UNPKG

9.74 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"DocHtmlAttribute.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/nodes/DocHtmlAttribute.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;AAAA,qCAA+F;AAE/F,2CAAuD;AA2BvD;;;;GAIG;AACH;IAAsC,oCAAO;IAqB3C;;;OAGG;IACH,0BAAmB,UAA2E;QAA9F,YACE,kBAAM,UAAU,CAAC,SAkDlB;QAhDC,IAAI,iBAAO,CAAC,kBAAkB,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE;YAC1C,KAAI,CAAC,YAAY,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;gBACjC,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,kBAAkB;gBAC3C,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,WAAW;aAChC,CAAC,CAAC;YACH,IAAI,UAAU,CAAC,uBAAuB,EAAE;gBACtC,KAAI,CAAC,wBAAwB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBAC7C,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,OAAO;oBAChC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,uBAAuB;iBAC5C,CAAC,CAAC;aACJ;YAED,KAAI,CAAC,cAAc,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;gBACnC,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,oBAAoB;gBAC7C,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,aAAa;aAClC,CAAC,CAAC;YACH,IAAI,UAAU,CAAC,yBAAyB,EAAE;gBACxC,KAAI,CAAC,0BAA0B,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBAC/C,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,OAAO;oBAChC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,yBAAyB;iBAC9C,CAAC,CAAC;aACJ;YAED,KAAI,CAAC,aAAa,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;gBAClC,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,mBAAmB;gBAC5C,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,YAAY;aACjC,CAAC,CAAC;YACH,IAAI,UAAU,CAAC,wBAAwB,EAAE;gBACvC,KAAI,CAAC,yBAAyB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBAC9C,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,OAAO;oBAChC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,wBAAwB;iBAC7C,CAAC,CAAC;aACJ;SACF;aAAM;YACL,KAAI,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC;YAC7B,KAAI,CAAC,iBAAiB,GAAG,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC;YAErD,KAAI,CAAC,mBAAmB,GAAG,UAAU,CAAC,kBAAkB,CAAC;YAEzD,KAAI,CAAC,MAAM,GAAG,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC;YAC/B,KAAI,CAAC,kBAAkB,GAAG,UAAU,CAAC,iBAAiB,CAAC;SACxD;;IACH,CAAC;IAGD,sBAAW,kCAAI;QADf,gBAAgB;aAChB;YACE,OAAO,qBAAW,CAAC,aAAa,CAAC;QACnC,CAAC;;;OAAA;IAKD,sBAAW,kCAAI;QAHf;;WAEG;aACH;YACE,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,SAAS,EAAE;gBAC5B,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,YAAa,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;aACpD;YACD,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC;;;OAAA;IAMD,sBAAW,8CAAgB;QAJ3B;;;WAGG;aACH;YACE,IAAI,IAAI,CAAC,iBAAiB,KAAK,SAAS,EAAE;gBACxC,IAAI,IAAI,CAAC,wBAAwB,KAAK,SAAS,EAAE;oBAC/C,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAG,IAAI,CAAC,wBAAwB,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;iBAC3E;aACF;YACD,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC;QAChC,CAAC;;;OAAA;IAMD,sBAAW,gDAAkB;QAJ7B;;;WAGG;aACH;YACE,IAAI,IAAI,CAAC,mBAAmB,KAAK,SAAS,EAAE;gBAC1C,IAAI,IAAI,CAAC,0BAA0B,KAAK,SAAS,EAAE;oBACjD,IAAI,CAAC,mBAAmB,GAAG,IAAI,CAAC,0BAA0B,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;iBAC/E;aACF;YACD,OAAO,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC;QAClC,CAAC;;;OAAA;IAKD,sBAAW,mCAAK;QAHhB;;WAEG;aACH;YACE,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,KAAK,SAAS,EAAE;gBAC7B,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,aAAc,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;aACtD;YACD,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;QACrB,CAAC;;;OAAA;IAMD,sBAAW,+CAAiB;QAJ5B;;;WAGG;aACH;YACE,IAAI,IAAI,CAAC,kBAAkB,KAAK,SAAS,EAAE;gBACzC,IAAI,IAAI,CAAC,yBAAyB,KAAK,SAAS,EAAE;oBAChD,IAAI,CAAC,kBAAkB,GAAG,IAAI,CAAC,yBAAyB,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;iBAC7E;aACF;YACD,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC;QACjC,CAAC;;;OAAA;IAED,gBAAgB;IACN,0CAAe,GAAzB;QACE,OAAO;YACL,IAAI,CAAC,YAAY;YACjB,IAAI,CAAC,wBAAwB;YAC7B,IAAI,CAAC,cAAc;YACnB,IAAI,CAAC,0BAA0B;YAC/B,IAAI,CAAC,aAAa;YAClB,IAAI,CAAC,yBAAyB;SAC/B,CAAC;IACJ,CAAC;IACH,uBAAC;AAAD,CAAC,AAzJD,CAAsC,iBAAO,GAyJ5C;AAzJY,4CAAgB","sourcesContent":["import { DocNode, DocNodeKind, IDocNodeParameters, IDocNodeParsedParameters } from './DocNode';\r\nimport { TokenSequence } from '../parser/TokenSequence';\r\nimport { DocExcerpt, ExcerptKind } from './DocExcerpt';\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocHtmlAttribute}.\r\n */\r\nexport interface IDocHtmlAttributeParameters extends IDocNodeParameters {\r\n name: string;\r\n spacingAfterName?: string;\r\n spacingAfterEquals?: string;\r\n value: string;\r\n spacingAfterValue?: string;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocHtmlAttribute}.\r\n */\r\nexport interface IDocHtmlAttributeParsedParameters extends IDocNodeParsedParameters {\r\n nameExcerpt: TokenSequence;\r\n spacingAfterNameExcerpt?: TokenSequence;\r\n\r\n equalsExcerpt: TokenSequence;\r\n spacingAfterEqualsExcerpt?: TokenSequence;\r\n\r\n valueExcerpt: TokenSequence;\r\n spacingAfterValueExcerpt?: TokenSequence;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Represents an HTML attribute inside a DocHtmlStartTag or DocHtmlEndTag.\r\n *\r\n * Example: `href=\"#\"` inside `<a href=\"#\" />`\r\n */\r\nexport class DocHtmlAttribute extends DocNode {\r\n // The attribute name\r\n private _name: string | undefined;\r\n private readonly _nameExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n private _spacingAfterName: string | undefined;\r\n private readonly _spacingAfterNameExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n // The \"=\" delimiter\r\n private readonly _equalsExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n private _spacingAfterEquals: string | undefined;\r\n private readonly _spacingAfterEqualsExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n // The attribute value including quotation marks\r\n private _value: string | undefined;\r\n private readonly _valueExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n private _spacingAfterValue: string | undefined;\r\n private readonly _spacingAfterValueExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n /**\r\n * Don't call this directly. Instead use {@link TSDocParser}\r\n * @internal\r\n */\r\n public constructor(parameters: IDocHtmlAttributeParameters | IDocHtmlAttributeParsedParameters) {\r\n super(parameters);\r\n\r\n if (DocNode.isParsedParameters(parameters)) {\r\n this._nameExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.HtmlAttribute_Name,\r\n content: parameters.nameExcerpt\r\n });\r\n if (parameters.spacingAfterNameExcerpt) {\r\n this._spacingAfterNameExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.Spacing,\r\n content: parameters.spacingAfterNameExcerpt\r\n });\r\n }\r\n\r\n this._equalsExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.HtmlAttribute_Equals,\r\n content: parameters.equalsExcerpt\r\n });\r\n if (parameters.spacingAfterEqualsExcerpt) {\r\n this._spacingAfterEqualsExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.Spacing,\r\n content: parameters.spacingAfterEqualsExcerpt\r\n });\r\n }\r\n\r\n this._valueExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.HtmlAttribute_Value,\r\n content: parameters.valueExcerpt\r\n });\r\n if (parameters.spacingAfterValueExcerpt) {\r\n this._spacingAfterValueExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.Spacing,\r\n content: parameters.spacingAfterValueExcerpt\r\n });\r\n }\r\n } else {\r\n this._name = parameters.name;\r\n this._spacingAfterName = parameters.spacingAfterName;\r\n\r\n this._spacingAfterEquals = parameters.spacingAfterEquals;\r\n\r\n this._value = parameters.value;\r\n this._spacingAfterValue = parameters.spacingAfterValue;\r\n }\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n public get kind(): DocNodeKind | string {\r\n return DocNodeKind.HtmlAttribute;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * The HTML attribute name.\r\n */\r\n public get name(): string {\r\n if (this._name === undefined) {\r\n this._name = this._nameExcerpt!.content.toString();\r\n }\r\n return this._name;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Explicit whitespace that a renderer should insert after the HTML attribute name.\r\n * If undefined, then the renderer can use a formatting rule to generate appropriate spacing.\r\n */\r\n public get spacingAfterName(): string | undefined {\r\n if (this._spacingAfterName === undefined) {\r\n if (this._spacingAfterNameExcerpt !== undefined) {\r\n this._spacingAfterName = this._spacingAfterNameExcerpt.content.toString();\r\n }\r\n }\r\n return this._spacingAfterName;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Explicit whitespace that a renderer should insert after the \"=\".\r\n * If undefined, then the renderer can use a formatting rule to generate appropriate spacing.\r\n */\r\n public get spacingAfterEquals(): string | undefined {\r\n if (this._spacingAfterEquals === undefined) {\r\n if (this._spacingAfterEqualsExcerpt !== undefined) {\r\n this._spacingAfterEquals = this._spacingAfterEqualsExcerpt.content.toString();\r\n }\r\n }\r\n return this._spacingAfterEquals;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * The HTML attribute value.\r\n */\r\n public get value(): string {\r\n if (this._value === undefined) {\r\n this._value = this._valueExcerpt!.content.toString();\r\n }\r\n return this._value;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Explicit whitespace that a renderer should insert after the HTML attribute name.\r\n * If undefined, then the renderer can use a formatting rule to generate appropriate spacing.\r\n */\r\n public get spacingAfterValue(): string | undefined {\r\n if (this._spacingAfterValue === undefined) {\r\n if (this._spacingAfterValueExcerpt !== undefined) {\r\n this._spacingAfterValue = this._spacingAfterValueExcerpt.content.toString();\r\n }\r\n }\r\n return this._spacingAfterValue;\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n protected onGetChildNodes(): ReadonlyArray<DocNode | undefined> {\r\n return [\r\n this._nameExcerpt,\r\n this._spacingAfterNameExcerpt,\r\n this._equalsExcerpt,\r\n this._spacingAfterEqualsExcerpt,\r\n this._valueExcerpt,\r\n this._spacingAfterValueExcerpt\r\n ];\r\n }\r\n}\r\n"]}
\No newline at end of file