UNPKG

3.48 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"CommonStyles.js","sourceRoot":"../src/","sources":["styles/CommonStyles.ts"],"names":[],"mappings":"AAEA,MAAM,CAAC,IAAM,oBAAoB,GAAG,wEAAwE,CAAC;AAC7G,MAAM,CAAC,IAAM,yBAAyB,GACpC,wFAAwF,CAAC;AAC3F,MAAM,CAAC,IAAM,yBAAyB,GACpC,wFAAwF,CAAC;AAC3F,MAAM,CAAC,IAAM,gCAAgC,GAAG,2CAA2C,CAAC;AAE5F,MAAM,CAAC,IAAM,mBAAmB,GAAG,GAAG,CAAC;AACvC,MAAM,CAAC,IAAM,oBAAoB,GAAG,GAAG,CAAC;AACxC,MAAM,CAAC,IAAM,mBAAmB,GAAG,GAAG,CAAC;AACvC,MAAM,CAAC,IAAM,oBAAoB,GAAG,IAAI,CAAC;AACzC,MAAM,CAAC,IAAM,qBAAqB,GAAG,IAAI,CAAC;AAC1C,MAAM,CAAC,IAAM,sBAAsB,GAAG,IAAI,CAAC;AAC3C,MAAM,CAAC,IAAM,mBAAmB,GAAG,oBAAoB,GAAG,CAAC,CAAC;AAC5D,MAAM,CAAC,IAAM,oBAAoB,GAAG,mBAAmB,GAAG,CAAC,CAAC;AAC5D,MAAM,CAAC,IAAM,mBAAmB,GAAG,oBAAoB,GAAG,CAAC,CAAC;AAC5D,MAAM,CAAC,IAAM,oBAAoB,GAAG,qBAAqB,GAAG,CAAC,CAAC;AAC9D,MAAM,CAAC,IAAM,qBAAqB,GAAG,sBAAsB,GAAG,CAAC,CAAC;AAEhE,MAAM,CAAC,IAAM,uBAAuB,GAAG,GAAG,CAAC;AAE3C,MAAM,UAAU,iBAAiB,CAAC,GAAuB,EAAE,GAAuB;IAChF,IAAM,WAAW,GAAG,OAAO,GAAG,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,sBAAoB,GAAG,QAAK,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;IAChF,IAAM,WAAW,GAAG,OAAO,GAAG,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,sBAAoB,GAAG,QAAK,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;IAChF,OAAO,uBAAqB,WAAW,GAAG,WAAa,CAAC;AAC1D,CAAC;AAED;;GAEG;AACH,MAAM,UAAU,4BAA4B;IAC1C,OAAO;QACL,iBAAiB,EAAE,MAAM;QACzB,oBAAoB,EAAE,MAAM;KAC7B,CAAC;AACJ,CAAC;AAED;;;GAGG;AACH,MAAM,UAAU,2CAA2C;;IACzD;QACE,GAAC,gCAAgC,IAAG;YAClC,iBAAiB,EAAE,MAAM;SAC1B;WACD;AACJ,CAAC","sourcesContent":["import { IRawStyle } from '../MergeStyles';\n\nexport const HighContrastSelector = '@media screen and (-ms-high-contrast: active), (forced-colors: active)';\nexport const HighContrastSelectorWhite =\n '@media screen and (-ms-high-contrast: black-on-white), (forced-colors: black-on-white)';\nexport const HighContrastSelectorBlack =\n '@media screen and (-ms-high-contrast: white-on-black), (forced-colors: white-on-black)';\nexport const EdgeChromiumHighContrastSelector = '@media screen and (forced-colors: active)';\n\nexport const ScreenWidthMinSmall = 320;\nexport const ScreenWidthMinMedium = 480;\nexport const ScreenWidthMinLarge = 640;\nexport const ScreenWidthMinXLarge = 1024;\nexport const ScreenWidthMinXXLarge = 1366;\nexport const ScreenWidthMinXXXLarge = 1920;\nexport const ScreenWidthMaxSmall = ScreenWidthMinMedium - 1;\nexport const ScreenWidthMaxMedium = ScreenWidthMinLarge - 1;\nexport const ScreenWidthMaxLarge = ScreenWidthMinXLarge - 1;\nexport const ScreenWidthMaxXLarge = ScreenWidthMinXXLarge - 1;\nexport const ScreenWidthMaxXXLarge = ScreenWidthMinXXXLarge - 1;\n\nexport const ScreenWidthMinUhfMobile = 768;\n\nexport function getScreenSelector(min: number | undefined, max: number | undefined): string {\n const minSelector = typeof min === 'number' ? ` and (min-width: ${min}px)` : '';\n const maxSelector = typeof max === 'number' ? ` and (max-width: ${max}px)` : '';\n return `@media only screen${minSelector}${maxSelector}`;\n}\n\n/**\n * The style which turns off high contrast adjustment in browsers.\n */\nexport function getHighContrastNoAdjustStyle(): IRawStyle {\n return {\n forcedColorAdjust: 'none',\n MsHighContrastAdjust: 'none',\n };\n}\n\n/**\n * The style which turns off high contrast adjustment in (only) Edge Chromium browser.\n * @deprecated Use `getHighContrastNoAdjustStyle`\n */\nexport function getEdgeChromiumNoHighContrastAdjustSelector(): { [EdgeChromiumHighContrastSelector]: IRawStyle } {\n return {\n [EdgeChromiumHighContrastSelector]: {\n forcedColorAdjust: 'none',\n },\n };\n}\n"]}
\No newline at end of file