UNPKG

3.81 kBMarkdownView Raw
1lsmod
2===
3
4显示已载入系统的模块
5
6## 补充说明
7
8**lsmod命令** 用于显示已经加载到内核中的模块的状态信息。执行lsmod命令后会列出所有已载入系统的模块。Linux操作系统的核心具有模块化的特性,应此在编译核心时,务须把全部的功能都放入核心。您可以将这些功能编译成一个个单独的模块,待需要时再分别载入。
9
10### 语法
11
12```shell
13lsmod
14```
15
16### 实例
17
18```shell
19[root@LinServ-1 ~]# lsmod
20Module Size Used by
21ipv6 272801 15
22xfrm_nalgo 13381 1 ipv6
23crypto_api 12609 1 xfrm_nalgo
24ip_conntrack_ftp 11569 0
25xt_limit 6721 2
26xt_state 6209 2
27ip_conntrack 53665 2 ip_conntrack_ftp,xt_state
28nfnetlink 10713 1 ip_conntrack
29xt_tcpudp 7105 6
30xt_multiport 7233 1
31iptable_filter 7105 1
32ip_tables 17029 1 iptable_filter
33x_tables 17349 5 xt_limit,xt_state,xt_tcpudp,xt_multiport,ip_tables
34dm_mirror 24393 0
35dm_multipath 27213 0
36scsi_dh 12481 1 dm_multipath
37video 21193 0
38backlight 10049 1 video
39sbs 18533 0
40power_meter 16461 0
41hwmon 7365 1 power_meter
42i2c_ec 9025 1 sbs
43dell_wmi 8401 0
44wmi 12137 1 dell_wmi
45button 10705 0
46battery 13637 0
47asus_acpi 19289 0
48ac 9157 0
49lp 15849 0
50snd_hda_intel 401453 0
51snd_seq_dummy 7877 0
52snd_seq_oss 32577 0
53snd_seq_midi_event 11073 1 snd_seq_oss
54snd_seq 49585 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
55snd_seq_device 11725 3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
56snd_pcm_oss 42817 0
57snd_mixer_oss 19009 1 snd_pcm_oss
58snd_pcm 72517 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
59ide_cd 40161 0
60snd_timer 24517 2 snd_seq,snd_pcm
61tpm_tis 16713 0
62r8169 43077 0
63snd_page_alloc 14281 2 snd_hda_intel,snd_pcm
64tpm 19041 1 tpm_tis
65i2c_i801 12737 0
66mii 9409 1 r8169
67serio_raw 10693 0
68i2c_core 24897 2 i2c_ec,i2c_i801
69snd_hwdep 12869 1 snd_hda_intel
70tpm_bios 11073 1 tpm
71cdrom 36577 1 ide_cd
72pcspkr 7105 0
73parport_pc 29669 1
74sg 36973 0
75snd 57797 9 snd_hda_intel,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep
76parport 37513 2 lp,parport_pc
77soundcore 11553 1 snd
78dm_raid45 67273 0
79dm_message 6977 1 dm_raid45
80dm_region_hash 15681 1 dm_raid45
81dm_log 14785 3 dm_mirror,dm_raid45,dm_region_hash
82dm_mod 63993 4 dm_mirror,dm_multipath,dm_raid45,dm_log
83dm_mem_cache 9537 1 dm_raid45
84ata_piix 23749 4
85libata 158085 1 ata_piix
86sd_mod 25409 6
87scsi_mod 144277 4 scsi_dh,sg,libata,sd_mod
88ext3 126281 3
89jbd 57705 1 ext3
90uhci_hcd 25421 0
91ohci_hcd 24937 0
92ehci_hcd 34509 0
93```
94
95* 第1列:表示模块的名称。
96* 第2列:表示模块的大小。
97* 第3列:表示依赖模块的个数。
98* 第4列:表示依赖模块的内容。
99
100通常在使用lsmod命令时,都会采用类似`lsmod | grep -i ext3`这样的命令来查询当前系统是否加载了某些模块。
101
102