UNPKG

277 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/universalModuleDefinition","webpack:///webpack/bootstrap d808a416ea0de33d4059","webpack:///web/ui_utils.js","webpack:///web/pdfjs.js","webpack:///web/dom_events.js","webpack:///web/pdf_link_service.js","webpack:///web/annotation_layer_builder.js","webpack:///web/text_layer_builder.js","webpack:///web/pdf_page_view.js","webpack:///web/pdf_rendering_queue.js","webpack:///web/base_viewer.js","webpack:///web/pdf_viewer.component.js","webpack:///web/download_manager.js","webpack:///web/genericl10n.js","webpack:///external/webL10n/l10n.js","webpack:///web/pdf_find_controller.js","webpack:///web/pdf_history.js","webpack:///web/viewer_compatibility.js","webpack:///web/pdf_single_page_viewer.js","webpack:///web/pdf_viewer.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACD,O;ACVA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;;AAGA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAK;AACL;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,mCAA2B,0BAA0B,EAAE;AACvD,yCAAiC,eAAe;AAChD;AACA;AACA;;AAEA;AACA,8DAAsD,+DAA+D;;AAErH;AACA;;AAEA;AACA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AC9CwC;;;;AAExC,IAAM,YAAY,OAAO;AACzB,IAAM,sBAAsB;AAC5B,IAAM,gBAAgB;AACtB,IAAM,YAAY;AAClB,IAAM,YAAY;AAClB,IAAM,gBAAgB;AACtB,IAAM,iBAAiB;AACvB,IAAM,oBAAoB;AAC1B,IAAM,mBAAmB;AAEzB,IAAM;AACJ,WAAS;AACT,UAAQ;AACR,YAAU;AACV,cAAY;AAJgB;AAO9B,IAAM;AACJ,UAAQ;AACR,OAAK;AAFc;AAKrB,IAAM;AACJ,WAAS;AACT,UAAQ;AACR,kBAAgB;AAHI;AAOtB,SAAS,gBAAgB,MAAM,MAAM;AACnC,MAAI,CAAC,MAAM;AACT,WAAO;AAF0B;AAInC,cAAY,QAAQ,wBAAwB,UAAC,KAAK,MAAS;AACzD,WAAQ,QAAQ,OAAO,KAAK,QAAQ,OAAO,OAAO;AAD7C;AAlDT;AA2DA,IAAI;AACF,sCAAc;AACZ,WAAO,QAAQ,QAAQ;AAFZ;AAKb,wCAAe;AACb,WAAO,QAAQ,QAAQ;AANZ;AASb,oBAAI,UAAU,MAAM,UAAU;AAC5B,WAAO,QAAQ,QAAQ,gBAAgB,UAAU;AAVtC;AAab,gCAAU,SAAS;AACjB,WAAO,QAAQ;AAdJ;AAAA;AAwBf,SAAS,eAAe,KAAK;AAC3B,MAAI,mBAAmB,OAAO,oBAAoB;AAClD,MAAI,oBAAoB,IAAI,gCACJ,IAAI,6BACJ,IAAI,4BACJ,IAAI,2BACJ,IAAI,0BAA0B;AACtD,MAAI,aAAa,mBAAmB;AACpC;AACE,QAAI;AACJ,QAAI;AACJ,YAAQ,eAAe;AAHlB;AA3FT;AA0GA,SAAS,eAAe,SAAS;AAA0C,MAApC,iGAA6B;;AAIlE,MAAI,SAAS,QAAQ;AACrB,MAAI,CAAC,QAAQ;AACX,YAAQ,MAAM;AACd;AAPuE;AASzE,MAAI,UAAU,QAAQ,YAAY,QAAQ;AAC1C,MAAI,UAAU,QAAQ,aAAa,QAAQ;AAC3C,SAAO,OAAO,iBAAiB,OAAO,gBAC9B,8BACA,iBAAiB,QAAQ,aAAa,UAAW;AACvD,QAAI,OAAO,QAAQ,SAAS;AAC1B,iBAAW,OAAO,QAAQ;AAC1B,iBAAW,OAAO,QAAQ;AAH2B;AAKvD,eAAW,OAAO;AAClB,eAAW,OAAO;AAClB,aAAS,OAAO;AAChB,QAAI,CAAC,QAAQ;AACX;AATqD;AAbgB;AAyBzE,MAAI,MAAM;AACR,QAAI,KAAK,QAAQ,WAAW;AAC1B,iBAAW,KAAK;AAFV;AAIR,QAAI,KAAK,SAAS,WAAW;AAC3B,iBAAW,KAAK;AAChB,aAAO,aAAa;AANd;AAzB+D;AAkCzE,SAAO,YAAY;AA5IrB;AAmJA,SAAS,YAAY,iBAAiB,UAAU;AAC9C,MAAI,iBAAiB,wBAAS,KAAK;AACjC,QAAI,KAAK;AACP;AAF+B;AAKjC,iBAAa,sBAAsB,SAAS,0BAA0B;AACpE,YAAM;AAEN,UAAI,WAAW,gBAAgB;AAC/B,UAAI,QAAQ,MAAM;AAClB,UAAI,aAAa,OAAO;AACtB,cAAM,OAAO,WAAW;AAN0C;AAQpE,YAAM,QAAQ;AACd,eAAS;AATL;AALR;AAkBA,MAAI;AACF,UAAM;AACN,WAAO,gBAAgB;AACvB,mBAAe;AAHL;AAMZ,MAAI,MAAM;AACV,kBAAgB,iBAAiB,UAAU,gBAAgB;AAC3D,SAAO;AA9KT;AAoLA,SAAS,iBAAiB,OAAO;AAC/B,MAAI,QAAQ,MAAM,MAAM;AACxB,MAAI,SAAS,OAAO,OAAO;AAC3B,OAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,MAAM,QAAQ,IAAI,IAAI,EAAE,GAAG;AAC9C,QAAI,QAAQ,MAAM,GAAG,MAAM;AAC3B,QAAI,MAAM,MAAM,GAAG;AACnB,QAAI,QAAQ,MAAM,SAAS,IAAI,MAAM,KAAK;AAC1C,WAAO,mBAAmB,QAAQ,mBAAmB;AAPxB;AAS/B,SAAO;AA7LT;AAyMA,SAAS,sBAAsB,OAAO,WAAW;AAC/C,MAAI,WAAW;AACf,MAAI,WAAW,MAAM,SAAS;AAE9B,MAAI,MAAM,WAAW,KAAK,CAAC,UAAU,MAAM,YAAY;AACrD,WAAO,MAAM;AALgC;AAO/C,MAAI,UAAU,MAAM,YAAY;AAC9B,WAAO;AARsC;AAW/C,SAAO,WAAW,UAAU;AAC1B,QAAI,eAAgB,WAAW,YAAa;AAC5C,QAAI,cAAc,MAAM;AACxB,QAAI,UAAU,cAAc;AAC1B,iBAAW;AADb,WAEO;AACL,iBAAW,eAAe;AANF;AAXmB;AAoB/C,SAAO;AA7NT;AAuOA,SAAS,oBAAoB,GAAG;AAE9B,MAAI,KAAK,MAAM,OAAO,GAAG;AACvB,WAAO,CAAC,GAAG;AAHiB;AAK9B,MAAI,OAAO,IAAI;AACf,MAAI,QAAQ;AACZ,MAAI,OAAO,OAAO;AAChB,WAAO,CAAC,GAAG;AADb,SAEO,IAAI,KAAK,MAAM,UAAU,MAAM;AACpC,WAAO,CAAC,GAAG;AAViB;AAa9B,MAAI,KAAK,IAAI,IAAI,OAAO;AAExB,MAAI,IAAI;MAAG,IAAI;MAAG,IAAI;MAAG,IAAI;AAE7B,SAAO,MAAM;AAEX,QAAI,IAAI,IAAI;QAAG,IAAI,IAAI;AACvB,QAAI,IAAI,OAAO;AACb;AAJS;AAMX,QAAI,MAAM,IAAI,GAAG;AACf,UAAI;AAAG,UAAI;AADb,WAEO;AACL,UAAI;AAAG,UAAI;AATF;AAjBiB;AA6B9B,MAAI;AAEJ,MAAI,KAAK,IAAI,IAAI,IAAI,IAAI,IAAI;AAC3B,aAAS,OAAO,IAAI,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC,GAAG;AADnC,SAEO;AACL,aAAS,OAAO,IAAI,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC,GAAG;AAlCL;AAoC9B,SAAO;AA3QT;AA8QA,SAAS,cAAc,GAAG,KAAK;AAC7B,MAAI,IAAI,IAAI;AACZ,SAAO,MAAM,IAAI,IAAI,KAAK,MAAM,IAAI,IAAI;AAhR1C;AA0RA,SAA2B;AACnB,MADqB;MAAM;MAAU;;6BAClB;MAAlB;MAAI;MAAI;MAAI;;AAEnB,MAAM,oBAAoB,SAAS,QAAQ;AAE3C,MAAM,QAAS,MAAK,MAAM,KAAK;AAC/B,MAAM,SAAU,MAAK,MAAM,KAAK;AAEhC;AACE,WAAQ,oBAAoB,SAAS;AACrC,YAAS,oBAAoB,QAAQ;AAFhC;AAlST;AA2SA,SAAS,mBAAmB,UAAU;AAAiC,MAA1B,uFAAmB;;AAC9D,MAAI,MAAM,SAAS;MAAW,SAAS,MAAM,SAAS;AACtD,MAAI,OAAO,SAAS;MAAY,QAAQ,OAAO,SAAS;AAExD,WAAS,4BAA4B,MAAM;AACzC,QAAI,UAAU,KAAK;AACnB,QAAI,gBACF,QAAQ,YAAY,QAAQ,YAAY,QAAQ;AAClD,WAAO,gBAAgB;AAR4C;AAWrE,MAAI,UAAU;MAAI;MAAM;AACxB,MAAI;MAAe;MAAY;MAAc;AAC7C,MAAI;MAAc;AAClB,MAAI,yBAAyB,MAAM,WAAW,IAAI,IAChD,sBAAsB,OAAO;AAE/B,OAAK,IAAI,IAAI,wBAAwB,KAAK,MAAM,QAAQ,IAAI,IAAI,KAAK;AACnE,WAAO,MAAM;AACb,cAAU,KAAK;AACf,oBAAgB,QAAQ,YAAY,QAAQ;AAC5C,iBAAa,QAAQ;AAErB,QAAI,gBAAgB,QAAQ;AAC1B;AAPiE;AAUnE,mBAAe,QAAQ,aAAa,QAAQ;AAC5C,gBAAY,QAAQ;AACpB,QAAI,eAAe,YAAY,QAAQ,eAAe,OAAO;AAC3D;AAbiE;AAenE,mBAAe,KAAK,IAAI,GAAG,MAAM,iBAC/B,KAAK,IAAI,GAAG,gBAAgB,aAAa;AAC3C,oBAAkB,cAAa,gBAAgB,MAAM,aAAc;AAEnE,YAAQ;AACN,UAAI,KAAK;AACT,SAAG;AACH,SAAG;AACH;AACA,eAAS;AALE;AApCsD;AA6CrE,MAAI,QAAQ,QAAQ;AACpB,MAAI,OAAO,QAAQ,QAAQ,SAAS;AAEpC,MAAI,kBAAkB;AACpB,YAAQ,KAAK,UAAS,GAAG,GAAG;AAC1B,UAAI,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE;AACvB,UAAI,KAAK,IAAI,MAAM,OAAO;AACxB,eAAO,CAAC;AAHgB;AAK1B,aAAO,EAAE,KAAK,EAAE;AALlB;AAjDmE;AAyDrE;AAAS;AAAO;AAAM,WAAO;AAAtB;AApWT;AA0WA,SAAS,qBAAqB,KAAK;AACjC,MAAI;AA3WN;AA8WA,SAAS,aAAa,KAAK;AACzB,MAAI,IAAI;MAAG,KAAK,IAAI;AACpB,SAAO,IAAI,MAAM,IAAI,GAAG,WAAW,IAAI;AACrC;AAHuB;AAKzB,SAAO,IAAI,OAAO,GAAG,GAAG,kBAAkB;AAnX5C;AAsXA,SAAS,aAAa,KAAK;AACzB,MAAI,IAAI;MAAG,KAAK,IAAI;AACpB,SAAO,IAAI,MAAM,IAAI,GAAG,WAAW,IAAI;AACrC;AAHuB;AAKzB,SAAO,IAAI,OAAO,GAAG,GAAG,kBAAkB;AA3X5C;AAqYA,SAAS,sBAAsB;AAAuC,MAAlC,sFAAkB;;AACpD,MAAI,aAAa,MAAM;AACrB,YAAQ,KAAK,4BACA;AACb,WAAO;AAJ2D;AAMpE,MAAM,QAAQ;AAGd,MAAM,aAAa;AACnB,MAAI,WAAW,MAAM,KAAK;AAC1B,MAAI,oBAAoB,WAAW,KAAK,SAAS,OACzB,WAAW,KAAK,SAAS,OACzB,WAAW,KAAK,SAAS;AACjD,MAAI,mBAAmB;AACrB,wBAAoB,kBAAkB;AACtC,QAAI,kBAAkB,SAAS,MAAM;AAEnC,UAAI;AACF,4BACE,WAAW,KAAK,mBAAmB,oBAAoB;AAF3D,QAGE,OAAO,IAAI,CALsB;AAFhB;AAd6C;AA2BpE,SAAO,qBAAqB;AAha9B;AAmaA,SAAS,yBAAyB,KAAK;AACrC,MAAI,QAAQ,KAAK,KAAK,IAAI,SAAS,IAAI,SAAS,IAAI,SAAS,IAAI;AACjE,MAAI,QAAQ,KAAK,MAAM,IAAI,QAAQ,IAAI;AACvC,MAAI,CAAC,OAAO,KAAK,KAAK,SAAS,QAAQ,OAAO,KAAK,IAAI;AAErD,YAAQ,CAAC;AAL0B;AAQrC,MAAM,6BAA6B;AACnC,MAAM,4BAA4B;AAClC,MAAM,wBAAwB;AAC9B,MAAM,uBAAuB;AAG7B,MAAI,IAAI,cAAc,4BAA4B;AAChD,aAAS,wBAAwB;AADnC,SAEO,IAAI,IAAI,cAAc,2BAA2B;AACtD,aAAS;AAjB0B;AAmBrC,SAAO;AAtbT;AAybA,SAAS,gBAAgB,OAAO;AAC9B,SAAO,OAAO,UAAU,UAAU,QAAQ,OAAO;AA1bnD;AA6bA,SAAS,sBAAsB,MAAM;AACnC,SAAO,KAAK,SAAS,KAAK;AA9b5B;AAicA,SAAS,SAAS,KAAK;AACrB,MAAI,SAAS,OAAO,OAAO;AAC3B,WAAS,KAAK,KAAK;AACjB,QAAI,OAAO,UAAU,eAAe,KAAK,KAAK,IAAI;AAChD,aAAO,KAAK,IAAI;AAFD;AAFE;AAOrB,SAAO;AAxcT;AA2cA,IAAM;AACJ,SAAO;AACP,WAAS;AAFQ;AAsBnB,SAA8B;AAA8B,MAA5B;MAAQ;;MAAM,oCAAQ;;AACpD,MAAI,QAAO,4DAAW,YAAc,UAAQ,OAAO,SAAS,aACtD,SAAO,UAAU,UAAU,SAAS,IAAI;AAC5C,WAAO,QAAQ,OACb,IAAI,MAAM;AAJ4C;AAM1D,MAAI,aAAa;AAEjB,WAAS,QAAQ,MAAM;AACrB,QAAI,kBAAkB,UAAU;AAC9B,aAAO,IAAI,MAAM;AADnB,WAEO;AACL,aAAO,oBAAoB,MAAM;AAJd;AAOrB,QAAI,SAAS;AACX,mBAAa;AARM;AAUrB,eAAW,QAAQ;AAlBqC;AAqB1D,MAAI,eAAe,QAAQ,KAAK,MAAM,WAAW;AACjD,MAAI,kBAAkB,UAAU;AAC9B,WAAO,GAAG,MAAM;AADlB,SAEO;AACL,WAAO,iBAAiB,MAAM;AAzB0B;AA4B1D,MAAI,iBAAiB,QAAQ,KAAK,MAAM,WAAW;AACnD,MAAI,UAAU,WAAW,gBAAgB;AAEzC,SAAO,WAAW;AAhgBpB;AAsgBA,IAAI,uBAAuB,QAAQ,UAAU,SAAS;AACpD,SAAO,sBAAsB;AAQ/B,CATuB;;IASR;AACb;AAAc;;AACZ,SAAK,aAAa,OAAO,OAAO;AAGlC;;;;uBAAG,WAAW,UAAU;AACtB,UAAI,iBAAiB,KAAK,WAAW;AACrC,UAAI,CAAC,gBAAgB;AACnB,yBAAiB;AACjB,aAAK,WAAW,aAAa;AAJT;AAMtB,qBAAe,KAAK;AAGtB;;;wBAAI,WAAW,UAAU;AACvB,UAAI,iBAAiB,KAAK,WAAW;AACrC,UAAI;AACJ,UAAI,CAAC,kBAAoB,KAAI,eAAe,QAAQ,aAAa,GAAI;AACnE;AAJqB;AAMvB,qBAAe,OAAO,GAAG;AAG3B;;;6BAAS,WAAW;AAClB,UAAI,iBAAiB,KAAK,WAAW;AACrC,UAAI,CAAC,kBAAkB,eAAe,WAAW,GAAG;AAClD;AAHgB;AAMlB,UAAI,OAAO,MAAM,UAAU,MAAM,KAAK,WAAW;AAGjD,qBAAe,MAAM,GAAG,QAAQ,UAAU,UAAU;AAClD,iBAAS,MAAM,MAAM;AADvB;AAhCW;;;;;;AAsCf,SAAS,MAAM,GAAG,KAAK,KAAK;AAC1B,SAAO,KAAK,IAAI,KAAK,IAAI,GAAG,MAAM;AAGpC;;IAAkB;AAChB,uBAAgB;AAAgC,oFAAJ;QAA1B;QAAQ;QAAO;;;;AAC/B,SAAK,UAAU;AAGf,SAAK,MAAM,SAAS,cAAc,KAAK;AAEvC,SAAK,MAAM,KAAK,IAAI;AAGpB,SAAK,SAAS,UAAU;AACxB,SAAK,QAAQ,SAAS;AACtB,SAAK,QAAQ,SAAS;AAGtB,SAAK,IAAI,MAAM,SAAS,KAAK,SAAS,KAAK;AAC3C,SAAK,UAAU;AAGjB;;;;iCAAa;AACX,UAAI,KAAK,gBAAgB;AACvB,aAAK,IAAI,UAAU,IAAI;AACvB,aAAK,IAAI,MAAM,QAAQ,KAAK,QAAQ,KAAK;AACzC;AAJS;AAOX,WAAK,IAAI,UAAU,OAAO;AAC1B,UAAI,eAAe,KAAK,QAAQ,KAAK,WAAW;AAChD,WAAK,IAAI,MAAM,QAAQ,eAAe,KAAK;AAGzC;;;6BAUK,QAAQ;AACf,UAAI,CAAC,QAAQ;AACX;AAFa;AAIf,UAAI,YAAY,OAAO;AACvB,UAAI,iBAAiB,UAAU,cAAc,OAAO;AACpD,UAAI,iBAAiB,GAAG;AACtB,aAAK,IAAI,aAAa,SAAS,wBACA,iBAAiB;AARnC;AAYjB;;;2BAAO;AACL,UAAI,CAAC,KAAK,SAAS;AACjB;AAFG;AAIL,WAAK,UAAU;AACf,WAAK,IAAI,UAAU,IAAI;AACvB,eAAS,KAAK,UAAU,OAAO;AAGjC;;;2BAAO;AACL,UAAI,KAAK,SAAS;AAChB;AAFG;AAIL,WAAK,UAAU;AACf,eAAS,KAAK,UAAU,IAAI;AAC5B,WAAK,IAAI,UAAU,OAAO;AAI9B;;;wBAzCgB;AACZ,aAAO,KAAK;AAGV;sBAAQ,KAAK;AACf,WAAK,iBAAiB,MAAM;AAC5B,WAAK,WAAW,MAAM,KAAK,GAAG;AAC9B,WAAK;AAGP;;;;;;QAgCA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA,4C;;;;;;;ACnpBF;;AAEA,IAAI;AACJ,IAAI,OAAO,WAAW,eAAe,OAAO,yBAAyB;AACnE,aAAW,OAAO;AADpB,OAEO;AACL,aAAW,QAAwB;AAtBrC;AAwBA,OAAO,UAAU,S;;;;;;;;;;;;;;ACTQ;;AAIzB,SAAS,0BAA0B,UAAU;AAC3C,WAAS,GAAG,gBAAgB,YAAW;AACrC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,gBAAgB,MAAM,MAAM;AAClD,WAAO,cAAc;AAHvB;AAKA,WAAS,GAAG,gBAAgB,UAAS,KAAK;AACxC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,gBAAgB,MAAM;AAC1C,kBAAY,IAAI;AAChB,oBAAc,IAAI;AAF8B;AAIlD,QAAI,OAAO,IAAI,cAAc;AAN/B;AAQA,WAAS,GAAG,qBAAqB,UAAS,KAAK;AAC7C,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,qBAAqB,MAAM,MAAM,EACrD,YAAY,IAAI;AAElB,QAAI,OAAO,aAAa,cAAc;AALxC;AAOA,WAAS,GAAG,cAAc,UAAS,KAAK;AACtC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,YAAY,cAAc,MAAM,MAAM,QAAQ;AACpD,UAAM,aAAa,IAAI;AACvB,QAAI,OAAO,UAAU,cAAc;AAJrC;AAMA,WAAS,GAAG,aAAa,UAAS,KAAK;AACrC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,aAAa,MAAM,MAAM;AAC/C,QAAI,OAAO,UAAU,cAAc;AAHrC;AAKA,WAAS,GAAG,eAAe,UAAS,KAAK;AACvC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,eAAe,MAAM,MAAM,EAC/C,YAAY,IAAI;AAElB,QAAI,OAAO,UAAU,cAAc;AALrC;AAOA,WAAS,GAAG,eAAe,UAAS,KAAK;AACvC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,YAAY,eAAe,MAAM,MAAM,QAAQ;AACrD,UAAM,QAAQ,IAAI;AAClB,UAAM,cAAc,IAAI;AACxB,QAAI,OAAO,UAAU,cAAc;AALrC;AAOA,WAAS,GAAG,kBAAkB,UAAS,KAAK;AAC1C,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,YAAY,kBAAkB,MAAM,MAAM,QAAQ;AACxD,UAAM,WAAW,IAAI;AACrB,QAAI,OAAO,UAAU,cAAc;AAJrC;AAMA,WAAS,GAAG,QAAQ,UAAS,KAAK;AAChC,QAAI,IAAI,WAAW,QAAQ;AACzB;AAF8B;AAIhC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,SAAS,IAAI,MAAM,MAAM;AAC7C,aAAO,IAAI;AACX,oBAAc,IAAI;AAClB,qBAAe,IAAI;AACnB,oBAAc,IAAI;AAClB,oBAAc,IAAI;AALiC;AAOrD,WAAO,cAAc;AAZvB;AAcA,WAAS,GAAG,qBAAqB,UAAS,KAAK;AAC7C,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,qBAAqB,MAAM,MAAM,EACrD,kBAAkB,IAAI;AAExB,QAAI,OAAO,UAAU,cAAc;AALrC;AAOA,WAAS,GAAG,sBAAsB,UAAS,KAAK;AAC9C,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,sBAAsB,MAAM,MAAM,EACtD,MAAM,IAAI;AAEZ,QAAI,OAAO,eAAe,cAAc;AAL1C;AAOA,WAAS,GAAG,YAAY,UAAS,KAAK;AACpC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,YAAY,MAAM,MAAM,EAC5C,MAAM,IAAI;AAEZ,QAAI,OAAO,UAAU,UAAU,cAAc;AAL/C;AAOA,WAAS,GAAG,eAAe,UAAS,KAAK;AACvC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,eAAe,MAAM,MAAM,EAC/C,QAAQ,IAAI;AAEd,QAAI,OAAO,UAAU,UAAU,cAAc;AAL/C;AAOA,WAAS,GAAG,2BAA2B,UAAS,KAAK;AACnD,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,2BAA2B,MAAM;AACrD,cAAQ,IAAI;AACZ,wBAAkB,IAAI;AAFqC;AAI7D,WAAO,cAAc;AANvB;AAQA,WAAS,GAAG,iBAAiB,UAAS,KAAK;AACzC,QAAI,QAAQ,SAAS,YAAY;AACjC,UAAM,gBAAgB,iBAAiB,MAAM,MAAM,EACjD,cAAc,IAAI;AAEpB,QAAI,OAAO,UAAU,cAAc;AALrC;AAzHF;AAkIA,IAAI,iBAAiB;AACrB,SAAS,oBAAoB;AAC3B,MAAI,gBAAgB;AAClB,WAAO;AAFkB;AAI3B,mBAAqB;AACrB,4BAA0B;AAC1B,SAAO;AAGT;QACE;QACA,sC;;;;;;;;;;;;;;;;;;AC/HgC;;AAkBlC;;;;IAAqB;AAIP;AACkC,mFAAJ;QAD5B;;QAAU,2DAAqB;;QAC/B,uDAAkB;;;;AAC9B,SAAK,WAAW,YAAY;AAC5B,SAAK,qBAAqB;AAC1B,SAAK,kBAAkB;AAEvB,SAAK,UAAU;AACf,SAAK,cAAc;AACnB,SAAK,YAAY;AACjB,SAAK,aAAa;AAElB,SAAK,iBAAiB;AAGxB;;;;gCAAY,aAAa,SAAS;AAChC,WAAK,UAAU;AACf,WAAK,cAAc;AACnB,WAAK,iBAAiB,OAAO,OAAO;AAGtC;;;8BAAU,WAAW;AACnB,WAAK,YAAY;AAGnB;;;+BAAW,YAAY;AACrB,WAAK,aAAa;AAMhB;;;+BAmCO;AAAM;;AACf,UAAI,kBAAmB;AAAiC,YAA/B;YAAW;;AAElC,YAAI,UAAU,aAAa;YAAI;AAE/B,YAAI,mBAAmB,QAAQ;AAC7B,uBAAa,MAAK,kBAAkB;AAEpC,cAAI,eAAe,MAAM;AAGvB,kBAAK,YAAY,aAAa,SAAS,KAAM,qBAAc;AACzD,oBAAK,aAAa,YAAY,GAAG;AACjC;AAAkB;AAAW;AAAb;AAFlB,eAGG,MAAM,YAAM;AACb,sBAAQ,MAAO,iCACA,gEAAyC;AAL1D;AAOA;AAb2B;AAA/B,mBAeW,OAAO,UAAU,UAAU;AACpC,uBAAa,UAAU;AADlB,eAEA;AACL,kBAAQ,MAAO,iCACA,uEAAgD;AAC/D;AAxBoD;AA0BtD,YAAI,CAAC,cAAc,aAAa,KAAK,aAAa,MAAK,YAAY;AACjE,kBAAQ,MAAO,iCACA,gEAAsC;AACrD;AA7BoD;AAgCtD,YAAI,MAAK,YAAY;AAGnB,gBAAK,WAAW;AAChB,gBAAK,WAAW;AAAO;AAAW;AAAc;AAA3B;AApC+B;AAuCtD,cAAK,UAAU;AACb;AACA,qBAAW;AAFqB;AAvCpC;AA6CA,UAAI,QAAQ,UAAC,SAAS,QAAW;AAC/B,YAAI,OAAO,SAAS,UAAU;AAC5B,gBAAK,YAAY,eAAe,MAAM,KAAM,qBAAc;AACxD;AACE,yBAAW;AACX,4BAAc;AAFR;AADV;AAMA;AAR6B;AAU/B;AACE,qBAAW;AACX,wBAAc;AAFR;AAVV,SAcG,KAAM,gBAAS;AAChB,YAAM,OAAK,wBAAwB,QAAQ;AACzC,kBAAQ,MAAO,iCAA8B,KAC9B,wEAAiD;AAChE;AAJc;AAMhB,wBAAgB;AApBlB;AA4BF;;;uCAAmB,MAAM;AACvB,UAAI,OAAO,SAAS,UAAU;AAC5B,eAAO,KAAK,aAAa,MAAM,OAAO;AAFjB;AAIvB,UAAI,gBAAgB,OAAO;AACzB,YAAI,MAAM,KAAK,UAAU;AACzB,eAAO,KAAK,aAAa,MAAM,OAAO;AANjB;AAQvB,aAAO,KAAK,aAAa;AAS3B;;;iCAAa,QAAQ;AACnB,aAAQ,MAAK,WAAW,MAAM;AAMhC;;;4BAAQ,MAAM;AACZ,UAAI;UAAY;AAChB,UAAI,KAAK,SAAS,MAAM;AACtB,YAAI,SAAS,gCAAiB;AAC9B,YAAI,YAAY,QAAQ;AACtB,eAAK,SAAS,SAAS;AACrB,oBAAQ;AACR,mBAAO,OAAO,UAAU,QAAQ,MAAM;AACtC,0BAAe,OAAO,cAAc;AAHI;AAHtB;AAUtB,YAAI,eAAe,QAAQ;AACzB,eAAK,WAAW,OAAO;AACvB;AAZoB;AActB,YAAI,UAAU,QAAQ;AACpB,uBAAc,OAAO,OAAO,KAAM;AAfd;AAiBtB,YAAI,UAAU,QAAQ;AAEpB,cAAI,WAAW,OAAO,KAAK,MAAM;AACjC,cAAI,UAAU,SAAS;AACvB,cAAI,gBAAgB,WAAW;AAE/B,cAAI,CAAC,QAAQ,SAAS,QAAQ;AAG5B,mBAAO,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM,SACd,SAAS,SAAS,IAAK,SAAS,KAAK,IAAK,MAC1C,SAAS,SAAS,IAAK,SAAS,KAAK,IAAK,MACzC,gBAAgB,gBAAgB,MAAM;AANjD,iBAOO;AACL,gBAAI,YAAY,SAAS,YAAY,QAAQ;AAC3C,qBAAO,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM;AADxB,uBAEY,YAAY,UAAU,YACtB,uBAAY,UAAU,YAAY,SAAU;AACtD,qBAAO,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM,WACd,SAAS,SAAS,IAAK,SAAS,KAAK,IAAK;AAH7C,uBAII,YAAY,QAAQ;AAC7B,kBAAI,SAAS,WAAW,GAAG;AACzB,wBAAQ,MACN;AAFJ,qBAGO;AACL,uBAAO,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM,WACb,SAAS,KAAK,GAAK,SAAS,KAAK,GACjC,SAAS,KAAK,GAAK,SAAS,KAAK;AAPf;AAAxB,mBASA;AACL,sBAAQ,MAAO,8BAAmC,wBACpC;AAlBX;AAba;AAjBA;AAoDtB,YAAI,MAAM;AACR,eAAK,UAAU;AACb,wBAAY,cAAc,KAAK;AAC/B,uBAAW;AACX,iCAAqB;AAHW;AADpC,eAMO,IAAI,YAAY;AACrB,eAAK,OAAO;AA3DQ;AA6DtB,YAAI,cAAc,QAAQ;AACxB,eAAK,SAAS,SAAS;AACrB,oBAAQ;AACR,kBAAM,OAAO;AAFoB;AA9Df;AAAxB,aAmEO;AACL,eAAO,SAAS;AAChB,YAAI;AACF,iBAAO,KAAK,MAAM;AAElB,cAAM,kBAAgB,QAAQ;AAG5B,mBAAO,KAAK;AANZ;AAAJ,UAQE,OAAO,IAAI,CAVR;AAYL,YAAI,OAAO,SAAS,YAAY,2BAA2B,OAAO;AAChE,eAAK,WAAW;AAChB;AAdG;AAgBL,gBAAQ,MAAO,8BAA2B,SAAe,sBAC3C;AAtFJ;AA6Fd;;;uCAAmB,QAAQ;AAEzB,cAAQ;AACN,aAAK;AACH,cAAI,KAAK,YAAY;AACnB,iBAAK,WAAW;AAFpB;AAIE;AAEF,aAAK;AACH,cAAI,KAAK,YAAY;AACnB,iBAAK,WAAW;AAFpB;AAIE;AAEF,aAAK;AACH,cAAI,KAAK,OAAO,KAAK,YAAY;AAC/B,iBAAK;AAFT;AAIE;AAEF,aAAK;AACH,cAAI,KAAK,OAAO,GAAG;AACjB,iBAAK;AAFT;AAIE;AAEF,aAAK;AACH,eAAK,OAAO,KAAK;AACjB;AAEF,aAAK;AACH,eAAK,OAAO;AACZ;AAEF;AACE;;AAGJ,WAAK,SAAS,SAAS;AACrB,gBAAQ;AACR;AAFoC;AASb;;;;AAA4B,UAA1B;UAAI;UAAU;;AACzC,WAAK,SAAS,SAAS;AACrB,gBAAQ;AACR;AACA;AACA;AAJiD;AAYrD;;;iCAAa,SAAS,SAAS;AAC7B,UAAI,CAAC,SAAS;AACZ;AAF2B;AAI7B,UAAI,SAAS,QAAQ,MAAM,MAAM,QAAQ,MAAM;AAC/C,WAAK,eAAe,UAAU;AAGhC;;;sCAAkB,SAAS;AACzB,UAAI,SAAS,QAAQ,MAAM,MAAM,QAAQ,MAAM;AAC/C,aAAQ,KAAK,kBAAkB,KAAK,eAAe,WAAY;AA5U9C;;;wBAmCF;AACf,aAAO,KAAK,cAAc,KAAK,YAAY,WAAW;AAMpD;;;wBAAO;AACT,aAAO,KAAK,UAAU;AAMpB;sBAAK,OAAO;AACd,WAAK,UAAU,oBAAoB;AAMjC;;;wBAAW;AACb,aAAO,KAAK,UAAU;AAMpB;sBAAS,OAAO;AAClB,WAAK,UAAU,gBAAgB;AAMjC;;;;;;AA0QF,SAAS,2BAA2B,MAAM;AACxC,MAAM,kBAAgB,QAAQ;AAC5B,WAAO;AAF+B;AAIxC,MAAI,aAAa,KAAK;MAAQ,YAAY;AAC1C,MAAI,aAAa,GAAG;AAClB,WAAO;AAN+B;AAQxC,MAAI,OAAO,KAAK;AAChB,MAAM,UAAO,wDAAS,YAChB,OAAO,UAAU,KAAK,QAAQ,OAAO,UAAU,KAAK,SACpD,SAAO,UAAU,SAAS,QAAQ,IAAI;AAC1C,WAAO;AAZ+B;AAcxC,MAAI,OAAO,KAAK;AAChB,MAAM,UAAO,wDAAS,YAAY,OAAO,KAAK,SAAS,WAAW;AAChE,WAAO;AAhB+B;AAkBxC,UAAQ,KAAK;AACX,SAAK;AACH,UAAI,eAAe,GAAG;AACpB,eAAO;AAFX;AAIE;AACF,SAAK;AACL,SAAK;AACH,aAAO,eAAe;AACxB,SAAK;AACL,SAAK;AACL,SAAK;AACL,SAAK;AACH,UAAI,eAAe,GAAG;AACpB,eAAO;AAFX;AAIE;AACF,SAAK;AACH,UAAI,eAAe,GAAG;AACpB,eAAO;AAFX;AAIE,kBAAY;AACZ;AACF;AACE,aAAO;;AAEX,OAAK,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,YAAY,KAAK;AACnC,QAAI,QAAQ,KAAK;AACjB,QAAM,SAAO,UAAU,YAAa,aAAa,UAAU,OAAQ;AACjE,aAAO;AAH0B;AA5CG;AAkDxC,SAAO;AAGT;;IAAwB;AACtB;AAAc;;AACZ,SAAK,qBAAqB;AAC1B,SAAK,kBAAkB;AAMrB;;;;+BAwBO,MAAM,CAMjB;;;uCAAmB,MAAM;AACvB,aAAO;AAOT;;;iCAAa,MAAM;AACjB,aAAO;AAMT;;;4BAAQ,MAAM,CAKd;;;uCAAmB,QAAQ,CAKA;;;;AAA4B,UAA1B;UAAI;UAAU;AAM3C;;;iCAAa,SAAS,SAAS,CAGjC;;;wBAhEa;AACT,aAAO;AAML;sBAAK,OAAO,CAKZ;;;wBAAW;AACb,aAAO;AAML;sBAAS,OAAO,CAKpB;;;;;;QAyCA;QACA,sC;;;;;;;;;;;;;;;;ACle8B;;AACP;;AAezB;;;;IAA6B;AAIf;AAEsB,QAFpB;QAAS;QAAS;QAAa;;QAC/B,2DAAqB;;QAAI,+DAAyB;;QAC3C;;;;AACnB,SAAK,UAAU;AACf,SAAK,UAAU;AACf,SAAK,cAAc;AACnB,SAAK,kBAAkB;AACvB,SAAK,qBAAqB;AAC1B,SAAK,yBAAyB;AAC9B,SAAK,OAAO;AAEZ,SAAK,MAAM;AACX,SAAK,aAAa;AAOpB;;;;2BAAO;AAA8B;;UAApB,6EAAS;;AACxB,WAAK,QAAQ,eAAe,EAAE,kBAAW,KAAM,uBAAgB;AAC7D,YAAI,MAAK,YAAY;AACnB;AAF2D;AAK7D,YAAI;AACF,oBAAU,SAAS,MAAM,EAAE,UAAU;AACrC,eAAK,MAAK;AACV;AACA,gBAAM,MAAK;AACX,8BAAoB,MAAK;AACzB,kCAAwB,MAAK;AAC7B,uBAAa,MAAK;AAClB,2BAAiB,MAAK;AARP;AAWjB,YAAI,MAAK,KAAK;AAGZ,oCAAgB,OAAO;AAHzB,eAIO;AAGL,cAAI,YAAY,WAAW,GAAG;AAC5B;AAJG;AAML,gBAAK,MAAM,SAAS,cAAc;AAClC,gBAAK,IAAI,YAAY;AACrB,gBAAK,QAAQ,YAAY,MAAK;AAC9B,qBAAW,MAAM,MAAK;AAEtB,oCAAgB,OAAO;AACvB,gBAAK,KAAK,UAAU,MAAK;AAhCkC;AAA/D;AAqCF;;;6BAAS;AACP,WAAK,aAAa;AAGpB;;;2BAAO;AACL,UAAI,CAAC,KAAK,KAAK;AACb;AAFG;AAIL,WAAK,IAAI,aAAa,UAAU;AAOpC;;;;;;IAUE;;;;;;;iDAA6B,SAAS;AAEQ,UAFC,yFAAqB;UACvC,6FAAyB;UAClB;;AAClC,iBAAW;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAiB;AACjB;AANgC,OAA3B;AAWX;;;;;;QACE;QACA,8D;;;;;;;;;;;;;;;;ACtHgC;;AACF;;;;AAEhC,IAAM,sBAmBN;;IAAuB;AACT;AAC0D,QADxD;QAAc;QAAU;QAAW;;QACnC,qDAAiB;;QAAM,6DAAuB;;;;AAC1D,SAAK,eAAe;AACpB,SAAK,WAAW,YAAY;AAC5B,SAAK,cAAc;AACnB,SAAK,sBAAsB;AAC3B,SAAK,oBAAoB;AACzB,SAAK,gBAAgB;AACrB,SAAK,UAAU;AACf,SAAK,aAAa,KAAK,UAAU;AACjC,SAAK,UAAU;AACf,SAAK,WAAW;AAChB,SAAK,WAAW;AAChB,SAAK,iBAAiB;AACtB,SAAK,sBAAsB;AAC3B,SAAK,uBAAuB;AAE5B,SAAK;AAMP;;;;uCAAmB;AACjB,WAAK,gBAAgB;AAErB,UAAI,CAAC,KAAK,sBAAsB;AAC9B,YAAI,eAAe,SAAS,cAAc;AAC1C,qBAAa,YAAY;AACzB,aAAK,aAAa,YAAY;AANf;AASjB,WAAK,SAAS,SAAS;AACrB,gBAAQ;AACR,oBAAY,KAAK;AACjB,qBAAa,KAAK,SAAS;AAHe;AAa9C;;;;AAAoB;;UAAb,8EAAU;;AACf,UAAM,OAAK,eAAe,KAAK,sBAAsB,KAAK,eAAe;AACvE;AAFgB;AAIlB,WAAK;AAEL,WAAK,WAAW;AAChB,UAAI,gBAAgB,SAAS;AAC7B,WAAK;AACH,qBAAa,KAAK;AAClB,2BAAmB,KAAK;AACxB,mBAAW;AACX,kBAAU,KAAK;AACf,kBAAU,KAAK;AACf,6BAAqB,KAAK;AAC1B;AACA,8BAAsB,KAAK;AARc,OAAhB;AAU3B,WAAK,oBAAoB,QAAQ,KAAK,YAAM;AAC1C,cAAK,aAAa,YAAY;AAC9B,cAAK;AACL,cAAK;AAHP,SAIG,UAAU,QAAQ,CAJrB;AAYF;;;6BAAS;AACP,UAAI,KAAK,qBAAqB;AAC5B,aAAK,oBAAoB;AACzB,aAAK,sBAAsB;AAHtB;AAOT;;;yCAAqB,gBAAgB;AACnC,WAAK;AACL,WAAK,oBAAoB;AAG3B;;;mCAAe,aAAa;AAC1B,WAAK;AACL,WAAK,cAAc;AAGrB;;;mCAAe,SAAS,eAAe;AACrC,UAAI,IAAI;AACR,UAAI,SAAS;AACb,UAAI,sBAAsB,KAAK;AAC/B,UAAI,MAAM,oBAAoB,SAAS;AACvC,UAAI,WAAY,KAAK,mBAAmB,OACxB,IAAI,KAAK,eAAe,MAAM,MAAM;AACpD,UAAI,MAAM;AACV,UAAI,CAAC,SAAS;AACZ,eAAO;AAT4B;AAWrC,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,QAAQ,QAAQ,IAAI,KAAK,KAAK;AAElD,YAAI,WAAW,QAAQ;AAGvB,eAAO,MAAM,OAAO,YACZ,SAAS,oBAAoB,GAAG,QAAS;AAC/C,oBAAU,oBAAoB,GAAG;AACjC;AARgD;AAWlD,YAAI,MAAM,oBAAoB,QAAQ;AACpC,kBAAQ,MAAM;AAZkC;AAelD,YAAI;AACF;AACE,oBAAQ;AACR,oBAAQ,WAAW;AAFd;AADG;AAQZ,YAAI,eAAe;AACjB,sBAAY,cAAc;AAD5B,eAEO;AACL,sBAAY;AA1BoC;AA+BlD,eAAO,MAAM,OAAO,WACZ,SAAS,oBAAoB,GAAG,QAAS;AAC/C,oBAAU,oBAAoB,GAAG;AACjC;AAlCgD;AAqClD,cAAM;AACJ,kBAAQ;AACR,kBAAQ,WAAW;AAFT;AAIZ,YAAI,KAAK;AApD0B;AAuDrC,aAAO;AAGT;;;kCAAc,SAAS;AAErB,UAAI,QAAQ,WAAW,GAAG;AACxB;AAHmB;AAMrB,UAAI,sBAAsB,KAAK;AAC/B,UAAI,WAAW,KAAK;AACpB,UAAI,UAAU;AACd,UAAI,UAAU,KAAK;AACnB,UAAI,iBAAkB,KAAK,mBAAmB,OAC5C,QAAS,YAAY,KAAK,eAAe,SAAS;AACpD,UAAI,mBAAoB,KAAK,mBAAmB,OACxB,CAAC,IAAI,KAAK,eAAe,SAAS;AAC1D,UAAI,eAAgB,KAAK,mBAAmB,OACxB,QAAQ,KAAK,eAAe,MAAM;AACtD,UAAI;AACF,gBAAQ,CAAC;AACT,gBAAQ;AAFK;AAKf,eAAS,UAAU,OAAO,WAAW;AACnC,YAAI,SAAS,MAAM;AACnB,iBAAS,QAAQ,cAAc;AAC/B,wBAAgB,QAAQ,GAAG,MAAM,QAAQ;AAxBtB;AA2BrB,eAAS,gBAAgB,QAAQ,YAAY,UAAU,WAAW;AAChE,YAAI,MAAM,SAAS;AACnB,YAAI,UAAU,oBAAoB,QAAQ,UAAU,YAAY;AAChE,YAAI,OAAO,SAAS,eAAe;AACnC,YAAI,WAAW;AACb,cAAI,OAAO,SAAS,cAAc;AAClC,eAAK,YAAY;AACjB,eAAK,YAAY;AACjB,cAAI,YAAY;AAChB;AAT8D;AAWhE,YAAI,YAAY;AAtCG;AAyCrB,UAAI,KAAK;UAAkB,KAAK,KAAK;AACrC,UAAI,cAAc;AAChB,aAAK;AACL,aAAK,QAAQ;AAFf,aAGO,IAAI,CAAC,gBAAgB;AAE1B;AA/CmB;AAkDrB,WAAK,IAAI,IAAI,IAAI,IAAI,IAAI,KAAK;AAC5B,YAAI,QAAQ,QAAQ;AACpB,YAAI,QAAQ,MAAM;AAClB,YAAI,MAAM,MAAM;AAChB,YAAI,aAAc,kBAAkB,MAAM;AAC1C,YAAI,kBAAmB,aAAa,cAAc;AAElD,YAAI,KAAK,gBAAgB;AACvB,eAAK,eAAe,oBAAoB,SAAS,GAAG,UACZ,MAAM;AATpB;AAa5B,YAAI,CAAC,WAAW,MAAM,WAAW,QAAQ,QAAQ;AAE/C,cAAI,YAAY,MAAM;AACpB,4BAAgB,QAAQ,QAAQ,QAAQ,QAAQ,SAAS;AAHZ;AAM/C,oBAAU;AANZ,eAOO;AACL,0BAAgB,QAAQ,QAAQ,QAAQ,QAAQ,MAAM;AArB5B;AAwB5B,YAAI,MAAM,WAAW,IAAI,QAAQ;AAC/B,0BAAgB,MAAM,QAAQ,MAAM,QAAQ,IAAI,QAChC,cAAc;AAFhC,eAGO;AACL,0BAAgB,MAAM,QAAQ,MAAM,QAAQ,SAAS,QACrC,oBAAoB;AACpC,eAAK,IAAI,KAAK,MAAM,SAAS,GAAG,KAAK,IAAI,QAAQ,KAAK,IAAI,MAAM;AAC9D,qBAAS,IAAI,YAAY,qBAAqB;AAJ3C;AAML,oBAAU,KAAK,kBAAkB;AAjCP;AAmC5B,kBAAU;AArFS;AAwFrB,UAAI,SAAS;AACX,wBAAgB,QAAQ,QAAQ,QAAQ,QAAQ,SAAS;AAzFtC;AA6FvB;;;oCAAgB;AAEd,UAAI,CAAC,KAAK,eAAe;AACvB;AAHY;AAOd,UAAI,UAAU,KAAK;AACnB,UAAI,WAAW,KAAK;AACpB,UAAI,sBAAsB,KAAK;AAC/B,UAAI,qBAAqB,CAAC;AAG1B,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,QAAQ,QAAQ,IAAI,KAAK,KAAK;AAClD,YAAI,QAAQ,QAAQ;AACpB,YAAI,QAAQ,KAAK,IAAI,oBAAoB,MAAM,MAAM;AACrD,aAAK,IAAI,IAAI,OAAO,MAAM,MAAM,IAAI,QAAQ,KAAK,KAAK,KAAK;AACzD,cAAI,MAAM,SAAS;AACnB,cAAI,cAAc,oBAAoB;AACtC,cAAI,YAAY;AANgC;AAQlD,6BAAqB,MAAM,IAAI,SAAS;AArB5B;AAwBd,UAAI,KAAK,mBAAmB,QAAQ,CAAC,KAAK,eAAe,QAAQ;AAC/D;AAzBY;AA8Bd,UAAI;UAAa;AACjB,UAAI,KAAK,mBAAmB,MAAM;AAChC,sBAAc,KAAK,eAAe,YAAY,KAAK,YAAY;AAC/D,4BAAqB,KAAK,eAAe,oBACvC,KAAK,eAAe,kBAAkB,KAAK,YAAY,OAAO;AAlCpD;AAqCd,WAAK,UAAU,KAAK,eAAe,aAAa;AAChD,WAAK,cAAc,KAAK;AAU1B;;;;AAAa;;AACX,UAAI,MAAM,KAAK;AACf,UAAI,kBAAkB;AAEtB,UAAI,iBAAiB,aAAc,eAAQ;AACzC,YAAI,OAAK,wBAAwB,OAAK,qBAAqB;AACzD,iBAAK,oBAAoB,eAAe;AACxC,cAEI,iBAAiB;AACnB,yBAAa;AACb,8BAAkB;AANqC;AAQzD;AATuC;AAYzC,YAAI,MAAM,IAAI,cAAc;AAC5B,YAAI,CAAC,KAAK;AACR;AAduC;AAsBvC,YAAI,YAAY,IAAI,WAAW;AAE7B,oBAAY,aAAa,OAAO,iBAAiB,KAC/C,iBAAiB,wBAAwB;AAE7C,YAAI,WAAW;AACb,cAAI,YAAY,IAAI;AACpB,cAAI,IAAI,KAAK,IAAI,GAAI,KAAI,QAAQ,UAAU,OAAO,UAAU;AAC5D,cAAI,MAAM,MAAO,KAAI,KAAK,QAAQ,KAAK;AA9BF;AAiCzC,YAAI,UAAU,IAAI;AAjCpB;AAoCA,UAAI,iBAAiB,WAAW,YAAM;AACpC,YAAI,OAAK,wBAAwB,OAAK,qBAAqB;AAGvD,uCAA6B,YAAM;AACjC,gBAAI,OAAK,qBAAqB;AAC5B,qBAAK,oBAAoB,eAAe;AAFT;AAIjC,8BAAkB;AAJF,aAKf;AAIL;AAbkC;AAgBpC,YAAI,MAAM,IAAI,cAAc;AAC5B,YAAI,CAAC,KAAK;AACR;AAlBkC;AAsBlC,YAAI,MAAM,MAAM;AAElB,YAAI,UAAU,OAAO;AAxBvB;AAgCJ;;;;;;IAQE;;;;;;;2CAAuB,cAAc,WAAW;AACK,UAA9B,2FAAuB;;AAC5C,iBAAW;AACT;AACA;AACA;AACA;AAJ0B,OAArB;AASX;;;;;;QACE;QACA,kD;;;;;;;;;;;;;;;;ACpZK;;AAGA;;AAC2B;;AACF;;AACU;;;;AA+B1C,IAAM,oBAAoB,gDAA0B,mBAKpD;;IAAkB;AAIhB,uBAAY;AAAS;;AACnB,QAAI,YAAY,QAAQ;AACxB,QAAI,kBAAkB,QAAQ;AAE9B,SAAK,KAAK,QAAQ;AAClB,SAAK,cAAc,SAAS,KAAK;AAEjC,SAAK,UAAU;AACf,SAAK,YAAY;AACjB,SAAK,WAAW;AAChB,SAAK,QAAQ,QAAiB;AAC9B,SAAK,WAAW;AAChB,SAAK,gBAAgB,gBAAgB;AACrC,SAAK,uBAAuB;AAC5B,SAAK,gBAAgB,OAAO,UAAU,QAAQ,iBAC5C,QAAQ,gBAAgB,wBAAc;AACxC,SAAK,qBAAqB,QAAQ,sBAAsB;AACxD,SAAK,yBAAyB,QAAQ,0BAA0B;AAChE,SAAK,iBAAiB,QAAQ,kBAAkB;AAChD,SAAK,kBAAkB,QAAQ,mBAAmB;AAElD,SAAK,WAAW,QAAQ,YAAY;AACpC,SAAK,iBAAiB,QAAQ;AAC9B,SAAK,mBAAmB,QAAQ;AAChC,SAAK,yBAAyB,QAAQ;AACtC,SAAK,WAAW,QAAQ,YAAY,uBAAa;AACjD,SAAK,cAAc,QAAQ,eAAe;AAC1C,SAAK,OAAO,QAAgB;AAE5B,SAAK,YAAY;AACjB,SAAK,qBAAqB,IAAI;AAC9B,SAAK,iBAAiB,qCAAgB;AACtC,SAAK,SAAS;AACd,SAAK,QAAQ;AAEb,SAAK,eAAe;AACpB,SAAK,cAAc;AAEnB,SAAK,kBAAkB;AACvB,SAAK,YAAY;AACjB,SAAK,YAAY;AAEjB,QAAI,MAAM,SAAS,cAAc;AACjC,QAAI,YAAY;AAChB,QAAI,MAAM,QAAQ,KAAK,MAAM,KAAK,SAAS,SAAS;AACpD,QAAI,MAAM,SAAS,KAAK,MAAM,KAAK,SAAS,UAAU;AACtD,QAAI,aAAa,oBAAoB,KAAK;AAC1C,SAAK,MAAM;AAEX,cAAU,YAAY;AAGxB;;;;+BAAW,SAAS;AAClB,WAAK,UAAU;AACf,WAAK,gBAAgB,QAAQ;AAE7B,UAAI,gBAAiB,MAAK,WAAW,KAAK,iBAAiB;AAC3D,WAAK,WAAW,QAAQ,YAAY,KAAa,6BACb;AACpC,WAAK,QAAQ,QAAQ;AACrB,WAAK;AAGP;;;8BAAU;AACR,WAAK;AACL,UAAI,KAAK,SAAS;AAChB,aAAK,QAAQ;AAHP;AAUV;;;;AAAuC,UAAvB,oFAAgB;;AAC9B,UAAI,CAAC,KAAK,WAAW;AACnB;AAFmC;AAIrC,UAAI,kBAAkB,KAAK,UAAU;AACrC,WAAK,mBAAmB,OAAO;AAG/B,sBAAgB,QAAQ;AACxB,sBAAgB,SAAS;AAEzB,UAAI,eAAe;AAEjB,aAAK,UAAU;AAboB;AAerC,WAAK,YAAY;AAGnB;;;;AAAsD,UAAhD,oFAAgB;UAAO,sFAAkB;;AAC7C,WAAK,gBAAgB;AAErB,UAAI,MAAM,KAAK;AACf,UAAI,MAAM,QAAQ,KAAK,MAAM,KAAK,SAAS,SAAS;AACpD,UAAI,MAAM,SAAS,KAAK,MAAM,KAAK,SAAS,UAAU;AAEtD,UAAI,aAAa,IAAI;AACrB,UAAI,uBAAwB,iBAAiB,KAAK,aAAc;AAChE,UAAI,wBAAyB,mBAAmB,KAAK,mBACxB,KAAK,gBAAgB,OAAQ;AAC1D,WAAK,IAAI,IAAI,WAAW,SAAS,GAAG,KAAK,GAAG,KAAK;AAC/C,YAAI,OAAO,WAAW;AACtB,YAAI,yBAAyB,QAAQ,0BAA0B,MAAM;AACnE;AAH6C;AAK/C,YAAI,YAAY;AAhBkC;AAkBpD,UAAI,gBAAgB;AAEpB,UAAI,uBAAuB;AAGzB,aAAK,gBAAgB;AAHvB,aAIO,IAAI,KAAK,iBAAiB;AAC/B,aAAK,gBAAgB;AACrB,aAAK,kBAAkB;AA1B2B;AA6BpD,UAAI,CAAC,sBAAsB;AACzB,YAAI,KAAK,QAAQ;AACf,eAAK,mBAAmB,OAAO,KAAK;AAGpC,eAAK,OAAO,QAAQ;AACpB,eAAK,OAAO,SAAS;AACrB,iBAAO,KAAK;AAPW;AASzB,aAAK;AAtC6C;AAwCpD,UAAI,KAAK,KAAK;AACZ,aAAK,mBAAmB,OAAO,KAAK;AACpC,eAAO,KAAK;AA1CsC;AA6CpD,WAAK,iBAAiB,SAAS,cAAc;AAC7C,WAAK,eAAe,YAAY;AAChC,UAAI,YAAY,KAAK;AAGvB;;;2BAAO,OAAO,UAAU;AACtB,WAAK,QAAQ,SAAS,KAAK;AAC3B,UAAI,OAAO,aAAa,aAAa;AACnC,aAAK,WAAW;AAHI;AAMtB,UAAI,gBAAiB,MAAK,WAAW,KAAK,iBAAiB;AAC3D,WAAK,gBAAgB,SAAS;AAC5B,eAAO,KAAa;AACpB,kBAAU;AAFwB,OAApB;AAKhB,UAAI,KAAK,KAAK;AACZ,aAAK,aAAa,KAAK,KAAK;AAE5B,aAAK,SAAS,SAAS;AACrB,kBAAQ;AACR,sBAAY,KAAK;AACjB,wBAAc;AAHuB;AAKvC;AApBoB;AAuBtB,UAAI,sBAAsB;AAC1B,UAAI,KAAK,UAAU,KAAK,kBAAkB,GAAG;AAC3C,YAAI,cAAc,KAAK;AACvB,YAAK,CAAC,KAAK,MAAM,KAAK,SAAS,SAAS,YAAY,KAC/C,MAAC,KAAK,MAAM,KAAK,SAAS,UAAU,YAAY,KAAM,KACvD,KAAK,iBAAiB;AACxB,gCAAsB;AALmB;AAxBvB;AAiCtB,UAAI,KAAK,QAAQ;AACf,YAAI,KAAK,kBACJ,KAAK,wBAAwB,qBAAsB;AACtD,eAAK,aAAa,KAAK,QAAQ;AAE/B,eAAK,SAAS,SAAS;AACrB,oBAAQ;AACR,wBAAY,KAAK;AACjB,0BAAc;AAHuB;AAKvC;AAVa;AAYf,YAAI,CAAC,KAAK,aAAa,CAAC,KAAK,OAAO,aAAa,WAAW;AAC1D,eAAK,YAAY,KAAK,OAAO;AAC7B,eAAK,UAAU,MAAM,WAAW;AAdnB;AAjCK;AAkDtB,UAAI,KAAK,WAAW;AAClB,aAAK,aAAa,KAAK,UAAU;AAnDb;AAqDtB,WAAK,MAA4B,MAA8B;AAGjE;;;;AAAyC,UAAzB,sFAAkB;;AAChC,UAAI,KAAK,WAAW;AAClB,aAAK,UAAU;AACf,aAAK,YAAY;AAHoB;AAKvC,WAAK,iBAAiB,qCAAgB;AACtC,WAAK,SAAS;AAEd,UAAI,KAAK,WAAW;AAClB,aAAK,UAAU;AACf,aAAK,YAAY;AAVoB;AAYvC,UAAI,CAAC,mBAAmB,KAAK,iBAAiB;AAC5C,aAAK,gBAAgB;AACrB,aAAK,kBAAkB;AAdc;AAkBzC;;;iCAAa;AAAmC,UAA3B,wFAAoB;;AAEvC,UAAI,QAAQ,KAAK,SAAS;AAC1B,UAAI,SAAS,KAAK,SAAS;AAC3B,UAAI,MAAM,KAAK;AACf,aAAO,MAAM,QAAQ,OAAO,WAAW,MAAM,QAAQ,IAAI,MAAM,QAC7D,KAAK,MAAM,SAAS;AACtB,aAAO,MAAM,SAAS,OAAO,WAAW,MAAM,SAAS,IAAI,MAAM,SAC/D,KAAK,MAAM,UAAU;AAEvB,UAAI,mBAAmB,KAAK,SAAS,WACd,KAAK,mBAAmB,IAAI,QAAQ;AAC3D,UAAI,cAAc,KAAK,IAAI;AAC3B,UAAI,SAAS;UAAG,SAAS;AACzB,UAAI,gBAAgB,MAAM,gBAAgB,KAAK;AAE7C,iBAAS,SAAS;AAClB,iBAAS,QAAQ;AAjB2B;AAmB9C,UAAI,eAAe,YAAY,mBAAmB,UAChD,WAAW,SAAS,MAAM,SAAS;AACrC,aAAO,MAAM,YAAY;AAEzB,UAAI,KAAK,WAAW;AAKlB,YAAI,oBAAoB,KAAK,UAAU;AACvC,YAAI,uBAAuB,KAAK,SAAS,WACvC,kBAAkB;AACpB,YAAI,kBAAkB,KAAK,IAAI;AAC/B,YAAI,QAAQ,QAAQ,kBAAkB;AACtC,YAAI,oBAAoB,MAAM,oBAAoB,KAAK;AACrD,kBAAQ,QAAQ,kBAAkB;AAXlB;AAalB,YAAI,eAAe,KAAK,UAAU;AAClC,YAAI;YAAQ;AACZ,gBAAQ;AACN,eAAK;AACH,qBAAS,SAAS;AAClB;AACF,eAAK;AACH,qBAAS;AACT,qBAAS,MAAM,aAAa,MAAM;AAClC;AACF,eAAK;AACH,qBAAS,MAAM,aAAa,MAAM;AAClC,qBAAS,MAAM,aAAa,MAAM;AAClC;AACF,eAAK;AACH,qBAAS,MAAM,aAAa,MAAM;AAClC,qBAAS;AACT;AACF;AACE,oBAAQ,MAAM;AACd;;AAGJ,qBAAa,MAAM,YACjB,YAAY,kBAAkB,UAC9B,WAAW,QAAQ,OAAO,QAAQ,OAClC,eAAe,SAAS,OAAO,SAAS;AAC1C,qBAAa,MAAM,kBAAkB;AA/DO;AAkE9C,UAAI,qBAAqB,KAAK,iBAAiB;AAC7C,aAAK,gBAAgB,OAAO,KAAK,UAAU;AAnEC;AAuE5C;;;iCAQS,GAAG,GAAG;AACjB,aAAO,KAAK,SAAS,kBAAkB,GAAG;AAG5C;;;;AAAO;;AACL,UAAI,KAAK,mBAAmB,qCAAgB,SAAS;AACnD,gBAAQ,MAAM;AACd,aAAK;AAHF;AAML,UAAI,CAAC,KAAK,SAAS;AACjB,aAAK,iBAAiB,qCAAgB;AACtC,eAAO,QAAQ,OAAO,IAAI,MAAM;AAR7B;AAWL,WAAK,iBAAiB,qCAAgB;AAEtC,UAAI,UAAU,KAAK;AACnB,UAAI,MAAM,KAAK;AAGf,UAAI,gBAAgB,SAAS,cAAc;AAC3C,oBAAc,MAAM,QAAQ,IAAI,MAAM;AACtC,oBAAc,MAAM,SAAS,IAAI,MAAM;AACvC,oBAAc,UAAU,IAAI;AAE5B,UAAI,KAAK,mBAAmB,KAAK,gBAAgB,KAAK;AAEpD,YAAI,aAAa,eAAe,KAAK,gBAAgB;AAFvD,aAGO;AACL,YAAI,YAAY;AA1Bb;AA6BL,UAAI,YAAY;AAChB,UAAI,KAAK,kBAAkB,wBAAc,WAAW,KAAK,kBAAkB;AACzE,YAAI,eAAe,SAAS,cAAc;AAC1C,qBAAa,YAAY;AACzB,qBAAa,MAAM,QAAQ,cAAc,MAAM;AAC/C,qBAAa,MAAM,SAAS,cAAc,MAAM;AAChD,YAAI,KAAK,mBAAmB,KAAK,gBAAgB,KAAK;AAEpD,cAAI,aAAa,cAAc,KAAK,gBAAgB;AAFtD,eAGO;AACL,cAAI,YAAY;AATuD;AAYzE,oBAAY,KAAK,iBACf,uBAAuB,cAAc,KAAK,KAAK,GAAG,KAAK,UACnD,KAAK,kBAAkB,wBAAc;AA5CxC;AA8CL,WAAK,YAAY;AAEjB,UAAI,yBAAyB;AAC7B,UAAI,KAAK,gBAAgB;AACvB,iCAA0B,sCAAS;AACjC,cAAI,CAAC,MAAK,eAAiC,0BAAO;AAChD,kBAAK,iBAAiB,qCAAgB;AACtC,kBAAK,SAAS,YAAM;AAClB,oBAAK,iBAAiB,qCAAgB;AACtC;AAFF;AAIA;AAP+B;AASjC;AATF;AAlDG;AA+DL,UAAI,kBAAmB,gCAAU;AAI/B,YAAI,cAAc,MAAK,WAAW;AAChC,gBAAK,YAAY;AALY;AAQ/B,YAAqB,wDAA6B;AAChD,gBAAK,QAAQ;AACb,iBAAO,QAAQ,QAAQ;AAVM;AAa/B,cAAK,iBAAiB,qCAAgB;AAEtC,YAAI,MAAK,gBAAgB;AACvB,cAAI,YAAY,MAAK;AACrB,iBAAO,MAAK;AAjBiB;AAmB/B,cAAK,gBAAsC;AAE3C,cAAK,QAAQ;AACb,cAAK,QAAQ,QAAQ;AACrB,YAAI,MAAK,aAAa;AACpB,gBAAK;AAxBwB;AA0B/B,cAAK,SAAS,SAAS;AACb;AACR,sBAAY,MAAK;AACjB,wBAAc;AAHuB;AAMvC,YAAI,OAAO;AACT,iBAAO,QAAQ,OAAO;AAjCO;AAmC/B,eAAO,QAAQ,QAAQ;AAnCzB;AAsCA,UAAI,YAAY,KAAK,aAAa,uBAAa,MAC7C,KAAK,WAAW,iBAChB,KAAK,cAAc;AACrB,gBAAU,mBAAmB;AAC7B,WAAK,YAAY;AAEjB,UAAI,0BAA0B,QAAQ,KAAK,YAAW;AACpD,+BAAuB,MAAM,KAAK,YAAY;AAC5C,cAAI,WAAW;AACb,gBAAI,iBAAiB,QAAQ,kBAAkB,EAC7C,qBAAqB;AAEvB,sBAAU,qBAAqB;AAC/B,sBAAU;AANgC;AAAvC;AADW,SAUjB,UAAS,QAAQ;AAClB,eAAO,gBAAgB;AAXL;AAcpB,UAAI,KAAK,wBAAwB;AAC/B,YAAI,CAAC,KAAK,iBAAiB;AACzB,eAAK,kBAAkB,KAAK,uBAC1B,6BAA6B,KAAK,SAAS,KAAK,oBACnB,KAAK,wBAAwB,KAAK;AAJpC;AAM/B,aAAK,gBAAgB,OAAO,KAAK,UAAU;AA/HxC;AAiIL,UAAI,aAAa,eAAe;AAEhC,UAAI,KAAK,cAAc;AACrB,aAAK;AApIF;AAsIL,aAAO;AAGT;;;kCAAc,eAAe;AAC3B,UAAI,mBAAmB;AACvB,UAAI;AACF,iBAAS,iBAAiB;AAC1B,oDAAiB,MAAM;AACrB;AAHS;AAKX,kCAAS;AACP,qBAAW;AANF;AAAA;AAUb,UAAI,WAAW,KAAK;AACpB,UAAI,SAAS,SAAS,cAAc;AACpC,aAAO,KAAK,KAAK;AAIjB,aAAO,aAAa,UAAU;AAC9B,UAAI,iBAAiB;AACrB,UAAI,aAAa,sBAAY;AAC3B,YAAI,gBAAgB;AAClB,iBAAO,gBAAgB;AACvB,2BAAiB;AAHQ;AAA7B;AAOA,oBAAc,YAAY;AAC1B,WAAK,SAAS;AAIZ,aAAO,YAAY;AAGrB,UAAI,MAAM,OAAO,WAAW,MAAM,EAAE,OAAO;AAC3C,UAAI,cAAc,8BAAe;AACjC,WAAK,cAAc;AAEnB,UAAI,KAAK,gBAAgB;AACvB,YAAI,qBAAqB,SAAS,MAAM,EAAS;AAGjD,oBAAY,MAAM,mBAAmB,QAAQ,SAAS;AACtD,oBAAY,MAAM,mBAAmB,SAAS,SAAS;AACvD,oBAAY,SAAS;AA7CI;AAgD3B,UAAI,KAAK,kBAAkB,GAAG;AAC5B,YAAI,mBAAmB,SAAS,QAAQ,SAAS;AACjD,YAAI,WAAW,KAAK,KAAK,KAAK,kBAAkB;AAChD,YAAI,YAAY,KAAK,YAAY,YAAY,KAAK,UAAU;AAC1D,sBAAY,KAAK;AACjB,sBAAY,KAAK;AACjB,sBAAY,SAAS;AACrB,eAAK,uBAAuB;AAJ9B,eAKO;AACL,eAAK,uBAAuB;AATF;AAhDH;AA6D3B,UAAI,MAAM,mCAAoB,YAAY;AAC1C,UAAI,MAAM,mCAAoB,YAAY;AAC1C,aAAO,QAAQ,6BAAc,SAAS,QAAQ,YAAY,IAAI,IAAI;AAClE,aAAO,SAAS,6BAAc,SAAS,SAAS,YAAY,IAAI,IAAI;AACpE,aAAO,MAAM,QAAQ,6BAAc,SAAS,OAAO,IAAI,MAAM;AAC7D,aAAO,MAAM,SAAS,6BAAc,SAAS,QAAQ,IAAI,MAAM;AAE/D,WAAK,mBAAmB,IAAI,QAAQ;AAGpC,UAAI,YAAY,CAAC,YAAY,SAAS,OACpC,CAAC,YAAY,IAAI,GAAG,GAAG,YAAY,IAAI,GAAG;AAC5C,UAAI;AACF,uBAAe;AACf;AACA,kBAAU,KAAK;AACf,qBAAa,KAAK;AAClB,gCAAwB,KAAK;AALX;AAOpB,UAAI,aAAa,KAAK,QAAQ,OAAO;AACrC,iBAAW,aAAa,UAAU,MAAM;AACtC;AACA,YAAI,OAAO,kBAAkB;AAC3B,iBAAO,iBAAiB;AAD1B,eAEO;AACL;AALoC;AAAxC;AASA,iBAAW,QAAQ,KAAK,YAAW;AACjC;AACA,yBAAiB,QAAQ;AAF3B,SAGG,UAAS,OAAO;AACjB;AACA,yBAAiB,OAAO;AAL1B;AAOA,aAAO;AAGT;;;+BAAW;AAAS;;AAYlB,UAAI,YAAY;AAChB,UAAI,qBAAqB,8BAAM;AAC7B,YAAI,WAAW;AACb,gBAAU,0CACR,+BAA+B,OAAK,IAAI;AAHf;AAA/B;AAOA,UAAI,UAAU,KAAK;AACnB,UAAI,qBAAqB,KAAK,SAAS,MAAM,EAAS;AACtD,UAAI,kBAAkB,kBAAkB,KAAM,kBAAW;AACvD;AACA,YAAI,SAAa,0BAAY,QAAQ,YAAY,QAAQ;AACzD,sBAAc,OAAO,QAAQ,oBAAoB,KAAM,eAAQ;AAC7D;AACA,iBAAK,MAAM;AACX,iBAAK,mBAAmB,IAAI,KAAK;AAEjC,cAAI,MAAM,QAAQ,QAAQ,MAAM;AAChC,cAAI,MAAM,SAAS,QAAQ,MAAM;AACjC,iBAAK,iBAAiB,qCAAgB;AACtC,kBAAQ,YAAY;AARf;AAHK;AAed;AACE;AACA,oDAAiB,MAAM;AACrB;AAHG;AAKL,kCAAS;AACP,sBAAY;AANT;AAAA;AAcT;;;iCAAa,OAAO;AAClB,WAAK,YAAa,OAAO,UAAU,WAAW,QAAQ;AAEtD,UAAI,KAAK,cAAc,MAAM;AAC3B,aAAK,IAAI,aAAa,mBAAmB,KAAK;AADhD,aAEO;AACL,aAAK,IAAI,gBAAgB;AANT;AAWtB;;;wBAvTc;AACV,aAAO,KAAK,SAAS;AAGnB;;;wBAAS;AACX,aAAO,KAAK,SAAS;AAGvB;;;;;;QAgTA,0B;;;;;;;;;;;;;;;;;ACvoBF,IAAM,kBAAkB;AAExB,IAAM;AACJ,WAAS;AACT,WAAS;AACT,UAAQ;AACR,YAMF;AAVwB;;IAUA;AACtB;AAAc;;AACZ,SAAK,YAAY;AACjB,SAAK,qBAAqB;AAC1B,SAAK,SAAS;AACd,SAAK,sBAAsB;AAC3B,SAAK,cAAc;AACnB,SAAK,WAAW;AAChB,SAAK,yBAAyB;AAMhC;;;;8BAAU,WAAW;AACnB,WAAK,YAAY;AAMnB;;;uCAAmB,oBAAoB;AACrC,WAAK,qBAAqB;AAO5B;;;sCAAkB,MAAM;AACtB,aAAO,KAAK,wBAAwB,KAAK;AAM3C;;;0CAAsB,uBAAuB;AAC3C,UAAI,KAAK,aAAa;AACpB,qBAAa,KAAK;AAClB,aAAK,cAAc;AAHsB;AAO3C,UAAI,KAAK,UAAU,eAAe,wBAAwB;AACxD;AARyC;AAW3C,UAAI,KAAK,sBAAsB,KAAK,wBAAwB;AAC1D,YAAI,KAAK,mBAAmB,kBAAkB;AAC5C;AAFwD;AAXjB;AAiB3C,UAAI,KAAK,UAAU;AAEjB;AAnByC;AAsB3C,UAAI,KAAK,QAAQ;AACf,aAAK,cAAc,WAAW,KAAK,OAAO,KAAK,OAAO;AAvBb;AAgC7C;;;uCAAmB,SAAS,OAAO,cAAc;AAU/C,UAAI,eAAe,QAAQ;AAE3B,UAAI,aAAa,aAAa;AAC9B,UAAI,eAAe,GAAG;AACpB,eAAO;AAdsC;AAgB/C,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,YAAY,EAAE,GAAG;AACnC,YAAI,OAAO,aAAa,GAAG;AAC3B,YAAI,CAAC,KAAK,eAAe,OAAO;AAC9B,iBAAO;AAH0B;AAhBU;AAwB/C,UAAI,cAAc;AAChB,YAAI,gBAAgB,QAAQ,KAAK;AAEjC,YAAI,MAAM,kBAAkB,CAAC,KAAK,eAAe,MAAM,iBAAiB;AACtE,iBAAO,MAAM;AAJC;AAAlB,aAMO;AACL,YAAI,oBAAoB,QAAQ,MAAM,KAAK;AAC3C,YAAI,MAAM,sBACN,CAAC,KAAK,eAAe,MAAM,qBAAqB;AAClD,iBAAO,MAAM;AAJV;AA9BwC;AAsC/C,aAAO;AAOT;;;mCAAe,MAAM;AACnB,aAAO,KAAK,mBAAmB,gBAAgB;AAUjD;;;+BAAW;AAAM;;AACf,cAAQ,KAAK;AACX,aAAK,gBAAgB;AACnB,iBAAO;AACT,aAAK,gBAAgB;AACnB,eAAK,sBAAsB,KAAK;AAChC,eAAK;AACL;AACF,aAAK,gBAAgB;AACnB,eAAK,sBAAsB,KAAK;AAChC;AACF,aAAK,gBAAgB;AACnB,eAAK,sBAAsB,KAAK;AAChC,cAAI,oBAAoB,6BAAM;AAC5B,kBAAK;AADP;AAGA,eAAK,OAAO,KAAK,mBAAmB;AACpC;;AAEJ,aAAO;AAIX;;;;;;QACE;QACA,sC;;;;;;;;;;;;;;;;AC5JK;;AAC4C;;AACZ;;AACC;;AACN;;AACN;;AACM;;AACD;;;;AAEjC,IAAM,qBAAqB;AAoC3B,SAAS,kBAAkB,MAAM;AAC/B,MAAI,OAAO;AACX,OAAK,OAAO,UAAS,MAAM;AACzB,QAAI,IAAI,KAAK,QAAQ;AACrB,QAAI,KAAK,GAAG;AACV,WAAK,OAAO,GAAG;AAHQ;AAKzB,SAAK,KAAK;AACV,QAAI,KAAK,SAAS,MAAM;AACtB,WAAK,QAAQ;AAPU;AAA3B;AAUA,OAAK,SAAS,UAAS,SAAS;AAC9B,WAAO;AACP,WAAO,KAAK,SAAS,MAAM;AACzB,WAAK,QAAQ;AAHe;AAAhC;AA7EF;AAqFA,SAAS,YAAY,UAAU,UAAU;AACvC,MAAI,aAAa,UAAU;AACzB,WAAO;AAF8B;AAIvC,MAAI,KAAK,IAAI,WAAW,YAAY,OAAO;AAGzC,WAAO;AAP8B;AASvC,SAAO;AAOT;;IAAiB;AAIf,sBAAY;AAAS;;AACnB,QAAI,KAAK,gBAAgB,YAAY;AACnC,YAAM,IAAI,MAAM;AAFC;AAInB,SAAK,QAAQ,KAAK,YAAY;AAE9B,SAAK,YAAY,QAAQ;AACzB,SAAK,SAAS,QAAQ,UAAU,QAAQ,UAAU;AAClD,SAAK,WAAW,QAAQ,YAAY;AACpC,SAAK,cAAc,QAAQ,eAAmB;AAC9C,SAAK,kBAAkB,QAAQ,mBAAmB;AAClD,SAAK,oBAAoB,QAAQ,qBAAqB;AACtD,SAAK,gBAAgB,OAAO,UAAU,QAAQ,iBAC5C,QAAQ,gBAAgB,wBAAc;AACxC,SAAK,uBAAuB,QAAQ,wBAAwB;AAC5D,SAAK,qBAAqB,QAAQ,sBAAsB;AACxD,SAAK,yBAAyB,QAAQ,0BAA0B;AAChE,SAAK,wBAAwB,QAAQ,yBAAyB;AAC9D,SAAK,WAAW,QAAQ,YAAY,uBAAa;AACjD,SAAK,cAAc,QAAQ,eAAe;AAC1C,SAAK,iBAAiB,QAAQ,kBAAkB;AAChD,SAAK,kBAAkB,QAAQ;AAC/B,SAAK,OAAO,QAAgB;AAE5B,SAAK,wBAAwB,CAAC,QAAQ;AACtC,QAAI,KAAK,uBAAuB;AAE9B,WAAK,iBAAqB;AAC1B,WAAK,eAAe,UAAU;AAHhC,WAIO;AACL,WAAK,iBAAiB,QAAQ;AA9Bb;AAiCnB,SAAK,SAAS,2BAAY,KAAK,WAAW,KAAK,cAAc,KAAK;AAClE,SAAK,wBAAwB,gCAAsB;AACnD,SAAK;AAEL,QAAI,KAAK,mBAAmB;AAC1B,WAAK,OAAO,UAAU,IAAI;AAtCT;AA0CjB;;;;gCAIQ,OAAO;AACjB,aAAO,KAAK,OAAO;AAMjB;;;0CA4BkB;AAAmC,UAA9B,2FAAuB;;AAChD,UAAI,KAAK,uBAAuB,KAAK;AACnC,YAAI,sBAAsB;AACxB,eAAK;AAF4B;AAInC;AALqD;AAQvD,UAAM,MAAI,OAAO,OAAO,KAAK,aAAa;AACxC,gBACE,MAAG,KAAW,sCAA+B;AAC/C;AAXqD;AAcvD,UAAI;AACF,gBAAQ;AACR,oBAAY;AACZ,mBAAW,KAAK,eAAe,KAAK,YAAY,MAAM;AAH9C;AAKV,WAAK,qBAAqB;AAC1B,WAAK,SAAS,SAAS,gBAAgB;AACvC,WAAK,SAAS,SAAS,cAAc;AAErC,UAAI,sBAAsB;AACxB,aAAK;AAxBgD;AAgCrD;;;gCA4GQ;AAAa;;AACvB,UAAI,KAAK,aAAa;AACpB,aAAK;AACL,aAAK;AAHgB;AAMvB,WAAK,cAAc;AACnB,UAAI,CAAC,aAAa;AAChB;AARqB;AAUvB,UAAI,aAAa,YAAY;AAE7B,UAAI,kBAAkB;AACtB,WAAK,eAAe,gBAAgB;AAEpC,sBAAgB,QAAQ,KAAK,YAAM;AACjC,cAAK,kBAAkB;AACvB,cAAK,SAAS,SAAS;AACb;AACR;AAFoC;AAFxC;AAQA,UAAI,4BAA4B;AAChC,UAAI,4BAA4B;AAChC,WAAK,kBAAkB,0BAA0B;AAEjD,UAAI,2BAA4B,4CAAa;AAC3C,iBAAS,eAAe,YAAM;AAI5B,gBAAK,QAAQ,KAAK;AAJpB;AAMA,iBAAS,cAAc,YAAM;AAC3B,cAAI,CAAC,2BAA2B;AAC9B,wCAA4B;AAC5B,sCAA0B;AAHD;AAA7B;AAPF;AAeA,UAAI,mBAAmB,YAAY,QAAQ;AAC3C,WAAK,mBAAmB;AAIxB,uBAAiB,KAAM,mBAAY;AACjC,YAAI,QAAQ,MAAK;AACjB,YAAI,WAAW,QAAQ,YAAoB;AAC3C,aAAK,IAAI,UAAU,GAAG,WAAW,YAAY,EAAE,SAAS;AACtD,cAAI,mBAAmB;AACvB,cAAI,MAAK,kBAAkB,wBAAc,SAAS;AAC7B;AAHiC;AAKtD,cAAI;AACF,uBAAW,MAAK;AAChB,sBAAU,MAAK;AACf,gBAAI;AACJ;AACA,6BAAiB,SAAS;AAC1B,4BAAgB,MAAK;AACrB;AACA,2BAAe,MAAK;AACI;AACxB,gCAAoB,MAAK;AACzB,oCAAwB,MAAK;AAC7B,sBAAU,MAAK;AACf,yBAAa,MAAK;AAClB,4BAAgB,MAAK;AACrB,6BAAiB,MAAK;AACtB,kBAAM,MAAK;AAhBkB,WAAZ;AAkBnB,mCAAyB;AACzB,gBAAK,OAAO,KAAK;AA3Bc;AAiCjC,kCAA0B,QAAQ,KAAK;AACrC,cAAI,YAAY,cAAc,qBAAqB;AAEjD,4BAAgB;AAChB;AAJyC;AAM3C,cAAI,eAAe;;AANwB;AAQzC,wBAAY,QAAQ,UAAS,KAAM,mBAAY;AAC7C,kBAAI,WAAW,MAAK,OAAO,WAAU;AACrC,kBAAI,CAAC,SAAS,SAAS;AACrB,yBAAS,WAAW;AAHuB;AAK7C,oBAAK,YAAY,aAAa,UAAS,QAAQ;AAC/C,kBAAI,EAAE,iBAAiB,GAAG;AACxB,gCAAgB;AAP2B;AAA/C,eASI,kBAAW;AACb,sBAAe,8BAA6B,oCAC9B;AACd,kBAAI,EAAE,iBAAiB,GAAG;AACxB,gCAAgB;AAJL;AATf;;;AADF,eAAK,eAAc,GAAG,YAAW,YAAY,EAAE;AAAS,kBAA/C;AAPkC;AAA7C;AA2BA,cAAK,SAAS,SAAS,aAAa,EAAU;AAE9C,YAAI,MAAK,uBAAuB;AAC9B,gBAAK;AA/D0B;AAkEjC,YAAI,MAAK,gBAAgB;AACvB,gBAAK,eAAe;AAnEW;AAAnC,SAqEG,MAAO,kBAAW;AACnB,gBAAQ,MAAM,+BAA+B;AAtE/C;AA6EF;;;kCAAc,QAAQ;AACpB,UAAI,CAAC,KAAK,aAAa;AACrB;AAFkB;AAIpB,UAAI,CAAC,QAAQ;AACX,aAAK,cAAc;AADrB,iBAEa,oBAAkB,SAClB,KAAK,YAAY,aAAa,OAAO,SAAS;AACzD,aAAK,cAAc;AACnB,gBAAc,MAAG,KAAW;AAHvB,aAIA;AACL,aAAK,cAAc;AAXD;AAcpB,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,KAAK,OAAO,QAAQ,IAAI,IAAI,KAAK;AACpD,YAAI,WAAW,KAAK,OAAO;AAC3B,YAAI,QAAQ,KAAK,eAAe,KAAK,YAAY;AACjD,iBAAS,aAAa;AAjBJ;AAqBtB;;;iCAAa;AACX,WAAK,SAAS;AACd,WAAK,qBAAqB;AAC1B,WAAqB;AACrB,WAAK,qBAAqB;AAC1B,WAAK,cAAc;AACnB,WAAK,UAAU,IAAI,kBAAkB;AACrC,WAAK,YAAY;AACjB,WAAK,iBAAiB;AACtB,WAAK,iBAAiB;AACtB,WAAK,kBAAkB;AAGvB,WAAK,OAAO,cAAc;AAG5B;;;oCAAgB;AACd,UAAI,KAAK,eAAe,GAAG;AACzB;AAFY;AAId,WAAK;AAGS;;;;AAAkD,UAAhD;;UAAS,yCAAW;;UAAM,6CAAa;;AACvD,YAAM,IAAI,MAAM;AAGlB;;;2CAAuB,UAAU;AAA0B,UAAhB,6EAAS;;AAClD,UAAI;AACF,gBAAQ;AACR,eAAO;AACP,qBAAa,SAAS,WAAW;AAHzB;AAKV,WAAK,SAAS,SAAS,iBAAiB;AACxC,WAAK,SAAS,SAAS,eAAe;AAGxC;;;yCAAqB,UAAU;AAA4C,UAAlC,+EAAW;UAAO,6EAAS;;AAClE,WAAK,qBAAqB,SAAS;AAEnC,UAAI,YAAY,KAAK,eAAe,WAAW;AAC7C,YAAI,QAAQ;AACV,eAAK,uBAAuB,UAAU,UAAU;AAFL;AAI7C;AAPuE;AAUzE,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,KAAK,OAAO,QAAQ,IAAI,IAAI,KAAK;AACpD,aAAK,OAAO,GAAG,OAAO;AAXiD;AAazE,WAAK,gBAAgB;AAErB,UAAI,CAAC,UAAU;AACb,YAAI,OAAO,KAAK;YAAoB;AACpC,YAAI,KAAK,aACH,OAAK,wBAAwB,KAAK,6BAA6B;AACnE,iBAAO,KAAK,UAAU;AACtB,iBAAO,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM,SAAU,KAAK,UAAU,MACvC,KAAK,UAAU,KAAK;AANjB;AAQb,aAAK;AACH,sBAAY;AACZ,qBAAW;AACX,+BAAqB;AAHC;AAvB+C;AA8BzE,WAAK,uBAAuB,UAAU,UAAU;AAEhD,UAAI,KAAK,uBAAuB;AAC9B,aAAK;AAjCkE;AAqC3E;;;8BAAU;AAAyB,UAAlB,+EAAW;;AAC1B,UAAI,QAAQ,WAAW;AAEvB,UAAI,QAAQ,GAAG;AACb,aAAK,qBAAqB,OAAO,OAAO,UAAyB;AADnE,aAEO;AACL,YAAI,cAAc,KAAK,OAAO,KAAK,qBAAqB;AACxD,YAAI,CAAC,aAAa;AAChB;AAHG;AAKL,YAAI,WAAY,KAAK,wBAAwB,KAAK,oBAC5C;AACN,YAAI,WAAY,KAAK,wBAAwB,KAAK,oBAC5C;AACN,YAAI,iBAAkB,MAAK,UAAU,cAAc,YAC9B,YAAY,QAAQ,YAAY;AACrD,YAAI,kBAAmB,MAAK,UAAU,eAAe,YAC/B,YAAY,SAAS,YAAY;AACvD,gBAAQ;AACN,eAAK;AACH,oBAAQ;AACR;AACF,eAAK;AACH,oBAAQ;AACR;AACF,eAAK;AACH,oBAAQ;AACR;AACF,eAAK;AACH,oBAAQ,KAAK,IAAI,gBAAgB;AACjC;AACF,eAAK;AAGH,gBAAI,kBAAkB,qCAAsB,eAC1C,iBAAiB,KAAK,IAAI,iBAAiB;AAC7C,oBAAQ,KAAS,8BAAgB;AACjC;AACF;AACE,oBACE,MAAG,KAAW,0BAAqB;AACrC;;AAEJ,aAAK,qBAAqB,OAAO,OAAO,UAAyB;AA3ClC;AAmDnC;;;4CAAwB;AACtB,UAAI,KAAK,sBAAsB;AAE7B,aAAK,UAAU,KAAK,oBAAoB;AAHpB;AAMtB,UAAI,WAAW,KAAK,OAAO,KAAK,qBAAqB;AACrD,WAAK,gBAAgB,EAAE,SAAS,SAAS;AAgB3C;;;uCAAmB,QAAQ;AACzB,UAAI,CAAC,KAAK,aAAa;AACrB;AAFuB;AAIzB,UAAI,aAAa,OAAO,cAAc;AACtC,UAAI,OAAO,OAAO,aAAa;AAC/B,UAAI,sBAAsB,OAAO,uBAAuB;AAExD,UAAI,KAAK,wBAAwB,CAAC,MAAM;AACtC,aAAK,sBAAsB,YAAyC;AACpE;AAVuB;AAazB,UAAI,WAAW,KAAK,OAAO,aAAa;AACxC,UAAI,CAAC,UAAU;AACb,gBACE,MAAG,KAAW;AAChB;AAjBuB;AAmBzB,UAAI,IAAI;UAAG,IAAI;AACf,UAAI,QAAQ;UAAG,SAAS;UAAG;UAAY;AACvC,UAAI,oBAAqB,SAAS,WAAW,QAAQ,IAAI,QAAQ;AACjE,UAAI,YAAa,qBAAoB,SAAS,SAAS,SAAS,SAC9D,SAAiB;AACnB,UAAI,aAAc,qBAAoB,SAAS,QAAQ,SAAS,UAC9D,SAAiB;AACnB,UAAI,QAAQ;AACZ,cAAQ,KAAK,GAAG;AACd,aAAK;AACH,cAAI,KAAK;AACT,cAAI,KAAK;AACT,kBAAQ,KAAK;AAKb,cAAI,MAAM,OAAO,IAAI;AACrB,cAAI,MAAM,OAAO,IAAI;AACrB;AACF,aAAK;AACL,aAAK;AACH,kBAAQ;AACR;AACF,aAAK;AACL,aAAK;AACH,cAAI,KAAK;AACT,kBAAQ;AAGR,cAAI,MAAM,QAAQ,KAAK,WAAW;AAChC,gBAAI,KAAK,UAAU;AACnB,gBAAI,KAAK,UAAU;AAPvB;AASE;AACF,aAAK;AACL,aAAK;AACH,cAAI,KAAK;AACT,kBAAQ;AACR,mBAAS;AACT,kBAAQ;AACR;AACF,aAAK;AACH,cAAI,KAAK;AACT,cAAI,KAAK;AACT,kBAAQ,KAAK,KAAK;AAClB,mBAAS,KAAK,KAAK;AACnB,cAAI,WAAW,KAAK,oBAAwB;AAC5C,cAAI,WAAW,KAAK,oBAAwB;AAE5C,uBAAc,MAAK,UAAU,cAAc,YACjC;AACV,wBAAe,MAAK,UAAU,eAAe,YAClC;AACX,kBAAQ,KAAK,IAAI,KAAK,IAAI,aAAa,KAAK,IAAI;AAChD;AACF;AACE,kBAAQ,MAAS,KAAW,KAAd,8BAAsC,KAAK,GAAQ,cACnD;AACd;;AAGJ,UAAI,SAAS,UAAU,KAAK,eAAe;AACzC,aAAK,oBAAoB;AAD3B,aAEO,IAAI,KAAuB,2CAAe;AAC/C,aAAyB;AApFF;AAuFzB,UAAI,UAAU,cAAc,CAAC,KAAK,IAAI;AACpC,aAAK;AACH,mBAAS,SAAS;AAClB;AAFmB;AAIrB;AA5FuB;AA+FzB,UAAI,eAAe,CACjB,SAAS,SAAS,uBAAuB,GAAG,IAC5C,SAAS,SAAS,uBAAuB,IAAI,OAAO,IAAI;AAE1D,UAAI,OAAO,KAAK,IAAI,aAAa,GAAG,IAAI,aAAa,GAAG;AACxD,UAAI,MAAM,KAAK,IAAI,aAAa,GAAG,IAAI,aAAa,GAAG;AAEvD,UAAI,CAAC,qBAAqB;AAIxB,eAAO,KAAK,IAAI,MAAM;AACtB,cAAM,KAAK,IAAI,KAAK;AA3GG;AA6GzB,WAAK;AACH,iBAAS,SAAS;AAClB;AAAY;AAAM;AAAR;AACV;AAHmB;AAOvB;;;kCAAc,iBAAiB;AAC7B,UAAI,qBAAqB,KAAK,IAAI,oBACA,IAAI,kBAAkB;AACxD,WAAK,QAAQ,OAAO;AAGtB;;;oCAAgB,WAAW;AACzB,UAAI,eAAe,KAAK;AACxB,UAAI,oBAAoB,KAAK;AAC7B,UAAI,uBACF,WAAW,uBAAuB,eAClC,KAAK,MAAM,eAAe,SAAS,MAAM;AAE3C,UAAI,aAAa,UAAU;AAC3B,UAAI,gBAAgB,WAAW;AAC/B,uBAAiB,WAAW;AAC5B,UAAI,kBAAkB,KAAK,OAAO,aAAa;AAC/C,UAAI,YAAY,KAAK;AACrB,UAAI,UAAU,gBAAgB,aAC3B,UAAU,aAAa,UAAU,GACjC,UAAU,YAAY,UAAU;AACnC,UAAI,UAAU,KAAK,MAAM,QAAQ;AACjC,UAAI,SAAS,KAAK,MAAM,QAAQ;AAChC,uBAAiB,MAAM,UAAU,MAAM;AAEvC,WAAK;AACH;AACA,eAAO;AACP,aAAK;AACL,cAAM;AACN,kBAAU,KAAK;AACf;AANe;AAUnB;;;6BAAS;AACP,YAAM,IAAI,MAAM;AAGlB;;;oCAAgB,SAAS;AACvB,aAAO,KAAK,UAAU,SAAS;AAGjC;;;4BAAQ;AACN,WAAK,UAAU;AAGb;;;uCAae;AACjB,YAAM,IAAI,MAAM;AAGlB;;;8BAAU;AACR,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,KAAK,OAAO,QAAQ,IAAI,IAAI,KAAK;AACpD,YAAI,KAAK,OAAO,MACZ,KAAK,OAAO,GAAG,mBAAmB,qCAAgB,UAAU;AAC9D,eAAK,OAAO,GAAG;AAHmC;AAD9C;AAYV;;;uCAAmB;AACjB,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,KAAK,OAAO,QAAQ,IAAI,IAAI,KAAK;AACpD,YAAI,KAAK,OAAO,IAAI;AAClB,eAAK,OAAO,GAAG;AAFmC;AADrC;AAanB;;;yCAAqB;AAAU;;AAC7B,UAAI,SAAS,SAAS;AACpB,eAAO,QAAQ,QAAQ,SAAS;AAFL;AAI7B,UAAI,aAAa,SAAS;AAC1B,UAAI,KAAK,eAAe,aAAa;AACnC,eAAO,KAAK,eAAe;AANA;AAQ7B,UAAI,eAAe,YAAY,QAAQ,YAAY,KAAM,mBAAY;AACnE,YAAI,CAAC,SAAS,SAAS;AACrB,mBAAS,WAAW;AAF6C;AAInE,eAAK,eAAe,cAAc;AAClC,eAAO;AALK,SAMX,MAAO,kBAAW;AACnB,gBAAQ,MAAM,oCAAoC;AAElD,eAAK,eAAe,cAAc;AATtB;AAWd,WAAK,eAAe,cAAc;AAClC,aAAO;AAGT;;;mCAAe;AAAuB;;AACpC,UAAI,eAAe,yBAAyB,KAAK;AACjD,UAAI,WAAW,KAAK,eAAe,mBAAmB,cACA,KAAK,QACL,KAAK,OAAO;AAClE,UAAI,UAAU;AACZ,aAAK,qBAAqB,UAAU,KAAK,YAAM;AAC7C,iBAAK,eAAe,WAAW;AADjC;AAGA,eAAO;AAT2B;AAWpC,aAAO;AAGT;;;uCAAmB,WAAW;AAC5B,kBAAY,YAAY,QAAQ,YAAY,GAAG,KAAK,UAAS,MAAM;AACjE,eAAO,KAAK,eAAe,EACzB,qBAAqB;AAFlB;AAaT;;;2CAAuB,cAAc,WAAW;AACK,UAA9B,2FAAuB;;AAC5C;AACE;AACA,kBAAU,KAAK;AACf;AACA;AACA,wBAAgB,KAAK,uBAAuB,OAAO,KAAK;AACxD,8BAAsB,KAAK,uBAAuB,QACA;AAPxB,OAAjB;AAoBb;;;iDAA6B,SAAS;AAEQ,UAFC,yFAAqB;UACvC,6FAAyB;UAClB;;AAClC;AACE;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAa,KAAK;AAClB,yBAAiB,KAAK;AACtB;AAPgC,OAAvB;AAWb;;;sCAAkB,gBAAgB;AAChC,WAAK,iBAAiB;AAOpB;;;uCAgBe;AACjB,UAAI,qBAAqB,OAAO,IAAI,UAAS,UAAU;AACrD,YAAI,WAAW,SAAS,QAAQ,YAAY;AAC5C;AACE,iBAAO,SAAS;AAChB,kBAAQ,SAAS;AACjB,oBAAU,SAAS;AAHd;AAFW;AAQpB,UAAI,CAAC,KAAK,uBAAuB;AAC/B,eAAO;AAVQ;AAYjB,UAAI,sBAAsB,qCAAsB,cAAc;AAC9D,2BAAqB,IAAI,UAAU,MAAM;AACvC,YAAI,wBAAwB,qCAAsB,OAAO;AACvD,iBAAO;AAF8B;AAIvC;AACE,iBAAO,KAAK;AACZ,kBAAQ,KAAK;AACb,oBAAW,MAAK,WAAW,MAAM;AAH5B;AAJF;AAaX;;;wBA9yBmB;AACf,aAAO,KAAK,OAAO;AAGrB;;;wBAOqB;AACnB,aAAO,KAAK;AAMV;;;wBAAoB;AACtB,aAAO,KAAK;AAMV;sBAAkB,KAAK;AACzB,UAAI,CAAC,OAAO,UAAU,MAAM;AAC1B,cAAM,IAAI,MAAM;AAFO;AAIzB,UAAI,CAAC,KAAK,aAAa;AACrB;AALuB;AAQzB,WAAK,sBAAsB,KAAkC;AAM/D;;;wBAgCuB;AACrB,aAAO,KAAK,eAAe,KAAK,YAAY,KAAK,qBAAqB;AAMpE;sBAAiB,KAAK;AACxB,UAAI,aAAa,MAAM;AACvB,UAAI,KAAK,aAAa;AACpB,YAAI,IAAI,KAAK,YAAY,QAAQ;AACjC,YAAI,KAAK,GAAG;AACV,uBAAa,IAAI;AAHC;AAFE;AAQxB,WAAK,oBAAoB;AAMvB;;;wBAAe;AACjB,aAAO,KAAuB,4CAAgB,KACA;AAM5C;sBAAa,KAAK;AACpB,UAAI,MAAM,MAAM;AACd,cAAM,IAAI,MAAM;AAFE;AAIpB,UAAI,CAAC,KAAK,aAAa;AACrB;AALkB;AAOpB,WAAK,UAAU,KAAK;AAMlB;;;wBAAoB;AACtB,aAAO,KAAK;AAMV;sBAAkB,KAAK;AACzB,UAAI,CAAC,KAAK,aAAa;AACrB;AAFuB;AAIzB,WAAK,UAAU,KAAK;AAMlB;;;wBAAgB;AAClB,aAAO,KAAK;AAMV;sBAAc,UAAU;AAC1B,UAAI,CAAC,+BAAgB,WAAW;AAC9B,cAAM,IAAI,MAAM;AAFQ;AAI1B,UAAI,CAAC,KAAK,aAAa;AACrB;AALwB;AAO1B,UAAI,KAAK,mBAAmB,UAAU;AACpC;AARwB;AAU1B,WAAK,iBAAiB;AAEtB,UAAI,aAAa,KAAK;AAEtB,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,KAAK,OAAO,QAAQ,IAAI,IAAI,KAAK;AACpD,YAAI,WAAW,KAAK,OAAO;AAC3B,iBAAS,OAAO,SAAS,OAAO;AAhBR;AAoB1B,UAAI,KAAK,oBAAoB;AAC3B,aAAK,UAAU,KAAK,oBAAoB;AArBhB;AAwB1B,WAAK,SAAS,SAAS;AACrB,gBAAQ;AACR,uBAAe;AACf;AAHyC;AAM3C,UAAI,KAAK,uBAAuB;AAC9B,aAAK;AA/BmB;AAmCxB;;;wBAA4B;AAC9B,YAAM,IAAI,MAAM;AAMlB;;;wBAwc2B;AACzB,aAAO,KAAK,0BAA0B,gCAAsB;AAG1D;;;wBAA6B;AAC/B,aAAO,KAAK,0BAA0B,gCAAsB;AAG1D;;;wBAA+B;AACjC,aAAQ,KAAK,uBACX,QAAS,KAAK,UAAU,cAAc,KAAK,UAAU;AAGzD;;;wBA4HwB;AACtB,UAAI,gBAAgB,KAAK,OAAO;AAChC,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,KAAK,OAAO,QAAQ,IAAI,IAAI,EAAE,GAAG;AACpD,YAAI,WAAW,KAAK,OAAO;AAC3B,YAAI,SAAS,UAAU,cAAc,SACjC,SAAS,WAAW,cAAc,QAAQ;AAC5C,iBAAO;AAJ2C;AAFhC;AAStB,aAAO;AAOT;;;;;;QA2BA,wB;;;;;;;;;;;;;;ACh7BK;;AAGA;;AACyC;;AACE;;AAClB;;AACJ;;AACM;;AACP;;AACC;;AACQ;;AACV;;AAE1B,IAAM,eAAe;AACrB,IAAM,aAEN;QACE;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA;QACA,8B;;;;;;;;;;;;;;;;AClCK;;;;AAEP;AAKA,IAAM,4BACJ,iCAAuB,0BAA0B;AAEnD,SAAS,UAAS,SAAS,UAAU;AACnC,MAAI,IAAI,SAAS,cAAc;AAC/B,MAAI,CAAC,EAAE,OAAO;AACZ,UAAM,IAAI,MAAM;AAHiB;AAKnC,IAAE,OAAO;AACT,IAAE,SAAS;AAGX,MAAI,cAAc,GAAG;AACnB,MAAE,WAAW;AAVoB;AAclC,YAAS,QAAQ,SAAS,iBAAiB,YAAY;AACxD,IAAE;AACF,IAAE;AAGJ;;IAAsB;AACR;AAAyD;QAAvD,+DAAyB;;;;AACrC,SAAK,yBAAyB;AAGhC;;;;gCAAY,KAAK,UAAU;AACzB,UAAI,CAAC,sCAAuB,KAAK,uBAAuB;AACtD;AAFuB;AAIzB,gBAAS,MAAM,0BAA0B;AAG3C;;;iCAAa,MAAM,UAAU,aAAa;AACxC,UAAI,UAAU,YAAY;AACxB,eAAO,UAAU,WAAW,IAAI,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,gBACzB;AAHU;AAKxC,UAAI,UAAU,+BAAgB,MAAM,aACN,KAAK;AACnC,gBAAS,SAAS;AAGpB;;;6BAAS,MAAM,KAAK,UAAU;AAC5B,UAAI,UAAU,YAAY;AAExB,YAAI,CAAC,UAAU,WAAW,MAAM,WAAW;AACzC,eAAK,YAAY,KAAK;AAHA;AAKxB;AAN0B;AAS5B,UAAI,KAAK,wBAAwB;AAE/B,aAAK,YAAY,KAAK;AACtB;AAZ0B;AAe5B,UAAI,UAAU,IAAI,gBAAgB;AAClC,gBAAS,SAAS;AAItB;;;;;;QACE,kC;;;;;;;;;;;;;;;;AC1EK;;;;AAEP,IAAI,UAAU,SAEd;;IAAkB;AAChB,uBAAY;AAAM;;AAChB,SAAK,QAAQ;AACb,SAAK,aAAa,QAAQ,UAAC,SAAS,QAAW;AAC7C,cAAQ,YAAY,MAAM,YAAM;AAC9B,gBAAQ;AADV;AADY;AAOhB;;;;kCAAc;AACZ,kBAAY,OAAO,KAAM,gBAAS;AAChC,eAAO,KAAK;AADP;AAKT;;;mCAAe;AACb,kBAAY,OAAO,KAAM,gBAAS;AAChC,eAAO,KAAK;AADP;AAKT;;;wBAAI,UAAU,MAAM,UAAU;AAC5B,kBAAY,OAAO,KAAM,gBAAS;AAChC,eAAO,KAAK,IAAI,UAAU,MAAM;AAD3B;AAKT;;;8BAAU,SAAS;AACjB,kBAAY,OAAO,KAAM,gBAAS;AAChC,eAAO,KAAK,UAAU;AADjB;AAMX;;;;;;QACE,0B;;;;;;;ACxBF;;AAEA,SAAS,oBAAoB,QAAQ,UAAU,WAAW;AACxD,MAAI,YAAY;AAChB,MAAI,YAAY;AAChB,MAAI,YAAY;AAChB,MAAI,YAAY;AAChB,MAAI,UAAU;AACd,MAAI,cAAc;AAelB,MAAI,wBAAwB;AAU5B,WAAS,uBAAuB;AAC9B,WAAO,SAAS,iBAAiB;AAhCqB;AAmCxD,WAAS,oBAAoB;AAC3B,QAAI,SAAS,SAAS,cAAc;AAEpC,WAAO,SAAS,KAAK,MAAM,OAAO,aAAa;AAtCO;AAyCxD,WAAS,wBAAwB,SAAS;AACxC,WAAO,UAAU,QAAQ,iBAAiB,qBAAqB;AA1CT;AA6CxD,WAAS,kBAAkB,SAAS;AAClC,QAAI,CAAC,SACH,OAAO;AAET,QAAI,SAAS,QAAQ,aAAa;AAClC,QAAI,WAAW,QAAQ,aAAa;AACpC,QAAI,OAAO;AACX,QAAI,UAAU;AACZ,UAAI;AACF,eAAO,KAAK,MAAM;AADpB,QAEE,OAAO,GAAG;AACV,gBAAQ,KAAK,oCAAoC;AAJvC;AAPoB;AAclC;AAAS,UAAI;AAAQ,YAAM;AAApB;AA3D+C;AA8DxD,WAAS,mBAAmB,MAAM;AAChC,QAAI,YAAY,SAAS,YAAY;AACrC,cAAU,UAAU,aAAa,MAAM;AACvC,cAAU,WAAW;AACrB,aAAS,cAAc;AAlE+B;AAqExD,WAAS,YAAY,KAAK,WAAW,WAAW;AAC9C,gBAAY,aAAa,SAAS,WAAW,MAAM,CAAnD;AACA,gBAAY,aAAa,SAAS,aAAa,CAA/C;AAEA,QAAI,MAAM,IAAI;AACd,QAAI,KAAK,OAAO,KAAK;AACrB,QAAI,IAAI,kBAAkB;AACxB,UAAI,iBAAiB;AAPuB;AAS9C,QAAI,qBAAqB,YAAW;AAClC,UAAI,IAAI,cAAc,GAAG;AACvB,YAAI,IAAI,UAAU,OAAO,IAAI,WAAW,GAAG;AACzC,oBAAU,IAAI;AADhB,eAEO;AACL;AAJqB;AADS;AAApC;AASA,QAAI,UAAU;AACd,QAAI,YAAY;AAIhB,QAAI;AACF,UAAI,KAAK;AADX,MAEE,OAAO,GAAG;AACV;AA1B4C;AArEQ;AA2HxD,WAAS,cAAc,MAAM,MAAM,iBAAiB,iBAAiB;AACnE,QAAI,UAAU,KAAK,QAAQ,WAAW,OAAO;AAG7C,aAAS,WAAW,MAAM;AACxB,UAAI,KAAK,YAAY,QAAQ,GAC3B,OAAO;AACT,aAAO,KAAK,QAAQ,SAAS,MACjB,QAAQ,QAAQ,MAChB,QAAQ,QAAQ,MAChB,QAAQ,QAAQ,MAChB,QAAQ,QAAQ,MAChB,QAAQ,QAAQ,MAChB,QAAQ,QAAQ,KAChB,QAAQ,QAAQ,KAChB,QAAQ,QAAQ,KAChB,QAAQ,QAAQ;AAhBqC;AAsBnE,aAAS,gBAAgB,MAAM,0BAA0B;AACvD,UAAI,aAAa;AAGjB,UAAI,UAAU;AACd,UAAI,YAAY;AAChB,UAAI,YAAY;AAChB,UAAI,WAAW;AACf,UAAI,UAAU;AAGd,eAAS,cAAc,SAAS,gBAAgB,wBAAwB;AACtE,YAAI,UAAU,QAAQ,QAAQ,SAAS,IAAI,MAAM;AACjD,YAAI,cAAc;AAClB,YAAI,cAAc,KAAK,MAAM,KAAK,GAAG;AACrC,YAAI,WAAW;AACf,YAAI,QAAQ;AAEZ,iBAAS,YAAY;AAGnB,iBAAO,MAAM;AACX,gBAAI,CAAC,QAAQ,QAAQ;AACnB;AACA;AAHS;AAKX,gBAAI,OAAO,QAAQ;AAGnB,gBAAI,UAAU,KAAK,OACjB;AAGF,gBAAI,gBAAgB;AAClB,sBAAQ,UAAU,KAAK;AACvB,kBAAI,OAAO;AAIT,8BAAc,MAAM,GAAG;AACvB,2BAAY,gBAAgB,OACvB,gBAAgB,QAAU,gBAAgB;AAC/C;AAPF,qBAQO,IAAI,UAAU;AACnB;AAXgB;AAalB,sBAAQ,SAAS,KAAK;AACtB,kBAAI,OAAO;AACT,2BAAW,UAAU,MAAM,IAAI;AAC/B;AAhBgB;AAZT;AAiCX,gBAAI,MAAM,KAAK,MAAM;AACrB,gBAAI,OAAO,IAAI,UAAU,GAAG;AAC1B,yBAAW,IAAI,MAAM,WAAW,IAAI;AAnC3B;AAHM;AAPiD;AAiDtE;AA5DqD;AAgEvD,eAAS,WAAW,KAAK,UAAU;AACjC,oBAAY,KAAK,UAAS,SAAS;AACjC,wBAAc,SAAS,OAAO;AADhC,WAEG,YAAY;AACb,kBAAQ,KAAK,MAAM;AACnB;AAJF;AAjEqD;AA0EvD,oBAAc,MAAM,MAAM,YAAW;AACnC,iCAAyB;AAD3B;AAhGiE;AAsGnE,gBAAY,MAAM,UAAS,UAAU;AACnC,mBAAa;AAGb,sBAAgB,UAAU,UAAS,MAAM;AAGvC,iBAAS,OAAO,MAAM;AACpB,cAAI;cAAI;cAAM,QAAQ,IAAI,YAAY;AACtC,cAAI,QAAQ,GAAG;AACb,iBAAK,IAAI,UAAU,GAAG;AACtB,mBAAO,IAAI,OAAO,QAAQ;AAF5B,iBAGO;AACL,iBAAK;AACL,mBAAO;AAPW;AASpB,cAAI,CAAC,UAAU,KAAK;AAClB,sBAAU,MAAM;AAVE;AAYpB,oBAAU,IAAI,QAAQ,KAAK;AAfU;AAmBvC,YAAI,iBAAiB;AACnB;AApBqC;AAAzC;AAJF,OA2BG;AA5PmD;AAgQxD,WAAS,WAAW,MAAM,UAAU;AAGlC,QAAI,MAAM;AACR,aAAO,KAAK;AAJoB;AAOlC,eAAW,YAAY,SAAS,YAAY,CAA5C;AAEA;AACA,gBAAY;AAIZ,QAAI,YAAY;AAChB,QAAI,YAAY,UAAU;AAC1B,QAAI,cAAc,GAAG;AAEnB,UAAI,OAAO;AACX,UAAI,QAAQ,KAAK,WAAW,KAAK,gBAAgB;AAC/C,gBAAQ,IAAI;AACZ,oBAAY,KAAK,QAAQ;AACzB,YAAI,CAAC,WAAW;AACd,cAAI,gBAAgB,KAAK,eAAe;AACxC,mBAAS,eAAe,KAAK,SAAS;AACpC,0BAAc,YAAY;AAC1B,gBAAI,gBAAgB,MAAM;AACxB,0BAAY,KAAK,QAAQ;AACzB;AAFF,mBAGO,IAAI,gBAAgB,eAAe;AACxC,0BAAY,KAAK,QAAQ;AANS;AAFxB;AAH+B;AAe/C;AAfF,aAgBO;AACL,gBAAQ,IAAI;AApBK;AAuBnB,yBAAmB;AACnB,oBAAc;AACd;AAzCgC;AA6ClC,QAAI,mBAAmB;AACvB,QAAI,iBAAiB;AACrB,uBAAmB,4BAAW;AAC5B;AACA,UAAI,kBAAkB,WAAW;AAC/B;AACA,2BAAmB;AACnB,sBAAc;AALY;AAA9B;AAUA,aAAS,iBAAiB,MAAM;AAC9B,UAAI,OAAO,KAAK;AAGhB,WAAK,OAAO,UAAS,MAAM,UAAU;AACnC,sBAAc,MAAM,MAAM,UAAU,YAAW;AAC7C,kBAAQ,KAAK,OAAO;AAEpB,kBAAQ,KAAK,MAAM,OAAO;AAC1B,sBAAY;AAEZ;AANF;AADF;AA7DgC;AAyElC,SAAK,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,WAAW,KAAK;AAClC,UAAI,WAAW,IAAI,iBAAiB,UAAU;AAC9C,eAAS,KAAK,MAAM;AA3EY;AAhQoB;AAgVxD,WAAS,QAAQ;AACf,gBAAY;AACZ,gBAAY;AACZ,gBAAY;AAnV0C;AAyWxD,WAAS,eAAe,MAAM;AAC5B,QAAI;AACF,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,aAAO;AACP,aAAO;AACP,aAAO;AACP,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,aAAO;AACP,aAAO;AACP,aAAO;AACP,YAAM;AACN,aAAO;AACP,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,aAAO;AACP,aAAO;AACP,aAAO;AACP,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,aAAO;AACP,YAAM;AACN,YAAM;AACN,YAAM;AA1KY;AA8KpB,aAAS,KAAK,GAAG,MAAM;AACrB,aAAO,KAAK,QAAQ,OAAO,CAAC;AAhLF;AAkL5B,aAAS,UAAU,GAAG,OAAO,KAAK;AAChC,aAAO,SAAS,KAAK,KAAK;AAnLA;AAwL5B,QAAI;AACF,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,eAAO;AAFO;AAIhB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAK,UAAW,IAAI,KAAM,GAAG,KAC3B,OAAO;AACT,YAAI,MAAM,GACR,OAAO;AACT,YAAK,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,KAC5B,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AAfO;AAiBhB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAI,MAAM,KAAM,IAAI,OAAQ,GAC1B,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AAxBO;AA0BhB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AA7BO;AA+BhB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,IACnB,OAAO;AACT,eAAO;AAlCO;AAoChB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,MAAO,KAAK,GAC/B,OAAO;AACT,eAAO;AAvCO;AAyChB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAI,MAAM,GACR,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,MAAO,KAAM,IAAI,OAAQ,IAChC,OAAO;AACT,eAAO;AA9CO;AAgDhB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AArDO;AAuDhB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,IACnB,OAAO;AACT,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,KACnB,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AAhEO;AAkEhB,WAAK,WAAS,GAAG;AACf,YAAI,MAAM,KAAK,KAAK,KAAM,UAAW,IAAI,KAAM,GAAG,KAChD,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AAvEO;AAyEhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAW,IAAI,IAAK,GAAG,MAAO,CAAE,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,KAC5D,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,MAAO,KAAK,CAAE,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,KAC9C,OAAO;AACT,eAAO;AA9EO;AAgFhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAW,IAAI,IAAK,GAAG,MAAO,CAAE,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,KAC5D,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,OAAQ,KACZ,UAAW,IAAI,IAAK,GAAG,MACvB,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,KAC5B,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,MAAO,KAAM,IAAI,OAAQ,IAChC,OAAO;AACT,eAAO;AAzFO;AA2FhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,IACnB,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AAhGO;AAkGhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAW,IAAI,IAAK,GAAG,MAAO,CAAE,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,KAC5D,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,KAAM,UAAW,IAAI,IAAK,GAAG,MACjC,UAAW,IAAI,IAAK,GAAG,MACvB,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,KAC5B,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AA3GO;AA6GhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAW,IAAI,KAAM,GAAG,IAC3B,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,OAAQ,GACf,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,OAAQ,GACf,OAAO;AACT,eAAO;AApHO;AAsHhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAI,MAAM,KAAM,UAAW,IAAI,KAAM,GAAG,KACtC,OAAO;AACT,YAAK,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,KAC5B,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AA7HO;AA+HhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,IAAI,MAAO,KAAK,KAAK,IACxB,OAAO;AACT,eAAO;AAlIO;AAoIhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,YAAI,MAAM,GACR,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AA/IO;AAiJhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAI,MAAM,GACR,OAAO;AACT,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,MAAO,MAAM,KAAK,KAAK,GAC1C,OAAO;AACT,eAAO;AAtJO;AAwJhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,KACnB,OAAO;AACT,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,IACnB,OAAO;AACT,eAAO;AA7JO;AA+JhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,WAAW,IAAI,IAAK,GAAG,MAAQ,IAAI,MAAO,MAC3C,YAAW,IAAI,KAAM,IAAI,OACzB,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,OACzB,UAAW,IAAI,KAAM,IAAI,MAE3B,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,YAAa,KAAK,MAAM,GAC/B,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,MAAO,KAAK,CAAC,KAAM,IAAI,KAAM,CAAC,IAAI,IAAI,MAC7C,OAAO;AACT,YAAK,IAAI,MAAO,KAAK,CAAC,KAAM,IAAI,KAAM,CAAC,IAAI,IAAI,MAC7C,OAAO;AACT,eAAO;AA5KO;AA8KhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAI,MAAM,GACR,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GACP,OAAO;AACT,eAAO;AAnLO;AAqLhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,MAAQ,UAAU,GAAG,IAAI,KAC5C,OAAO;AACT,eAAO;AAxLO;AA0LhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAW,IAAI,IAAK,GAAG,MAAQ,IAAI,OAAQ,GAC9C,OAAO;AACT,eAAO;AA7LO;AA+LhB,YAAM,WAAS,GAAG;AAChB,YAAK,UAAU,GAAG,GAAG,OAAO,UAAU,GAAG,IAAI,KAC3C,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GAAG,CAAC,GAAG,MACd,OAAO;AACT,YAAI,KAAK,GAAG,CAAC,GAAG,MACd,OAAO;AACT,eAAO;AAtMO;AAAA;AA2MlB,QAAI,QAAQ,cAAc,KAAK,QAAQ,QAAQ;AAC/C,QAAM,WAAS,cAAc;AAC3B,cAAQ,KAAK,8BAA8B,OAAO;AAClD,aAAO,YAAW;AAAE,eAAO;AAA3B;AAtY0B;AAwY5B,WAAO,YAAY;AAjvBmC;AAqvBxD,UAAQ,SAAS,UAAS,KAAK,OAAO,KAAK,MAAM;AAC/C,QAAI,IAAI,WAAW;AACnB,QAAI,MAAM,IACR,OAAO;AAGT,QAAI,QAAQ,WACV,OAAO;AAGT,QAAI,CAAC,QAAQ,cAAc;AACzB,cAAQ,eAAe,eAAe;AAXO;AAa/C,QAAI,QAAQ,MAAM,QAAQ,aAAa,KAAK;AAG5C,QAAI,MAAM,KAAM,MAAM,YAAa,WAAW;AAC5C,YAAM,UAAU,MAAM,UAAU;AADlC,eAEW,KAAK,KAAM,MAAM,WAAY,WAAW;AACjD,YAAM,UAAU,MAAM,SAAS;AAD1B,eAEI,KAAK,KAAM,MAAM,WAAY,WAAW;AACjD,YAAM,UAAU,MAAM,SAAS;AAD1B,eAEK,MAAM,SAAU,WAAW;AACrC,YAAM,UAAU,MAAM,OAAO;AADxB,WAEA,IAAK,MAAM,aAAc,WAAW;AACzC,YAAM,UAAU,MAAM,WAAW;AAzBY;AA4B/C,WAAO;AA5BT;AAqCA,WAAS,YAAY,KAAK,MAAM,UAAU;AACxC,QAAI,OAAO,UAAU;AACrB,QAAI,CAAC,MAAM;AACT,cAAQ,KAAK,MAAM,MAAM;AACzB,UAAI,CAAC,UAAU;AACb,eAAO;AAHA;AAKT,aAAO;AAP+B;AAexC,QAAI,KAAK;AACT,aAAS,QAAQ,MAAM;AACrB,UAAI,MAAM,KAAK;AACf,YAAM,aAAa,KAAK,MAAM,KAAK;AACnC,YAAM,eAAe,KAAK,MAAM;AAChC,SAAG,QAAQ;AApB2B;AAsBxC,WAAO;AAhzB+C;AAozBxD,WAAS,aAAa,KAAK,MAAM,KAAK,MAAM;AAC1C,QAAI,UAAU;AACd,QAAI,UAAU,QAAQ,KAAK;AAC3B,QAAI,CAAC,WAAW,CAAC,QAAQ,QACvB,OAAO;AAIT,QAAI,YAAY,QAAQ;AACxB,QAAI,YAAY,QAAQ;AACxB,QAAI;AACJ,QAAI,QAAQ,aAAa,MAAM;AAC7B,cAAQ,KAAK;AADf,WAEO,IAAI,aAAa,WAAW;AACjC,cAAQ,UAAU;AAdsB;AAkB1C,QAAI,aAAa,SAAS;AACxB,UAAI,QAAQ,QAAQ;AACpB,YAAM,MAAM,KAAK,OAAO,KAAK;AApBW;AAsB1C,WAAO;AA10B+C;AA80BxD,WAAS,eAAe,KAAK,MAAM,KAAK;AACtC,QAAI,SAAS;AACb,eAAW,QAAQ,QAAQ,UAAS,cAAc,KAAK;AACrD,UAAI,QAAQ,OAAO,MAAM;AACvB,eAAO,KAAK;AAFuC;AAIrD,UAAI,OAAO,WAAW;AACpB,eAAO,UAAU;AALkC;AAOrD,cAAQ,IAAI,gBAAgB,MAAM,aAAa,MAAM;AACrD,aAAO;AARF;AAh1B+C;AA61BxD,WAAS,iBAAiB,SAAS;AACjC,QAAI,OAAO,kBAAkB;AAC7B,QAAI,CAAC,KAAK,IACR;AAGF,QAAI,OAAO,YAAY,KAAK,IAAI,KAAK;AACrC,QAAI,CAAC,MAAM;AACT,cAAQ,KAAK,MAAM,KAAK,KAAK;AAC7B;AAT+B;AAajC,QAAI,KAAK,YAAY;AACnB,UAAI,qBAAqB,aAAa,GAAG;AACvC,gBAAQ,aAAa,KAAK;AAD5B,aAEO;AAGL,YAAI,WAAW,QAAQ;AACvB,YAAI,QAAQ;AACZ,aAAK,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,SAAS,QAAQ,IAAI,GAAG,KAAK;AAC/C,cAAI,SAAS,GAAG,aAAa,KAAK,KAAK,KAAK,SAAS,GAAG,YAAY;AAClE,gBAAI,OAAO;AACT,uBAAS,GAAG,YAAY;AAD1B,mBAEO;AACL,uBAAS,GAAG,YAAY,KAAK;AAC7B,sBAAQ;AALwD;AADrB;AAL5C;AAiBL,YAAI,CAAC,OAAO;AACV,cAAI,WAAW,SAAS,eAAe,KAAK;AAC5C,kBAAQ,aAAa,UAAU,QAAQ;AAnBpC;AAHY;AAyBnB,aAAO,KAAK;AAtCmB;AAyCjC,aAAS,KAAK,MAAM;AAClB,cAAQ,KAAK,KAAK;AA1Ca;AA71BqB;AA44BxD,WAAS,qBAAqB,SAAS;AACrC,QAAI,QAAQ,UAAU;AACpB,aAAO,QAAQ,SAAS;AAFW;AAIrC,QAAI,OAAO,QAAQ,sBAAsB,aAAa;AACpD,aAAO,QAAQ;AALoB;AAOrC,QAAI,QAAQ;AACZ,SAAK,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,QAAQ,WAAW,QAAQ,KAAK;AAClD,eAAS,QAAQ,aAAa,IAAI,IAAI;AATH;AAWrC,WAAO;AAv5B+C;AA25BxD,WAAS,kBAAkB,SAAS;AAClC,cAAU,WAAW,SAAS;AAG9B,QAAI,WAAW,wBAAwB;AACvC,QAAI,eAAe,SAAS;AAC5B,SAAK,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,cAAc,KAAK;AACrC,uBAAiB,SAAS;AAPM;AAWlC,qBAAiB;AAt6BqC;AAy6BxD;AAEE,SAAK,aAAS,KAAK,MAAM,gBAAgB;AACvC,UAAI,QAAQ,IAAI,YAAY;AAC5B,UAAI,OAAO;AACX,UAAI,QAAQ,GAAG;AACb,eAAO,IAAI,OAAO,QAAQ;AAC1B,cAAM,IAAI,UAAU,GAAG;AALc;AAOvC,UAAI;AACJ,UAAI,gBAAgB;AAClB,mBAAW;AACX,iBAAS,QAAQ;AAVoB;AAYvC,UAAI,OAAO,YAAY,KAAK,MAAM;AAClC,UAAI,QAAQ,QAAQ,MAAM;AACxB,eAAO,KAAK;AAdyB;AAgBvC,aAAO,OAAO,MAAM;AAlBjB;AAsBL,aAAS,mBAAW;AAAE,aAAO;AAtBxB;AAuBL,aAAS,mBAAW;AAAE,aAAO;AAvBxB;AA0BL,iBAAa,uBAAW;AAAE,aAAO;AA1B5B;AA2BL,iBAAa,qBAAS,MAAM,UAAU;AACpC,iBAAW,MAAM,YAAW;AAC1B,YAAI,UACF;AAFJ;AA5BG;AAmCL,kBAAc,wBAAW;AAGvB,UAAI,UAAU,CAAC,MAAM,MAAM,MAAM,MAAM;AACvC,UAAI,YAAY,UAAU,MAAM,KAAK,GAAG;AACxC,aAAQ,QAAQ,QAAQ,cAAc,IAAK,QAAQ;AAxChD;AA4CL,eAAW;AAGX,mBAAe,yBAAW;AAAE,aAAO;AA/C9B;AAgDL,WAAO,eAAS,UAAU;AACxB,UAAI,CAAC,UAAU;AACb;AADF,iBAEW,eAAe,cAAc,eAAe,eAAe;AACpE,eAAO,WAAW,YAAW;AAC3B;AADF;AADK,aAIA,IAAI,SAAS,kBAAkB;AACpC,iBAAS,iBAAiB,aAAa,SAAS,OAAO;AACrD,mBAAS,oBAAoB,aAAa;AAC1C;AAFF;AARsB;AAhDrB;AAAA;AAz6BU,CAAC,CAw+BhB,QAAQ,U;;;;;;;;;;;;;;;;AC1/B4B;;AACT;;;;AAE/B,IAAM;AACJ,SAAO;AACP,aAAW;AACX,WAAS;AACT,WAAS;AAJO;AAOlB,IAAM,yBAAyB,CAAC;AAChC,IAAM,0BAA0B,CAAC;AACjC,IAAM,eAAe;AAErB,IAAM;AACJ,YAAU;AACV,YAAU;AACV,YAAU;AACV,YAAU;AACV,YAAU;AACV,YAAU;AACV,YAAU;AACV,YAAU;AACV,UAAU;AACV,UAAU;AACV,UAMF;AAjBgC;;IAiBR;AACV;AAAgB,QAAd;;;;AACZ,SAAK,YAAY;AAEjB,SAAK,uBAAuB;AAC5B,SAAK,gBAAgB;AAErB,SAAK;AAGL,QAAI,UAAU,OAAO,KAAK,yBAAyB,KAAK;AACxD,SAAK,qBAAqB,IAAI,OAAO,MAAM,UAAU,KAAK;AAG5D;;;;;AAAQ;;AACN,WAAK,wBAAwB;AAC7B,WAAK,sBAAsB;AAC3B,WAAK,qBAAqB,OAAO,OAAO;AACxC,WAAK,SAAS;AACd,WAAK,eAAe;AACpB,WAAK,cAAc;AACnB,WAAK,oBAAoB;AACzB,WAAK,aAAa;AAClB,WAAK;AACH,iBAAS,CAAC;AACV,kBAAU,CAAC;AAFG;AAIhB,WAAK;AACH,iBAAS;AACT,kBAAU;AAFE;AAId,WAAK,gBAAgB;AACrB,WAAK,gBAAgB;AACrB,WAAK,QAAQ;AACb,WAAK,aAAa;AAClB,WAAK,cAAc;AAEnB,WAAK,wBAAwB,QAAS,mBAAY;AAChD,cAAK,mBAAmB;AADD;AAK3B;;;mCAAe,KAAK;AAAO;;AACzB,UAAI,KAAK,UAAU,QAAQ,QAAQ,aAAa;AAC9C,aAAK,aAAa;AAFK;AAIzB,WAAK,QAAQ;AACb,WAAK,eAAe,UAAU;AAE9B,WAAK,kBAAkB,KAAK,YAAM;AAChC,eAAK;AAEL,qBAAa,OAAK;AAClB,YAAI,QAAQ,QAAQ;AAGlB,iBAAK,cAAc,WAAW,OAAK,WAAgB,cAAO;AAH5D,eAIO;AACL,iBAAK;AATyB;AAAlC;AAsBF;;;wCAAoB,WAAW,YAAY,UAAU,UAAU;AAC7D,UAAI,KAAK,SAAS,aAAa,cAC3B,KAAK,SAAS,YAAY,WAAW;AACvC,YAAI;AACF,eAAK;AACL,gBAAM;AAFG;AAIX,sCAAe,SAAS,WAAW,MACe;AARS;AAY/D;;;+BAAW,MAAM;AACf,kBAAY,QAAQ,KAAK,oBAAoB,UAAU,IAAI;AACzD,eAAO,wBAAwB;AAD1B;AAWT;;;oCAAgB,mBAAmB,SAAS,eAAe;AACzD,eAAS,UAAU,mBAAmB,cAAc;AAClD,YAAI,cAAc,kBAAkB;AACpC,YAAI,WAAW,kBAAkB,eAAe;AAGhD,YAAI,eAAe,kBAAkB,SAAS,KAC1C,YAAY,UAAU,SAAS,OAAO;AACxC,sBAAY,UAAU;AACtB,iBAAO;AARyC;AAYlD,aAAK,IAAI,IAAI,eAAe,GAAG,KAAK,GAAG,KAAK;AAC1C,cAAI,WAAW,kBAAkB;AACjC,cAAI,SAAS,SAAS;AACpB;AAHwC;AAK1C,cAAI,SAAS,QAAQ,SAAS,cAAc,YAAY,OAAO;AAC7D;AANwC;AAQ1C,cAAI,SAAS,QAAQ,SAAS,eAC1B,YAAY,QAAQ,YAAY,aAAa;AAC/C,wBAAY,UAAU;AACtB,mBAAO;AAXiC;AAZM;AA0BlD,eAAO;AA3BgD;AAgCzD,wBAAkB,KAAK,UAAS,GAAG,GAAG;AACpC,eAAO,EAAE,UAAU,EAAE,QAAQ,EAAE,cAAc,EAAE,cAClB,EAAE,QAAQ,EAAE;AAF3C;AAIA,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,kBAAkB,QAAQ,IAAI,KAAK,KAAK;AAC5D,YAAI,UAAU,mBAAmB,IAAI;AACnC;AAF0D;AAI5D,gBAAQ,KAAK,kBAAkB,GAAG;AAClC,sBAAc,KAAK,kBAAkB,GAAG;AAzCe;AA6C3D;;;0CAAsB,OAAO,WAAW,aAAa;AACnD,UAAI,UAAU;AACd,UAAI,WAAW,MAAM;AACrB,UAAI,WAAW,CAAC;AAChB,aAAO,MAAM;AACX,mBAAW,YAAY,QAAQ,OAAO,WAAW;AACjD,YAAI,aAAa,CAAC,GAAG;AACnB;AAHS;AAKX,gBAAQ,KAAK;AAToC;AAWnD,WAAK,YAAY,aAAa;AAGhC;;;wCAAoB,OAAO,WAAW,aAAa;AACjD,UAAI,oBAAoB;AAExB,UAAI,aAAa,MAAM,MAAM;AAC7B,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,WAAW,QAAQ,IAAI,KAAK,KAAK;AACrD,YAAI,WAAW,WAAW;AAC1B,YAAI,cAAc,SAAS;AAC3B,YAAI,WAAW,CAAC;AAChB,eAAO,MAAM;AACX,qBAAW,YAAY,QAAQ,UAAU,WAAW;AACpD,cAAI,aAAa,CAAC,GAAG;AACnB;AAHS;AAMX,4BAAkB;AAChB,mBAAO;AACP,yBAAa;AACb,qBAAS;AAHY;AAV4B;AAJN;AAuBjD,UAAI,CAAC,KAAK,mBAAmB;AAC3B,aAAK,oBAAoB;AAxBsB;AA0BjD,WAAK,kBAAkB,aAAa;AACpC,WAAK,YAAY,aAAa;AAI9B,WAAK,gBAAgB,mBAAmB,KAAK,YAAY,YACvD,KAAK,kBAAkB;AAG3B;;;oCAAgB,WAAW;AACzB,UAAI,cAAc,KAAK,WAAW,KAAK,aAAa;AACpD,UAAI,QAAQ,KAAK,WAAW,KAAK,MAAM;AACvC,UAAI,gBAAgB,KAAK,MAAM;AAC/B,UAAI,eAAe,KAAK,MAAM;AAC9B,UAAI,WAAW,MAAM;AAErB,UAAI,aAAa,GAAG;AAElB;AATuB;AAYzB,UAAI,CAAC,eAAe;AAClB,sBAAc,YAAY;AAC1B,gBAAQ,MAAM;AAdS;AAiBzB,UAAI,cAAc;AAChB,aAAK,sBAAsB,OAAO,WAAW;AAD/C,aAEO;AACL,aAAK,oBAAoB,OAAO,WAAW;AApBpB;AAuBzB,WAAK,YAAY;AACjB,UAAI,KAAK,kBAAkB,WAAW;AACpC,aAAK,gBAAgB;AACrB,aAAK;AA1BkB;AA8BzB,UAAI,KAAK,YAAY,WAAW,SAAS,GAAG;AAC1C,aAAK,cAAc,KAAK,YAAY,WAAW;AAC/C,aAAK;AAhCkB;AAoC3B;;;;AAAe;;AACb,UAAI,KAAK,uBAAuB;AAC9B;AAFW;AAIb,WAAK,wBAAwB;AAC7B,WAAK,aAAa,SAAS;AAE3B,UAAI,UAAU,QAAQ;;;AAEpB,YAAI,wBAAwB;AAC5B,eAAK,oBAAoB,KAAK,sBAAsB;AAEpD,0BAAkB,KAAK,YAAM;AAC3B,wBAAY,UAAU,mBAAmB,GAAG,KAAM,uBAAgB;AAChE,gBAAI,YAAY,YAAY;AAC5B,gBAAI,SAAS;AAEb,iBAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,UAAU,QAAQ,IAAI,IAAI,KAAK;AAClD,qBAAO,KAAK,UAAU,GAAG;AALqC;AAQhE,mBAAK,aAAa,KAAK,OAAO,KAAK;AACnC,kCAAsB,QAAQ;AATzB,aAUH,kBAAW;AACb,oBAAe,+BAAqB,IAAM,sBAAgB;AAE1D,mBAAK,aAAa,KAAK;AACvB,kCAAsB,QAAQ;AAdzB;AADC;;;AAJZ,WAAK,QAAQ,QAAQ,KAAK,UAAU,YAAY,IAAI,IAAI;AAAK,cAApD,GAAO;AARH;AAiCf;;;gCAAY,OAAO;AACjB,UAAI,KAAK,SAAS,YAAY,OAAO;AAInC,aAAK,UAAU,oBAAoB,QAAQ;AAL5B;AAQjB,UAAI,OAAO,KAAK,UAAU,YAAY;AACtC,UAAI,KAAK,WAAW;AAClB,aAAK,UAAU;AAVA;AAcnB;;;;AAAa;;AACX,UAAI,WAAW,KAAK,MAAM;AAC1B,UAAI,mBAAmB,KAAK,UAAU,oBAAoB;AAC1D,UAAI,WAAW,KAAK,UAAU;AAE9B,WAAK,SAAS;AAEd,UAAI,KAAK,YAAY;AAEnB,aAAK,aAAa;AAClB,aAAK,SAAS,UAAU,KAAK,SAAS,WAAW,CAAC;AAClD,aAAK,OAAO,UAAU;AACtB,aAAK,OAAO,WAAW;AACvB,aAAK,WAAW;AAChB,aAAK,gBAAgB;AACrB,aAAK,cAAc;AACnB,aAAK,aAAa;AAClB,aAAK,oBAAoB;AAEzB,aAAK,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,UAAU,KAAK;AAEjC,eAAK,YAAY;AAGjB,cAAM,OAAK,KAAK,qBAAqB;AACnC,iBAAK,mBAAmB,KAAK;AAC7B,iBAAK,oBAAoB,GAAG,KAAM,mBAAY;AAC5C,qBAAO,OAAK,mBAAmB;AAC/B,qBAAK,gBAAgB;AAFvB;AAP+B;AAZhB;AAPV;AAmCX,UAAI,KAAK,MAAM,UAAU,IAAI;AAC3B,aAAK,eAAe,UAAU;AAC9B;AArCS;AAyCX,UAAI,KAAK,eAAe;AACtB;AA1CS;AA6CX,UAAI,SAAS,KAAK;AAElB,WAAK,gBAAgB;AAGrB,UAAI,OAAO,aAAa,MAAM;AAC5B,YAAI,iBAAiB,KAAK,YAAY,OAAO,SAAS;AACtD,YAAK,CAAC,YAAY,OAAO,WAAW,IAAI,kBACnC,YAAY,OAAO,WAAW,GAAI;AAGrC,eAAK,WAAW;AAChB,iBAAO,WAAY,WAAW,OAAO,WAAW,IAClB,OAAO,WAAW;AAChD,eAAK,aAA2B;AAChC;AAV0B;AAc5B,aAAK,mBAAmB;AAhEf;AAmEX,WAAK;AAGP;;;kCAAc,SAAS;AACrB,UAAI,SAAS,KAAK;AAClB,UAAI,aAAa,QAAQ;AACzB,UAAI,WAAW,KAAK,MAAM;AAE1B,UAAI,YAAY;AAEd,aAAK,WAAW;AAChB,eAAO,WAAY,WAAW,aAAa,IAAI;AAC/C,aAAK,aAA2B;AAChC,eAAO;AAVY;AAarB,WAAK,mBAAmB;AACxB,UAAI,OAAO,SAAS;AAClB,eAAO,WAAW;AAClB,YAAI,KAAK,gBAAgB,GAAG;AAE1B,eAAK,aAA2B;AAGhC,iBAAO;AAPS;AAdC;AAyBrB,aAAO;AAGT;;;qCAAiB;AACf,UAAI,KAAK,kBAAkB,MAAM;AAC/B,gBAAQ,MAAM;AAFD;AAKf,UAAI,UAAU;AACd,SAAG;AACD,YAAI,UAAU,KAAK,OAAO;AAC1B,kBAAU,KAAK,YAAY;AAC3B,YAAI,CAAC,SAAS;AAGZ,eAAK,gBAAgB;AACrB;AAPD;AAAH,eASS,CAAC,KAAK,cAAc;AAG/B;;;uCAAmB,UAAU;AAC3B,UAAI,SAAS,KAAK;AAClB,UAAI,WAAW,KAAK,oBAAoB;AACxC,aAAO,UAAW,WAAW,OAAO,UAAU,IAAI,OAAO,UAAU;AACnE,aAAO,WAAW;AAElB,WAAK;AAEL,UAAI,OAAO,WAAW,YAAY,OAAO,UAAU,GAAG;AACpD,eAAO,UAAW,WAAW,WAAW,IAAI;AAC5C,eAAO,UAAU;AAVQ;AAc7B;;;;AAA4B,UAAf,4EAAQ;;AACnB,UAAI,QAAQ,UAAU;AACtB,UAAI,UAAU,KAAK,OAAO;AAC1B,WAAK,OAAO,UAAU;AAEtB,UAAI,OAAO;AACT,YAAI,eAAe,KAAK,SAAS;AACjC,aAAK,SAAS,UAAU,KAAK,OAAO;AACpC,aAAK,SAAS,WAAW,KAAK,OAAO;AACrC,gBAAS,UAAU,UAAU,UAAU,UAAU;AAGjD,YAAI,iBAAiB,CAAC,KAAK,iBAAiB,KAAK,SAAS,SAAS;AACjE,eAAK,YAAY;AARV;AALe;AAiB1B,WAAK,eAAe,OAAO,KAAK,MAAM;AACtC,UAAI,KAAK,SAAS,YAAY,CAAC,GAAG;AAChC,aAAK,YAAY,KAAK,SAAS;AAnBP;AAuB5B;;;4CAAwB;AACtB,UAAI,KAAK,sBAAsB;AAC7B,aAAK,qBAAqB,KAAK;AAFX;AAMxB;;;mCAAe,OAAO,UAAU;AAC9B,UAAI,KAAK,eAAe;AACtB,aAAK,cAAc,OAAO,UAAU,KAAK;AAFb;AAOlC;;;;;;QACE;QACA,sC;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACrdK;;AAC2B;;;;AAGlC,IAAM,sBAAsB;AAE5B,IAAM,6BAA6B;AAEnC,IAAM,0BAA0B;AAgBhC,SAAS,iBAAiB;AACxB,SAAO,SAAS,SAAS;AA1C3B;AA6CA,SAAS,iBAAiB,aAAa;AACrC,MAAI,OAAO,SAAS,kBAAkB,UAAU;AAChD,MAAI,SAAS,gCAAiB;AAE9B,MAAI,OAAO,OAAO,OAAO;AACzB,MAAM,SAAO,UAAU,SAAS,OAAO,KAAK,QAAQ,YAAY,aAAa;AAC3E,WAAO;AAN4B;AAQrC;AAAS;AAAM;AAAM,cAAU,YAAY;AAApC;AAGT;;IAAiB;AAIH;AAA4B;;QAA1B;QAAa;;;;AACzB,SAAK,cAAc;AACnB,SAAK,WAAW,YAAY;AAE5B,SAAK,cAAc;AACnB,SAAK,kBAAkB;AACvB,SAAK,kBAAkB;AAEvB,SAAK,eAAe,OAAO,OAAO;AAClC,SAAK,8BAA8B;AACnC,SAAK,iBAAiB;AAItB,SAAK,SAAS,GAAG,2BAA4B,eAAQ;AACnD,YAAK,8BAA8B,IAAI,UAAU,IAAI;AADvD;AAGA,SAAK,SAAS,GAAG,eAAgB,eAAQ;AACvC,YAAK,iBAAiB,CAAC,CAAC,IAAI;AAD9B;AAWF;;;;+BAAW;AAAmC,UAAtB,mFAAe;;AACrC,UAAI,CAAC,eAAe,OAAO,gBAAgB,UAAU;AACnD,gBAAQ,MACN;AACF;AAJ0C;AAM5C,UAAI,gBAAgB,KAAK,eAAe,KAAK,gBAAgB;AAC7D,WAAK,cAAc;AAEnB,UAAI,CAAC,KAAK,aAAa;AACrB,aAAK;AAVqC;AAY5C,UAAI,QAAQ,OAAO,QAAQ;AAE3B,WAAK,cAAc;AACnB,WAAK,kBAAkB;AACvB,WAAK,kBAAkB;AAEvB,WAAK,sBAAsB;AAC3B,WAAK,mBAAmB;AACxB,WAAK,eAAe;AACpB,WAAK,sBAAsB;AAE3B,WAAK,OAAO,KAAK,UAAU;AAC3B,WAAK,eAAe;AACpB,WAAK,YAAY;AAEjB,UAAI,CAAC,KAAK,cAAc,UAAU;AAC5B,gCAA4B,iBAAiB,KAAK;YAAhD;YAAM;YAAM;;AAElB,YAAI,CAAC,QAAQ,iBAAiB,cAAc;AAE1C,eAAK,oBAAoB,MAA2B;AACpD;AAN4C;AAU9C,aAAK;AAAsB;AAAM;AAAM;AAAd,WACqB;AAC9C;AAvC0C;AA4C5C,UAAI,cAAc,MAAM;AACxB,WAAK,qBAAqB,aAAa,MAAM,KACK;AAClD,UAAI,KAAK,OAAO,KAAK,SAAS;AAC5B,aAAK,UAAU,KAAK;AAhDsB;AAmD5C,UAAI,YAAY,aAAa,WAAW;AACtC,aAAK,kBAAkB,YAAY;AApDO;AAsD5C,UAAI,YAAY,MAAM;AACpB,aAAK,kBAAkB,KAAK,UAAU,YAAY;AAKlD,aAAK,aAAa,OAAO;AAN3B,iBAOW,YAAY,MAAM;AAC3B,aAAK,kBAAkB,YAAY;AAD9B,aAEA,IAAI,YAAY,MAAM;AAE3B,aAAwB,4BAAO,YAAY;AAjED;AAyEzC;;;;AAA0C;;UAAxC;UAAW;UAAc;;AAC9B,UAAI,CAAC,KAAK,aAAa;AACrB;AAF2C;AAI7C,UAAK,aAAa,OAAO,cAAc,YACjC,0BAAwB,UACxB,SAAO,UAAU,eACjB,aAAa,KAAK,cAAc,KAAK,YAAY,aAAa;AAClE,gBAAQ,MAAM;AACd;AAT2C;AAY7C,UAAI,OAAO,aAAa,KAAK,UAAU;AACvC,UAAI,CAAC,MAAM;AAGT;AAhB2C;AAmB7C,UAAI,eAAe;AACnB,UAAI,KACC,mCAAkB,KAAK,aAAa,MAAM,SAC1C,kBAAkB,KAAK,aAAa,MAAM,gBAAgB;AAM7D,YAAI,KAAK,aAAa,MAAM;AAC1B;AAP2D;AAS7D,uBAAe;AA/B4B;AAiC7C,UAAI,KAAK,uBAAuB,CAAC,cAAc;AAC7C;AAlC2C;AAqC7C,WAAK;AACH,cAAM;AACN;AACA,cAAM;AACN,kBAAU,KAAK,YAAY;AAJJ,SAKtB;AAEH,UAAI,CAAC,KAAK,qBAAqB;AAG7B,aAAK,sBAAsB;AAG3B,gBAAQ,UAAU,KAAK,YAAM;AAC3B,iBAAK,sBAAsB;AAD7B;AAlD2C;AA2D/C;;;0CAAsB;AACpB,UAAI,CAAC,KAAK,eAAe,KAAK,qBAAqB;AACjD;AAFkB;AAIpB,WAAK;AAOP;;;2BAAO;AACL,UAAI,CAAC,KAAK,eAAe,KAAK,qBAAqB;AACjD;AAFG;AAIL,UAAI,QAAQ,OAAO,QAAQ;AAC3B,UAAI,KAAK,cAAc,UAAU,MAAM,MAAM,GAAG;AAC9C,eAAO,QAAQ;AANZ;AAcP;;;8BAAU;AACR,UAAI,CAAC,KAAK,eAAe,KAAK,qBAAqB;AACjD;AAFM;AAIR,UAAI,QAAQ,OAAO,QAAQ;AAC3B,UAAI,KAAK,cAAc,UAAU,MAAM,MAAM,KAAK,SAAS;AACzD,eAAO,QAAQ;AANT;AAcN;;;wCAQgB;AAAmC,UAAtB,mFAAe;;AAC9C,UAAI,gBAAgB,gBAAgB,CAAC,KAAK;AAC1C,UAAI;AACF,qBAAa,KAAK;AAClB,aAAK,gBAAgB,KAAK,OAAQ,KAAK,OAAO;AAC9C;AAHa;AAWf,WAAK,qBAAqB,aAAa,SAAS;AAEhD,UAAI,eAAe;AACjB,eAAO,QAAQ,aAAa,UAAU;AADxC,aAEO;AACL,aAAK,UAAU,KAAK;AACpB,eAAO,QAAQ,UAAU,UAAU;AAnBgB;AAgCvD;;;;AAA2C,UAAnB,gFAAY;;AAClC,UAAI,CAAC,KAAK,WAAW;AACnB;AAFuC;AAIzC,UAAI,WAAW,KAAK;AACpB,UAAI,WAAW;AACb,mBAAW,wBAAS,KAAK;AACzB,iBAAS,YAAY;AAPkB;AAUzC,UAAI,CAAC,KAAK,cAAc;AACtB,aAAK,oBAAoB;AACzB;AAZuC;AAczC,UAAI,KAAK,aAAa,WAAW;AAE/B,aAAK,oBAAoB,UAA+B;AACxD;AAjBuC;AAmBzC,UAAI,KAAK,aAAa,SAAS,SAAS,MAAM;AAC5C;AApBuC;AAsBzC,UAAI,CAAC,KAAK,aACL,uCAA8B,KAC9B,KAAK,uBAAuB,6BAA6B;AAK5D;AA7BuC;AAgCzC,UAAI,eAAe;AACnB,UAAI,KAAK,aAAa,SAAS,SAAS,SACpC,KAAK,aAAa,SAAS,SAAS,MAAM;AAM5C,YAAI,KAAK,aAAa,QAAQ,CAAC,KAAK,aAAa,OAAO;AACtD;AAP0C;AAU5C,uBAAe;AA5CwB;AA8CzC,WAAK,oBAAoB,UAAU;AAMrC;;;kCAAc,OAAO;AACnB,UAAI,CAAC,OAAO;AACV,eAAO;AAFU;AAInB,UAAI,MAAM,gBAAgB,KAAK,aAAa;AAG1C,eAAO;AAPU;AASnB,UAAI,CAAC,OAAO,UAAU,MAAM,QAAQ,MAAM,MAAM,GAAG;AACjD,eAAO;AAVU;AAYnB,UAAI,MAAM,gBAAgB,QAAQ,QAAO,MAAM,iBAAgB,UAAU;AACvE,eAAO;AAbU;AAenB,aAAO;AAMT;;;yCAAqB,aAAa;AAA8B,UAAzB,sFAAkB;;AACvD,UAAI,KAAK,wBAAwB;AAI/B,qBAAa,KAAK;AAClB,aAAK,yBAAyB;AAN8B;AAQ9D,UAAI,mBAAmB,eAAe,YAAY,WAAW;AAG3D,eAAO,YAAY;AAXyC;AAa9D,WAAK,eAAe;AACpB,WAAK,OAAO;AAEZ,WAAK,sBAAsB;AAMb;;;;AAAe;;UAAb;;AAChB,UAAI,KAAK,wBAAwB;AAC/B,qBAAa,KAAK;AAClB,aAAK,yBAAyB;AAHH;AAM7B,WAAK;AACH,cAAM,KACH,wCAAO,SAAS,aAAe,SAAS,cAAc,UAAU;AACnE,cAAM,KAAK,YAAY;AACvB,eAAO,SAAS;AAChB,kBAAU,SAAS;AALJ;AAQjB,UAAI,KAAK,qBAAqB;AAC5B;AAf2B;AAkB7B,UAAI,6BAA6B,KAAK,KAAK,kBACvC,KAAK,gBAAgB,CAAC,KAAK,aAAa,MAAM;AAShD,aAAK;AA5BsB;AA+B7B,UAAI,0BAA0B,GAAG;AAgB/B,aAAK,oCAAoC,YAAM;AAC7C,cAAI,CAAC,OAAK,qBAAqB;AAC7B,mBAAK,wBAA0C;AAFJ;AAI7C,iBAAK,yBAAyB;AAJF,WAK3B;AApDwB;AA2DrB;;;;AAAY;;UAAV;;AACV,UAAI,UAAU;UAAkB,cAAc,KAAK,iBAAiB;AACpE,WAAK,eAAe;AAEpB,UAAI,CAAC,SACmC;AAGtC,aAEI;;AAJoD,iCAIxB,iBAAiB,KAAK;YAAhD;YAAM;YAAM;;AAClB,aAAK;AAAsB;AAAM;AAAM;AAAd,WACqB;AAC9C;AAbkB;AAepB,UAAI,CAAC,KAAK,cAAc,QAAQ;AAG9B;AAlBkB;AAuBpB,WAAK,sBAAsB;AAE3B,UAAI,aAAa;AAUf,aAAK;AACL;AACE,kBAAQ;AACR,gBAAM;AACN,iBAAO;AAHY,WAIlB,KAAK,YAAM;AACZ,iBAAK;AALP;AApCkB;AA8CpB,UAAI,cAAc,MAAM;AACxB,WAAK,qBAAqB,aAAa,MAAM,KACK;AAClD,UAAI,KAAK,OAAO,KAAK,SAAS;AAC5B,aAAK,UAAU,KAAK;AAlDF;AAqDpB,UAAI,+BAAgB,YAAY,WAAW;AACzC,aAAK,YAAY,WAAW,YAAY;AAtDtB;AAwDpB,UAAI,YAAY,MAAM;AACpB,aAAK,YAAY,WAAW,YAAY;AAD1C,iBAEW,YAAY,MAAM;AAC3B,aAAK,YAAY,QAAQ,YAAY;AADhC,aAEA,IAAI,YAAY,MAAM;AAE3B,aAAK,YAAY,OAAO,YAAY;AA9DlB;AAmEpB,cAAQ,UAAU,KAAK,YAAM;AAC3B,eAAK,sBAAsB;AAD7B;AAQF;;;;AACM;;UAAE;UAAc,WAAc;;AAElC,mBAAa,iBAAiB,KAAK,gBAAgB,KAAK;AACxD,mBAAa,WAAW,KAAK,UAAU,KAAK;AAC5C,mBAAa,WAAY,eAAQ;AAM/B,YAAI,CAAC,OAAK,gBAAgB,OAAK,aAAa,WAAW;AACrD,iBAAK;AAPwB;AAAjC;AAWA,eAAS,GAAG,kBAAkB,aAAa;AAC3C,aAAO,iBAAiB,YAAY,aAAa;AACjD,aAAO,iBAAiB,YAAY,aAAa;AA1epC;;;wBA2MU;AACvB,aAAO,KACC,qBAAK,uBAAuB,KAAK,mBAAmB;AAM9D;;;;;;AA2RF,SAAS,kBAAkB,UAAU;AACnC,MAAI,OAAO,aAAa,YAAY,OAAO,aAAa,UAAU;AAChE,WAAO;AAFoC;AAI7C,MAAI,aAAa,UAAU;AACzB,WAAO;AAEL;;AAPyC,0BAOxB,gCAAiB;MAAhC;;AACN,MAAI,cAAc,UAAU;AAC1B,WAAO;AAToC;AAW7C,SAAO;AAjjBT;AAojBA,SAAS,kBAAkB,WAAW,YAAY;AAChD,WAAS,aAAa,OAAO,QAAQ;AACnC,QAAI,QAAiB,kEAAO,yDAAQ;AAClC,aAAO;AAF0B;AAInC,QAAI,iBAAiB,SAAS,kBAAkB,OAAO;AACrD,aAAO;AAL0B;AAOnC,QAAI,UAAU,QAAQ,QAAO,0DAAU,YAAY,WAAW,MAAM;AAClE,UAAI,OAAO,KAAK,OAAO,WAAW,OAAO,KAAK,QAAQ,QAAQ;AAC5D,eAAO;AAFyD;AAIlE,eAAS,OAAO,OAAO;AACrB,YAAI,CAAC,aAAa,MAAM,MAAM,OAAO,OAAO;AAC1C,iBAAO;AAFY;AAJ2C;AASlE,aAAO;AAhB0B;AAkBnC,WAAO,UAAU,UAAW,OAAO,MAAM,UAAU,OAAO,MAAM;AAnBlB;AAsBhD,MAAM,uBAAqB,SAAS,sBAAsB,QAAQ;AAChE,WAAO;AAvBuC;AAyBhD,MAAI,UAAU,WAAW,WAAW,QAAQ;AAC1C,WAAO;AA1BuC;AA4BhD,OAAK,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,UAAU,QAAQ,IAAI,IAAI,KAAK;AAClD,QAAI,CAAC,aAAa,UAAU,IAAI,WAAW,KAAK;AAC9C,aAAO;AAFyC;AA5BJ;AAiChD,SAAO;AAGT;QACE;QACA;QACA,sC;;;;;;;;;;;;AC5kBF,IAAI,sBAAsB,OAAO,OAAO;AACyB;AAC/D,MAAM,YACH,OAAO,cAAc,eAAe,UAAU,aAAc;AAC/D,MAAM,YAAY,UAAU,KAAK;AACjC,MAAM,OAAO,UAAU,KAAK;AAC5B,MAAM,QAAQ,4BAA4B,KAAK;AAI9C,YAAS,yBAAyB;AACjC,QAAI,QAAQ,OAAO,WAAW,QAAQ;AACpC,0BAAoB,oBAAoB;AAFT;AAAnC;AAQC,YAAS,4BAA4B;AACpC,QAAI,SAAS,WAAW;AACtB,0BAAoB,kBAAkB;AAFJ;AAAtC;AAjCF;AAuCA,IAAM,4BAA4B,OAAO,OAEzC;QACE,sD;;;;;;;;;;;;;;;;;;AC3ByB;;AACI;;AAG/B;;;;;;;;IAA6C;;;AAC3C,+BAAY;AACV;;0IAAM;;AAEN,UAAK,SAAS,GAAG,aAAc,eAAQ;AAGrC,YAAK;AAHP;;AAOE;;;;iCAQS;AACL;AACN,WAAK,sBAAsB;AAC3B,WAAK,gBAAgB,SAAS;AAGhC;;;6CAAyB;AACvB,UAAI,WAAW,KAAK,OAAO,KAAK,qBAAqB;AACrD,UAAI,mBAAmB,KAAK,OAAO,KAAK,sBAAsB;AAE9D,UAAI,cAAc,KAAK,OAAO;AAC9B,cAAQ,YAAY;AAClB,aAAK;AACH,eAAK,OAAO,YAAY,SAAS;AACjC;AACF,aAAK;AACH,cAAI,YAAY,OAAO,iBAAiB,KAAK;AAC3C,kBAAM,IAAI,MACR;AAHN;AAKE,cAAI,aAAa,kBAAkB;AACjC;AANJ;AASE,eAAK,cAAc,YAAY,iBAAiB;AAChD,eAAK,OAAO,YAAY,SAAS;AAEjC,eAAK,UAAU,YAAY;AAC3B;AACF;AACE,gBAAM,IAAI,MACR;;AAEN,WAAK,sBAAsB,KAAK;AAGlC;;;oCAAgB;AACd,UAAI,KAAK,mBAAmB;AAC1B,aAAK;AAFO;AAIR;AAGQ;;;;AAAkD;;UAAhD;;UAAS,yCAAW;;UAAM,6CAAa;;AACvD,UAAI,YAAY;AACd,aAAK,sBAAsB;AAFmC;AAIhE,UAAI,eAAe,KAAK,sBAAsB,KAAK;AACnD,UAAI,mBAAmB,KAAK;AAC5B,WAAK;AAEL,oCAAe,SAAS;AAIxB,WAAK,oBAAoB,YAAM;AAC7B,eAAK,OAAO,OAAO;AACnB,eAAO,OAAK;AAFd;AAMA,iBAAW,YAAM;AACf,YAAI,OAAK,cAAc,kBAAkB;AACvC,cAAI,OAAK,mBAAmB;AAC1B,mBAAK;AAFgC;AAIvC,iBAAK;AALQ;AAAjB,SAOG;AAGL;;;uCAAmB;AACjB,UAAI,CAAC,KAAK,YAAY;AACpB,eAAO,EAAE,OAAO;AAFD;AAIjB,UAAI,WAAW,KAAK,OAAO,KAAK,qBAAqB;AAGrD,UAAI,UAAU,SAAS;AAEvB,UAAI;AACF,YAAI,SAAS;AACb,WAAG,QAAQ,aAAa,QAAQ;AAChC,WAAG,QAAQ,YAAY,QAAQ;AAC/B,cAAM;AAJG;AAMX;AAAS,eAAO;AAAM,cAAM;AAAM,eAAO,CAAC;AAAnC;AAGT;;;6BAAS;AACP,UAAI,UAAU,KAAK;AACnB,UAAI,eAAe,QAAQ;UAAO,kBAAkB,aAAa;AAEjE,UAAI,oBAAoB,GAAG;AACzB;AALK;AAOP,WAAK,cAAc;AAEnB,WAAK,eAAe,sBAAsB;AAE1C,WAAK,gBAAgB,QAAQ;AAC7B,WAAK,SAAS,SAAS;AACrB,gBAAQ;AACR,kBAAU,KAAK;AAFwB;AAO7C;;;wBApHkC;AAK9B,aAAO,sBAAO,MAAM,6BAA6B,KAAK;AAGxD;;;;;;QA6GA,0C;;;;;;;;;;;;;;;;ACpIiD;;AACxB;;AAG3B;;;;;;;;IACM;;;;;;;;;;;;AAI2C,UAA7B;;UAAS,yCAAW;;AACpC,oCAAe,SAAS;AAG1B;;;uCAAmB;AACjB,UAAI,CAAC,KAAK,sBAAsB;AAC9B,eAAO,kCAAmB,KAAK,WAAW,KAAK,QAAQ;AAFxC;AAMjB,UAAI,cAAc,KAAK,OAAO,KAAK,qBAAqB;AACxD,UAAI;AAAa,YAAI,YAAY;AAAI,cAAM;AAA5B,OAAD;AACd;AAAS,eAAO;AAAa,cAAM;AAAa,eAAO;AAAhD;AAGT;;;6BAAS;AACP,UAAI,UAAU,KAAK;AACnB,UAAI,eAAe,QAAQ;UAAO,kBAAkB,aAAa;AAEjE,UAAI,oBAAoB,GAAG;AACzB;AALK;AAOP,WAAK,cAAc;AAEnB,WAAK,eAAe,sBAAsB;AAE1C,UAAI,YAAY,KAAK;AACrB,UAAI,oBAAoB;AAExB,WAAK,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,iBAAiB,EAAE,GAAG;AACxC,YAAI,OAAO,aAAa;AAExB,YAAI,KAAK,UAAU,KAAK;AACtB;AAJsC;AAMxC,YAAI,KAAK,OAAO,WAAW;AACzB,8BAAoB;AACpB;AARsC;AAdnC;AA0BP,UAAI,CAAC,mBAAmB;AACtB,oBAAY,aAAa,GAAG;AA3BvB;AA6BP,UAAI,CAAC,KAAK,sBAAsB;AAC9B,aAAK,sBAAsB;AA9BtB;AAiCP,WAAK,gBAAgB,QAAQ;AAC7B,WAAK,SAAS,SAAS;AACrB,gBAAQ;AACR,kBAAU,KAAK;AAFwB;AAO7C;;;wBA5DkC;AAC9B,aAAO,sBAAO,MAAM,6BAA6B,KAAK;AAGxC;;;;;;QAyDhB,sB","file":"pdf_viewer.js","sourcesContent":["(function webpackUniversalModuleDefinition(root, factory) {\n\tif(typeof exports === 'object' && typeof module === 'object')\n\t\tmodule.exports = factory();\n\telse if(typeof define === 'function' && define.amd)\n\t\tdefine(\"pdfjs-dist/web/pdf_viewer\", [], factory);\n\telse if(typeof exports === 'object')\n\t\texports[\"pdfjs-dist/web/pdf_viewer\"] = factory();\n\telse\n\t\troot[\"pdfjs-dist/web/pdf_viewer\"] = factory();\n})(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function() {\nreturn \n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// webpack/universalModuleDefinition"," \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __w_pdfjs_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __w_pdfjs_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__w_pdfjs_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__w_pdfjs_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__w_pdfjs_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__w_pdfjs_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, {\n \t\t\t\tconfigurable: false,\n \t\t\t\tenumerable: true,\n \t\t\t\tget: getter\n \t\t\t});\n \t\t}\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__w_pdfjs_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__w_pdfjs_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__w_pdfjs_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__w_pdfjs_require__.p = \"\";\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __w_pdfjs_require__(__w_pdfjs_require__.s = 9);\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// webpack/bootstrap d808a416ea0de33d4059","/* Copyright 2012 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport { createPromiseCapability } from 'pdfjs-lib';\n\nconst CSS_UNITS = 96.0 / 72.0;\nconst DEFAULT_SCALE_VALUE = 'auto';\nconst DEFAULT_SCALE = 1.0;\nconst MIN_SCALE = 0.10;\nconst MAX_SCALE = 10.0;\nconst UNKNOWN_SCALE = 0;\nconst MAX_AUTO_SCALE = 1.25;\nconst SCROLLBAR_PADDING = 40;\nconst VERTICAL_PADDING = 5;\n\nconst PresentationModeState = {\n UNKNOWN: 0,\n NORMAL: 1,\n CHANGING: 2,\n FULLSCREEN: 3,\n};\n\nconst RendererType = {\n CANVAS: 'canvas',\n SVG: 'svg',\n};\n\nconst TextLayerMode = {\n DISABLE: 0,\n ENABLE: 1,\n ENABLE_ENHANCE: 2,\n};\n\n// Replaces {{arguments}} with their values.\nfunction formatL10nValue(text, args) {\n if (!args) {\n return text;\n }\n return text.replace(/\\{\\{\\s*(\\w+)\\s*\\}\\}/g, (all, name) => {\n return (name in args ? args[name] : '{{' + name + '}}');\n });\n}\n\n/**\n * No-op implementation of the localization service.\n * @implements {IL10n}\n */\nlet NullL10n = {\n getLanguage() {\n return Promise.resolve('en-us');\n },\n\n getDirection() {\n return Promise.resolve('ltr');\n },\n\n get(property, args, fallback) {\n return Promise.resolve(formatL10nValue(fallback, args));\n },\n\n translate(element) {\n return Promise.resolve();\n },\n};\n\n/**\n * Returns scale factor for the canvas. It makes sense for the HiDPI displays.\n * @return {Object} The object with horizontal (sx) and vertical (sy)\n scales. The scaled property is set to false if scaling is\n not required, true otherwise.\n */\nfunction getOutputScale(ctx) {\n let devicePixelRatio = window.devicePixelRatio || 1;\n let backingStoreRatio = ctx.webkitBackingStorePixelRatio ||\n ctx.mozBackingStorePixelRatio ||\n ctx.msBackingStorePixelRatio ||\n ctx.oBackingStorePixelRatio ||\n ctx.backingStorePixelRatio || 1;\n let pixelRatio = devicePixelRatio / backingStoreRatio;\n return {\n sx: pixelRatio,\n sy: pixelRatio,\n scaled: pixelRatio !== 1,\n };\n}\n\n/**\n * Scrolls specified element into view of its parent.\n * @param {Object} element - The element to be visible.\n * @param {Object} spot - An object with optional top and left properties,\n * specifying the offset from the top left edge.\n * @param {boolean} skipOverflowHiddenElements - Ignore elements that have\n * the CSS rule `overflow: hidden;` set. The default is false.\n */\nfunction scrollIntoView(element, spot, skipOverflowHiddenElements = false) {\n // Assuming offsetParent is available (it's not available when viewer is in\n // hidden iframe or object). We have to scroll: if the offsetParent is not set\n // producing the error. See also animationStarted.\n let parent = element.offsetParent;\n if (!parent) {\n console.error('offsetParent is not set -- cannot scroll');\n return;\n }\n let offsetY = element.offsetTop + element.clientTop;\n let offsetX = element.offsetLeft + element.clientLeft;\n while (parent.clientHeight === parent.scrollHeight ||\n (skipOverflowHiddenElements &&\n getComputedStyle(parent).overflow === 'hidden')) {\n if (parent.dataset._scaleY) {\n offsetY /= parent.dataset._scaleY;\n offsetX /= parent.dataset._scaleX;\n }\n offsetY += parent.offsetTop;\n offsetX += parent.offsetLeft;\n parent = parent.offsetParent;\n if (!parent) {\n return; // no need to scroll\n }\n }\n if (spot) {\n if (spot.top !== undefined) {\n offsetY += spot.top;\n }\n if (spot.left !== undefined) {\n offsetX += spot.left;\n parent.scrollLeft = offsetX;\n }\n }\n parent.scrollTop = offsetY;\n}\n\n/**\n * Helper function to start monitoring the scroll event and converting them into\n * PDF.js friendly one: with scroll debounce and scroll direction.\n */\nfunction watchScroll(viewAreaElement, callback) {\n let debounceScroll = function(evt) {\n if (rAF) {\n return;\n }\n // schedule an invocation of scroll for next animation frame.\n rAF = window.requestAnimationFrame(function viewAreaElementScrolled() {\n rAF = null;\n\n let currentY = viewAreaElement.scrollTop;\n let lastY = state.lastY;\n if (currentY !== lastY) {\n state.down = currentY > lastY;\n }\n state.lastY = currentY;\n callback(state);\n });\n };\n\n let state = {\n down: true,\n lastY: viewAreaElement.scrollTop,\n _eventHandler: debounceScroll,\n };\n\n let rAF = null;\n viewAreaElement.addEventListener('scroll', debounceScroll, true);\n return state;\n}\n\n/**\n * Helper function to parse query string (e.g. ?param1=value&parm2=...).\n */\nfunction parseQueryString(query) {\n let parts = query.split('&');\n let params = Object.create(null);\n for (let i = 0, ii = parts.length; i < ii; ++i) {\n let param = parts[i].split('=');\n let key = param[0].toLowerCase();\n let value = param.length > 1 ? param[1] : null;\n params[decodeURIComponent(key)] = decodeURIComponent(value);\n }\n return params;\n}\n\n/**\n * Use binary search to find the index of the first item in a given array which\n * passes a given condition. The items are expected to be sorted in the sense\n * that if the condition is true for one item in the array, then it is also true\n * for all following items.\n *\n * @returns {Number} Index of the first array element to pass the test,\n * or |items.length| if no such element exists.\n */\nfunction binarySearchFirstItem(items, condition) {\n let minIndex = 0;\n let maxIndex = items.length - 1;\n\n if (items.length === 0 || !condition(items[maxIndex])) {\n return items.length;\n }\n if (condition(items[minIndex])) {\n return minIndex;\n }\n\n while (minIndex < maxIndex) {\n let currentIndex = (minIndex + maxIndex) >> 1;\n let currentItem = items[currentIndex];\n if (condition(currentItem)) {\n maxIndex = currentIndex;\n } else {\n minIndex = currentIndex + 1;\n }\n }\n return minIndex; /* === maxIndex */\n}\n\n/**\n * Approximates float number as a fraction using Farey sequence (max order\n * of 8).\n * @param {number} x - Positive float number.\n * @returns {Array} Estimated fraction: the first array item is a numerator,\n * the second one is a denominator.\n */\nfunction approximateFraction(x) {\n // Fast paths for int numbers or their inversions.\n if (Math.floor(x) === x) {\n return [x, 1];\n }\n let xinv = 1 / x;\n let limit = 8;\n if (xinv > limit) {\n return [1, limit];\n } else if (Math.floor(xinv) === xinv) {\n return [1, xinv];\n }\n\n let x_ = x > 1 ? xinv : x;\n // a/b and c/d are neighbours in Farey sequence.\n let a = 0, b = 1, c = 1, d = 1;\n // Limiting search to order 8.\n while (true) {\n // Generating next term in sequence (order of q).\n let p = a + c, q = b + d;\n if (q > limit) {\n break;\n }\n if (x_ <= p / q) {\n c = p; d = q;\n } else {\n a = p; b = q;\n }\n }\n let result;\n // Select closest of the neighbours to x.\n if (x_ - a / b < c / d - x_) {\n result = x_ === x ? [a, b] : [b, a];\n } else {\n result = x_ === x ? [c, d] : [d, c];\n }\n return result;\n}\n\nfunction roundToDivide(x, div) {\n let r = x % div;\n return r === 0 ? x : Math.round(x - r + div);\n}\n\n/**\n * Gets the size of the specified page, converted from PDF units to inches.\n * @param {Object} An Object containing the properties: {Array} `view`,\n * {number} `userUnit`, and {number} `rotate`.\n * @return {Object} An Object containing the properties: {number} `width`\n * and {number} `height`, given in inches.\n */\nfunction getPageSizeInches({ view, userUnit, rotate, }) {\n const [x1, y1, x2, y2] = view;\n // We need to take the page rotation into account as well.\n const changeOrientation = rotate % 180 !== 0;\n\n const width = (x2 - x1) / 72 * userUnit;\n const height = (y2 - y1) / 72 * userUnit;\n\n return {\n width: (changeOrientation ? height : width),\n height: (changeOrientation ? width : height),\n };\n}\n\n/**\n * Generic helper to find out what elements are visible within a scroll pane.\n */\nfunction getVisibleElements(scrollEl, views, sortByVisibility = false) {\n let top = scrollEl.scrollTop, bottom = top + scrollEl.clientHeight;\n let left = scrollEl.scrollLeft, right = left + scrollEl.clientWidth;\n\n function isElementBottomBelowViewTop(view) {\n let element = view.div;\n let elementBottom =\n element.offsetTop + element.clientTop + element.clientHeight;\n return elementBottom > top;\n }\n\n let visible = [], view, element;\n let currentHeight, viewHeight, hiddenHeight, percentHeight;\n let currentWidth, viewWidth;\n let firstVisibleElementInd = views.length === 0 ? 0 :\n binarySearchFirstItem(views, isElementBottomBelowViewTop);\n\n for (let i = firstVisibleElementInd, ii = views.length; i < ii; i++) {\n view = views[i];\n element = view.div;\n currentHeight = element.offsetTop + element.clientTop;\n viewHeight = element.clientHeight;\n\n if (currentHeight > bottom) {\n break;\n }\n\n currentWidth = element.offsetLeft + element.clientLeft;\n viewWidth = element.clientWidth;\n if (currentWidth + viewWidth < left || currentWidth > right) {\n continue;\n }\n hiddenHeight = Math.max(0, top - currentHeight) +\n Math.max(0, currentHeight + viewHeight - bottom);\n percentHeight = ((viewHeight - hiddenHeight) * 100 / viewHeight) | 0;\n\n visible.push({\n id: view.id,\n x: currentWidth,\n y: currentHeight,\n view,\n percent: percentHeight,\n });\n }\n\n let first = visible[0];\n let last = visible[visible.length - 1];\n\n if (sortByVisibility) {\n visible.sort(function(a, b) {\n let pc = a.percent - b.percent;\n if (Math.abs(pc) > 0.001) {\n return -pc;\n }\n return a.id - b.id; // ensure stability\n });\n }\n return { first, last, views: visible, };\n}\n\n/**\n * Event handler to suppress context menu.\n */\nfunction noContextMenuHandler(evt) {\n evt.preventDefault();\n}\n\nfunction isFileSchema(url) {\n let i = 0, ii = url.length;\n while (i < ii && url[i].trim() === '') {\n i++;\n }\n return url.substr(i, 7).toLowerCase() === 'file://';\n}\n\nfunction isDataSchema(url) {\n let i = 0, ii = url.length;\n while (i < ii && url[i].trim() === '') {\n i++;\n }\n return url.substr(i, 5).toLowerCase() === 'data:';\n}\n\n/**\n * Returns the filename or guessed filename from the url (see issue 3455).\n * @param {string} url - The original PDF location.\n * @param {string} defaultFilename - The value returned if the filename is\n * unknown, or the protocol is unsupported.\n * @returns {string} Guessed PDF filename.\n */\nfunction getPDFFileNameFromURL(url, defaultFilename = 'document.pdf') {\n if (isDataSchema(url)) {\n console.warn('getPDFFileNameFromURL: ' +\n 'ignoring \"data:\" URL for performance reasons.');\n return defaultFilename;\n }\n const reURI = /^(?:(?:[^:]+:)?\\/\\/[^\\/]+)?([^?#]*)(\\?[^#]*)?(#.*)?$/;\n // SCHEME HOST 1.PATH 2.QUERY 3.REF\n // Pattern to get last matching NAME.pdf\n const reFilename = /[^\\/?#=]+\\.pdf\\b(?!.*\\.pdf\\b)/i;\n let splitURI = reURI.exec(url);\n let suggestedFilename = reFilename.exec(splitURI[1]) ||\n reFilename.exec(splitURI[2]) ||\n reFilename.exec(splitURI[3]);\n if (suggestedFilename) {\n suggestedFilename = suggestedFilename[0];\n if (suggestedFilename.includes('%')) {\n // URL-encoded %2Fpath%2Fto%2Ffile.pdf should be file.pdf\n try {\n suggestedFilename =\n reFilename.exec(decodeURIComponent(suggestedFilename))[0];\n } catch (ex) { // Possible (extremely rare) errors:\n // URIError \"Malformed URI\", e.g. for \"%AA.pdf\"\n // TypeError \"null has no properties\", e.g. for \"%2F.pdf\"\n }\n }\n }\n return suggestedFilename || defaultFilename;\n}\n\nfunction normalizeWheelEventDelta(evt) {\n let delta = Math.sqrt(evt.deltaX * evt.deltaX + evt.deltaY * evt.deltaY);\n let angle = Math.atan2(evt.deltaY, evt.deltaX);\n if (-0.25 * Math.PI < angle && angle < 0.75 * Math.PI) {\n // All that is left-up oriented has to change the sign.\n delta = -delta;\n }\n\n const MOUSE_DOM_DELTA_PIXEL_MODE = 0;\n const MOUSE_DOM_DELTA_LINE_MODE = 1;\n const MOUSE_PIXELS_PER_LINE = 30;\n const MOUSE_LINES_PER_PAGE = 30;\n\n // Converts delta to per-page units\n if (evt.deltaMode === MOUSE_DOM_DELTA_PIXEL_MODE) {\n delta /= MOUSE_PIXELS_PER_LINE * MOUSE_LINES_PER_PAGE;\n } else if (evt.deltaMode === MOUSE_DOM_DELTA_LINE_MODE) {\n delta /= MOUSE_LINES_PER_PAGE;\n }\n return delta;\n}\n\nfunction isValidRotation(angle) {\n return Number.isInteger(angle) && angle % 90 === 0;\n}\n\nfunction isPortraitOrientation(size) {\n return size.width <= size.height;\n}\n\nfunction cloneObj(obj) {\n let result = Object.create(null);\n for (let i in obj) {\n if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, i)) {\n result[i] = obj[i];\n }\n }\n return result;\n}\n\nconst WaitOnType = {\n EVENT: 'event',\n TIMEOUT: 'timeout',\n};\n\n/**\n * @typedef {Object} WaitOnEventOrTimeoutParameters\n * @property {Object} target - The event target, can for example be:\n * `window`, `document`, a DOM element, or an {EventBus} instance.\n * @property {string} name - The name of the event.\n * @property {number} delay - The delay, in milliseconds, after which the\n * timeout occurs (if the event wasn't already dispatched).\n */\n\n/**\n * Allows waiting for an event or a timeout, whichever occurs first.\n * Can be used to ensure that an action always occurs, even when an event\n * arrives late or not at all.\n *\n * @param {WaitOnEventOrTimeoutParameters}\n * @returns {Promise} A promise that is resolved with a {WaitOnType} value.\n */\nfunction waitOnEventOrTimeout({ target, name, delay = 0, }) {\n if (typeof target !== 'object' || !(name && typeof name === 'string') ||\n !(Number.isInteger(delay) && delay >= 0)) {\n return Promise.reject(\n new Error('waitOnEventOrTimeout - invalid parameters.'));\n }\n let capability = createPromiseCapability();\n\n function handler(type) {\n if (target instanceof EventBus) {\n target.off(name, eventHandler);\n } else {\n target.removeEventListener(name, eventHandler);\n }\n\n if (timeout) {\n clearTimeout(timeout);\n }\n capability.resolve(type);\n }\n\n let eventHandler = handler.bind(null, WaitOnType.EVENT);\n if (target instanceof EventBus) {\n target.on(name, eventHandler);\n } else {\n target.addEventListener(name, eventHandler);\n }\n\n let timeoutHandler = handler.bind(null, WaitOnType.TIMEOUT);\n let timeout = setTimeout(timeoutHandler, delay);\n\n return capability.promise;\n}\n\n/**\n * Promise that is resolved when DOM window becomes visible.\n */\nlet animationStarted = new Promise(function (resolve) {\n window.requestAnimationFrame(resolve);\n});\n\n/**\n * Simple event bus for an application. Listeners are attached using the\n * `on` and `off` methods. To raise an event, the `dispatch` method shall be\n * used.\n */\nclass EventBus {\n constructor() {\n this._listeners = Object.create(null);\n }\n\n on(eventName, listener) {\n let eventListeners = this._listeners[eventName];\n if (!eventListeners) {\n eventListeners = [];\n this._listeners[eventName] = eventListeners;\n }\n eventListeners.push(listener);\n }\n\n off(eventName, listener) {\n let eventListeners = this._listeners[eventName];\n let i;\n if (!eventListeners || ((i = eventListeners.indexOf(listener)) < 0)) {\n return;\n }\n eventListeners.splice(i, 1);\n }\n\n dispatch(eventName) {\n let eventListeners = this._listeners[eventName];\n if (!eventListeners || eventListeners.length === 0) {\n return;\n }\n // Passing all arguments after the eventName to the listeners.\n let args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);\n // Making copy of the listeners array in case if it will be modified\n // during dispatch.\n eventListeners.slice(0).forEach(function (listener) {\n listener.apply(null, args);\n });\n }\n}\n\nfunction clamp(v, min, max) {\n return Math.min(Math.max(v, min), max);\n}\n\nclass ProgressBar {\n constructor(id, { height, width, units, } = {}) {\n this.visible = true;\n\n // Fetch the sub-elements for later.\n this.div = document.querySelector(id + ' .progress');\n // Get the loading bar element, so it can be resized to fit the viewer.\n this.bar = this.div.parentNode;\n\n // Get options, with sensible defaults.\n this.height = height || 100;\n this.width = width || 100;\n this.units = units || '%';\n\n // Initialize heights.\n this.div.style.height = this.height + this.units;\n this.percent = 0;\n }\n\n _updateBar() {\n if (this._indeterminate) {\n this.div.classList.add('indeterminate');\n this.div.style.width = this.width + this.units;\n return;\n }\n\n this.div.classList.remove('indeterminate');\n let progressSize = this.width * this._percent / 100;\n this.div.style.width = progressSize + this.units;\n }\n\n get percent() {\n return this._percent;\n }\n\n set percent(val) {\n this._indeterminate = isNaN(val);\n this._percent = clamp(val, 0, 100);\n this._updateBar();\n }\n\n setWidth(viewer) {\n if (!viewer) {\n return;\n }\n let container = viewer.parentNode;\n let scrollbarWidth = container.offsetWidth - viewer.offsetWidth;\n if (scrollbarWidth > 0) {\n this.bar.setAttribute('style', 'width: calc(100% - ' +\n scrollbarWidth + 'px);');\n }\n }\n\n hide() {\n if (!this.visible) {\n return;\n }\n this.visible = false;\n this.bar.classList.add('hidden');\n document.body.classList.remove('loadingInProgress');\n }\n\n show() {\n if (this.visible) {\n return;\n }\n this.visible = true;\n document.body.classList.add('loadingInProgress');\n this.bar.classList.remove('hidden');\n }\n}\n\nexport {\n CSS_UNITS,\n DEFAULT_SCALE_VALUE,\n DEFAULT_SCALE,\n MIN_SCALE,\n MAX_SCALE,\n UNKNOWN_SCALE,\n MAX_AUTO_SCALE,\n SCROLLBAR_PADDING,\n VERTICAL_PADDING,\n isValidRotation,\n isPortraitOrientation,\n isFileSchema,\n cloneObj,\n PresentationModeState,\n RendererType,\n TextLayerMode,\n NullL10n,\n EventBus,\n ProgressBar,\n getPDFFileNameFromURL,\n noContextMenuHandler,\n parseQueryString,\n getVisibleElements,\n roundToDivide,\n getPageSizeInches,\n approximateFraction,\n getOutputScale,\n scrollIntoView,\n watchScroll,\n binarySearchFirstItem,\n normalizeWheelEventDelta,\n animationStarted,\n WaitOnType,\n waitOnEventOrTimeout,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/ui_utils.js","/* Copyright 2016 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n/* globals module, __non_webpack_require__ */\n\n'use strict';\n\nlet pdfjsLib;\nif (typeof window !== 'undefined' && window['pdfjs-dist/build/pdf']) {\n pdfjsLib = window['pdfjs-dist/build/pdf'];\n} else {\n pdfjsLib = __non_webpack_require__('../build/pdf.js');\n}\nmodule.exports = pdfjsLib;\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdfjs.js","/* Copyright 2016 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport { EventBus } from './ui_utils';\n\n// Attaching to the application event bus to dispatch events to the DOM for\n// backwards viewer API compatibility.\nfunction attachDOMEventsToEventBus(eventBus) {\n eventBus.on('documentload', function() {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('documentload', true, true, {});\n window.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('pagerendered', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('pagerendered', true, true, {\n pageNumber: evt.pageNumber,\n cssTransform: evt.cssTransform,\n });\n evt.source.div.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('textlayerrendered', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('textlayerrendered', true, true, {\n pageNumber: evt.pageNumber,\n });\n evt.source.textLayerDiv.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('pagechange', function(evt) {\n let event = document.createEvent('UIEvents');\n event.initUIEvent('pagechange', true, true, window, 0);\n event.pageNumber = evt.pageNumber;\n evt.source.container.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('pagesinit', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('pagesinit', true, true, null);\n evt.source.container.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('pagesloaded', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('pagesloaded', true, true, {\n pagesCount: evt.pagesCount,\n });\n evt.source.container.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('scalechange', function(evt) {\n let event = document.createEvent('UIEvents');\n event.initUIEvent('scalechange', true, true, window, 0);\n event.scale = evt.scale;\n event.presetValue = evt.presetValue;\n evt.source.container.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('updateviewarea', function(evt) {\n let event = document.createEvent('UIEvents');\n event.initUIEvent('updateviewarea', true, true, window, 0);\n event.location = evt.location;\n evt.source.container.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('find', function(evt) {\n if (evt.source === window) {\n return; // event comes from FirefoxCom, no need to replicate\n }\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('find' + evt.type, true, true, {\n query: evt.query,\n phraseSearch: evt.phraseSearch,\n caseSensitive: evt.caseSensitive,\n highlightAll: evt.highlightAll,\n findPrevious: evt.findPrevious,\n });\n window.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('attachmentsloaded', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('attachmentsloaded', true, true, {\n attachmentsCount: evt.attachmentsCount,\n });\n evt.source.container.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('sidebarviewchanged', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('sidebarviewchanged', true, true, {\n view: evt.view,\n });\n evt.source.outerContainer.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('pagemode', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('pagemode', true, true, {\n mode: evt.mode,\n });\n evt.source.pdfViewer.container.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('namedaction', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('namedaction', true, true, {\n action: evt.action,\n });\n evt.source.pdfViewer.container.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('presentationmodechanged', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('presentationmodechanged', true, true, {\n active: evt.active,\n switchInProgress: evt.switchInProgress,\n });\n window.dispatchEvent(event);\n });\n eventBus.on('outlineloaded', function(evt) {\n let event = document.createEvent('CustomEvent');\n event.initCustomEvent('outlineloaded', true, true, {\n outlineCount: evt.outlineCount,\n });\n evt.source.container.dispatchEvent(event);\n });\n}\n\nlet globalEventBus = null;\nfunction getGlobalEventBus() {\n if (globalEventBus) {\n return globalEventBus;\n }\n globalEventBus = new EventBus();\n attachDOMEventsToEventBus(globalEventBus);\n return globalEventBus;\n}\n\nexport {\n attachDOMEventsToEventBus,\n getGlobalEventBus,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/dom_events.js","/* Copyright 2015 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport { getGlobalEventBus } from './dom_events';\nimport { parseQueryString } from './ui_utils';\n\n/**\n * @typedef {Object} PDFLinkServiceOptions\n * @property {EventBus} eventBus - The application event bus.\n * @property {number} externalLinkTarget - (optional) Specifies the `target`\n * attribute for external links. Must use one of the values from {LinkTarget}.\n * Defaults to using no target.\n * @property {string} externalLinkRel - (optional) Specifies the `rel` attribute\n * for external links. Defaults to stripping the referrer.\n */\n\n/**\n * Performs navigation functions inside PDF, such as opening specified page,\n * or destination.\n * @implements {IPDFLinkService}\n */\nclass PDFLinkService {\n /**\n * @param {PDFLinkServiceOptions} options\n */\n constructor({ eventBus, externalLinkTarget = null,\n externalLinkRel = null, } = {}) {\n this.eventBus = eventBus || getGlobalEventBus();\n this.externalLinkTarget = externalLinkTarget;\n this.externalLinkRel = externalLinkRel;\n\n this.baseUrl = null;\n this.pdfDocument = null;\n this.pdfViewer = null;\n this.pdfHistory = null;\n\n this._pagesRefCache = null;\n }\n\n setDocument(pdfDocument, baseUrl) {\n this.baseUrl = baseUrl;\n this.pdfDocument = pdfDocument;\n this._pagesRefCache = Object.create(null);\n }\n\n setViewer(pdfViewer) {\n this.pdfViewer = pdfViewer;\n }\n\n setHistory(pdfHistory) {\n this.pdfHistory = pdfHistory;\n }\n\n /**\n * @returns {number}\n */\n get pagesCount() {\n return this.pdfDocument ? this.pdfDocument.numPages : 0;\n }\n\n /**\n * @returns {number}\n */\n get page() {\n return this.pdfViewer.currentPageNumber;\n }\n\n /**\n * @param {number} value\n */\n set page(value) {\n this.pdfViewer.currentPageNumber = value;\n }\n\n /**\n * @returns {number}\n */\n get rotation() {\n return this.pdfViewer.pagesRotation;\n }\n\n /**\n * @param {number} value\n */\n set rotation(value) {\n this.pdfViewer.pagesRotation = value;\n }\n\n /**\n * @param {string|Array} dest - The named, or explicit, PDF destination.\n */\n navigateTo(dest) {\n let goToDestination = ({ namedDest, explicitDest, }) => {\n // Dest array looks like that: <page-ref> </XYZ|/FitXXX> <args..>\n let destRef = explicitDest[0], pageNumber;\n\n if (destRef instanceof Object) {\n pageNumber = this._cachedPageNumber(destRef);\n\n if (pageNumber === null) {\n // Fetch the page reference if it's not yet available. This could\n // only occur during loading, before all pages have been resolved.\n this.pdfDocument.getPageIndex(destRef).then((pageIndex) => {\n this.cachePageRef(pageIndex + 1, destRef);\n goToDestination({ namedDest, explicitDest, });\n }).catch(() => {\n console.error(`PDFLinkService.navigateTo: \"${destRef}\" is not ` +\n `a valid page reference, for dest=\"${dest}\".`);\n });\n return;\n }\n } else if (Number.isInteger(destRef)) {\n pageNumber = destRef + 1;\n } else {\n console.error(`PDFLinkService.navigateTo: \"${destRef}\" is not ` +\n `a valid destination reference, for dest=\"${dest}\".`);\n return;\n }\n if (!pageNumber || pageNumber < 1 || pageNumber > this.pagesCount) {\n console.error(`PDFLinkService.navigateTo: \"${pageNumber}\" is not ` +\n `a valid page number, for dest=\"${dest}\".`);\n return;\n }\n\n if (this.pdfHistory) {\n // Update the browser history before scrolling the new destination into\n // view, to be able to accurately capture the current document position.\n this.pdfHistory.pushCurrentPosition();\n this.pdfHistory.push({ namedDest, explicitDest, pageNumber, });\n }\n\n this.pdfViewer.scrollPageIntoView({\n pageNumber,\n destArray: explicitDest,\n });\n };\n\n new Promise((resolve, reject) => {\n if (typeof dest === 'string') {\n this.pdfDocument.getDestination(dest).then((destArray) => {\n resolve({\n namedDest: dest,\n explicitDest: destArray,\n });\n });\n return;\n }\n resolve({\n namedDest: '',\n explicitDest: dest,\n });\n }).then((data) => {\n if (!(data.explicitDest instanceof Array)) {\n console.error(`PDFLinkService.navigateTo: \"${data.explicitDest}\" is` +\n ` not a valid destination array, for dest=\"${dest}\".`);\n return;\n }\n goToDestination(data);\n });\n }\n\n /**\n * @param {string|Array} dest - The PDF destination object.\n * @returns {string} The hyperlink to the PDF object.\n */\n getDestinationHash(dest) {\n if (typeof dest === 'string') {\n return this.getAnchorUrl('#' + escape(dest));\n }\n if (dest instanceof Array) {\n let str = JSON.stringify(dest);\n return this.getAnchorUrl('#' + escape(str));\n }\n return this.getAnchorUrl('');\n }\n\n /**\n * Prefix the full url on anchor links to make sure that links are resolved\n * relative to the current URL instead of the one defined in <base href>.\n * @param {String} anchor The anchor hash, including the #.\n * @returns {string} The hyperlink to the PDF object.\n */\n getAnchorUrl(anchor) {\n return (this.baseUrl || '') + anchor;\n }\n\n /**\n * @param {string} hash\n */\n setHash(hash) {\n let pageNumber, dest;\n if (hash.includes('=')) {\n let params = parseQueryString(hash);\n if ('search' in params) {\n this.eventBus.dispatch('findfromurlhash', {\n source: this,\n query: params['search'].replace(/\"/g, ''),\n phraseSearch: (params['phrase'] === 'true'),\n });\n }\n // borrowing syntax from \"Parameters for Opening PDF Files\"\n if ('nameddest' in params) {\n this.navigateTo(params.nameddest);\n return;\n }\n if ('page' in params) {\n pageNumber = (params.page | 0) || 1;\n }\n if ('zoom' in params) {\n // Build the destination array.\n let zoomArgs = params.zoom.split(','); // scale,left,top\n let zoomArg = zoomArgs[0];\n let zoomArgNumber = parseFloat(zoomArg);\n\n if (!zoomArg.includes('Fit')) {\n // If the zoomArg is a number, it has to get divided by 100. If it's\n // a string, it should stay as it is.\n dest = [null, { name: 'XYZ', },\n zoomArgs.length > 1 ? (zoomArgs[1] | 0) : null,\n zoomArgs.length > 2 ? (zoomArgs[2] | 0) : null,\n (zoomArgNumber ? zoomArgNumber / 100 : zoomArg)];\n } else {\n if (zoomArg === 'Fit' || zoomArg === 'FitB') {\n dest = [null, { name: zoomArg, }];\n } else if ((zoomArg === 'FitH' || zoomArg === 'FitBH') ||\n (zoomArg === 'FitV' || zoomArg === 'FitBV')) {\n dest = [null, { name: zoomArg, },\n zoomArgs.length > 1 ? (zoomArgs[1] | 0) : null];\n } else if (zoomArg === 'FitR') {\n if (zoomArgs.length !== 5) {\n console.error(\n 'PDFLinkService.setHash: Not enough parameters for \"FitR\".');\n } else {\n dest = [null, { name: zoomArg, },\n (zoomArgs[1] | 0), (zoomArgs[2] | 0),\n (zoomArgs[3] | 0), (zoomArgs[4] | 0)];\n }\n } else {\n console.error(`PDFLinkService.setHash: \"${zoomArg}\" is not ` +\n 'a valid zoom value.');\n }\n }\n }\n if (dest) {\n this.pdfViewer.scrollPageIntoView({\n pageNumber: pageNumber || this.page,\n destArray: dest,\n allowNegativeOffset: true,\n });\n } else if (pageNumber) {\n this.page = pageNumber; // simple page\n }\n if ('pagemode' in params) {\n this.eventBus.dispatch('pagemode', {\n source: this,\n mode: params.pagemode,\n });\n }\n } else { // Named (or explicit) destination.\n dest = unescape(hash);\n try {\n dest = JSON.parse(dest);\n\n if (!(dest instanceof Array)) {\n // Avoid incorrectly rejecting a valid named destination, such as\n // e.g. \"4.3\" or \"true\", because `JSON.parse` converted its type.\n dest = dest.toString();\n }\n } catch (ex) {}\n\n if (typeof dest === 'string' || isValidExplicitDestination(dest)) {\n this.navigateTo(dest);\n return;\n }\n console.error(`PDFLinkService.setHash: \"${unescape(hash)}\" is not ` +\n 'a valid destination.');\n }\n }\n\n /**\n * @param {string} action\n */\n executeNamedAction(action) {\n // See PDF reference, table 8.45 - Named action\n switch (action) {\n case 'GoBack':\n if (this.pdfHistory) {\n this.pdfHistory.back();\n }\n break;\n\n case 'GoForward':\n if (this.pdfHistory) {\n this.pdfHistory.forward();\n }\n break;\n\n case 'NextPage':\n if (this.page < this.pagesCount) {\n this.page++;\n }\n break;\n\n case 'PrevPage':\n if (this.page > 1) {\n this.page--;\n }\n break;\n\n case 'LastPage':\n this.page = this.pagesCount;\n break;\n\n case 'FirstPage':\n this.page = 1;\n break;\n\n default:\n break; // No action according to spec\n }\n\n this.eventBus.dispatch('namedaction', {\n source: this,\n action,\n });\n }\n\n /**\n * @param {Object} params\n */\n onFileAttachmentAnnotation({ id, filename, content, }) {\n this.eventBus.dispatch('fileattachmentannotation', {\n source: this,\n id,\n filename,\n content,\n });\n }\n\n /**\n * @param {number} pageNum - page number.\n * @param {Object} pageRef - reference to the page.\n */\n cachePageRef(pageNum, pageRef) {\n if (!pageRef) {\n return;\n }\n let refStr = pageRef.num + ' ' + pageRef.gen + ' R';\n this._pagesRefCache[refStr] = pageNum;\n }\n\n _cachedPageNumber(pageRef) {\n let refStr = pageRef.num + ' ' + pageRef.gen + ' R';\n return (this._pagesRefCache && this._pagesRefCache[refStr]) || null;\n }\n}\n\nfunction isValidExplicitDestination(dest) {\n if (!(dest instanceof Array)) {\n return false;\n }\n let destLength = dest.length, allowNull = true;\n if (destLength < 2) {\n return false;\n }\n let page = dest[0];\n if (!(typeof page === 'object' &&\n Number.isInteger(page.num) && Number.isInteger(page.gen)) &&\n !(Number.isInteger(page) && page >= 0)) {\n return false;\n }\n let zoom = dest[1];\n if (!(typeof zoom === 'object' && typeof zoom.name === 'string')) {\n return false;\n }\n switch (zoom.name) {\n case 'XYZ':\n if (destLength !== 5) {\n return false;\n }\n break;\n case 'Fit':\n case 'FitB':\n return destLength === 2;\n case 'FitH':\n case 'FitBH':\n case 'FitV':\n case 'FitBV':\n if (destLength !== 3) {\n return false;\n }\n break;\n case 'FitR':\n if (destLength !== 6) {\n return false;\n }\n allowNull = false;\n break;\n default:\n return false;\n }\n for (let i = 2; i < destLength; i++) {\n let param = dest[i];\n if (!(typeof param === 'number' || (allowNull && param === null))) {\n return false;\n }\n }\n return true;\n}\n\nclass SimpleLinkService {\n constructor() {\n this.externalLinkTarget = null;\n this.externalLinkRel = null;\n }\n\n /**\n * @returns {number}\n */\n get page() {\n return 0;\n }\n\n /**\n * @param {number} value\n */\n set page(value) {}\n\n /**\n * @returns {number}\n */\n get rotation() {\n return 0;\n }\n\n /**\n * @param {number} value\n */\n set rotation(value) {}\n\n /**\n * @param dest - The PDF destination object.\n */\n navigateTo(dest) {}\n\n /**\n * @param dest - The PDF destination object.\n * @returns {string} The hyperlink to the PDF object.\n */\n getDestinationHash(dest) {\n return '#';\n }\n\n /**\n * @param hash - The PDF parameters/hash.\n * @returns {string} The hyperlink to the PDF object.\n */\n getAnchorUrl(hash) {\n return '#';\n }\n\n /**\n * @param {string} hash\n */\n setHash(hash) {}\n\n /**\n * @param {string} action\n */\n executeNamedAction(action) {}\n\n /**\n * @param {Object} params\n */\n onFileAttachmentAnnotation({ id, filename, content, }) {}\n\n /**\n * @param {number} pageNum - page number.\n * @param {Object} pageRef - reference to the page.\n */\n cachePageRef(pageNum, pageRef) {}\n}\n\nexport {\n PDFLinkService,\n SimpleLinkService,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdf_link_service.js","/* Copyright 2014 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport { AnnotationLayer } from 'pdfjs-lib';\nimport { NullL10n } from './ui_utils';\nimport { SimpleLinkService } from './pdf_link_service';\n\n/**\n * @typedef {Object} AnnotationLayerBuilderOptions\n * @property {HTMLDivElement} pageDiv\n * @property {PDFPage} pdfPage\n * @property {string} imageResourcesPath - (optional) Path for image resources,\n * mainly for annotation icons. Include trailing slash.\n * @property {boolean} renderInteractiveForms\n * @property {IPDFLinkService} linkService\n * @property {DownloadManager} downloadManager\n * @property {IL10n} l10n - Localization service.\n */\n\nclass AnnotationLayerBuilder {\n /**\n * @param {AnnotationLayerBuilderOptions} options\n */\n constructor({ pageDiv, pdfPage, linkService, downloadManager,\n imageResourcesPath = '', renderInteractiveForms = false,\n l10n = NullL10n, }) {\n this.pageDiv = pageDiv;\n this.pdfPage = pdfPage;\n this.linkService = linkService;\n this.downloadManager = downloadManager;\n this.imageResourcesPath = imageResourcesPath;\n this.renderInteractiveForms = renderInteractiveForms;\n this.l10n = l10n;\n\n this.div = null;\n this._cancelled = false;\n }\n\n /**\n * @param {PageViewport} viewport\n * @param {string} intent (default value is 'display')\n */\n render(viewport, intent = 'display') {\n this.pdfPage.getAnnotations({ intent, }).then((annotations) => {\n if (this._cancelled) {\n return;\n }\n\n let parameters = {\n viewport: viewport.clone({ dontFlip: true, }),\n div: this.div,\n annotations,\n page: this.pdfPage,\n imageResourcesPath: this.imageResourcesPath,\n renderInteractiveForms: this.renderInteractiveForms,\n linkService: this.linkService,\n downloadManager: this.downloadManager,\n };\n\n if (this.div) {\n // If an annotationLayer already exists, refresh its children's\n // transformation matrices.\n AnnotationLayer.update(parameters);\n } else {\n // Create an annotation layer div and render the annotations\n // if there is at least one annotation.\n if (annotations.length === 0) {\n return;\n }\n this.div = document.createElement('div');\n this.div.className = 'annotationLayer';\n this.pageDiv.appendChild(this.div);\n parameters.div = this.div;\n\n AnnotationLayer.render(parameters);\n this.l10n.translate(this.div);\n }\n });\n }\n\n cancel() {\n this._cancelled = true;\n }\n\n hide() {\n if (!this.div) {\n return;\n }\n this.div.setAttribute('hidden', 'true');\n }\n}\n\n/**\n * @implements IPDFAnnotationLayerFactory\n */\nclass DefaultAnnotationLayerFactory {\n /**\n * @param {HTMLDivElement} pageDiv\n * @param {PDFPage} pdfPage\n * @param {string} imageResourcesPath - (optional) Path for image resources,\n * mainly for annotation icons. Include trailing slash.\n * @param {boolean} renderInteractiveForms\n * @param {IL10n} l10n\n * @returns {AnnotationLayerBuilder}\n */\n createAnnotationLayerBuilder(pageDiv, pdfPage, imageResourcesPath = '',\n renderInteractiveForms = false,\n l10n = NullL10n) {\n return new AnnotationLayerBuilder({\n pageDiv,\n pdfPage,\n imageResourcesPath,\n renderInteractiveForms,\n linkService: new SimpleLinkService(),\n l10n,\n });\n }\n}\n\nexport {\n AnnotationLayerBuilder,\n DefaultAnnotationLayerFactory,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/annotation_layer_builder.js","/* Copyright 2012 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport { getGlobalEventBus } from './dom_events';\nimport { renderTextLayer } from 'pdfjs-lib';\n\nconst EXPAND_DIVS_TIMEOUT = 300; // ms\n\n/**\n * @typedef {Object} TextLayerBuilderOptions\n * @property {HTMLDivElement} textLayerDiv - The text layer container.\n * @property {EventBus} eventBus - The application event bus.\n * @property {number} pageIndex - The page index.\n * @property {PageViewport} viewport - The viewport of the text layer.\n * @property {PDFFindController} findController\n * @property {boolean} enhanceTextSelection - Option to turn on improved\n * text selection.\n */\n\n/**\n * The text layer builder provides text selection functionality for the PDF.\n * It does this by creating overlay divs over the PDF's text. These divs\n * contain text that matches the PDF text they are overlaying. This object\n * also provides a way to highlight text that is being searched for.\n */\nclass TextLayerBuilder {\n constructor({ textLayerDiv, eventBus, pageIndex, viewport,\n findController = null, enhanceTextSelection = false, }) {\n this.textLayerDiv = textLayerDiv;\n this.eventBus = eventBus || getGlobalEventBus();\n this.textContent = null;\n this.textContentItemsStr = [];\n this.textContentStream = null;\n this.renderingDone = false;\n this.pageIdx = pageIndex;\n this.pageNumber = this.pageIdx + 1;\n this.matches = [];\n this.viewport = viewport;\n this.textDivs = [];\n this.findController = findController;\n this.textLayerRenderTask = null;\n this.enhanceTextSelection = enhanceTextSelection;\n\n this._bindMouse();\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _finishRendering() {\n this.renderingDone = true;\n\n if (!this.enhanceTextSelection) {\n let endOfContent = document.createElement('div');\n endOfContent.className = 'endOfContent';\n this.textLayerDiv.appendChild(endOfContent);\n }\n\n this.eventBus.dispatch('textlayerrendered', {\n source: this,\n pageNumber: this.pageNumber,\n numTextDivs: this.textDivs.length,\n });\n }\n\n /**\n * Renders the text layer.\n *\n * @param {number} timeout - (optional) wait for a specified amount of\n * milliseconds before rendering\n */\n render(timeout = 0) {\n if (!(this.textContent || this.textContentStream) || this.renderingDone) {\n return;\n }\n this.cancel();\n\n this.textDivs = [];\n let textLayerFrag = document.createDocumentFragment();\n this.textLayerRenderTask = renderTextLayer({\n textContent: this.textContent,\n textContentStream: this.textContentStream,\n container: textLayerFrag,\n viewport: this.viewport,\n textDivs: this.textDivs,\n textContentItemsStr: this.textContentItemsStr,\n timeout,\n enhanceTextSelection: this.enhanceTextSelection,\n });\n this.textLayerRenderTask.promise.then(() => {\n this.textLayerDiv.appendChild(textLayerFrag);\n this._finishRendering();\n this.updateMatches();\n }, function (reason) {\n // Cancelled or failed to render text layer; skipping errors.\n });\n }\n\n /**\n * Cancel rendering of the text layer.\n */\n cancel() {\n if (this.textLayerRenderTask) {\n this.textLayerRenderTask.cancel();\n this.textLayerRenderTask = null;\n }\n }\n\n setTextContentStream(readableStream) {\n this.cancel();\n this.textContentStream = readableStream;\n }\n\n setTextContent(textContent) {\n this.cancel();\n this.textContent = textContent;\n }\n\n convertMatches(matches, matchesLength) {\n let i = 0;\n let iIndex = 0;\n let textContentItemsStr = this.textContentItemsStr;\n let end = textContentItemsStr.length - 1;\n let queryLen = (this.findController === null ?\n 0 : this.findController.state.query.length);\n let ret = [];\n if (!matches) {\n return ret;\n }\n for (let m = 0, len = matches.length; m < len; m++) {\n // Calculate the start position.\n let matchIdx = matches[m];\n\n // Loop over the divIdxs.\n while (i !== end && matchIdx >=\n (iIndex + textContentItemsStr[i].length)) {\n iIndex += textContentItemsStr[i].length;\n i++;\n }\n\n if (i === textContentItemsStr.length) {\n console.error('Could not find a matching mapping');\n }\n\n let match = {\n begin: {\n divIdx: i,\n offset: matchIdx - iIndex,\n },\n };\n\n // Calculate the end position.\n if (matchesLength) { // Multiterm search.\n matchIdx += matchesLength[m];\n } else { // Phrase search.\n matchIdx += queryLen;\n }\n\n // Somewhat the same array as above, but use > instead of >= to get\n // the end position right.\n while (i !== end && matchIdx >\n (iIndex + textContentItemsStr[i].length)) {\n iIndex += textContentItemsStr[i].length;\n i++;\n }\n\n match.end = {\n divIdx: i,\n offset: matchIdx - iIndex,\n };\n ret.push(match);\n }\n\n return ret;\n }\n\n renderMatches(matches) {\n // Early exit if there is nothing to render.\n if (matches.length === 0) {\n return;\n }\n\n let textContentItemsStr = this.textContentItemsStr;\n let textDivs = this.textDivs;\n let prevEnd = null;\n let pageIdx = this.pageIdx;\n let isSelectedPage = (this.findController === null ?\n false : (pageIdx === this.findController.selected.pageIdx));\n let selectedMatchIdx = (this.findController === null ?\n -1 : this.findController.selected.matchIdx);\n let highlightAll = (this.findController === null ?\n false : this.findController.state.highlightAll);\n let infinity = {\n divIdx: -1,\n offset: undefined,\n };\n\n function beginText(begin, className) {\n let divIdx = begin.divIdx;\n textDivs[divIdx].textContent = '';\n appendTextToDiv(divIdx, 0, begin.offset, className);\n }\n\n function appendTextToDiv(divIdx, fromOffset, toOffset, className) {\n let div = textDivs[divIdx];\n let content = textContentItemsStr[divIdx].substring(fromOffset, toOffset);\n let node = document.createTextNode(content);\n if (className) {\n let span = document.createElement('span');\n span.className = className;\n span.appendChild(node);\n div.appendChild(span);\n return;\n }\n div.appendChild(node);\n }\n\n let i0 = selectedMatchIdx, i1 = i0 + 1;\n if (highlightAll) {\n i0 = 0;\n i1 = matches.length;\n } else if (!isSelectedPage) {\n // Not highlighting all and this isn't the selected page, so do nothing.\n return;\n }\n\n for (let i = i0; i < i1; i++) {\n let match = matches[i];\n let begin = match.begin;\n let end = match.end;\n let isSelected = (isSelectedPage && i === selectedMatchIdx);\n let highlightSuffix = (isSelected ? ' selected' : '');\n\n if (this.findController) {\n this.findController.updateMatchPosition(pageIdx, i, textDivs,\n begin.divIdx);\n }\n\n // Match inside new div.\n if (!prevEnd || begin.divIdx !== prevEnd.divIdx) {\n // If there was a previous div, then add the text at the end.\n if (prevEnd !== null) {\n appendTextToDiv(prevEnd.divIdx, prevEnd.offset, infinity.offset);\n }\n // Clear the divs and set the content until the starting point.\n beginText(begin);\n } else {\n appendTextToDiv(prevEnd.divIdx, prevEnd.offset, begin.offset);\n }\n\n if (begin.divIdx === end.divIdx) {\n appendTextToDiv(begin.divIdx, begin.offset, end.offset,\n 'highlight' + highlightSuffix);\n } else {\n appendTextToDiv(begin.divIdx, begin.offset, infinity.offset,\n 'highlight begin' + highlightSuffix);\n for (let n0 = begin.divIdx + 1, n1 = end.divIdx; n0 < n1; n0++) {\n textDivs[n0].className = 'highlight middle' + highlightSuffix;\n }\n beginText(end, 'highlight end' + highlightSuffix);\n }\n prevEnd = end;\n }\n\n if (prevEnd) {\n appendTextToDiv(prevEnd.divIdx, prevEnd.offset, infinity.offset);\n }\n }\n\n updateMatches() {\n // Only show matches when all rendering is done.\n if (!this.renderingDone) {\n return;\n }\n\n // Clear all matches.\n let matches = this.matches;\n let textDivs = this.textDivs;\n let textContentItemsStr = this.textContentItemsStr;\n let clearedUntilDivIdx = -1;\n\n // Clear all current matches.\n for (let i = 0, len = matches.length; i < len; i++) {\n let match = matches[i];\n let begin = Math.max(clearedUntilDivIdx, match.begin.divIdx);\n for (let n = begin, end = match.end.divIdx; n <= end; n++) {\n let div = textDivs[n];\n div.textContent = textContentItemsStr[n];\n div.className = '';\n }\n clearedUntilDivIdx = match.end.divIdx + 1;\n }\n\n if (this.findController === null || !this.findController.active) {\n return;\n }\n\n // Convert the matches on the page controller into the match format\n // used for the textLayer.\n let pageMatches, pageMatchesLength;\n if (this.findController !== null) {\n pageMatches = this.findController.pageMatches[this.pageIdx] || null;\n pageMatchesLength = (this.findController.pageMatchesLength) ?\n this.findController.pageMatchesLength[this.pageIdx] || null : null;\n }\n\n this.matches = this.convertMatches(pageMatches, pageMatchesLength);\n this.renderMatches(this.matches);\n }\n\n /**\n * Improves text selection by adding an additional div where the mouse was\n * clicked. This reduces flickering of the content if the mouse is slowly\n * dragged up or down.\n *\n * @private\n */\n _bindMouse() {\n let div = this.textLayerDiv;\n let expandDivsTimer = null;\n\n div.addEventListener('mousedown', (evt) => {\n if (this.enhanceTextSelection && this.textLayerRenderTask) {\n this.textLayerRenderTask.expandTextDivs(true);\n if ((typeof PDFJSDev === 'undefined' ||\n !PDFJSDev.test('FIREFOX || MOZCENTRAL')) &&\n expandDivsTimer) {\n clearTimeout(expandDivsTimer);\n expandDivsTimer = null;\n }\n return;\n }\n\n let end = div.querySelector('.endOfContent');\n if (!end) {\n return;\n }\n if (typeof PDFJSDev === 'undefined' ||\n !PDFJSDev.test('FIREFOX || MOZCENTRAL')) {\n // On non-Firefox browsers, the selection will feel better if the height\n // of the `endOfContent` div is adjusted to start at mouse click\n // location. This avoids flickering when the selection moves up.\n // However it does not work when selection is started on empty space.\n let adjustTop = evt.target !== div;\n if (typeof PDFJSDev === 'undefined' || PDFJSDev.test('GENERIC')) {\n adjustTop = adjustTop && window.getComputedStyle(end).\n getPropertyValue('-moz-user-select') !== 'none';\n }\n if (adjustTop) {\n let divBounds = div.getBoundingClientRect();\n let r = Math.max(0, (evt.pageY - divBounds.top) / divBounds.height);\n end.style.top = (r * 100).toFixed(2) + '%';\n }\n }\n end.classList.add('active');\n });\n\n div.addEventListener('mouseup', () => {\n if (this.enhanceTextSelection && this.textLayerRenderTask) {\n if (typeof PDFJSDev === 'undefined' ||\n !PDFJSDev.test('FIREFOX || MOZCENTRAL')) {\n expandDivsTimer = setTimeout(() => {\n if (this.textLayerRenderTask) {\n this.textLayerRenderTask.expandTextDivs(false);\n }\n expandDivsTimer = null;\n }, EXPAND_DIVS_TIMEOUT);\n } else {\n this.textLayerRenderTask.expandTextDivs(false);\n }\n return;\n }\n\n let end = div.querySelector('.endOfContent');\n if (!end) {\n return;\n }\n if (typeof PDFJSDev === 'undefined' ||\n !PDFJSDev.test('FIREFOX || MOZCENTRAL')) {\n end.style.top = '';\n }\n end.classList.remove('active');\n });\n }\n}\n\n/**\n * @implements IPDFTextLayerFactory\n */\nclass DefaultTextLayerFactory {\n /**\n * @param {HTMLDivElement} textLayerDiv\n * @param {number} pageIndex\n * @param {PageViewport} viewport\n * @param {boolean} enhanceTextSelection\n * @returns {TextLayerBuilder}\n */\n createTextLayerBuilder(textLayerDiv, pageIndex, viewport,\n enhanceTextSelection = false) {\n return new TextLayerBuilder({\n textLayerDiv,\n pageIndex,\n viewport,\n enhanceTextSelection,\n });\n }\n}\n\nexport {\n TextLayerBuilder,\n DefaultTextLayerFactory,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/text_layer_builder.js","/* Copyright 2012 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport {\n approximateFraction, CSS_UNITS, DEFAULT_SCALE, getOutputScale, NullL10n,\n RendererType, roundToDivide, TextLayerMode\n} from './ui_utils';\nimport {\n createPromiseCapability, RenderingCancelledException, SVGGraphics\n} from 'pdfjs-lib';\nimport { getGlobalEventBus } from './dom_events';\nimport { RenderingStates } from './pdf_rendering_queue';\nimport { viewerCompatibilityParams } from './viewer_compatibility';\n\n/**\n * @typedef {Object} PDFPageViewOptions\n * @property {HTMLDivElement} container - The viewer element.\n * @property {EventBus} eventBus - The application event bus.\n * @property {number} id - The page unique ID (normally its number).\n * @property {number} scale - The page scale display.\n * @property {PageViewport} defaultViewport - The page viewport.\n * @property {PDFRenderingQueue} renderingQueue - The rendering queue object.\n * @property {IPDFTextLayerFactory} textLayerFactory\n * @property {number} textLayerMode - (optional) Controls if the text layer used\n * for selection and searching is created, and if the improved text selection\n * behaviour is enabled. The constants from {TextLayerMode} should be used.\n * The default value is `TextLayerMode.ENABLE`.\n * @property {IPDFAnnotationLayerFactory} annotationLayerFactory\n * @property {string} imageResourcesPath - (optional) Path for image resources,\n * mainly for annotation icons. Include trailing slash.\n * @property {boolean} renderInteractiveForms - Turns on rendering of\n * interactive form elements. The default is `false`.\n * @property {string} renderer - 'canvas' or 'svg'. The default is 'canvas'.\n * @property {boolean} enableWebGL - (optional) Enables WebGL accelerated\n * rendering for some operations. The default value is `false`.\n * @property {boolean} useOnlyCssZoom - (optional) Enables CSS only zooming.\n * The default value is `false`.\n * @property {number} maxCanvasPixels - (optional) The maximum supported canvas\n * size in total pixels, i.e. width * height. Use -1 for no limit.\n * The default value is 4096 * 4096 (16 mega-pixels).\n * @property {IL10n} l10n - Localization service.\n */\n\nconst MAX_CANVAS_PIXELS = viewerCompatibilityParams.maxCanvasPixels || 16777216;\n\n/**\n * @implements {IRenderableView}\n */\nclass PDFPageView {\n /**\n * @param {PDFPageViewOptions} options\n */\n constructor(options) {\n let container = options.container;\n let defaultViewport = options.defaultViewport;\n\n this.id = options.id;\n this.renderingId = 'page' + this.id;\n\n this.pdfPage = null;\n this.pageLabel = null;\n this.rotation = 0;\n this.scale = options.scale || DEFAULT_SCALE;\n this.viewport = defaultViewport;\n this.pdfPageRotate = defaultViewport.rotation;\n this.hasRestrictedScaling = false;\n this.textLayerMode = Number.isInteger(options.textLayerMode) ?\n options.textLayerMode : TextLayerMode.ENABLE;\n this.imageResourcesPath = options.imageResourcesPath || '';\n this.renderInteractiveForms = options.renderInteractiveForms || false;\n this.useOnlyCssZoom = options.useOnlyCssZoom || false;\n this.maxCanvasPixels = options.maxCanvasPixels || MAX_CANVAS_PIXELS;\n\n this.eventBus = options.eventBus || getGlobalEventBus();\n this.renderingQueue = options.renderingQueue;\n this.textLayerFactory = options.textLayerFactory;\n this.annotationLayerFactory = options.annotationLayerFactory;\n this.renderer = options.renderer || RendererType.CANVAS;\n this.enableWebGL = options.enableWebGL || false;\n this.l10n = options.l10n || NullL10n;\n\n this.paintTask = null;\n this.paintedViewportMap = new WeakMap();\n this.renderingState = RenderingStates.INITIAL;\n this.resume = null;\n this.error = null;\n\n this.onBeforeDraw = null;\n this.onAfterDraw = null;\n\n this.annotationLayer = null;\n this.textLayer = null;\n this.zoomLayer = null;\n\n let div = document.createElement('div');\n div.className = 'page';\n div.style.width = Math.floor(this.viewport.width) + 'px';\n div.style.height = Math.floor(this.viewport.height) + 'px';\n div.setAttribute('data-page-number', this.id);\n this.div = div;\n\n container.appendChild(div);\n }\n\n setPdfPage(pdfPage) {\n this.pdfPage = pdfPage;\n this.pdfPageRotate = pdfPage.rotate;\n\n let totalRotation = (this.rotation + this.pdfPageRotate) % 360;\n this.viewport = pdfPage.getViewport(this.scale * CSS_UNITS,\n totalRotation);\n this.stats = pdfPage.stats;\n this.reset();\n }\n\n destroy() {\n this.reset();\n if (this.pdfPage) {\n this.pdfPage.cleanup();\n }\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _resetZoomLayer(removeFromDOM = false) {\n if (!this.zoomLayer) {\n return;\n }\n let zoomLayerCanvas = this.zoomLayer.firstChild;\n this.paintedViewportMap.delete(zoomLayerCanvas);\n // Zeroing the width and height causes Firefox to release graphics\n // resources immediately, which can greatly reduce memory consumption.\n zoomLayerCanvas.width = 0;\n zoomLayerCanvas.height = 0;\n\n if (removeFromDOM) {\n // Note: `ChildNode.remove` doesn't throw if the parent node is undefined.\n this.zoomLayer.remove();\n }\n this.zoomLayer = null;\n }\n\n reset(keepZoomLayer = false, keepAnnotations = false) {\n this.cancelRendering(keepAnnotations);\n\n let div = this.div;\n div.style.width = Math.floor(this.viewport.width) + 'px';\n div.style.height = Math.floor(this.viewport.height) + 'px';\n\n let childNodes = div.childNodes;\n let currentZoomLayerNode = (keepZoomLayer && this.zoomLayer) || null;\n let currentAnnotationNode = (keepAnnotations && this.annotationLayer &&\n this.annotationLayer.div) || null;\n for (let i = childNodes.length - 1; i >= 0; i--) {\n let node = childNodes[i];\n if (currentZoomLayerNode === node || currentAnnotationNode === node) {\n continue;\n }\n div.removeChild(node);\n }\n div.removeAttribute('data-loaded');\n\n if (currentAnnotationNode) {\n // Hide the annotation layer until all elements are resized\n // so they are not displayed on the already resized page.\n this.annotationLayer.hide();\n } else if (this.annotationLayer) {\n this.annotationLayer.cancel();\n this.annotationLayer = null;\n }\n\n if (!currentZoomLayerNode) {\n if (this.canvas) {\n this.paintedViewportMap.delete(this.canvas);\n // Zeroing the width and height causes Firefox to release graphics\n // resources immediately, which can greatly reduce memory consumption.\n this.canvas.width = 0;\n this.canvas.height = 0;\n delete this.canvas;\n }\n this._resetZoomLayer();\n }\n if (this.svg) {\n this.paintedViewportMap.delete(this.svg);\n delete this.svg;\n }\n\n this.loadingIconDiv = document.createElement('div');\n this.loadingIconDiv.className = 'loadingIcon';\n div.appendChild(this.loadingIconDiv);\n }\n\n update(scale, rotation) {\n this.scale = scale || this.scale;\n if (typeof rotation !== 'undefined') { // The rotation may be zero.\n this.rotation = rotation;\n }\n\n let totalRotation = (this.rotation + this.pdfPageRotate) % 360;\n this.viewport = this.viewport.clone({\n scale: this.scale * CSS_UNITS,\n rotation: totalRotation,\n });\n\n if (this.svg) {\n this.cssTransform(this.svg, true);\n\n this.eventBus.dispatch('pagerendered', {\n source: this,\n pageNumber: this.id,\n cssTransform: true,\n });\n return;\n }\n\n let isScalingRestricted = false;\n if (this.canvas && this.maxCanvasPixels > 0) {\n let outputScale = this.outputScale;\n if (((Math.floor(this.viewport.width) * outputScale.sx) | 0) *\n ((Math.floor(this.viewport.height) * outputScale.sy) | 0) >\n this.maxCanvasPixels) {\n isScalingRestricted = true;\n }\n }\n\n if (this.canvas) {\n if (this.useOnlyCssZoom ||\n (this.hasRestrictedScaling && isScalingRestricted)) {\n this.cssTransform(this.canvas, true);\n\n this.eventBus.dispatch('pagerendered', {\n source: this,\n pageNumber: this.id,\n cssTransform: true,\n });\n return;\n }\n if (!this.zoomLayer && !this.canvas.hasAttribute('hidden')) {\n this.zoomLayer = this.canvas.parentNode;\n this.zoomLayer.style.position = 'absolute';\n }\n }\n if (this.zoomLayer) {\n this.cssTransform(this.zoomLayer.firstChild);\n }\n this.reset(/* keepZoomLayer = */ true, /* keepAnnotations = */ true);\n }\n\n cancelRendering(keepAnnotations = false) {\n if (this.paintTask) {\n this.paintTask.cancel();\n this.paintTask = null;\n }\n this.renderingState = RenderingStates.INITIAL;\n this.resume = null;\n\n if (this.textLayer) {\n this.textLayer.cancel();\n this.textLayer = null;\n }\n if (!keepAnnotations && this.annotationLayer) {\n this.annotationLayer.cancel();\n this.annotationLayer = null;\n }\n }\n\n cssTransform(target, redrawAnnotations = false) {\n // Scale target (canvas or svg), its wrapper and page container.\n let width = this.viewport.width;\n let height = this.viewport.height;\n let div = this.div;\n target.style.width = target.parentNode.style.width = div.style.width =\n Math.floor(width) + 'px';\n target.style.height = target.parentNode.style.height = div.style.height =\n Math.floor(height) + 'px';\n // The canvas may have been originally rotated; rotate relative to that.\n let relativeRotation = this.viewport.rotation -\n this.paintedViewportMap.get(target).rotation;\n let absRotation = Math.abs(relativeRotation);\n let scaleX = 1, scaleY = 1;\n if (absRotation === 90 || absRotation === 270) {\n // Scale x and y because of the rotation.\n scaleX = height / width;\n scaleY = width / height;\n }\n let cssTransform = 'rotate(' + relativeRotation + 'deg) ' +\n 'scale(' + scaleX + ',' + scaleY + ')';\n target.style.transform = cssTransform;\n\n if (this.textLayer) {\n // Rotating the text layer is more complicated since the divs inside the\n // the text layer are rotated.\n // TODO: This could probably be simplified by drawing the text layer in\n // one orientation and then rotating overall.\n let textLayerViewport = this.textLayer.viewport;\n let textRelativeRotation = this.viewport.rotation -\n textLayerViewport.rotation;\n let textAbsRotation = Math.abs(textRelativeRotation);\n let scale = width / textLayerViewport.width;\n if (textAbsRotation === 90 || textAbsRotation === 270) {\n scale = width / textLayerViewport.height;\n }\n let textLayerDiv = this.textLayer.textLayerDiv;\n let transX, transY;\n switch (textAbsRotation) {\n case 0:\n transX = transY = 0;\n break;\n case 90:\n transX = 0;\n transY = '-' + textLayerDiv.style.height;\n break;\n case 180:\n transX = '-' + textLayerDiv.style.width;\n transY = '-' + textLayerDiv.style.height;\n break;\n case 270:\n transX = '-' + textLayerDiv.style.width;\n transY = 0;\n break;\n default:\n console.error('Bad rotation value.');\n break;\n }\n\n textLayerDiv.style.transform =\n 'rotate(' + textAbsRotation + 'deg) ' +\n 'scale(' + scale + ', ' + scale + ') ' +\n 'translate(' + transX + ', ' + transY + ')';\n textLayerDiv.style.transformOrigin = '0% 0%';\n }\n\n if (redrawAnnotations && this.annotationLayer) {\n this.annotationLayer.render(this.viewport, 'display');\n }\n }\n\n get width() {\n return this.viewport.width;\n }\n\n get height() {\n return this.viewport.height;\n }\n\n getPagePoint(x, y) {\n return this.viewport.convertToPdfPoint(x, y);\n }\n\n draw() {\n if (this.renderingState !== RenderingStates.INITIAL) {\n console.error('Must be in new state before drawing');\n this.reset(); // Ensure that we reset all state to prevent issues.\n }\n\n if (!this.pdfPage) {\n this.renderingState = RenderingStates.FINISHED;\n return Promise.reject(new Error('Page is not loaded'));\n }\n\n this.renderingState = RenderingStates.RUNNING;\n\n let pdfPage = this.pdfPage;\n let div = this.div;\n // Wrap the canvas so that if it has a CSS transform for high DPI the\n // overflow will be hidden in Firefox.\n let canvasWrapper = document.createElement('div');\n canvasWrapper.style.width = div.style.width;\n canvasWrapper.style.height = div.style.height;\n canvasWrapper.classList.add('canvasWrapper');\n\n if (this.annotationLayer && this.annotationLayer.div) {\n // The annotation layer needs to stay on top.\n div.insertBefore(canvasWrapper, this.annotationLayer.div);\n } else {\n div.appendChild(canvasWrapper);\n }\n\n let textLayer = null;\n if (this.textLayerMode !== TextLayerMode.DISABLE && this.textLayerFactory) {\n let textLayerDiv = document.createElement('div');\n textLayerDiv.className = 'textLayer';\n textLayerDiv.style.width = canvasWrapper.style.width;\n textLayerDiv.style.height = canvasWrapper.style.height;\n if (this.annotationLayer && this.annotationLayer.div) {\n // The annotation layer needs to stay on top.\n div.insertBefore(textLayerDiv, this.annotationLayer.div);\n } else {\n div.appendChild(textLayerDiv);\n }\n\n textLayer = this.textLayerFactory.\n createTextLayerBuilder(textLayerDiv, this.id - 1, this.viewport,\n this.textLayerMode === TextLayerMode.ENABLE_ENHANCE);\n }\n this.textLayer = textLayer;\n\n let renderContinueCallback = null;\n if (this.renderingQueue) {\n renderContinueCallback = (cont) => {\n if (!this.renderingQueue.isHighestPriority(this)) {\n this.renderingState = RenderingStates.PAUSED;\n this.resume = () => {\n this.renderingState = RenderingStates.RUNNING;\n cont();\n };\n return;\n }\n cont();\n };\n }\n\n let finishPaintTask = (error) => {\n // The paintTask may have been replaced by a new one, so only remove\n // the reference to the paintTask if it matches the one that is\n // triggering this callback.\n if (paintTask === this.paintTask) {\n this.paintTask = null;\n }\n\n if (error instanceof RenderingCancelledException) {\n this.error = null;\n return Promise.resolve(undefined);\n }\n\n this.renderingState = RenderingStates.FINISHED;\n\n if (this.loadingIconDiv) {\n div.removeChild(this.loadingIconDiv);\n delete this.loadingIconDiv;\n }\n this._resetZoomLayer(/* removeFromDOM = */ true);\n\n this.error = error;\n this.stats = pdfPage.stats;\n if (this.onAfterDraw) {\n this.onAfterDraw();\n }\n this.eventBus.dispatch('pagerendered', {\n source: this,\n pageNumber: this.id,\n cssTransform: false,\n });\n\n if (error) {\n return Promise.reject(error);\n }\n return Promise.resolve(undefined);\n };\n\n let paintTask = this.renderer === RendererType.SVG ?\n this.paintOnSvg(canvasWrapper) :\n this.paintOnCanvas(canvasWrapper);\n paintTask.onRenderContinue = renderContinueCallback;\n this.paintTask = paintTask;\n\n let resultPromise = paintTask.promise.then(function() {\n return finishPaintTask(null).then(function () {\n if (textLayer) {\n let readableStream = pdfPage.streamTextContent({\n normalizeWhitespace: true,\n });\n textLayer.setTextContentStream(readableStream);\n textLayer.render();\n }\n });\n }, function(reason) {\n return finishPaintTask(reason);\n });\n\n if (this.annotationLayerFactory) {\n if (!this.annotationLayer) {\n this.annotationLayer = this.annotationLayerFactory.\n createAnnotationLayerBuilder(div, pdfPage, this.imageResourcesPath,\n this.renderInteractiveForms, this.l10n);\n }\n this.annotationLayer.render(this.viewport, 'display');\n }\n div.setAttribute('data-loaded', true);\n\n if (this.onBeforeDraw) {\n this.onBeforeDraw();\n }\n return resultPromise;\n }\n\n paintOnCanvas(canvasWrapper) {\n let renderCapability = createPromiseCapability();\n let result = {\n promise: renderCapability.promise,\n onRenderContinue(cont) {\n cont();\n },\n cancel() {\n renderTask.cancel();\n },\n };\n\n let viewport = this.viewport;\n let canvas = document.createElement('canvas');\n canvas.id = this.renderingId;\n\n // Keep the canvas hidden until the first draw callback, or until drawing\n // is complete when `!this.renderingQueue`, to prevent black flickering.\n canvas.setAttribute('hidden', 'hidden');\n let isCanvasHidden = true;\n let showCanvas = function () {\n if (isCanvasHidden) {\n canvas.removeAttribute('hidden');\n isCanvasHidden = false;\n }\n };\n\n canvasWrapper.appendChild(canvas);\n this.canvas = canvas;\n\n if (typeof PDFJSDev === 'undefined' ||\n PDFJSDev.test('MOZCENTRAL || FIREFOX || GENERIC')) {\n canvas.mozOpaque = true;\n }\n\n let ctx = canvas.getContext('2d', { alpha: false, });\n let outputScale = getOutputScale(ctx);\n this.outputScale = outputScale;\n\n if (this.useOnlyCssZoom) {\n let actualSizeViewport = viewport.clone({ scale: CSS_UNITS, });\n // Use a scale that makes the canvas have the originally intended size\n // of the page.\n outputScale.sx *= actualSizeViewport.width / viewport.width;\n outputScale.sy *= actualSizeViewport.height / viewport.height;\n outputScale.scaled = true;\n }\n\n if (this.maxCanvasPixels > 0) {\n let pixelsInViewport = viewport.width * viewport.height;\n let maxScale = Math.sqrt(this.maxCanvasPixels / pixelsInViewport);\n if (outputScale.sx > maxScale || outputScale.sy > maxScale) {\n outputScale.sx = maxScale;\n outputScale.sy = maxScale;\n outputScale.scaled = true;\n this.hasRestrictedScaling = true;\n } else {\n this.hasRestrictedScaling = false;\n }\n }\n\n let sfx = approximateFraction(outputScale.sx);\n let sfy = approximateFraction(outputScale.sy);\n canvas.width = roundToDivide(viewport.width * outputScale.sx, sfx[0]);\n canvas.height = roundToDivide(viewport.height * outputScale.sy, sfy[0]);\n canvas.style.width = roundToDivide(viewport.width, sfx[1]) + 'px';\n canvas.style.height = roundToDivide(viewport.height, sfy[1]) + 'px';\n // Add the viewport so it's known what it was originally drawn with.\n this.paintedViewportMap.set(canvas, viewport);\n\n // Rendering area\n let transform = !outputScale.scaled ? null :\n [outputScale.sx, 0, 0, outputScale.sy, 0, 0];\n let renderContext = {\n canvasContext: ctx,\n transform,\n viewport: this.viewport,\n enableWebGL: this.enableWebGL,\n renderInteractiveForms: this.renderInteractiveForms,\n };\n let renderTask = this.pdfPage.render(renderContext);\n renderTask.onContinue = function (cont) {\n showCanvas();\n if (result.onRenderContinue) {\n result.onRenderContinue(cont);\n } else {\n cont();\n }\n };\n\n renderTask.promise.then(function() {\n showCanvas();\n renderCapability.resolve(undefined);\n }, function(error) {\n showCanvas();\n renderCapability.reject(error);\n });\n return result;\n }\n\n paintOnSvg(wrapper) {\n if (typeof PDFJSDev !== 'undefined' &&\n PDFJSDev.test('FIREFOX || MOZCENTRAL || CHROME')) {\n // Return a mock object, to prevent errors such as e.g.\n // \"TypeError: paintTask.promise is undefined\".\n return {\n promise: Promise.reject(new Error('SVG rendering is not supported.')),\n onRenderContinue(cont) { },\n cancel() { },\n };\n }\n\n let cancelled = false;\n let ensureNotCancelled = () => {\n if (cancelled) {\n throw new RenderingCancelledException(\n 'Rendering cancelled, page ' + this.id, 'svg');\n }\n };\n\n let pdfPage = this.pdfPage;\n let actualSizeViewport = this.viewport.clone({ scale: CSS_UNITS, });\n let promise = pdfPage.getOperatorList().then((opList) => {\n ensureNotCancelled();\n let svgGfx = new SVGGraphics(pdfPage.commonObjs, pdfPage.objs);\n return svgGfx.getSVG(opList, actualSizeViewport).then((svg) => {\n ensureNotCancelled();\n this.svg = svg;\n this.paintedViewportMap.set(svg, actualSizeViewport);\n\n svg.style.width = wrapper.style.width;\n svg.style.height = wrapper.style.height;\n this.renderingState = RenderingStates.FINISHED;\n wrapper.appendChild(svg);\n });\n });\n\n return {\n promise,\n onRenderContinue(cont) {\n cont();\n },\n cancel() {\n cancelled = true;\n },\n };\n }\n\n /**\n * @param {string|null} label\n */\n setPageLabel(label) {\n this.pageLabel = (typeof label === 'string' ? label : null);\n\n if (this.pageLabel !== null) {\n this.div.setAttribute('data-page-label', this.pageLabel);\n } else {\n this.div.removeAttribute('data-page-label');\n }\n }\n}\n\nexport {\n PDFPageView,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdf_page_view.js","/* Copyright 2012 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nconst CLEANUP_TIMEOUT = 30000;\n\nconst RenderingStates = {\n INITIAL: 0,\n RUNNING: 1,\n PAUSED: 2,\n FINISHED: 3,\n};\n\n/**\n * Controls rendering of the views for pages and thumbnails.\n */\nclass PDFRenderingQueue {\n constructor() {\n this.pdfViewer = null;\n this.pdfThumbnailViewer = null;\n this.onIdle = null;\n this.highestPriorityPage = null;\n this.idleTimeout = null;\n this.printing = false;\n this.isThumbnailViewEnabled = false;\n }\n\n /**\n * @param {PDFViewer} pdfViewer\n */\n setViewer(pdfViewer) {\n this.pdfViewer = pdfViewer;\n }\n\n /**\n * @param {PDFThumbnailViewer} pdfThumbnailViewer\n */\n setThumbnailViewer(pdfThumbnailViewer) {\n this.pdfThumbnailViewer = pdfThumbnailViewer;\n }\n\n /**\n * @param {IRenderableView} view\n * @returns {boolean}\n */\n isHighestPriority(view) {\n return this.highestPriorityPage === view.renderingId;\n }\n\n /**\n * @param {Object} currentlyVisiblePages\n */\n renderHighestPriority(currentlyVisiblePages) {\n if (this.idleTimeout) {\n clearTimeout(this.idleTimeout);\n this.idleTimeout = null;\n }\n\n // Pages have a higher priority than thumbnails, so check them first.\n if (this.pdfViewer.forceRendering(currentlyVisiblePages)) {\n return;\n }\n // No pages needed rendering, so check thumbnails.\n if (this.pdfThumbnailViewer && this.isThumbnailViewEnabled) {\n if (this.pdfThumbnailViewer.forceRendering()) {\n return;\n }\n }\n\n if (this.printing) {\n // If printing is currently ongoing do not reschedule cleanup.\n return;\n }\n\n if (this.onIdle) {\n this.idleTimeout = setTimeout(this.onIdle.bind(this), CLEANUP_TIMEOUT);\n }\n }\n\n /**\n * @param {Object} visible\n * @param {Array} views\n * @param {boolean} scrolledDown\n */\n getHighestPriority(visible, views, scrolledDown) {\n /**\n * The state has changed. Figure out which page has the highest priority to\n * render next (if any).\n *\n * Priority:\n * 1. visible pages\n * 2. if last scrolled down, the page after the visible pages, or\n * if last scrolled up, the page before the visible pages\n */\n let visibleViews = visible.views;\n\n let numVisible = visibleViews.length;\n if (numVisible === 0) {\n return false;\n }\n for (let i = 0; i < numVisible; ++i) {\n let view = visibleViews[i].view;\n if (!this.isViewFinished(view)) {\n return view;\n }\n }\n\n // All the visible views have rendered; try to render next/previous pages.\n if (scrolledDown) {\n let nextPageIndex = visible.last.id;\n // IDs start at 1, so no need to add 1.\n if (views[nextPageIndex] && !this.isViewFinished(views[nextPageIndex])) {\n return views[nextPageIndex];\n }\n } else {\n let previousPageIndex = visible.first.id - 2;\n if (views[previousPageIndex] &&\n !this.isViewFinished(views[previousPageIndex])) {\n return views[previousPageIndex];\n }\n }\n // Everything that needs to be rendered has been.\n return null;\n }\n\n /**\n * @param {IRenderableView} view\n * @returns {boolean}\n */\n isViewFinished(view) {\n return view.renderingState === RenderingStates.FINISHED;\n }\n\n /**\n * Render a page or thumbnail view. This calls the appropriate function\n * based on the views state. If the view is already rendered it will return\n * `false`.\n *\n * @param {IRenderableView} view\n */\n renderView(view) {\n switch (view.renderingState) {\n case RenderingStates.FINISHED:\n return false;\n case RenderingStates.PAUSED:\n this.highestPriorityPage = view.renderingId;\n view.resume();\n break;\n case RenderingStates.RUNNING:\n this.highestPriorityPage = view.renderingId;\n break;\n case RenderingStates.INITIAL:\n this.highestPriorityPage = view.renderingId;\n let continueRendering = () => {\n this.renderHighestPriority();\n };\n view.draw().then(continueRendering, continueRendering);\n break;\n }\n return true;\n }\n}\n\nexport {\n RenderingStates,\n PDFRenderingQueue,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdf_rendering_queue.js","/* Copyright 2014 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport {\n CSS_UNITS, DEFAULT_SCALE, DEFAULT_SCALE_VALUE, isPortraitOrientation,\n isValidRotation, MAX_AUTO_SCALE, NullL10n, PresentationModeState,\n RendererType, SCROLLBAR_PADDING, TextLayerMode, UNKNOWN_SCALE,\n VERTICAL_PADDING, watchScroll\n} from './ui_utils';\nimport { PDFRenderingQueue, RenderingStates } from './pdf_rendering_queue';\nimport { AnnotationLayerBuilder } from './annotation_layer_builder';\nimport { createPromiseCapability } from 'pdfjs-lib';\nimport { getGlobalEventBus } from './dom_events';\nimport { PDFPageView } from './pdf_page_view';\nimport { SimpleLinkService } from './pdf_link_service';\nimport { TextLayerBuilder } from './text_layer_builder';\n\nconst DEFAULT_CACHE_SIZE = 10;\n\n/**\n * @typedef {Object} PDFViewerOptions\n * @property {HTMLDivElement} container - The container for the viewer element.\n * @property {HTMLDivElement} viewer - (optional) The viewer element.\n * @property {EventBus} eventBus - The application event bus.\n * @property {IPDFLinkService} linkService - The navigation/linking service.\n * @property {DownloadManager} downloadManager - (optional) The download\n * manager component.\n * @property {PDFRenderingQueue} renderingQueue - (optional) The rendering\n * queue object.\n * @property {boolean} removePageBorders - (optional) Removes the border shadow\n * around the pages. The default value is `false`.\n * @property {number} textLayerMode - (optional) Controls if the text layer used\n * for selection and searching is created, and if the improved text selection\n * behaviour is enabled. The constants from {TextLayerMode} should be used.\n * The default value is `TextLayerMode.ENABLE`.\n * @property {string} imageResourcesPath - (optional) Path for image resources,\n * mainly for annotation icons. Include trailing slash.\n * @property {boolean} renderInteractiveForms - (optional) Enables rendering of\n * interactive form elements. The default is `false`.\n * @property {boolean} enablePrintAutoRotate - (optional) Enables automatic\n * rotation of pages whose orientation differ from the first page upon\n * printing. The default is `false`.\n * @property {string} renderer - 'canvas' or 'svg'. The default is 'canvas'.\n * @property {boolean} enableWebGL - (optional) Enables WebGL accelerated\n * rendering for some operations. The default value is `false`.\n * @property {boolean} useOnlyCssZoom - (optional) Enables CSS only zooming.\n * The default value is `false`.\n * @property {number} maxCanvasPixels - (optional) The maximum supported canvas\n * size in total pixels, i.e. width * height. Use -1 for no limit.\n * The default value is 4096 * 4096 (16 mega-pixels).\n * @property {IL10n} l10n - Localization service.\n */\n\nfunction PDFPageViewBuffer(size) {\n let data = [];\n this.push = function(view) {\n let i = data.indexOf(view);\n if (i >= 0) {\n data.splice(i, 1);\n }\n data.push(view);\n if (data.length > size) {\n data.shift().destroy();\n }\n };\n this.resize = function(newSize) {\n size = newSize;\n while (data.length > size) {\n data.shift().destroy();\n }\n };\n}\n\nfunction isSameScale(oldScale, newScale) {\n if (newScale === oldScale) {\n return true;\n }\n if (Math.abs(newScale - oldScale) < 1e-15) {\n // Prevent unnecessary re-rendering of all pages when the scale\n // changes only because of limited numerical precision.\n return true;\n }\n return false;\n}\n\n/**\n * Simple viewer control to display PDF content/pages.\n * @implements {IRenderableView}\n */\nclass BaseViewer {\n /**\n * @param {PDFViewerOptions} options\n */\n constructor(options) {\n if (this.constructor === BaseViewer) {\n throw new Error('Cannot initialize BaseViewer.');\n }\n this._name = this.constructor.name;\n\n this.container = options.container;\n this.viewer = options.viewer || options.container.firstElementChild;\n this.eventBus = options.eventBus || getGlobalEventBus();\n this.linkService = options.linkService || new SimpleLinkService();\n this.downloadManager = options.downloadManager || null;\n this.removePageBorders = options.removePageBorders || false;\n this.textLayerMode = Number.isInteger(options.textLayerMode) ?\n options.textLayerMode : TextLayerMode.ENABLE;\n this.enhanceTextSelection = options.enhanceTextSelection || false;\n this.imageResourcesPath = options.imageResourcesPath || '';\n this.renderInteractiveForms = options.renderInteractiveForms || false;\n this.enablePrintAutoRotate = options.enablePrintAutoRotate || false;\n this.renderer = options.renderer || RendererType.CANVAS;\n this.enableWebGL = options.enableWebGL || false;\n this.useOnlyCssZoom = options.useOnlyCssZoom || false;\n this.maxCanvasPixels = options.maxCanvasPixels;\n this.l10n = options.l10n || NullL10n;\n\n this.defaultRenderingQueue = !options.renderingQueue;\n if (this.defaultRenderingQueue) {\n // Custom rendering queue is not specified, using default one\n this.renderingQueue = new PDFRenderingQueue();\n this.renderingQueue.setViewer(this);\n } else {\n this.renderingQueue = options.renderingQueue;\n }\n\n this.scroll = watchScroll(this.container, this._scrollUpdate.bind(this));\n this.presentationModeState = PresentationModeState.UNKNOWN;\n this._resetView();\n\n if (this.removePageBorders) {\n this.viewer.classList.add('removePageBorders');\n }\n }\n\n get pagesCount() {\n return this._pages.length;\n }\n\n getPageView(index) {\n return this._pages[index];\n }\n\n /**\n * @returns {boolean} true if all {PDFPageView} objects are initialized.\n */\n get pageViewsReady() {\n return this._pageViewsReady;\n }\n\n /**\n * @returns {number}\n */\n get currentPageNumber() {\n return this._currentPageNumber;\n }\n\n /**\n * @param {number} val - The page number.\n */\n set currentPageNumber(val) {\n if (!Number.isInteger(val)) {\n throw new Error('Invalid page number.');\n }\n if (!this.pdfDocument) {\n return;\n }\n // The intent can be to just reset a scroll position and/or scale.\n this._setCurrentPageNumber(val, /* resetCurrentPageView = */ true);\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _setCurrentPageNumber(val, resetCurrentPageView = false) {\n if (this._currentPageNumber === val) {\n if (resetCurrentPageView) {\n this._resetCurrentPageView();\n }\n return;\n }\n\n if (!(0 < val && val <= this.pagesCount)) {\n console.error(\n `${this._name}._setCurrentPageNumber: \"${val}\" is out of bounds.`);\n return;\n }\n\n let arg = {\n source: this,\n pageNumber: val,\n pageLabel: this._pageLabels && this._pageLabels[val - 1],\n };\n this._currentPageNumber = val;\n this.eventBus.dispatch('pagechanging', arg);\n this.eventBus.dispatch('pagechange', arg);\n\n if (resetCurrentPageView) {\n this._resetCurrentPageView();\n }\n }\n\n /**\n * @returns {string|null} Returns the current page label,\n * or `null` if no page labels exist.\n */\n get currentPageLabel() {\n return this._pageLabels && this._pageLabels[this._currentPageNumber - 1];\n }\n\n /**\n * @param {string} val - The page label.\n */\n set currentPageLabel(val) {\n let pageNumber = val | 0; // Fallback page number.\n if (this._pageLabels) {\n let i = this._pageLabels.indexOf(val);\n if (i >= 0) {\n pageNumber = i + 1;\n }\n }\n this.currentPageNumber = pageNumber;\n }\n\n /**\n * @returns {number}\n */\n get currentScale() {\n return this._currentScale !== UNKNOWN_SCALE ? this._currentScale :\n DEFAULT_SCALE;\n }\n\n /**\n * @param {number} val - Scale of the pages in percents.\n */\n set currentScale(val) {\n if (isNaN(val)) {\n throw new Error('Invalid numeric scale');\n }\n if (!this.pdfDocument) {\n return;\n }\n this._setScale(val, false);\n }\n\n /**\n * @returns {string}\n */\n get currentScaleValue() {\n return this._currentScaleValue;\n }\n\n /**\n * @param val - The scale of the pages (in percent or predefined value).\n */\n set currentScaleValue(val) {\n if (!this.pdfDocument) {\n return;\n }\n this._setScale(val, false);\n }\n\n /**\n * @returns {number}\n */\n get pagesRotation() {\n return this._pagesRotation;\n }\n\n /**\n * @param {number} rotation - The rotation of the pages (0, 90, 180, 270).\n */\n set pagesRotation(rotation) {\n if (!isValidRotation(rotation)) {\n throw new Error('Invalid pages rotation angle.');\n }\n if (!this.pdfDocument) {\n return;\n }\n if (this._pagesRotation === rotation) {\n return; // The rotation didn't change.\n }\n this._pagesRotation = rotation;\n\n let pageNumber = this._currentPageNumber;\n\n for (let i = 0, ii = this._pages.length; i < ii; i++) {\n let pageView = this._pages[i];\n pageView.update(pageView.scale, rotation);\n }\n // Prevent errors in case the rotation changes *before* the scale has been\n // set to a non-default value.\n if (this._currentScaleValue) {\n this._setScale(this._currentScaleValue, true);\n }\n\n this.eventBus.dispatch('rotationchanging', {\n source: this,\n pagesRotation: rotation,\n pageNumber,\n });\n\n if (this.defaultRenderingQueue) {\n this.update();\n }\n }\n\n get _setDocumentViewerElement() {\n throw new Error('Not implemented: _setDocumentViewerElement');\n }\n\n /**\n * @param pdfDocument {PDFDocument}\n */\n setDocument(pdfDocument) {\n if (this.pdfDocument) {\n this._cancelRendering();\n this._resetView();\n }\n\n this.pdfDocument = pdfDocument;\n if (!pdfDocument) {\n return;\n }\n let pagesCount = pdfDocument.numPages;\n\n let pagesCapability = createPromiseCapability();\n this.pagesPromise = pagesCapability.promise;\n\n pagesCapability.promise.then(() => {\n this._pageViewsReady = true;\n this.eventBus.dispatch('pagesloaded', {\n source: this,\n pagesCount,\n });\n });\n\n let isOnePageRenderedResolved = false;\n let onePageRenderedCapability = createPromiseCapability();\n this.onePageRendered = onePageRenderedCapability.promise;\n\n let bindOnAfterAndBeforeDraw = (pageView) => {\n pageView.onBeforeDraw = () => {\n // Add the page to the buffer at the start of drawing. That way it can\n // be evicted from the buffer and destroyed even if we pause its\n // rendering.\n this._buffer.push(pageView);\n };\n pageView.onAfterDraw = () => {\n if (!isOnePageRenderedResolved) {\n isOnePageRenderedResolved = true;\n onePageRenderedCapability.resolve();\n }\n };\n };\n\n let firstPagePromise = pdfDocument.getPage(1);\n this.firstPagePromise = firstPagePromise;\n\n // Fetch a single page so we can get a viewport that will be the default\n // viewport for all pages\n firstPagePromise.then((pdfPage) => {\n let scale = this.currentScale;\n let viewport = pdfPage.getViewport(scale * CSS_UNITS);\n for (let pageNum = 1; pageNum <= pagesCount; ++pageNum) {\n let textLayerFactory = null;\n if (this.textLayerMode !== TextLayerMode.DISABLE) {\n textLayerFactory = this;\n }\n let pageView = new PDFPageView({\n container: this._setDocumentViewerElement,\n eventBus: this.eventBus,\n id: pageNum,\n scale,\n defaultViewport: viewport.clone(),\n renderingQueue: this.renderingQueue,\n textLayerFactory,\n textLayerMode: this.textLayerMode,\n annotationLayerFactory: this,\n imageResourcesPath: this.imageResourcesPath,\n renderInteractiveForms: this.renderInteractiveForms,\n renderer: this.renderer,\n enableWebGL: this.enableWebGL,\n useOnlyCssZoom: this.useOnlyCssZoom,\n maxCanvasPixels: this.maxCanvasPixels,\n l10n: this.l10n,\n });\n bindOnAfterAndBeforeDraw(pageView);\n this._pages.push(pageView);\n }\n\n // Fetch all the pages since the viewport is needed before printing\n // starts to create the correct size canvas. Wait until one page is\n // rendered so we don't tie up too many resources early on.\n onePageRenderedCapability.promise.then(() => {\n if (pdfDocument.loadingParams['disableAutoFetch']) {\n // XXX: Printing is semi-broken with auto fetch disabled.\n pagesCapability.resolve();\n return;\n }\n let getPagesLeft = pagesCount;\n for (let pageNum = 1; pageNum <= pagesCount; ++pageNum) {\n pdfDocument.getPage(pageNum).then((pdfPage) => {\n let pageView = this._pages[pageNum - 1];\n if (!pageView.pdfPage) {\n pageView.setPdfPage(pdfPage);\n }\n this.linkService.cachePageRef(pageNum, pdfPage.ref);\n if (--getPagesLeft === 0) {\n pagesCapability.resolve();\n }\n }, (reason) => {\n console.error(`Unable to get page ${pageNum} to initialize viewer`,\n reason);\n if (--getPagesLeft === 0) {\n pagesCapability.resolve();\n }\n });\n }\n });\n\n this.eventBus.dispatch('pagesinit', { source: this, });\n\n if (this.defaultRenderingQueue) {\n this.update();\n }\n\n if (this.findController) {\n this.findController.resolveFirstPage();\n }\n }).catch((reason) => {\n console.error('Unable to initialize viewer', reason);\n });\n }\n\n /**\n * @param {Array|null} labels\n */\n setPageLabels(labels) {\n if (!this.pdfDocument) {\n return;\n }\n if (!labels) {\n this._pageLabels = null;\n } else if (!(labels instanceof Array &&\n this.pdfDocument.numPages === labels.length)) {\n this._pageLabels = null;\n console.error(`${this._name}.setPageLabels: Invalid page labels.`);\n } else {\n this._pageLabels = labels;\n }\n // Update all the `PDFPageView` instances.\n for (let i = 0, ii = this._pages.length; i < ii; i++) {\n let pageView = this._pages[i];\n let label = this._pageLabels && this._pageLabels[i];\n pageView.setPageLabel(label);\n }\n }\n\n _resetView() {\n this._pages = [];\n this._currentPageNumber = 1;\n this._currentScale = UNKNOWN_SCALE;\n this._currentScaleValue = null;\n this._pageLabels = null;\n this._buffer = new PDFPageViewBuffer(DEFAULT_CACHE_SIZE);\n this._location = null;\n this._pagesRotation = 0;\n this._pagesRequests = [];\n this._pageViewsReady = false;\n\n // Remove the pages from the DOM.\n this.viewer.textContent = '';\n }\n\n _scrollUpdate() {\n if (this.pagesCount === 0) {\n return;\n }\n this.update();\n }\n\n _scrollIntoView({ pageDiv, pageSpot = null, pageNumber = null, }) {\n throw new Error('Not implemented: _scrollIntoView');\n }\n\n _setScaleDispatchEvent(newScale, newValue, preset = false) {\n let arg = {\n source: this,\n scale: newScale,\n presetValue: preset ? newValue : undefined,\n };\n this.eventBus.dispatch('scalechanging', arg);\n this.eventBus.dispatch('scalechange', arg);\n }\n\n _setScaleUpdatePages(newScale, newValue, noScroll = false, preset = false) {\n this._currentScaleValue = newValue.toString();\n\n if (isSameScale(this._currentScale, newScale)) {\n if (preset) {\n this._setScaleDispatchEvent(newScale, newValue, true);\n }\n return;\n }\n\n for (let i = 0, ii = this._pages.length; i < ii; i++) {\n this._pages[i].update(newScale);\n }\n this._currentScale = newScale;\n\n if (!noScroll) {\n let page = this._currentPageNumber, dest;\n if (this._location &&\n !(this.isInPresentationMode || this.isChangingPresentationMode)) {\n page = this._location.pageNumber;\n dest = [null, { name: 'XYZ', }, this._location.left,\n this._location.top, null];\n }\n this.scrollPageIntoView({\n pageNumber: page,\n destArray: dest,\n allowNegativeOffset: true,\n });\n }\n\n this._setScaleDispatchEvent(newScale, newValue, preset);\n\n if (this.defaultRenderingQueue) {\n this.update();\n }\n }\n\n _setScale(value, noScroll = false) {\n let scale = parseFloat(value);\n\n if (scale > 0) {\n this._setScaleUpdatePages(scale, value, noScroll, /* preset = */ false);\n } else {\n let currentPage = this._pages[this._currentPageNumber - 1];\n if (!currentPage) {\n return;\n }\n let hPadding = (this.isInPresentationMode || this.removePageBorders) ?\n 0 : SCROLLBAR_PADDING;\n let vPadding = (this.isInPresentationMode || this.removePageBorders) ?\n 0 : VERTICAL_PADDING;\n let pageWidthScale = (this.container.clientWidth - hPadding) /\n currentPage.width * currentPage.scale;\n let pageHeightScale = (this.container.clientHeight - vPadding) /\n currentPage.height * currentPage.scale;\n switch (value) {\n case 'page-actual':\n scale = 1;\n break;\n case 'page-width':\n scale = pageWidthScale;\n break;\n case 'page-height':\n scale = pageHeightScale;\n break;\n case 'page-fit':\n scale = Math.min(pageWidthScale, pageHeightScale);\n break;\n case 'auto':\n // For pages in landscape mode, fit the page height to the viewer\n // *unless* the page would thus become too wide to fit horizontally.\n let horizontalScale = isPortraitOrientation(currentPage) ?\n pageWidthScale : Math.min(pageHeightScale, pageWidthScale);\n scale = Math.min(MAX_AUTO_SCALE, horizontalScale);\n break;\n default:\n console.error(\n `${this._name}._setScale: \"${value}\" is an unknown zoom value.`);\n return;\n }\n this._setScaleUpdatePages(scale, value, noScroll, /* preset = */ true);\n }\n }\n\n /**\n * Refreshes page view: scrolls to the current page and updates the scale.\n * @private\n */\n _resetCurrentPageView() {\n if (this.isInPresentationMode) {\n // Fixes the case when PDF has different page sizes.\n this._setScale(this._currentScaleValue, true);\n }\n\n let pageView = this._pages[this._currentPageNumber - 1];\n this._scrollIntoView({ pageDiv: pageView.div, });\n }\n\n /**\n * @typedef ScrollPageIntoViewParameters\n * @property {number} pageNumber - The page number.\n * @property {Array} destArray - (optional) The original PDF destination\n * array, in the format: <page-ref> </XYZ|/FitXXX> <args..>\n * @property {boolean} allowNegativeOffset - (optional) Allow negative page\n * offsets. The default value is `false`.\n */\n\n /**\n * Scrolls page into view.\n * @param {ScrollPageIntoViewParameters} params\n */\n scrollPageIntoView(params) {\n if (!this.pdfDocument) {\n return;\n }\n let pageNumber = params.pageNumber || 0;\n let dest = params.destArray || null;\n let allowNegativeOffset = params.allowNegativeOffset || false;\n\n if (this.isInPresentationMode || !dest) {\n this._setCurrentPageNumber(pageNumber, /* resetCurrentPageView = */ true);\n return;\n }\n\n let pageView = this._pages[pageNumber - 1];\n if (!pageView) {\n console.error(\n `${this._name}.scrollPageIntoView: Invalid \"pageNumber\" parameter.`);\n return;\n }\n let x = 0, y = 0;\n let width = 0, height = 0, widthScale, heightScale;\n let changeOrientation = (pageView.rotation % 180 === 0 ? false : true);\n let pageWidth = (changeOrientation ? pageView.height : pageView.width) /\n pageView.scale / CSS_UNITS;\n let pageHeight = (changeOrientation ? pageView.width : pageView.height) /\n pageView.scale / CSS_UNITS;\n let scale = 0;\n switch (dest[1].name) {\n case 'XYZ':\n x = dest[2];\n y = dest[3];\n scale = dest[4];\n // If x and/or y coordinates are not supplied, default to\n // _top_ left of the page (not the obvious bottom left,\n // since aligning the bottom of the intended page with the\n // top of the window is rarely helpful).\n x = x !== null ? x : 0;\n y = y !== null ? y : pageHeight;\n break;\n case 'Fit':\n case 'FitB':\n scale = 'page-fit';\n break;\n case 'FitH':\n case 'FitBH':\n y = dest[2];\n scale = 'page-width';\n // According to the PDF spec, section 12.3.2.2, a `null` value in the\n // parameter should maintain the position relative to the new page.\n if (y === null && this._location) {\n x = this._location.left;\n y = this._location.top;\n }\n break;\n case 'FitV':\n case 'FitBV':\n x = dest[2];\n width = pageWidth;\n height = pageHeight;\n scale = 'page-height';\n break;\n case 'FitR':\n x = dest[2];\n y = dest[3];\n width = dest[4] - x;\n height = dest[5] - y;\n let hPadding = this.removePageBorders ? 0 : SCROLLBAR_PADDING;\n let vPadding = this.removePageBorders ? 0 : VERTICAL_PADDING;\n\n widthScale = (this.container.clientWidth - hPadding) /\n width / CSS_UNITS;\n heightScale = (this.container.clientHeight - vPadding) /\n height / CSS_UNITS;\n scale = Math.min(Math.abs(widthScale), Math.abs(heightScale));\n break;\n default:\n console.error(`${this._name}.scrollPageIntoView: \"${dest[1].name}\" ` +\n 'is not a valid destination type.');\n return;\n }\n\n if (scale && scale !== this._currentScale) {\n this.currentScaleValue = scale;\n } else if (this._currentScale === UNKNOWN_SCALE) {\n this.currentScaleValue = DEFAULT_SCALE_VALUE;\n }\n\n if (scale === 'page-fit' && !dest[4]) {\n this._scrollIntoView({\n pageDiv: pageView.div,\n pageNumber,\n });\n return;\n }\n\n let boundingRect = [\n pageView.viewport.convertToViewportPoint(x, y),\n pageView.viewport.convertToViewportPoint(x + width, y + height)\n ];\n let left = Math.min(boundingRect[0][0], boundingRect[1][0]);\n let top = Math.min(boundingRect[0][1], boundingRect[1][1]);\n\n if (!allowNegativeOffset) {\n // Some bad PDF generators will create destinations with e.g. top values\n // that exceeds the page height. Ensure that offsets are not negative,\n // to prevent a previous page from becoming visible (fixes bug 874482).\n left = Math.max(left, 0);\n top = Math.max(top, 0);\n }\n this._scrollIntoView({\n pageDiv: pageView.div,\n pageSpot: { left, top, },\n pageNumber,\n });\n }\n\n _resizeBuffer(numVisiblePages) {\n let suggestedCacheSize = Math.max(DEFAULT_CACHE_SIZE,\n 2 * numVisiblePages + 1);\n this._buffer.resize(suggestedCacheSize);\n }\n\n _updateLocation(firstPage) {\n let currentScale = this._currentScale;\n let currentScaleValue = this._currentScaleValue;\n let normalizedScaleValue =\n parseFloat(currentScaleValue) === currentScale ?\n Math.round(currentScale * 10000) / 100 : currentScaleValue;\n\n let pageNumber = firstPage.id;\n let pdfOpenParams = '#page=' + pageNumber;\n pdfOpenParams += '&zoom=' + normalizedScaleValue;\n let currentPageView = this._pages[pageNumber - 1];\n let container = this.container;\n let topLeft = currentPageView.getPagePoint(\n (container.scrollLeft - firstPage.x),\n (container.scrollTop - firstPage.y));\n let intLeft = Math.round(topLeft[0]);\n let intTop = Math.round(topLeft[1]);\n pdfOpenParams += ',' + intLeft + ',' + intTop;\n\n this._location = {\n pageNumber,\n scale: normalizedScaleValue,\n top: intTop,\n left: intLeft,\n rotation: this._pagesRotation,\n pdfOpenParams,\n };\n }\n\n update() {\n throw new Error('Not implemented: update');\n }\n\n containsElement(element) {\n return this.container.contains(element);\n }\n\n focus() {\n this.container.focus();\n }\n\n get isInPresentationMode() {\n return this.presentationModeState === PresentationModeState.FULLSCREEN;\n }\n\n get isChangingPresentationMode() {\n return this.presentationModeState === PresentationModeState.CHANGING;\n }\n\n get isHorizontalScrollbarEnabled() {\n return (this.isInPresentationMode ?\n false : (this.container.scrollWidth > this.container.clientWidth));\n }\n\n _getVisiblePages() {\n throw new Error('Not implemented: _getVisiblePages');\n }\n\n cleanup() {\n for (let i = 0, ii = this._pages.length; i < ii; i++) {\n if (this._pages[i] &&\n this._pages[i].renderingState !== RenderingStates.FINISHED) {\n this._pages[i].reset();\n }\n }\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _cancelRendering() {\n for (let i = 0, ii = this._pages.length; i < ii; i++) {\n if (this._pages[i]) {\n this._pages[i].cancelRendering();\n }\n }\n }\n\n /**\n * @param {PDFPageView} pageView\n * @returns {Promise} Returns a promise containing a {PDFPageProxy} object.\n * @private\n */\n _ensurePdfPageLoaded(pageView) {\n if (pageView.pdfPage) {\n return Promise.resolve(pageView.pdfPage);\n }\n let pageNumber = pageView.id;\n if (this._pagesRequests[pageNumber]) {\n return this._pagesRequests[pageNumber];\n }\n let promise = this.pdfDocument.getPage(pageNumber).then((pdfPage) => {\n if (!pageView.pdfPage) {\n pageView.setPdfPage(pdfPage);\n }\n this._pagesRequests[pageNumber] = null;\n return pdfPage;\n }).catch((reason) => {\n console.error('Unable to get page for page view', reason);\n // Page error -- there is nothing can be done.\n this._pagesRequests[pageNumber] = null;\n });\n this._pagesRequests[pageNumber] = promise;\n return promise;\n }\n\n forceRendering(currentlyVisiblePages) {\n let visiblePages = currentlyVisiblePages || this._getVisiblePages();\n let pageView = this.renderingQueue.getHighestPriority(visiblePages,\n this._pages,\n this.scroll.down);\n if (pageView) {\n this._ensurePdfPageLoaded(pageView).then(() => {\n this.renderingQueue.renderView(pageView);\n });\n return true;\n }\n return false;\n }\n\n getPageTextContent(pageIndex) {\n return this.pdfDocument.getPage(pageIndex + 1).then(function(page) {\n return page.getTextContent({\n normalizeWhitespace: true,\n });\n });\n }\n\n /**\n * @param {HTMLDivElement} textLayerDiv\n * @param {number} pageIndex\n * @param {PageViewport} viewport\n * @returns {TextLayerBuilder}\n */\n createTextLayerBuilder(textLayerDiv, pageIndex, viewport,\n enhanceTextSelection = false) {\n return new TextLayerBuilder({\n textLayerDiv,\n eventBus: this.eventBus,\n pageIndex,\n viewport,\n findController: this.isInPresentationMode ? null : this.findController,\n enhanceTextSelection: this.isInPresentationMode ? false :\n enhanceTextSelection,\n });\n }\n\n /**\n * @param {HTMLDivElement} pageDiv\n * @param {PDFPage} pdfPage\n * @param {string} imageResourcesPath - (optional) Path for image resources,\n * mainly for annotation icons. Include trailing slash.\n * @param {boolean} renderInteractiveForms\n * @param {IL10n} l10n\n * @returns {AnnotationLayerBuilder}\n */\n createAnnotationLayerBuilder(pageDiv, pdfPage, imageResourcesPath = '',\n renderInteractiveForms = false,\n l10n = NullL10n) {\n return new AnnotationLayerBuilder({\n pageDiv,\n pdfPage,\n imageResourcesPath,\n renderInteractiveForms,\n linkService: this.linkService,\n downloadManager: this.downloadManager,\n l10n,\n });\n }\n\n setFindController(findController) {\n this.findController = findController;\n }\n\n /**\n * @returns {boolean} Whether all pages of the PDF document have identical\n * widths and heights.\n */\n get hasEqualPageSizes() {\n let firstPageView = this._pages[0];\n for (let i = 1, ii = this._pages.length; i < ii; ++i) {\n let pageView = this._pages[i];\n if (pageView.width !== firstPageView.width ||\n pageView.height !== firstPageView.height) {\n return false;\n }\n }\n return true;\n }\n\n /**\n * Returns sizes of the pages.\n * @returns {Array} Array of objects with width/height/rotation fields.\n */\n getPagesOverview() {\n let pagesOverview = this._pages.map(function(pageView) {\n let viewport = pageView.pdfPage.getViewport(1);\n return {\n width: viewport.width,\n height: viewport.height,\n rotation: viewport.rotation,\n };\n });\n if (!this.enablePrintAutoRotate) {\n return pagesOverview;\n }\n let isFirstPagePortrait = isPortraitOrientation(pagesOverview[0]);\n return pagesOverview.map(function (size) {\n if (isFirstPagePortrait === isPortraitOrientation(size)) {\n return size;\n }\n return {\n width: size.height,\n height: size.width,\n rotation: (size.rotation + 90) % 360,\n };\n });\n }\n}\n\nexport {\n BaseViewer,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/base_viewer.js","/* Copyright 2014 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n/* eslint-disable no-unused-vars */\n\nimport {\n AnnotationLayerBuilder, DefaultAnnotationLayerFactory\n} from './annotation_layer_builder.js';\nimport {\n DefaultTextLayerFactory, TextLayerBuilder\n} from './text_layer_builder.js';\nimport { EventBus, NullL10n, ProgressBar } from './ui_utils.js';\nimport { PDFLinkService, SimpleLinkService } from './pdf_link_service.js';\nimport { DownloadManager } from './download_manager.js';\nimport { GenericL10n } from './genericl10n.js';\nimport { PDFFindController } from './pdf_find_controller.js';\nimport { PDFHistory } from './pdf_history.js';\nimport { PDFPageView } from './pdf_page_view.js';\nimport { PDFSinglePageViewer } from './pdf_single_page_viewer';\nimport { PDFViewer } from './pdf_viewer.js';\n\nconst pdfjsVersion = PDFJSDev.eval('BUNDLE_VERSION');\nconst pdfjsBuild = PDFJSDev.eval('BUNDLE_BUILD');\n\nexport {\n PDFViewer,\n PDFSinglePageViewer,\n PDFPageView,\n PDFLinkService,\n SimpleLinkService,\n TextLayerBuilder,\n DefaultTextLayerFactory,\n AnnotationLayerBuilder,\n DefaultAnnotationLayerFactory,\n PDFHistory,\n PDFFindController,\n EventBus,\n DownloadManager,\n ProgressBar,\n GenericL10n,\n NullL10n,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdf_viewer.component.js","/* Copyright 2013 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport {\n apiCompatibilityParams, createObjectURL, createValidAbsoluteUrl\n} from 'pdfjs-lib';\n\nif (typeof PDFJSDev !== 'undefined' && !PDFJSDev.test('CHROME || GENERIC')) {\n throw new Error('Module \"pdfjs-web/download_manager\" shall not be used ' +\n 'outside CHROME and GENERIC builds.');\n}\n\nconst DISABLE_CREATE_OBJECT_URL =\n apiCompatibilityParams.disableCreateObjectURL || false;\n\nfunction download(blobUrl, filename) {\n let a = document.createElement('a');\n if (!a.click) {\n throw new Error('DownloadManager: \"a.click()\" is not supported.');\n }\n a.href = blobUrl;\n a.target = '_parent';\n // Use a.download if available. This increases the likelihood that\n // the file is downloaded instead of opened by another PDF plugin.\n if ('download' in a) {\n a.download = filename;\n }\n // <a> must be in the document for IE and recent Firefox versions,\n // otherwise .click() is ignored.\n (document.body || document.documentElement).appendChild(a);\n a.click();\n a.remove();\n}\n\nclass DownloadManager {\n constructor({ disableCreateObjectURL = DISABLE_CREATE_OBJECT_URL, }) {\n this.disableCreateObjectURL = disableCreateObjectURL;\n }\n\n downloadUrl(url, filename) {\n if (!createValidAbsoluteUrl(url, 'http://example.com')) {\n return; // restricted/invalid URL\n }\n download(url + '#pdfjs.action=download', filename);\n }\n\n downloadData(data, filename, contentType) {\n if (navigator.msSaveBlob) { // IE10 and above\n return navigator.msSaveBlob(new Blob([data], { type: contentType, }),\n filename);\n }\n let blobUrl = createObjectURL(data, contentType,\n this.disableCreateObjectURL);\n download(blobUrl, filename);\n }\n\n download(blob, url, filename) {\n if (navigator.msSaveBlob) {\n // IE10 / IE11\n if (!navigator.msSaveBlob(blob, filename)) {\n this.downloadUrl(url, filename);\n }\n return;\n }\n\n if (this.disableCreateObjectURL) {\n // URL.createObjectURL is not supported\n this.downloadUrl(url, filename);\n return;\n }\n\n let blobUrl = URL.createObjectURL(blob);\n download(blobUrl, filename);\n }\n}\n\nexport {\n DownloadManager,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/download_manager.js","/* Copyright 2017 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport '../external/webL10n/l10n';\n\nlet webL10n = document.webL10n;\n\nclass GenericL10n {\n constructor(lang) {\n this._lang = lang;\n this._ready = new Promise((resolve, reject) => {\n webL10n.setLanguage(lang, () => {\n resolve(webL10n);\n });\n });\n }\n\n getLanguage() {\n return this._ready.then((l10n) => {\n return l10n.getLanguage();\n });\n }\n\n getDirection() {\n return this._ready.then((l10n) => {\n return l10n.getDirection();\n });\n }\n\n get(property, args, fallback) {\n return this._ready.then((l10n) => {\n return l10n.get(property, args, fallback);\n });\n }\n\n translate(element) {\n return this._ready.then((l10n) => {\n return l10n.translate(element);\n });\n }\n}\n\nexport {\n GenericL10n,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/genericl10n.js","/**\n * Copyright (c) 2011-2013 Fabien Cazenave, Mozilla.\n *\n * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy\n * of this software and associated documentation files (the \"Software\"), to\n * deal in the Software without restriction, including without limitation the\n * rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or\n * sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is\n * furnished to do so, subject to the following conditions:\n *\n * The above copyright notice and this permission notice shall be included in\n * all copies or substantial portions of the Software.\n *\n * THE SOFTWARE IS PROVIDED \"AS IS\", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR\n * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,\n * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE\n * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER\n * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING\n * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS\n * IN THE SOFTWARE.\n */\n/*\n Additional modifications for PDF.js project:\n - Disables language initialization on page loading.\n - Disables document translation on page loading.\n - Removes consoleWarn and consoleLog and use console.log/warn directly.\n - Removes window._ assignment.\n - Remove compatibility code for OldIE.\n*/\n\n/*jshint browser: true, devel: true, es5: true, globalstrict: true */\n'use strict';\n\ndocument.webL10n = (function(window, document, undefined) {\n var gL10nData = {};\n var gTextData = '';\n var gTextProp = 'textContent';\n var gLanguage = '';\n var gMacros = {};\n var gReadyState = 'loading';\n\n\n /**\n * Synchronously loading l10n resources significantly minimizes flickering\n * from displaying the app with non-localized strings and then updating the\n * strings. Although this will block all script execution on this page, we\n * expect that the l10n resources are available locally on flash-storage.\n *\n * As synchronous XHR is generally considered as a bad idea, we're still\n * loading l10n resources asynchronously -- but we keep this in a setting,\n * just in case... and applications using this library should hide their\n * content until the `localized' event happens.\n */\n\n var gAsyncResourceLoading = true; // read-only\n\n\n /**\n * DOM helpers for the so-called \"HTML API\".\n *\n * These functions are written for modern browsers. For old versions of IE,\n * they're overridden in the 'startup' section at the end of this file.\n */\n\n function getL10nResourceLinks() {\n return document.querySelectorAll('link[type=\"application/l10n\"]');\n }\n\n function getL10nDictionary() {\n var script = document.querySelector('script[type=\"application/l10n\"]');\n // TODO: support multiple and external JSON dictionaries\n return script ? JSON.parse(script.innerHTML) : null;\n }\n\n function getTranslatableChildren(element) {\n return element ? element.querySelectorAll('*[data-l10n-id]') : [];\n }\n\n function getL10nAttributes(element) {\n if (!element)\n return {};\n\n var l10nId = element.getAttribute('data-l10n-id');\n var l10nArgs = element.getAttribute('data-l10n-args');\n var args = {};\n if (l10nArgs) {\n try {\n args = JSON.parse(l10nArgs);\n } catch (e) {\n console.warn('could not parse arguments for #' + l10nId);\n }\n }\n return { id: l10nId, args: args };\n }\n\n function fireL10nReadyEvent(lang) {\n var evtObject = document.createEvent('Event');\n evtObject.initEvent('localized', true, false);\n evtObject.language = lang;\n document.dispatchEvent(evtObject);\n }\n\n function xhrLoadText(url, onSuccess, onFailure) {\n onSuccess = onSuccess || function _onSuccess(data) {};\n onFailure = onFailure || function _onFailure() {};\n\n var xhr = new XMLHttpRequest();\n xhr.open('GET', url, gAsyncResourceLoading);\n if (xhr.overrideMimeType) {\n xhr.overrideMimeType('text/plain; charset=utf-8');\n }\n xhr.onreadystatechange = function() {\n if (xhr.readyState == 4) {\n if (xhr.status == 200 || xhr.status === 0) {\n onSuccess(xhr.responseText);\n } else {\n onFailure();\n }\n }\n };\n xhr.onerror = onFailure;\n xhr.ontimeout = onFailure;\n\n // in Firefox OS with the app:// protocol, trying to XHR a non-existing\n // URL will raise an exception here -- hence this ugly try...catch.\n try {\n xhr.send(null);\n } catch (e) {\n onFailure();\n }\n }\n\n\n /**\n * l10n resource parser:\n * - reads (async XHR) the l10n resource matching `lang';\n * - imports linked resources (synchronously) when specified;\n * - parses the text data (fills `gL10nData' and `gTextData');\n * - triggers success/failure callbacks when done.\n *\n * @param {string} href\n * URL of the l10n resource to parse.\n *\n * @param {string} lang\n * locale (language) to parse. Must be a lowercase string.\n *\n * @param {Function} successCallback\n * triggered when the l10n resource has been successfully parsed.\n *\n * @param {Function} failureCallback\n * triggered when the an error has occurred.\n *\n * @return {void}\n * uses the following global variables: gL10nData, gTextData, gTextProp.\n */\n\n function parseResource(href, lang, successCallback, failureCallback) {\n var baseURL = href.replace(/[^\\/]*$/, '') || './';\n\n // handle escaped characters (backslashes) in a string\n function evalString(text) {\n if (text.lastIndexOf('\\\\') < 0)\n return text;\n return text.replace(/\\\\\\\\/g, '\\\\')\n .replace(/\\\\n/g, '\\n')\n .replace(/\\\\r/g, '\\r')\n .replace(/\\\\t/g, '\\t')\n .replace(/\\\\b/g, '\\b')\n .replace(/\\\\f/g, '\\f')\n .replace(/\\\\{/g, '{')\n .replace(/\\\\}/g, '}')\n .replace(/\\\\\"/g, '\"')\n .replace(/\\\\'/g, \"'\");\n }\n\n // parse *.properties text data into an l10n dictionary\n // If gAsyncResourceLoading is false, then the callback will be called\n // synchronously. Otherwise it is called asynchronously.\n function parseProperties(text, parsedPropertiesCallback) {\n var dictionary = {};\n\n // token expressions\n var reBlank = /^\\s*|\\s*$/;\n var reComment = /^\\s*#|^\\s*$/;\n var reSection = /^\\s*\\[(.*)\\]\\s*$/;\n var reImport = /^\\s*@import\\s+url\\((.*)\\)\\s*$/i;\n var reSplit = /^([^=\\s]*)\\s*=\\s*(.+)$/; // TODO: escape EOLs with '\\'\n\n // parse the *.properties file into an associative array\n function parseRawLines(rawText, extendedSyntax, parsedRawLinesCallback) {\n var entries = rawText.replace(reBlank, '').split(/[\\r\\n]+/);\n var currentLang = '*';\n var genericLang = lang.split('-', 1)[0];\n var skipLang = false;\n var match = '';\n\n function nextEntry() {\n // Use infinite loop instead of recursion to avoid reaching the\n // maximum recursion limit for content with many lines.\n while (true) {\n if (!entries.length) {\n parsedRawLinesCallback();\n return;\n }\n var line = entries.shift();\n\n // comment or blank line?\n if (reComment.test(line))\n continue;\n\n // the extended syntax supports [lang] sections and @import rules\n if (extendedSyntax) {\n match = reSection.exec(line);\n if (match) { // section start?\n // RFC 4646, section 4.4, \"All comparisons MUST be performed\n // in a case-insensitive manner.\"\n\n currentLang = match[1].toLowerCase();\n skipLang = (currentLang !== '*') &&\n (currentLang !== lang) && (currentLang !== genericLang);\n continue;\n } else if (skipLang) {\n continue;\n }\n match = reImport.exec(line);\n if (match) { // @import rule?\n loadImport(baseURL + match[1], nextEntry);\n return;\n }\n }\n\n // key-value pair\n var tmp = line.match(reSplit);\n if (tmp && tmp.length == 3) {\n dictionary[tmp[1]] = evalString(tmp[2]);\n }\n }\n }\n nextEntry();\n }\n\n // import another *.properties file\n function loadImport(url, callback) {\n xhrLoadText(url, function(content) {\n parseRawLines(content, false, callback); // don't allow recursive imports\n }, function () {\n console.warn(url + ' not found.');\n callback();\n });\n }\n\n // fill the dictionary\n parseRawLines(text, true, function() {\n parsedPropertiesCallback(dictionary);\n });\n }\n\n // load and parse l10n data (warning: global variables are used here)\n xhrLoadText(href, function(response) {\n gTextData += response; // mostly for debug\n\n // parse *.properties text data into an l10n dictionary\n parseProperties(response, function(data) {\n\n // find attribute descriptions, if any\n for (var key in data) {\n var id, prop, index = key.lastIndexOf('.');\n if (index > 0) { // an attribute has been specified\n id = key.substring(0, index);\n prop = key.substr(index + 1);\n } else { // no attribute: assuming text content by default\n id = key;\n prop = gTextProp;\n }\n if (!gL10nData[id]) {\n gL10nData[id] = {};\n }\n gL10nData[id][prop] = data[key];\n }\n\n // trigger callback\n if (successCallback) {\n successCallback();\n }\n });\n }, failureCallback);\n }\n\n // load and parse all resources for the specified locale\n function loadLocale(lang, callback) {\n // RFC 4646, section 2.1 states that language tags have to be treated as\n // case-insensitive. Convert to lowercase for case-insensitive comparisons.\n if (lang) {\n lang = lang.toLowerCase();\n }\n\n callback = callback || function _callback() {};\n\n clear();\n gLanguage = lang;\n\n // check all <link type=\"application/l10n\" href=\"...\" /> nodes\n // and load the resource files\n var langLinks = getL10nResourceLinks();\n var langCount = langLinks.length;\n if (langCount === 0) {\n // we might have a pre-compiled dictionary instead\n var dict = getL10nDictionary();\n if (dict && dict.locales && dict.default_locale) {\n console.log('using the embedded JSON directory, early way out');\n gL10nData = dict.locales[lang];\n if (!gL10nData) {\n var defaultLocale = dict.default_locale.toLowerCase();\n for (var anyCaseLang in dict.locales) {\n anyCaseLang = anyCaseLang.toLowerCase();\n if (anyCaseLang === lang) {\n gL10nData = dict.locales[lang];\n break;\n } else if (anyCaseLang === defaultLocale) {\n gL10nData = dict.locales[defaultLocale];\n }\n }\n }\n callback();\n } else {\n console.log('no resource to load, early way out');\n }\n // early way out\n fireL10nReadyEvent(lang);\n gReadyState = 'complete';\n return;\n }\n\n // start the callback when all resources are loaded\n var onResourceLoaded = null;\n var gResourceCount = 0;\n onResourceLoaded = function() {\n gResourceCount++;\n if (gResourceCount >= langCount) {\n callback();\n fireL10nReadyEvent(lang);\n gReadyState = 'complete';\n }\n };\n\n // load all resource files\n function L10nResourceLink(link) {\n var href = link.href;\n // Note: If |gAsyncResourceLoading| is false, then the following callbacks\n // are synchronously called.\n this.load = function(lang, callback) {\n parseResource(href, lang, callback, function() {\n console.warn(href + ' not found.');\n // lang not found, used default resource instead\n console.warn('\"' + lang + '\" resource not found');\n gLanguage = '';\n // Resource not loaded, but we still need to call the callback.\n callback();\n });\n };\n }\n\n for (var i = 0; i < langCount; i++) {\n var resource = new L10nResourceLink(langLinks[i]);\n resource.load(lang, onResourceLoaded);\n }\n }\n\n // clear all l10n data\n function clear() {\n gL10nData = {};\n gTextData = '';\n gLanguage = '';\n // TODO: clear all non predefined macros.\n // There's no such macro /yet/ but we're planning to have some...\n }\n\n\n /**\n * Get rules for plural forms (shared with JetPack), see:\n * http://unicode.org/repos/cldr-tmp/trunk/diff/supplemental/language_plural_rules.html\n * https://github.com/mozilla/addon-sdk/blob/master/python-lib/plural-rules-generator.p\n *\n * @param {string} lang\n * locale (language) used.\n *\n * @return {Function}\n * returns a function that gives the plural form name for a given integer:\n * var fun = getPluralRules('en');\n * fun(1) -> 'one'\n * fun(0) -> 'other'\n * fun(1000) -> 'other'.\n */\n\n function getPluralRules(lang) {\n var locales2rules = {\n 'af': 3,\n 'ak': 4,\n 'am': 4,\n 'ar': 1,\n 'asa': 3,\n 'az': 0,\n 'be': 11,\n 'bem': 3,\n 'bez': 3,\n 'bg': 3,\n 'bh': 4,\n 'bm': 0,\n 'bn': 3,\n 'bo': 0,\n 'br': 20,\n 'brx': 3,\n 'bs': 11,\n 'ca': 3,\n 'cgg': 3,\n 'chr': 3,\n 'cs': 12,\n 'cy': 17,\n 'da': 3,\n 'de': 3,\n 'dv': 3,\n 'dz': 0,\n 'ee': 3,\n 'el': 3,\n 'en': 3,\n 'eo': 3,\n 'es': 3,\n 'et': 3,\n 'eu': 3,\n 'fa': 0,\n 'ff': 5,\n 'fi': 3,\n 'fil': 4,\n 'fo': 3,\n 'fr': 5,\n 'fur': 3,\n 'fy': 3,\n 'ga': 8,\n 'gd': 24,\n 'gl': 3,\n 'gsw': 3,\n 'gu': 3,\n 'guw': 4,\n 'gv': 23,\n 'ha': 3,\n 'haw': 3,\n 'he': 2,\n 'hi': 4,\n 'hr': 11,\n 'hu': 0,\n 'id': 0,\n 'ig': 0,\n 'ii': 0,\n 'is': 3,\n 'it': 3,\n 'iu': 7,\n 'ja': 0,\n 'jmc': 3,\n 'jv': 0,\n 'ka': 0,\n 'kab': 5,\n 'kaj': 3,\n 'kcg': 3,\n 'kde': 0,\n 'kea': 0,\n 'kk': 3,\n 'kl': 3,\n 'km': 0,\n 'kn': 0,\n 'ko': 0,\n 'ksb': 3,\n 'ksh': 21,\n 'ku': 3,\n 'kw': 7,\n 'lag': 18,\n 'lb': 3,\n 'lg': 3,\n 'ln': 4,\n 'lo': 0,\n 'lt': 10,\n 'lv': 6,\n 'mas': 3,\n 'mg': 4,\n 'mk': 16,\n 'ml': 3,\n 'mn': 3,\n 'mo': 9,\n 'mr': 3,\n 'ms': 0,\n 'mt': 15,\n 'my': 0,\n 'nah': 3,\n 'naq': 7,\n 'nb': 3,\n 'nd': 3,\n 'ne': 3,\n 'nl': 3,\n 'nn': 3,\n 'no': 3,\n 'nr': 3,\n 'nso': 4,\n 'ny': 3,\n 'nyn': 3,\n 'om': 3,\n 'or': 3,\n 'pa': 3,\n 'pap': 3,\n 'pl': 13,\n 'ps': 3,\n 'pt': 3,\n 'rm': 3,\n 'ro': 9,\n 'rof': 3,\n 'ru': 11,\n 'rwk': 3,\n 'sah': 0,\n 'saq': 3,\n 'se': 7,\n 'seh': 3,\n 'ses': 0,\n 'sg': 0,\n 'sh': 11,\n 'shi': 19,\n 'sk': 12,\n 'sl': 14,\n 'sma': 7,\n 'smi': 7,\n 'smj': 7,\n 'smn': 7,\n 'sms': 7,\n 'sn': 3,\n 'so': 3,\n 'sq': 3,\n 'sr': 11,\n 'ss': 3,\n 'ssy': 3,\n 'st': 3,\n 'sv': 3,\n 'sw': 3,\n 'syr': 3,\n 'ta': 3,\n 'te': 3,\n 'teo': 3,\n 'th': 0,\n 'ti': 4,\n 'tig': 3,\n 'tk': 3,\n 'tl': 4,\n 'tn': 3,\n 'to': 0,\n 'tr': 0,\n 'ts': 3,\n 'tzm': 22,\n 'uk': 11,\n 'ur': 3,\n 've': 3,\n 'vi': 0,\n 'vun': 3,\n 'wa': 4,\n 'wae': 3,\n 'wo': 0,\n 'xh': 3,\n 'xog': 3,\n 'yo': 0,\n 'zh': 0,\n 'zu': 3\n };\n\n // utility functions for plural rules methods\n function isIn(n, list) {\n return list.indexOf(n) !== -1;\n }\n function isBetween(n, start, end) {\n return start <= n && n <= end;\n }\n\n // list of all plural rules methods:\n // map an integer to the plural form name to use\n var pluralRules = {\n '0': function(n) {\n return 'other';\n },\n '1': function(n) {\n if ((isBetween((n % 100), 3, 10)))\n return 'few';\n if (n === 0)\n return 'zero';\n if ((isBetween((n % 100), 11, 99)))\n return 'many';\n if (n == 2)\n return 'two';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '2': function(n) {\n if (n !== 0 && (n % 10) === 0)\n return 'many';\n if (n == 2)\n return 'two';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '3': function(n) {\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '4': function(n) {\n if ((isBetween(n, 0, 1)))\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '5': function(n) {\n if ((isBetween(n, 0, 2)) && n != 2)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '6': function(n) {\n if (n === 0)\n return 'zero';\n if ((n % 10) == 1 && (n % 100) != 11)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '7': function(n) {\n if (n == 2)\n return 'two';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '8': function(n) {\n if ((isBetween(n, 3, 6)))\n return 'few';\n if ((isBetween(n, 7, 10)))\n return 'many';\n if (n == 2)\n return 'two';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '9': function(n) {\n if (n === 0 || n != 1 && (isBetween((n % 100), 1, 19)))\n return 'few';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '10': function(n) {\n if ((isBetween((n % 10), 2, 9)) && !(isBetween((n % 100), 11, 19)))\n return 'few';\n if ((n % 10) == 1 && !(isBetween((n % 100), 11, 19)))\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '11': function(n) {\n if ((isBetween((n % 10), 2, 4)) && !(isBetween((n % 100), 12, 14)))\n return 'few';\n if ((n % 10) === 0 ||\n (isBetween((n % 10), 5, 9)) ||\n (isBetween((n % 100), 11, 14)))\n return 'many';\n if ((n % 10) == 1 && (n % 100) != 11)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '12': function(n) {\n if ((isBetween(n, 2, 4)))\n return 'few';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '13': function(n) {\n if ((isBetween((n % 10), 2, 4)) && !(isBetween((n % 100), 12, 14)))\n return 'few';\n if (n != 1 && (isBetween((n % 10), 0, 1)) ||\n (isBetween((n % 10), 5, 9)) ||\n (isBetween((n % 100), 12, 14)))\n return 'many';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '14': function(n) {\n if ((isBetween((n % 100), 3, 4)))\n return 'few';\n if ((n % 100) == 2)\n return 'two';\n if ((n % 100) == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '15': function(n) {\n if (n === 0 || (isBetween((n % 100), 2, 10)))\n return 'few';\n if ((isBetween((n % 100), 11, 19)))\n return 'many';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '16': function(n) {\n if ((n % 10) == 1 && n != 11)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '17': function(n) {\n if (n == 3)\n return 'few';\n if (n === 0)\n return 'zero';\n if (n == 6)\n return 'many';\n if (n == 2)\n return 'two';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '18': function(n) {\n if (n === 0)\n return 'zero';\n if ((isBetween(n, 0, 2)) && n !== 0 && n != 2)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '19': function(n) {\n if ((isBetween(n, 2, 10)))\n return 'few';\n if ((isBetween(n, 0, 1)))\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '20': function(n) {\n if ((isBetween((n % 10), 3, 4) || ((n % 10) == 9)) && !(\n isBetween((n % 100), 10, 19) ||\n isBetween((n % 100), 70, 79) ||\n isBetween((n % 100), 90, 99)\n ))\n return 'few';\n if ((n % 1000000) === 0 && n !== 0)\n return 'many';\n if ((n % 10) == 2 && !isIn((n % 100), [12, 72, 92]))\n return 'two';\n if ((n % 10) == 1 && !isIn((n % 100), [11, 71, 91]))\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '21': function(n) {\n if (n === 0)\n return 'zero';\n if (n == 1)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '22': function(n) {\n if ((isBetween(n, 0, 1)) || (isBetween(n, 11, 99)))\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '23': function(n) {\n if ((isBetween((n % 10), 1, 2)) || (n % 20) === 0)\n return 'one';\n return 'other';\n },\n '24': function(n) {\n if ((isBetween(n, 3, 10) || isBetween(n, 13, 19)))\n return 'few';\n if (isIn(n, [2, 12]))\n return 'two';\n if (isIn(n, [1, 11]))\n return 'one';\n return 'other';\n }\n };\n\n // return a function that gives the plural form name for a given integer\n var index = locales2rules[lang.replace(/-.*$/, '')];\n if (!(index in pluralRules)) {\n console.warn('plural form unknown for [' + lang + ']');\n return function() { return 'other'; };\n }\n return pluralRules[index];\n }\n\n // pre-defined 'plural' macro\n gMacros.plural = function(str, param, key, prop) {\n var n = parseFloat(param);\n if (isNaN(n))\n return str;\n\n // TODO: support other properties (l20n still doesn't...)\n if (prop != gTextProp)\n return str;\n\n // initialize _pluralRules\n if (!gMacros._pluralRules) {\n gMacros._pluralRules = getPluralRules(gLanguage);\n }\n var index = '[' + gMacros._pluralRules(n) + ']';\n\n // try to find a [zero|one|two] key if it's defined\n if (n === 0 && (key + '[zero]') in gL10nData) {\n str = gL10nData[key + '[zero]'][prop];\n } else if (n == 1 && (key + '[one]') in gL10nData) {\n str = gL10nData[key + '[one]'][prop];\n } else if (n == 2 && (key + '[two]') in gL10nData) {\n str = gL10nData[key + '[two]'][prop];\n } else if ((key + index) in gL10nData) {\n str = gL10nData[key + index][prop];\n } else if ((key + '[other]') in gL10nData) {\n str = gL10nData[key + '[other]'][prop];\n }\n\n return str;\n };\n\n\n /**\n * l10n dictionary functions\n */\n\n // fetch an l10n object, warn if not found, apply `args' if possible\n function getL10nData(key, args, fallback) {\n var data = gL10nData[key];\n if (!data) {\n console.warn('#' + key + ' is undefined.');\n if (!fallback) {\n return null;\n }\n data = fallback;\n }\n\n /** This is where l10n expressions should be processed.\n * The plan is to support C-style expressions from the l20n project;\n * until then, only two kinds of simple expressions are supported:\n * {[ index ]} and {{ arguments }}.\n */\n var rv = {};\n for (var prop in data) {\n var str = data[prop];\n str = substIndexes(str, args, key, prop);\n str = substArguments(str, args, key);\n rv[prop] = str;\n }\n return rv;\n }\n\n // replace {[macros]} with their values\n function substIndexes(str, args, key, prop) {\n var reIndex = /\\{\\[\\s*([a-zA-Z]+)\\(([a-zA-Z]+)\\)\\s*\\]\\}/;\n var reMatch = reIndex.exec(str);\n if (!reMatch || !reMatch.length)\n return str;\n\n // an index/macro has been found\n // Note: at the moment, only one parameter is supported\n var macroName = reMatch[1];\n var paramName = reMatch[2];\n var param;\n if (args && paramName in args) {\n param = args[paramName];\n } else if (paramName in gL10nData) {\n param = gL10nData[paramName];\n }\n\n // there's no macro parser yet: it has to be defined in gMacros\n if (macroName in gMacros) {\n var macro = gMacros[macroName];\n str = macro(str, param, key, prop);\n }\n return str;\n }\n\n // replace {{arguments}} with their values\n function substArguments(str, args, key) {\n var reArgs = /\\{\\{\\s*(.+?)\\s*\\}\\}/g;\n return str.replace(reArgs, function(matched_text, arg) {\n if (args && arg in args) {\n return args[arg];\n }\n if (arg in gL10nData) {\n return gL10nData[arg];\n }\n console.log('argument {{' + arg + '}} for #' + key + ' is undefined.');\n return matched_text;\n });\n }\n\n // translate an HTML element\n function translateElement(element) {\n var l10n = getL10nAttributes(element);\n if (!l10n.id)\n return;\n\n // get the related l10n object\n var data = getL10nData(l10n.id, l10n.args);\n if (!data) {\n console.warn('#' + l10n.id + ' is undefined.');\n return;\n }\n\n // translate element (TODO: security checks?)\n if (data[gTextProp]) { // XXX\n if (getChildElementCount(element) === 0) {\n element[gTextProp] = data[gTextProp];\n } else {\n // this element has element children: replace the content of the first\n // (non-empty) child textNode and clear other child textNodes\n var children = element.childNodes;\n var found = false;\n for (var i = 0, l = children.length; i < l; i++) {\n if (children[i].nodeType === 3 && /\\S/.test(children[i].nodeValue)) {\n if (found) {\n children[i].nodeValue = '';\n } else {\n children[i].nodeValue = data[gTextProp];\n found = true;\n }\n }\n }\n // if no (non-empty) textNode is found, insert a textNode before the\n // first element child.\n if (!found) {\n var textNode = document.createTextNode(data[gTextProp]);\n element.insertBefore(textNode, element.firstChild);\n }\n }\n delete data[gTextProp];\n }\n\n for (var k in data) {\n element[k] = data[k];\n }\n }\n\n // webkit browsers don't currently support 'children' on SVG elements...\n function getChildElementCount(element) {\n if (element.children) {\n return element.children.length;\n }\n if (typeof element.childElementCount !== 'undefined') {\n return element.childElementCount;\n }\n var count = 0;\n for (var i = 0; i < element.childNodes.length; i++) {\n count += element.nodeType === 1 ? 1 : 0;\n }\n return count;\n }\n\n // translate an HTML subtree\n function translateFragment(element) {\n element = element || document.documentElement;\n\n // check all translatable children (= w/ a `data-l10n-id' attribute)\n var children = getTranslatableChildren(element);\n var elementCount = children.length;\n for (var i = 0; i < elementCount; i++) {\n translateElement(children[i]);\n }\n\n // translate element itself if necessary\n translateElement(element);\n }\n\n return {\n // get a localized string\n get: function(key, args, fallbackString) {\n var index = key.lastIndexOf('.');\n var prop = gTextProp;\n if (index > 0) { // An attribute has been specified\n prop = key.substr(index + 1);\n key = key.substring(0, index);\n }\n var fallback;\n if (fallbackString) {\n fallback = {};\n fallback[prop] = fallbackString;\n }\n var data = getL10nData(key, args, fallback);\n if (data && prop in data) {\n return data[prop];\n }\n return '{{' + key + '}}';\n },\n\n // debug\n getData: function() { return gL10nData; },\n getText: function() { return gTextData; },\n\n // get|set the document language\n getLanguage: function() { return gLanguage; },\n setLanguage: function(lang, callback) {\n loadLocale(lang, function() {\n if (callback)\n callback();\n });\n },\n\n // get the direction (ltr|rtl) of the current language\n getDirection: function() {\n // http://www.w3.org/International/questions/qa-scripts\n // Arabic, Hebrew, Farsi, Pashto, Urdu\n var rtlList = ['ar', 'he', 'fa', 'ps', 'ur'];\n var shortCode = gLanguage.split('-', 1)[0];\n return (rtlList.indexOf(shortCode) >= 0) ? 'rtl' : 'ltr';\n },\n\n // translate an element or document fragment\n translate: translateFragment,\n\n // this can be used to prevent race conditions\n getReadyState: function() { return gReadyState; },\n ready: function(callback) {\n if (!callback) {\n return;\n } else if (gReadyState == 'complete' || gReadyState == 'interactive') {\n window.setTimeout(function() {\n callback();\n });\n } else if (document.addEventListener) {\n document.addEventListener('localized', function once() {\n document.removeEventListener('localized', once);\n callback();\n });\n }\n }\n };\n}) (window, document);\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// external/webL10n/l10n.js","/* Copyright 2012 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport { createPromiseCapability } from 'pdfjs-lib';\nimport { scrollIntoView } from './ui_utils';\n\nconst FindState = {\n FOUND: 0,\n NOT_FOUND: 1,\n WRAPPED: 2,\n PENDING: 3,\n};\n\nconst FIND_SCROLL_OFFSET_TOP = -50;\nconst FIND_SCROLL_OFFSET_LEFT = -400;\nconst FIND_TIMEOUT = 250; // ms\n\nconst CHARACTERS_TO_NORMALIZE = {\n '\\u2018': '\\'', // Left single quotation mark\n '\\u2019': '\\'', // Right single quotation mark\n '\\u201A': '\\'', // Single low-9 quotation mark\n '\\u201B': '\\'', // Single high-reversed-9 quotation mark\n '\\u201C': '\"', // Left double quotation mark\n '\\u201D': '\"', // Right double quotation mark\n '\\u201E': '\"', // Double low-9 quotation mark\n '\\u201F': '\"', // Double high-reversed-9 quotation mark\n '\\u00BC': '1/4', // Vulgar fraction one quarter\n '\\u00BD': '1/2', // Vulgar fraction one half\n '\\u00BE': '3/4', // Vulgar fraction three quarters\n};\n\n/**\n * Provides search functionality to find a given string in a PDF document.\n */\nclass PDFFindController {\n constructor({ pdfViewer, }) {\n this.pdfViewer = pdfViewer;\n\n this.onUpdateResultsCount = null;\n this.onUpdateState = null;\n\n this.reset();\n\n // Compile the regular expression for text normalization once.\n let replace = Object.keys(CHARACTERS_TO_NORMALIZE).join('');\n this.normalizationRegex = new RegExp('[' + replace + ']', 'g');\n }\n\n reset() {\n this.startedTextExtraction = false;\n this.extractTextPromises = [];\n this.pendingFindMatches = Object.create(null);\n this.active = false; // If active, find results will be highlighted.\n this.pageContents = []; // Stores the text for each page.\n this.pageMatches = [];\n this.pageMatchesLength = null;\n this.matchCount = 0;\n this.selected = { // Currently selected match.\n pageIdx: -1,\n matchIdx: -1,\n };\n this.offset = { // Where the find algorithm currently is in the document.\n pageIdx: null,\n matchIdx: null,\n };\n this.pagesToSearch = null;\n this.resumePageIdx = null;\n this.state = null;\n this.dirtyMatch = false;\n this.findTimeout = null;\n\n this._firstPagePromise = new Promise((resolve) => {\n this.resolveFirstPage = resolve;\n });\n }\n\n executeCommand(cmd, state) {\n if (this.state === null || cmd !== 'findagain') {\n this.dirtyMatch = true;\n }\n this.state = state;\n this._updateUIState(FindState.PENDING);\n\n this._firstPagePromise.then(() => {\n this._extractText();\n\n clearTimeout(this.findTimeout);\n if (cmd === 'find') {\n // Trigger the find action with a small delay to avoid starting the\n // search when the user is still typing (saving resources).\n this.findTimeout = setTimeout(this._nextMatch.bind(this), FIND_TIMEOUT);\n } else {\n this._nextMatch();\n }\n });\n }\n\n /**\n * Called from the text layer when match presentation is updated.\n *\n * @param {number} pageIndex - The index of the page.\n * @param {number} matchIndex - The index of the match.\n * @param {Array} elements - Text layer `div` elements.\n * @param {number} beginIdx - Start index of the `div` array for the match.\n */\n updateMatchPosition(pageIndex, matchIndex, elements, beginIdx) {\n if (this.selected.matchIdx === matchIndex &&\n this.selected.pageIdx === pageIndex) {\n let spot = {\n top: FIND_SCROLL_OFFSET_TOP,\n left: FIND_SCROLL_OFFSET_LEFT,\n };\n scrollIntoView(elements[beginIdx], spot,\n /* skipOverflowHiddenElements = */ true);\n }\n }\n\n _normalize(text) {\n return text.replace(this.normalizationRegex, function (ch) {\n return CHARACTERS_TO_NORMALIZE[ch];\n });\n }\n\n /**\n * Helper for multi-term search that fills the `matchesWithLength` array\n * and handles cases where one search term includes another search term (for\n * example, \"tamed tame\" or \"this is\"). It looks for intersecting terms in\n * the `matches` and keeps elements with a longer match length.\n */\n _prepareMatches(matchesWithLength, matches, matchesLength) {\n function isSubTerm(matchesWithLength, currentIndex) {\n let currentElem = matchesWithLength[currentIndex];\n let nextElem = matchesWithLength[currentIndex + 1];\n\n // Check for cases like \"TAMEd TAME\".\n if (currentIndex < matchesWithLength.length - 1 &&\n currentElem.match === nextElem.match) {\n currentElem.skipped = true;\n return true;\n }\n\n // Check for cases like \"thIS IS\".\n for (let i = currentIndex - 1; i >= 0; i--) {\n let prevElem = matchesWithLength[i];\n if (prevElem.skipped) {\n continue;\n }\n if (prevElem.match + prevElem.matchLength < currentElem.match) {\n break;\n }\n if (prevElem.match + prevElem.matchLength >=\n currentElem.match + currentElem.matchLength) {\n currentElem.skipped = true;\n return true;\n }\n }\n return false;\n }\n\n // Sort the array of `{ match: <match>, matchLength: <matchLength> }`\n // objects on increasing index first and on the length otherwise.\n matchesWithLength.sort(function(a, b) {\n return a.match === b.match ? a.matchLength - b.matchLength :\n a.match - b.match;\n });\n for (let i = 0, len = matchesWithLength.length; i < len; i++) {\n if (isSubTerm(matchesWithLength, i)) {\n continue;\n }\n matches.push(matchesWithLength[i].match);\n matchesLength.push(matchesWithLength[i].matchLength);\n }\n }\n\n _calculatePhraseMatch(query, pageIndex, pageContent) {\n let matches = [];\n let queryLen = query.length;\n let matchIdx = -queryLen;\n while (true) {\n matchIdx = pageContent.indexOf(query, matchIdx + queryLen);\n if (matchIdx === -1) {\n break;\n }\n matches.push(matchIdx);\n }\n this.pageMatches[pageIndex] = matches;\n }\n\n _calculateWordMatch(query, pageIndex, pageContent) {\n let matchesWithLength = [];\n // Divide the query into pieces and search for text in each piece.\n let queryArray = query.match(/\\S+/g);\n for (let i = 0, len = queryArray.length; i < len; i++) {\n let subquery = queryArray[i];\n let subqueryLen = subquery.length;\n let matchIdx = -subqueryLen;\n while (true) {\n matchIdx = pageContent.indexOf(subquery, matchIdx + subqueryLen);\n if (matchIdx === -1) {\n break;\n }\n // Other searches do not, so we store the length.\n matchesWithLength.push({\n match: matchIdx,\n matchLength: subqueryLen,\n skipped: false,\n });\n }\n }\n\n // Prepare arrays for storing the matches.\n if (!this.pageMatchesLength) {\n this.pageMatchesLength = [];\n }\n this.pageMatchesLength[pageIndex] = [];\n this.pageMatches[pageIndex] = [];\n\n // Sort `matchesWithLength`, remove intersecting terms and put the result\n // into the two arrays.\n this._prepareMatches(matchesWithLength, this.pageMatches[pageIndex],\n this.pageMatchesLength[pageIndex]);\n }\n\n _calculateMatch(pageIndex) {\n let pageContent = this._normalize(this.pageContents[pageIndex]);\n let query = this._normalize(this.state.query);\n let caseSensitive = this.state.caseSensitive;\n let phraseSearch = this.state.phraseSearch;\n let queryLen = query.length;\n\n if (queryLen === 0) {\n // Do nothing: the matches should be wiped out already.\n return;\n }\n\n if (!caseSensitive) {\n pageContent = pageContent.toLowerCase();\n query = query.toLowerCase();\n }\n\n if (phraseSearch) {\n this._calculatePhraseMatch(query, pageIndex, pageContent);\n } else {\n this._calculateWordMatch(query, pageIndex, pageContent);\n }\n\n this._updatePage(pageIndex);\n if (this.resumePageIdx === pageIndex) {\n this.resumePageIdx = null;\n this._nextPageMatch();\n }\n\n // Update the match count.\n if (this.pageMatches[pageIndex].length > 0) {\n this.matchCount += this.pageMatches[pageIndex].length;\n this._updateUIResultsCount();\n }\n }\n\n _extractText() {\n if (this.startedTextExtraction) {\n return;\n }\n this.startedTextExtraction = true;\n this.pageContents.length = 0;\n\n let promise = Promise.resolve();\n for (let i = 0, ii = this.pdfViewer.pagesCount; i < ii; i++) {\n let extractTextCapability = createPromiseCapability();\n this.extractTextPromises[i] = extractTextCapability.promise;\n\n promise = promise.then(() => {\n return this.pdfViewer.getPageTextContent(i).then((textContent) => {\n let textItems = textContent.items;\n let strBuf = [];\n\n for (let j = 0, jj = textItems.length; j < jj; j++) {\n strBuf.push(textItems[j].str);\n }\n // Store the pageContent as a string.\n this.pageContents[i] = strBuf.join('');\n extractTextCapability.resolve(i);\n }, (reason) => {\n console.error(`Unable to get page ${i + 1} text content`, reason);\n // Page error -- assuming no text content.\n this.pageContents[i] = '';\n extractTextCapability.resolve(i);\n });\n });\n }\n }\n\n _updatePage(index) {\n if (this.selected.pageIdx === index) {\n // If the page is selected, scroll the page into view, which triggers\n // rendering the page, which adds the textLayer. Once the textLayer is\n // build, it will scroll onto the selected match.\n this.pdfViewer.currentPageNumber = index + 1;\n }\n\n let page = this.pdfViewer.getPageView(index);\n if (page.textLayer) {\n page.textLayer.updateMatches();\n }\n }\n\n _nextMatch() {\n let previous = this.state.findPrevious;\n let currentPageIndex = this.pdfViewer.currentPageNumber - 1;\n let numPages = this.pdfViewer.pagesCount;\n\n this.active = true;\n\n if (this.dirtyMatch) {\n // Need to recalculate the matches, reset everything.\n this.dirtyMatch = false;\n this.selected.pageIdx = this.selected.matchIdx = -1;\n this.offset.pageIdx = currentPageIndex;\n this.offset.matchIdx = null;\n this.hadMatch = false;\n this.resumePageIdx = null;\n this.pageMatches = [];\n this.matchCount = 0;\n this.pageMatchesLength = null;\n\n for (let i = 0; i < numPages; i++) {\n // Wipe out any previously highlighted matches.\n this._updatePage(i);\n\n // Start finding the matches as soon as the text is extracted.\n if (!(i in this.pendingFindMatches)) {\n this.pendingFindMatches[i] = true;\n this.extractTextPromises[i].then((pageIdx) => {\n delete this.pendingFindMatches[pageIdx];\n this._calculateMatch(pageIdx);\n });\n }\n }\n }\n\n // If there's no query there's no point in searching.\n if (this.state.query === '') {\n this._updateUIState(FindState.FOUND);\n return;\n }\n\n // If we're waiting on a page, we return since we can't do anything else.\n if (this.resumePageIdx) {\n return;\n }\n\n let offset = this.offset;\n // Keep track of how many pages we should maximally iterate through.\n this.pagesToSearch = numPages;\n // If there's already a `matchIdx` that means we are iterating through a\n // page's matches.\n if (offset.matchIdx !== null) {\n let numPageMatches = this.pageMatches[offset.pageIdx].length;\n if ((!previous && offset.matchIdx + 1 < numPageMatches) ||\n (previous && offset.matchIdx > 0)) {\n // The simple case; we just have advance the matchIdx to select\n // the next match on the page.\n this.hadMatch = true;\n offset.matchIdx = (previous ? offset.matchIdx - 1 :\n offset.matchIdx + 1);\n this._updateMatch(/* found = */ true);\n return;\n }\n // We went beyond the current page's matches, so we advance to\n // the next page.\n this._advanceOffsetPage(previous);\n }\n // Start searching through the page.\n this._nextPageMatch();\n }\n\n _matchesReady(matches) {\n let offset = this.offset;\n let numMatches = matches.length;\n let previous = this.state.findPrevious;\n\n if (numMatches) {\n // There were matches for the page, so initialize `matchIdx`.\n this.hadMatch = true;\n offset.matchIdx = (previous ? numMatches - 1 : 0);\n this._updateMatch(/* found = */ true);\n return true;\n }\n // No matches, so attempt to search the next page.\n this._advanceOffsetPage(previous);\n if (offset.wrapped) {\n offset.matchIdx = null;\n if (this.pagesToSearch < 0) {\n // No point in wrapping again, there were no matches.\n this._updateMatch(/* found = */ false);\n // While matches were not found, searching for a page\n // with matches should nevertheless halt.\n return true;\n }\n }\n // Matches were not found (and searching is not done).\n return false;\n }\n\n _nextPageMatch() {\n if (this.resumePageIdx !== null) {\n console.error('There can only be one pending page.');\n }\n\n let matches = null;\n do {\n let pageIdx = this.offset.pageIdx;\n matches = this.pageMatches[pageIdx];\n if (!matches) {\n // The matches don't exist yet for processing by `_matchesReady`,\n // so set a resume point for when they do exist.\n this.resumePageIdx = pageIdx;\n break;\n }\n } while (!this._matchesReady(matches));\n }\n\n _advanceOffsetPage(previous) {\n let offset = this.offset;\n let numPages = this.extractTextPromises.length;\n offset.pageIdx = (previous ? offset.pageIdx - 1 : offset.pageIdx + 1);\n offset.matchIdx = null;\n\n this.pagesToSearch--;\n\n if (offset.pageIdx >= numPages || offset.pageIdx < 0) {\n offset.pageIdx = (previous ? numPages - 1 : 0);\n offset.wrapped = true;\n }\n }\n\n _updateMatch(found = false) {\n let state = FindState.NOT_FOUND;\n let wrapped = this.offset.wrapped;\n this.offset.wrapped = false;\n\n if (found) {\n let previousPage = this.selected.pageIdx;\n this.selected.pageIdx = this.offset.pageIdx;\n this.selected.matchIdx = this.offset.matchIdx;\n state = (wrapped ? FindState.WRAPPED : FindState.FOUND);\n\n // Update the currently selected page to wipe out any selected matches.\n if (previousPage !== -1 && previousPage !== this.selected.pageIdx) {\n this._updatePage(previousPage);\n }\n }\n\n this._updateUIState(state, this.state.findPrevious);\n if (this.selected.pageIdx !== -1) {\n this._updatePage(this.selected.pageIdx);\n }\n }\n\n _updateUIResultsCount() {\n if (this.onUpdateResultsCount) {\n this.onUpdateResultsCount(this.matchCount);\n }\n }\n\n _updateUIState(state, previous) {\n if (this.onUpdateState) {\n this.onUpdateState(state, previous, this.matchCount);\n }\n }\n}\n\nexport {\n FindState,\n PDFFindController,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdf_find_controller.js","/* Copyright 2017 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport {\n cloneObj, isValidRotation, parseQueryString, waitOnEventOrTimeout\n} from './ui_utils';\nimport { getGlobalEventBus } from './dom_events';\n\n// Heuristic value used when force-resetting `this._blockHashChange`.\nconst HASH_CHANGE_TIMEOUT = 1000; // milliseconds\n// Heuristic value used when adding the current position to the browser history.\nconst POSITION_UPDATED_THRESHOLD = 50;\n// Heuristic value used when adding a temporary position to the browser history.\nconst UPDATE_VIEWAREA_TIMEOUT = 1000; // milliseconds\n\n/**\n * @typedef {Object} PDFHistoryOptions\n * @property {IPDFLinkService} linkService - The navigation/linking service.\n * @property {EventBus} eventBus - The application event bus.\n */\n\n/**\n * @typedef {Object} PushParameters\n * @property {string} namedDest - (optional) The named destination. If absent,\n * a stringified version of `explicitDest` is used.\n * @property {Array} explicitDest - The explicit destination array.\n * @property {number} pageNumber - The page to which the destination points.\n */\n\nfunction getCurrentHash() {\n return document.location.hash;\n}\n\nfunction parseCurrentHash(linkService) {\n let hash = unescape(getCurrentHash()).substring(1);\n let params = parseQueryString(hash);\n\n let page = params.page | 0;\n if (!(Number.isInteger(page) && page > 0 && page <= linkService.pagesCount)) {\n page = null;\n }\n return { hash, page, rotation: linkService.rotation, };\n}\n\nclass PDFHistory {\n /**\n * @param {PDFHistoryOptions} options\n */\n constructor({ linkService, eventBus, }) {\n this.linkService = linkService;\n this.eventBus = eventBus || getGlobalEventBus();\n\n this.initialized = false;\n this.initialBookmark = null;\n this.initialRotation = null;\n\n this._boundEvents = Object.create(null);\n this._isViewerInPresentationMode = false;\n this._isPagesLoaded = false;\n\n // Ensure that we don't miss either a 'presentationmodechanged' or a\n // 'pagesloaded' event, by registering the listeners immediately.\n this.eventBus.on('presentationmodechanged', (evt) => {\n this._isViewerInPresentationMode = evt.active || evt.switchInProgress;\n });\n this.eventBus.on('pagesloaded', (evt) => {\n this._isPagesLoaded = !!evt.pagesCount;\n });\n }\n\n /**\n * Initialize the history for the PDF document, using either the current\n * browser history entry or the document hash, whichever is present.\n * @param {string} fingerprint - The PDF document's unique fingerprint.\n * @param {boolean} resetHistory - (optional) Reset the browsing history.\n */\n initialize(fingerprint, resetHistory = false) {\n if (!fingerprint || typeof fingerprint !== 'string') {\n console.error(\n 'PDFHistory.initialize: The \"fingerprint\" must be a non-empty string.');\n return;\n }\n let reInitialized = this.initialized && this.fingerprint !== fingerprint;\n this.fingerprint = fingerprint;\n\n if (!this.initialized) {\n this._bindEvents();\n }\n let state = window.history.state;\n\n this.initialized = true;\n this.initialBookmark = null;\n this.initialRotation = null;\n\n this._popStateInProgress = false;\n this._blockHashChange = 0;\n this._currentHash = getCurrentHash();\n this._numPositionUpdates = 0;\n\n this._uid = this._maxUid = 0;\n this._destination = null;\n this._position = null;\n\n if (!this._isValidState(state) || resetHistory) {\n let { hash, page, rotation, } = parseCurrentHash(this.linkService);\n\n if (!hash || reInitialized || resetHistory) {\n // Ensure that the browser history is reset on PDF document load.\n this._pushOrReplaceState(null, /* forceReplace = */ true);\n return;\n }\n // Ensure that the browser history is initialized correctly when\n // the document hash is present on PDF document load.\n this._pushOrReplaceState({ hash, page, rotation, },\n /* forceReplace = */ true);\n return;\n }\n\n // The browser history contains a valid entry, ensure that the history is\n // initialized correctly on PDF document load.\n let destination = state.destination;\n this._updateInternalState(destination, state.uid,\n /* removeTemporary = */ true);\n if (this._uid > this._maxUid) {\n this._maxUid = this._uid;\n }\n\n if (destination.rotation !== undefined) {\n this.initialRotation = destination.rotation;\n }\n if (destination.dest) {\n this.initialBookmark = JSON.stringify(destination.dest);\n\n // If the history is updated, e.g. through the user changing the hash,\n // before the initial destination has become visible, then we do *not*\n // want to potentially add `this._position` to the browser history.\n this._destination.page = null;\n } else if (destination.hash) {\n this.initialBookmark = destination.hash;\n } else if (destination.page) {\n // Fallback case; shouldn't be necessary, but better safe than sorry.\n this.initialBookmark = `page=${destination.page}`;\n }\n }\n\n /**\n * Push an internal destination to the browser history.\n * @param {PushParameters}\n */\n push({ namedDest, explicitDest, pageNumber, }) {\n if (!this.initialized) {\n return;\n }\n if ((namedDest && typeof namedDest !== 'string') ||\n !(explicitDest instanceof Array) ||\n !(Number.isInteger(pageNumber) &&\n pageNumber > 0 && pageNumber <= this.linkService.pagesCount)) {\n console.error('PDFHistory.push: Invalid parameters.');\n return;\n }\n\n let hash = namedDest || JSON.stringify(explicitDest);\n if (!hash) {\n // The hash *should* never be undefined, but if that were to occur,\n // avoid any possible issues by not updating the browser history.\n return;\n }\n\n let forceReplace = false;\n if (this._destination &&\n (isDestHashesEqual(this._destination.hash, hash) ||\n isDestArraysEqual(this._destination.dest, explicitDest))) {\n // When the new destination is identical to `this._destination`, and\n // its `page` is undefined, replace the current browser history entry.\n // NOTE: This can only occur if `this._destination` was set either:\n // - through the document hash being specified on load.\n // - through the user changing the hash of the document.\n if (this._destination.page) {\n return;\n }\n forceReplace = true;\n }\n if (this._popStateInProgress && !forceReplace) {\n return;\n }\n\n this._pushOrReplaceState({\n dest: explicitDest,\n hash,\n page: pageNumber,\n rotation: this.linkService.rotation,\n }, forceReplace);\n\n if (!this._popStateInProgress) {\n // Prevent the browser history from updating while the new destination is\n // being scrolled into view, to avoid potentially inconsistent state.\n this._popStateInProgress = true;\n // We defer the resetting of `this._popStateInProgress`, to account for\n // e.g. zooming occuring when the new destination is being navigated to.\n Promise.resolve().then(() => {\n this._popStateInProgress = false;\n });\n }\n }\n\n /**\n * Push the current position to the browser history.\n */\n pushCurrentPosition() {\n if (!this.initialized || this._popStateInProgress) {\n return;\n }\n this._tryPushCurrentPosition();\n }\n\n /**\n * Go back one step in the browser history.\n * NOTE: Avoids navigating away from the document, useful for \"named actions\".\n */\n back() {\n if (!this.initialized || this._popStateInProgress) {\n return;\n }\n let state = window.history.state;\n if (this._isValidState(state) && state.uid > 0) {\n window.history.back();\n }\n }\n\n /**\n * Go forward one step in the browser history.\n * NOTE: Avoids navigating away from the document, useful for \"named actions\".\n */\n forward() {\n if (!this.initialized || this._popStateInProgress) {\n return;\n }\n let state = window.history.state;\n if (this._isValidState(state) && state.uid < this._maxUid) {\n window.history.forward();\n }\n }\n\n /**\n * @returns {boolean} Indicating if the user is currently moving through the\n * browser history, useful e.g. for skipping the next 'hashchange' event.\n */\n get popStateInProgress() {\n return this.initialized &&\n (this._popStateInProgress || this._blockHashChange > 0);\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _pushOrReplaceState(destination, forceReplace = false) {\n let shouldReplace = forceReplace || !this._destination;\n let newState = {\n fingerprint: this.fingerprint,\n uid: shouldReplace ? this._uid : (this._uid + 1),\n destination,\n };\n\n if (typeof PDFJSDev !== 'undefined' && PDFJSDev.test('CHROME') &&\n window.history.state && window.history.state.chromecomState) {\n // history.state.chromecomState is managed by chromecom.js.\n newState.chromecomState = window.history.state.chromecomState;\n }\n this._updateInternalState(destination, newState.uid);\n\n if (shouldReplace) {\n window.history.replaceState(newState, '');\n } else {\n this._maxUid = this._uid;\n window.history.pushState(newState, '');\n }\n\n if (typeof PDFJSDev !== 'undefined' && PDFJSDev.test('CHROME') &&\n top === window) {\n // eslint-disable-next-line no-undef\n chrome.runtime.sendMessage('showPageAction');\n }\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _tryPushCurrentPosition(temporary = false) {\n if (!this._position) {\n return;\n }\n let position = this._position;\n if (temporary) {\n position = cloneObj(this._position);\n position.temporary = true;\n }\n\n if (!this._destination) {\n this._pushOrReplaceState(position);\n return;\n }\n if (this._destination.temporary) {\n // Always replace a previous *temporary* position.\n this._pushOrReplaceState(position, /* forceReplace = */ true);\n return;\n }\n if (this._destination.hash === position.hash) {\n return; // The current document position has not changed.\n }\n if (!this._destination.page &&\n (POSITION_UPDATED_THRESHOLD <= 0 ||\n this._numPositionUpdates <= POSITION_UPDATED_THRESHOLD)) {\n // `this._destination` was set through the user changing the hash of\n // the document. Do not add `this._position` to the browser history,\n // to avoid \"flooding\" it with lots of (nearly) identical entries,\n // since we cannot ensure that the document position has changed.\n return;\n }\n\n let forceReplace = false;\n if (this._destination.page === position.first ||\n this._destination.page === position.page) {\n // When the `page` of `this._destination` is still visible, do not\n // update the browsing history when `this._destination` either:\n // - contains an internal destination, since in this case we\n // cannot ensure that the document position has actually changed.\n // - was set through the user changing the hash of the document.\n if (this._destination.dest || !this._destination.first) {\n return;\n }\n // To avoid \"flooding\" the browser history, replace the current entry.\n forceReplace = true;\n }\n this._pushOrReplaceState(position, forceReplace);\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _isValidState(state) {\n if (!state) {\n return false;\n }\n if (state.fingerprint !== this.fingerprint) {\n // This should only occur in viewers with support for opening more than\n // one PDF document, e.g. the GENERIC viewer.\n return false;\n }\n if (!Number.isInteger(state.uid) || state.uid < 0) {\n return false;\n }\n if (state.destination === null || typeof state.destination !== 'object') {\n return false;\n }\n return true;\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _updateInternalState(destination, uid, removeTemporary = false) {\n if (this._updateViewareaTimeout) {\n // When updating `this._destination`, make sure that we always wait for\n // the next 'updateviewarea' event before (potentially) attempting to\n // push the current position to the browser history.\n clearTimeout(this._updateViewareaTimeout);\n this._updateViewareaTimeout = null;\n }\n if (removeTemporary && destination && destination.temporary) {\n // When the `destination` comes from the browser history,\n // we no longer treat it as a *temporary* position.\n delete destination.temporary;\n }\n this._destination = destination;\n this._uid = uid;\n // This should always be reset when `this._destination` is updated.\n this._numPositionUpdates = 0;\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _updateViewarea({ location, }) {\n if (this._updateViewareaTimeout) {\n clearTimeout(this._updateViewareaTimeout);\n this._updateViewareaTimeout = null;\n }\n\n this._position = {\n hash: this._isViewerInPresentationMode ?\n `page=${location.pageNumber}` : location.pdfOpenParams.substring(1),\n page: this.linkService.page,\n first: location.pageNumber,\n rotation: location.rotation,\n };\n\n if (this._popStateInProgress) {\n return;\n }\n\n if (POSITION_UPDATED_THRESHOLD > 0 && this._isPagesLoaded &&\n this._destination && !this._destination.page) {\n // If the current destination was set through the user changing the hash\n // of the document, we will usually not try to push the current position\n // to the browser history; see `this._tryPushCurrentPosition()`.\n //\n // To prevent `this._tryPushCurrentPosition()` from effectively being\n // reduced to a no-op in this case, we will assume that the position\n // *did* in fact change if the 'updateviewarea' event was dispatched\n // more than `POSITION_UPDATED_THRESHOLD` times.\n this._numPositionUpdates++;\n }\n\n if (UPDATE_VIEWAREA_TIMEOUT > 0) {\n // When closing the browser, a 'pagehide' event will be dispatched which\n // *should* allow us to push the current position to the browser history.\n // In practice, it seems that the event is arriving too late in order for\n // the session history to be successfully updated.\n // (For additional details, please refer to the discussion in\n // https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1153393.)\n //\n // To workaround this we attempt to *temporarily* add the current position\n // to the browser history only when the viewer is *idle*,\n // i.e. when scrolling and/or zooming does not occur.\n //\n // PLEASE NOTE: It's absolutely imperative that the browser history is\n // *not* updated too often, since that would render the viewer more or\n // less unusable. Hence the use of a timeout to delay the update until\n // the viewer has been idle for `UPDATE_VIEWAREA_TIMEOUT` milliseconds.\n this._updateViewareaTimeout = setTimeout(() => {\n if (!this._popStateInProgress) {\n this._tryPushCurrentPosition(/* temporary = */ true);\n }\n this._updateViewareaTimeout = null;\n }, UPDATE_VIEWAREA_TIMEOUT);\n }\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _popState({ state, }) {\n let newHash = getCurrentHash(), hashChanged = this._currentHash !== newHash;\n this._currentHash = newHash;\n\n if (!state ||\n (typeof PDFJSDev !== 'undefined' && PDFJSDev.test('CHROME') &&\n state.chromecomState && !this._isValidState(state))) {\n // This case corresponds to the user changing the hash of the document.\n this._uid++;\n\n let { hash, page, rotation, } = parseCurrentHash(this.linkService);\n this._pushOrReplaceState({ hash, page, rotation, },\n /* forceReplace = */ true);\n return;\n }\n if (!this._isValidState(state)) {\n // This should only occur in viewers with support for opening more than\n // one PDF document, e.g. the GENERIC viewer.\n return;\n }\n\n // Prevent the browser history from updating until the new destination,\n // as stored in the browser history, has been scrolled into view.\n this._popStateInProgress = true;\n\n if (hashChanged) {\n // When the hash changed, implying that the 'popstate' event will be\n // followed by a 'hashchange' event, then we do *not* want to update the\n // browser history when handling the 'hashchange' event (in web/app.js)\n // since that would *overwrite* the new destination navigated to below.\n //\n // To avoid accidentally disabling all future user-initiated hash changes,\n // if there's e.g. another 'hashchange' listener that stops the event\n // propagation, we make sure to always force-reset `this._blockHashChange`\n // after `HASH_CHANGE_TIMEOUT` milliseconds have passed.\n this._blockHashChange++;\n waitOnEventOrTimeout({\n target: window,\n name: 'hashchange',\n delay: HASH_CHANGE_TIMEOUT,\n }).then(() => {\n this._blockHashChange--;\n });\n }\n\n // Navigate to the new destination.\n let destination = state.destination;\n this._updateInternalState(destination, state.uid,\n /* removeTemporary = */ true);\n if (this._uid > this._maxUid) {\n this._maxUid = this._uid;\n }\n\n if (isValidRotation(destination.rotation)) {\n this.linkService.rotation = destination.rotation;\n }\n if (destination.dest) {\n this.linkService.navigateTo(destination.dest);\n } else if (destination.hash) {\n this.linkService.setHash(destination.hash);\n } else if (destination.page) {\n // Fallback case; shouldn't be necessary, but better safe than sorry.\n this.linkService.page = destination.page;\n }\n\n // Since `PDFLinkService.navigateTo` is asynchronous, we thus defer the\n // resetting of `this._popStateInProgress` slightly.\n Promise.resolve().then(() => {\n this._popStateInProgress = false;\n });\n }\n\n /**\n * @private\n */\n _bindEvents() {\n let { _boundEvents, eventBus, } = this;\n\n _boundEvents.updateViewarea = this._updateViewarea.bind(this);\n _boundEvents.popState = this._popState.bind(this);\n _boundEvents.pageHide = (evt) => {\n // Attempt to push the `this._position` into the browser history when\n // navigating away from the document. This is *only* done if the history\n // is empty/temporary, since otherwise an existing browser history entry\n // will end up being overwritten (given that new entries cannot be pushed\n // into the browser history when the 'unload' event has already fired).\n if (!this._destination || this._destination.temporary) {\n this._tryPushCurrentPosition();\n }\n };\n\n eventBus.on('updateviewarea', _boundEvents.updateViewarea);\n window.addEventListener('popstate', _boundEvents.popState);\n window.addEventListener('pagehide', _boundEvents.pageHide);\n }\n}\n\nfunction isDestHashesEqual(destHash, pushHash) {\n if (typeof destHash !== 'string' || typeof pushHash !== 'string') {\n return false;\n }\n if (destHash === pushHash) {\n return true;\n }\n let { nameddest, } = parseQueryString(destHash);\n if (nameddest === pushHash) {\n return true;\n }\n return false;\n}\n\nfunction isDestArraysEqual(firstDest, secondDest) {\n function isEntryEqual(first, second) {\n if (typeof first !== typeof second) {\n return false;\n }\n if (first instanceof Array || second instanceof Array) {\n return false;\n }\n if (first !== null && typeof first === 'object' && second !== null) {\n if (Object.keys(first).length !== Object.keys(second).length) {\n return false;\n }\n for (let key in first) {\n if (!isEntryEqual(first[key], second[key])) {\n return false;\n }\n }\n return true;\n }\n return first === second || (Number.isNaN(first) && Number.isNaN(second));\n }\n\n if (!(firstDest instanceof Array && secondDest instanceof Array)) {\n return false;\n }\n if (firstDest.length !== secondDest.length) {\n return false;\n }\n for (let i = 0, ii = firstDest.length; i < ii; i++) {\n if (!isEntryEqual(firstDest[i], secondDest[i])) {\n return false;\n }\n }\n return true;\n}\n\nexport {\n PDFHistory,\n isDestHashesEqual,\n isDestArraysEqual,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdf_history.js","/* Copyright 2018 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nlet compatibilityParams = Object.create(null);\nif (typeof PDFJSDev === 'undefined' || PDFJSDev.test('GENERIC')) {\n const userAgent =\n (typeof navigator !== 'undefined' && navigator.userAgent) || '';\n const isAndroid = /Android/.test(userAgent);\n const isIE = /Trident/.test(userAgent);\n const isIOS = /\\b(iPad|iPhone|iPod)(?=;)/.test(userAgent);\n\n // Disable fullscreen support for certain problematic configurations.\n // Support: IE11+ (when embedded).\n (function checkFullscreenSupport() {\n if (isIE && window.parent !== window) {\n compatibilityParams.disableFullscreen = true;\n }\n })();\n\n // Limit canvas size to 5 mega-pixels on mobile.\n // Support: Android, iOS\n (function checkCanvasSizeLimitation() {\n if (isIOS || isAndroid) {\n compatibilityParams.maxCanvasPixels = 5242880;\n }\n })();\n}\nconst viewerCompatibilityParams = Object.freeze(compatibilityParams);\n\nexport {\n viewerCompatibilityParams,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/viewer_compatibility.js","/* Copyright 2017 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport { BaseViewer } from './base_viewer';\nimport { scrollIntoView } from './ui_utils';\nimport { shadow } from 'pdfjs-lib';\n\nclass PDFSinglePageViewer extends BaseViewer {\n constructor(options) {\n super(options);\n\n this.eventBus.on('pagesinit', (evt) => {\n // Since the pages are placed in a `DocumentFragment`, make sure that\n // the current page becomes visible upon loading of the document.\n this._ensurePageViewVisible();\n });\n }\n\n get _setDocumentViewerElement() {\n // Since we only want to display *one* page at a time when using the\n // `PDFSinglePageViewer`, we cannot append them to the `viewer` DOM element.\n // Instead, they are placed in a `DocumentFragment`, and only the current\n // page is displayed in the viewer (refer to `this._ensurePageViewVisible`).\n return shadow(this, '_setDocumentViewerElement', this._shadowViewer);\n }\n\n _resetView() {\n super._resetView();\n this._previousPageNumber = 1;\n this._shadowViewer = document.createDocumentFragment();\n }\n\n _ensurePageViewVisible() {\n let pageView = this._pages[this._currentPageNumber - 1];\n let previousPageView = this._pages[this._previousPageNumber - 1];\n\n let viewerNodes = this.viewer.childNodes;\n switch (viewerNodes.length) {\n case 0: // Should *only* occur on initial loading.\n this.viewer.appendChild(pageView.div);\n break;\n case 1: // The normal page-switching case.\n if (viewerNodes[0] !== previousPageView.div) {\n throw new Error(\n '_ensurePageViewVisible: Unexpected previously visible page.');\n }\n if (pageView === previousPageView) {\n break; // The correct page is already visible.\n }\n // Switch visible pages, and reset the viewerContainer scroll position.\n this._shadowViewer.appendChild(previousPageView.div);\n this.viewer.appendChild(pageView.div);\n\n this.container.scrollTop = 0;\n break;\n default:\n throw new Error(\n '_ensurePageViewVisible: Only one page should be visible at a time.');\n }\n this._previousPageNumber = this._currentPageNumber;\n }\n\n _scrollUpdate() {\n if (this._updateScrollDown) {\n this._updateScrollDown();\n }\n super._scrollUpdate();\n }\n\n _scrollIntoView({ pageDiv, pageSpot = null, pageNumber = null, }) {\n if (pageNumber) { // Ensure that `this._currentPageNumber` is correct.\n this._setCurrentPageNumber(pageNumber);\n }\n let scrolledDown = this._currentPageNumber >= this._previousPageNumber;\n let previousLocation = this._location;\n this._ensurePageViewVisible();\n\n scrollIntoView(pageDiv, pageSpot);\n\n // Since scrolling is tracked using `requestAnimationFrame`, update the\n // scroll direction during the next `this._scrollUpdate` invocation.\n this._updateScrollDown = () => {\n this.scroll.down = scrolledDown;\n delete this._updateScrollDown;\n };\n // If the scroll position doesn't change as a result of the `scrollIntoView`\n // call, ensure that rendering always occurs to avoid showing a blank page.\n setTimeout(() => {\n if (this._location === previousLocation) {\n if (this._updateScrollDown) {\n this._updateScrollDown();\n }\n this.update();\n }\n }, 0);\n }\n\n _getVisiblePages() {\n if (!this.pagesCount) {\n return { views: [], };\n }\n let pageView = this._pages[this._currentPageNumber - 1];\n // NOTE: Compute the `x` and `y` properties of the current view,\n // since `this._updateLocation` depends of them being available.\n let element = pageView.div;\n\n let view = {\n id: pageView.id,\n x: element.offsetLeft + element.clientLeft,\n y: element.offsetTop + element.clientTop,\n view: pageView,\n };\n return { first: view, last: view, views: [view], };\n }\n\n update() {\n let visible = this._getVisiblePages();\n let visiblePages = visible.views, numVisiblePages = visiblePages.length;\n\n if (numVisiblePages === 0) {\n return;\n }\n this._resizeBuffer(numVisiblePages);\n\n this.renderingQueue.renderHighestPriority(visible);\n\n this._updateLocation(visible.first);\n this.eventBus.dispatch('updateviewarea', {\n source: this,\n location: this._location,\n });\n }\n}\n\nexport {\n PDFSinglePageViewer,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdf_single_page_viewer.js","/* Copyright 2014 Mozilla Foundation\n *\n * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\");\n * you may not use this file except in compliance with the License.\n * You may obtain a copy of the License at\n *\n * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\nimport { getVisibleElements, scrollIntoView } from './ui_utils';\nimport { BaseViewer } from './base_viewer';\nimport { shadow } from 'pdfjs-lib';\n\nclass PDFViewer extends BaseViewer {\n get _setDocumentViewerElement() {\n return shadow(this, '_setDocumentViewerElement', this.viewer);\n }\n\n _scrollIntoView({ pageDiv, pageSpot = null, }) {\n scrollIntoView(pageDiv, pageSpot);\n }\n\n _getVisiblePages() {\n if (!this.isInPresentationMode) {\n return getVisibleElements(this.container, this._pages, true);\n }\n // The algorithm in getVisibleElements doesn't work in all browsers and\n // configurations when presentation mode is active.\n let currentPage = this._pages[this._currentPageNumber - 1];\n let visible = [{ id: currentPage.id, view: currentPage, }];\n return { first: currentPage, last: currentPage, views: visible, };\n }\n\n update() {\n let visible = this._getVisiblePages();\n let visiblePages = visible.views, numVisiblePages = visiblePages.length;\n\n if (numVisiblePages === 0) {\n return;\n }\n this._resizeBuffer(numVisiblePages);\n\n this.renderingQueue.renderHighestPriority(visible);\n\n let currentId = this._currentPageNumber;\n let stillFullyVisible = false;\n\n for (let i = 0; i < numVisiblePages; ++i) {\n let page = visiblePages[i];\n\n if (page.percent < 100) {\n break;\n }\n if (page.id === currentId) {\n stillFullyVisible = true;\n break;\n }\n }\n\n if (!stillFullyVisible) {\n currentId = visiblePages[0].id;\n }\n if (!this.isInPresentationMode) {\n this._setCurrentPageNumber(currentId);\n }\n\n this._updateLocation(visible.first);\n this.eventBus.dispatch('updateviewarea', {\n source: this,\n location: this._location,\n });\n }\n}\n\nexport {\n PDFViewer,\n};\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// web/pdf_viewer.js"],"sourceRoot":""}
\No newline at end of file