UNPKG

6.4 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"ViewableBuffer.js","sources":["../../src/geometry/ViewableBuffer.ts"],"sourcesContent":["import type { ITypedArray } from './Buffer';\n\n/**\n * Flexible wrapper around `ArrayBuffer` that also provides typed array views on demand.\n * @memberof PIXI\n */\nexport class ViewableBuffer\n{\n public size: number;\n\n /** Underlying `ArrayBuffer` that holds all the data and is of capacity `this.size`. */\n public rawBinaryData: ArrayBuffer;\n\n /** View on the raw binary data as a `Uint32Array`. */\n public uint32View: Uint32Array;\n\n /** View on the raw binary data as a `Float32Array`. */\n public float32View: Float32Array;\n\n private _int8View: Int8Array;\n private _uint8View: Uint8Array;\n private _int16View: Int16Array;\n private _uint16View: Uint16Array;\n private _int32View: Int32Array;\n\n /**\n * @param length - The size of the buffer in bytes.\n */\n constructor(length: number);\n\n /**\n * @param arrayBuffer - The source array buffer.\n */\n constructor(arrayBuffer: ArrayBuffer);\n\n constructor(sizeOrBuffer: number | ArrayBuffer | Uint8Array)\n {\n if (typeof sizeOrBuffer === 'number')\n {\n this.rawBinaryData = new ArrayBuffer(sizeOrBuffer);\n }\n else if (sizeOrBuffer instanceof Uint8Array)\n {\n this.rawBinaryData = sizeOrBuffer.buffer;\n }\n else\n {\n this.rawBinaryData = sizeOrBuffer;\n }\n\n this.uint32View = new Uint32Array(this.rawBinaryData);\n this.float32View = new Float32Array(this.rawBinaryData);\n }\n\n /** View on the raw binary data as a `Int8Array`. */\n get int8View(): Int8Array\n {\n if (!this._int8View)\n {\n this._int8View = new Int8Array(this.rawBinaryData);\n }\n\n return this._int8View;\n }\n\n /** View on the raw binary data as a `Uint8Array`. */\n get uint8View(): Uint8Array\n {\n if (!this._uint8View)\n {\n this._uint8View = new Uint8Array(this.rawBinaryData);\n }\n\n return this._uint8View;\n }\n\n /** View on the raw binary data as a `Int16Array`. */\n get int16View(): Int16Array\n {\n if (!this._int16View)\n {\n this._int16View = new Int16Array(this.rawBinaryData);\n }\n\n return this._int16View;\n }\n\n /** View on the raw binary data as a `Uint16Array`. */\n get uint16View(): Uint16Array\n {\n if (!this._uint16View)\n {\n this._uint16View = new Uint16Array(this.rawBinaryData);\n }\n\n return this._uint16View;\n }\n\n /** View on the raw binary data as a `Int32Array`. */\n get int32View(): Int32Array\n {\n if (!this._int32View)\n {\n this._int32View = new Int32Array(this.rawBinaryData);\n }\n\n return this._int32View;\n }\n\n /**\n * Returns the view of the given type.\n * @param type - One of `int8`, `uint8`, `int16`,\n * `uint16`, `int32`, `uint32`, and `float32`.\n * @returns - typed array of given type\n */\n view(type: string): ITypedArray\n {\n return (this as any)[`${type}View`];\n }\n\n /** Destroys all buffer references. Do not use after calling this. */\n destroy(): void\n {\n this.rawBinaryData = null;\n this._int8View = null;\n this._uint8View = null;\n this._int16View = null;\n this._uint16View = null;\n this._int32View = null;\n this.uint32View = null;\n this.float32View = null;\n }\n\n static sizeOf(type: string): number\n {\n switch (type)\n {\n case 'int8':\n case 'uint8':\n return 1;\n case 'int16':\n case 'uint16':\n return 2;\n case 'int32':\n case 'uint32':\n case 'float32':\n return 4;\n default:\n throw new Error(`${type} isn't a valid view type`);\n }\n }\n}\n"],"names":[],"mappings":";;;;AAMO,MAAM,cACb,CAAA;AAAA,EA4BI,YAAY,YACZ,EAAA;AACI,IAAI,IAAA,OAAO,iBAAiB,QAC5B,EAAA;AACI,MAAK,IAAA,CAAA,aAAA,GAAgB,IAAI,WAAA,CAAY,YAAY,CAAA,CAAA;AAAA,KACrD,MAAA,IACS,wBAAwB,UACjC,EAAA;AACI,MAAA,IAAA,CAAK,gBAAgB,YAAa,CAAA,MAAA,CAAA;AAAA,KAGtC,MAAA;AACI,MAAA,IAAA,CAAK,aAAgB,GAAA,YAAA,CAAA;AAAA,KACzB;AAEA,IAAA,IAAA,CAAK,UAAa,GAAA,IAAI,WAAY,CAAA,IAAA,CAAK,aAAa,CAAA,CAAA;AACpD,IAAA,IAAA,CAAK,WAAc,GAAA,IAAI,YAAa,CAAA,IAAA,CAAK,aAAa,CAAA,CAAA;AAAA,GAC1D;AAAA,EAGA,IAAI,QACJ,GAAA;AACI,IAAI,IAAA,CAAC,KAAK,SACV,EAAA;AACI,MAAA,IAAA,CAAK,SAAY,GAAA,IAAI,SAAU,CAAA,IAAA,CAAK,aAAa,CAAA,CAAA;AAAA,KACrD;AAEA,IAAA,OAAO,IAAK,CAAA,SAAA,CAAA;AAAA,GAChB;AAAA,EAGA,IAAI,SACJ,GAAA;AACI,IAAI,IAAA,CAAC,KAAK,UACV,EAAA;AACI,MAAA,IAAA,CAAK,UAAa,GAAA,IAAI,UAAW,CAAA,IAAA,CAAK,aAAa,CAAA,CAAA;AAAA,KACvD;AAEA,IAAA,OAAO,IAAK,CAAA,UAAA,CAAA;AAAA,GAChB;AAAA,EAGA,IAAI,SACJ,GAAA;AACI,IAAI,IAAA,CAAC,KAAK,UACV,EAAA;AACI,MAAA,IAAA,CAAK,UAAa,GAAA,IAAI,UAAW,CAAA,IAAA,CAAK,aAAa,CAAA,CAAA;AAAA,KACvD;AAEA,IAAA,OAAO,IAAK,CAAA,UAAA,CAAA;AAAA,GAChB;AAAA,EAGA,IAAI,UACJ,GAAA;AACI,IAAI,IAAA,CAAC,KAAK,WACV,EAAA;AACI,MAAA,IAAA,CAAK,WAAc,GAAA,IAAI,WAAY,CAAA,IAAA,CAAK,aAAa,CAAA,CAAA;AAAA,KACzD;AAEA,IAAA,OAAO,IAAK,CAAA,WAAA,CAAA;AAAA,GAChB;AAAA,EAGA,IAAI,SACJ,GAAA;AACI,IAAI,IAAA,CAAC,KAAK,UACV,EAAA;AACI,MAAA,IAAA,CAAK,UAAa,GAAA,IAAI,UAAW,CAAA,IAAA,CAAK,aAAa,CAAA,CAAA;AAAA,KACvD;AAEA,IAAA,OAAO,IAAK,CAAA,UAAA,CAAA;AAAA,GAChB;AAAA,EAQA,KAAK,IACL,EAAA;AACI,IAAA,OAAQ,KAAa,CAAG,EAAA,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA;AAAA,GAC5B;AAAA,EAGA,OACA,GAAA;AACI,IAAA,IAAA,CAAK,aAAgB,GAAA,IAAA,CAAA;AACrB,IAAA,IAAA,CAAK,SAAY,GAAA,IAAA,CAAA;AACjB,IAAA,IAAA,CAAK,UAAa,GAAA,IAAA,CAAA;AAClB,IAAA,IAAA,CAAK,UAAa,GAAA,IAAA,CAAA;AAClB,IAAA,IAAA,CAAK,WAAc,GAAA,IAAA,CAAA;AACnB,IAAA,IAAA,CAAK,UAAa,GAAA,IAAA,CAAA;AAClB,IAAA,IAAA,CAAK,UAAa,GAAA,IAAA,CAAA;AAClB,IAAA,IAAA,CAAK,WAAc,GAAA,IAAA,CAAA;AAAA,GACvB;AAAA,EAEA,OAAO,OAAO,IACd,EAAA;AACI,IAAQ,QAAA,IAAA;AAAA,MAEC,KAAA,MAAA,CAAA;AAAA,MACA,KAAA,OAAA;AACD,QAAO,OAAA,CAAA,CAAA;AAAA,MACN,KAAA,OAAA,CAAA;AAAA,MACA,KAAA,QAAA;AACD,QAAO,OAAA,CAAA,CAAA;AAAA,MACN,KAAA,OAAA,CAAA;AAAA,MACA,KAAA,QAAA,CAAA;AAAA,MACA,KAAA,SAAA;AACD,QAAO,OAAA,CAAA,CAAA;AAAA,MAAA;AAEP,QAAM,MAAA,IAAI,KAAM,CAAA,CAAA,EAAG,IAA8B,CAAA,wBAAA,CAAA,CAAA,CAAA;AAAA,KAAA;AAAA,GAE7D;AACJ;;;;"}
\No newline at end of file