UNPKG

8.02 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["../../bin/next.ts"],"names":["forEach","dependency","require","resolve","err","console","warn","defaultCommand","commands","build","then","i","nextBuild","start","nextStart","export","nextExport","dev","nextDev","lint","nextLint","telemetry","nextTelemetry","args","Boolean","permissive","log","process","env","__NEXT_VERSION","exit","foundCommand","_","Object","keys","join","command","forwardedArgs","slice","Error","push","defaultEnv","standardEnv","NODE_ENV","includes","NON_STANDARD_NODE_ENV","React","Suspense","on","exec","CONFIG_FILE","watchFile","cwd","cur","prev","size"],"mappings":"AAAA;aACA,gEACA,8EACA,2C,w4BACC,CAAC,OAAD,CAAU,WAAV,EAAuBA,OAAvB,CAAgCC,UAAD,EAAgB,CAC9C,GAAI,CACF;AACAC,OAAO,CAACC,OAAR,CAAgBF,UAAhB,EACD,CAAC,MAAOG,GAAP,CAAY,CACZC,OAAO,CAACC,IAAR,CACG,eAAcL,UAAW,+HAA8HA,UAAW,GADrK,EAGD,CACF,CATA,EAWD,KAAMM,CAAAA,cAAc,CAAG,KAAvB,CAEA,KAAMC,CAAAA,QAA0D,CAAG,CACjEC,KAAK,CAAE,IAAM,2DAAO,mBAAP,IAA4BC,IAA5B,CAAkCC,CAAD,EAAOA,CAAC,CAACC,SAA1C,CADoD,CAEjEC,KAAK,CAAE,IAAM,2DAAO,mBAAP,IAA4BH,IAA5B,CAAkCC,CAAD,EAAOA,CAAC,CAACG,SAA1C,CAFoD,CAGjEC,MAAM,CAAE,IAAM,2DAAO,oBAAP,IAA6BL,IAA7B,CAAmCC,CAAD,EAAOA,CAAC,CAACK,UAA3C,CAHmD,CAIjEC,GAAG,CAAE,IAAM,2DAAO,iBAAP,IAA0BP,IAA1B,CAAgCC,CAAD,EAAOA,CAAC,CAACO,OAAxC,CAJsD,CAKjEC,IAAI,CAAE,IAAM,2DAAO,kBAAP,IAA2BT,IAA3B,CAAiCC,CAAD,EAAOA,CAAC,CAACS,QAAzC,CALqD,CAMjEC,SAAS,CAAE,IAAM,2DAAO,uBAAP,IAAgCX,IAAhC,CAAsCC,CAAD,EAAOA,CAAC,CAACW,aAA9C,CANgD,CAAnE,CASA,KAAMC,CAAAA,IAAI,CAAG,mBACX,CACE;AACA,YAAaC,OAFf,CAGE,SAAUA,OAHZ,CAIE,YAAaA,OAJf,CAME;AACA,KAAM,WAPR,CAQE,KAAM,QARR,CADW,CAWX,CACEC,UAAU,CAAE,IADd,CAXW,CAAb,CAgBA;AACA,GAAIF,IAAI,CAAC,WAAD,CAAR,CAAuB,CACrBlB,OAAO,CAACqB,GAAR,CAAa,YAAWC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,cAAe,EAAnD,EACAF,OAAO,CAACG,IAAR,CAAa,CAAb,EACD,CAED;AACA,KAAMC,CAAAA,YAAY,CAAGP,OAAO,CAAChB,QAAQ,CAACe,IAAI,CAACS,CAAL,CAAO,CAAP,CAAD,CAAT,CAA5B,CAEA;AACA;AACA;AACA,GAAI,CAACD,YAAD,EAAiBR,IAAI,CAAC,QAAD,CAAzB,CAAqC,CACnClB,OAAO,CAACqB,GAAR,CAAa;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA,QAAQO,MAAM,CAACC,IAAP,CAAY1B,QAAZ,EAAsB2B,IAAtB,CAA2B,IAA3B,CAAiC;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAbE,EAcAR,OAAO,CAACG,IAAR,CAAa,CAAb,EACD,CAED,KAAMM,CAAAA,OAAO,CAAGL,YAAY,CAAGR,IAAI,CAACS,CAAL,CAAO,CAAP,CAAH,CAAezB,cAA3C,CACA,KAAM8B,CAAAA,aAAa,CAAGN,YAAY,CAAGR,IAAI,CAACS,CAAL,CAAOM,KAAP,CAAa,CAAb,CAAH,CAAqBf,IAAI,CAACS,CAA5D,CAEA,GAAIT,IAAI,CAAC,WAAD,CAAR,CACE,KAAM,IAAIgB,CAAAA,KAAJ,CACH,sGAAqGH,OAAQ,EAD1G,CAAN,CAIF;AACA,GAAIb,IAAI,CAAC,QAAD,CAAR,CAAoB,CAClBc,aAAa,CAACG,IAAd,CAAmB,QAAnB,EACD,CAED,KAAMC,CAAAA,UAAU,CAAGL,OAAO,GAAK,KAAZ,CAAoB,aAApB,CAAoC,YAAvD,CAEA,KAAMM,CAAAA,WAAW,CAAG,CAAC,YAAD,CAAe,aAAf,CAA8B,MAA9B,CAApB,CAEA,GAAIf,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYe,QAAZ,EAAwB,CAACD,WAAW,CAACE,QAAZ,CAAqBjB,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYe,QAAjC,CAA7B,CAAyE,CACvEjB,GAAG,CAACpB,IAAJ,CAASuC,gCAAT,EACD,CAED,CAAElB,OAAO,CAACC,GAAT,CAAqBe,QAArB,CAAgChB,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYe,QAAZ,EAAwBF,UAAxD,CAED;AACA;AACA,KAAMK,CAAAA,KAAK,CAAG5C,OAAO,CAAC,OAAD,CAArB,CAEA,GAAI,MAAO4C,CAAAA,KAAK,CAACC,QAAb,GAA0B,WAA9B,CAA2C,CACzC,KAAM,IAAIR,CAAAA,KAAJ,CACH,gOADG,CAAN,CAGD,CAED;AACAZ,OAAO,CAACqB,EAAR,CAAW,SAAX,CAAsB,IAAMrB,OAAO,CAACG,IAAR,CAAa,CAAb,CAA5B,EACAH,OAAO,CAACqB,EAAR,CAAW,QAAX,CAAqB,IAAMrB,OAAO,CAACG,IAAR,CAAa,CAAb,CAA3B,EAEAtB,QAAQ,CAAC4B,OAAD,CAAR,GACG1B,IADH,CACSuC,IAAD,EAAUA,IAAI,CAACZ,aAAD,CADtB,EAEG3B,IAFH,CAEQ,IAAM,CACV,GAAI0B,OAAO,GAAK,OAAhB,CAAyB,CACvB;AACA;AACAT,OAAO,CAACG,IAAR,CAAa,CAAb,EACD,CACF,CARH,EAUA,GAAIM,OAAO,GAAK,KAAhB,CAAuB,CACrB,KAAM,CAAEc,WAAF,EAAkBhD,OAAO,CAAC,8BAAD,CAA/B,CACA,KAAM,CAAEiD,SAAF,EAAgBjD,OAAO,CAAC,IAAD,CAA7B,CACAiD,SAAS,CAAE,GAAExB,OAAO,CAACyB,GAAR,EAAc,IAAGF,WAAY,EAAjC,CAAoC,CAACG,GAAD,CAAWC,IAAX,GAAyB,CACpE,GAAID,GAAG,CAACE,IAAJ,CAAW,CAAX,EAAgBD,IAAI,CAACC,IAAL,CAAY,CAAhC,CAAmC,CACjClD,OAAO,CAACqB,GAAR,CACG,yBAAwBwB,WAAY,oDADvC,EAGD,CACF,CANQ,CAAT,CAOD","sourcesContent":["#!/usr/bin/env node\nimport * as log from '../build/output/log'\nimport arg from 'next/dist/compiled/arg/index.js'\nimport { NON_STANDARD_NODE_ENV } from '../lib/constants'\n;['react', 'react-dom'].forEach((dependency) => {\n try {\n // When 'npm link' is used it checks the clone location. Not the project.\n require.resolve(dependency)\n } catch (err) {\n console.warn(\n `The module '${dependency}' was not found. Next.js requires that you include it in 'dependencies' of your 'package.json'. To add it, run 'npm install ${dependency}'`\n )\n }\n})\n\nconst defaultCommand = 'dev'\nexport type cliCommand = (argv?: string[]) => void\nconst commands: { [command: string]: () => Promise<cliCommand> } = {\n build: () => import('../cli/next-build').then((i) => i.nextBuild),\n start: () => import('../cli/next-start').then((i) => i.nextStart),\n export: () => import('../cli/next-export').then((i) => i.nextExport),\n dev: () => import('../cli/next-dev').then((i) => i.nextDev),\n lint: () => import('../cli/next-lint').then((i) => i.nextLint),\n telemetry: () => import('../cli/next-telemetry').then((i) => i.nextTelemetry),\n}\n\nconst args = arg(\n {\n // Types\n '--version': Boolean,\n '--help': Boolean,\n '--inspect': Boolean,\n\n // Aliases\n '-v': '--version',\n '-h': '--help',\n },\n {\n permissive: true,\n }\n)\n\n// Version is inlined into the file using taskr build pipeline\nif (args['--version']) {\n console.log(`Next.js v${process.env.__NEXT_VERSION}`)\n process.exit(0)\n}\n\n// Check if we are running `next <subcommand>` or `next`\nconst foundCommand = Boolean(commands[args._[0]])\n\n// Makes sure the `next --help` case is covered\n// This help message is only showed for `next --help`\n// `next <subcommand> --help` falls through to be handled later\nif (!foundCommand && args['--help']) {\n console.log(`\n Usage\n $ next <command>\n\n Available commands\n ${Object.keys(commands).join(', ')}\n\n Options\n --version, -v Version number\n --help, -h Displays this message\n\n For more information run a command with the --help flag\n $ next build --help\n `)\n process.exit(0)\n}\n\nconst command = foundCommand ? args._[0] : defaultCommand\nconst forwardedArgs = foundCommand ? args._.slice(1) : args._\n\nif (args['--inspect'])\n throw new Error(\n `--inspect flag is deprecated. Use env variable NODE_OPTIONS instead: NODE_OPTIONS='--inspect' next ${command}`\n )\n\n// Make sure the `next <subcommand> --help` case is covered\nif (args['--help']) {\n forwardedArgs.push('--help')\n}\n\nconst defaultEnv = command === 'dev' ? 'development' : 'production'\n\nconst standardEnv = ['production', 'development', 'test']\n\nif (process.env.NODE_ENV && !standardEnv.includes(process.env.NODE_ENV)) {\n log.warn(NON_STANDARD_NODE_ENV)\n}\n\n;(process.env as any).NODE_ENV = process.env.NODE_ENV || defaultEnv\n\n// this needs to come after we set the correct NODE_ENV or\n// else it might cause SSR to break\nconst React = require('react')\n\nif (typeof React.Suspense === 'undefined') {\n throw new Error(\n `The version of React you are using is lower than the minimum required version needed for Next.js. Please upgrade \"react\" and \"react-dom\": \"npm install react react-dom\" https://nextjs.org/docs/messages/invalid-react-version`\n )\n}\n\n// Make sure commands gracefully respect termination signals (e.g. from Docker)\nprocess.on('SIGTERM', () => process.exit(0))\nprocess.on('SIGINT', () => process.exit(0))\n\ncommands[command]()\n .then((exec) => exec(forwardedArgs))\n .then(() => {\n if (command === 'build') {\n // ensure process exits after build completes so open handles/connections\n // don't cause process to hang\n process.exit(0)\n }\n })\n\nif (command === 'dev') {\n const { CONFIG_FILE } = require('../next-server/lib/constants')\n const { watchFile } = require('fs')\n watchFile(`${process.cwd()}/${CONFIG_FILE}`, (cur: any, prev: any) => {\n if (cur.size > 0 || prev.size > 0) {\n console.log(\n `\\n> Found a change in ${CONFIG_FILE}. Restart the server to see the changes in effect.`\n )\n }\n })\n}\n"]}
\No newline at end of file