UNPKG

5.74 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"DocHtmlEndTag.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/nodes/DocHtmlEndTag.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;AAAA,qCAA+F;AAE/F,2CAAuD;AACvD,2DAA0D;AAqB1D;;GAEG;AACH;IAAmC,iCAAO;IAYxC;;;OAGG;IACH,uBAAmB,UAAqE;QAAxF,YACE,kBAAM,UAAU,CAAC,SA8BlB;QA5BC,IAAI,iBAAO,CAAC,kBAAkB,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE;YAC1C,KAAI,CAAC,wBAAwB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;gBAC7C,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,2BAA2B;gBACpD,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,uBAAuB;aAC5C,CAAC,CAAC;YACH,KAAI,CAAC,YAAY,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;gBACjC,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,eAAe;gBACxC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,WAAW;aAChC,CAAC,CAAC;YAEH,IAAI,UAAU,CAAC,uBAAuB,EAAE;gBACtC,KAAI,CAAC,wBAAwB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBAC7C,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,OAAO;oBAChC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,uBAAuB;iBAC5C,CAAC,CAAC;aACJ;YAED,KAAI,CAAC,wBAAwB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;gBAC7C,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,2BAA2B;gBACpD,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,uBAAuB;aAC5C,CAAC,CAAC;SACJ;aAAM;YACL,KAAI,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC;SAC9B;;IACH,CAAC;IAGD,sBAAW,+BAAI;QADf,gBAAgB;aAChB;YACE,OAAO,qBAAW,CAAC,UAAU,CAAC;QAChC,CAAC;;;OAAA;IAKD,sBAAW,+BAAI;QAHf;;WAEG;aACH;YACE,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,SAAS,EAAE;gBAC5B,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,YAAa,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;aACpD;YACD,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC;;;OAAA;IAED;;OAEG;IACI,kCAAU,GAAjB;QACE,qGAAqG;QACrG,IAAM,aAAa,GAAkB,IAAI,6BAAa,EAAE,CAAC;QACzD,mEAAmE;QACnE,IAAM,OAAO,GAAiB,IAAI,2BAAY,EAAE,CAAC;QACjD,OAAO,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC3C,OAAO,aAAa,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;IAClC,CAAC;IAED,gBAAgB;IACN,uCAAe,GAAzB;QACE,OAAO;YACL,IAAI,CAAC,wBAAwB;YAC7B,IAAI,CAAC,YAAY;YACjB,IAAI,CAAC,wBAAwB;YAC7B,IAAI,CAAC,wBAAwB;SAC9B,CAAC;IACJ,CAAC;IACH,oBAAC;AAAD,CAAC,AArFD,CAAmC,iBAAO,GAqFzC;AArFY,sCAAa;AAuF1B,qBAAqB;AACrB,yDAAwD","sourcesContent":["import { DocNode, DocNodeKind, IDocNodeParameters, IDocNodeParsedParameters } from './DocNode';\r\nimport { TokenSequence } from '../parser/TokenSequence';\r\nimport { DocExcerpt, ExcerptKind } from './DocExcerpt';\r\nimport { StringBuilder } from '../emitters/StringBuilder';\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocHtmlEndTag}.\r\n */\r\nexport interface IDocHtmlEndTagParameters extends IDocNodeParameters {\r\n name: string;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocHtmlEndTag}.\r\n */\r\nexport interface IDocHtmlEndTagParsedParameters extends IDocNodeParsedParameters {\r\n openingDelimiterExcerpt: TokenSequence;\r\n\r\n nameExcerpt: TokenSequence;\r\n spacingAfterNameExcerpt?: TokenSequence;\r\n\r\n closingDelimiterExcerpt: TokenSequence;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Represents an HTML end tag. Example: `</a>`\r\n */\r\nexport class DocHtmlEndTag extends DocNode {\r\n // The \"</\" delimiter and padding\r\n private readonly _openingDelimiterExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n // The element name\r\n private _name: string | undefined;\r\n private readonly _nameExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n private readonly _spacingAfterNameExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n // The \">\" delimiter and padding\r\n private readonly _closingDelimiterExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n /**\r\n * Don't call this directly. Instead use {@link TSDocParser}\r\n * @internal\r\n */\r\n public constructor(parameters: IDocHtmlEndTagParameters | IDocHtmlEndTagParsedParameters) {\r\n super(parameters);\r\n\r\n if (DocNode.isParsedParameters(parameters)) {\r\n this._openingDelimiterExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.HtmlEndTag_OpeningDelimiter,\r\n content: parameters.openingDelimiterExcerpt\r\n });\r\n this._nameExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.HtmlEndTag_Name,\r\n content: parameters.nameExcerpt\r\n });\r\n\r\n if (parameters.spacingAfterNameExcerpt) {\r\n this._spacingAfterNameExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.Spacing,\r\n content: parameters.spacingAfterNameExcerpt\r\n });\r\n }\r\n\r\n this._closingDelimiterExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.HtmlEndTag_ClosingDelimiter,\r\n content: parameters.closingDelimiterExcerpt\r\n });\r\n } else {\r\n this._name = parameters.name;\r\n }\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n public get kind(): DocNodeKind | string {\r\n return DocNodeKind.HtmlEndTag;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * The HTML element name.\r\n */\r\n public get name(): string {\r\n if (this._name === undefined) {\r\n this._name = this._nameExcerpt!.content.toString();\r\n }\r\n return this._name;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Generates the HTML for this tag.\r\n */\r\n public emitAsHtml(): string {\r\n // NOTE: Here we're assuming that the TSDoc representation for a tag is also a valid HTML expression.\r\n const stringBuilder: StringBuilder = new StringBuilder();\r\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-use-before-define\r\n const emitter: TSDocEmitter = new TSDocEmitter();\r\n emitter.renderHtmlTag(stringBuilder, this);\r\n return stringBuilder.toString();\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n protected onGetChildNodes(): ReadonlyArray<DocNode | undefined> {\r\n return [\r\n this._openingDelimiterExcerpt,\r\n this._nameExcerpt,\r\n this._spacingAfterNameExcerpt,\r\n this._closingDelimiterExcerpt\r\n ];\r\n }\r\n}\r\n\r\n// Circular reference\r\nimport { TSDocEmitter } from '../emitters/TSDocEmitter';\r\n"]}
\No newline at end of file