UNPKG

14.4 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/universalModuleDefinition","webpack:///webpack/bootstrap 20387eff5d9146dc528d","webpack:///./src/services/index.ts","webpack:///external {\"root\":[\"ng\",\"core\"],\"commonjs\":\"@angular/core\",\"commonjs2\":\"@angular/core\",\"amd\":\"@angular/core\"}","webpack:///./src/components/index.ts","webpack:///./src/index.ts","webpack:///./src/services/tick-tock/index.ts","webpack:///./src/services/tick-tock/tick-tock.service.ts","webpack:///external {\"root\":\"Rx\",\"commonjs\":\"rxjs/Rx\",\"commonjs2\":\"rxjs/Rx\",\"amd\":\"rxjs/Rx\"}","webpack:///./src/components/tick-tock/index.ts","webpack:///./src/components/tick-tock/tick-tock.component.ts","webpack:///./src/components/tick-tock/tick-tock.component.scss?f117","webpack:///./src/components/tick-tock/tick-tock.component.scss","webpack:///./node_modules/css-loader/lib/css-base.js","webpack:///./src/components/tick-tock/tick-tock.component.html","webpack:///./src/tick-tock.module.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACD,O;ACVA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;;AAGA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAK;AACL;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,mCAA2B,0BAA0B,EAAE;AACvD,yCAAiC,eAAe;AAChD;AACA;AACA;;AAEA;AACA,8DAAsD,+DAA+D;;AAErH;AACA;;AAEA;AACA;;;;;;;;;;;;;AC7DA,iCAA4B;;;;;;;ACA5B,+C;;;;;;;;;;;;ACAA,iCAA4B;;;;;;;;;;ACA5B,wCAA6C;AAApC,oDAAe;AACxB,0CAAiD;AAAxC,0DAAiB;AAC1B,iDAAoD;AAA3C,0DAAc;;;;;;;;;;;;;ACFvB,iCAAoC;;;;;;;;;;;;;;;;ACApC,oCAA2C;AAC3C,kCAAqC;AAErC;;GAEG;AAEH;IADA;QA2BE;;;WAGG;QACc,YAAO,GAAW,IAAI,CAAC;IAW1C,CAAC;wBAzCY,eAAe;IAE1B;;;;OAIG;IACY,gCAAgB,GAA/B,UAAgC,KAAa;QAC3C,IAAM,WAAW,GAAG,KAAK,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACrC,MAAM,CAAC,CAAC,GAAG,GAAG,WAAW,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACvC,CAAC;IAED;;;OAGG;IACY,4BAAY,GAA3B;QACE,IAAM,IAAI,GAAG,IAAI,IAAI,EAAE,CAAC;QAExB,IAAM,KAAK,GAAG,iBAAe,CAAC,gBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC,CAAC;QAChE,IAAM,OAAO,GAAG,iBAAe,CAAC,gBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;QACpE,IAAM,OAAO,GAAG,iBAAe,CAAC,gBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;QAEpE,MAAM,CAAI,KAAK,SAAI,OAAO,SAAI,OAAS,CAAC;IAC1C,CAAC;IAQD;;;OAGG;IACI,iCAAO,GAAd;QACE,MAAM,CAAC,eAAU;aACd,KAAK,CAAC,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC;aACtB,GAAG,CAAC,UAAC,IAAI,IAAK,wBAAe,CAAC,YAAY,EAAE,EAA9B,CAA8B,CAAC,CAAC;IACnD,CAAC;IAxCU,eAAe;QAD3B,iBAAU,EAAE;OACA,eAAe,CAyC3B;IAAD,sBAAC;;CAAA;AAzCY,0CAAe;;;;;;;ACP5B,+C;;;;;;;;;;;;ACAA,iCAAsC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACAtC,oCAAkD;AAElD,wCAAiD;AAOjD;IAIE;;;OAGG;IACH,2BACU,eAAgC;QAAhC,oBAAe,GAAf,eAAe,CAAiB;IACvC,CAAC;IAEJ;;OAEG;IACI,oCAAQ,GAAf;QAAA,iBAIC;QAHC,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC,SAAS,CACtC,UAAC,UAAU,IAAK,YAAI,CAAC,WAAW,GAAG,UAAU,EAA7B,CAA6B,CAC9C,CAAC;IACJ,CAAC;IAnBU,iBAAiB;QAL7B,gBAAS,CAAC;YACT,QAAQ,EAAE,WAAW;YACrB,MAAM,EAAE,CAAC,mBAAO,CAAC,CAA4B,CAAC,CAAC;YAC/C,QAAQ,EAAE,mBAAO,CAAC,EAA4B,CAAC;SAChD,CAAC;yCAU2B,0BAAe;OAT/B,iBAAiB,CAoB7B;IAAD,wBAAC;CAAA;AApBY,8CAAiB;;;;;;;;ACR9B;;AAEA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;;;;;;;ACPA;AACA;AACA,yFAA0F;;AAE1F;AACA,0CAA2C,mBAAmB,0EAA0E,EAAE;;AAE1I;;;;;;;ACPA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mCAAmC,gBAAgB;AACnD,IAAI;AACJ;AACA;AACA,GAAG;AACH;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB,iBAAiB;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA,YAAY,oBAAoB;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;;AAEH;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,oDAAoD,cAAc;;AAElE;AACA;;;;;;;AC3EA,sDAAsD,eAAe,W;;;;;;;;;;;;;;;ACArE,oCAAyC;AACzC,0CAAiD;AACjD,wCAA6C;AAa7C;IAAA;IACA,CAAC;IADY,cAAc;QAX1B,eAAQ,CAAC;YACR,SAAS,EAAE;gBACT,0BAAe;aAChB;YACD,YAAY,EAAE;gBACZ,8BAAiB;aAClB;YACD,OAAO,EAAE;gBACP,8BAAiB;aAClB;SACF,CAAC;OACW,cAAc,CAC1B;IAAD,qBAAC;CAAA;AADY,wCAAc","file":"index.umd.js","sourcesContent":["(function webpackUniversalModuleDefinition(root, factory) {\n\tif(typeof exports === 'object' && typeof module === 'object')\n\t\tmodule.exports = factory(require(\"@angular/core\"), require(\"rxjs/Rx\"));\n\telse if(typeof define === 'function' && define.amd)\n\t\tdefine([\"@angular/core\", \"rxjs/Rx\"], factory);\n\telse if(typeof exports === 'object')\n\t\texports[\"ticktock\"] = factory(require(\"@angular/core\"), require(\"rxjs/Rx\"));\n\telse\n\t\troot[\"ticktock\"] = factory(root[\"ng\"][\"core\"], root[\"Rx\"]);\n})(this, function(__WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_1__, __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_6__) {\nreturn \n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// webpack/universalModuleDefinition"," \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, {\n \t\t\t\tconfigurable: false,\n \t\t\t\tenumerable: true,\n \t\t\t\tget: getter\n \t\t\t});\n \t\t}\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = 3);\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// webpack/bootstrap 20387eff5d9146dc528d","export * from './tick-tock';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/services/index.ts","module.exports = __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_1__;\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// external {\"root\":[\"ng\",\"core\"],\"commonjs\":\"@angular/core\",\"commonjs2\":\"@angular/core\",\"amd\":\"@angular/core\"}\n// module id = 1\n// module chunks = 0 1","export * from './tick-tock';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/components/index.ts","export { TickTockService } from './services';\nexport { TickTockComponent } from './components';\nexport { TickTockModule } from './tick-tock.module';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/index.ts","export * from './tick-tock.service';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/services/tick-tock/index.ts","import { Injectable } from '@angular/core';\nimport { Observable } from 'rxjs/Rx';\n\n/**\n * TickTockService class.\n */\n@Injectable()\nexport class TickTockService {\n\n /**\n * Extend time value with zero if required.\n * @param value\n * @returns {string}\n */\n private static formatTimeNumber(value: number): string {\n const stringValue = value.toString();\n return ('0' + stringValue).slice(-2);\n }\n\n /**\n * Get current time string.\n * @returns {string}\n */\n private static getNowString(): string {\n const date = new Date();\n\n const hours = TickTockService.formatTimeNumber(date.getHours());\n const minutes = TickTockService.formatTimeNumber(date.getMinutes());\n const seconds = TickTockService.formatTimeNumber(date.getSeconds());\n\n return `${hours}:${minutes}:${seconds}`;\n }\n\n /**\n * Set up timer frequency.\n * @type {number}\n */\n private readonly TIMEOUT: number = 1000;\n\n /**\n * Get current time observable.\n * @returns Observable<string>\n */\n public getTick(): Observable<string> {\n return Observable\n .timer(0, this.TIMEOUT)\n .map((tick) => TickTockService.getNowString());\n }\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/services/tick-tock/tick-tock.service.ts","module.exports = __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_6__;\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// external {\"root\":\"Rx\",\"commonjs\":\"rxjs/Rx\",\"commonjs2\":\"rxjs/Rx\",\"amd\":\"rxjs/Rx\"}\n// module id = 6\n// module chunks = 0 1","export * from './tick-tock.component';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/components/tick-tock/index.ts","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\n\nimport { TickTockService } from '../../services';\n\n@Component({\n selector: 'tick-tock',\n styles: [require('./tick-tock.component.scss')],\n template: require('./tick-tock.component.html'),\n})\nexport class TickTockComponent implements OnInit {\n // Current time string.\n public currentTime: string;\n\n /**\n * Component constructor with injected dependencies.\n * @param tickTockService\n */\n public constructor(\n private tickTockService: TickTockService\n ) {}\n\n /**\n * Implements onInit event handler.\n */\n public ngOnInit(): void {\n this.tickTockService.getTick().subscribe(\n (timeString) => this.currentTime = timeString\n );\n }\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/components/tick-tock/tick-tock.component.ts","\n var result = require(\"!!../../../node_modules/css-loader/index.js!../../../node_modules/sass-loader/lib/loader.js!./tick-tock.component.scss\");\n\n if (typeof result === \"string\") {\n module.exports = result;\n } else {\n module.exports = result.toString();\n }\n \n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./src/components/tick-tock/tick-tock.component.scss\n// module id = 9\n// module chunks = 0 1","exports = module.exports = require(\"../../../node_modules/css-loader/lib/css-base.js\")(undefined);\n// imports\nexports.push([module.id, \"@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100);\", \"\"]);\n\n// module\nexports.push([module.id, \".tick-tock-time {\\n font-size: 2em;\\n font-family: 'Roboto', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; }\\n\", \"\"]);\n\n// exports\n\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./node_modules/css-loader!./node_modules/sass-loader/lib/loader.js!./src/components/tick-tock/tick-tock.component.scss\n// module id = 10\n// module chunks = 0 1","/*\n\tMIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n\tAuthor Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\nmodule.exports = function(useSourceMap) {\n\tvar list = [];\n\n\t// return the list of modules as css string\n\tlist.toString = function toString() {\n\t\treturn this.map(function (item) {\n\t\t\tvar content = cssWithMappingToString(item, useSourceMap);\n\t\t\tif(item[2]) {\n\t\t\t\treturn \"@media \" + item[2] + \"{\" + content + \"}\";\n\t\t\t} else {\n\t\t\t\treturn content;\n\t\t\t}\n\t\t}).join(\"\");\n\t};\n\n\t// import a list of modules into the list\n\tlist.i = function(modules, mediaQuery) {\n\t\tif(typeof modules === \"string\")\n\t\t\tmodules = [[null, modules, \"\"]];\n\t\tvar alreadyImportedModules = {};\n\t\tfor(var i = 0; i < this.length; i++) {\n\t\t\tvar id = this[i][0];\n\t\t\tif(typeof id === \"number\")\n\t\t\t\talreadyImportedModules[id] = true;\n\t\t}\n\t\tfor(i = 0; i < modules.length; i++) {\n\t\t\tvar item = modules[i];\n\t\t\t// skip already imported module\n\t\t\t// this implementation is not 100% perfect for weird media query combinations\n\t\t\t// when a module is imported multiple times with different media queries.\n\t\t\t// I hope this will never occur (Hey this way we have smaller bundles)\n\t\t\tif(typeof item[0] !== \"number\" || !alreadyImportedModules[item[0]]) {\n\t\t\t\tif(mediaQuery && !item[2]) {\n\t\t\t\t\titem[2] = mediaQuery;\n\t\t\t\t} else if(mediaQuery) {\n\t\t\t\t\titem[2] = \"(\" + item[2] + \") and (\" + mediaQuery + \")\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\tlist.push(item);\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t};\n\treturn list;\n};\n\nfunction cssWithMappingToString(item, useSourceMap) {\n\tvar content = item[1] || '';\n\tvar cssMapping = item[3];\n\tif (!cssMapping) {\n\t\treturn content;\n\t}\n\n\tif (useSourceMap && typeof btoa === 'function') {\n\t\tvar sourceMapping = toComment(cssMapping);\n\t\tvar sourceURLs = cssMapping.sources.map(function (source) {\n\t\t\treturn '/*# sourceURL=' + cssMapping.sourceRoot + source + ' */'\n\t\t});\n\n\t\treturn [content].concat(sourceURLs).concat([sourceMapping]).join('\\n');\n\t}\n\n\treturn [content].join('\\n');\n}\n\n// Adapted from convert-source-map (MIT)\nfunction toComment(sourceMap) {\n\t// eslint-disable-next-line no-undef\n\tvar base64 = btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap))));\n\tvar data = 'sourceMappingURL=data:application/json;charset=utf-8;base64,' + base64;\n\n\treturn '/*# ' + data + ' */';\n}\n\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./node_modules/css-loader/lib/css-base.js\n// module id = 11\n// module chunks = 0 1","module.exports = \"<div class=\\\"tick-tock-time\\\">\\n {{ currentTime }}\\n</div>\\n\"\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./src/components/tick-tock/tick-tock.component.html\n// module id = 12\n// module chunks = 0 1","import { NgModule } from '@angular/core';\nimport { TickTockComponent } from './components';\nimport { TickTockService } from './services';\n\n@NgModule({\n providers: [\n TickTockService,\n ],\n declarations: [\n TickTockComponent,\n ],\n exports: [\n TickTockComponent,\n ]\n})\nexport class TickTockModule {\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/tick-tock.module.ts"],"sourceRoot":""}
\No newline at end of file