UNPKG

6.84 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"Validator.js","sourceRoot":"","sources":["../../../src/validation/Validator.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AAEA,OAAO,EAAE,kBAAkB,EAAE,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAG1D;;GAEG;AACH;IAAA;IAwGA,CAAC;IAzFC;;OAEG;IACH,4BAAQ,GAAR,UACE,kBAAmC,EACnC,yBAAqD,EACrD,qBAAwC;QAExC,OAAO,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,EAAE,yBAAyB,EAAE,qBAAqB,CAAC,CAAC;IACjG,CAAC;IAYD;;OAEG;IACG,oCAAgB,GAAtB,UACE,kBAAmC,EACnC,yBAAqD,EACrD,qBAAwC;;;;;4BAEzB,qBAAM,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,EAAE,yBAAyB,EAAE,qBAAqB,CAAC,EAAA;;wBAAtG,MAAM,GAAG,SAA6F;wBAC5G,IAAI,MAAM,CAAC,MAAM;4BAAE,sBAAO,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,EAAC;;;;;KAClD;IAaD;;OAEG;IACH,gCAAY,GAAZ,UACE,kBAAmC,EACnC,yBAAqD,EACrD,qBAAwC;QAExC,IAAM,MAAM,GAAG,OAAO,kBAAkB,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAE,yBAAoC,CAAC,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC;QACnH,IAAM,OAAO,GACX,OAAO,kBAAkB,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAE,yBAA+C,CAAC;QACpH,IAAM,MAAM,GAAG,OAAO,kBAAkB,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC;QAEvF,IAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,kBAAkB,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;QACvD,QAAQ,CAAC,sBAAsB,GAAG,IAAI,CAAC;QACvC,IAAM,gBAAgB,GAAsB,EAAE,CAAC;QAC/C,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;QACnD,OAAO,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAED,4EAA4E;IAC5E,qBAAqB;IACrB,4EAA4E;IAC5E;;;OAGG;IACK,gCAAY,GAApB,UACE,kBAAmC,EACnC,yBAAqD,EACrD,qBAAwC;QAExC,IAAM,MAAM,GAAG,OAAO,kBAAkB,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAE,yBAAoC,CAAC,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC;QACnH,IAAM,OAAO,GACX,OAAO,kBAAkB,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,CAAE,yBAA+C,CAAC;QACpH,IAAM,MAAM,GAAG,OAAO,kBAAkB,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC;QAEvF,IAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,kBAAkB,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;QACvD,IAAM,gBAAgB,GAAsB,EAAE,CAAC;QAC/C,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;QAEnD,OAAO,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC;YACjD,OAAO,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;QACrD,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IACH,gBAAC;AAAD,CAAC,AAxGD,IAwGC","sourcesContent":["import { ValidationError } from './ValidationError';\nimport { ValidatorOptions } from './ValidatorOptions';\nimport { ValidationExecutor } from './ValidationExecutor';\nimport { ValidationOptions } from '../decorator/ValidationOptions';\n\n/**\n * Validator performs validation of the given object based on its metadata.\n */\nexport class Validator {\n // -------------------------------------------------------------------------\n // Public Methods\n // -------------------------------------------------------------------------\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on decorators used in given object class.\n */\n validate(object: object, options?: ValidatorOptions): Promise<ValidationError[]>;\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on validation schema.\n */\n validate(schemaName: string, object: object, options?: ValidatorOptions): Promise<ValidationError[]>;\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on decorators or validation schema.\n */\n validate(\n objectOrSchemaName: object | string,\n objectOrValidationOptions: object | ValidationOptions,\n maybeValidatorOptions?: ValidatorOptions\n ): Promise<ValidationError[]> {\n return this.coreValidate(objectOrSchemaName, objectOrValidationOptions, maybeValidatorOptions);\n }\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on decorators used in given object class and reject on error.\n */\n validateOrReject(object: object, options?: ValidatorOptions): Promise<void>;\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on validation schema and reject on error.\n */\n validateOrReject(schemaName: string, object: object, options?: ValidatorOptions): Promise<void>;\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on decorators or validation schema and reject on error.\n */\n async validateOrReject(\n objectOrSchemaName: object | string,\n objectOrValidationOptions: object | ValidationOptions,\n maybeValidatorOptions?: ValidatorOptions\n ): Promise<void> {\n const errors = await this.coreValidate(objectOrSchemaName, objectOrValidationOptions, maybeValidatorOptions);\n if (errors.length) return Promise.reject(errors);\n }\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on decorators used in given object class.\n * NOTE: This method completely ignores all async validations.\n */\n validateSync(object: object, options?: ValidatorOptions): ValidationError[];\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on validation schema.\n */\n validateSync(schemaName: string, object: object, options?: ValidatorOptions): ValidationError[];\n\n /**\n * Performs validation of the given object based on decorators or validation schema.\n */\n validateSync(\n objectOrSchemaName: object | string,\n objectOrValidationOptions: object | ValidationOptions,\n maybeValidatorOptions?: ValidatorOptions\n ): ValidationError[] {\n const object = typeof objectOrSchemaName === 'string' ? (objectOrValidationOptions as object) : objectOrSchemaName;\n const options =\n typeof objectOrSchemaName === 'string' ? maybeValidatorOptions : (objectOrValidationOptions as ValidationOptions);\n const schema = typeof objectOrSchemaName === 'string' ? objectOrSchemaName : undefined;\n\n const executor = new ValidationExecutor(this, options);\n executor.ignoreAsyncValidations = true;\n const validationErrors: ValidationError[] = [];\n executor.execute(object, schema, validationErrors);\n return executor.stripEmptyErrors(validationErrors);\n }\n\n // -------------------------------------------------------------------------\n // Private Properties\n // -------------------------------------------------------------------------\n /**\n * Performs validation of the given object based on decorators or validation schema.\n * Common method for `validateOrReject` and `validate` methods.\n */\n private coreValidate(\n objectOrSchemaName: object | string,\n objectOrValidationOptions: object | ValidationOptions,\n maybeValidatorOptions?: ValidatorOptions\n ): Promise<ValidationError[]> {\n const object = typeof objectOrSchemaName === 'string' ? (objectOrValidationOptions as object) : objectOrSchemaName;\n const options =\n typeof objectOrSchemaName === 'string' ? maybeValidatorOptions : (objectOrValidationOptions as ValidationOptions);\n const schema = typeof objectOrSchemaName === 'string' ? objectOrSchemaName : undefined;\n\n const executor = new ValidationExecutor(this, options);\n const validationErrors: ValidationError[] = [];\n executor.execute(object, schema, validationErrors);\n\n return Promise.all(executor.awaitingPromises).then(() => {\n return executor.stripEmptyErrors(validationErrors);\n });\n }\n}\n"]}
\No newline at end of file