UNPKG

8.11 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["../../../telemetry/events/version.ts"],"names":["EVENT_VERSION","hasBabelConfig","dir","noopFile","path","join","res","require","loadPartialConfig","cwd","filename","sourceFileName","isForTooling","options","presets","every","e","file","request","plugins","length","hasFilesystemConfig","getNextConfig","phase","configurationPath","findUp","sync","CONFIG_FILE","configurationModule","default","eventCliSession","event","process","env","__NEXT_VERSION","userConfiguration","images","i18n","payload","nextVersion","nodeVersion","version","cliCommand","isSrcDir","hasNowJson","isCustomServer","hasNextConfig","buildTarget","target","hasWebpackConfig","webpack","imageEnabled","basePathEnabled","basePath","i18nEnabled","locales","localeDomainsCount","domains","localeDetectionEnabled","localeDetection","imageDomainsCount","imageSizes","sizes","imageLoader","loader","trailingSlashEnabled","trailingSlash","reactStrictMode","webpackVersion","eventName"],"mappings":"6EAAA,0EACA,kDACA,0DAMA,uD,mFAEA,KAAMA,CAAAA,aAAa,CAAG,0BAAtB,CA2BA,QAASC,CAAAA,cAAT,CAAwBC,GAAxB,CAA8C,CAC5C,GAAI,2EACF,KAAMC,CAAAA,QAAQ,CAAGC,cAAKC,IAAL,CAAUH,GAAV,CAAe,SAAf,CAAjB,CACA,KAAMI,CAAAA,GAAG,CAAGC,OAAO,CAAC,+BAAD,CAAP,CAAyCC,iBAAzC,CAA2D,CACrEC,GAAG,CAAEP,GADgE,CAErEQ,QAAQ,CAAEP,QAF2D,CAGrEQ,cAAc,CAAER,QAHqD,CAA3D,CAAZ,CAKA,KAAMS,CAAAA,YAAY,CAChB,eAAAN,GAAG,CAACO,OAAJ,kDAAaC,OAAb,oCAAsBC,KAAtB,CACGC,CAAD,qBAAY,CAAAA,CAAC,MAAD,iBAAAA,CAAC,CAAEC,IAAH,uBAASC,OAAT,IAAqB,YAAjC,EADF,IAEK,gBAAAZ,GAAG,CAACO,OAAJ,oDAAaM,OAAb,qCAAsBC,MAAtB,IAAiC,CAHxC,CAIA,MAAOd,CAAAA,GAAG,CAACe,mBAAJ,IAA6B,CAACT,YAArC,CACD,CAAC,cAAM,CACN,MAAO,MAAP,CACD,CACF,CAOD,QAASU,CAAAA,aAAT,CACEC,KADF,CAEErB,GAFF,CAGiC,CAC/B,GAAI,CACF,KAAMsB,CAAAA,iBAAiB,CAAGC,gBAAOC,IAAP,CAAYC,sBAAZ,CAAyB,CACjDlB,GAAG,CAAEP,GAD4C,CAAzB,CAA1B,CAIA,GAAIsB,iBAAJ,CAAuB,CACrB;AACA;AACA,KAAMI,CAAAA,mBAAmB,CAAGrB,OAAO,CAACiB,iBAAD,CAAnC,CAEA;AACA,MAAO,4BACLD,KADK,CAELK,mBAAmB,CAACC,OAApB,EAA+BD,mBAF1B,CAAP,CAID,CACF,CAAC,eAAM,CACN;AACD,CACD,MAAO,KAAP,CACD,CAEM,QAASE,CAAAA,eAAT,CACLP,KADK,CAELrB,GAFK,CAGL6B,KAHK,CAuBqD,2BAC1D;AACA,GAAI,MAAOC,CAAAA,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,cAAnB,GAAsC,QAA1C,CAAoD,CAClD,MAAO,EAAP,CACD,CAED,KAAMC,CAAAA,iBAAiB,CAAGb,aAAa,CAACC,KAAD,CAAQrB,GAAR,CAAvC,CAEA,KAAM,CAAEkC,MAAF,CAAUC,IAAV,EAAmBF,iBAAiB,EAAI,EAA9C,CAEA,KAAMG,CAAAA,OAA+B,CAAG,CACtCC,WAAW,CAAEP,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,cADa,CAEtCM,WAAW,CAAER,OAAO,CAACS,OAFiB,CAGtCC,UAAU,CAAEX,KAAK,CAACW,UAHoB,CAItCC,QAAQ,CAAEZ,KAAK,CAACY,QAJsB,CAKtCC,UAAU,CAAEb,KAAK,CAACa,UALoB,CAMtCC,cAAc,CAAEd,KAAK,CAACc,cANgB,CAOtCC,aAAa,CAAE,CAAC,CAACX,iBAPqB,CAQtCY,WAAW,wBAAEZ,iBAAF,cAAEA,iBAAiB,CAAEa,MAArB,8BAA+B,SARJ,CAStCC,gBAAgB,CAAE,OAAOd,iBAAP,cAAOA,iBAAiB,CAAEe,OAA1B,IAAsC,UATlB,CAUtCjD,cAAc,CAAEA,cAAc,CAACC,GAAD,CAVQ,CAWtCiD,YAAY,CAAE,CAAC,CAACf,MAXsB,CAYtCgB,eAAe,CAAE,CAAC,EAACjB,iBAAD,QAACA,iBAAiB,CAAEkB,QAApB,CAZoB,CAatCC,WAAW,CAAE,CAAC,CAACjB,IAbuB,CActCkB,OAAO,CAAElB,IAAI,MAAJ,EAAAA,IAAI,CAAEkB,OAAN,CAAgBlB,IAAI,CAACkB,OAAL,CAAalD,IAAb,CAAkB,GAAlB,CAAhB,CAAyC,IAdZ,CAetCmD,kBAAkB,CAAEnB,IAAI,MAAJ,EAAAA,IAAI,CAAEoB,OAAN,CAAgBpB,IAAI,CAACoB,OAAL,CAAarC,MAA7B,CAAsC,IAfpB,CAgBtCsC,sBAAsB,CAAE,CAACrB,IAAD,CAAQ,IAAR,CAAeA,IAAI,CAACsB,eAAL,GAAyB,KAhB1B,CAiBtCC,iBAAiB,CAAExB,MAAM,MAAN,EAAAA,MAAM,CAAEqB,OAAR,CAAkBrB,MAAM,CAACqB,OAAP,CAAerC,MAAjC,CAA0C,IAjBvB,CAkBtCyC,UAAU,CAAEzB,MAAM,MAAN,EAAAA,MAAM,CAAE0B,KAAR,CAAgB1B,MAAM,CAAC0B,KAAP,CAAazD,IAAb,CAAkB,GAAlB,CAAhB,CAAyC,IAlBf,CAmBtC0D,WAAW,CAAE3B,MAAF,cAAEA,MAAM,CAAE4B,MAnBiB,CAoBtCC,oBAAoB,CAAE,CAAC,EAAC9B,iBAAD,QAACA,iBAAiB,CAAE+B,aAApB,CApBe,CAqBtCC,eAAe,CAAE,CAAC,EAAChC,iBAAD,QAACA,iBAAiB,CAAEgC,eAApB,CArBoB,CAsBtCC,cAAc,CAAErC,KAAK,CAACqC,cAAN,EAAwB,IAtBF,CAAxC,CAwBA,MAAO,CAAC,CAAEC,SAAS,CAAErE,aAAb,CAA4BsC,OAA5B,CAAD,CAAP,CACD","sourcesContent":["import findUp from 'next/dist/compiled/find-up'\nimport path from 'path'\nimport {\n CONFIG_FILE,\n PHASE_DEVELOPMENT_SERVER,\n PHASE_EXPORT,\n PHASE_PRODUCTION_BUILD,\n} from '../../next-server/lib/constants'\nimport { normalizeConfig } from '../../next-server/server/config'\n\nconst EVENT_VERSION = 'NEXT_CLI_SESSION_STARTED'\n\ntype EventCliSessionStarted = {\n nextVersion: string\n nodeVersion: string\n cliCommand: string\n isSrcDir: boolean | null\n hasNowJson: boolean\n isCustomServer: boolean | null\n hasNextConfig: boolean\n buildTarget: string\n hasWebpackConfig: boolean\n hasBabelConfig: boolean\n basePathEnabled: boolean\n i18nEnabled: boolean\n imageEnabled: boolean\n locales: string | null\n localeDomainsCount: number | null\n localeDetectionEnabled: boolean | null\n imageDomainsCount: number | null\n imageSizes: string | null\n imageLoader: string | null\n trailingSlashEnabled: boolean\n reactStrictMode: boolean\n webpackVersion: number | null\n}\n\nfunction hasBabelConfig(dir: string): boolean {\n try {\n const noopFile = path.join(dir, 'noop.js')\n const res = require('next/dist/compiled/babel/core').loadPartialConfig({\n cwd: dir,\n filename: noopFile,\n sourceFileName: noopFile,\n }) as any\n const isForTooling =\n res.options?.presets?.every(\n (e: any) => e?.file?.request === 'next/babel'\n ) && res.options?.plugins?.length === 0\n return res.hasFilesystemConfig() && !isForTooling\n } catch {\n return false\n }\n}\n\ntype NextConfigurationPhase =\n | typeof PHASE_DEVELOPMENT_SERVER\n | typeof PHASE_PRODUCTION_BUILD\n | typeof PHASE_EXPORT\n\nfunction getNextConfig(\n phase: NextConfigurationPhase,\n dir: string\n): { [key: string]: any } | null {\n try {\n const configurationPath = findUp.sync(CONFIG_FILE, {\n cwd: dir,\n })\n\n if (configurationPath) {\n // This should've already been loaded, and thus should be cached / won't\n // be re-evaluated.\n const configurationModule = require(configurationPath)\n\n // Re-normalize the configuration.\n return normalizeConfig(\n phase,\n configurationModule.default || configurationModule\n )\n }\n } catch {\n // ignored\n }\n return null\n}\n\nexport function eventCliSession(\n phase: NextConfigurationPhase,\n dir: string,\n event: Omit<\n EventCliSessionStarted,\n | 'nextVersion'\n | 'nodeVersion'\n | 'hasNextConfig'\n | 'buildTarget'\n | 'hasWebpackConfig'\n | 'hasBabelConfig'\n | 'basePathEnabled'\n | 'i18nEnabled'\n | 'imageEnabled'\n | 'locales'\n | 'localeDomainsCount'\n | 'localeDetectionEnabled'\n | 'imageDomainsCount'\n | 'imageSizes'\n | 'imageLoader'\n | 'trailingSlashEnabled'\n | 'reactStrictMode'\n >\n): { eventName: string; payload: EventCliSessionStarted }[] {\n // This should be an invariant, if it fails our build tooling is broken.\n if (typeof process.env.__NEXT_VERSION !== 'string') {\n return []\n }\n\n const userConfiguration = getNextConfig(phase, dir)\n\n const { images, i18n } = userConfiguration || {}\n\n const payload: EventCliSessionStarted = {\n nextVersion: process.env.__NEXT_VERSION,\n nodeVersion: process.version,\n cliCommand: event.cliCommand,\n isSrcDir: event.isSrcDir,\n hasNowJson: event.hasNowJson,\n isCustomServer: event.isCustomServer,\n hasNextConfig: !!userConfiguration,\n buildTarget: userConfiguration?.target ?? 'default',\n hasWebpackConfig: typeof userConfiguration?.webpack === 'function',\n hasBabelConfig: hasBabelConfig(dir),\n imageEnabled: !!images,\n basePathEnabled: !!userConfiguration?.basePath,\n i18nEnabled: !!i18n,\n locales: i18n?.locales ? i18n.locales.join(',') : null,\n localeDomainsCount: i18n?.domains ? i18n.domains.length : null,\n localeDetectionEnabled: !i18n ? null : i18n.localeDetection !== false,\n imageDomainsCount: images?.domains ? images.domains.length : null,\n imageSizes: images?.sizes ? images.sizes.join(',') : null,\n imageLoader: images?.loader,\n trailingSlashEnabled: !!userConfiguration?.trailingSlash,\n reactStrictMode: !!userConfiguration?.reactStrictMode,\n webpackVersion: event.webpackVersion || null,\n }\n return [{ eventName: EVENT_VERSION, payload }]\n}\n"]}
\No newline at end of file