UNPKG

3.81 kBJSONView Raw
1{
2 "schematics": {
3 "ng-new": {
4 "factory": "./ng-new",
5 "schema": "./ng-new/schema.json",
6 "description": "Create an Angular workspace.",
7 "hidden": true
8 },
9 "workspace": {
10 "factory": "./workspace",
11 "schema": "./workspace/schema.json",
12 "description": "Create an Angular workspace.",
13 "hidden": true
14 },
15 "service-worker": {
16 "factory": "./service-worker",
17 "description": "Initializes a service worker setup.",
18 "schema": "./service-worker/schema.json"
19 },
20 "application": {
21 "aliases": ["app"],
22 "factory": "./application",
23 "schema": "./application/schema.json",
24 "description": "Create an Angular application."
25 },
26 "e2e": {
27 "factory": "./e2e",
28 "schema": "./e2e/schema.json",
29 "description": "Create an Angular e2e application.",
30 "hidden": true
31 },
32 "class": {
33 "aliases": ["cl"],
34 "factory": "./class",
35 "description": "Create a class.",
36 "schema": "./class/schema.json"
37 },
38 "component": {
39 "aliases": ["c"],
40 "factory": "./component",
41 "description": "Create an Angular component.",
42 "schema": "./component/schema.json"
43 },
44 "directive": {
45 "aliases": ["d"],
46 "factory": "./directive",
47 "description": "Create an Angular directive.",
48 "schema": "./directive/schema.json"
49 },
50 "enum": {
51 "aliases": ["e"],
52 "factory": "./enum",
53 "description": "Create an enumeration.",
54 "schema": "./enum/schema.json"
55 },
56 "guard": {
57 "aliases": ["g"],
58 "factory": "./guard",
59 "description": "Create a guard.",
60 "schema": "./guard/schema.json"
61 },
62 "resolver": {
63 "aliases": ["r"],
64 "factory": "./resolver",
65 "description": "Create a resolver.",
66 "schema": "./resolver/schema.json"
67 },
68 "interceptor": {
69 "factory": "./interceptor",
70 "description": "Create an interceptor.",
71 "schema": "./interceptor/schema.json"
72 },
73 "interface": {
74 "aliases": ["i"],
75 "factory": "./interface",
76 "description": "Create an interface.",
77 "schema": "./interface/schema.json"
78 },
79 "module": {
80 "aliases": ["m"],
81 "factory": "./module",
82 "description": "Create an Angular module.",
83 "schema": "./module/schema.json"
84 },
85 "pipe": {
86 "aliases": ["p"],
87 "factory": "./pipe",
88 "description": "Create an Angular pipe.",
89 "schema": "./pipe/schema.json"
90 },
91 "service": {
92 "aliases": ["s"],
93 "factory": "./service",
94 "description": "Create an Angular service.",
95 "schema": "./service/schema.json"
96 },
97 "server": {
98 "factory": "./server",
99 "description": "Create an Angular server app.",
100 "schema": "./server/schema.json",
101 "hidden": true
102 },
103 "ssr": {
104 "factory": "./ssr",
105 "description": "Adds SSR to an Angular app.",
106 "schema": "./ssr/schema.json",
107 "hidden": true
108 },
109 "app-shell": {
110 "factory": "./app-shell",
111 "description": "Create an application shell.",
112 "schema": "./app-shell/schema.json"
113 },
114 "library": {
115 "aliases": ["lib"],
116 "factory": "./library",
117 "schema": "./library/schema.json",
118 "description": "Generate a library project for Angular."
119 },
120 "web-worker": {
121 "factory": "./web-worker",
122 "schema": "./web-worker/schema.json",
123 "description": "Create a Web Worker."
124 },
125 "environments": {
126 "factory": "./environments",
127 "schema": "./environments/schema.json",
128 "description": "Generate project environment files."
129 },
130 "config": {
131 "factory": "./config",
132 "schema": "./config/schema.json",
133 "description": "Generates a configuration file."
134 }
135 }
136}