UNPKG

1.11 kBMarkdownView Raw
1[![Mutation testing badge](https://img.shields.io/endpoint?style=flat&url=https%3A%2F%2Fbadge-api.stryker-mutator.io%2Fgithub.com%2Fstryker-mutator%2Fstryker-js%2Fmaster%3Fmodule%3Djest-runner)](https://dashboard.stryker-mutator.io/reports/github.com/stryker-mutator/stryker-js/master?module=jest-runner)
2[![Build Status](https://github.com/stryker-mutator/stryker-js/workflows/CI/badge.svg)](https://github.com/stryker-mutator/stryker-js/actions?query=workflow%3ACI+branch%3Amaster)
3[![Slack Chat](https://img.shields.io/badge/slack-chat-brightgreen.svg?logo=slack)](https://join.slack.com/t/stryker-mutator/shared_invite/enQtOTUyMTYyNTg1NDQ0LTU4ODNmZDlmN2I3MmEyMTVhYjZlYmJkOThlNTY3NTM1M2QxYmM5YTM3ODQxYmJjY2YyYzllM2RkMmM1NjNjZjM)
4
5![Stryker](https://github.com/stryker-mutator/stryker-js/raw/master/stryker-80x80.png)
6
7# StrykerJS Jest Runner
8
9A plugin to use [Jest](https://jestjs.io/) as a test runner in [StrykerJS](https://stryker-mutator.io), the JavaScript mutation testing framework.
10
11[See the Jest Runner's documentation on stryker-mutator.io](https://stryker-mutator.io/docs/stryker-js/jest-runner).
\No newline at end of file