UNPKG

61 BTypeScriptView Raw
1import { findLastKey } from "./index";
2export = findLastKey;