font-size(100%);\n font-weight: $nested-kbd-font-weight;\n @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n// Blocks of code\npre {\n display: block;\n @include font-size($code-font-size);\n color: $pre-color;\n\n // Account for some code outputs that place code tags in pre tags\n code {\n @include font-size(inherit);\n color: inherit;\n word-break: normal;\n }\n}\n\n// Enable scrollable blocks of code\n.pre-scrollable {\n max-height: $pre-scrollable-max-height;\n overflow-y: scroll;\n}\n","// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n@if $enable-grid-classes {\n // Single container class with breakpoint max-widths\n .container,\n // 100% wide container at all breakpoints\n .container-fluid {\n @include make-container();\n }\n\n // Responsive containers that are 100% wide until a breakpoint\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n .container-#{$breakpoint} {\n @extend .container-fluid;\n }\n\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $grid-breakpoints) {\n %responsive-container-#{$breakpoint} {\n max-width: $container-max-width;\n }\n\n // Extend each breakpoint which is smaller or equal to the current breakpoint\n $extend-breakpoint: true;\n\n @each $name, $width in $grid-breakpoints {\n @if ($extend-breakpoint) {\n .container#{breakpoint-infix($name, $grid-breakpoints)} {\n @extend %responsive-container-#{$breakpoint};\n }\n\n // Once the current breakpoint is reached, stop extending\n @if ($breakpoint == $name) {\n $extend-breakpoint: false;\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Row\n//\n// Rows contain your columns.\n\n@if $enable-grid-classes {\n .row {\n @include make-row();\n }\n\n // Remove the negative margin from default .row, then the horizontal padding\n // from all immediate children columns (to prevent runaway style inheritance).\n .no-gutters {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n\n > .col,\n > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n }\n}\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n@if $enable-grid-classes {\n @include make-grid-columns();\n}\n","/// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n@mixin make-container($gutter: $grid-gutter-width) {\n width: 100%;\n padding-right: $gutter * .5;\n padding-left: $gutter * .5;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@mixin make-row($gutter: $grid-gutter-width) {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -$gutter * .5;\n margin-left: -$gutter * .5;\n}\n\n// For each breakpoint, define the maximum width of the container in a media query\n@mixin make-container-max-widths($max-widths: $container-max-widths, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @each $breakpoint, $container-max-width in $max-widths {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n max-width: $container-max-width;\n }\n }\n @include deprecate(\"The `make-container-max-widths` mixin\", \"v4.5.2\", \"v5\");\n}\n\n@mixin make-col-ready($gutter: $grid-gutter-width) {\n position: relative;\n // Prevent columns from becoming too narrow when at smaller grid tiers by\n // always setting `width: 100%;`. This works because we use `flex` values\n // later on to override this initial width.\n width: 100%;\n padding-right: $gutter * .5;\n padding-left: $gutter * .5;\n}\n\n@mixin make-col($size, $columns: $grid-columns) {\n flex: 0 0 percentage(divide($size, $columns));\n // Add a `max-width` to ensure content within each column does not blow out\n // the width of the column. Applies to IE10+ and Firefox. Chrome and Safari\n // do not appear to require this.\n max-width: percentage(divide($size, $columns));\n}\n\n@mixin make-col-auto() {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%; // Reset earlier grid tiers\n}\n\n@mixin make-col-offset($size, $columns: $grid-columns) {\n $num: divide($size, $columns);\n margin-left: if($num == 0, 0, percentage($num));\n}\n\n// Row columns\n//\n// Specify on a parent element(e.g., .row) to force immediate children into NN\n// numberof columns. Supports wrapping to new lines, but does not do a Masonry\n// style grid.\n@mixin row-cols($count) {\n > * {\n flex: 0 0 divide(100%, $count);\n max-width: divide(100%, $count);\n }\n}\n","// Breakpoint viewport sizes and media queries.\n//\n// Breakpoints are defined as a map of (name: minimum width), order from small to large:\n//\n// (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px)\n//\n// The map defined in the `$grid-breakpoints` global variable is used as the `$breakpoints` argument by default.\n\n// Name of the next breakpoint, or null for the last breakpoint.\n//\n// >> breakpoint-next(sm)\n// md\n// >> breakpoint-next(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// md\n// >> breakpoint-next(sm, $breakpoint-names: (xs sm md lg xl))\n// md\n@function breakpoint-next($name, $breakpoints: $grid-breakpoints, $breakpoint-names: map-keys($breakpoints)) {\n $n: index($breakpoint-names, $name);\n @return if($n != null and $n < length($breakpoint-names), nth($breakpoint-names, $n + 1), null);\n}\n\n// Minimum breakpoint width. Null for the smallest (first) breakpoint.\n//\n// >> breakpoint-min(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// 576px\n@function breakpoint-min($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: map-get($breakpoints, $name);\n @return if($min != 0, $min, null);\n}\n\n// Maximum breakpoint width. Null for the largest (last) breakpoint.\n// The maximum value is calculated as the minimum of the next one less 0.02px\n// to work around the limitations of `min-` and `max-` prefixes and viewports with fractional widths.\n// See https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/#mq-min-max\n// Uses 0.02px rather than 0.01px to work around a current rounding bug in Safari.\n// See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=178261\n//\n// >> breakpoint-max(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// 767.98px\n@function breakpoint-max($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($name, $breakpoints);\n @return if($next, breakpoint-min($next, $breakpoints) - .02, null);\n}\n\n// Returns a blank string if smallest breakpoint, otherwise returns the name with a dash in front.\n// Useful for making responsive utilities.\n//\n// >> breakpoint-infix(xs, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// \"\" (Returns a blank string)\n// >> breakpoint-infix(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// \"-sm\"\n@function breakpoint-infix($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @return if(breakpoint-min($name, $breakpoints) == null, \"\", \"-#{$name}\");\n}\n\n// Media of at least the minimum breakpoint width. No query for the smallest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and wider.\n@mixin media-breakpoint-up($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n @if $min {\n @media (min-width: $min) {\n @content;\n }\n } @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Media of at most the maximum breakpoint width. No query for the largest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and narrower.\n@mixin media-breakpoint-down($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n @if $max {\n @media (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Media that spans multiple breakpoint widths.\n// Makes the @content apply between the min and max breakpoints\n@mixin media-breakpoint-between($lower, $upper, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($lower, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($upper, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else if $max == null {\n @include media-breakpoint-up($lower, $breakpoints) {\n @content;\n }\n } @else if $min == null {\n @include media-breakpoint-down($upper, $breakpoints) {\n @content;\n }\n }\n}\n\n// Media between the breakpoint's minimum and maximum widths.\n// No minimum for the smallest breakpoint, and no maximum for the largest one.\n// Makes the @content apply only to the given breakpoint, not viewports any wider or narrower.\n@mixin media-breakpoint-only($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else if $max == null {\n @include media-breakpoint-up($name, $breakpoints) {\n @content;\n }\n } @else if $min == null {\n @include media-breakpoint-down($name, $breakpoints) {\n @content;\n }\n }\n}\n","// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `$grid-columns`.\n\n@mixin make-grid-columns($columns: $grid-columns, $gutter: $grid-gutter-width, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n // Common properties for all breakpoints\n %grid-column {\n position: relative;\n width: 100%;\n padding-right: $gutter * .5;\n padding-left: $gutter * .5;\n }\n\n @each $breakpoint in map-keys($breakpoints) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $breakpoints);\n\n @if $columns > 0 {\n // Allow columns to stretch full width below their breakpoints\n @for $i from 1 through $columns {\n .col#{$infix}-#{$i} {\n @extend %grid-column;\n }\n }\n }\n\n .col#{$infix},\n .col#{$infix}-auto {\n @extend %grid-column;\n }\n\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n // Provide basic `.col-{bp}` classes for equal-width flexbox columns\n .col#{$infix} {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n\n @if $grid-row-columns > 0 {\n @for $i from 1 through $grid-row-columns {\n .row-cols#{$infix}-#{$i} {\n @include row-cols($i);\n }\n }\n }\n\n .col#{$infix}-auto {\n @include make-col-auto();\n }\n\n @if $columns > 0 {\n @for $i from 1 through $columns {\n .col#{$infix}-#{$i} {\n @include make-col($i, $columns);\n }\n }\n }\n\n .order#{$infix}-first { order: -1; }\n\n .order#{$infix}-last { order: $columns + 1; }\n\n @for $i from 0 through $columns {\n .order#{$infix}-#{$i} { order: $i; }\n }\n\n @if $columns > 0 {\n // `$columns - 1` because offsetting by the width of an entire row isn't possible\n @for $i from 0 through ($columns - 1) {\n @if not ($infix == \"\" and $i == 0) { // Avoid emitting useless .offset-0\n .offset#{$infix}-#{$i} {\n @include make-col-offset($i, $columns);\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n","//\n// Basic Bootstrap table\n//\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: $spacer;\n color: $table-color;\n background-color: $table-bg; // Reset for nesting within parents with `background-color`.\n\n th,\n td {\n padding: $table-cell-padding;\n vertical-align: top;\n border-top: $table-border-width solid $table-border-color;\n }\n\n thead th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom: (2 * $table-border-width) solid $table-border-color;\n }\n\n tbody + tbody {\n border-top: (2 * $table-border-width) solid $table-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Condensed table w/ half padding\n//\n\n.table-sm {\n th,\n td {\n padding: $table-cell-padding-sm;\n }\n}\n\n\n// Border versions\n//\n// Add or remove borders all around the table and between all the columns.\n\n.table-bordered {\n border: $table-border-width solid $table-border-color;\n\n th,\n td {\n border: $table-border-width solid $table-border-color;\n }\n\n thead {\n th,\n td {\n border-bottom-width: 2 * $table-border-width;\n }\n }\n}\n\n.table-borderless {\n th,\n td,\n thead th,\n tbody + tbody {\n border: 0;\n }\n}\n\n// Zebra-striping\n//\n// Default zebra-stripe styles (alternating gray and transparent backgrounds)\n\n.table-striped {\n tbody tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n background-color: $table-accent-bg;\n }\n}\n\n\n// Hover effect\n//\n// Placed here since it has to come after the potential zebra striping\n\n.table-hover {\n tbody tr {\n @include hover() {\n color: $table-hover-color;\n background-color: $table-hover-bg;\n }\n }\n}\n\n\n// Table backgrounds\n//\n// Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n// inheritance to nested tables.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include table-row-variant($color, theme-color-level($color, $table-bg-level), theme-color-level($color, $table-border-level));\n}\n\n@include table-row-variant(active, $table-active-bg);\n\n\n// Dark styles\n//\n// Same table markup, but inverted color scheme: dark background and light text.\n\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.table {\n .thead-dark {\n th {\n color: $table-dark-color;\n background-color: $table-dark-bg;\n border-color: $table-dark-border-color;\n }\n }\n\n .thead-light {\n th {\n color: $table-head-color;\n background-color: $table-head-bg;\n border-color: $table-border-color;\n }\n }\n}\n\n.table-dark {\n color: $table-dark-color;\n background-color: $table-dark-bg;\n\n th,\n td,\n thead th {\n border-color: $table-dark-border-color;\n }\n\n &.table-bordered {\n border: 0;\n }\n\n &.table-striped {\n tbody tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n background-color: $table-dark-accent-bg;\n }\n }\n\n &.table-hover {\n tbody tr {\n @include hover() {\n color: $table-dark-hover-color;\n background-color: $table-dark-hover-bg;\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Responsive tables\n//\n// Generate series of `.table-responsive-*` classes for configuring the screen\n// size of where your table will overflow.\n\n.table-responsive {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n &#{$infix} {\n @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n // Prevent double border on horizontal scroll due to use of `display: block;`\n > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Tables\n\n@mixin table-row-variant($state, $background, $border: null) {\n // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n // inheritance to nested tables.\n .table-#{$state} {\n &,\n > th,\n > td {\n background-color: $background;\n }\n\n @if $border != null {\n th,\n td,\n thead th,\n tbody + tbody {\n border-color: $border;\n }\n }\n }\n\n // Hover states for `.table-hover`\n // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n .table-hover {\n $hover-background: darken($background, 5%);\n\n .table-#{$state} {\n @include hover() {\n background-color: $hover-background;\n\n > td,\n > th {\n background-color: $hover-background;\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Bootstrap functions\n//\n// Utility mixins and functions for evaluating source code across our variables, maps, and mixins.\n\n// Ascending\n// Used to evaluate Sass maps like our grid breakpoints.\n@mixin _assert-ascending($map, $map-name) {\n $prev-key: null;\n $prev-num: null;\n @each $key, $num in $map {\n @if $prev-num == null or unit($num) == \"%\" or unit($prev-num) == \"%\" {\n // Do nothing\n } @else if not comparable($prev-num, $num) {\n @warn \"Potentially invalid value for #{$map-name}: This map must be in ascending order, but key '#{$key}' has value #{$num} whose unit makes it incomparable to #{$prev-num}, the value of the previous key '#{$prev-key}' !\";\n } @else if $prev-num >= $num {\n @warn \"Invalid value for #{$map-name}: This map must be in ascending order, but key '#{$key}' has value #{$num} which isn't greater than #{$prev-num}, the value of the previous key '#{$prev-key}' !\";\n }\n $prev-key: $key;\n $prev-num: $num;\n }\n}\n\n// Starts at zero\n// Used to ensure the min-width of the lowest breakpoint starts at 0.\n@mixin _assert-starts-at-zero($map, $map-name: \"$grid-breakpoints\") {\n @if length($map) > 0 {\n $values: map-values($map);\n $first-value: nth($values, 1);\n @if $first-value != 0 {\n @warn \"First breakpoint in #{$map-name} must start at 0, but starts at #{$first-value}.\";\n }\n }\n}\n\n// Replace `$search` with `$replace` in `$string`\n// Used on our SVG icon backgrounds for custom forms.\n//\n// @author Hugo Giraudel\n// @param {String} $string - Initial string\n// @param {String} $search - Substring to replace\n// @param {String} $replace ('') - New value\n// @return {String} - Updated string\n@function str-replace($string, $search, $replace: \"\") {\n $index: str-index($string, $search);\n\n @if $index {\n @return str-slice($string, 1, $index - 1) + $replace + str-replace(str-slice($string, $index + str-length($search)), $search, $replace);\n }\n\n @return $string;\n}\n\n// See https://codepen.io/kevinweber/pen/dXWoRw\n//\n// Requires the use of quotes around data URIs.\n\n@function escape-svg($string) {\n @if str-index($string, \"data:image/svg+xml\") {\n @each $char, $encoded in $escaped-characters {\n // Do not escape the url brackets\n @if str-index($string, \"url(\") == 1 {\n $string: url(\"#{str-replace(str-slice($string, 6, -3), $char, $encoded)}\");\n } @else {\n $string: str-replace($string, $char, $encoded);\n }\n }\n }\n\n @return $string;\n}\n\n// Color contrast\n@function color-yiq($color, $dark: $yiq-text-dark, $light: $yiq-text-light) {\n $r: red($color);\n $g: green($color);\n $b: blue($color);\n\n $yiq: (($r * 299) + ($g * 587) + ($b * 114)) * .001;\n\n @if ($yiq >= $yiq-contrasted-threshold) {\n @return $dark;\n } @else {\n @return $light;\n }\n}\n\n// Retrieve color Sass maps\n@function color($key: \"blue\") {\n @return map-get($colors, $key);\n}\n\n@function theme-color($key: \"primary\") {\n @return map-get($theme-colors, $key);\n}\n\n@function gray($key: \"100\") {\n @return map-get($grays, $key);\n}\n\n// Request a theme color level\n@function theme-color-level($color-name: \"primary\", $level: 0) {\n $color: theme-color($color-name);\n $color-base: if($level > 0, $black, $white);\n $level: abs($level);\n\n @return mix($color-base, $color, $level * $theme-color-interval);\n}\n\n// Return valid calc\n@function add($value1, $value2, $return-calc: true) {\n @if $value1 == null {\n @return $value2;\n }\n\n @if $value2 == null {\n @return $value1;\n }\n\n @if type-of($value1) == number and type-of($value2) == number and comparable($value1, $value2) {\n @return $value1 + $value2;\n }\n\n @return if($return-calc == true, calc(#{$value1} + #{$value2}), $value1 + unquote(\" + \") + $value2);\n}\n\n@function subtract($value1, $value2, $return-calc: true) {\n @if $value1 == null and $value2 == null {\n @return null;\n }\n\n @if $value1 == null {\n @return -$value2;\n }\n\n @if $value2 == null {\n @return $value1;\n }\n\n @if type-of($value1) == number and type-of($value2) == number and comparable($value1, $value2) {\n @return $value1 - $value2;\n }\n\n @if type-of($value2) != number {\n $value2: unquote(\"(\") + $value2 + unquote(\")\");\n }\n\n @return if($return-calc == true, calc(#{$value1} - #{$value2}), $value1 + unquote(\" - \") + $value2);\n}\n\n@function divide($dividend, $divisor, $precision: 10) {\n $sign: if($dividend > 0 and $divisor > 0 or $dividend < 0 and $divisor < 0, 1, -1);\n $dividend: abs($dividend);\n $divisor: abs($divisor);\n @if $dividend == 0 {\n @return 0;\n }\n @if $divisor == 0 {\n @error \"Cannot divide by 0\";\n }\n $remainder: $dividend;\n $result: 0;\n $factor: 10;\n @while ($remainder > 0 and $precision >= 0) {\n $quotient: 0;\n @while ($remainder >= $divisor) {\n $remainder: $remainder - $divisor;\n $quotient: $quotient + 1;\n }\n $result: $result * 10 + $quotient;\n $factor: $factor * .1;\n $remainder: $remainder * 10;\n $precision: $precision - 1;\n @if ($precision < 0 and $remainder >= $divisor * 5) {\n $result: $result + 1;\n }\n }\n $result: $result * $factor * $sign;\n $dividend-unit: unit($dividend);\n $divisor-unit: unit($divisor);\n $unit-map: (\n \"px\": 1px,\n \"rem\": 1rem,\n \"em\": 1em,\n \"%\": 1%\n );\n @if ($dividend-unit != $divisor-unit and map-has-key($unit-map, $dividend-unit)) {\n $result: $result * map-get($unit-map, $dividend-unit);\n }\n @return $result;\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Textual form controls\n//\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: $input-height;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n font-family: $input-font-family;\n @include font-size($input-font-size);\n font-weight: $input-font-weight;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $input-border-width solid $input-border-color;\n\n // Note: This has no effect on <select>s in some browsers, due to the limited stylability of `<select>`s in CSS.\n @include border-radius($input-border-radius, 0);\n\n @include box-shadow($input-box-shadow);\n @include transition($input-transition);\n\n // Unstyle the caret on `<select>`s in IE10+.\n &::-ms-expand {\n background-color: transparent;\n border: 0;\n }\n\n // Customize the `:focus` state to imitate native WebKit styles.\n @include form-control-focus($ignore-warning: true);\n\n // Placeholder\n &::placeholder {\n color: $input-placeholder-color;\n // Override Firefox's unusual default opacity; see https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526.\n opacity: 1;\n }\n\n // Disabled and read-only inputs\n //\n // HTML5 says that controls under a fieldset > legend:first-child won't be\n // disabled if the fieldset is disabled. Due to implementation difficulty, we\n // don't honor that edge case; we style them as disabled anyway.\n &:disabled,\n &[readonly] {\n background-color: $input-disabled-bg;\n // iOS fix for unreadable disabled content; see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11655.\n opacity: 1;\n }\n}\n\ninput[type=\"date\"],\ninput[type=\"time\"],\ninput[type=\"datetime-local\"],\ninput[type=\"month\"] {\n &.form-control {\n appearance: none; // Fix appearance for date inputs in Safari\n }\n}\n\nselect.form-control {\n // Remove select outline from select box in FF\n &:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 $input-color;\n }\n\n &:focus::-ms-value {\n // Suppress the nested default white text on blue background highlight given to\n // the selected option text when the (still closed) <select> receives focus\n // in IE and (under certain conditions) Edge, as it looks bad and cannot be made to\n // match the appearance of the native widget.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19398.\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n }\n}\n\n// Make file inputs better match text inputs by forcing them to new lines.\n.form-control-file,\n.form-control-range {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n\n//\n// Labels\n//\n\n// For use with horizontal and inline forms, when you need the label (or legend)\n// text to align with the form controls.\n.col-form-label {\n padding-top: add($input-padding-y, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y, $input-border-width);\n margin-bottom: 0; // Override the `<label>/<legend>` default\n @include font-size(inherit); // Override the `<legend>` default\n line-height: $input-line-height;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n}\n\n\n// Readonly controls as plain text\n//\n// Apply class to a readonly input to make it appear like regular plain\n// text (without any border, background color, focus indicator)\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: $input-padding-y 0;\n margin-bottom: 0; // match inputs if this class comes on inputs with default margins\n @include font-size($input-font-size);\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-plaintext-color;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: $input-border-width 0;\n\n &.form-control-sm,\n &.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n\n// Form control sizing\n//\n// Build on `.form-control` with modifier classes to decrease or increase the\n// height and font-size of form controls.\n//\n// Repeated in `_input_group.scss` to avoid Sass extend issues.\n\n.form-control-sm {\n height: $input-height-sm;\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.form-control-lg {\n height: $input-height-lg;\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\nselect.form-control {\n &[size],\n &[multiple] {\n height: auto;\n }\n}\n\ntextarea.form-control {\n height: auto;\n}\n\n// Form groups\n//\n// Designed to help with the organization and spacing of vertical forms. For\n// horizontal forms, use the predefined grid classes.\n\n.form-group {\n margin-bottom: $form-group-margin-bottom;\n}\n\n.form-text {\n display: block;\n margin-top: $form-text-margin-top;\n}\n\n\n// Form grid\n//\n// Special replacement for our grid system's `.row` for tighter form layouts.\n\n.form-row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -$form-grid-gutter-width * .5;\n margin-left: -$form-grid-gutter-width * .5;\n\n > .col,\n > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: $form-grid-gutter-width * .5;\n padding-left: $form-grid-gutter-width * .5;\n }\n}\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Indent the labels to position radios/checkboxes as hanging controls.\n\n.form-check {\n position: relative;\n display: block;\n padding-left: $form-check-input-gutter;\n}\n\n.form-check-input {\n position: absolute;\n margin-top: $form-check-input-margin-y;\n margin-left: -$form-check-input-gutter;\n\n // Use [disabled] and :disabled for workaround https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled] ~ .form-check-label,\n &:disabled ~ .form-check-label {\n color: $text-muted;\n }\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0; // Override default `<label>` bottom margin\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-flex;\n align-items: center;\n padding-left: 0; // Override base .form-check\n margin-right: $form-check-inline-margin-x;\n\n // Undo .form-check-input defaults and add some `margin-right`.\n .form-check-input {\n position: static;\n margin-top: 0;\n margin-right: $form-check-inline-input-margin-x;\n margin-left: 0;\n }\n}\n\n\n// Form validation\n//\n// Provide feedback to users when form field values are valid or invalid. Works\n// primarily for client-side validation via scoped `:invalid` and `:valid`\n// pseudo-classes but also includes `.is-invalid` and `.is-valid` classes for\n// server side validation.\n\n@each $state, $data in $form-validation-states {\n @include form-validation-state($state, map-get($data, color), map-get($data, icon));\n}\n\n// Inline forms\n//\n// Make forms appear inline(-block) by adding the `.form-inline` class. Inline\n// forms begin stacked on extra small (mobile) devices and then go inline when\n// viewports reach <768px.\n//\n// Requires wrapping inputs and labels with `.form-group` for proper display of\n// default HTML form controls and our custom form controls (e.g., input groups).\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center; // Prevent shorter elements from growing to same height as others (e.g., small buttons growing to normal sized button height)\n\n // Because we use flex, the initial sizing of checkboxes is collapsed and\n // doesn't occupy the full-width (which is what we want for xs grid tier),\n // so we force that here.\n .form-check {\n width: 100%;\n }\n\n // Kick in the inline\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n label {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n\n // Inline-block all the things for \"inline\"\n .form-group {\n display: flex;\n flex: 0 0 auto;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n\n // Allow folks to *not* use `.form-group`\n .form-control {\n display: inline-block;\n width: auto; // Prevent labels from stacking above inputs in `.form-group`\n vertical-align: middle;\n }\n\n // Make static controls behave like regular ones\n .form-control-plaintext {\n display: inline-block;\n }\n\n .input-group,\n .custom-select {\n width: auto;\n }\n\n // Remove default margin on radios/checkboxes that were used for stacking, and\n // then undo the floating of radios and checkboxes to match.\n .form-check {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: auto;\n padding-left: 0;\n }\n .form-check-input {\n position: relative;\n flex-shrink: 0;\n margin-top: 0;\n margin-right: $form-check-input-margin-x;\n margin-left: 0;\n }\n\n .custom-control {\n align-items: center;\n justify-content: center;\n }\n .custom-control-label {\n margin-bottom: 0;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable property-disallowed-list\n@mixin transition($transition...) {\n @if length($transition) == 0 {\n $transition: $transition-base;\n }\n\n @if length($transition) > 1 {\n @each $value in $transition {\n @if $value == null or $value == none {\n @warn \"The keyword 'none' or 'null' must be used as a single argument.\";\n }\n }\n }\n\n @if $enable-transitions {\n @if nth($transition, 1) != null {\n transition: $transition;\n }\n\n @if $enable-prefers-reduced-motion-media-query and nth($transition, 1) != null and nth($transition, 1) != none {\n @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n transition: none;\n }\n }\n }\n}\n","// Form control focus state\n//\n// Generate a customized focus state and for any input with the specified color,\n// which defaults to the `$input-focus-border-color` variable.\n//\n// We highly encourage you to not customize the default value, but instead use\n// this to tweak colors on an as-needed basis. This aesthetic change is based on\n// WebKit's default styles, but applicable to a wider range of browsers. Its\n// usability and accessibility should be taken into account with any change.\n//\n// Example usage: change the default blue border and shadow to white for better\n// contrast against a dark gray background.\n@mixin form-control-focus($ignore-warning: false) {\n &:focus {\n color: $input-focus-color;\n background-color: $input-focus-bg;\n border-color: $input-focus-border-color;\n outline: 0;\n @if $enable-shadows {\n @include box-shadow($input-box-shadow, $input-focus-box-shadow);\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: $input-focus-box-shadow;\n }\n }\n @include deprecate(\"The `form-control-focus()` mixin\", \"v4.4.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n\n// This mixin uses an `if()` technique to be compatible with Dart Sass\n// See https://github.com/sass/sass/issues/1873#issuecomment-152293725 for more details\n@mixin form-validation-state-selector($state) {\n @if ($state == \"valid\" or $state == \"invalid\") {\n .was-validated #{if(&, \"&\", \"\")}:#{$state},\n #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n @content;\n }\n } @else {\n #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n @content;\n }\n }\n}\n\n@mixin form-validation-state($state, $color, $icon) {\n .#{$state}-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: $form-feedback-margin-top;\n @include font-size($form-feedback-font-size);\n color: $color;\n }\n\n .#{$state}-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%; // Contain to parent when possible\n padding: $form-feedback-tooltip-padding-y $form-feedback-tooltip-padding-x;\n margin-top: .1rem;\n @include font-size($form-feedback-tooltip-font-size);\n line-height: $form-feedback-tooltip-line-height;\n color: color-yiq($color);\n background-color: rgba($color, $form-feedback-tooltip-opacity);\n @include border-radius($form-feedback-tooltip-border-radius);\n\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/31557\n // Align tooltip to form elements\n .form-row > .col > &,\n .form-row > [class*=\"col-\"] > & {\n left: $form-grid-gutter-width * .5;\n }\n }\n\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .#{$state}-feedback,\n ~ .#{$state}-tooltip {\n display: block;\n }\n }\n\n .form-control {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n border-color: $color;\n\n @if $enable-validation-icons {\n padding-right: $input-height-inner !important; // stylelint-disable-line declaration-no-important\n background-image: escape-svg($icon);\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right $input-height-inner-quarter center;\n background-size: $input-height-inner-half $input-height-inner-half;\n }\n\n &:focus {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n\n // stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\n select.form-control {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n @if $enable-validation-icons {\n padding-right: $input-padding-x * 4 !important; // stylelint-disable-line declaration-no-important\n background-position: right $input-padding-x * 2 center;\n }\n }\n }\n\n // stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\n textarea.form-control {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n @if $enable-validation-icons {\n padding-right: $input-height-inner;\n background-position: top $input-height-inner-quarter right $input-height-inner-quarter;\n }\n }\n }\n\n .custom-select {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n border-color: $color;\n\n @if $enable-validation-icons {\n padding-right: $custom-select-feedback-icon-padding-right !important; // stylelint-disable-line declaration-no-important\n background: $custom-select-background, $custom-select-bg escape-svg($icon) $custom-select-feedback-icon-position / $custom-select-feedback-icon-size no-repeat;\n }\n\n &:focus {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n\n .form-check-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .form-check-label {\n color: $color;\n }\n\n ~ .#{$state}-feedback,\n ~ .#{$state}-tooltip {\n display: block;\n }\n }\n }\n\n .custom-control-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .custom-control-label {\n color: $color;\n\n &::before {\n border-color: $color;\n }\n }\n\n &:checked {\n ~ .custom-control-label::before {\n border-color: lighten($color, 10%);\n @include gradient-bg(lighten($color, 10%));\n }\n }\n\n &:focus {\n ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n\n &:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: $color;\n }\n }\n }\n }\n\n // custom file\n .custom-file-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .custom-file-label {\n border-color: $color;\n }\n\n &:focus {\n ~ .custom-file-label {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Gradients\n\n@mixin gradient-bg($color) {\n @if $enable-gradients {\n background: $color linear-gradient(180deg, mix($body-bg, $color, 15%), $color) repeat-x;\n } @else {\n background-color: $color;\n }\n}\n\n// Horizontal gradient, from left to right\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-x($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n// Vertical gradient, from top to bottom\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-y($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to bottom, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n@mixin gradient-directional($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $deg: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($deg, $start-color, $end-color);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n@mixin gradient-x-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-y-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient($start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-radial($inner-color: $gray-700, $outer-color: $gray-800) {\n background-image: radial-gradient(circle, $inner-color, $outer-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-striped($color: rgba($white, .15), $angle: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($angle, $color 25%, transparent 25%, transparent 50%, $color 50%, $color 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Base styles\n//\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-family: $btn-font-family;\n font-weight: $btn-font-weight;\n color: $body-color;\n text-align: center;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n white-space: $btn-white-space;\n vertical-align: middle;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: $btn-border-width solid transparent;\n @include button-size($btn-padding-y, $btn-padding-x, $btn-font-size, $btn-line-height, $btn-border-radius);\n @include transition($btn-transition);\n\n @include hover() {\n color: $body-color;\n text-decoration: none;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: $btn-focus-box-shadow;\n }\n\n // Disabled comes first so active can properly restyle\n &.disabled,\n &:disabled {\n opacity: $btn-disabled-opacity;\n @include box-shadow(none);\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled) {\n cursor: if($enable-pointer-cursor-for-buttons, pointer, null);\n\n &:active,\n &.active {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n &:focus {\n @include box-shadow($btn-focus-box-shadow, $btn-active-box-shadow);\n }\n }\n }\n}\n\n// Future-proof disabling of clicks on `<a>` elements\na.btn.disabled,\nfieldset:disabled a.btn {\n pointer-events: none;\n}\n\n\n//\n// Alternate buttons\n//\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-#{$color} {\n @include button-variant($value, $value);\n }\n}\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-outline-#{$color} {\n @include button-outline-variant($value);\n }\n}\n\n\n//\n// Link buttons\n//\n\n// Make a button look and behave like a link\n.btn-link {\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n\n @include hover() {\n color: $link-hover-color;\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n color: $btn-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n }\n\n // No need for an active state here\n}\n\n\n//\n// Button Sizes\n//\n\n.btn-lg {\n @include button-size($btn-padding-y-lg, $btn-padding-x-lg, $btn-font-size-lg, $btn-line-height-lg, $btn-border-radius-lg);\n}\n\n.btn-sm {\n @include button-size($btn-padding-y-sm, $btn-padding-x-sm, $btn-font-size-sm, $btn-line-height-sm, $btn-border-radius-sm);\n}\n\n\n//\n// Block button\n//\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n\n // Vertically space out multiple block buttons\n + .btn-block {\n margin-top: $btn-block-spacing-y;\n }\n}\n\n// Specificity overrides\ninput[type=\"submit\"],\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"button\"] {\n &.btn-block {\n width: 100%;\n }\n}\n","// Button variants\n//\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n\n@mixin button-variant($background, $border, $hover-background: darken($background, 7.5%), $hover-border: darken($border, 10%), $active-background: darken($background, 10%), $active-border: darken($border, 12.5%)) {\n color: color-yiq($background);\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n @include box-shadow($btn-box-shadow);\n\n @include hover() {\n color: color-yiq($hover-background);\n @include gradient-bg($hover-background);\n border-color: $hover-border;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n color: color-yiq($hover-background);\n @include gradient-bg($hover-background);\n border-color: $hover-border;\n @if $enable-shadows {\n @include box-shadow($btn-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5));\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5);\n }\n }\n\n // Disabled comes first so active can properly restyle\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: color-yiq($background);\n background-color: $background;\n border-color: $border;\n // Remove CSS gradients if they're enabled\n @if $enable-gradients {\n background-image: none;\n }\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled):active,\n &:not(:disabled):not(.disabled).active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n color: color-yiq($active-background);\n background-color: $active-background;\n @if $enable-gradients {\n background-image: none; // Remove the gradient for the pressed/active state\n }\n border-color: $active-border;\n\n &:focus {\n @if $enable-shadows and $btn-active-box-shadow != none {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5));\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5);\n }\n }\n }\n}\n\n@mixin button-outline-variant($color, $color-hover: color-yiq($color), $active-background: $color, $active-border: $color) {\n color: $color;\n border-color: $color;\n\n @include hover() {\n color: $color-hover;\n background-color: $active-background;\n border-color: $active-border;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $color;\n background-color: transparent;\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled):active,\n &:not(:disabled):not(.disabled).active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n color: color-yiq($active-background);\n background-color: $active-background;\n border-color: $active-border;\n\n &:focus {\n @if $enable-shadows and $btn-active-box-shadow != none {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5));\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n }\n }\n }\n}\n\n// Button sizes\n@mixin button-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $line-height, $border-radius) {\n padding: $padding-y $padding-x;\n @include font-size($font-size);\n line-height: $line-height;\n // Manually declare to provide an override to the browser default\n @include border-radius($border-radius, 0);\n}\n",".fade {\n @include transition($transition-fade);\n\n &:not(.show) {\n opacity: 0;\n }\n}\n\n.collapse {\n &:not(.show) {\n display: none;\n }\n}\n\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n @include transition($transition-collapse);\n\n &.width {\n width: 0;\n height: auto;\n @include transition($transition-collapse-width);\n }\n}\n","// The dropdown wrapper (`<div>`)\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n\n // Generate the caret automatically\n @include caret();\n}\n\n// The dropdown menu\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: $zindex-dropdown;\n display: none; // none by default, but block on \"open\" of the menu\n float: left;\n min-width: $dropdown-min-width;\n padding: $dropdown-padding-y $dropdown-padding-x;\n margin: $dropdown-spacer 0 0; // override default ul\n @include font-size($dropdown-font-size);\n color: $dropdown-color;\n text-align: left; // Ensures proper alignment if parent has it changed (e.g., modal footer)\n list-style: none;\n background-color: $dropdown-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $dropdown-border-width solid $dropdown-border-color;\n @include border-radius($dropdown-border-radius);\n @include box-shadow($dropdown-box-shadow);\n}\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .dropdown-menu#{$infix}-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n\n .dropdown-menu#{$infix}-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n }\n}\n\n// Allow for dropdowns to go bottom up (aka, dropup-menu)\n// Just add .dropup after the standard .dropdown class and you're set.\n.dropup {\n .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(up);\n }\n}\n\n.dropright {\n .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(right);\n &::after {\n vertical-align: 0;\n }\n }\n}\n\n.dropleft {\n .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(left);\n &::before {\n vertical-align: 0;\n }\n }\n}\n\n// When Popper is enabled, reset the basic dropdown position\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.dropdown-menu {\n &[x-placement^=\"top\"],\n &[x-placement^=\"right\"],\n &[x-placement^=\"bottom\"],\n &[x-placement^=\"left\"] {\n right: auto;\n bottom: auto;\n }\n}\n\n// Dividers (basically an `<hr>`) within the dropdown\n.dropdown-divider {\n @include nav-divider($dropdown-divider-bg, $dropdown-divider-margin-y, true);\n}\n\n// Links, buttons, and more within the dropdown menu\n//\n// `<button>`-specific styles are denoted with `// For <button>s`\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%; // For `<button>`s\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n clear: both;\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $dropdown-link-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n white-space: nowrap; // prevent links from randomly breaking onto new lines\n background-color: transparent; // For `<button>`s\n border: 0; // For `<button>`s\n\n // Prevent dropdown overflow if there's no padding\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/27703\n @if $dropdown-padding-y == 0 {\n &:first-child {\n @include border-top-radius($dropdown-inner-border-radius);\n }\n\n &:last-child {\n @include border-bottom-radius($dropdown-inner-border-radius);\n }\n }\n\n @include hover-focus() {\n color: $dropdown-link-hover-color;\n text-decoration: none;\n @include gradient-bg($dropdown-link-hover-bg);\n }\n\n &.active,\n &:active {\n color: $dropdown-link-active-color;\n text-decoration: none;\n @include gradient-bg($dropdown-link-active-bg);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $dropdown-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n // Remove CSS gradients if they're enabled\n @if $enable-gradients {\n background-image: none;\n }\n }\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n// Dropdown section headers\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: $dropdown-header-padding;\n margin-bottom: 0; // for use with heading elements\n @include font-size($font-size-sm);\n color: $dropdown-header-color;\n white-space: nowrap; // as with > li > a\n}\n\n// Dropdown text\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n color: $dropdown-link-color;\n}\n","@mixin caret-down() {\n border-top: $caret-width solid;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-up() {\n border-top: 0;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: $caret-width solid;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-right() {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n border-left: $caret-width solid;\n}\n\n@mixin caret-left() {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: $caret-width solid;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret($direction: down) {\n @if $enable-caret {\n &::after {\n display: inline-block;\n margin-left: $caret-spacing;\n vertical-align: $caret-vertical-align;\n content: \"\";\n @if $direction == down {\n @include caret-down();\n } @else if $direction == up {\n @include caret-up();\n } @else if $direction == right {\n @include caret-right();\n }\n }\n\n @if $direction == left {\n &::after {\n display: none;\n }\n\n &::before {\n display: inline-block;\n margin-right: $caret-spacing;\n vertical-align: $caret-vertical-align;\n content: \"\";\n @include caret-left();\n }\n }\n\n &:empty::after {\n margin-left: 0;\n }\n }\n}\n","// Horizontal dividers\n//\n// Dividers (basically an hr) within dropdowns and nav lists\n\n@mixin nav-divider($color: $nav-divider-color, $margin-y: $nav-divider-margin-y, $ignore-warning: false) {\n height: 0;\n margin: $margin-y 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid $color;\n @include deprecate(\"The `nav-divider()` mixin\", \"v4.4.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n// Make the div behave like a button\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle; // match .btn alignment given font-size hack above\n\n > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n\n // Bring the hover, focused, and \"active\" buttons to the front to overlay\n // the borders properly\n @include hover() {\n z-index: 1;\n }\n &:focus,\n &:active,\n &.active {\n z-index: 1;\n }\n }\n}\n\n// Optional: Group multiple button groups together for a toolbar\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n\n .input-group {\n width: auto;\n }\n}\n\n.btn-group {\n // Prevent double borders when buttons are next to each other\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-left: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n @include border-right-radius(0);\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n @include border-left-radius(0);\n }\n}\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default button sizing classes into new ones for easier manipulation.\n\n.btn-group-sm > .btn { @extend .btn-sm; }\n.btn-group-lg > .btn { @extend .btn-lg; }\n\n\n//\n// Split button dropdowns\n//\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x * .75;\n padding-left: $btn-padding-x * .75;\n\n &::after,\n .dropup &::after,\n .dropright &::after {\n margin-left: 0;\n }\n\n .dropleft &::before {\n margin-right: 0;\n }\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-sm * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-sm * .75;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-lg * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-lg * .75;\n}\n\n\n// The clickable button for toggling the menu\n// Set the same inset shadow as the :active state\n.btn-group.show .dropdown-toggle {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n // Show no shadow for `.btn-link` since it has no other button styles.\n &.btn-link {\n @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n//\n// Vertical button groups\n//\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n\n > .btn,\n > .btn-group {\n width: 100%;\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n @include border-bottom-radius(0);\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n// Checkbox and radio options\n//\n// In order to support the browser's form validation feedback, powered by the\n// `required` attribute, we have to \"hide\" the inputs via `clip`. We cannot use\n// `display: none;` or `visibility: hidden;` as that also hides the popover.\n// Simply visually hiding the inputs via `opacity` would leave them clickable in\n// certain cases which is prevented by using `clip` and `pointer-events`.\n// This way, we ensure a DOM element is visible to position the popover from.\n//\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/12794 and\n// https://github.com/twbs/bootstrap/pull/14559 for more information.\n\n.btn-group-toggle {\n > .btn,\n > .btn-group > .btn {\n margin-bottom: 0; // Override default `<label>` value\n\n input[type=\"radio\"],\n input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Base styles\n//\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // For form validation feedback\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n\n > .form-control,\n > .form-control-plaintext,\n > .custom-select,\n > .custom-file {\n position: relative; // For focus state's z-index\n flex: 1 1 auto;\n width: 1%;\n min-width: 0; // https://stackoverflow.com/questions/36247140/why-dont-flex-items-shrink-past-content-size\n margin-bottom: 0;\n\n + .form-control,\n + .custom-select,\n + .custom-file {\n margin-left: -$input-border-width;\n }\n }\n\n // Bring the \"active\" form control to the top of surrounding elements\n > .form-control:focus,\n > .custom-select:focus,\n > .custom-file .custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n z-index: 3;\n }\n\n // Bring the custom file input above the label\n > .custom-file .custom-file-input:focus {\n z-index: 4;\n }\n\n > .form-control,\n > .custom-select {\n &:not(:first-child) { @include border-left-radius(0); }\n }\n\n // Custom file inputs have more complex markup, thus requiring different\n // border-radius overrides.\n > .custom-file {\n display: flex;\n align-items: center;\n\n &:not(:last-child) .custom-file-label,\n &:not(:last-child) .custom-file-label::after { @include border-right-radius(0); }\n &:not(:first-child) .custom-file-label { @include border-left-radius(0); }\n }\n\n &:not(.has-validation) {\n > .form-control:not(:last-child),\n > .custom-select:not(:last-child),\n > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label,\n > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label::after {\n @include border-right-radius(0);\n }\n }\n\n &.has-validation {\n > .form-control:nth-last-child(n + 3),\n > .custom-select:nth-last-child(n + 3),\n > .custom-file:nth-last-child(n + 3) .custom-file-label,\n > .custom-file:nth-last-child(n + 3) .custom-file-label::after {\n @include border-right-radius(0);\n }\n }\n}\n\n\n// Prepend and append\n//\n// While it requires one extra layer of HTML for each, dedicated prepend and\n// append elements allow us to 1) be less clever, 2) simplify our selectors, and\n// 3) support HTML5 form validation.\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n\n // Ensure buttons are always above inputs for more visually pleasing borders.\n // This isn't needed for `.input-group-text` since it shares the same border-color\n // as our inputs.\n .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n\n &:focus {\n z-index: 3;\n }\n }\n\n .btn + .btn,\n .btn + .input-group-text,\n .input-group-text + .input-group-text,\n .input-group-text + .btn {\n margin-left: -$input-border-width;\n }\n}\n\n.input-group-prepend { margin-right: -$input-border-width; }\n.input-group-append { margin-left: -$input-border-width; }\n\n\n// Textual addons\n//\n// Serves as a catch-all element for any text or radio/checkbox input you wish\n// to prepend or append to an input.\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Allow use of <label> elements by overriding our default margin-bottom\n @include font-size($input-font-size); // Match inputs\n font-weight: $font-weight-normal;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-group-addon-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $input-group-addon-bg;\n border: $input-border-width solid $input-group-addon-border-color;\n @include border-radius($input-border-radius);\n\n // Nuke default margins from checkboxes and radios to vertically center within.\n input[type=\"radio\"],\n input[type=\"checkbox\"] {\n margin-top: 0;\n }\n}\n\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default form control sizing classes into new ones for easier\n// manipulation.\n\n.input-group-lg > .form-control:not(textarea),\n.input-group-lg > .custom-select {\n height: $input-height-lg;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control:not(textarea),\n.input-group-sm > .custom-select {\n height: $input-height-sm;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .custom-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-sm > .custom-select {\n padding-right: $custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding;\n}\n\n\n// Prepend and append rounded corners\n//\n// These rulesets must come after the sizing ones to properly override sm and lg\n// border-radius values when extending. They're more specific than we'd like\n// with the `.input-group >` part, but without it, we cannot override the sizing.\n\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group:not(.has-validation) > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group:not(.has-validation) > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group.has-validation > .input-group-append:nth-last-child(n + 3) > .btn,\n.input-group.has-validation > .input-group-append:nth-last-child(n + 3) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n @include border-right-radius(0);\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n @include border-left-radius(0);\n}\n","// Embedded icons from Open Iconic.\n// Released under MIT and copyright 2014 Waybury.\n// https://useiconic.com/open\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Base class takes care of all the key behavioral aspects.\n\n.custom-control {\n position: relative;\n z-index: 1;\n display: block;\n min-height: $font-size-base * $line-height-base;\n padding-left: $custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size;\n print-color-adjust: exact; // Keep themed appearance for print\n}\n\n.custom-control-inline {\n display: inline-flex;\n margin-right: $custom-control-spacer-x;\n}\n\n.custom-control-input {\n position: absolute;\n left: 0;\n z-index: -1; // Put the input behind the label so it doesn't overlay text\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: ($font-size-base * $line-height-base + $custom-control-indicator-size) * .5;\n opacity: 0;\n\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n color: $custom-control-indicator-checked-color;\n border-color: $custom-control-indicator-checked-border-color;\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-bg);\n @include box-shadow($custom-control-indicator-checked-box-shadow);\n }\n\n &:focus ~ .custom-control-label::before {\n // the mixin is not used here to make sure there is feedback\n @if $enable-shadows {\n box-shadow: $input-box-shadow, $custom-control-indicator-focus-box-shadow;\n } @else {\n box-shadow: $custom-control-indicator-focus-box-shadow;\n }\n }\n\n &:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: $custom-control-indicator-focus-border-color;\n }\n\n &:not(:disabled):active ~ .custom-control-label::before {\n color: $custom-control-indicator-active-color;\n background-color: $custom-control-indicator-active-bg;\n border-color: $custom-control-indicator-active-border-color;\n @include box-shadow($custom-control-indicator-active-box-shadow);\n }\n\n // Use [disabled] and :disabled to work around https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled],\n &:disabled {\n ~ .custom-control-label {\n color: $custom-control-label-disabled-color;\n\n &::before {\n background-color: $custom-control-indicator-disabled-bg;\n }\n }\n }\n}\n\n// Custom control indicators\n//\n// Build the custom controls out of pseudo-elements.\n\n.custom-control-label {\n position: relative;\n margin-bottom: 0;\n color: $custom-control-label-color;\n vertical-align: top;\n cursor: $custom-control-cursor;\n\n // Background-color and (when enabled) gradient\n &::before {\n position: absolute;\n top: ($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) * .5;\n left: -($custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size);\n display: block;\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: $custom-control-indicator-size;\n pointer-events: none;\n content: \"\";\n background-color: $custom-control-indicator-bg;\n border: $custom-control-indicator-border-width solid $custom-control-indicator-border-color;\n @include box-shadow($custom-control-indicator-box-shadow);\n }\n\n // Foreground (icon)\n &::after {\n position: absolute;\n top: ($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) * .5;\n left: -($custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size);\n display: block;\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: $custom-control-indicator-size;\n content: \"\";\n background: 50% / #{$custom-control-indicator-bg-size} no-repeat;\n }\n}\n\n\n// Checkboxes\n//\n// Tweak just a few things for checkboxes.\n\n.custom-checkbox {\n .custom-control-label::before {\n @include border-radius($custom-checkbox-indicator-border-radius);\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-checkbox-indicator-icon-checked);\n }\n }\n\n .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label {\n &::before {\n border-color: $custom-checkbox-indicator-indeterminate-border-color;\n @include gradient-bg($custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg);\n @include box-shadow($custom-checkbox-indicator-indeterminate-box-shadow);\n }\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-checkbox-indicator-icon-indeterminate);\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-disabled-bg);\n }\n &:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-disabled-bg);\n }\n }\n}\n\n// Radios\n//\n// Tweak just a few things for radios.\n\n.custom-radio {\n .custom-control-label::before {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: $custom-radio-indicator-border-radius;\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-radio-indicator-icon-checked);\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-disabled-bg);\n }\n }\n}\n\n\n// switches\n//\n// Tweak a few things for switches\n\n.custom-switch {\n padding-left: $custom-switch-width + $custom-control-gutter;\n\n .custom-control-label {\n &::before {\n left: -($custom-switch-width + $custom-control-gutter);\n width: $custom-switch-width;\n pointer-events: all;\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: $custom-switch-indicator-border-radius;\n }\n\n &::after {\n top: add(($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) * .5, $custom-control-indicator-border-width * 2);\n left: add(-($custom-switch-width + $custom-control-gutter), $custom-control-indicator-border-width * 2);\n width: $custom-switch-indicator-size;\n height: $custom-switch-indicator-size;\n background-color: $custom-control-indicator-border-color;\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: $custom-switch-indicator-border-radius;\n @include transition(transform .15s ease-in-out, $custom-forms-transition);\n }\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-color: $custom-control-indicator-bg;\n transform: translateX($custom-switch-width - $custom-control-indicator-size);\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-disabled-bg);\n }\n }\n}\n\n\n// Select\n//\n// Replaces the browser default select with a custom one, mostly pulled from\n// https://primer.github.io/.\n//\n\n.custom-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: $custom-select-height;\n padding: $custom-select-padding-y ($custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding) $custom-select-padding-y $custom-select-padding-x;\n font-family: $custom-select-font-family;\n @include font-size($custom-select-font-size);\n font-weight: $custom-select-font-weight;\n line-height: $custom-select-line-height;\n color: $custom-select-color;\n vertical-align: middle;\n background: $custom-select-bg $custom-select-background;\n border: $custom-select-border-width solid $custom-select-border-color;\n @include border-radius($custom-select-border-radius, 0);\n @include box-shadow($custom-select-box-shadow);\n appearance: none;\n\n &:focus {\n border-color: $custom-select-focus-border-color;\n outline: 0;\n @if $enable-shadows {\n @include box-shadow($custom-select-box-shadow, $custom-select-focus-box-shadow);\n } @else {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n box-shadow: $custom-select-focus-box-shadow;\n }\n\n &::-ms-value {\n // For visual consistency with other platforms/browsers,\n // suppress the default white text on blue background highlight given to\n // the selected option text when the (still closed) <select> receives focus\n // in IE and (under certain conditions) Edge.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19398.\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n }\n }\n\n &[multiple],\n &[size]:not([size=\"1\"]) {\n height: auto;\n padding-right: $custom-select-padding-x;\n background-image: none;\n }\n\n &:disabled {\n color: $custom-select-disabled-color;\n background-color: $custom-select-disabled-bg;\n }\n\n // Hides the default caret in IE11\n &::-ms-expand {\n display: none;\n }\n\n // Remove outline from select box in FF\n &:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 $custom-select-color;\n }\n}\n\n.custom-select-sm {\n height: $custom-select-height-sm;\n padding-top: $custom-select-padding-y-sm;\n padding-bottom: $custom-select-padding-y-sm;\n padding-left: $custom-select-padding-x-sm;\n @include font-size($custom-select-font-size-sm);\n}\n\n.custom-select-lg {\n height: $custom-select-height-lg;\n padding-top: $custom-select-padding-y-lg;\n padding-bottom: $custom-select-padding-y-lg;\n padding-left: $custom-select-padding-x-lg;\n @include font-size($custom-select-font-size-lg);\n}\n\n\n// File\n//\n// Custom file input.\n\n.custom-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: $custom-file-height;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.custom-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: $custom-file-height;\n margin: 0;\n overflow: hidden;\n opacity: 0;\n\n &:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: $custom-file-focus-border-color;\n box-shadow: $custom-file-focus-box-shadow;\n }\n\n // Use [disabled] and :disabled to work around https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled] ~ .custom-file-label,\n &:disabled ~ .custom-file-label {\n background-color: $custom-file-disabled-bg;\n }\n\n @each $lang, $value in $custom-file-text {\n &:lang(#{$lang}) ~ .custom-file-label::after {\n content: $value;\n }\n }\n\n ~ .custom-file-label[data-browse]::after {\n content: attr(data-browse);\n }\n}\n\n.custom-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n height: $custom-file-height;\n padding: $custom-file-padding-y $custom-file-padding-x;\n overflow: hidden;\n font-family: $custom-file-font-family;\n font-weight: $custom-file-font-weight;\n line-height: $custom-file-line-height;\n color: $custom-file-color;\n background-color: $custom-file-bg;\n border: $custom-file-border-width solid $custom-file-border-color;\n @include border-radius($custom-file-border-radius);\n @include box-shadow($custom-file-box-shadow);\n\n &::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 3;\n display: block;\n height: $custom-file-height-inner;\n padding: $custom-file-padding-y $custom-file-padding-x;\n line-height: $custom-file-line-height;\n color: $custom-file-button-color;\n content: \"Browse\";\n @include gradient-bg($custom-file-button-bg);\n border-left: inherit;\n @include border-radius(0 $custom-file-border-radius $custom-file-border-radius 0);\n }\n}\n\n// Range\n//\n// Style range inputs the same across browsers. Vendor-specific rules for pseudo\n// elements cannot be mixed. As such, there are no shared styles for focus or\n// active states on prefixed selectors.\n\n.custom-range {\n width: 100%;\n height: add($custom-range-thumb-height, $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width * 2);\n padding: 0; // Need to reset padding\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n\n &:focus {\n outline: 0;\n\n // Pseudo-elements must be split across multiple rulesets to have an effect.\n // No box-shadow() mixin for focus accessibility.\n &::-webkit-slider-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n &::-moz-range-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n &::-ms-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n }\n\n &::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n }\n\n &::-webkit-slider-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n margin-top: ($custom-range-track-height - $custom-range-thumb-height) * .5; // Webkit specific\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-webkit-slider-runnable-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent; // Why?\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: $custom-range-track-bg;\n border-color: transparent;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-moz-range-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-moz-range-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent;\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: $custom-range-track-bg;\n border-color: transparent; // Firefox specific?\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-ms-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n margin-top: 0; // Edge specific\n margin-right: $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width; // Workaround that overflowed box-shadow is hidden.\n margin-left: $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width; // Workaround that overflowed box-shadow is hidden.\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-ms-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent;\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n border-width: $custom-range-thumb-height * .5;\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-ms-fill-lower {\n background-color: $custom-range-track-bg;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n }\n\n &::-ms-fill-upper {\n margin-right: 15px; // arbitrary?\n background-color: $custom-range-track-bg;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n }\n\n &:disabled {\n &::-webkit-slider-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n\n &::-webkit-slider-runnable-track {\n cursor: default;\n }\n\n &::-moz-range-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n\n &::-moz-range-track {\n cursor: default;\n }\n\n &::-ms-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n }\n}\n\n.custom-control-label::before,\n.custom-file-label,\n.custom-select {\n @include transition($custom-forms-transition);\n}\n","// Base class\n//\n// Kickstart any navigation component with a set of style resets. Works with\n// `<nav>`s, `<ul>`s or `<ol>`s.\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: $nav-link-padding-y $nav-link-padding-x;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n\n // Disabled state lightens text\n &.disabled {\n color: $nav-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n }\n}\n\n//\n// Tabs\n//\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: $nav-tabs-border-width solid $nav-tabs-border-color;\n\n .nav-link {\n margin-bottom: -$nav-tabs-border-width;\n background-color: transparent;\n border: $nav-tabs-border-width solid transparent;\n @include border-top-radius($nav-tabs-border-radius);\n\n @include hover-focus() {\n // Prevents active .nav-link tab overlapping focus outline of previous/next .nav-link\n isolation: isolate;\n border-color: $nav-tabs-link-hover-border-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $nav-link-disabled-color;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n }\n }\n\n .nav-link.active,\n .nav-item.show .nav-link {\n color: $nav-tabs-link-active-color;\n background-color: $nav-tabs-link-active-bg;\n border-color: $nav-tabs-link-active-border-color;\n }\n\n .dropdown-menu {\n // Make dropdown border overlap tab border\n margin-top: -$nav-tabs-border-width;\n // Remove the top rounded corners here since there is a hard edge above the menu\n @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n//\n// Pills\n//\n\n.nav-pills {\n .nav-link {\n background: none;\n border: 0;\n @include border-radius($nav-pills-border-radius);\n }\n\n .nav-link.active,\n .show > .nav-link {\n color: $nav-pills-link-active-color;\n background-color: $nav-pills-link-active-bg;\n }\n}\n\n\n//\n// Justified variants\n//\n\n.nav-fill {\n > .nav-link,\n .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n }\n}\n\n.nav-justified {\n > .nav-link,\n .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n }\n}\n\n\n// Tabbable tabs\n//\n// Hide tabbable panes to start, show them when `.active`\n\n.tab-content {\n > .tab-pane {\n display: none;\n }\n > .active {\n display: block;\n }\n}\n","// Contents\n//\n// Navbar\n// Navbar brand\n// Navbar nav\n// Navbar text\n// Navbar divider\n// Responsive navbar\n// Navbar position\n// Navbar themes\n\n\n// Navbar\n//\n// Provide a static navbar from which we expand to create full-width, fixed, and\n// other navbar variations.\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // allow us to do the line break for collapsing content\n align-items: center;\n justify-content: space-between; // space out brand from logo\n padding: $navbar-padding-y $navbar-padding-x;\n\n // Because flex properties aren't inherited, we need to redeclare these first\n // few properties so that content nested within behave properly.\n %container-flex-properties {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n }\n\n .container,\n .container-fluid {\n @extend %container-flex-properties;\n }\n\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($breakpoint, $container-max-widths)} {\n @extend %container-flex-properties;\n }\n }\n}\n\n\n// Navbar brand\n//\n// Used for brand, project, or site names.\n\n.navbar-brand {\n display: inline-block;\n padding-top: $navbar-brand-padding-y;\n padding-bottom: $navbar-brand-padding-y;\n margin-right: $navbar-padding-x;\n @include font-size($navbar-brand-font-size);\n line-height: inherit;\n white-space: nowrap;\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar nav\n//\n// Custom navbar navigation (doesn't require `.nav`, but does make use of `.nav-link`).\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column; // cannot use `inherit` to get the `.navbar`s value\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n\n .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n\n .dropdown-menu {\n position: static;\n float: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar text\n//\n//\n\n.navbar-text {\n display: inline-block;\n padding-top: $nav-link-padding-y;\n padding-bottom: $nav-link-padding-y;\n}\n\n\n// Responsive navbar\n//\n// Custom styles for responsive collapsing and toggling of navbar contents.\n// Powered by the collapse Bootstrap JavaScript plugin.\n\n// When collapsed, prevent the toggleable navbar contents from appearing in\n// the default flexbox row orientation. Requires the use of `flex-wrap: wrap`\n// on the `.navbar` parent.\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n // For always expanded or extra full navbars, ensure content aligns itself\n // properly vertically. Can be easily overridden with flex utilities.\n align-items: center;\n}\n\n// Button for toggling the navbar when in its collapsed state\n.navbar-toggler {\n padding: $navbar-toggler-padding-y $navbar-toggler-padding-x;\n @include font-size($navbar-toggler-font-size);\n line-height: 1;\n background-color: transparent; // remove default button style\n border: $border-width solid transparent; // remove default button style\n @include border-radius($navbar-toggler-border-radius);\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n// Keep as a separate element so folks can easily override it with another icon\n// or image file as needed.\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n content: \"\";\n background: 50% / 100% 100% no-repeat;\n}\n\n.navbar-nav-scroll {\n max-height: $navbar-nav-scroll-max-height;\n overflow-y: auto;\n}\n\n// Generate series of `.navbar-expand-*` responsive classes for configuring\n// where your navbar collapses.\n.navbar-expand {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n &#{$infix} {\n @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n %container-navbar-expand-#{$breakpoint} {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n\n > .container,\n > .container-fluid {\n @extend %container-navbar-expand-#{$breakpoint};\n }\n\n @each $size, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($size, $container-max-widths)} {\n @extend %container-navbar-expand-#{$breakpoint};\n }\n }\n }\n\n @include media-breakpoint-up($next) {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n\n .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n\n .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n\n .nav-link {\n padding-right: $navbar-nav-link-padding-x;\n padding-left: $navbar-nav-link-padding-x;\n }\n }\n\n // For nesting containers, have to redeclare for alignment purposes\n %container-nesting-#{$breakpoint} {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n\n > .container,\n > .container-fluid {\n @extend %container-nesting-#{$breakpoint};\n }\n\n @each $size, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($size, $container-max-widths)} {\n @extend %container-nesting-#{$breakpoint};\n }\n }\n\n .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n }\n\n .navbar-collapse {\n display: flex !important; // stylelint-disable-line declaration-no-important\n\n // Changes flex-bases to auto because of an IE10 bug\n flex-basis: auto;\n }\n\n .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Navbar themes\n//\n// Styles for switching between navbars with light or dark background.\n\n// Dark links against a light background\n.navbar-light {\n .navbar-brand {\n color: $navbar-light-brand-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-brand-hover-color;\n }\n }\n\n .navbar-nav {\n .nav-link {\n color: $navbar-light-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-hover-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $navbar-light-disabled-color;\n }\n }\n\n .show > .nav-link,\n .active > .nav-link,\n .nav-link.show,\n .nav-link.active {\n color: $navbar-light-active-color;\n }\n }\n\n .navbar-toggler {\n color: $navbar-light-color;\n border-color: $navbar-light-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n background-image: escape-svg($navbar-light-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n color: $navbar-light-color;\n a {\n color: $navbar-light-active-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-active-color;\n }\n }\n }\n}\n\n// White links against a dark background\n.navbar-dark {\n .navbar-brand {\n color: $navbar-dark-brand-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-brand-hover-color;\n }\n }\n\n .navbar-nav {\n .nav-link {\n color: $navbar-dark-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-hover-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $navbar-dark-disabled-color;\n }\n }\n\n .show > .nav-link,\n .active > .nav-link,\n .nav-link.show,\n .nav-link.active {\n color: $navbar-dark-active-color;\n }\n }\n\n .navbar-toggler {\n color: $navbar-dark-color;\n border-color: $navbar-dark-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n background-image: escape-svg($navbar-dark-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n color: $navbar-dark-color;\n a {\n color: $navbar-dark-active-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-active-color;\n }\n }\n }\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0; // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/22740#issuecomment-305868106\n height: $card-height;\n word-wrap: break-word;\n background-color: $card-bg;\n background-clip: border-box;\n border: $card-border-width solid $card-border-color;\n @include border-radius($card-border-radius);\n\n > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n\n > .list-group {\n border-top: inherit;\n border-bottom: inherit;\n\n &:first-child {\n border-top-width: 0;\n @include border-top-radius($card-inner-border-radius);\n }\n\n &:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n @include border-bottom-radius($card-inner-border-radius);\n }\n }\n\n // Due to specificity of the above selector (`.card > .list-group`), we must\n // use a child selector here to prevent double borders.\n > .card-header + .list-group,\n > .list-group + .card-footer {\n border-top: 0;\n }\n}\n\n.card-body {\n // Enable `flex-grow: 1` for decks and groups so that card blocks take up\n // as much space as possible, ensuring footers are aligned to the bottom.\n flex: 1 1 auto;\n // Workaround for the image size bug in IE\n // See: https://github.com/twbs/bootstrap/pull/28855\n min-height: 1px;\n padding: $card-spacer-x;\n color: $card-color;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: $card-spacer-y;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -$card-spacer-y * .5;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link {\n @include hover() {\n text-decoration: none;\n }\n\n + .card-link {\n margin-left: $card-spacer-x;\n }\n}\n\n//\n// Optional textual caps\n//\n\n.card-header {\n padding: $card-spacer-y $card-spacer-x;\n margin-bottom: 0; // Removes the default margin-bottom of <hN>\n color: $card-cap-color;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-bottom: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:first-child {\n @include border-radius($card-inner-border-radius $card-inner-border-radius 0 0);\n }\n}\n\n.card-footer {\n padding: $card-spacer-y $card-spacer-x;\n color: $card-cap-color;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-top: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:last-child {\n @include border-radius(0 0 $card-inner-border-radius $card-inner-border-radius);\n }\n}\n\n\n//\n// Header navs\n//\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -$card-spacer-x * .5;\n margin-bottom: -$card-spacer-y;\n margin-left: -$card-spacer-x * .5;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -$card-spacer-x * .5;\n margin-left: -$card-spacer-x * .5;\n}\n\n// Card image\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: $card-img-overlay-padding;\n @include border-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0; // For IE: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/29396\n width: 100%; // Required because we use flexbox and this inherently applies align-self: stretch\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n @include border-top-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n @include border-bottom-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n\n// Card deck\n\n.card-deck {\n .card {\n margin-bottom: $card-deck-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n margin-right: -$card-deck-margin;\n margin-left: -$card-deck-margin;\n\n .card {\n // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n flex: 1 0 0%;\n margin-right: $card-deck-margin;\n margin-bottom: 0; // Override the default\n margin-left: $card-deck-margin;\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Card groups\n//\n\n.card-group {\n // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n // to display properly.\n > .card {\n margin-bottom: $card-group-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n // to display properly.\n > .card {\n // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n flex: 1 0 0%;\n margin-bottom: 0;\n\n + .card {\n margin-left: 0;\n border-left: 0;\n }\n\n // Handle rounded corners\n @if $enable-rounded {\n &:not(:last-child) {\n @include border-right-radius(0);\n\n .card-img-top,\n .card-header {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-img-bottom,\n .card-footer {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n }\n\n &:not(:first-child) {\n @include border-left-radius(0);\n\n .card-img-top,\n .card-header {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-img-bottom,\n .card-footer {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Columns\n//\n\n.card-columns {\n .card {\n margin-bottom: $card-columns-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n column-count: $card-columns-count;\n column-gap: $card-columns-gap;\n orphans: 1;\n widows: 1;\n\n .card {\n display: inline-block; // Don't let them vertically span multiple columns\n width: 100%; // Don't let their width change\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Accordion\n//\n\n.accordion {\n overflow-anchor: none;\n\n > .card {\n overflow: hidden;\n\n &:not(:last-of-type) {\n border-bottom: 0;\n @include border-bottom-radius(0);\n }\n\n &:not(:first-of-type) {\n @include border-top-radius(0);\n }\n\n > .card-header {\n @include border-radius(0);\n margin-bottom: -$card-border-width;\n }\n }\n}\n",".breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: $breadcrumb-padding-y $breadcrumb-padding-x;\n margin-bottom: $breadcrumb-margin-bottom;\n @include font-size($breadcrumb-font-size);\n list-style: none;\n background-color: $breadcrumb-bg;\n @include border-radius($breadcrumb-border-radius);\n}\n\n.breadcrumb-item {\n // The separator between breadcrumbs (by default, a forward-slash: \"/\")\n + .breadcrumb-item {\n padding-left: $breadcrumb-item-padding;\n\n &::before {\n float: left; // Suppress inline spacings and underlining of the separator\n padding-right: $breadcrumb-item-padding;\n color: $breadcrumb-divider-color;\n content: escape-svg($breadcrumb-divider);\n }\n }\n\n // IE9-11 hack to properly handle hyperlink underlines for breadcrumbs built\n // without `<ul>`s. The `::before` pseudo-element generates an element\n // *within* the .breadcrumb-item and thereby inherits the `text-decoration`.\n //\n // To trick IE into suppressing the underline, we give the pseudo-element an\n // underline and then immediately remove it.\n + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: underline;\n }\n // stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: none;\n }\n\n &.active {\n color: $breadcrumb-active-color;\n }\n}\n",".pagination {\n display: flex;\n @include list-unstyled();\n @include border-radius();\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n padding: $pagination-padding-y $pagination-padding-x;\n margin-left: -$pagination-border-width;\n line-height: $pagination-line-height;\n color: $pagination-color;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n background-color: $pagination-bg;\n border: $pagination-border-width solid $pagination-border-color;\n\n &:hover {\n z-index: 2;\n color: $pagination-hover-color;\n text-decoration: none;\n background-color: $pagination-hover-bg;\n border-color: $pagination-hover-border-color;\n }\n\n &:focus {\n z-index: 3;\n outline: $pagination-focus-outline;\n box-shadow: $pagination-focus-box-shadow;\n }\n}\n\n.page-item {\n &:first-child {\n .page-link {\n margin-left: 0;\n @include border-left-radius($border-radius);\n }\n }\n &:last-child {\n .page-link {\n @include border-right-radius($border-radius);\n }\n }\n\n &.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: $pagination-active-color;\n background-color: $pagination-active-bg;\n border-color: $pagination-active-border-color;\n }\n\n &.disabled .page-link {\n color: $pagination-disabled-color;\n pointer-events: none;\n // Opinionated: remove the \"hand\" cursor set previously for .page-link\n cursor: auto;\n background-color: $pagination-disabled-bg;\n border-color: $pagination-disabled-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Sizing\n//\n\n.pagination-lg {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-lg, $pagination-padding-x-lg, $font-size-lg, $line-height-lg, $pagination-border-radius-lg);\n}\n\n.pagination-sm {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-sm, $pagination-padding-x-sm, $font-size-sm, $line-height-sm, $pagination-border-radius-sm);\n}\n","// Pagination\n\n@mixin pagination-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $line-height, $border-radius) {\n .page-link {\n padding: $padding-y $padding-x;\n @include font-size($font-size);\n line-height: $line-height;\n }\n\n .page-item {\n &:first-child {\n .page-link {\n @include border-left-radius($border-radius);\n }\n }\n &:last-child {\n .page-link {\n @include border-right-radius($border-radius);\n }\n }\n }\n}\n","// Base class\n//\n// Requires one of the contextual, color modifier classes for `color` and\n// `background-color`.\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: $badge-padding-y $badge-padding-x;\n @include font-size($badge-font-size);\n font-weight: $badge-font-weight;\n line-height: 1;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n @include border-radius($badge-border-radius);\n @include transition($badge-transition);\n\n @at-root a#{&} {\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n }\n\n // Empty badges collapse automatically\n &:empty {\n display: none;\n }\n}\n\n// Quick fix for badges in buttons\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n// Pill badges\n//\n// Make them extra rounded with a modifier to replace v3's badges.\n\n.badge-pill {\n padding-right: $badge-pill-padding-x;\n padding-left: $badge-pill-padding-x;\n @include border-radius($badge-pill-border-radius);\n}\n\n// Colors\n//\n// Contextual variations (linked badges get darker on :hover).\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .badge-#{$color} {\n @include badge-variant($value);\n }\n}\n","@mixin badge-variant($bg) {\n color: color-yiq($bg);\n background-color: $bg;\n\n @at-root a#{&} {\n @include hover-focus() {\n color: color-yiq($bg);\n background-color: darken($bg, 10%);\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 $badge-focus-width rgba($bg, .5);\n }\n }\n}\n",".jumbotron {\n padding: $jumbotron-padding ($jumbotron-padding * .5);\n margin-bottom: $jumbotron-padding;\n color: $jumbotron-color;\n background-color: $jumbotron-bg;\n @include border-radius($border-radius-lg);\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n padding: ($jumbotron-padding * 2) $jumbotron-padding;\n }\n}\n\n.jumbotron-fluid {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n @include border-radius(0);\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n margin-bottom: $alert-margin-bottom;\n border: $alert-border-width solid transparent;\n @include border-radius($alert-border-radius);\n}\n\n// Headings for larger alerts\n.alert-heading {\n // Specified to prevent conflicts of changing $headings-color\n color: inherit;\n}\n\n// Provide class for links that match alerts\n.alert-link {\n font-weight: $alert-link-font-weight;\n}\n\n\n// Dismissible alerts\n//\n// Expand the right padding and account for the close button's positioning.\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: $close-font-size + $alert-padding-x * 2;\n\n // Adjust close link position\n .close {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 2;\n padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n color: inherit;\n }\n}\n\n\n// Alternate styles\n//\n// Generate contextual modifier classes for colorizing the alert.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .alert-#{$color} {\n @include alert-variant(theme-color-level($color, $alert-bg-level), theme-color-level($color, $alert-border-level), theme-color-level($color, $alert-color-level));\n }\n}\n","@mixin alert-variant($background, $border, $color) {\n color: $color;\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n\n hr {\n border-top-color: darken($border, 5%);\n }\n\n .alert-link {\n color: darken($color, 10%);\n }\n}\n","// Disable animation if transitions are disabled\n@if $enable-transitions {\n @keyframes progress-bar-stripes {\n from { background-position: $progress-height 0; }\n to { background-position: 0 0; }\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: $progress-height;\n overflow: hidden; // force rounded corners by cropping it\n line-height: 0;\n @include font-size($progress-font-size);\n background-color: $progress-bg;\n @include border-radius($progress-border-radius);\n @include box-shadow($progress-box-shadow);\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: $progress-bar-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $progress-bar-bg;\n @include transition($progress-bar-transition);\n}\n\n.progress-bar-striped {\n @include gradient-striped();\n background-size: $progress-height $progress-height;\n}\n\n@if $enable-transitions {\n .progress-bar-animated {\n animation: $progress-bar-animation-timing progress-bar-stripes;\n\n @if $enable-prefers-reduced-motion-media-query {\n @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n animation: none;\n }\n }\n }\n}\n",".media {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n}\n\n.media-body {\n flex: 1;\n}\n","// Base class\n//\n// Easily usable on <ul>, <ol>, or <div>.\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n\n // No need to set list-style: none; since .list-group-item is block level\n padding-left: 0; // reset padding because ul and ol\n margin-bottom: 0;\n @include border-radius($list-group-border-radius);\n}\n\n\n// Interactive list items\n//\n// Use anchor or button elements instead of `li`s or `div`s to create interactive\n// list items. Includes an extra `.active` modifier class for selected items.\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%; // For `<button>`s (anchors become 100% by default though)\n color: $list-group-action-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s (anchors inherit)\n\n // Hover state\n @include hover-focus() {\n z-index: 1; // Place hover/focus items above their siblings for proper border styling\n color: $list-group-action-hover-color;\n text-decoration: none;\n background-color: $list-group-hover-bg;\n }\n\n &:active {\n color: $list-group-action-active-color;\n background-color: $list-group-action-active-bg;\n }\n}\n\n\n// Individual list items\n//\n// Use on `li`s or `div`s within the `.list-group` parent.\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: $list-group-item-padding-y $list-group-item-padding-x;\n color: $list-group-color;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n background-color: $list-group-bg;\n border: $list-group-border-width solid $list-group-border-color;\n\n &:first-child {\n @include border-top-radius(inherit);\n }\n\n &:last-child {\n @include border-bottom-radius(inherit);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $list-group-disabled-color;\n pointer-events: none;\n background-color: $list-group-disabled-bg;\n }\n\n // Include both here for `<a>`s and `<button>`s\n &.active {\n z-index: 2; // Place active items above their siblings for proper border styling\n color: $list-group-active-color;\n background-color: $list-group-active-bg;\n border-color: $list-group-active-border-color;\n }\n\n & + & {\n border-top-width: 0;\n\n &.active {\n margin-top: -$list-group-border-width;\n border-top-width: $list-group-border-width;\n }\n }\n}\n\n\n// Horizontal\n//\n// Change the layout of list group items from vertical (default) to horizontal.\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .list-group-horizontal#{$infix} {\n flex-direction: row;\n\n > .list-group-item {\n &:first-child {\n @include border-bottom-left-radius($list-group-border-radius);\n @include border-top-right-radius(0);\n }\n\n &:last-child {\n @include border-top-right-radius($list-group-border-radius);\n @include border-bottom-left-radius(0);\n }\n\n &.active {\n margin-top: 0;\n }\n\n + .list-group-item {\n border-top-width: $list-group-border-width;\n border-left-width: 0;\n\n &.active {\n margin-left: -$list-group-border-width;\n border-left-width: $list-group-border-width;\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Flush list items\n//\n// Remove borders and border-radius to keep list group items edge-to-edge. Most\n// useful within other components (e.g., cards).\n\n.list-group-flush {\n @include border-radius(0);\n\n > .list-group-item {\n border-width: 0 0 $list-group-border-width;\n\n &:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n }\n }\n}\n\n\n// Contextual variants\n//\n// Add modifier classes to change text and background color on individual items.\n// Organizationally, this must come after the `:hover` states.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include list-group-item-variant($color, theme-color-level($color, -9), theme-color-level($color, 6));\n}\n","// List Groups\n\n@mixin list-group-item-variant($state, $background, $color) {\n .list-group-item-#{$state} {\n color: $color;\n background-color: $background;\n\n &.list-group-item-action {\n @include hover-focus() {\n color: $color;\n background-color: darken($background, 5%);\n }\n\n &.active {\n color: $white;\n background-color: $color;\n border-color: $color;\n }\n }\n }\n}\n",".close {\n float: right;\n @include font-size($close-font-size);\n font-weight: $close-font-weight;\n line-height: 1;\n color: $close-color;\n text-shadow: $close-text-shadow;\n opacity: .5;\n\n // Override <a>'s hover style\n @include hover() {\n color: $close-color;\n text-decoration: none;\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled) {\n @include hover-focus() {\n opacity: .75;\n }\n }\n}\n\n// Additional properties for button version\n// iOS requires the button element instead of an anchor tag.\n// If you want the anchor version, it requires `href=\"#\"`.\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/click#Safari_Mobile\n\n// stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n// Future-proof disabling of clicks on `<a>` elements\n\n// stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\na.close.disabled {\n pointer-events: none;\n}\n",".toast {\n // Prevents from shrinking in IE11, when in a flex container\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28341\n flex-basis: $toast-max-width;\n max-width: $toast-max-width;\n @include font-size($toast-font-size);\n color: $toast-color;\n background-color: $toast-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border: $toast-border-width solid $toast-border-color;\n box-shadow: $toast-box-shadow;\n opacity: 0;\n @include border-radius($toast-border-radius);\n\n &:not(:last-child) {\n margin-bottom: $toast-padding-x;\n }\n\n &.showing {\n opacity: 1;\n }\n\n &.show {\n display: block;\n opacity: 1;\n }\n\n &.hide {\n display: none;\n }\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $toast-padding-y $toast-padding-x;\n color: $toast-header-color;\n background-color: $toast-header-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: $toast-border-width solid $toast-header-border-color;\n @include border-top-radius(subtract($toast-border-radius, $toast-border-width));\n}\n\n.toast-body {\n padding: $toast-padding-x; // apply to both vertical and horizontal\n}\n","// .modal-open - body class for killing the scroll\n// .modal - container to scroll within\n// .modal-dialog - positioning shell for the actual modal\n// .modal-content - actual modal w/ bg and corners and stuff\n\n\n.modal-open {\n // Kill the scroll on the body\n overflow: hidden;\n\n .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n }\n}\n\n// Container that the modal scrolls within\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-modal;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n // Prevent Chrome on Windows from adding a focus outline. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/pull/10951.\n outline: 0;\n // We deliberately don't use `-webkit-overflow-scrolling: touch;` due to a\n // gnarly iOS Safari bug: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=158342\n // See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/17695\n}\n\n// Shell div to position the modal with bottom padding\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: $modal-dialog-margin;\n // allow clicks to pass through for custom click handling to close modal\n pointer-events: none;\n\n // When fading in the modal, animate it to slide down\n .modal.fade & {\n @include transition($modal-transition);\n transform: $modal-fade-transform;\n }\n .modal.show & {\n transform: $modal-show-transform;\n }\n\n // When trying to close, animate focus to scale\n .modal.modal-static & {\n transform: $modal-scale-transform;\n }\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex; // IE10/11\n max-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n .modal-content {\n max-height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin * 2); // IE10/11\n overflow: hidden;\n }\n\n .modal-header,\n .modal-footer {\n flex-shrink: 0;\n }\n\n .modal-body {\n overflow-y: auto;\n }\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n // Ensure `modal-dialog-centered` extends the full height of the view (IE10/11)\n &::before {\n display: block; // IE10\n height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin * 2);\n height: min-content; // Reset height to 0 except on IE\n content: \"\";\n }\n\n // Ensure `.modal-body` shows scrollbar (IE10/11)\n &.modal-dialog-scrollable {\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n height: 100%;\n\n .modal-content {\n max-height: none;\n }\n\n &::before {\n content: none;\n }\n }\n}\n\n// Actual modal\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%; // Ensure `.modal-content` extends the full width of the parent `.modal-dialog`\n // counteract the pointer-events: none; in the .modal-dialog\n color: $modal-content-color;\n pointer-events: auto;\n background-color: $modal-content-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $modal-content-border-width solid $modal-content-border-color;\n @include border-radius($modal-content-border-radius);\n @include box-shadow($modal-content-box-shadow-xs);\n // Remove focus outline from opened modal\n outline: 0;\n}\n\n// Modal background\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-modal-backdrop;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: $modal-backdrop-bg;\n\n // Fade for backdrop\n &.fade { opacity: 0; }\n &.show { opacity: $modal-backdrop-opacity; }\n}\n\n// Modal header\n// Top section of the modal w/ title and dismiss\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start; // so the close btn always stays on the upper right corner\n justify-content: space-between; // Put modal header elements (title and dismiss) on opposite ends\n padding: $modal-header-padding;\n border-bottom: $modal-header-border-width solid $modal-header-border-color;\n @include border-top-radius($modal-content-inner-border-radius);\n\n .close {\n padding: $modal-header-padding;\n // auto on the left force icon to the right even when there is no .modal-title\n margin: (-$modal-header-padding-y) (-$modal-header-padding-x) (-$modal-header-padding-y) auto;\n }\n}\n\n// Title text within header\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: $modal-title-line-height;\n}\n\n// Modal body\n// Where all modal content resides (sibling of .modal-header and .modal-footer)\n.modal-body {\n position: relative;\n // Enable `flex-grow: 1` so that the body take up as much space as possible\n // when there should be a fixed height on `.modal-dialog`.\n flex: 1 1 auto;\n padding: $modal-inner-padding;\n}\n\n// Footer (for actions)\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center; // vertically center\n justify-content: flex-end; // Right align buttons with flex property because text-align doesn't work on flex items\n padding: $modal-inner-padding - $modal-footer-margin-between * .5;\n border-top: $modal-footer-border-width solid $modal-footer-border-color;\n @include border-bottom-radius($modal-content-inner-border-radius);\n\n // Place margin between footer elements\n // This solution is far from ideal because of the universal selector usage,\n // but is needed to fix https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24800\n > * {\n margin: $modal-footer-margin-between * .5;\n }\n}\n\n// Measure scrollbar width for padding body during modal show/hide\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n// Scale up the modal\n@include media-breakpoint-up(sm) {\n // Automatically set modal's width for larger viewports\n .modal-dialog {\n max-width: $modal-md;\n margin: $modal-dialog-margin-y-sm-up auto;\n }\n\n .modal-dialog-scrollable {\n max-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n\n .modal-content {\n max-height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n }\n }\n\n .modal-dialog-centered {\n min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n\n &::before {\n height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n height: min-content;\n }\n }\n\n .modal-content {\n @include box-shadow($modal-content-box-shadow-sm-up);\n }\n\n .modal-sm { max-width: $modal-sm; }\n}\n\n@include media-breakpoint-up(lg) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n max-width: $modal-lg;\n }\n}\n\n@include media-breakpoint-up(xl) {\n .modal-xl { max-width: $modal-xl; }\n}\n","// Base class\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: $zindex-tooltip;\n display: block;\n margin: $tooltip-margin;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n @include reset-text();\n @include font-size($tooltip-font-size);\n // Allow breaking very long words so they don't overflow the tooltip's bounds\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n\n &.show { opacity: $tooltip-opacity; }\n\n .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: $tooltip-arrow-width;\n height: $tooltip-arrow-height;\n\n &::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-top {\n padding: $tooltip-arrow-height 0;\n\n .arrow {\n bottom: 0;\n\n &::before {\n top: 0;\n border-width: $tooltip-arrow-height ($tooltip-arrow-width * .5) 0;\n border-top-color: $tooltip-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-right {\n padding: 0 $tooltip-arrow-height;\n\n .arrow {\n left: 0;\n width: $tooltip-arrow-height;\n height: $tooltip-arrow-width;\n\n &::before {\n right: 0;\n border-width: ($tooltip-arrow-width * .5) $tooltip-arrow-height ($tooltip-arrow-width * .5) 0;\n border-right-color: $tooltip-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-bottom {\n padding: $tooltip-arrow-height 0;\n\n .arrow {\n top: 0;\n\n &::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0 ($tooltip-arrow-width * .5) $tooltip-arrow-height;\n border-bottom-color: $tooltip-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-left {\n padding: 0 $tooltip-arrow-height;\n\n .arrow {\n right: 0;\n width: $tooltip-arrow-height;\n height: $tooltip-arrow-width;\n\n &::before {\n left: 0;\n border-width: ($tooltip-arrow-width * .5) 0 ($tooltip-arrow-width * .5) $tooltip-arrow-height;\n border-left-color: $tooltip-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-auto {\n &[x-placement^=\"top\"] {\n @extend .bs-tooltip-top;\n }\n &[x-placement^=\"right\"] {\n @extend .bs-tooltip-right;\n }\n &[x-placement^=\"bottom\"] {\n @extend .bs-tooltip-bottom;\n }\n &[x-placement^=\"left\"] {\n @extend .bs-tooltip-left;\n }\n}\n\n// Wrapper for the tooltip content\n.tooltip-inner {\n max-width: $tooltip-max-width;\n padding: $tooltip-padding-y $tooltip-padding-x;\n color: $tooltip-color;\n text-align: center;\n background-color: $tooltip-bg;\n @include border-radius($tooltip-border-radius);\n}\n","@mixin reset-text() {\n font-family: $font-family-base;\n // We deliberately do NOT reset font-size or word-wrap.\n font-style: normal;\n font-weight: $font-weight-normal;\n line-height: $line-height-base;\n text-align: left; // Fallback for where `start` is not supported\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n white-space: normal;\n word-spacing: normal;\n line-break: auto;\n}\n",".popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-popover;\n display: block;\n max-width: $popover-max-width;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n @include reset-text();\n @include font-size($popover-font-size);\n // Allow breaking very long words so they don't overflow the popover's bounds\n word-wrap: break-word;\n background-color: $popover-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $popover-border-width solid $popover-border-color;\n @include border-radius($popover-border-radius);\n @include box-shadow($popover-box-shadow);\n\n .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: $popover-arrow-width;\n height: $popover-arrow-height;\n margin: 0 $popover-border-radius;\n\n &::before,\n &::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n }\n }\n}\n\n.bs-popover-top {\n margin-bottom: $popover-arrow-height;\n\n > .arrow {\n bottom: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n\n &::before {\n bottom: 0;\n border-width: $popover-arrow-height ($popover-arrow-width * .5) 0;\n border-top-color: $popover-arrow-outer-color;\n }\n\n &::after {\n bottom: $popover-border-width;\n border-width: $popover-arrow-height ($popover-arrow-width * .5) 0;\n border-top-color: $popover-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-popover-right {\n margin-left: $popover-arrow-height;\n\n > .arrow {\n left: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n width: $popover-arrow-height;\n height: $popover-arrow-width;\n margin: $popover-border-radius 0; // make sure the arrow does not touch the popover's rounded corner