UNPKG

2 kBSource Map (JSON)View Raw
1{
2 "version": 3,
3 "file": "viewScroll.js",
4 "sourceRoot": "",
5 "sources": [
6 "@uirouter/angularjs/viewScroll.ts"
7 ],
8 "names": [],
9 "mappings": ";;AAAA,6BAA6B,CAAC,MAAM;AACpC,qCAA0C;AAe1C,cAAc;AACd,SAAS,mBAAmB;IAC1B,IAAI,eAAe,GAAG,KAAK,CAAC;IAE5B,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG;QACrB,eAAe,GAAG,IAAI,CAAC;IACzB,CAAC,CAAC;IAEF,IAAI,CAAC,IAAI,GAAG;QACV,eAAe;QACf,UAAU;QACV,UAAU,aAAmC,EAAE,QAAyB;YACtE,IAAI,eAAe,EAAE;gBACnB,OAAO,aAAa,CAAC;aACtB;YAED,OAAO,UAAU,QAAgB;gBAC/B,OAAO,QAAQ,CACb;oBACE,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;gBAC/B,CAAC,EACD,CAAC,EACD,KAAK,CACN,CAAC;YACJ,CAAC,CAAC;QACJ,CAAC;KACF,CAAC;AACJ,CAAC;AAED,YAAO,CAAC,MAAM,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,EAA2B,mBAAmB,CAAC,CAAC",
10 "sourcesContent": [
11 "/** @publicapi @module ng1 */ /** */\nimport { ng as angular } from './angular';\nimport { IServiceProviderFactory } from 'angular';\nimport IAnchorScrollService = angular.IAnchorScrollService;\nimport ITimeoutService = angular.ITimeoutService;\n\nexport interface UIViewScrollProvider {\n /**\n * Uses standard anchorScroll behavior\n *\n * Reverts [[$uiViewScroll]] back to using the core [`$anchorScroll`](http://docs.angularjs.org/api/ng.$anchorScroll)\n * service for scrolling based on the url anchor.\n */\n useAnchorScroll(): void;\n}\n\n/** @hidden */\nfunction $ViewScrollProvider() {\n let useAnchorScroll = false;\n\n this.useAnchorScroll = function () {\n useAnchorScroll = true;\n };\n\n this.$get = [\n '$anchorScroll',\n '$timeout',\n function ($anchorScroll: IAnchorScrollService, $timeout: ITimeoutService): Function {\n if (useAnchorScroll) {\n return $anchorScroll;\n }\n\n return function ($element: JQuery) {\n return $timeout(\n function () {\n $element[0].scrollIntoView();\n },\n 0,\n false\n );\n };\n },\n ];\n}\n\nangular.module('ui.router.state').provider('$uiViewScroll', <IServiceProviderFactory>$ViewScrollProvider);\n"
12 ]
13}
\No newline at end of file