UNPKG

4.1 kBTypeScriptView Raw
1/**
2 * A Decoder handles the decoding of an Uint8Array.
3 */
4export class Decoder {
5 /**
6 * @param {Uint8Array} uint8Array Binary data to decode
7 */
8 constructor(uint8Array: Uint8Array);
9 /**
10 * Decoding target.
11 *
12 * @type {Uint8Array}
13 */
14 arr: Uint8Array;
15 /**
16 * Current decoding position.
17 *
18 * @type {number}
19 */
20 pos: number;
21}
22export function createDecoder(uint8Array: Uint8Array): Decoder;
23export function hasContent(decoder: Decoder): boolean;
24export function clone(decoder: Decoder, newPos?: number | undefined): Decoder;
25export function readUint8Array(decoder: Decoder, len: number): Uint8Array;
26export function readVarUint8Array(decoder: Decoder): Uint8Array;
27export function readTailAsUint8Array(decoder: Decoder): Uint8Array;
28export function skip8(decoder: Decoder): number;
29export function readUint8(decoder: Decoder): number;
30export function readUint16(decoder: Decoder): number;
31export function readUint32(decoder: Decoder): number;
32export function readUint32BigEndian(decoder: Decoder): number;
33export function peekUint8(decoder: Decoder): number;
34export function peekUint16(decoder: Decoder): number;
35export function peekUint32(decoder: Decoder): number;
36export function readVarUint(decoder: Decoder): number;
37export function readVarInt(decoder: Decoder): number;
38export function peekVarUint(decoder: Decoder): number;
39export function peekVarInt(decoder: Decoder): number;
40export function _readVarStringPolyfill(decoder: Decoder): string;
41export function _readVarStringNative(decoder: Decoder): string;
42export function readVarString(decoder: Decoder): string;
43export function readTerminatedUint8Array(decoder: Decoder): Uint8Array;
44export function readTerminatedString(decoder: Decoder): string;
45export function peekVarString(decoder: Decoder): string;
46export function readFromDataView(decoder: Decoder, len: number): DataView;
47export function readFloat32(decoder: Decoder): number;
48export function readFloat64(decoder: Decoder): number;
49export function readBigInt64(decoder: Decoder): any;
50export function readBigUint64(decoder: Decoder): any;
51export function readAny(decoder: Decoder): any;
52/**
53 * T must not be null.
54 *
55 * @template T
56 */
57export class RleDecoder<T> extends Decoder {
58 /**
59 * @param {Uint8Array} uint8Array
60 * @param {function(Decoder):T} reader
61 */
62 constructor(uint8Array: Uint8Array, reader: (arg0: Decoder) => T);
63 /**
64 * The reader
65 */
66 reader: (arg0: Decoder) => T;
67 /**
68 * Current state
69 * @type {T|null}
70 */
71 s: T | null;
72 count: number;
73 read(): T;
74}
75export class IntDiffDecoder extends Decoder {
76 /**
77 * @param {Uint8Array} uint8Array
78 * @param {number} start
79 */
80 constructor(uint8Array: Uint8Array, start: number);
81 /**
82 * Current state
83 * @type {number}
84 */
85 s: number;
86 /**
87 * @return {number}
88 */
89 read(): number;
90}
91export class RleIntDiffDecoder extends Decoder {
92 /**
93 * @param {Uint8Array} uint8Array
94 * @param {number} start
95 */
96 constructor(uint8Array: Uint8Array, start: number);
97 /**
98 * Current state
99 * @type {number}
100 */
101 s: number;
102 count: number;
103 /**
104 * @return {number}
105 */
106 read(): number;
107}
108export class UintOptRleDecoder extends Decoder {
109 /**
110 * @type {number}
111 */
112 s: number;
113 count: number;
114 read(): number;
115}
116export class IncUintOptRleDecoder extends Decoder {
117 /**
118 * @type {number}
119 */
120 s: number;
121 count: number;
122 read(): number;
123}
124export class IntDiffOptRleDecoder extends Decoder {
125 /**
126 * @type {number}
127 */
128 s: number;
129 count: number;
130 diff: number;
131 /**
132 * @return {number}
133 */
134 read(): number;
135}
136export class StringDecoder {
137 /**
138 * @param {Uint8Array} uint8Array
139 */
140 constructor(uint8Array: Uint8Array);
141 decoder: UintOptRleDecoder;
142 str: string;
143 /**
144 * @type {number}
145 */
146 spos: number;
147 /**
148 * @return {string}
149 */
150 read(): string;
151}
152//# sourceMappingURL=decoding.d.ts.map
\No newline at end of file