UNPKG

3.57 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["../../../next-server/server/config-utils-worker.ts"],"names":["installed","install","useWebpack5","require","shouldLoadWithWebpack5","phase","dir","PHASE_DEVELOPMENT_SERVER","Log","path","CONFIG_FILE","cwd","Number","process","env","NEXT_PRIVATE_TEST_WEBPACK4_MODE","enabled","reason","length","userConfigModule","userConfig","default","future","webpack5"],"mappings":"mHAAA,8BACA,0EACA,2DACA,2CACA,6CACA,mE,w4BAEA,GAAIA,CAAAA,SAAkB,CAAG,KAAzB,CAEO,QAASC,CAAAA,OAAT,CAAiBC,WAAjB,CAAuC,CAC5C,GAAIF,SAAJ,CAAe,CACb,OACD,CACDA,SAAS,CAAG,IAAZ,CAEA,kBAAYE,WAAZ,EAEA;AACA;AACAC,OAAO,CAAC,kCAAD,CAAP,CACD,CAaM,cAAeC,CAAAA,sBAAf,CACLC,KADK,CAELC,GAFK,CAGiB,wBACtB,KAAM,uBAAcA,GAAd,CAAmBD,KAAK,GAAKE,mCAA7B,CAAuDC,GAAvD,CAAN,CAEA,KAAMC,CAAAA,IAAI,CAAG,KAAM,oBAAOC,sBAAP,CAAoB,CACrCC,GAAG,CAAEL,GADgC,CAApB,CAAnB,CAIA,GAAIM,MAAM,CAACC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,+BAAb,CAAN,CAAsD,CAA1D,CAA6D,CAC3D,MAAO,CACLC,OAAO,CAAE,KADJ,CAELC,MAAM,CAAE,WAFH,CAAP,CAID,CAED;AACA,GAAI,EAACR,IAAD,QAACA,IAAI,CAAES,MAAP,CAAJ,CAAmB,CACjB,MAAO,CACLF,OAAO,CAAE,IADJ,CAELC,MAAM,CAAE,SAFH,CAAP,CAID,CAED;AACAhB,OAAO,CAAC,KAAD,CAAP,CAEA,KAAMkB,CAAAA,gBAAgB,CAAGhB,OAAO,CAACM,IAAD,CAAhC,CACA,KAAMW,CAAAA,UAA+B,CAAG,kCACtCf,KADsC,CAEtCc,gBAAgB,CAACE,OAAjB,EAA4BF,gBAFU,CAAxC,CAKA,uBAAIC,UAAU,CAACE,MAAf,SAAI,mBAAmBC,QAAvB,CAAiC,CAC/B,MAAO,CACLP,OAAO,CAAE,KADJ,CAELC,MAAM,CAAE,aAFH,CAAP,CAID,CACD,GAAIG,UAAU,CAACG,QAAX,GAAwB,KAA5B,CAAmC,CACjC,MAAO,CACLP,OAAO,CAAE,KADJ,CAELC,MAAM,CAAE,eAFH,CAAP,CAID,CAED,MAAO,CACLD,OAAO,CAAE,IADJ,CAELC,MAAM,CAAE,SAFH,CAAP,CAID","sourcesContent":["import { loadEnvConfig } from '@next/env'\nimport findUp from 'next/dist/compiled/find-up'\nimport { init as initWebpack } from 'next/dist/compiled/webpack/webpack'\nimport { CONFIG_FILE, PHASE_DEVELOPMENT_SERVER } from '../lib/constants'\nimport { NextConfig, normalizeConfig } from './config-shared'\nimport * as Log from '../../build/output/log'\n\nlet installed: boolean = false\n\nexport function install(useWebpack5: boolean) {\n if (installed) {\n return\n }\n installed = true\n\n initWebpack(useWebpack5)\n\n // hook the Node.js require so that webpack requires are\n // routed to the bundled and now initialized webpack version\n require('../../build/webpack/require-hook')\n}\n\nexport type CheckReasons =\n | 'test-mode'\n | 'default'\n | 'flag-disabled'\n | 'future-flag'\n\nexport type CheckResult = {\n enabled: boolean\n reason: CheckReasons\n}\n\nexport async function shouldLoadWithWebpack5(\n phase: string,\n dir: string\n): Promise<CheckResult> {\n await loadEnvConfig(dir, phase === PHASE_DEVELOPMENT_SERVER, Log)\n\n const path = await findUp(CONFIG_FILE, {\n cwd: dir,\n })\n\n if (Number(process.env.NEXT_PRIVATE_TEST_WEBPACK4_MODE) > 0) {\n return {\n enabled: false,\n reason: 'test-mode',\n }\n }\n\n // Use webpack 5 by default in apps that do not have next.config.js\n if (!path?.length) {\n return {\n enabled: true,\n reason: 'default',\n }\n }\n\n // Default to webpack 4 for backwards compatibility on boot:\n install(false)\n\n const userConfigModule = require(path)\n const userConfig: Partial<NextConfig> = normalizeConfig(\n phase,\n userConfigModule.default || userConfigModule\n )\n\n if (userConfig.future?.webpack5) {\n return {\n enabled: false,\n reason: 'future-flag',\n }\n }\n if (userConfig.webpack5 === false) {\n return {\n enabled: false,\n reason: 'flag-disabled',\n }\n }\n\n return {\n enabled: true,\n reason: 'default',\n }\n}\n"]}
\No newline at end of file