UNPKG

10.3 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"DocLinkTag.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/nodes/DocLinkTag.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;AAAA,qCAAiD;AAEjD,uDAI4B;AAC5B,2CAAuD;AA+BvD;;GAEG;AACH;IAAgC,8BAAgB;IAgB9C;;;OAGG;IACH,oBAAmB,UAA+D;QAAlF,YACE,kBAAM,UAAU,CAAC,SAiElB;QA/DC,IAAI,KAAI,CAAC,oBAAoB,KAAK,OAAO,EAAE;YACzC,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,kDAAkD,CAAC,CAAC;SACrE;QAED,KAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,UAAU,CAAC,eAAe,CAAC;QAEnD,IAAI,iBAAO,CAAC,kBAAkB,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE;YAC1C,IAAI,UAAU,CAAC,eAAe,KAAK,SAAS,IAAI,UAAU,CAAC,qBAAqB,KAAK,SAAS,EAAE;gBAC9F,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,iFAAiF,CAAC,CAAC;aACpG;YAED,IAAI,UAAU,CAAC,qBAAqB,EAAE;gBACpC,KAAI,CAAC,sBAAsB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBAC3C,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,sBAAsB;oBAC/C,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,qBAAqB;iBAC1C,CAAC,CAAC;aACJ;YACD,IAAI,UAAU,CAAC,8BAA8B,EAAE;gBAC7C,KAAI,CAAC,+BAA+B,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBACpD,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,OAAO;oBAChC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,8BAA8B;iBACnD,CAAC,CAAC;aACJ;YAED,IAAI,UAAU,CAAC,WAAW,EAAE;gBAC1B,KAAI,CAAC,YAAY,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBACjC,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,YAAY;oBACrC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,WAAW;iBAChC,CAAC,CAAC;aACJ;YACD,IAAI,UAAU,CAAC,uBAAuB,EAAE;gBACtC,KAAI,CAAC,wBAAwB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBAC7C,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,OAAO;oBAChC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,uBAAuB;iBAC5C,CAAC,CAAC;aACJ;YAED,IAAI,UAAU,CAAC,eAAe,EAAE;gBAC9B,KAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBACrC,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,gBAAgB;oBACzC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,eAAe;iBACpC,CAAC,CAAC;aACJ;YACD,IAAI,UAAU,CAAC,2BAA2B,EAAE;gBAC1C,KAAI,CAAC,4BAA4B,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBACjD,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,OAAO;oBAChC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,2BAA2B;iBAChD,CAAC,CAAC;aACJ;SACF;aAAM;YACL,IAAI,UAAU,CAAC,eAAe,KAAK,SAAS,IAAI,UAAU,CAAC,cAAc,KAAK,SAAS,EAAE;gBACvF,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,iFAAiF,CAAC,CAAC;aACpG;YAED,KAAI,CAAC,eAAe,GAAG,UAAU,CAAC,cAAc,CAAC;YACjD,KAAI,CAAC,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC;SACtC;;IACH,CAAC;IAGD,sBAAW,4BAAI;QADf,gBAAgB;aAChB;YACE,OAAO,qBAAW,CAAC,OAAO,CAAC;QAC7B,CAAC;;;OAAA;IAQD,sBAAW,uCAAe;QAN1B;;;;;WAKG;aACH;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;QAC/B,CAAC;;;OAAA;IAQD,sBAAW,sCAAc;QANzB;;;;;WAKG;aACH;YACE,IAAI,IAAI,CAAC,eAAe,KAAK,SAAS,EAAE;gBACtC,IAAI,IAAI,CAAC,sBAAsB,KAAK,SAAS,EAAE;oBAC7C,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,IAAI,CAAC,sBAAsB,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;iBACvE;aACF;YACD,OAAO,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC;QAC9B,CAAC;;;OAAA;IAwBD,sBAAW,gCAAQ;QAtBnB;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;WAqBG;aACH;YACE,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,KAAK,SAAS,EAAE;gBAChC,IAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,KAAK,SAAS,EAAE;oBACvC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;iBAC3D;aACF;YACD,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;QACxB,CAAC;;;OAAA;IAED,gBAAgB;IACN,4CAAuB,GAAjC;QACE,WAAW;QACX,OAAO;YACL,IAAI,CAAC,gBAAgB;YACrB,IAAI,CAAC,sBAAsB;YAC3B,IAAI,CAAC,+BAA+B;YACpC,IAAI,CAAC,YAAY;YACjB,IAAI,CAAC,wBAAwB;YAC7B,IAAI,CAAC,gBAAgB;YACrB,IAAI,CAAC,4BAA4B;SAClC,CAAC;IACJ,CAAC;IACH,iBAAC;AAAD,CAAC,AAlKD,CAAgC,mCAAgB,GAkK/C;AAlKY,gCAAU","sourcesContent":["import { DocNodeKind, DocNode } from './DocNode';\r\nimport { DocDeclarationReference } from './DocDeclarationReference';\r\nimport {\r\n DocInlineTagBase,\r\n IDocInlineTagBaseParsedParameters,\r\n IDocInlineTagBaseParameters\r\n} from './DocInlineTagBase';\r\nimport { DocExcerpt, ExcerptKind } from './DocExcerpt';\r\nimport { TokenSequence } from '../parser/TokenSequence';\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocLinkTag}.\r\n */\r\nexport interface IDocLinkTagParameters extends IDocInlineTagBaseParameters {\r\n codeDestination?: DocDeclarationReference;\r\n\r\n urlDestination?: string;\r\n\r\n linkText?: string;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocLinkTag}.\r\n */\r\nexport interface IDocLinkTagParsedParameters extends IDocInlineTagBaseParsedParameters {\r\n codeDestination?: DocDeclarationReference;\r\n\r\n urlDestinationExcerpt?: TokenSequence;\r\n\r\n spacingAfterDestinationExcerpt?: TokenSequence;\r\n\r\n pipeExcerpt?: TokenSequence;\r\n spacingAfterPipeExcerpt?: TokenSequence;\r\n\r\n linkTextExcerpt?: TokenSequence;\r\n spacingAfterLinkTextExcerpt?: TokenSequence;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Represents an `{@link}` tag.\r\n */\r\nexport class DocLinkTag extends DocInlineTagBase {\r\n private readonly _codeDestination: DocDeclarationReference | undefined;\r\n\r\n private _urlDestination: string | undefined;\r\n private readonly _urlDestinationExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n private readonly _spacingAfterDestinationExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n private readonly _pipeExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n private readonly _spacingAfterPipeExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n private _linkText: string | undefined;\r\n private readonly _spacingAfterLinkTextExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n private readonly _linkTextExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n /**\r\n * Don't call this directly. Instead use {@link TSDocParser}\r\n * @internal\r\n */\r\n public constructor(parameters: IDocLinkTagParameters | IDocLinkTagParsedParameters) {\r\n super(parameters);\r\n\r\n if (this.tagNameWithUpperCase !== '@LINK') {\r\n throw new Error('DocLinkTag requires the tag name to be \"{@link}\"');\r\n }\r\n\r\n this._codeDestination = parameters.codeDestination;\r\n\r\n if (DocNode.isParsedParameters(parameters)) {\r\n if (parameters.codeDestination !== undefined && parameters.urlDestinationExcerpt !== undefined) {\r\n throw new Error('Either the codeDestination or the urlDestination may be specified, but not both');\r\n }\r\n\r\n if (parameters.urlDestinationExcerpt) {\r\n this._urlDestinationExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.LinkTag_UrlDestination,\r\n content: parameters.urlDestinationExcerpt\r\n });\r\n }\r\n if (parameters.spacingAfterDestinationExcerpt) {\r\n this._spacingAfterDestinationExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.Spacing,\r\n content: parameters.spacingAfterDestinationExcerpt\r\n });\r\n }\r\n\r\n if (parameters.pipeExcerpt) {\r\n this._pipeExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.LinkTag_Pipe,\r\n content: parameters.pipeExcerpt\r\n });\r\n }\r\n if (parameters.spacingAfterPipeExcerpt) {\r\n this._spacingAfterPipeExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.Spacing,\r\n content: parameters.spacingAfterPipeExcerpt\r\n });\r\n }\r\n\r\n if (parameters.linkTextExcerpt) {\r\n this._linkTextExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.LinkTag_LinkText,\r\n content: parameters.linkTextExcerpt\r\n });\r\n }\r\n if (parameters.spacingAfterLinkTextExcerpt) {\r\n this._spacingAfterLinkTextExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.Spacing,\r\n content: parameters.spacingAfterLinkTextExcerpt\r\n });\r\n }\r\n } else {\r\n if (parameters.codeDestination !== undefined && parameters.urlDestination !== undefined) {\r\n throw new Error('Either the codeDestination or the urlDestination may be specified, but not both');\r\n }\r\n\r\n this._urlDestination = parameters.urlDestination;\r\n this._linkText = parameters.linkText;\r\n }\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n public get kind(): DocNodeKind | string {\r\n return DocNodeKind.LinkTag;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * If the link tag refers to a declaration, this returns the declaration reference object;\r\n * otherwise this property is undefined.\r\n * @remarks\r\n * Either the `codeDestination` or the `urlDestination` property will be defined, but never both.\r\n */\r\n public get codeDestination(): DocDeclarationReference | undefined {\r\n return this._codeDestination;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * If the link tag was an ordinary URI, this returns the URL string;\r\n * otherwise this property is undefined.\r\n * @remarks\r\n * Either the `codeDestination` or the `urlDestination` property will be defined, but never both.\r\n */\r\n public get urlDestination(): string | undefined {\r\n if (this._urlDestination === undefined) {\r\n if (this._urlDestinationExcerpt !== undefined) {\r\n this._urlDestination = this._urlDestinationExcerpt.content.toString();\r\n }\r\n }\r\n return this._urlDestination;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * An optional text string that is the hyperlink text. If omitted, the documentation\r\n * renderer will use a default string based on the link itself (e.g. the URL text\r\n * or the declaration identifier).\r\n *\r\n * @remarks\r\n *\r\n * In HTML, the hyperlink can include leading/trailing space characters around the link text.\r\n * For example, this HTML will cause a web browser to `y` and also the space character before\r\n * and after it:\r\n *\r\n * ```html\r\n * x<a href=\"#Button\"> y </a> z\r\n * ```\r\n *\r\n * Unlike HTML, TSDoc trims leading/trailing spaces. For example, this TSDoc will be\r\n * displayed `xy z` and underline only the `y` character:\r\n *\r\n * ```\r\n * x{@link Button | y } z\r\n * ```\r\n */\r\n public get linkText(): string | undefined {\r\n if (this._linkText === undefined) {\r\n if (this._linkTextExcerpt !== undefined) {\r\n this._linkText = this._linkTextExcerpt.content.toString();\r\n }\r\n }\r\n return this._linkText;\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n protected getChildNodesForContent(): ReadonlyArray<DocNode | undefined> {\r\n // abstract\r\n return [\r\n this._codeDestination,\r\n this._urlDestinationExcerpt,\r\n this._spacingAfterDestinationExcerpt,\r\n this._pipeExcerpt,\r\n this._spacingAfterPipeExcerpt,\r\n this._linkTextExcerpt,\r\n this._spacingAfterLinkTextExcerpt\r\n ];\r\n }\r\n}\r\n"]}
\No newline at end of file