UNPKG

16.9 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"api.mjs","sources":["../src/api/utils.ts","../src/api/articleCounter.ts","../src/api/comment.ts","../src/api/commentCount.ts","../src/api/login.ts","../src/api/pageview.ts","../src/api/recentComment.ts","../src/api/user.ts"],"sourcesContent":["export interface BaseAPIOptions {\n /**\n * Waline 服务端地址\n *\n * Waline serverURL\n */\n serverURL: string;\n\n /**\n * 错误信息所使用的语言\n *\n * Language used in error text\n */\n lang: string;\n}\n\nexport interface ErrorStatusResponse {\n /**\n * 错误代码\n *\n * Error number\n */\n errno: number;\n\n /**\n * 错误消息\n *\n * Error msg\n */\n errmsg: string;\n}\n\nexport const JSON_HEADERS: Record<string, string> = {\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/naming-convention\n 'Content-Type': 'application/json',\n};\n\nexport const errorCheck = <T extends ErrorStatusResponse>(\n data: T,\n name = ''\n): T => {\n if (typeof data === 'object' && data.errno)\n throw new TypeError(`${name} failed with ${data.errno}: ${data.errmsg}`);\n\n return data;\n};\n","import { JSON_HEADERS } from './utils';\nimport type { BaseAPIOptions } from './utils';\n\nexport interface GetArticleCounterOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 待获取计数器的 path\n *\n * Path of counters\n */\n paths: string[];\n\n /**\n * 待获取计数器的类型\n *\n * Counter type to be fetched\n */\n type: string[];\n\n /**\n * 取消请求的信号\n *\n * AbortSignal to cancel request\n */\n signal?: AbortSignal;\n}\n\nexport type GetArticleCounterResponse =\n | Record<string, number>[]\n | Record<string, number>\n | number[]\n | number;\n\nexport const getArticleCounter = ({\n serverURL,\n lang,\n paths,\n type,\n signal,\n}: GetArticleCounterOptions): Promise<GetArticleCounterResponse> =>\n fetch(\n `${serverURL}/article?path=${encodeURIComponent(\n paths.join(',')\n )}&type=${encodeURIComponent(type.join(','))}&lang=${lang}`,\n { signal }\n ).then((resp) => <Promise<GetArticleCounterResponse>>resp.json());\n\nexport interface UpdateArticleCounterOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 待更新计数器的 path\n *\n * Path of counter to be updated\n */\n path: string;\n\n /**\n * 待更新计数器的类型\n *\n * Counter type to be updated\n */\n type: string;\n\n /**\n * 更新操作\n *\n * Update operation\n *\n * @default 'inc'\n */\n action?: 'inc' | 'desc';\n}\n\nexport const updateArticleCounter = ({\n serverURL,\n lang,\n path,\n type,\n action,\n}: UpdateArticleCounterOptions): Promise<number> =>\n fetch(`${serverURL}/article?lang=${lang}`, {\n method: 'POST',\n headers: JSON_HEADERS,\n body: JSON.stringify({ path, type, action }),\n }).then((resp) => <Promise<number>>resp.json());\n","import { JSON_HEADERS, errorCheck } from './utils';\nimport type { BaseAPIOptions, ErrorStatusResponse } from './utils';\nimport type { WalineComment, WalineCommentData } from '../typings';\n\nexport interface GetCommentOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 待获取评论列表的 path\n *\n * Path of comment list\n */\n path: string;\n\n /**\n * 评论分页数\n *\n * Comment pagination number\n */\n page: number;\n\n /**\n * 每页评论个数\n *\n * Comment number per page\n */\n pageSize: number;\n\n /**\n * 排序方式\n *\n * Sort method\n */\n sortBy: string;\n\n /**\n * 用户令牌\n *\n * User token\n */\n token?: string;\n\n /**\n * 取消请求的信号\n *\n * AbortSignal to cancel request\n */\n signal?: AbortSignal;\n}\n\nexport interface GetCommentResponse extends ErrorStatusResponse {\n /**\n * 评论数量\n *\n * Comment number\n */\n count: number;\n\n /**\n * 评论分页数\n *\n * Comment pagination number\n */\n page: number;\n\n /**\n * 每页评论个数\n *\n * Comment number per page\n */\n pageSize: number;\n\n /**\n * 评论数据\n *\n * Comment Data\n */\n data: WalineComment[];\n\n /**\n * 页面总数\n *\n * Page number\n */\n totalPages: number;\n}\n\nexport const getComment = ({\n serverURL,\n lang,\n path,\n page,\n pageSize,\n sortBy,\n signal,\n token,\n}: GetCommentOptions): Promise<GetCommentResponse> => {\n const headers: Record<string, string> = {};\n\n if (token) headers.Authorization = `Bearer ${token}`;\n\n return fetch(\n `${serverURL}/comment?path=${encodeURIComponent(\n path\n )}&pageSize=${pageSize}&page=${page}&lang=${lang}&sortBy=${sortBy}`,\n { signal, headers }\n )\n .then((resp) => <Promise<GetCommentResponse>>resp.json())\n .then((data) => errorCheck(data, 'Get comment data'));\n};\n\nexport interface AddCommentOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 用户令牌\n *\n * User token\n */\n token?: string;\n\n /**\n * 用户待提交的评论数据\n *\n * Comment data being submitted by user\n */\n comment: WalineCommentData;\n}\n\nexport interface AddCommentResponse extends ErrorStatusResponse {\n /**\n * 渲染好的评论数据\n *\n * Comment data rendered\n */\n data?: WalineComment;\n}\n\nexport const addComment = ({\n serverURL,\n lang,\n token,\n comment,\n}: AddCommentOptions): Promise<AddCommentResponse> => {\n const headers: Record<string, string> = {\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/naming-convention\n 'Content-Type': 'application/json',\n };\n\n if (token) headers.Authorization = `Bearer ${token}`;\n\n return fetch(`${serverURL}/comment?lang=${lang}`, {\n method: 'POST',\n headers,\n body: JSON.stringify(comment),\n }).then((resp) => <Promise<AddCommentResponse>>resp.json());\n};\n\nexport interface DeleteCommentOptions extends BaseAPIOptions {\n token: string;\n objectId: string | number;\n}\n\nexport interface DeleteCommentResponse extends ErrorStatusResponse {\n data: '';\n}\n\nexport const deleteComment = ({\n serverURL,\n lang,\n token,\n objectId,\n}: DeleteCommentOptions): Promise<DeleteCommentResponse> =>\n fetch(`${serverURL}/comment/${objectId}?lang=${lang}`, {\n method: 'DELETE',\n headers: {\n Authorization: `Bearer ${token}`,\n },\n })\n .then((resp) => <Promise<DeleteCommentResponse>>resp.json())\n .then((resp) => errorCheck(resp, 'Delete comment'));\n\ninterface UpdateWalineCommentData extends Partial<WalineCommentData> {\n /**\n * 点赞还是取消点赞\n *\n * Like or dislike\n */\n like?: boolean;\n\n /**\n * 评论的状态\n *\n * Comment status\n */\n status?: 'approved' | 'waiting' | 'spam';\n\n /**\n * 评论指定状态\n *\n * Comment sticky status\n *\n * @description 0 means not sticky and 1 means sticky\n */\n sticky?: 0 | 1;\n}\nexport interface UpdateCommentOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 用户令牌\n *\n * User token\n */\n token: string;\n\n /**\n * 评论的 ID\n *\n * Comment ID\n */\n objectId: number | string;\n\n /**\n * 评论数据\n *\n * Comment data\n */\n comment?: UpdateWalineCommentData;\n}\n\nexport interface UpdateCommentResponse extends ErrorStatusResponse {\n /**\n * 更新后的评论数据\n *\n * Comment data rendered\n */\n data: WalineComment;\n}\n\nexport const updateComment = ({\n serverURL,\n lang,\n token,\n objectId,\n comment,\n}: UpdateCommentOptions): Promise<UpdateCommentResponse> =>\n fetch(`${serverURL}/comment/${objectId}?lang=${lang}`, {\n method: 'PUT',\n headers: {\n ...JSON_HEADERS,\n Authorization: `Bearer ${token}`,\n },\n body: JSON.stringify(comment),\n })\n .then((resp) => <Promise<UpdateCommentResponse>>resp.json())\n .then((resp) => errorCheck(resp, 'Update comment'));\n","import type { BaseAPIOptions } from './utils';\n\nexport interface GetCommentCountOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 待获取评论数的 path\n *\n * Path of pages to be fetched\n */\n paths: string[];\n\n /**\n * 取消请求的信号\n *\n * AbortSignal to cancel request\n */\n signal?: AbortSignal;\n}\n\nexport const fetchCommentCount = ({\n serverURL,\n lang,\n paths,\n signal,\n}: GetCommentCountOptions): Promise<number[]> =>\n fetch(\n `${serverURL}/comment?type=count&url=${encodeURIComponent(\n paths.join(',')\n )}&lang=${lang}`,\n { signal }\n )\n .then((resp) => <Promise<number | number[]>>resp.json())\n // TODO: Improve this API\n .then((counts) => (Array.isArray(counts) ? counts : [counts]));\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-unsafe-member-access */\nimport type { BaseAPIOptions } from './utils';\n\nexport interface UserInfo {\n /**\n * 显示姓名\n *\n * User name displayed\n */\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/naming-convention\n display_name: string;\n\n /**\n * 用户电子邮件地址\n *\n * User email\n */\n email: string;\n\n /**\n * 用户网站地址\n *\n * User website\n */\n url: string;\n\n /**\n * 用户令牌\n *\n * User token\n */\n token: string;\n\n /**\n * 用户头像\n *\n * User avatar\n */\n avatar: string;\n\n /**\n * 用户邮箱 MD5\n *\n * MD5 of User email\n */\n mailMd5: string;\n\n /**\n * 用户对象 ID\n *\n * User object ID\n */\n objectId: string | number;\n\n /**\n * 用户身份\n *\n * User role\n */\n type: 'administrator' | 'guest';\n}\n\nexport const login = ({\n lang,\n serverURL,\n}: BaseAPIOptions): Promise<UserInfo & { remember: boolean }> => {\n const width = 450;\n const height = 450;\n const left = (window.innerWidth - width) / 2;\n const top = (window.innerHeight - height) / 2;\n\n const handler = window.open(\n `${serverURL}/ui/login?lng=${encodeURIComponent(lang)}`,\n '_blank',\n `width=${width},height=${height},left=${left},top=${top},scrollbars=no,resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no`\n );\n\n handler?.postMessage({ type: 'TOKEN', data: null }, '*');\n\n return new Promise((resolve) => {\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\n const receiver = ({ data }: any): void => {\n if (!data || typeof data !== 'object' || data.type !== 'userInfo') return;\n\n if (data.data.token) {\n handler?.close();\n\n window.removeEventListener('message', receiver);\n\n resolve(data.data as UserInfo & { remember: boolean });\n }\n };\n\n window.addEventListener('message', receiver);\n });\n};\n","import { getArticleCounter, updateArticleCounter } from './articleCounter';\nimport type { BaseAPIOptions } from './utils';\n\ninterface GetPageviewOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 待获取页面的 path\n *\n * Path of pages\n */\n paths: string[];\n\n /**\n * 取消请求的信号\n *\n * AbortSignal to cancel request\n */\n signal?: AbortSignal;\n}\n\nexport const getPageview = ({\n serverURL,\n lang,\n paths,\n signal,\n}: GetPageviewOptions): Promise<number[]> =>\n getArticleCounter({\n serverURL,\n lang,\n paths,\n type: ['time'],\n signal,\n })\n // TODO: Improve this API\n .then((counts) => (Array.isArray(counts) ? counts : [counts])) as Promise<\n number[]\n >;\n\nexport interface UpdatePageviewOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 待更新页面的 path\n *\n * Path of pages\n */\n path: string;\n}\n\nexport const updatePageview = (\n options: UpdatePageviewOptions\n): Promise<number> =>\n updateArticleCounter({\n ...options,\n type: 'time',\n action: 'inc',\n });\n","import type { BaseAPIOptions } from './utils';\nimport type { WalineComment } from '../typings';\n\nexport interface GetRecentCommentOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 获取评论的数量\n *\n * Comment number to be fetched\n */\n count: number;\n\n /**\n * 取消请求的信号\n *\n * AbortSignal to cancel request\n */\n signal?: AbortSignal;\n\n /**\n * 用户令牌\n *\n * User token\n */\n token?: string;\n}\n\nexport const getRecentComment = ({\n serverURL,\n lang,\n count,\n signal,\n token,\n}: GetRecentCommentOptions): Promise<WalineComment[]> => {\n const headers: Record<string, string> = {};\n\n if (token) headers.Authorization = `Bearer ${token}`;\n\n return fetch(`${serverURL}/comment?type=recent&count=${count}&lang=${lang}`, {\n signal,\n headers,\n }).then((resp) => <Promise<WalineComment[]>>resp.json());\n};\n","import { errorCheck, ErrorStatusResponse } from './utils';\nimport type { BaseAPIOptions } from './utils';\nimport type { WalineComment } from '../typings';\n\nexport interface GetUserListOptions extends BaseAPIOptions {\n /**\n * 每页个数\n *\n * Number per page\n */\n pageSize: number;\n\n /**\n * 取消请求的信号\n *\n * AbortSignal to cancel request\n */\n signal?: AbortSignal;\n}\n\nexport interface WalineUser\n extends Pick<WalineComment, 'nick' | 'link' | 'avatar' | 'label' | 'level'> {\n count: number;\n}\n\nexport interface GetUserListResponse extends ErrorStatusResponse {\n data: WalineUser[];\n}\n\nexport const getUserList = ({\n serverURL,\n signal,\n pageSize,\n lang,\n}: GetUserListOptions): Promise<WalineUser[]> =>\n fetch(`${serverURL}/user?pageSize=${pageSize}&lang=${lang}`, {\n signal,\n })\n .then((resp) => <Promise<GetUserListResponse>>resp.json())\n .then((resp) => errorCheck(resp, 'user list'))\n .then((resp) => resp.data);\n"],"names":["JSON_HEADERS","errorCheck","data","name","errno","TypeError","errmsg","getArticleCounter","serverURL","lang","paths","type","signal","fetch","encodeURIComponent","join","then","resp","json","updateArticleCounter","path","action","method","headers","body","JSON","stringify","getComment","page","pageSize","sortBy","token","Authorization","addComment","comment","deleteComment","objectId","updateComment","fetchCommentCount","counts","Array","isArray","login","left","window","innerWidth","top","innerHeight","handler","open","postMessage","Promise","resolve","receiver","close","removeEventListener","addEventListener","getPageview","updatePageview","options","getRecentComment","count","getUserList"],"mappings":"AAgCO,MAAMA,EAAuC,CAElD,eAAgB,oBAGLC,EAAa,CACxBC,EACAC,EAAO,MAEP,GAAoB,iBAATD,GAAqBA,EAAKE,MACnC,MAAM,IAAIC,UAAU,GAAGF,iBAAoBD,EAAKE,UAAUF,EAAKI,UAEjE,OAAOJ,CAAI,ECZAK,EAAoB,EAC/BC,YACAC,OACAC,QACAC,OACAC,YAEAC,MACE,GAAGL,kBAA0BM,mBAC3BJ,EAAMK,KAAK,cACHD,mBAAmBH,EAAKI,KAAK,cAAcN,IACrD,CAAEG,WACFI,MAAMC,GAA6CA,EAAKC,SA2B/CC,EAAuB,EAClCX,YACAC,OACAW,OACAT,OACAU,YAEAR,MAAM,GAAGL,kBAA0BC,IAAQ,CACzCa,OAAQ,OACRC,QAASvB,EACTwB,KAAMC,KAAKC,UAAU,CAAEN,OAAMT,OAAMU,aAClCL,MAAMC,GAA0BA,EAAKC,SCG7BS,EAAa,EACxBnB,YACAC,OACAW,OACAQ,OACAC,WACAC,SACAlB,SACAmB,YAEA,MAAMR,EAAkC,CAAA,EAIxC,OAFIQ,IAAOR,EAAQS,cAAgB,UAAUD,KAEtClB,MACL,GAAGL,kBAA0BM,mBAC3BM,eACYS,UAAiBD,UAAanB,YAAeqB,IAC3D,CAAElB,SAAQW,YAETP,MAAMC,GAAsCA,EAAKC,SACjDF,MAAMd,GAASD,EAAWC,EAAM,qBAAoB,EA4B5C+B,EAAa,EACxBzB,YACAC,OACAsB,QACAG,cAEA,MAAMX,EAAkC,CAEtC,eAAgB,oBAKlB,OAFIQ,IAAOR,EAAQS,cAAgB,UAAUD,KAEtClB,MAAM,GAAGL,kBAA0BC,IAAQ,CAChDa,OAAQ,OACRC,UACAC,KAAMC,KAAKC,UAAUQ,KACpBlB,MAAMC,GAAsCA,EAAKC,QAAO,EAYhDiB,EAAgB,EAC3B3B,YACAC,OACAsB,QACAK,cAEAvB,MAAM,GAAGL,aAAqB4B,UAAiB3B,IAAQ,CACrDa,OAAQ,SACRC,QAAS,CACPS,cAAe,UAAUD,OAG1Bf,MAAMC,GAAyCA,EAAKC,SACpDF,MAAMC,GAAShB,EAAWgB,EAAM,oBA0DxBoB,EAAgB,EAC3B7B,YACAC,OACAsB,QACAK,WACAF,aAEArB,MAAM,GAAGL,aAAqB4B,UAAiB3B,IAAQ,CACrDa,OAAQ,MACRC,QAAS,IACJvB,EACHgC,cAAe,UAAUD,KAE3BP,KAAMC,KAAKC,UAAUQ,KAEpBlB,MAAMC,GAAyCA,EAAKC,SACpDF,MAAMC,GAAShB,EAAWgB,EAAM,oBCxOxBqB,EAAoB,EAC/B9B,YACAC,OACAC,QACAE,YAEAC,MACE,GAAGL,4BAAoCM,mBACrCJ,EAAMK,KAAK,cACHN,IACV,CAAEG,WAEDI,MAAMC,GAAqCA,EAAKC,SAEhDF,MAAMuB,GAAYC,MAAMC,QAAQF,GAAUA,EAAS,CAACA,KC8B5CG,EAAQ,EACnBjC,OACAD,gBAEA,MAEMmC,GAAQC,OAAOC,WAFP,KAE6B,EACrCC,GAAOF,OAAOG,YAFL,KAE6B,EAEtCC,EAAUJ,OAAOK,KACrB,GAAGzC,kBAA0BM,mBAAmBL,KAChD,SACA,6BAAwCkC,SAAYG,4EAKtD,OAFAE,GAASE,YAAY,CAAEvC,KAAM,QAAST,KAAM,MAAQ,KAE7C,IAAIiD,SAASC,IAElB,MAAMC,EAAW,EAAGnD,WACbA,GAAwB,iBAATA,GAAmC,aAAdA,EAAKS,MAE1CT,EAAKA,KAAK6B,QACZiB,GAASM,QAETV,OAAOW,oBAAoB,UAAWF,GAEtCD,EAAQlD,EAAKA,MACd,EAGH0C,OAAOY,iBAAiB,UAAWH,EAAS,GAC5C,EC3ESI,EAAc,EACzBjD,YACAC,OACAC,QACAE,YAEAL,EAAkB,CAChBC,YACAC,OACAC,QACAC,KAAM,CAAC,QACPC,WAGCI,MAAMuB,GAAYC,MAAMC,QAAQF,GAAUA,EAAS,CAACA,KAa5CmB,EACXC,GAEAxC,EAAqB,IAChBwC,EACHhD,KAAM,OACNU,OAAQ,QC1BCuC,EAAmB,EAC9BpD,YACAC,OACAoD,QACAjD,SACAmB,YAEA,MAAMR,EAAkC,CAAA,EAIxC,OAFIQ,IAAOR,EAAQS,cAAgB,UAAUD,KAEtClB,MAAM,GAAGL,+BAAuCqD,UAAcpD,IAAQ,CAC3EG,SACAW,YACCP,MAAMC,GAAmCA,EAAKC,QAAO,ECX7C4C,EAAc,EACzBtD,YACAI,SACAiB,WACApB,UAEAI,MAAM,GAAGL,mBAA2BqB,UAAiBpB,IAAQ,CAC3DG,WAECI,MAAMC,GAAuCA,EAAKC,SAClDF,MAAMC,GAAShB,EAAWgB,EAAM,eAChCD,MAAMC,GAASA,EAAKf"}
\No newline at end of file