UNPKG

50.3 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["../../pages/_document.tsx"],"names":["getDocumentFiles","buildManifest","pathname","inAmpMode","sharedFiles","pageFiles","allFiles","Set","getPolyfillScripts","context","props","assetPrefix","devOnlyCacheBusterQueryString","disableOptimizedLoading","polyfillFiles","filter","polyfill","endsWith","map","nonce","crossOrigin","process","env","__NEXT_CROSS_ORIGIN","getPreNextScripts","scriptLoader","beforeInteractive","file","strategy","scriptProps","getDynamicChunks","files","dynamicImports","isDevelopment","includes","encodeURI","getScripts","normalScripts","lowPriorityScripts","lowPriorityFiles","Document","Component","getInitialProps","ctx","enhanceApp","App","html","head","renderPage","styles","renderDocument","DocumentComponent","render","Html","docComponentsRendered","locale","DocumentComponentContext","lang","undefined","NODE_ENV","Head","getCssLinks","cssFiles","f","unmangedFiles","dynamicCssFiles","Array","from","length","existing","has","push","cssLinkElements","forEach","isSharedFile","__NEXT_OPTIMIZE_CSS","isUnmanagedFile","__NEXT_OPTIMIZE_FONTS","makeStylesheetInert","getPreloadDynamicChunks","Boolean","getPreloadMainLinks","preloadFiles","src","handleDocumentScriptLoaderItems","children","scriptLoaderItems","filteredChildren","React","Children","child","type","Script","concat","__NEXT_DATA__","node","c","OPTIMIZED_FONT_PROVIDERS","some","url","startsWith","newProps","cloneElement","ampPath","hybridAmp","canonicalBase","dangerousAsPath","headTags","unstable_runtimeJS","unstable_JsPreload","disableRuntimeJS","disableJsPreload","cssPreloads","otherHeadElements","toArray","isReactHelmet","console","warn","name","hasAmphtmlRel","hasCanonicalRel","badProp","rel","indexOf","dangerouslySetInnerHTML","Object","keys","prop","page","curStyles","isArray","hasStyles","el","__html","count","toString","style","join","replace","getAmpPath","__NEXT_OPTIMIZE_IMAGES","createElement","Fragment","contextType","propTypes","PropTypes","string","Main","AMP_RENDER_TARGET","NextScript","getInlineScriptSource","documentProps","data","JSON","stringify","err","message","Error","ampDevFiles","devFiles","safariNomoduleFix","asPath"],"mappings":"gIAAA,6DACA,qDACA,iEACA,uDAIA,oEACA,+C,mJAKA,kEAIA,mDACA,gDACA,gE,w4BAeA,QAASA,CAAAA,gBAAT,CACEC,aADF,CAEEC,QAFF,CAGEC,SAHF,CAIiB,CACf,KAAMC,CAAAA,WAA8B,CAAG,+BAAaH,aAAb,CAA4B,OAA5B,CAAvC,CACA,KAAMI,CAAAA,SAA4B,CAAGF,SAAS,CAC1C,EAD0C,CAE1C,+BAAaF,aAAb,CAA4BC,QAA5B,CAFJ,CAIA,MAAO,CACLE,WADK,CAELC,SAFK,CAGLC,QAAQ,CAAE,CAAC,GAAG,GAAIC,CAAAA,GAAJ,CAAQ,CAAC,GAAGH,WAAJ,CAAiB,GAAGC,SAApB,CAAR,CAAJ,CAHL,CAAP,CAKD,CAED,QAASG,CAAAA,kBAAT,CAA4BC,OAA5B,CAAoDC,KAApD,CAAwE,CACtE;AACA;AACA,KAAM,CACJC,WADI,CAEJV,aAFI,CAGJW,6BAHI,CAIJC,uBAJI,EAKFJ,OALJ,CAOA,MAAOR,CAAAA,aAAa,CAACa,aAAd,CACJC,MADI,CAEFC,QAAD,EAAcA,QAAQ,CAACC,QAAT,CAAkB,KAAlB,GAA4B,CAACD,QAAQ,CAACC,QAAT,CAAkB,YAAlB,CAFxC,EAIJC,GAJI,CAICF,QAAD,eACH,uCACE,GAAG,CAAEA,QADP,CAEE,KAAK,CAAE,CAACH,uBAFV,CAGE,KAAK,CAAEH,KAAK,CAACS,KAHf,CAIE,WAAW,CAAET,KAAK,CAACU,WAAN,EAAqBC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAJhD,CAKE,QAAQ,CAAE,IALZ,CAME,GAAG,CAAG,GAAEZ,WAAY,UAASK,QAAS,GAAEJ,6BAA8B,EANxE,EALG,CAAP,CAcD,CAED,QAASY,CAAAA,iBAAT,CAA2Bf,OAA3B,CAAmDC,KAAnD,CAAuE,CACrE,KAAM,CAAEe,YAAF,CAAgBZ,uBAAhB,EAA4CJ,OAAlD,CAEA,MAAO,CAACgB,YAAY,CAACC,iBAAb,EAAkC,EAAnC,EAAuCR,GAAvC,CACJS,IAAD,EAA6B,CAC3B,KAAM,CAAEC,QAAF,CAAY,GAAGC,WAAf,EAA+BF,IAArC,CACA,mBACE,uDACME,WADN,EAEE,KAAK,CAAE,CAAChB,uBAFV,CAGE,KAAK,CAAEH,KAAK,CAACS,KAHf,CAIE,WAAW,CAAET,KAAK,CAACU,WAAN,EAAqBC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAJhD,GADF,CAQD,CAXI,CAAP,CAaD,CAED,QAASO,CAAAA,gBAAT,CACErB,OADF,CAEEC,KAFF,CAGEqB,KAHF,CAIE,CACA,KAAM,CACJC,cADI,CAEJrB,WAFI,CAGJsB,aAHI,CAIJrB,6BAJI,CAKJC,uBALI,EAMFJ,OANJ,CAQA,MAAOuB,CAAAA,cAAc,CAACd,GAAf,CAAoBS,IAAD,EAAU,CAClC,GAAI,CAACA,IAAI,CAACV,QAAL,CAAc,KAAd,CAAD,EAAyBc,KAAK,CAACzB,QAAN,CAAe4B,QAAf,CAAwBP,IAAxB,CAA7B,CAA4D,MAAO,KAAP,CAE5D,mBACE,uCACE,KAAK,CAAE,CAACM,aAAD,EAAkBpB,uBAD3B,CAEE,KAAK,CAAE,CAACA,uBAFV,CAGE,GAAG,CAAEc,IAHP,CAIE,GAAG,CAAG,GAAEhB,WAAY,UAASwB,SAAS,CACpCR,IADoC,CAEpC,GAAEf,6BAA8B,EANpC,CAOE,KAAK,CAAEF,KAAK,CAACS,KAPf,CAQE,WAAW,CAAET,KAAK,CAACU,WAAN,EAAqBC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBARhD,EADF,CAYD,CAfM,CAAP,CAgBD,CAED,QAASa,CAAAA,UAAT,CACE3B,OADF,CAEEC,KAFF,CAGEqB,KAHF,CAIE,2BACA,KAAM,CACJpB,WADI,CAEJV,aAFI,CAGJgC,aAHI,CAIJrB,6BAJI,CAKJC,uBALI,EAMFJ,OANJ,CAQA,KAAM4B,CAAAA,aAAa,CAAGN,KAAK,CAACzB,QAAN,CAAeS,MAAf,CAAuBY,IAAD,EAAUA,IAAI,CAACV,QAAL,CAAc,KAAd,CAAhC,CAAtB,CACA,KAAMqB,CAAAA,kBAAkB,wBAAGrC,aAAa,CAACsC,gBAAjB,eAAG,sBAAgCxB,MAAhC,CAAwCY,IAAD,EAChEA,IAAI,CAACV,QAAL,CAAc,KAAd,CADyB,CAA3B,CAIA,MAAO,CAAC,GAAGoB,aAAJ,CAAmB,GAAGC,kBAAtB,EAA0CpB,GAA1C,CAA+CS,IAAD,EAAU,CAC7D,mBACE,uCACE,GAAG,CAAEA,IADP,CAEE,GAAG,CAAG,GAAEhB,WAAY,UAASwB,SAAS,CACpCR,IADoC,CAEpC,GAAEf,6BAA8B,EAJpC,CAKE,KAAK,CAAEF,KAAK,CAACS,KALf,CAME,KAAK,CAAE,CAACc,aAAD,EAAkBpB,uBAN3B,CAOE,KAAK,CAAE,CAACA,uBAPV,CAQE,WAAW,CAAEH,KAAK,CAACU,WAAN,EAAqBC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBARhD,EADF,CAYD,CAbM,CAAP,CAcD,CAED;AACA;AACA;AACA,GACe,KAAMiB,CAAAA,QAAN,QAA+BC,iBAA6B,CACzE;AACF;AACA;AACA,KACE,YAAaC,CAAAA,eAAb,CACEC,GADF,CAEiC,CAC/B,KAAMC,CAAAA,UAAU,CAAIC,GAAD,EAAc,CAC/B,MAAQnC,CAAAA,KAAD,eAAgB,6BAAC,GAAD,CAASA,KAAT,CAAvB,CACD,CAFD,CAIA,KAAM,CAAEoC,IAAF,CAAQC,IAAR,EAAiB,KAAMJ,CAAAA,GAAG,CAACK,UAAJ,CAAe,CAAEJ,UAAF,CAAf,CAA7B,CACA,KAAMK,CAAAA,MAAM,CAAG,CAAC,GAAG,qBAAJ,CAAf,CACA,MAAO,CAAEH,IAAF,CAAQC,IAAR,CAAcE,MAAd,CAAP,CACD,CAED,MAAOC,CAAAA,cAAP,CACEC,iBADF,CAEEzC,KAFF,CAGsB,CACpB,mBACE,6BAAC,gCAAD,CAA0B,QAA1B,EAAmC,KAAK,CAAEA,KAA1C,eACE,6BAAC,iBAAD,CAAuBA,KAAvB,CADF,CADF,CAKD,CAED0C,MAAM,EAAG,CACP,mBACE,6BAAC,IAAD,mBACE,6BAAC,IAAD,MADF,cAEE,sDACE,6BAAC,IAAD,MADF,cAEE,6BAAC,UAAD,MAFF,CAFF,CADF,CASD,CAtCwE,C,yBAyCpE,QAASC,CAAAA,IAAT,CACL3C,KADK,CAKL,CACA,KAAM,CAAEP,SAAF,CAAamD,qBAAb,CAAoCC,MAApC,EAA+C,sBACnDC,gCADmD,CAArD,CAIAF,qBAAqB,CAACD,IAAtB,CAA6B,IAA7B,CAEA,mBACE,qDACM3C,KADN,EAEE,IAAI,CAAEA,KAAK,CAAC+C,IAAN,EAAcF,MAAd,EAAwBG,SAFhC,CAGE,GAAG,CAAEvD,SAAS,CAAG,EAAH,CAAQuD,SAHxB,CAIE,kBACEvD,SAAS,EAAIkB,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqC,QAAZ,GAAyB,YAAtC,CAAqD,EAArD,CAA0DD,SAL9D,GADF,CAUD,CAEM,KAAME,CAAAA,IAAN,QAAmBnB,iBAMxB,0CAQAhC,OARA,SAUAoD,WAAW,CAAC9B,KAAD,CAA6C,CACtD,KAAM,CACJpB,WADI,CAEJC,6BAFI,CAGJoB,cAHI,EAIF,KAAKvB,OAJT,CAKA,KAAMqD,CAAAA,QAAQ,CAAG/B,KAAK,CAACzB,QAAN,CAAeS,MAAf,CAAuBgD,CAAD,EAAOA,CAAC,CAAC9C,QAAF,CAAW,MAAX,CAA7B,CAAjB,CACA,KAAMb,CAAAA,WAAwB,CAAG,GAAIG,CAAAA,GAAJ,CAAQwB,KAAK,CAAC3B,WAAd,CAAjC,CAEA;AACA;AACA,GAAI4D,CAAAA,aAA0B,CAAG,GAAIzD,CAAAA,GAAJ,CAAQ,EAAR,CAAjC,CACA,GAAI0D,CAAAA,eAAe,CAAGC,KAAK,CAACC,IAAN,CACpB,GAAI5D,CAAAA,GAAJ,CAAQyB,cAAc,CAACjB,MAAf,CAAuBY,IAAD,EAAUA,IAAI,CAACV,QAAL,CAAc,MAAd,CAAhC,CAAR,CADoB,CAAtB,CAGA,GAAIgD,eAAe,CAACG,MAApB,CAA4B,CAC1B,KAAMC,CAAAA,QAAQ,CAAG,GAAI9D,CAAAA,GAAJ,CAAQuD,QAAR,CAAjB,CACAG,eAAe,CAAGA,eAAe,CAAClD,MAAhB,CACfgD,CAAD,EAAO,EAAEM,QAAQ,CAACC,GAAT,CAAaP,CAAb,GAAmB3D,WAAW,CAACkE,GAAZ,CAAgBP,CAAhB,CAArB,CADS,CAAlB,CAGAC,aAAa,CAAG,GAAIzD,CAAAA,GAAJ,CAAQ0D,eAAR,CAAhB,CACAH,QAAQ,CAACS,IAAT,CAAc,GAAGN,eAAjB,EACD,CAED,GAAIO,CAAAA,eAA8B,CAAG,EAArC,CACAV,QAAQ,CAACW,OAAT,CAAkB9C,IAAD,EAAU,CACzB,KAAM+C,CAAAA,YAAY,CAAGtE,WAAW,CAACkE,GAAZ,CAAgB3C,IAAhB,CAArB,CAEA,GAAI,CAACN,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqD,mBAAjB,CAAsC,CACpCH,eAAe,CAACD,IAAhB,cACE,qCACE,GAAG,CAAG,GAAE5C,IAAK,UADf,CAEE,KAAK,CAAE,KAAKjB,KAAL,CAAWS,KAFpB,CAGE,GAAG,CAAC,SAHN,CAIE,IAAI,CAAG,GAAER,WAAY,UAASwB,SAAS,CACrCR,IADqC,CAErC,GAAEf,6BAA8B,EANpC,CAOE,EAAE,CAAC,OAPL,CAQE,WAAW,CACT,KAAKF,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAT1C,EADF,EAcD,CAED,KAAMqD,CAAAA,eAAe,CAAGZ,aAAa,CAACM,GAAd,CAAkB3C,IAAlB,CAAxB,CACA6C,eAAe,CAACD,IAAhB,cACE,qCACE,GAAG,CAAE5C,IADP,CAEE,KAAK,CAAE,KAAKjB,KAAL,CAAWS,KAFpB,CAGE,GAAG,CAAC,YAHN,CAIE,IAAI,CAAG,GAAER,WAAY,UAASwB,SAAS,CACrCR,IADqC,CAErC,GAAEf,6BAA8B,EANpC,CAOE,WAAW,CACT,KAAKF,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAR1C,CAUE,WAAUqD,eAAe,CAAGlB,SAAH,CAAegB,YAAY,CAAG,EAAH,CAAQhB,SAV9D,CAWE,WAAUkB,eAAe,CAAGlB,SAAH,CAAegB,YAAY,CAAGhB,SAAH,CAAe,EAXrE,EADF,EAeD,CApCD,EAsCA,GACErC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqC,QAAZ,GAAyB,aAAzB,EACAtC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYuD,qBAFd,CAGE,CACAL,eAAe,CAAG,KAAKM,mBAAL,CAChBN,eADgB,CAAlB,CAGD,CAED,MAAOA,CAAAA,eAAe,CAACJ,MAAhB,GAA2B,CAA3B,CAA+B,IAA/B,CAAsCI,eAA7C,CACD,CAEDO,uBAAuB,EAAG,CACxB,KAAM,CACJ/C,cADI,CAEJrB,WAFI,CAGJC,6BAHI,EAIF,KAAKH,OAJT,CAMA,MACEuB,CAAAA,cAAc,CACXd,GADH,CACQS,IAAD,EAAU,CACb,GAAI,CAACA,IAAI,CAACV,QAAL,CAAc,KAAd,CAAL,CAA2B,CACzB,MAAO,KAAP,CACD,CAED,mBACE,qCACE,GAAG,CAAC,SADN,CAEE,GAAG,CAAEU,IAFP,CAGE,IAAI,CAAG,GAAEhB,WAAY,UAASwB,SAAS,CACrCR,IADqC,CAErC,GAAEf,6BAA8B,EALpC,CAME,EAAE,CAAC,QANL,CAOE,KAAK,CAAE,KAAKF,KAAL,CAAWS,KAPpB,CAQE,WAAW,CACT,KAAKT,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAT1C,EADF,CAcD,CApBH,CAqBE;AArBF,CAsBGR,MAtBH,CAsBUiE,OAtBV,CADF,CAyBD,CAEDC,mBAAmB,CAAClD,KAAD,CAA6C,CAC9D,KAAM,CACJpB,WADI,CAEJC,6BAFI,CAGJa,YAHI,EAIF,KAAKhB,OAJT,CAKA,KAAMyE,CAAAA,YAAY,CAAGnD,KAAK,CAACzB,QAAN,CAAeS,MAAf,CAAuBY,IAAD,EAAkB,CAC3D,MAAOA,CAAAA,IAAI,CAACV,QAAL,CAAc,KAAd,CAAP,CACD,CAFoB,CAArB,CAIA,MAAO,CACL,GAAG,CAACQ,YAAY,CAACC,iBAAb,EAAkC,EAAnC,EAAuCR,GAAvC,CAA4CS,IAAD,eAC5C,qCACE,GAAG,CAAEA,IAAI,CAACwD,GADZ,CAEE,KAAK,CAAE,KAAKzE,KAAL,CAAWS,KAFpB,CAGE,GAAG,CAAC,SAHN,CAIE,IAAI,CAAEQ,IAAI,CAACwD,GAJb,CAKE,EAAE,CAAC,QALL,CAME,WAAW,CACT,KAAKzE,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAP1C,EADC,CADE,CAaL,GAAG2D,YAAY,CAAChE,GAAb,CAAkBS,IAAD,eAClB,qCACE,GAAG,CAAEA,IADP,CAEE,KAAK,CAAE,KAAKjB,KAAL,CAAWS,KAFpB,CAGE,GAAG,CAAC,SAHN,CAIE,IAAI,CAAG,GAAER,WAAY,UAASwB,SAAS,CACrCR,IADqC,CAErC,GAAEf,6BAA8B,EANpC,CAOE,EAAE,CAAC,QAPL,CAQE,WAAW,CACT,KAAKF,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAT1C,EADC,CAbE,CAAP,CA4BD,CAEDO,gBAAgB,CAACC,KAAD,CAAuB,CACrC,MAAOD,CAAAA,gBAAgB,CAAC,KAAKrB,OAAN,CAAe,KAAKC,KAApB,CAA2BqB,KAA3B,CAAvB,CACD,CAEDP,iBAAiB,EAAG,CAClB,MAAOA,CAAAA,iBAAiB,CAAC,KAAKf,OAAN,CAAe,KAAKC,KAApB,CAAxB,CACD,CAED0B,UAAU,CAACL,KAAD,CAAuB,CAC/B,MAAOK,CAAAA,UAAU,CAAC,KAAK3B,OAAN,CAAe,KAAKC,KAApB,CAA2BqB,KAA3B,CAAjB,CACD,CAEDvB,kBAAkB,EAAG,CACnB,MAAOA,CAAAA,kBAAkB,CAAC,KAAKC,OAAN,CAAe,KAAKC,KAApB,CAAzB,CACD,CAED0E,+BAA+B,CAACC,QAAD,CAAyC,CACtE,KAAM,CAAE5D,YAAF,EAAmB,KAAKhB,OAA9B,CACA,KAAM6E,CAAAA,iBAAsC,CAAG,EAA/C,CACA,KAAMC,CAAAA,gBAA6B,CAAG,EAAtC,CAEAC,eAAMC,QAAN,CAAehB,OAAf,CAAuBY,QAAvB,CAAkCK,KAAD,EAAgB,CAC/C,GAAIA,KAAK,CAACC,IAAN,GAAeC,eAAnB,CAA2B,CACzB,GAAIF,KAAK,CAAChF,KAAN,CAAYkB,QAAZ,GAAyB,mBAA7B,CAAkD,CAChDH,YAAY,CAACC,iBAAb,CAAiC,CAC/BD,YAAY,CAACC,iBAAb,EAAkC,EADH,EAE/BmE,MAF+B,CAExB,CACP,CACE,GAAGH,KAAK,CAAChF,KADX,CADO,CAFwB,CAAjC,CAOA,OACD,CATD,IASO,IACL,CAAC,YAAD,CAAe,kBAAf,EAAmCwB,QAAnC,CAA4CwD,KAAK,CAAChF,KAAN,CAAYkB,QAAxD,CADK,CAEL,CACA0D,iBAAiB,CAACf,IAAlB,CAAuBmB,KAAK,CAAChF,KAA7B,EACA,OACD,CACF,CAED6E,gBAAgB,CAAChB,IAAjB,CAAsBmB,KAAtB,EACD,CApBD,EAsBA,KAAKjF,OAAL,CAAaqF,aAAb,CAA2BrE,YAA3B,CAA0C6D,iBAA1C,CAEA,MAAOC,CAAAA,gBAAP,CACD,CAEDT,mBAAmB,CAACiB,IAAD,CAA+B,CAChD,MAAOP,gBAAMC,QAAN,CAAevE,GAAf,CAAmB6E,IAAnB,CAA0BC,CAAD,EAAY,CAC1C,GACEA,CAAC,CAACL,IAAF,GAAW,MAAX,EACAK,CAAC,CAACtF,KAAF,CAAQ,MAAR,CADA,EAEAuF,oCAAyBC,IAAzB,CAA8B,CAAC,CAAEC,GAAF,CAAD,GAC5BH,CAAC,CAACtF,KAAF,CAAQ,MAAR,EAAgB0F,UAAhB,CAA2BD,GAA3B,CADF,CAHF,CAME,CACA,KAAME,CAAAA,QAAQ,CAAG,CAAE,IAAIL,CAAC,CAACtF,KAAF,EAAW,EAAf,CAAF,CAAjB,CACA2F,QAAQ,CAAC,WAAD,CAAR,CAAwBA,QAAQ,CAAC,MAAD,CAAhC,CACAA,QAAQ,CAAC,MAAD,CAAR,CAAmB3C,SAAnB,CACA,mBAAO8B,eAAMc,YAAN,CAAmBN,CAAnB,CAAsBK,QAAtB,CAAP,CACD,CAXD,IAWO,IAAIL,CAAC,CAACtF,KAAF,EAAWsF,CAAC,CAACtF,KAAF,CAAQ,UAAR,CAAf,CAAoC,CACzCsF,CAAC,CAACtF,KAAF,CAAQ,UAAR,EAAsB,KAAKoE,mBAAL,CAAyBkB,CAAC,CAACtF,KAAF,CAAQ,UAAR,CAAzB,CAAtB,CACD,CACD,MAAOsF,CAAAA,CAAP,CACD,CAhBM,CAAP,CAiBD,CAED5C,MAAM,EAAG,0CACP,KAAM,CACJH,MADI,CAEJsD,OAFI,CAGJpG,SAHI,CAIJqG,SAJI,CAKJC,aALI,CAMJX,aANI,CAOJY,eAPI,CAQJC,QARI,CASJC,kBATI,CAUJC,kBAVI,CAWJhG,uBAXI,EAYF,KAAKJ,OAZT,CAcA,KAAMqG,CAAAA,gBAAgB,CAAGF,kBAAkB,GAAK,KAAhD,CACA,KAAMG,CAAAA,gBAAgB,CACpBF,kBAAkB,GAAK,KAAvB,EAAgC,CAAChG,uBADnC,CAGA,KAAKJ,OAAL,CAAa6C,qBAAb,CAAmCM,IAAnC,CAA0C,IAA1C,CAEA,GAAI,CAAEb,IAAF,EAAW,KAAKtC,OAApB,CACA,GAAIuG,CAAAA,WAA+B,CAAG,EAAtC,CACA,GAAIC,CAAAA,iBAAqC,CAAG,EAA5C,CACA,GAAIlE,IAAJ,CAAU,CACRA,IAAI,CAAC0B,OAAL,CAAcuB,CAAD,EAAO,CAClB,GACEA,CAAC,EACDA,CAAC,CAACL,IAAF,GAAW,MADX,EAEAK,CAAC,CAACtF,KAAF,CAAQ,KAAR,IAAmB,SAFnB,EAGAsF,CAAC,CAACtF,KAAF,CAAQ,IAAR,IAAkB,OAJpB,CAKE,CACAsG,WAAW,CAACzC,IAAZ,CAAiByB,CAAjB,EACD,CAPD,IAOO,CACLA,CAAC,EAAIiB,iBAAiB,CAAC1C,IAAlB,CAAuByB,CAAvB,CAAL,CACD,CACF,CAXD,EAYAjD,IAAI,CAAGiE,WAAW,CAACnB,MAAZ,CAAmBoB,iBAAnB,CAAP,CACD,CACD,GAAI5B,CAAAA,QAAQ,CAAGG,eAAMC,QAAN,CAAeyB,OAAf,CAAuB,KAAKxG,KAAL,CAAW2E,QAAlC,EAA4CtE,MAA5C,CAAmDiE,OAAnD,CAAf,CACA;AACA,GAAI3D,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqC,QAAZ,GAAyB,YAA7B,CAA2C,CACzC0B,QAAQ,CAAGG,eAAMC,QAAN,CAAevE,GAAf,CAAmBmE,QAAnB,CAA8BK,KAAD,EAAgB,kBACtD,KAAMyB,CAAAA,aAAa,CAAGzB,KAAH,4BAAGA,KAAK,CAAEhF,KAAV,eAAG,aAAe,mBAAf,CAAtB,CACA,GAAI,CAACyG,aAAL,CAAoB,mBAClB,GAAI,CAAAzB,KAAK,MAAL,QAAAA,KAAK,CAAEC,IAAP,IAAgB,OAApB,CAA6B,CAC3ByB,OAAO,CAACC,IAAR,CACE,kHADF,EAGD,CAJD,IAIO,IACL,CAAA3B,KAAK,MAAL,QAAAA,KAAK,CAAEC,IAAP,IAAgB,MAAhB,EACA,CAAAD,KAAK,MAAL,uBAAAA,KAAK,CAAEhF,KAAP,6BAAc4G,IAAd,IAAuB,UAFlB,CAGL,CACAF,OAAO,CAACC,IAAR,CACE,qIADF,EAGD,CACF,CACD,MAAO3B,CAAAA,KAAP,CACD,CAjBU,CAAX,CAkBA,GAAI,KAAKhF,KAAL,CAAWU,WAAf,CACEgG,OAAO,CAACC,IAAR,CACE,oHADF,EAGH,CAED,GACEhG,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqC,QAAZ,GAAyB,aAAzB,EACAtC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYuD,qBADZ,EAEA,CAAC1E,SAHH,CAIE,CACAkF,QAAQ,CAAG,KAAKP,mBAAL,CAAyBO,QAAzB,CAAX,CACD,CAEDA,QAAQ,CAAG,KAAKD,+BAAL,CAAqCC,QAArC,CAAX,CAEA,GAAIkC,CAAAA,aAAa,CAAG,KAApB,CACA,GAAIC,CAAAA,eAAe,CAAG,KAAtB,CAEA;AACAzE,IAAI,CAAGyC,eAAMC,QAAN,CAAevE,GAAf,CAAmB6B,IAAI,EAAI,EAA3B,CAAgC2C,KAAD,EAAW,CAC/C,GAAI,CAACA,KAAL,CAAY,MAAOA,CAAAA,KAAP,CACZ,KAAM,CAAEC,IAAF,CAAQjF,KAAR,EAAkBgF,KAAxB,CACA,GAAIvF,SAAJ,CAAe,CACb,GAAIsH,CAAAA,OAAe,CAAG,EAAtB,CAEA,GAAI9B,IAAI,GAAK,MAAT,EAAmBjF,KAAK,CAAC4G,IAAN,GAAe,UAAtC,CAAkD,CAChDG,OAAO,CAAG,iBAAV,CACD,CAFD,IAEO,IAAI9B,IAAI,GAAK,MAAT,EAAmBjF,KAAK,CAACgH,GAAN,GAAc,WAArC,CAAkD,CACvDF,eAAe,CAAG,IAAlB,CACD,CAFM,IAEA,IAAI7B,IAAI,GAAK,QAAb,CAAuB,CAC5B;AACA;AACA;AACA;AACA,GACGjF,KAAK,CAACyE,GAAN,EAAazE,KAAK,CAACyE,GAAN,CAAUwC,OAAV,CAAkB,YAAlB,EAAkC,CAAC,CAAjD,EACCjH,KAAK,CAACkH,uBAAN,GACE,CAAClH,KAAK,CAACiF,IAAP,EAAejF,KAAK,CAACiF,IAAN,GAAe,iBADhC,CAFH,CAIE,CACA8B,OAAO,CAAG,SAAV,CACAI,MAAM,CAACC,IAAP,CAAYpH,KAAZ,EAAmB+D,OAAnB,CAA4BsD,IAAD,EAAU,CACnCN,OAAO,EAAK,IAAGM,IAAK,KAAIrH,KAAK,CAACqH,IAAD,CAAO,GAApC,CACD,CAFD,EAGAN,OAAO,EAAI,IAAX,CACD,CACF,CAED,GAAIA,OAAJ,CAAa,CACXL,OAAO,CAACC,IAAR,CACG,8BAA6B3B,KAAK,CAACC,IAAK,2BAA0B8B,OAAQ,OAAM3B,aAAa,CAACkC,IAAK,wDADtG,EAGA,MAAO,KAAP,CACD,CACF,CA/BD,IA+BO,CACL;AACA,GAAIrC,IAAI,GAAK,MAAT,EAAmBjF,KAAK,CAACgH,GAAN,GAAc,SAArC,CAAgD,CAC9CH,aAAa,CAAG,IAAhB,CACD,CACF,CACD,MAAO7B,CAAAA,KAAP,CACD,CAzCM,CAAP,CA2CA;AACA,KAAMuC,CAAAA,SAA+B,CAAG/D,KAAK,CAACgE,OAAN,CAAcjF,MAAd,EACnCA,MADmC,CAEpC,EAFJ,CAGA,GACE9C,SAAS,EACT8C,MADA,EAEA;AACAA,MAAM,CAACvC,KAHP,EAIA;AACAwD,KAAK,CAACgE,OAAN,CAAcjF,MAAM,CAACvC,KAAP,CAAa2E,QAA3B,CANF,CAOE,CACA,KAAM8C,CAAAA,SAAS,CAAIC,EAAD,6CAChBA,CAAAA,EADgB,yBAChBA,EAAE,CAAE1H,KADY,sCAChB,UAAWkH,uBADK,eAChB,sBAAoCS,MADpB,EAAlB,CAEA;AACApF,MAAM,CAACvC,KAAP,CAAa2E,QAAb,CAAsBZ,OAAtB,CAA+BiB,KAAD,EAA+B,CAC3D,GAAIxB,KAAK,CAACgE,OAAN,CAAcxC,KAAd,CAAJ,CAA0B,CACxBA,KAAK,CAACjB,OAAN,CAAe2D,EAAD,EAAQD,SAAS,CAACC,EAAD,CAAT,EAAiBH,SAAS,CAAC1D,IAAV,CAAe6D,EAAf,CAAvC,EACD,CAFD,IAEO,IAAID,SAAS,CAACzC,KAAD,CAAb,CAAsB,CAC3BuC,SAAS,CAAC1D,IAAV,CAAemB,KAAf,EACD,CACF,CAND,EAOD,CAED,KAAM3D,CAAAA,KAAoB,CAAG/B,gBAAgB,CAC3C,KAAKS,OAAL,CAAaR,aAD8B,CAE3C,KAAKQ,OAAL,CAAaqF,aAAb,CAA2BkC,IAFgB,CAG3C7H,SAH2C,CAA7C,CAMA,mBACE,oCAAU,KAAKO,KAAf,CACG,KAAKD,OAAL,CAAawB,aAAb,eACC,uEACE,sCACE,0BADF,CAEE,kBAAiB9B,SAAS,CAAG,MAAH,CAAYuD,SAFxC,CAGE,uBAAuB,CAAE,CACvB2E,MAAM,CAAG,oBADc,CAH3B,EADF,cAQE,yCACE,0BADF,CAEE,kBAAiBlI,SAAS,CAAG,MAAH,CAAYuD,SAFxC,eAIE,sCACE,uBAAuB,CAAE,CACvB2E,MAAM,CAAG,qBADc,CAD3B,EAJF,CARF,CAFJ,CAsBGhD,QAtBH,CAuBGhE,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYuD,qBAAZ,eACC,qCAAM,IAAI,CAAC,sBAAX,EAxBJ,CA0BG9B,IA1BH,cA2BE,qCACE,IAAI,CAAC,iBADP,CAEE,OAAO,CAAEyC,eAAMC,QAAN,CAAe6C,KAAf,CAAqBvF,IAAI,EAAI,EAA7B,EAAiCwF,QAAjC,EAFX,EA3BF,CA+BGpI,SAAS,eACR,uEACE,qCACE,IAAI,CAAC,UADP,CAEE,OAAO,CAAC,oDAFV,EADF,CAKG,CAACqH,eAAD,eACC,qCACE,GAAG,CAAC,WADN,CAEE,IAAI,CAAEf,aAAa,CAAG,yBAAaC,eAAb,CAFxB,EANJ,cAYE,qCACE,GAAG,CAAC,SADN,CAEE,EAAE,CAAC,QAFL,CAGE,IAAI,CAAC,kCAHP,EAZF,CAkBGzD,MAAM,eACL,sCACE,aAAW,EADb,CAEE,uBAAuB,CAAE,CACvBoF,MAAM,CAAEJ,SAAS,CACd/G,GADK,CACAsH,KAAD,EAAWA,KAAK,CAAC9H,KAAN,CAAYkH,uBAAZ,CAAoCS,MAD9C,EAELI,IAFK,CAEA,EAFA,EAGLC,OAHK,CAGG,gCAHH,CAGqC,EAHrC,EAILA,OAJK,CAIG,0BAJH,CAI+B,EAJ/B,CADe,CAF3B,EAnBJ,cA8BE,sCACE,kBAAgB,EADlB,CAEE,uBAAuB,CAAE,CACvBL,MAAM,CAAG,wlBADc,CAF3B,EA9BF,cAoCE,0DACE,sCACE,kBAAgB,EADlB,CAEE,uBAAuB,CAAE,CACvBA,MAAM,CAAG,oFADc,CAF3B,EADF,CApCF,cA4CE,uCAAQ,KAAK,KAAb,CAAc,GAAG,CAAC,kCAAlB,EA5CF,CAhCJ,CA+EG,CAAClI,SAAD,eACC,0DACG,CAACoH,aAAD,EAAkBf,SAAlB,eACC,qCACE,GAAG,CAAC,SADN,CAEE,IAAI,CAAEC,aAAa,CAAGkC,UAAU,CAACpC,OAAD,CAAUG,eAAV,CAFlC,EAFJ,CAOG,CAACrF,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqD,mBAAb,EAAoC,KAAKd,WAAL,CAAiB9B,KAAjB,CAPvC,CAQG,CAACV,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqD,mBAAb,eACC,yCAAU,gCAAY,KAAKjE,KAAL,CAAWS,KAAvB,0BAAgC,EAA1C,EATJ,CAWGE,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYsH,sBAAZ,eACC,qCAAM,IAAI,CAAC,oBAAX,EAZJ,CAcG,CAAC9B,gBAAD,EACC,CAACC,gBADF,EAEC,KAAKhC,uBAAL,EAhBJ,CAiBG,CAAC+B,gBAAD,EACC,CAACC,gBADF,EAEC,KAAK9B,mBAAL,CAAyBlD,KAAzB,CAnBJ,CAoBG,CAAClB,uBAAD,EACC,CAACiG,gBADF,EAEC,KAAKtG,kBAAL,EAtBJ,CAuBG,CAACK,uBAAD,EACC,CAACiG,gBADF,EAEC,KAAKtF,iBAAL,EAzBJ,CA0BG,CAACX,uBAAD,EACC,CAACiG,gBADF,EAEC,KAAKhF,gBAAL,CAAsBC,KAAtB,CA5BJ,CA6BG,CAAClB,uBAAD,EACC,CAACiG,gBADF,EAEC,KAAK1E,UAAL,CAAgBL,KAAhB,CA/BJ,CAgCGV,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqD,mBAAZ,EAAmC,KAAKd,WAAL,CAAiB9B,KAAjB,CAhCtC,CAiCGV,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqD,mBAAZ,eACC,yCAAU,iCAAY,KAAKjE,KAAL,CAAWS,KAAvB,2BAAgC,EAA1C,EAlCJ,CAoCG,KAAKV,OAAL,CAAawB,aAAb,gBACC;AACA;AACA;AACA,yCAAU,EAAE,CAAC,0BAAb,EAxCJ,CA0CGgB,MAAM,EAAI,IA1Cb,CAhFJ,cA6HGuC,eAAMqD,aAAN,CAAoBrD,eAAMsD,QAA1B,CAAoC,EAApC,CAAwC,IAAInC,QAAQ,EAAI,EAAhB,CAAxC,CA7HH,CADF,CAiID,CA7fD,C,kBANW/C,I,CAOJmF,W,CAAcvF,gC,CAPVI,I,CASJoF,S,CAAY,CACjB7H,KAAK,CAAE8H,mBAAUC,MADA,CAEjB9H,WAAW,CAAE6H,mBAAUC,MAFN,C,CA6fd,QAASC,CAAAA,IAAT,EAAgB,CACrB,KAAM,CAAEhJ,SAAF,CAAa2C,IAAb,CAAmBQ,qBAAnB,EAA6C,sBACjDE,gCADiD,CAAnD,CAIAF,qBAAqB,CAAC6F,IAAtB,CAA6B,IAA7B,CAEA,GAAIhJ,SAAJ,CAAe,mBAAO,0DAAGiJ,4BAAH,CAAP,CACf,mBAAO,oCAAK,EAAE,CAAC,QAAR,CAAiB,uBAAuB,CAAE,CAAEf,MAAM,CAAEvF,IAAV,CAA1C,EAAP,CACD,CAEM,KAAMuG,CAAAA,UAAN,QAAyB5G,iBAAuB,0CAQrDhC,OARqD,SAcrDqB,gBAAgB,CAACC,KAAD,CAAuB,CACrC,MAAOD,CAAAA,gBAAgB,CAAC,KAAKrB,OAAN,CAAe,KAAKC,KAApB,CAA2BqB,KAA3B,CAAvB,CACD,CAEDP,iBAAiB,EAAG,CAClB,MAAOA,CAAAA,iBAAiB,CAAC,KAAKf,OAAN,CAAe,KAAKC,KAApB,CAAxB,CACD,CAED0B,UAAU,CAACL,KAAD,CAAuB,CAC/B,MAAOK,CAAAA,UAAU,CAAC,KAAK3B,OAAN,CAAe,KAAKC,KAApB,CAA2BqB,KAA3B,CAAjB,CACD,CAEDvB,kBAAkB,EAAG,CACnB,MAAOA,CAAAA,kBAAkB,CAAC,KAAKC,OAAN,CAAe,KAAKC,KAApB,CAAzB,CACD,CAED,MAAO4I,CAAAA,qBAAP,CAA6BC,aAA7B,CAA6E,CAC3E,KAAM,CAAEzD,aAAF,EAAoByD,aAA1B,CACA,GAAI,CACF,KAAMC,CAAAA,IAAI,CAAGC,IAAI,CAACC,SAAL,CAAe5D,aAAf,CAAb,CACA,MAAO,qCAAqB0D,IAArB,CAAP,CACD,CAAC,MAAOG,GAAP,CAAY,CACZ,GAAIA,GAAG,CAACC,OAAJ,CAAYjC,OAAZ,CAAoB,oBAApB,CAAJ,CAA+C,CAC7C,KAAM,IAAIkC,CAAAA,KAAJ,CACH,2DAA0D/D,aAAa,CAACkC,IAAK,wDAD1E,CAAN,CAGD,CACD,KAAM2B,CAAAA,GAAN,CACD,CACF,CAEDvG,MAAM,EAAG,CACP,KAAM,CACJzC,WADI,CAEJR,SAFI,CAGJF,aAHI,CAIJ2G,kBAJI,CAKJtD,qBALI,CAMJ1C,6BANI,CAOJC,uBAPI,EAQF,KAAKJ,OART,CASA,KAAMqG,CAAAA,gBAAgB,CAAGF,kBAAkB,GAAK,KAAhD,CAEAtD,qBAAqB,CAAC+F,UAAtB,CAAmC,IAAnC,CAEA,GAAIlJ,SAAJ,CAAe,CACb,GAAIkB,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqC,QAAZ,GAAyB,YAA7B,CAA2C,CACzC,MAAO,KAAP,CACD,CAED,KAAMmG,CAAAA,WAAW,CAAG,CAClB,GAAG7J,aAAa,CAAC8J,QADC,CAElB,GAAG9J,aAAa,CAACa,aAFC,CAGlB,GAAGb,aAAa,CAAC6J,WAHC,CAApB,CAMA,mBACE,0DACGhD,gBAAgB,CAAG,IAAH,cACf,uCACE,EAAE,CAAC,eADL,CAEE,IAAI,CAAC,kBAFP,CAGE,KAAK,CAAE,KAAKpG,KAAL,CAAWS,KAHpB,CAIE,WAAW,CACT,KAAKT,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAL1C,CAOE,uBAAuB,CAAE,CACvB8G,MAAM,CAAEgB,UAAU,CAACC,qBAAX,CAAiC,KAAK7I,OAAtC,CADe,CAP3B,CAUE,sBAVF,EAFJ,CAeGqJ,WAAW,CAAC5I,GAAZ,CAAiBS,IAAD,eACf,uCACE,GAAG,CAAEA,IADP,CAEE,GAAG,CAAG,GAAEhB,WAAY,UAASgB,IAAK,GAAEf,6BAA8B,EAFpE,CAGE,KAAK,CAAE,KAAKF,KAAL,CAAWS,KAHpB,CAIE,WAAW,CACT,KAAKT,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAL1C,CAOE,sBAPF,EADD,CAfH,CADF,CA6BD,CAED,GAAIF,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYqC,QAAZ,GAAyB,YAA7B,CAA2C,CACzC,GAAI,KAAKjD,KAAL,CAAWU,WAAf,CACEgG,OAAO,CAACC,IAAR,CACE,0HADF,EAGH,CAED,KAAMtF,CAAAA,KAAoB,CAAG/B,gBAAgB,CAC3C,KAAKS,OAAL,CAAaR,aAD8B,CAE3C,KAAKQ,OAAL,CAAaqF,aAAb,CAA2BkC,IAFgB,CAG3C7H,SAH2C,CAA7C,CAMA,mBACE,0DACG,CAAC2G,gBAAD,EAAqB7G,aAAa,CAAC8J,QAAnC,CACG9J,aAAa,CAAC8J,QAAd,CAAuB7I,GAAvB,CAA4BS,IAAD,eACzB,uCACE,GAAG,CAAEA,IADP,CAEE,GAAG,CAAG,GAAEhB,WAAY,UAASwB,SAAS,CACpCR,IADoC,CAEpC,GAAEf,6BAA8B,EAJpC,CAKE,KAAK,CAAE,KAAKF,KAAL,CAAWS,KALpB,CAME,WAAW,CACT,KAAKT,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAP1C,EADF,CADH,CAaG,IAdN,CAeGuF,gBAAgB,CAAG,IAAH,cACf,uCACE,EAAE,CAAC,eADL,CAEE,IAAI,CAAC,kBAFP,CAGE,KAAK,CAAE,KAAKpG,KAAL,CAAWS,KAHpB,CAIE,WAAW,CACT,KAAKT,KAAL,CAAWU,WAAX,EAA0BC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,mBAL1C,CAOE,uBAAuB,CAAE,CACvB8G,MAAM,CAAEgB,UAAU,CAACC,qBAAX,CAAiC,KAAK7I,OAAtC,CADe,CAP3B,EAhBJ,CA4BGI,uBAAuB,EACtB,CAACiG,gBADF,EAEC,KAAKtG,kBAAL,EA9BJ,CA+BGK,uBAAuB,EACtB,CAACiG,gBADF,EAEC,KAAKtF,iBAAL,EAjCJ,CAkCGX,uBAAuB,EACtB,CAACiG,gBADF,EAEC,KAAKhF,gBAAL,CAAsBC,KAAtB,CApCJ,CAqCGlB,uBAAuB,EAAI,CAACiG,gBAA5B,EAAgD,KAAK1E,UAAL,CAAgBL,KAAhB,CArCnD,CADF,CAyCD,CA3JoD,C,8BAA1CsH,U,CACJN,W,CAAcvF,gC,CADV6F,U,CAGJL,S,CAAY,CACjB7H,KAAK,CAAE8H,mBAAUC,MADA,CAEjB9H,WAAW,CAAE6H,mBAAUC,MAFN,C,CAHRG,U,CAWJW,iB,CACL,0T,CAkJJ,QAASrB,CAAAA,UAAT,CAAoBpC,OAApB,CAAqC0D,MAArC,CAA6D,CAC3D,MAAO1D,CAAAA,OAAO,EAAK,GAAE0D,MAAO,GAAEA,MAAM,CAAC/H,QAAP,CAAgB,GAAhB,EAAuB,GAAvB,CAA6B,GAAI,OAA/D,CACD","sourcesContent":["import PropTypes from 'prop-types'\nimport React, { Component, ReactElement, ReactNode, useContext } from 'react'\nimport flush from 'styled-jsx/server'\nimport {\n AMP_RENDER_TARGET,\n OPTIMIZED_FONT_PROVIDERS,\n} from '../next-server/lib/constants'\nimport { DocumentContext as DocumentComponentContext } from '../next-server/lib/document-context'\nimport {\n DocumentContext,\n DocumentInitialProps,\n DocumentProps,\n} from '../next-server/lib/utils'\nimport {\n BuildManifest,\n getPageFiles,\n} from '../next-server/server/get-page-files'\nimport { cleanAmpPath } from '../next-server/server/utils'\nimport { htmlEscapeJsonString } from '../server/htmlescape'\nimport Script, { Props as ScriptLoaderProps } from '../client/script'\n\nexport { DocumentContext, DocumentInitialProps, DocumentProps }\n\nexport type OriginProps = {\n nonce?: string\n crossOrigin?: string\n}\n\ntype DocumentFiles = {\n sharedFiles: readonly string[]\n pageFiles: readonly string[]\n allFiles: readonly string[]\n}\n\nfunction getDocumentFiles(\n buildManifest: BuildManifest,\n pathname: string,\n inAmpMode: boolean\n): DocumentFiles {\n const sharedFiles: readonly string[] = getPageFiles(buildManifest, '/_app')\n const pageFiles: readonly string[] = inAmpMode\n ? []\n : getPageFiles(buildManifest, pathname)\n\n return {\n sharedFiles,\n pageFiles,\n allFiles: [...new Set([...sharedFiles, ...pageFiles])],\n }\n}\n\nfunction getPolyfillScripts(context: DocumentProps, props: OriginProps) {\n // polyfills.js has to be rendered as nomodule without async\n // It also has to be the first script to load\n const {\n assetPrefix,\n buildManifest,\n devOnlyCacheBusterQueryString,\n disableOptimizedLoading,\n } = context\n\n return buildManifest.polyfillFiles\n .filter(\n (polyfill) => polyfill.endsWith('.js') && !polyfill.endsWith('.module.js')\n )\n .map((polyfill) => (\n <script\n key={polyfill}\n defer={!disableOptimizedLoading}\n nonce={props.nonce}\n crossOrigin={props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN}\n noModule={true}\n src={`${assetPrefix}/_next/${polyfill}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n />\n ))\n}\n\nfunction getPreNextScripts(context: DocumentProps, props: OriginProps) {\n const { scriptLoader, disableOptimizedLoading } = context\n\n return (scriptLoader.beforeInteractive || []).map(\n (file: ScriptLoaderProps) => {\n const { strategy, ...scriptProps } = file\n return (\n <script\n {...scriptProps}\n defer={!disableOptimizedLoading}\n nonce={props.nonce}\n crossOrigin={props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN}\n />\n )\n }\n )\n}\n\nfunction getDynamicChunks(\n context: DocumentProps,\n props: OriginProps,\n files: DocumentFiles\n) {\n const {\n dynamicImports,\n assetPrefix,\n isDevelopment,\n devOnlyCacheBusterQueryString,\n disableOptimizedLoading,\n } = context\n\n return dynamicImports.map((file) => {\n if (!file.endsWith('.js') || files.allFiles.includes(file)) return null\n\n return (\n <script\n async={!isDevelopment && disableOptimizedLoading}\n defer={!disableOptimizedLoading}\n key={file}\n src={`${assetPrefix}/_next/${encodeURI(\n file\n )}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n nonce={props.nonce}\n crossOrigin={props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN}\n />\n )\n })\n}\n\nfunction getScripts(\n context: DocumentProps,\n props: OriginProps,\n files: DocumentFiles\n) {\n const {\n assetPrefix,\n buildManifest,\n isDevelopment,\n devOnlyCacheBusterQueryString,\n disableOptimizedLoading,\n } = context\n\n const normalScripts = files.allFiles.filter((file) => file.endsWith('.js'))\n const lowPriorityScripts = buildManifest.lowPriorityFiles?.filter((file) =>\n file.endsWith('.js')\n )\n\n return [...normalScripts, ...lowPriorityScripts].map((file) => {\n return (\n <script\n key={file}\n src={`${assetPrefix}/_next/${encodeURI(\n file\n )}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n nonce={props.nonce}\n async={!isDevelopment && disableOptimizedLoading}\n defer={!disableOptimizedLoading}\n crossOrigin={props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN}\n />\n )\n })\n}\n\n/**\n * `Document` component handles the initial `document` markup and renders only on the server side.\n * Commonly used for implementing server side rendering for `css-in-js` libraries.\n */\nexport default class Document<P = {}> extends Component<DocumentProps & P> {\n /**\n * `getInitialProps` hook returns the context object with the addition of `renderPage`.\n * `renderPage` callback executes `React` rendering logic synchronously to support server-rendering wrappers\n */\n static async getInitialProps(\n ctx: DocumentContext\n ): Promise<DocumentInitialProps> {\n const enhanceApp = (App: any) => {\n return (props: any) => <App {...props} />\n }\n\n const { html, head } = await ctx.renderPage({ enhanceApp })\n const styles = [...flush()]\n return { html, head, styles }\n }\n\n static renderDocument<Y>(\n DocumentComponent: new () => Document<Y>,\n props: DocumentProps & Y\n ): React.ReactElement {\n return (\n <DocumentComponentContext.Provider value={props}>\n <DocumentComponent {...props} />\n </DocumentComponentContext.Provider>\n )\n }\n\n render() {\n return (\n <Html>\n <Head />\n <body>\n <Main />\n <NextScript />\n </body>\n </Html>\n )\n }\n}\n\nexport function Html(\n props: React.DetailedHTMLProps<\n React.HtmlHTMLAttributes<HTMLHtmlElement>,\n HTMLHtmlElement\n >\n) {\n const { inAmpMode, docComponentsRendered, locale } = useContext(\n DocumentComponentContext\n )\n\n docComponentsRendered.Html = true\n\n return (\n <html\n {...props}\n lang={props.lang || locale || undefined}\n amp={inAmpMode ? '' : undefined}\n data-ampdevmode={\n inAmpMode && process.env.NODE_ENV !== 'production' ? '' : undefined\n }\n />\n )\n}\n\nexport class Head extends Component<\n OriginProps &\n React.DetailedHTMLProps<\n React.HTMLAttributes<HTMLHeadElement>,\n HTMLHeadElement\n >\n> {\n static contextType = DocumentComponentContext\n\n static propTypes = {\n nonce: PropTypes.string,\n crossOrigin: PropTypes.string,\n }\n\n context!: React.ContextType<typeof DocumentComponentContext>\n\n getCssLinks(files: DocumentFiles): JSX.Element[] | null {\n const {\n assetPrefix,\n devOnlyCacheBusterQueryString,\n dynamicImports,\n } = this.context\n const cssFiles = files.allFiles.filter((f) => f.endsWith('.css'))\n const sharedFiles: Set<string> = new Set(files.sharedFiles)\n\n // Unmanaged files are CSS files that will be handled directly by the\n // webpack runtime (`mini-css-extract-plugin`).\n let unmangedFiles: Set<string> = new Set([])\n let dynamicCssFiles = Array.from(\n new Set(dynamicImports.filter((file) => file.endsWith('.css')))\n )\n if (dynamicCssFiles.length) {\n const existing = new Set(cssFiles)\n dynamicCssFiles = dynamicCssFiles.filter(\n (f) => !(existing.has(f) || sharedFiles.has(f))\n )\n unmangedFiles = new Set(dynamicCssFiles)\n cssFiles.push(...dynamicCssFiles)\n }\n\n let cssLinkElements: JSX.Element[] = []\n cssFiles.forEach((file) => {\n const isSharedFile = sharedFiles.has(file)\n\n if (!process.env.__NEXT_OPTIMIZE_CSS) {\n cssLinkElements.push(\n <link\n key={`${file}-preload`}\n nonce={this.props.nonce}\n rel=\"preload\"\n href={`${assetPrefix}/_next/${encodeURI(\n file\n )}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n as=\"style\"\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n />\n )\n }\n\n const isUnmanagedFile = unmangedFiles.has(file)\n cssLinkElements.push(\n <link\n key={file}\n nonce={this.props.nonce}\n rel=\"stylesheet\"\n href={`${assetPrefix}/_next/${encodeURI(\n file\n )}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n data-n-g={isUnmanagedFile ? undefined : isSharedFile ? '' : undefined}\n data-n-p={isUnmanagedFile ? undefined : isSharedFile ? undefined : ''}\n />\n )\n })\n\n if (\n process.env.NODE_ENV !== 'development' &&\n process.env.__NEXT_OPTIMIZE_FONTS\n ) {\n cssLinkElements = this.makeStylesheetInert(\n cssLinkElements\n ) as ReactElement[]\n }\n\n return cssLinkElements.length === 0 ? null : cssLinkElements\n }\n\n getPreloadDynamicChunks() {\n const {\n dynamicImports,\n assetPrefix,\n devOnlyCacheBusterQueryString,\n } = this.context\n\n return (\n dynamicImports\n .map((file) => {\n if (!file.endsWith('.js')) {\n return null\n }\n\n return (\n <link\n rel=\"preload\"\n key={file}\n href={`${assetPrefix}/_next/${encodeURI(\n file\n )}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n as=\"script\"\n nonce={this.props.nonce}\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n />\n )\n })\n // Filter out nulled scripts\n .filter(Boolean)\n )\n }\n\n getPreloadMainLinks(files: DocumentFiles): JSX.Element[] | null {\n const {\n assetPrefix,\n devOnlyCacheBusterQueryString,\n scriptLoader,\n } = this.context\n const preloadFiles = files.allFiles.filter((file: string) => {\n return file.endsWith('.js')\n })\n\n return [\n ...(scriptLoader.beforeInteractive || []).map((file) => (\n <link\n key={file.src}\n nonce={this.props.nonce}\n rel=\"preload\"\n href={file.src}\n as=\"script\"\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n />\n )),\n ...preloadFiles.map((file: string) => (\n <link\n key={file}\n nonce={this.props.nonce}\n rel=\"preload\"\n href={`${assetPrefix}/_next/${encodeURI(\n file\n )}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n as=\"script\"\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n />\n )),\n ]\n }\n\n getDynamicChunks(files: DocumentFiles) {\n return getDynamicChunks(this.context, this.props, files)\n }\n\n getPreNextScripts() {\n return getPreNextScripts(this.context, this.props)\n }\n\n getScripts(files: DocumentFiles) {\n return getScripts(this.context, this.props, files)\n }\n\n getPolyfillScripts() {\n return getPolyfillScripts(this.context, this.props)\n }\n\n handleDocumentScriptLoaderItems(children: React.ReactNode): ReactNode[] {\n const { scriptLoader } = this.context\n const scriptLoaderItems: ScriptLoaderProps[] = []\n const filteredChildren: ReactNode[] = []\n\n React.Children.forEach(children, (child: any) => {\n if (child.type === Script) {\n if (child.props.strategy === 'beforeInteractive') {\n scriptLoader.beforeInteractive = (\n scriptLoader.beforeInteractive || []\n ).concat([\n {\n ...child.props,\n },\n ])\n return\n } else if (\n ['lazyOnload', 'afterInteractive'].includes(child.props.strategy)\n ) {\n scriptLoaderItems.push(child.props)\n return\n }\n }\n\n filteredChildren.push(child)\n })\n\n this.context.__NEXT_DATA__.scriptLoader = scriptLoaderItems\n\n return filteredChildren\n }\n\n makeStylesheetInert(node: ReactNode): ReactNode[] {\n return React.Children.map(node, (c: any) => {\n if (\n c.type === 'link' &&\n c.props['href'] &&\n OPTIMIZED_FONT_PROVIDERS.some(({ url }) =>\n c.props['href'].startsWith(url)\n )\n ) {\n const newProps = { ...(c.props || {}) }\n newProps['data-href'] = newProps['href']\n newProps['href'] = undefined\n return React.cloneElement(c, newProps)\n } else if (c.props && c.props['children']) {\n c.props['children'] = this.makeStylesheetInert(c.props['children'])\n }\n return c\n })\n }\n\n render() {\n const {\n styles,\n ampPath,\n inAmpMode,\n hybridAmp,\n canonicalBase,\n __NEXT_DATA__,\n dangerousAsPath,\n headTags,\n unstable_runtimeJS,\n unstable_JsPreload,\n disableOptimizedLoading,\n } = this.context\n\n const disableRuntimeJS = unstable_runtimeJS === false\n const disableJsPreload =\n unstable_JsPreload === false || !disableOptimizedLoading\n\n this.context.docComponentsRendered.Head = true\n\n let { head } = this.context\n let cssPreloads: Array<JSX.Element> = []\n let otherHeadElements: Array<JSX.Element> = []\n if (head) {\n head.forEach((c) => {\n if (\n c &&\n c.type === 'link' &&\n c.props['rel'] === 'preload' &&\n c.props['as'] === 'style'\n ) {\n cssPreloads.push(c)\n } else {\n c && otherHeadElements.push(c)\n }\n })\n head = cssPreloads.concat(otherHeadElements)\n }\n let children = React.Children.toArray(this.props.children).filter(Boolean)\n // show a warning if Head contains <title> (only in development)\n if (process.env.NODE_ENV !== 'production') {\n children = React.Children.map(children, (child: any) => {\n const isReactHelmet = child?.props?.['data-react-helmet']\n if (!isReactHelmet) {\n if (child?.type === 'title') {\n console.warn(\n \"Warning: <title> should not be used in _document.js's <Head>. https://nextjs.org/docs/messages/no-document-title\"\n )\n } else if (\n child?.type === 'meta' &&\n child?.props?.name === 'viewport'\n ) {\n console.warn(\n \"Warning: viewport meta tags should not be used in _document.js's <Head>. https://nextjs.org/docs/messages/no-document-viewport-meta\"\n )\n }\n }\n return child\n })\n if (this.props.crossOrigin)\n console.warn(\n 'Warning: `Head` attribute `crossOrigin` is deprecated. https://nextjs.org/docs/messages/doc-crossorigin-deprecated'\n )\n }\n\n if (\n process.env.NODE_ENV !== 'development' &&\n process.env.__NEXT_OPTIMIZE_FONTS &&\n !inAmpMode\n ) {\n children = this.makeStylesheetInert(children)\n }\n\n children = this.handleDocumentScriptLoaderItems(children)\n\n let hasAmphtmlRel = false\n let hasCanonicalRel = false\n\n // show warning and remove conflicting amp head tags\n head = React.Children.map(head || [], (child) => {\n if (!child) return child\n const { type, props } = child\n if (inAmpMode) {\n let badProp: string = ''\n\n if (type === 'meta' && props.name === 'viewport') {\n badProp = 'name=\"viewport\"'\n } else if (type === 'link' && props.rel === 'canonical') {\n hasCanonicalRel = true\n } else if (type === 'script') {\n // only block if\n // 1. it has a src and isn't pointing to ampproject's CDN\n // 2. it is using dangerouslySetInnerHTML without a type or\n // a type of text/javascript\n if (\n (props.src && props.src.indexOf('ampproject') < -1) ||\n (props.dangerouslySetInnerHTML &&\n (!props.type || props.type === 'text/javascript'))\n ) {\n badProp = '<script'\n Object.keys(props).forEach((prop) => {\n badProp += ` ${prop}=\"${props[prop]}\"`\n })\n badProp += '/>'\n }\n }\n\n if (badProp) {\n console.warn(\n `Found conflicting amp tag \"${child.type}\" with conflicting prop ${badProp} in ${__NEXT_DATA__.page}. https://nextjs.org/docs/messages/conflicting-amp-tag`\n )\n return null\n }\n } else {\n // non-amp mode\n if (type === 'link' && props.rel === 'amphtml') {\n hasAmphtmlRel = true\n }\n }\n return child\n })\n\n // try to parse styles from fragment for backwards compat\n const curStyles: React.ReactElement[] = Array.isArray(styles)\n ? (styles as React.ReactElement[])\n : []\n if (\n inAmpMode &&\n styles &&\n // @ts-ignore Property 'props' does not exist on type ReactElement\n styles.props &&\n // @ts-ignore Property 'props' does not exist on type ReactElement\n Array.isArray(styles.props.children)\n ) {\n const hasStyles = (el: React.ReactElement) =>\n el?.props?.dangerouslySetInnerHTML?.__html\n // @ts-ignore Property 'props' does not exist on type ReactElement\n styles.props.children.forEach((child: React.ReactElement) => {\n if (Array.isArray(child)) {\n child.forEach((el) => hasStyles(el) && curStyles.push(el))\n } else if (hasStyles(child)) {\n curStyles.push(child)\n }\n })\n }\n\n const files: DocumentFiles = getDocumentFiles(\n this.context.buildManifest,\n this.context.__NEXT_DATA__.page,\n inAmpMode\n )\n\n return (\n <head {...this.props}>\n {this.context.isDevelopment && (\n <>\n <style\n data-next-hide-fouc\n data-ampdevmode={inAmpMode ? 'true' : undefined}\n dangerouslySetInnerHTML={{\n __html: `body{display:none}`,\n }}\n />\n <noscript\n data-next-hide-fouc\n data-ampdevmode={inAmpMode ? 'true' : undefined}\n >\n <style\n dangerouslySetInnerHTML={{\n __html: `body{display:block}`,\n }}\n />\n </noscript>\n </>\n )}\n {children}\n {process.env.__NEXT_OPTIMIZE_FONTS && (\n <meta name=\"next-font-preconnect\" />\n )}\n {head}\n <meta\n name=\"next-head-count\"\n content={React.Children.count(head || []).toString()}\n />\n {inAmpMode && (\n <>\n <meta\n name=\"viewport\"\n content=\"width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1\"\n />\n {!hasCanonicalRel && (\n <link\n rel=\"canonical\"\n href={canonicalBase + cleanAmpPath(dangerousAsPath)}\n />\n )}\n {/* https://www.ampproject.org/docs/fundamentals/optimize_amp#optimize-the-amp-runtime-loading */}\n <link\n rel=\"preload\"\n as=\"script\"\n href=\"https://cdn.ampproject.org/v0.js\"\n />\n {/* Add custom styles before AMP styles to prevent accidental overrides */}\n {styles && (\n <style\n amp-custom=\"\"\n dangerouslySetInnerHTML={{\n __html: curStyles\n .map((style) => style.props.dangerouslySetInnerHTML.__html)\n .join('')\n .replace(/\\/\\*# sourceMappingURL=.*\\*\\//g, '')\n .replace(/\\/\\*@ sourceURL=.*?\\*\\//g, ''),\n }}\n />\n )}\n <style\n amp-boilerplate=\"\"\n dangerouslySetInnerHTML={{\n __html: `body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}`,\n }}\n />\n <noscript>\n <style\n amp-boilerplate=\"\"\n dangerouslySetInnerHTML={{\n __html: `body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}`,\n }}\n />\n </noscript>\n <script async src=\"https://cdn.ampproject.org/v0.js\" />\n </>\n )}\n {!inAmpMode && (\n <>\n {!hasAmphtmlRel && hybridAmp && (\n <link\n rel=\"amphtml\"\n href={canonicalBase + getAmpPath(ampPath, dangerousAsPath)}\n />\n )}\n {!process.env.__NEXT_OPTIMIZE_CSS && this.getCssLinks(files)}\n {!process.env.__NEXT_OPTIMIZE_CSS && (\n <noscript data-n-css={this.props.nonce ?? ''} />\n )}\n {process.env.__NEXT_OPTIMIZE_IMAGES && (\n <meta name=\"next-image-preload\" />\n )}\n {!disableRuntimeJS &&\n !disableJsPreload &&\n this.getPreloadDynamicChunks()}\n {!disableRuntimeJS &&\n !disableJsPreload &&\n this.getPreloadMainLinks(files)}\n {!disableOptimizedLoading &&\n !disableRuntimeJS &&\n this.getPolyfillScripts()}\n {!disableOptimizedLoading &&\n !disableRuntimeJS &&\n this.getPreNextScripts()}\n {!disableOptimizedLoading &&\n !disableRuntimeJS &&\n this.getDynamicChunks(files)}\n {!disableOptimizedLoading &&\n !disableRuntimeJS &&\n this.getScripts(files)}\n {process.env.__NEXT_OPTIMIZE_CSS && this.getCssLinks(files)}\n {process.env.__NEXT_OPTIMIZE_CSS && (\n <noscript data-n-css={this.props.nonce ?? ''} />\n )}\n {this.context.isDevelopment && (\n // this element is used to mount development styles so the\n // ordering matches production\n // (by default, style-loader injects at the bottom of <head />)\n <noscript id=\"__next_css__DO_NOT_USE__\" />\n )}\n {styles || null}\n </>\n )}\n {React.createElement(React.Fragment, {}, ...(headTags || []))}\n </head>\n )\n }\n}\n\nexport function Main() {\n const { inAmpMode, html, docComponentsRendered } = useContext(\n DocumentComponentContext\n )\n\n docComponentsRendered.Main = true\n\n if (inAmpMode) return <>{AMP_RENDER_TARGET}</>\n return <div id=\"__next\" dangerouslySetInnerHTML={{ __html: html }} />\n}\n\nexport class NextScript extends Component<OriginProps> {\n static contextType = DocumentComponentContext\n\n static propTypes = {\n nonce: PropTypes.string,\n crossOrigin: PropTypes.string,\n }\n\n context!: React.ContextType<typeof DocumentComponentContext>\n\n // Source: https://gist.github.com/samthor/64b114e4a4f539915a95b91ffd340acc\n static safariNomoduleFix =\n '!function(){var e=document,t=e.createElement(\"script\");if(!(\"noModule\"in t)&&\"onbeforeload\"in t){var n=!1;e.addEventListener(\"beforeload\",function(e){if(e.target===t)n=!0;else if(!e.target.hasAttribute(\"nomodule\")||!n)return;e.preventDefault()},!0),t.type=\"module\",t.src=\".\",e.head.appendChild(t),t.remove()}}();'\n\n getDynamicChunks(files: DocumentFiles) {\n return getDynamicChunks(this.context, this.props, files)\n }\n\n getPreNextScripts() {\n return getPreNextScripts(this.context, this.props)\n }\n\n getScripts(files: DocumentFiles) {\n return getScripts(this.context, this.props, files)\n }\n\n getPolyfillScripts() {\n return getPolyfillScripts(this.context, this.props)\n }\n\n static getInlineScriptSource(documentProps: Readonly<DocumentProps>): string {\n const { __NEXT_DATA__ } = documentProps\n try {\n const data = JSON.stringify(__NEXT_DATA__)\n return htmlEscapeJsonString(data)\n } catch (err) {\n if (err.message.indexOf('circular structure')) {\n throw new Error(\n `Circular structure in \"getInitialProps\" result of page \"${__NEXT_DATA__.page}\". https://nextjs.org/docs/messages/circular-structure`\n )\n }\n throw err\n }\n }\n\n render() {\n const {\n assetPrefix,\n inAmpMode,\n buildManifest,\n unstable_runtimeJS,\n docComponentsRendered,\n devOnlyCacheBusterQueryString,\n disableOptimizedLoading,\n } = this.context\n const disableRuntimeJS = unstable_runtimeJS === false\n\n docComponentsRendered.NextScript = true\n\n if (inAmpMode) {\n if (process.env.NODE_ENV === 'production') {\n return null\n }\n\n const ampDevFiles = [\n ...buildManifest.devFiles,\n ...buildManifest.polyfillFiles,\n ...buildManifest.ampDevFiles,\n ]\n\n return (\n <>\n {disableRuntimeJS ? null : (\n <script\n id=\"__NEXT_DATA__\"\n type=\"application/json\"\n nonce={this.props.nonce}\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n dangerouslySetInnerHTML={{\n __html: NextScript.getInlineScriptSource(this.context),\n }}\n data-ampdevmode\n />\n )}\n {ampDevFiles.map((file) => (\n <script\n key={file}\n src={`${assetPrefix}/_next/${file}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n nonce={this.props.nonce}\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n data-ampdevmode\n />\n ))}\n </>\n )\n }\n\n if (process.env.NODE_ENV !== 'production') {\n if (this.props.crossOrigin)\n console.warn(\n 'Warning: `NextScript` attribute `crossOrigin` is deprecated. https://nextjs.org/docs/messages/doc-crossorigin-deprecated'\n )\n }\n\n const files: DocumentFiles = getDocumentFiles(\n this.context.buildManifest,\n this.context.__NEXT_DATA__.page,\n inAmpMode\n )\n\n return (\n <>\n {!disableRuntimeJS && buildManifest.devFiles\n ? buildManifest.devFiles.map((file: string) => (\n <script\n key={file}\n src={`${assetPrefix}/_next/${encodeURI(\n file\n )}${devOnlyCacheBusterQueryString}`}\n nonce={this.props.nonce}\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n />\n ))\n : null}\n {disableRuntimeJS ? null : (\n <script\n id=\"__NEXT_DATA__\"\n type=\"application/json\"\n nonce={this.props.nonce}\n crossOrigin={\n this.props.crossOrigin || process.env.__NEXT_CROSS_ORIGIN\n }\n dangerouslySetInnerHTML={{\n __html: NextScript.getInlineScriptSource(this.context),\n }}\n />\n )}\n {disableOptimizedLoading &&\n !disableRuntimeJS &&\n this.getPolyfillScripts()}\n {disableOptimizedLoading &&\n !disableRuntimeJS &&\n this.getPreNextScripts()}\n {disableOptimizedLoading &&\n !disableRuntimeJS &&\n this.getDynamicChunks(files)}\n {disableOptimizedLoading && !disableRuntimeJS && this.getScripts(files)}\n </>\n )\n }\n}\n\nfunction getAmpPath(ampPath: string, asPath: string): string {\n return ampPath || `${asPath}${asPath.includes('?') ? '&' : '?'}amp=1`\n}\n"]}
\No newline at end of file