UNPKG

45.4 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":[" [synthetic:es6/util/arrayiterator] "," [synthetic:es6/util/makeiterator] ","ts_src/platform/custom-event.ts","ts_src/platform/event-listener-options.ts","ts_src/platform/baseuri.ts","ts_src/platform/get-attribute-names.ts","ts_src/platform/matches.ts","ts_src/platform/parent-node/append.ts","ts_src/platform/parent-node/prepend.ts","ts_src/platform/parent-node/replace-children.ts","ts_src/platform/child-node/after.ts","ts_src/platform/child-node/before.ts","ts_src/platform/child-node/remove.ts","ts_src/platform/child-node/replace-with.ts","ts_src/platform/svg-element-class-list.ts"],"names":["$jscomp.arrayIteratorImpl","e","document","createEvent","initEvent","preventDefault","defaultPrevented","origPreventDefault","Event","prototype","Event.prototype.preventDefault","cancelable","call","Object","defineProperty","get","configurable","isIE","test","navigator","userAgent","window","origEvent","inType","params","bubbles","i","CustomEvent","initCustomEvent","detail","MouseEvent","origMouseEvent","initMouseEvent","view","screenX","screenY","clientX","clientY","ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey","button","relatedTarget","j","_a","supportsEventOptions","listener","callCount","supported","onceSupported","eventOptions","capture","once","d","createElement","addEventListener","fullySupported","dispatchEvent","removeEventListener","nativeEventTarget","EventTarget","Node","parseEventOptions","optionsOrCapture","origAddEventListener","origRemoveEventListener","captureListenerMap","WeakMap","listenerMap","getListenerMap","target","type","elMap","typeMap","undefined","set","Map","listeners","nativeEventTarget.prototype.addEventListener","options","map","has","cachedListener","delete","handleEvent","nativeEventTarget.prototype.removeEventListener","native_baseURI","getOwnPropertyDescriptor","base","ownerDocument","querySelector","href","location","enumerable","_b","Element_prototype","Element","attributesDescriptor","getAttributes","attributes","Array","hasOwnProperty","getAttributeNames","Element_prototype.getAttributeNames","attr","name","matches","webkitMatchesSelector","msMatchesSelector","nativeAppendChild","appendChild","installAppend","constructor","writable","value","append","args","$jscomp.makeIterator","arg","createTextNode","Document","DocumentFragment","nativeInsertBefore","insertBefore","nativeGetFirstChild","firstChild","installPrepend","prepend","newNode","nativeRemoveChild","removeChild","installReplaceChildren","replaceChildren","child","_c","_d","nativeGetParentNode","parentNode","nativeGetNextSibling","nextSibling","installAfter","after","CharacterData","installBefore","before","installRemove","remove","installReplaceWith","replaceWith","HTMLElement_prototype","HTMLElement","SVGElement_prototype"],"mappings":"A;;;;;;;;;;;;;;;;;;;aA2B4B,QAAA,GAAQ,CAAC,CAAD,CAAQ,CAC1C,IAAI,EAAQ,CACZ,OAAO,SAAQ,EAAG,CAChB,MAAI,EAAJ,CAAY,CAAZ,CAAkB,MAAlB,CACS,CACL,KAAM,CAAA,CADD,CAEL,MAAO,CAAA,CAAM,CAAA,EAAN,CAFF,CADT,CAMS,CAAC,KAAM,CAAA,CAAP,CAPO,CAFwB,CCGrB,QAAA,EAAQ,CAAC,CAAD,CAAW,CAExC,IAAI,EAAoC,WAApC,EAAmB,MAAO,OAA1B,EAAmD,MAAnD,CAA0D,QAA1D,EACmB,CAAD,CAAW,MAAX,CAAkB,QAAlB,CACtB,OAAO,EAAA,CAAmB,CAAA,CAAiB,IAAjB,CAAsB,CAAtB,CAAnB,CDc6B,CAAC,KAAMA,EAAA,CCbM,CDaN,CAAP,CClBI,CCdxC,IAAMC,EAAIC,QAAA,CAASC,WAAT,CAAqB,OAArB,CACVF,EAAA,CAAEG,SAAF,CAAY,KAAZ,CAAmB,CAAA,CAAnB,CAAyB,CAAA,CAAzB,CACAH,EAAA,CAAEI,cAAF,EAIF;GAAI,CAHKJ,CAGL,CAHOK,gBAGX,CAA8B,CAC5B,IAAMC,GAAqBC,KAArBD,CAA2BE,SAA3BF,CAAqCF,cAC3CG,MAAA,CAAMC,SAAN,CAAgBJ,cAAhB,CAAiCK,QAAA,EAAA,CAC1B,IAAL,CAAUC,UAAV,GAIAJ,EAAA,CAAmBK,IAAnB,CAAwB,IAAxB,CAEA,CAAAC,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsB,IAAtB,CAA4B,kBAA5B,CAAgD,CAC9C,IAAAC,QAAG,EAAA,CACD,MAAO,CAAA,CADN,CAD2C,CAI9CC,aAAc,CAAA,CAJgC,CAAhD,CANA,CAD+B,CAFL,CAkB9B,IAAMC,EAAO,SAAA,CAAUC,IAAV,CAAeC,SAAf,CAAyBC,SAAzB,CAGb;GAAI,CAACC,MAAD,CAAQb,KAAZ,EAAsBS,CAAtB,EAAsD,UAAtD,GAA8B,MAAOI,OAAP,CAAcb,KAA5C,CAAmE,CACjE,IAAMc,EAAYD,MAAZC,CAAmBd,KACzBa,OAAA,CAAO,KAAP,CAAoB,QAAA,CAACE,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAAuC,CACzDA,CAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnB,KAAMvB,EAAIC,QAAA,CAASC,WAAT,CAAqB,OAArB,CACVF,EAAA,CAAEG,SAAF,CAAYmB,CAAZ,CAAoB,CAAA,CAAQC,CAAR,CAAeC,OAAnC,CAA6C,CAAA,CAAQD,CAAR,CAAeb,UAA5D,CACA,OAAOV,EAJkD,CAM3D,IAAIqB,CAAJ,CAAe,CACb,IAAKI,IAAMA,CAAX,GAAgBJ,EAAhB,CAEGD,MAAA,CAAO,KAAP,CAAwBK,CAAxB,CAAA,CAA8BJ,CAAA,CAAkBI,CAAlB,CAEjCL,OAAA,CAAO,KAAP,CAAgBZ,SAAhB,CAA4Ba,CAA5B,CAAsCb,SALzB,CARkD;AAkBnE,GAAI,CAACY,MAAD,CAAQM,WAAZ,EAA4BV,CAA5B,EAAkE,UAAlE,GAAoC,MAAOI,OAAP,CAAcM,WAAlD,CACEN,MAcA,CAdO,WAcP,CAd0B,QAAA,CACxBE,CADwB,CAExBC,CAFwB,CAGtB,CACFA,CAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnB,KAAMvB,EAAoBC,QAAA,CAASC,WAAT,CAAqB,aAArB,CAC1BF,EAAA,CAAE2B,eAAF,CACEL,CADF,CAEE,CAAA,CAAQC,CAAR,CAAeC,OAFjB,CAGE,CAAA,CAAQD,CAAR,CAAeb,UAHjB,CAIEa,CAJF,CAISK,MAJT,CAMA,OAAO5B,EATL,CAWJ,CAAAoB,MAAA,CAAO,WAAP,CAAsBZ,SAAtB,CAAkCY,MAAlC,CAAyCb,KAAzC,CAA+CC,SAGjD;GAAI,CAACY,MAAD,CAAQS,UAAZ,EAA2Bb,CAA3B,EAAgE,UAAhE,GAAmC,MAAOI,OAAP,CAAcS,UAAjD,CAA6E,CAC3E,IAAMC,EAAiBV,MAAjBU,CAAwBD,UAC9BT,OAAA,CAAO,UAAP,CAAyB,QAAA,CAACE,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAA4C,CACnEA,CAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnB,KAAMvB,EAAIC,QAAA,CAASC,WAAT,CAAqB,YAArB,CACVF,EAAA,CAAE+B,cAAF,CACET,CADF,CAEE,CAAA,CAAQC,CAAR,CAAeC,OAFjB,CAGE,CAAA,CAAQD,CAAR,CAAeb,UAHjB,CAIEa,CAJF,CAISS,IAJT,EAIiBZ,MAJjB,CAKEG,CALF,CAKSK,MALT,CAMEL,CANF,CAMSU,OANT,CAOEV,CAPF,CAOSW,OAPT,CAQEX,CARF,CAQSY,OART,CASEZ,CATF,CASSa,OATT,CAUEb,CAVF,CAUSc,OAVT,CAWEd,CAXF,CAWSe,MAXT,CAYEf,CAZF,CAYSgB,QAZT,CAaEhB,CAbF,CAaSiB,OAbT,CAcEjB,CAdF,CAcSkB,MAdT,CAeElB,CAfF,CAeSmB,aAfT,CAiBA,OAAO1C,EApB4D,CAsBrE,IAAI8B,CAAJ,CACE,IAAKa,IAAMA,CAAX,GAAgBb,EAAhB,CAEGV,MAAA,CAAOS,UAAP,CAA0Bc,CAA1B,CAAA,CAAgCb,CAAA,CAAuBa,CAAvB,CAGrCvB,OAAA,CAAO,UAAP,CAAqBZ,SAArB,CAAiCsB,CAAjC,CAAgDtB,SA9B2B,C,CCtE1E,IAAAoC,CAAA,CAOGC,GAAwB,QAAA,EAAK,CAehBC,QAAA,EAAA,EAAK,CACpBC,CAAA,EADoB,CAdtB,IAAIC,EAAY,CAAA,CAAhB,CACIC,EAAgB,CAAA,CADpB,CAEMC,EAAe,CACfC,WAAO,EAAA,CAET,MADAH,EACA,CADY,CAAA,CADH,CADQ,CAMfI,QAAI,EAAA,CAEN,MADAH,EACA,CADgB,CAAA,CADV,CANW,CAFrB,CAaIF,EAAY,CAbhB,CAiBMM,EAAIpD,QAAA,CAASqD,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAEVD,EAAA,CAAEE,gBAAF,CAAmB,OAAnB,CAA4BT,CAA5B,CAAsCI,CAAtC,CACA,KAAIM,EAAiBR,CAAjBQ,EAA8BP,CAE9BO,EAAJ,GACEH,CAAA,CAAEI,aAAF,CAAgB,IAAIlD,KAAJ,CAAU,OAAV,CAAhB,CAEA,CADA8C,CAAA,CAAEI,aAAF,CAAgB,IAAIlD,KAAJ,CAAU,OAAV,CAAhB,CACA,CAAAiD,CAAA,CAA8B,CAA9B,EAAiBT,CAHnB,CAKAM,EAAA,CAAEK,mBAAF,CAAsB,OAAtB,CAA+BZ,CAA/B,CAAyCI,CAAzC,CACA,OAAOM,EA7B0B,CAAN,EAP1B,CAuCGG,EAAsC,IAAlB,IAAAf,CAAA,CAAAxB,MAAA,CAAOwC,WAAP,GAAkB,IAAA,EAAlB,GAAkBhB,CAAlB,CAAkBA,CAAlB,CAAsBxB,MAAtB,CAA6ByC,IAEvD;GACE,CAAChB,EADH,EAEE,kBAFF,EAEwBc,EAFxB,CAE0CnD,SAF1C,CAGE,CACA,IAAMsD,EAAoBA,QAAA,CACxBC,CADwB,CAEtB,CAEF,GACEA,CAAAA,CADF,EAE+B,QAF/B,GAEG,MAAOA,EAFV,EAGgC,UAHhC,GAGI,MAAOA,EAHX,CAOO,CACL,IAAAZ,EAAU,CAAA,CAAQY,CAClBX,EAAA,CAAO,CAAA,CAFF,CAPP,IAKED,EACA,CADU,CAAA,CAASY,CAAT,CAAsDZ,OAChE,CAAAC,CAAA,CAAO,CAAA,CAASW,CAAT,CAAsDX,IAK/D,OAAO,CACLD,QAAAA,CADK,CAELC,KAAAA,CAFK,CAbL,CAFJ,CAqBMY,GAAuBL,CAAvBK,CAAyCxD,SAAzCwD,CAAmDT,gBArBzD,CAsBMU,EACJN,CADIM,CACczD,SADdyD,CACwBP,mBAvB9B,CAgCMQ,GAAyC,IAAIC,OAhCnD,CAiCMC,GAAkC,IAAID,OAjC5C,CAmCME,EAAiBA,QAAA,CACrBC,CADqB,CAErBC,CAFqB,CAGrBpB,CAHqB,CAInB,CACF,IAAMqB,EAAQrB,CAAA,CAAUe,EAAV,CAA+BE,EACzCK,EAAAA,CAAUD,CAAA,CAAM1D,GAAN,CAAUwD,CAAV,CACEI,KAAAA,EAAhB,GAAID,CAAJ,EACED,CAAA,CAAMG,GAAN,CAAUL,CAAV,CAAmBG,CAAnB,CAA6B,IAAIG,GAAjC,CAEEC,EAAAA,CAAYJ,CAAA,CAAQ3D,GAAR,CAAYyD,CAAZ,CACEG,KAAAA,EAAlB,GAAIG,CAAJ,EACEJ,CAAA,CAAQE,GAAR,CAAYJ,CAAZ,CAAmBM,CAAnB,CAA+B,IAAIV,OAAnC,CAEF,OAAOU,EAVL,CAaJlB,EAAA,CAAkBnD,SAAlB,CAA4B+C,gBAA5B,CAA+CuB,QAAA,CAC7CP,CAD6C,CAE7CzB,CAF6C,CAG7CiC,CAH6C,CAGU,CAAA,IAAA,EAAA,IAEvD,IAAgB,IAAhB,EAAIjC,CAAJ,CAAA,CAGM,CAAA,CAAkBgB,CAAA,CAAkBiB,CAAlB,CAAjB,KAAA5B,EAAA,CAAAA,CAAA,OAASC,EAAAA;AAAA,CAAAA,CAAA,IAChB,KAAM4B,EAAMX,CAAA,CAAe,IAAf,CAAqBE,CAArB,CAA2BpB,CAA3B,CACZ,IAAI,CAAC6B,CAAA,CAAIC,GAAJ,CAAQnC,CAAR,CAAL,CAAwB,CACtB,IAAMoC,EAAiB9B,CAAA,CACnB,QAAA,CAACpD,CAAD,CAAa,CACXgF,CAAA,CAAIG,MAAJ,CAAWrC,CAAX,CACAmB,EAAA,CAAwBtD,IAAxB,CAA6B,CAA7B,CAAmC4D,CAAnC,CAAyCW,CAAzC,CAAyD/B,CAAzD,CACA,IAAwB,UAAxB,GAAI,MAAOL,EAAX,CACE,MAAOA,EAAA,CAASnC,IAAT,CAAc,CAAd,CAAoBX,CAApB,CAGT,IAAqC,UAArC,GAAI,OAAe,IAAR,GAAA8C,CAAA,EAAQ,IAAA,EAAR,GAAAA,CAAA,CAAQ,IAAA,EAAR,CAAAA,CAAA,CAAUsC,WAAjB,CAAJ,CACE,MAAOtC,EAAA,CAASsC,WAAT,CAAqBpF,CAArB,CARE,CADM,CAYnB,IACJgF,EAAA,CAAIL,GAAJ,CAAQ7B,CAAR,CAAkBoC,CAAlB,CAGAlB,GAAA,CAAqBrD,IAArB,CACE,IADF,CAEE4D,CAFF,CAGgB,IAAd,GAAAW,CAAA,EAAc,IAAA,EAAd,GAAAA,CAAA,CAAAA,CAAA,CAAkBpC,CAHpB,CAIEK,CAJF,CAjBsB,CALxB,CAFuD,CAiCzDQ,EAAA,CAAkBnD,SAAlB,CAA4BkD,mBAA5B,CAAkD2B,QAAA,CAChDd,CADgD,CAEhDzB,CAFgD,CAGhDiC,CAHgD,CAGO,CAEvD,GAAgB,IAAhB,EAAIjC,CAAJ,CAAA,CAGOK,CAAAA,CAAWW,CAAA,CAAkBiB,CAAlB,CAAX5B,CAAA,OACP,KAAM6B,EAAMX,CAAA,CAAe,IAAf,CAAqBE,CAArB,CAA2BpB,CAA3B,CAAZ,CACM+B,EAAiBF,CAAA,CAAIlE,GAAJ,CAAQgC,CAAR,CACA4B,KAAAA,EAAvB,GAAIQ,CAAJ,GACEF,CAAA,CAAIG,MAAJ,CAAWrC,CAAX,CAGA,CAAAmB,CAAA,CAAwBtD,IAAxB,CACE,IADF,CAEE4D,CAFF,CAGgB,IAAd,GAAAW,CAAA,EAAc,IAAA,EAAd,GAAAA,CAAA,CAAAA,CAAA,CAAkBpC,CAHpB,CAIEK,CAJF,CAJF,CANA,CAFuD,CA5FzD,C;;;;;;;;;;ACpCqBvC,MAAA0E,CAAOC,wBAAPD,CACrBzB,IADqByB,CAChB9E,SADgB8E,CAErB,SAFqBA,CAIvB,EACE1E,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsBgD,IAAtB,CAA2BrD,SAA3B,CAAsC,SAAtC,CAAiD,CAC/C,IAAAM,QAAG,EAAA,CAGD,IAAM0E,EAAO,CADD,IACC,CADIC,aACJ,EADsB,IACtB,EAAIC,aAAJ,CAAkB,YAAlB,CACb,OAAQF,EAAR,EAAgBA,CAAhB,CAAqBG,IAArB,EAA8BvE,MAA9B,CAAqCwE,QAArC,CAA8CD,IAJ7C,CAD4C,CAO/C5E,aAAc,CAAA,CAPiC,CAQ/C8E,WAAY,CAAA,CARmC,CAAjD,C;;;;;;;;;;ACbA,IAAAjD,CAAA,CAAAkD,CAAA,CAIIC,EAAoBC,OAApBD,CAA4BvF,SAJhC,CAMIyF,EAC4D,IAAhE,IAAArD,CAAA,CAAAhC,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgCQ,CAAhC,CAAmD,YAAnD,CAAA,GAAgE,IAAA,EAAhE,GAAgEnD,CAAhE,CAAgEA,CAAhE,CACAhC,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC1B,IAAhC,CAAqCrD,SAArC,CAAgD,YAAhD,CARA,CAWI0F,GACqB,IAAzB,IAAAJ,CAAA,CAAoB,IAApB,GAAAG,CAAA,EAAoB,IAAA,EAApB,GAAAA,CAAA,CAAoB,IAAA,EAApB,CAAAA,CAAA,CAAsBnF,GAAtB,GAAyB,IAAA,EAAzB,GAAyBgF,CAAzB,CAAyBA,CAAzB,CACA,QAAA,EAAA,CACE,MAAO,KAAP,CAAYK,UADd,CAbA,CAgBInB,GAAMoB,KAANpB,CAAYxE,SAAZwE,CAAsBA,GAEvBe,EAAA,CAAkBM,cAAlB,CAAiC,mBAAjC,CAAL,GACEN,CADF,CACoBO,iBADpB,CACwCC,QAA0B,EAAA,CAG9D,MAAOvB,GAAA,CAAIrE,IAAJ,CACLuF,EAAA,CAAcvF,IAAd,CAAmB,IAAnB,CADK,CAEL,QAAA,CAAC6F,CAAD,CAAUC,CAAAA,MAAAD,EAAAC,CAAKA,IAALA,CAFL,CAHuD,CADlE,C,CClBE,IAAA7D,CAAA,CAIImD,EAAoBC,OAApBD,CAA4BvF,SAE7BuF,EAAA,CAAkBM,cAAlB,CAAiC,SAAjC,CAAL,GACEN,CADF,CACoBW,OADpB,CAG4E,IAAxE,IAAA9D,CAAA,CAAEmD,CAAF,CAA4BY,qBAA5B,GAAwE,IAAA,EAAxE,GAAwE/D,CAAxE,CAAwEA,CAAxE,CAEEmD,CAFF,CAE4Ba,iBALhC,C;;;;;;;;;ACAA,IAAMC,GAAoBhD,IAApBgD,CAAyBrG,SAAzBqG,CAAmCC,WAEnBC,SAAA,EAAA,CAAIC,CAAJ,CAAmC,CACjDxG,CAAAA,CAAYwG,CAAZxG,CAAwBA,SAC1BA,EAAA,CAAU6F,cAAV,CAAyB,QAAzB,CAAJ,EAIAzF,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,QAAjC,CAA2C,CACzCO,aAAc,CAAA,CAD2B,CAEzC8E,WAAY,CAAA,CAF6B,CAGzCoB,SAAU,CAAA,CAH+B,CAIzCC,MAAOC,QAAe,CAAIC,CAAJ,CAA8B,CAA7B,IAAA,IAA6B,EAA7B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,MAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA6B,CAA7B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CACrB,EAAA,CAAAC,CAAA,CADkDD,CAClD,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CACE,CADF,KACE,CAAAT,EAAA,CAAkBlG,IAAlB,CACE,IADF,CAEiB,QAAf,GAAA,MAAO2G,EAAP,CAA0BrH,QAAA,CAASsH,cAAT,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAF3D,CAFgD,CAJX,CAA3C,CANuD,CAqBzDP,CAAA,CAAcS,QAAd,CACAT,EAAA,CAAcU,gBAAd,CACAV,EAAA,CAAcf,OAAd,C,CChCE,IAAApD,CAAA,CAAAkD,CAAA,CAOI4B,GAAqB7D,IAArB6D,CAA0BlH,SAA1BkH,CAAoCC,YAPxC,CAQIC,GAG8D,IAAlE,IAAA9B,CAAA,CAA6D,IAA7D,IAAAlD,CAAA,CAAAhC,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC1B,IAAhC,CAAqCrD,SAArC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6DoC,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAA7D,CAA+D9B,GAA/D,GAAkE,IAAA,EAAlE,GAAkEgF,CAAlE,CAAkEA,CAAlE,CAEA,QAAA,EAAA,CACE,MAAO,KAAP,CAAY+B,UADd,CAIqBC;QAAA,EAAA,CAAId,CAAJ,CAAmC,CAClDxG,CAAAA,CAAYwG,CAAZxG,CAAwBA,SAC1BA,EAAA,CAAU6F,cAAV,CAAyB,SAAzB,CAAJ,EAIAzF,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,SAAjC,CAA4C,CAC1CO,aAAc,CAAA,CAD4B,CAE1C8E,WAAY,CAAA,CAF8B,CAG1CoB,SAAU,CAAA,CAHgC,CAI1CC,MAAOa,QAAgB,CAAIX,CAAJ,CAA8B,CAA7B,IAAA,IAA6B,EAA7B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,MAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA6B,CAA7B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CAChBS,EAAAA,CAAaD,EAAA,CAAoBjH,IAApB,CAAyB,IAAzB,CACnB,EAAA,CAAA0G,CAAA,CAFmDD,CAEnD,CAAA,KAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAWE,CAGT,CAHF,CAGE,CAHF,KAGE,CAAAI,EAAA,CAAmB/G,IAAnB,CAAwB,IAAxB,CADiB,QAAfqH,GAAA,MAAOV,EAAPU,CAA0B/H,QAAA,CAASsH,cAAT,CAAwBD,CAAxB,CAA1BU,CAAyDV,CAC3D,CAAuCO,CAAvC,CALiD,CAJX,CAA5C,CANwD,CAqB1DC,CAAA,CAAeN,QAAf,CACAM,EAAA,CAAeL,gBAAf,CACAK,EAAA,CAAe9B,OAAf,C,CCxCE,IAAApD,CAAA,CAAAkD,CAAA,CAOIe,GAAoBhD,IAApBgD,CAAyBrG,SAAzBqG,CAAmCC,WAPvC,CAQImB,GAAoBpE,IAApBoE,CAAyBzH,SAAzByH,CAAmCC,WARvC,CASIN,GAG8D,IAAlE,IAAA9B,CAAA,CAA6D,IAA7D,IAAAlD,CAAA,CAAAhC,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC1B,IAAhC,CAAqCrD,SAArC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6DoC,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAA7D,CAA+D9B,GAA/D,GAAkE,IAAA,EAAlE,GAAkEgF,CAAlE,CAAkEA,CAAlE,CAEA,QAAA,EAAA,CACE,MAAO,KAAP,CAAY+B,UADd,CAI6BM;QAAA,EAAA,CAAInB,CAAJ,CAAmC,CAC1DxG,CAAAA,CAAYwG,CAAZxG,CAAwBA,SAC1BA,EAAA,CAAU6F,cAAV,CAAyB,iBAAzB,CAAJ,EAIAzF,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,iBAAjC,CAAoD,CAClDO,aAAc,CAAA,CADoC,CAElD8E,WAAY,CAAA,CAFsC,CAGlDoB,SAAU,CAAA,CAHwC,CAIlDC,MAAOkB,QAAwB,CAAIhB,CAAJ,CAA8B,CAA7B,IAAA,IAA6B,EAA7B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,MAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA6B,CAA7B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CAE9B,KAAA,CAAoD,IAApD,IAAQiB,CAAR,CAAgBT,EAAA,CAAoBjH,IAApB,CAAyB,IAAzB,CAAhB,EAAA,CACEsH,EAAA,CAAkBtH,IAAlB,CAAuB,IAAvB,CAA6B0H,CAA7B,CAGF,EAAA,CAAAhB,CAAA,CAN2DD,CAM3D,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CACE,CADF,KACE,CAAAT,EAAA,CAAkBlG,IAAlB,CACE,IADF,CAEiB,QAAf,GAAA,MAAO2G,EAAP,CAA0BrH,QAAA,CAASsH,cAAT,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAF3D,CAPyD,CAJX,CAApD,CANgE,CA0BlEa,CAAA,CAAuBX,QAAvB,CACAW,EAAA,CAAuBV,gBAAvB,CACAU,EAAA,CAAuBnC,OAAvB,C,CC9CE,IAAApD,CAAA,CAAAkD,CAAA,CAAAwC,CAAA,CAAAC,CAAA,CAOIb,GAAqB7D,IAArB6D,CAA0BlH,SAA1BkH,CAAoCC,YAPxC,CAQIa,GAC8D,IAAlE,IAAA1C,CAAA,CAA6D,IAA7D,IAAAlD,CAAA,CAAAhC,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC1B,IAAhC,CAAqCrD,SAArC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6DoC,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAA7D,CAA+D9B,GAA/D,GAAkE,IAAA,EAAlE,GAAkEgF,CAAlE,CAAkEA,CAAlE,CAEA,QAAA,EAAA,CACE,MAAO,KAAP,CAAY2C,UADd,CAXA,CAcIC,GAC+D,IAAnE,IAAAH,CAAA,CAA8D,IAA9D,IAAAD,CAAA,CAAA1H,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC1B,IAAhC,CAAqCrD,SAArC,CAAgD,aAAhD,CAAA,GAA8D,IAAA,EAA9D,GAA8D8H,CAA9D,CAA8D,IAAA,EAA9D,CAA8DA,CAA9D,CAAgExH,GAAhE,GAAmE,IAAA,EAAnE,GAAmEyH,CAAnE,CAAmEA,CAAnE,CAGA,QAAA,EAAA,CACE,MAAO,KAAP,CAAYI,WADd,CAImBC;QAAA,EAAA,CAAI5B,CAAJ,CAAmC,CAChDxG,CAAAA,CAAYwG,CAAZxG,CAAwBA,SAC1BA,EAAA,CAAU6F,cAAV,CAAyB,OAAzB,CAAJ,EAIAzF,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,OAAjC,CAA0C,CACxCO,aAAc,CAAA,CAD0B,CAExC8E,WAAY,CAAA,CAF4B,CAGxCoB,SAAU,CAAA,CAH8B,CAIxCC,MAAO2B,QAAc,CAAIzB,CAAJ,CAA8B,CAA7B,IAAA,IAA6B,EAA7B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,MAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA6B,CAA7B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CACdqB,EAAAA,CAAaD,EAAA,CAAoB7H,IAApB,CAAyB,IAAzB,CACnB,IAAmB,IAAnB,GAAI8H,CAAJ,CAAA,CAIA,IAAME,EAAcD,EAAA,CAAqB/H,IAArB,CAA0B,IAA1B,CACpB,EAAA,CAAA0G,CAAA,CAPiDD,CAOjD,CAAA,KAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CACE,CADF,KACE,CAAAI,EAAA,CAAmB/G,IAAnB,CACE8H,CADF,CAEiB,QAAf,GAAA,MAAOnB,EAAP,CAA0BrH,QAAA,CAASsH,cAAT,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAF3D,CAGEqB,CAHF,CANF,CAFiD,CAJX,CAA1C,CANsD,CA4BxDC,CAAA,CAAaE,aAAb,CACAF,EAAA,CAAa5C,OAAb,C,CCnDE,IAAApD,CAAA,CAAAkD,CAAA,CAOI4B,GAAqB7D,IAArB6D,CAA0BlH,SAA1BkH,CAAoCC,YAPxC,CAQIa,GAC8D,IAAlE,IAAA1C,CAAA,CAA6D,IAA7D,IAAAlD,CAAA,CAAAhC,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC1B,IAAhC,CAAqCrD,SAArC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6DoC,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAA7D,CAA+D9B,GAA/D,GAAkE,IAAA,EAAlE,GAAkEgF,CAAlE,CAAkEA,CAAlE,CAEA,QAAA,EAAA,CACE,MAAO,KAAP,CAAY2C,UADd,CAIoBM;QAAA,EAAA,CAAI/B,CAAJ,CAAmC,CACjDxG,CAAAA,CAAYwG,CAAZxG,CAAwBA,SAC1BA,EAAA,CAAU6F,cAAV,CAAyB,QAAzB,CAAJ,EAIAzF,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,QAAjC,CAA2C,CACzCO,aAAc,CAAA,CAD2B,CAEzC8E,WAAY,CAAA,CAF6B,CAGzCoB,SAAU,CAAA,CAH+B,CAIzCC,MAAO8B,QAAe,CAAI5B,CAAJ,CAA8B,CAA7B,IAAA,IAA6B,EAA7B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,MAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA6B,CAA7B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CACfqB,EAAAA,CAAaD,EAAA,CAAoB7H,IAApB,CAAyB,IAAzB,CACnB,IAAmB,IAAnB,GAAI8H,CAAJ,CAAA,CAIA,CAAA,CAAApB,CAAA,CANkDD,CAMlD,CAAA,KAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CACE,CADF,KACE,CAAAI,EAAA,CAAmB/G,IAAnB,CACE8H,CADF,CAEiB,QAAf,GAAA,MAAOnB,EAAP,CAA0BrH,QAAA,CAASsH,cAAT,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAF3D,CAGE,IAHF,CALF,CAFkD,CAJX,CAA3C,CANuD,CA2BzDyB,CAAA,CAAcD,aAAd,CACAC,EAAA,CAAc/C,OAAd,C,CC3CE,IAAApD,CAAA,CAAAkD,CAAA,CAOImC,GAAoBpE,IAApBoE,CAAyBzH,SAAzByH,CAAmCC,WAPvC,CAQIM,GAC8D,IAAlE,IAAA1C,CAAA,CAA6D,IAA7D,IAAAlD,CAAA,CAAAhC,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC1B,IAAhC,CAAqCrD,SAArC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6DoC,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAA7D,CAA+D9B,GAA/D,GAAkE,IAAA,EAAlE,GAAkEgF,CAAlE,CAAkEA,CAAlE,CAEA,QAAA,EAAA,CACE,MAAO,KAAP,CAAY2C,UADd,CAIoBQ,SAAA,EAAA,CAAIjC,CAAJ,CAAmC,CACjDxG,CAAAA,CAAYwG,CAAZxG,CAAwBA,SAC1BA,EAAA,CAAU6F,cAAV,CAAyB,QAAzB,CAAJ,EAIAzF,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,QAAjC,CAA2C,CACzCO,aAAc,CAAA,CAD2B,CAEzC8E,WAAY,CAAA,CAF6B,CAGzCoB,SAAU,CAAA,CAH+B,CAIzCC,MAAOgC,QAAe,EAAA,CACpB,IAAMT,EAAaD,EAAA,CAAoB7H,IAApB,CAAyB,IAAzB,CACf8H,EAAJ,EACER,EAAA,CAAkBtH,IAAlB,CAAuB8H,CAAvB,CAAmC,IAAnC,CAHkB,CAJmB,CAA3C,CANuD,CAmBzDQ,CAAA,CAAcH,aAAd,CACAG,EAAA,CAAcjD,OAAd,C,CCnCE,IAAApD,CAAA,CAAAkD,CAAA,CAOI4B,GAAqB7D,IAArB6D,CAA0BlH,SAA1BkH,CAAoCC,YAPxC,CAQIM,GAAoBpE,IAApBoE,CAAyBzH,SAAzByH,CAAmCC,WARvC,CASIM,GAC8D,IAAlE,IAAA1C,CAAA,CAA6D,IAA7D,IAAAlD,CAAA,CAAAhC,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC1B,IAAhC,CAAqCrD,SAArC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6DoC,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAA7D,CAA+D9B,GAA/D,GAAkE,IAAA,EAAlE,GAAkEgF,CAAlE,CAAkEA,CAAlE,CAEA,QAAA,EAAA,CACE,MAAO,KAAP,CAAY2C,UADd,CAIyBU;QAAA,EAAA,CAAInC,CAAJ,CAAmC,CACtDxG,CAAAA,CAAYwG,CAAZxG,CAAwBA,SAC1BA,EAAA,CAAU6F,cAAV,CAAyB,aAAzB,CAAJ,EAIAzF,MAAA,CAAOC,cAAP,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,aAAjC,CAAgD,CAC9CO,aAAc,CAAA,CADgC,CAE9C8E,WAAY,CAAA,CAFkC,CAG9CoB,SAAU,CAAA,CAHoC,CAI9CC,MAAOkC,QAAoB,CAAIhC,CAAJ,CAA8B,CAA7B,IAAA,IAA6B,EAA7B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,MAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA6B,CAA7B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CACpBqB,EAAAA,CAAaD,EAAA,CAAoB7H,IAApB,CAAyB,IAAzB,CACnB,IAAmB,IAAnB,GAAI8H,CAAJ,CAAA,CAIA,CAAA,CAAApB,CAAA,CANuDD,CAMvD,CAAA,KAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CACE,CADF,KACE,CAAAI,EAAA,CAAmB/G,IAAnB,CACE8H,CADF,CAEiB,QAAf,GAAA,MAAOnB,EAAP,CAA0BrH,QAAA,CAASsH,cAAT,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAF3D,CAGE,IAHF,CAOFW,GAAA,CAAkBtH,IAAlB,CAAuB8H,CAAvB,CAAmC,IAAnC,CAZA,CAFuD,CAJX,CAAhD,CAN4D,CA6B9DU,CAAA,CAAmBL,aAAnB,CACAK,EAAA,CAAmBnD,OAAnB,C,CCzCA,IAAMD,EAAoB3E,MAApB2E,CAA2BC,OAA3BD,CAAmCvF,SAAzC,CACM6I,GAAwBjI,MAAxBiI,CAA+BC,WAA/BD,CAA2C7I,SADjD,CAEM+I,GAAuBnI,MAAvBmI,CAA8B,UAA9BA,CAA4C/I,SAWhD,EAAA6I,EAAA,CAAsBhD,cAAtB,CAAqC,WAArC,CADF,EAEGN,CAAA,CAAkBM,cAAlB,CAAiC,WAAjC,CAFH,EAGGkD,EAAA,CAAqBlD,cAArB,CAAoC,WAApC,CAHH,EAKEzF,MAAA,CAAOC,cAAP,CACEkF,CADF,CAEE,WAFF,CAGEnF,MAAA,CAAO2E,wBAAP,CAAgC8D,EAAhC,CAAuD,WAAvD,CAHF,C","file":"webcomponents-pf_dom.js","sourcesContent":[null,null,"/**\n * @license\n * Copyright (c) 2016 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\n * This code may only be used under the BSD style license found at\n * http://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found\n * at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may\n * be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by\n * Google as part of the polymer project is also subject to an additional IP\n * rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n */\n\nexport {};\n\n// defaultPrevented is broken in IE.\n// https://connect.microsoft.com/IE/feedback/details/790389/event-defaultprevented-returns-false-after-preventdefault-was-called\nconst workingDefaultPrevented = (() => {\n const e = document.createEvent('Event');\n e.initEvent('foo', true, true);\n e.preventDefault();\n return e.defaultPrevented;\n})();\n\nif (!workingDefaultPrevented) {\n const origPreventDefault = Event.prototype.preventDefault;\n Event.prototype.preventDefault = function (this: Event) {\n if (!this.cancelable) {\n return;\n }\n\n origPreventDefault.call(this);\n\n Object.defineProperty(this, 'defaultPrevented', {\n get() {\n return true;\n },\n configurable: true,\n });\n };\n}\n\nconst isIE = /Trident/.test(navigator.userAgent);\n\n// Event constructor shim\nif (!window.Event || (isIE && typeof window.Event !== 'function')) {\n const origEvent = window.Event as typeof Event;\n window['Event'] = (((inType: string, params?: EventInit) => {\n params = params || {};\n const e = document.createEvent('Event');\n e.initEvent(inType, Boolean(params.bubbles), Boolean(params.cancelable));\n return e;\n }) as unknown) as typeof Event;\n if (origEvent) {\n for (const i in origEvent) {\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\n (window['Event'] as any)[i] = (origEvent as any)[i];\n }\n window['Event'].prototype = origEvent.prototype;\n }\n}\n\n// CustomEvent constructor shim\nif (!window.CustomEvent || (isIE && typeof window.CustomEvent !== 'function')) {\n window['CustomEvent'] = ((<T>(\n inType: string,\n params?: CustomEventInit<T>\n ) => {\n params = params || {};\n const e: CustomEvent<T> = document.createEvent('CustomEvent');\n e.initCustomEvent(\n inType,\n Boolean(params.bubbles),\n Boolean(params.cancelable),\n params.detail!\n );\n return e;\n }) as unknown) as typeof CustomEvent;\n window['CustomEvent'].prototype = window.Event.prototype as CustomEvent;\n}\n\nif (!window.MouseEvent || (isIE && typeof window.MouseEvent !== 'function')) {\n const origMouseEvent = window.MouseEvent as typeof MouseEvent;\n window['MouseEvent'] = (((inType: string, params?: MouseEventInit) => {\n params = params || {};\n const e = document.createEvent('MouseEvent');\n e.initMouseEvent(\n inType,\n Boolean(params.bubbles),\n Boolean(params.cancelable),\n params.view || window,\n params.detail!,\n params.screenX!,\n params.screenY!,\n params.clientX!,\n params.clientY!,\n params.ctrlKey!,\n params.altKey!,\n params.shiftKey!,\n params.metaKey!,\n params.button!,\n params.relatedTarget!\n );\n return e;\n }) as unknown) as typeof MouseEvent;\n if (origMouseEvent) {\n for (const j in origMouseEvent) {\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\n (window.MouseEvent as any)[j] = (origMouseEvent as any)[j];\n }\n }\n window['MouseEvent'].prototype = origMouseEvent.prototype;\n}\n","/**\n * @license\n * Copyright (c) 2016 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\n * This code may only be used under the BSD style license found at\n * http://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found\n * at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may\n * be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by\n * Google as part of the polymer project is also subject to an additional IP\n * rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n */\n\nexport {};\n\n// Older browsers like IE do not support an object as the options parameter\n// to add/removeEventListener.\n// https://connect.microsoft.com/IE/feedback/details/790389/event-defaultprevented-returns-false-after-preventdefault-was-called\nconst supportsEventOptions = (() => {\n let supported = false;\n let onceSupported = false;\n const eventOptions = {\n get capture() {\n supported = true;\n return true;\n },\n\n get once() {\n onceSupported = true;\n return true;\n },\n };\n let callCount = 0;\n const listener = () => {\n callCount++;\n };\n const d = document.createElement('div');\n // NOTE: These will be unpatched at this point.\n d.addEventListener('click', listener, eventOptions);\n let fullySupported = supported && onceSupported;\n // Once + capture broken on Edge >= 17 < 79.\n if (fullySupported) {\n d.dispatchEvent(new Event('click'));\n d.dispatchEvent(new Event('click'));\n fullySupported = callCount == 1;\n }\n d.removeEventListener('click', listener, eventOptions);\n return fullySupported;\n})();\n\nconst nativeEventTarget = window.EventTarget ?? window.Node;\n\nif (\n !supportsEventOptions &&\n 'addEventListener' in nativeEventTarget.prototype\n) {\n const parseEventOptions = (\n optionsOrCapture?: boolean | AddEventListenerOptions\n ) => {\n let capture, once;\n if (\n optionsOrCapture &&\n (typeof optionsOrCapture === 'object' ||\n typeof optionsOrCapture === 'function')\n ) {\n capture = Boolean((optionsOrCapture as AddEventListenerOptions).capture);\n once = Boolean((optionsOrCapture as AddEventListenerOptions).once);\n } else {\n capture = Boolean(optionsOrCapture);\n once = false;\n }\n return {\n capture,\n once,\n };\n };\n\n const origAddEventListener = nativeEventTarget.prototype.addEventListener;\n const origRemoveEventListener =\n nativeEventTarget.prototype.removeEventListener;\n\n type ListenerMap = WeakMap<\n EventListenerOrEventListenerObject,\n EventListenerOrEventListenerObject | null\n >;\n type TypeMap = Map<string, ListenerMap>;\n type ElementListenerMap = WeakMap<EventTarget, TypeMap>;\n\n const captureListenerMap: ElementListenerMap = new WeakMap();\n const listenerMap: ElementListenerMap = new WeakMap();\n\n const getListenerMap = (\n target: EventTarget,\n type: string,\n capture: boolean\n ) => {\n const elMap = capture ? captureListenerMap : listenerMap;\n let typeMap = elMap.get(target);\n if (typeMap === undefined) {\n elMap.set(target, (typeMap = new Map()));\n }\n let listeners = typeMap.get(type);\n if (listeners === undefined) {\n typeMap.set(type, (listeners = new WeakMap()));\n }\n return listeners;\n };\n\n nativeEventTarget.prototype.addEventListener = function (\n type: string,\n listener: EventListenerOrEventListenerObject | null,\n options?: boolean | AddEventListenerOptions | undefined\n ) {\n if (listener == null) {\n return;\n }\n const {capture, once} = parseEventOptions(options);\n const map = getListenerMap(this, type, capture);\n if (!map.has(listener)) {\n const cachedListener = once\n ? (e: Event) => {\n map.delete(listener);\n origRemoveEventListener.call(this, type, cachedListener, capture);\n if (typeof listener === 'function') {\n return listener.call(this, e);\n }\n\n if (typeof listener?.handleEvent === 'function') {\n return listener.handleEvent(e);\n }\n }\n : null;\n map.set(listener, cachedListener);\n // Note, the cached listener is null if no wrapper is used to avoid\n // a strong ref to it;\n origAddEventListener.call(\n this,\n type,\n cachedListener ?? listener,\n capture\n );\n }\n };\n\n nativeEventTarget.prototype.removeEventListener = function (\n type: string,\n listener: EventListenerOrEventListenerObject | null,\n options?: boolean | AddEventListenerOptions | undefined\n ) {\n if (listener == null) {\n return;\n }\n const {capture} = parseEventOptions(options);\n const map = getListenerMap(this, type, capture);\n const cachedListener = map.get(listener);\n if (cachedListener !== undefined) {\n map.delete(listener);\n // Note, the cached listener is null if no wrapper was used so that a\n // strong ref to it is not kept.\n origRemoveEventListener.call(\n this,\n type,\n cachedListener ?? listener,\n capture\n );\n }\n };\n}\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2018 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at\nhttp://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found at\nhttp://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may be\nfound at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by Google as\npart of the polymer project is also subject to an additional IP rights grant\nfound at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// Implement Node.baseURI for IE 11\n// adapted from\n// https://github.com/webcomponents/html-imports/blob/v1.2.0/src/html-imports.js\n\nconst native_baseURI = Object.getOwnPropertyDescriptor(\n Node.prototype,\n 'baseURI'\n);\nif (!native_baseURI) {\n Object.defineProperty(Node.prototype, 'baseURI', {\n get(this: Node): string {\n // this.ownerDocument is `null` for documents\n const doc = this.ownerDocument || (this as Document);\n const base = doc.querySelector('base[href]') as HTMLBaseElement;\n return (base && base.href) || window.location.href;\n },\n configurable: true,\n enumerable: true,\n });\n}\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at\nhttp://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found at\nhttp://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may be\nfound at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by Google as\npart of the polymer project is also subject to an additional IP rights grant\nfound at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\nconst Element_prototype = Element.prototype;\n// In IE11, the `attributes` descriptor is on `Node.prototype`.\nconst attributesDescriptor =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Element_prototype, 'attributes') ??\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'attributes');\n// In Safari 9, the `attributes` descriptor's getter is undefined. In Chrome 41,\n// the `attributes` descriptor is a data descriptor on each Element instance.\nconst getAttributes =\n attributesDescriptor?.get ??\n function (this: Element) {\n return this.attributes;\n };\nconst map = Array.prototype.map;\n\nif (!Element_prototype.hasOwnProperty('getAttributeNames')) {\n Element_prototype.getAttributeNames = function getAttributeNames(\n this: Element\n ): Array<string> {\n return map.call(\n getAttributes.call(this),\n (attr) => attr.name\n ) as Array<string>;\n };\n}\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at\nhttp://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found at\nhttp://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may be\nfound at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by Google as\npart of the polymer project is also subject to an additional IP rights grant\nfound at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\nconst Element_prototype = Element.prototype;\n\nif (!Element_prototype.hasOwnProperty('matches')) {\n Element_prototype.matches =\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\n ((Element_prototype as any).webkitMatchesSelector as Element['matches']) ??\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\n ((Element_prototype as any).msMatchesSelector as Element['matches']);\n}\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeAppendChild = Node.prototype.appendChild;\n\nconst installAppend = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('append')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'append', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function append(...args: Array<Node | string>) {\n for (const arg of args) {\n nativeAppendChild.call(\n this,\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg\n );\n }\n },\n });\n};\n\ninstallAppend(Document);\ninstallAppend(DocumentFragment);\ninstallAppend(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeInsertBefore = Node.prototype.insertBefore;\nconst nativeGetFirstChild =\n // In Chrome 41, `firstChild` is a data descriptor on every instance, not a\n // accessor descriptor on `Node.prototype`.\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'firstChild')?.get ??\n // In Safari 9, the `firstChild` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function (this: Node) {\n return this.firstChild;\n };\n\nconst installPrepend = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('prepend')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'prepend', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function prepend(...args: Array<Node | string>) {\n const firstChild = nativeGetFirstChild.call(this);\n for (const arg of args) {\n const newNode =\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg;\n nativeInsertBefore.call(this, newNode, firstChild);\n }\n },\n });\n};\n\ninstallPrepend(Document);\ninstallPrepend(DocumentFragment);\ninstallPrepend(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeAppendChild = Node.prototype.appendChild;\nconst nativeRemoveChild = Node.prototype.removeChild;\nconst nativeGetFirstChild =\n // In Chrome 41, `firstChild` is a data descriptor on every instance, not a\n // accessor descriptor on `Node.prototype`.\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'firstChild')?.get ??\n // In Safari 9, the `firstChild` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function (this: Node) {\n return this.firstChild;\n };\n\nconst installReplaceChildren = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('replaceChildren')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'replaceChildren', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function replaceChildren(...args: Array<Node | string>) {\n let child;\n while ((child = nativeGetFirstChild.call(this)) !== null) {\n nativeRemoveChild.call(this, child);\n }\n\n for (const arg of args) {\n nativeAppendChild.call(\n this,\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg\n );\n }\n },\n });\n};\n\ninstallReplaceChildren(Document);\ninstallReplaceChildren(DocumentFragment);\ninstallReplaceChildren(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeInsertBefore = Node.prototype.insertBefore;\nconst nativeGetParentNode =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'parentNode')?.get ??\n // In Safari 9, the `parentNode` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function (this: Node) {\n return this.parentNode;\n };\nconst nativeGetNextSibling =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'nextSibling')?.get ??\n // In Safari 9, the `nextSibling` descriptor's `get` and `set` are\n // undefined.\n function (this: Node) {\n return this.nextSibling;\n };\n\nconst installAfter = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('after')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'after', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function after(...args: Array<Node | string>) {\n const parentNode = nativeGetParentNode.call(this);\n if (parentNode === null) {\n return;\n }\n\n const nextSibling = nativeGetNextSibling.call(this);\n for (const arg of args) {\n nativeInsertBefore.call(\n parentNode,\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg,\n nextSibling\n );\n }\n },\n });\n};\n\ninstallAfter(CharacterData);\ninstallAfter(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeInsertBefore = Node.prototype.insertBefore;\nconst nativeGetParentNode =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'parentNode')?.get ??\n // In Safari 9, the `parentNode` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function (this: Node) {\n return this.parentNode;\n };\n\nconst installBefore = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('before')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'before', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function before(...args: Array<Node | string>) {\n const parentNode = nativeGetParentNode.call(this);\n if (parentNode === null) {\n return;\n }\n\n for (const arg of args) {\n nativeInsertBefore.call(\n parentNode,\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg,\n this\n );\n }\n },\n });\n};\n\ninstallBefore(CharacterData);\ninstallBefore(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeRemoveChild = Node.prototype.removeChild;\nconst nativeGetParentNode =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'parentNode')?.get ??\n // In Safari 9, the `parentNode` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function (this: Node) {\n return this.parentNode;\n };\n\nconst installRemove = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('remove')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'remove', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function remove() {\n const parentNode = nativeGetParentNode.call(this);\n if (parentNode) {\n nativeRemoveChild.call(parentNode, this);\n }\n },\n });\n};\n\ninstallRemove(CharacterData);\ninstallRemove(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeInsertBefore = Node.prototype.insertBefore;\nconst nativeRemoveChild = Node.prototype.removeChild;\nconst nativeGetParentNode =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'parentNode')?.get ??\n // In Safari 9, the `parentNode` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function (this: Node) {\n return this.parentNode;\n };\n\nconst installReplaceWith = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('replaceWith')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'replaceWith', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function replaceWith(...args: Array<Node | string>) {\n const parentNode = nativeGetParentNode.call(this);\n if (parentNode === null) {\n return;\n }\n\n for (const arg of args) {\n nativeInsertBefore.call(\n parentNode,\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg,\n this\n );\n }\n\n nativeRemoveChild.call(parentNode, this);\n },\n });\n};\n\ninstallReplaceWith(CharacterData);\ninstallReplaceWith(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at\nhttp://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found at\nhttp://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may be\nfound at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by Google as\npart of the polymer project is also subject to an additional IP rights grant\nfound at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\nconst Element_prototype = window.Element.prototype;\nconst HTMLElement_prototype = window.HTMLElement.prototype;\nconst SVGElement_prototype = window['SVGElement'].prototype;\n\n// Thanks to @justinfagnani for finding this:\n//\n// In IE11, `classList` is only supported on `HTMLElement` instances: the\n// descriptor is an own property of `HTMLElement.prototype` and is an accessor\n// descriptor with `set` as `undefined` and no `get`. However, it seems to be\n// implemented generically enough such that copying it to something in the\n// prototype chain of `SVGElement` correctly adds support for `classList` (as\n// far as `DOMTokenList` implemented in IE11).\nif (\n HTMLElement_prototype.hasOwnProperty('classList') &&\n !Element_prototype.hasOwnProperty('classList') &&\n !SVGElement_prototype.hasOwnProperty('classList')\n) {\n Object.defineProperty(\n Element_prototype,\n 'classList',\n Object.getOwnPropertyDescriptor(HTMLElement_prototype, 'classList')!\n );\n}\n"]}
\No newline at end of file