UNPKG

1.42 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["../../telemetry/ci-info.ts"],"names":["isCI","_isCI","name","_name","ciEnvironment","isZeitNow","process","env","NOW_BUILDER","envStack","STACK","isHeroku","toLowerCase","includes","hasNextSupport","Boolean"],"mappings":"6FAAA,0E,mFAEA,KAAM,CAAEA,IAAI,CAAEC,KAAR,CAAeC,IAAI,CAAEC,KAArB,EAA+BC,eAArC,CAEA,KAAMC,CAAAA,SAAS,CAAG,CAAC,CAACC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,WAAhC,CAEA,KAAMC,CAAAA,QAAQ,CAAGH,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYG,KAA7B,CACA,KAAMC,CAAAA,QAAQ,CACZ,MAAOF,CAAAA,QAAP,GAAoB,QAApB,EAAgCA,QAAQ,CAACG,WAAT,GAAuBC,QAAvB,CAAgC,QAAhC,CADlC,CAGO,KAAMb,CAAAA,IAAI,CAAGK,SAAS,EAAIM,QAAb,EAAyBV,KAAtC,C,kBACA,KAAMC,CAAAA,IAAI,CAAGG,SAAS,CAAG,UAAH,CAAgBM,QAAQ,CAAG,QAAH,CAAcR,KAA5D,CAEP;AACA;AACA;kBACO,KAAMW,CAAAA,cAAc,CAAGC,OAAO,CAACV,SAAD,CAA9B,C","sourcesContent":["import ciEnvironment from 'next/dist/compiled/ci-info'\n\nconst { isCI: _isCI, name: _name } = ciEnvironment\n\nconst isZeitNow = !!process.env.NOW_BUILDER\n\nconst envStack = process.env.STACK\nconst isHeroku =\n typeof envStack === 'string' && envStack.toLowerCase().includes('heroku')\n\nexport const isCI = isZeitNow || isHeroku || _isCI\nexport const name = isZeitNow ? 'ZEIT Now' : isHeroku ? 'Heroku' : _name\n\n// This boolean indicates if the CI platform has first-class Next.js support,\n// which allows us to disable certain messages which do not require their\n// action.\nexport const hasNextSupport = Boolean(isZeitNow)\n"]}
\No newline at end of file